مشاهده / بستن موضوعات

حقوق زندانيان از ديدگاه حقوق بشر

دسته بندی: حقوق
2912 بازدید

چكيده
سلب آزادي نتيجه قهري زندان است، اما در عمل و در بيشتر موارد برخي ديگر از مصاديق حقوق بشر نيز در زندان ها نقض مي شود. رعايت حقوق بشر محكومان در مرحله اجراي حكم و به ويژه احكام سالب آزادي بخش مهمی از تلاش برای حمایت از حقوق بشر و تحقق حق دادرسي عادلانه است. امري كه در اسناد متعدد داخلی ، بين المللي، جهاني و منطقه ای مورد تأكيد است. مقصود از اين امر ضمن آنكه حمایت از متهم در برابر سوءاستفاده از روند اجراي مجازات و كمك به تضمین صحت روند قضايی است، تضمين منفعتی عمومی نیز هست. عموم از این حق برخوردارند که بدانند چه تصمیماتی از سوی سیستم قضايی اتخاذ شده است و عدالت چگونه به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. اهمیّت این موضوع به قدری است که سازمان ملل متحد و اركان حقوق بشري آن نظير شوراي حقوق بشر و كميته حقوق بشر و برخي سازمان های غیر دولتی مانند عفو بین‌الملل بر این موضوع نظارت کامل دارند و دعاوي زيادي در ديوان ها و دادگاههاي منطقه اي حقوق بشر در خصوص آن طرح و مورد رسيدگي واقع شده است. به گونه اي كه با توجه به رویه اتخاذی دولت‌ها، به تدریج بسیاری از استانداردها و هنجارهاي حقوق بشري براي زندانيان در حال تبدیل شدن به هنجارهای بدون چون و چرای بین المللي می باشند. بنابراين لازم است بطور مستمر حقوق زندانيان در قياس با استانداردهاي حقوق بشري مورد سنجش قرار گيرد. با توجه به اين ضرورت در اين پايان¬نامه، حقوق بشر محكومان به حبس و مصادیق آن با توجه به اسناد بین المللی و همچنین قواعد عرفی بین المللي و رويه نهادهاي حقوق بشري و مراجع قضايي بين المللي تبیین گرديده است.


146صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 39900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی 1347 و لایحه پیشنهادی تجارت

دسته بندی: حقوق
1366 بازدید

در پایان نامه حاضر، سعی بر آن داشتیم تا با تمرکز بر روی این نوع از شرکتها، ضمن تحلیل موضوعی حقوق مربوط به شرکتهای سهامی عام براساس لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، با تحلیل و بررسی مواد لایحه جدید قانون تجارت و بیان احکام و حقوق مقرر در آن در مورد شرکتهای مورد بحث، ضمن مقایسه لایحه 1384 با لایحه قانونی 1347 و در تطبیق قواعد و مقررات آن دو با وضعیت کنونی شرکتهای موصوف در کشور، با عنایت به کثرت و افزایش روزافزون این شرکتها و نقش آنها در عرصه تجارت کنونی و با توجه به لزوم تدوین و تصویب چنین لایحه ای به منظور برخورداری از قانونی به روز و کارآمد که بتواند پاسخگو و در تناسب کامل با نیازهای شرکتهای مذکور در عرصه تجارت حاضر باشد، و با بیان نقاط قوت و ضعف لایحه 1384 در مقابل لایحه قانونی 1347، در نهایت به پاسخی برای پرسش های ذیل دست یابیم:
1- آیا لایحه جدید قانون تجارت توانسته است از قوانین تجاری موجود در خصوص شرکتهای سهامی عام رفع ابهام نماید و نواقص موجود در آن را برطرف سازد؟
2- با توجه به وجود موادی در قانون کنونی که بر اثر گذشت سالیان دراز از تصویب این قانون و ایجاد تحولات بنیادی در دنیای تجارت، مشمول مرور زمان شده و کارکرد مفید خود را از دست داده اند؛ آیا لایحه جدید توانسته است گامی در جهت رفع و حذف مواد زاید و جایگزینی آنها بردارد؟
3- آیا تحولات بنیادی و تأسیسات حقوقی ایجاد شده در روابط بین شرکتهای تجاری و بالاخص شرکتهای سهامی عام در دنیای تجاری امروز، مورد شناسایی لایحه جدید قانون تجارت قرار گرفته است؟
4- و در نهایت آیا لایحه موصوف توانسته است علاوه بر تنظیم و تنسیق مواد قانونی موجود در باب شرکتهای سهامی عام، با ایجاد تحولی ماهوی و درخور دنیای تجاری امروز در مواد قانون تجارت، از معظلات و مشکلات موجود بر سر راه اداره و فعالیت شرکتهای مورد بحث بکاهد و در نتیجه در عمل، انتظارات مورد نظر از تدوین آن را برآورده سازد؟
براین اساس، نوشته حاضر به دو فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول که خود شامل دو مبحث می باشد، ایجاد و انحلال شرکت سهامی عام مورد توجه است که در مبحث اول آن، ایجاد شرکت سهامی عام، طی دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار اول که شامل سه بند می باشد، مراحل تشکیل شرکت سهامی عام را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در گفتار دوم، در دو بند از تشکیل قانونی شرکت سهامی عام در قالب ثبت شرکت صحبت نموده ایم. در مبحث دوم، پایان حیات شرکت سهامی عام را در دو گفتار بررسی نموده که در گفتار اول آن تبدیل، ادغام و تجزیه شرکت سهامی عام در دو بند تحلیل گردیده و در گفتار دوم که خود به سه بند تقسیم شده است، به نحوۀ انحلال و تصفیه شرکت موضوع بحث پرداخته ایم.

 

233صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


حدود مالكيت اتباع بيگانه در ايران

دسته بندی: حقوق
2467 بازدید

حدود مالكيت اتباع بيگانه در ايران

اتباع بيگانه درايران اصولاً بدون قيد و شرط از حقوق خصوصي يا حقـوق مـدني بهـره منـد مـي شـوند
معذلك مواردي يافت مي شود كه قانونگذار استفاده از بعضي از حقوق مدني را مشروط به رفتار متقابـل
قانونگذاري ياعملي كرده است و يا آن كه تمتع از آن حقو ق را منـوط بـه ذكـر در قراردادهـاي سياسـي
دانسته است بنا براين اصل كلي اين است كه بيگانگان درحقـوق ايـران از كليـه ي حقـوق مـدني متمتـع
مي شوند مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد. يكي از اين حقوق تملك اموال منقول و غيرمنقـول
است كه قوانين متعددي تاكنون راجع به نحوه برخورداري بيگانگان از اين حق وضع شده است. در ايـن
تحقيق بر آن هستيم كه با مد نظر قرار دادن قوانين مصوب قبـل و بعـد از انقـلاب اسـلامي سـال ۱۳۵۷،
چگونگي تملك بيگانگان در نظام فعلي را مورد بررسي قرار دهيم.

اما سؤالاتي كه در اين زمينه قابل طرح است عبارتند از:
۱- بعنوان يك پرسش بنيادين اين سؤال مطرح است كه آيا اصولاً بيگانگان در ايران از حق مالكيت
برخوردارند؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال بالا، حدود اين مالكيت چيست؟
۱
و اما فرضيات اين تحقيق عبارتند از:
۱- بله ، بيگانگان بطور كلي از حق مالكيت برخوردارند، گرچه اين حق بوسيله يـك سـري قـوانين
محدود شده است.
۲- اصولاً بيگانگان از حق مالكيت در اموال منقول دچار مسئله خاصي نيستند و مـي تواننـد مالـك
اموال منقول باشند ولي محدوديت اين اشخاص در برخورداري از اموال غيرمنقول خصو صاً زمينهاي
زراعي بسيار زياد است.

 

 

170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی دقیق وظایف و اختیارات وصی در حقوق ایران و فقه

دسته بندی: حقوق
2097 بازدید

بررسی دقیق وظایف و اختیارات وصی در حقوق ایران و فقه

چکیده
وصی به عنوان آخرین اراده موصی در انتخاب شخصی امین،سمت نمایندگی درامور مربوط به وصایت را بعداز مرگ موصی عهده دارخواهد بود.
وظایف واختیاراتی راکه برای وصی می توان درنظرگرفت در واقع همان وظایف واختیاراتی است که موصی درزمان حیات خود قادربه انجام آن بوده است.
دراین رساله وظایف واختیارات وصی مورد پژوهش قرارگرفته،که اعمال محوله به او را می توان در دو حالت تصورنمود.
حالت اول)زمانی است که آن امورازطرف موصی برای وصی مشخص شده است که در این حالت وصی با توجه به وظایف تعریف شده از طرف موصی به انجام آن امور می پردازد که در مورد این وضعیت دیگرجای بحثی وجود نخواهدداشت.
حالت دوم)زمانی است که وظایف واختیارات ازجانب موصی برای وصی تصریح نشده است.
هدف اینجانب ازاین پژوهش،بررسی دقیق وظایف واختیارات وصی در حقوق ایران وفقه سنت وتـأمل این موضوع که محدوده وظایف واختیارات وصی درصورت تصریح و عدم تصریح توسط موصی،در چه محدوده ای می باشد؟
نتیجه ای که از این بررسی هاحاصل شده این بودکه :
درنظام حقوقی ایران وفقه سنت احساس خلأیی می شود که پیشنهاد می شود برای برون رفت ازاین نابسامانی،قانونگذاردرقانون وفقها درفقه،به صورت تفصیلی ومجزا به این موضوع بپردازند

 

132صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری تمرینات ورزشی

دسته بندی: تربیت بدنی
1585 بازدید


مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری تمرینات ورزشی

 

امروزه ورزش بخشی از زندگی مردم است. رقابت شدید برای بالارفتن از سکوهای افتخار و کسب مدال­های رنگارنگ مسابقات جهانی و المپیک و بهره­گیری از اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این افتخارات موجب شده است که دولت­ها و جوامع به­طور گسترده­ای برای تربیت­ و آماده­سازی قهرمانان سرمایه­گذاری کنند. همراه با افزایش توجّه به ورزش قهرمانی، علوم ورزشی نیز به­کمک ورزشکاران آمده تا راه­های بهبود اجرا و ربودن گوی سبقت از دیگران را برای آن­ها هموارتر کند. یکی از زمینه­های علوم ورزشی که در سال­های اخیر موجب ارتقای کیفیّت اجرای ورزشکاران و ثبت رکوردهای بهتر و برتری آن­ها در رقابت­های ورزشی شده است، علم روان­شناسی[1] است. روان­شناسی ورزش از یافته­های روان­شناسی برای مطالعۀ رفتار حرکتی استفاده می­کند و به یادگیری و اجرای حرکتی و اجرا توجّه دارد و عوامل روان­شناختی مؤثر بر یادگیری و اجرای مهارت­های حرکتی را بررسی می­کند (عبدلی، 1384). به­عبارت دیگر روان­شناسی ­ورزش یعنی به­کار بردن نظریه­های روان­شناسی در زمینه­های مختلف ورزش مانند مربی­گری و آموزش، تا از تکنیک­های ارزیابی روان­شناسی و راهبردهای مداخله­ای برای کمک به افراد جهت نیل به اجرای برتر استفاده کند و به دلیل این­که با تجزیه و تحلیل رفتار انسان در رشته­های مختلف ورزشی در ارتباط است، بر جنبه­های ذهنی اجرا متمرکز می­شود. برنامۀ تمرین مهارت­های روانی متوجّه همین هدف است. یادگیری کنترل انرژی روانی، تنظیم فشارهای روانی، مهارت­های توجّه[2]و تدوین اهداف واقعی و در عین ­حال رقابتی، نه­تنها در ورزش، بلکه در هر کوششی که برای رسیدن به موفقیّت صورت می­گیرد، از مهارت­های مفید به­شمار می­روند (عبدلی، 1384). امروزه در سطح بالای رقابتی، به­دلیل برابر بودن سطح مهارت ورزشکاران، در نتیجه ورزشکاران به چیزی فراتر از تمرینات فشرده و تلاش­های مستمر نیاز دارند که یکی­از آن­ها آمادگی روانی می­باشد. مربیان در تمام سطوح از مهارت­های روان­شناختی، مانند کنترل هیجان، تصویرسازی ذهنی[3]، هدف­چینی، بازداری تفّکر، توجّه و تمرکز و افزایش اعتماد به­نفس کمک می­گیرند تا ورزشکاران را در اجرای بهتر یاری دهند.

 

 

 

 

92صفحه فونت 14 فایل ورد منابع بصورت پاورقی قیمت:11900تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 


نقش ثبات سیاسی در اقتصاد

دسته بندی: علوم سیاسی
11817 بازدید

نقش ثبات سیاسی در اقتصاد

چکیده:

در این مقاله درباره نقش ثبات سیاسی و عوامل سیاسی مرتبط با آن به همراه تاثیر عوامل دیگری نظیر بلایای طبیعی روی اقتصاد صحبت می کنیم. در فصل اول مسائل مقدماتی در زمینه اقتصاد و سیاست و پایداری اقتصادی را بیان می کنیم. در فصل دوم نقش ثبات سیاسی روی اقتصاد را بررسی می کنیم. مسائل سیاسی نظیر آزادی سیاسی و دمکراسی را نیز بررسی می نماییم. در ادامه در فصل سوم نقش بلایای طبیعی روی اقتصاد و سرمایه گذاری را مطالعه می کنیم.

 


35 صفحه فایل ورد فونت 14 منابع دارد قیمت:4900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی نماد بته جقه در ایران و پاکستان و هندوستان

دسته بندی: هنر
2874 بازدید

بررسی نماد بته جقه در ایران و پاکستان و هندوستان 

 

بُته‌جـِقّه یکی از نقش‌های تزئینی ایرانی است. این نقش از سرو ایرانی که از نمادهای زرتشتی بوده سرچشمه گرفته و بعدها در شرق رواج زیادی گرفته و طغراهای سلطان‌های عثمانی هم در همین نقش طراحی شده است.

در آمریکا این نقش را "Paisley" (نام شهري در اسکاتلند) يا "Persian pickles" به معنی "خیار شور ایرانی" می‌نامند.

عده‌ای این نقش را سرو که نشانه آزادگی ایرانیان است می‌دادند که از سر فروتنی سر خود را خم نموده است. عده‌ای دیگر آن را به عنوان سرو می‌دانند که در دوران مزدکیان نشانه آزادگی آنان بوده و پس از شکست مزدک سر خود را از شرمساری به زیر انداخته است.

یکی از گرانبهاترین و قدیمی ترین میراث به جا مانده از گذشتگان و هنر آنها نقوش سنتی است . نقوشی که ریشه در دل فرهنگ ما دارد، نقوشی که با قلب تاریخ تپیده و تا به امروز به زندگی اش ادامه داده. یکی از این نقوش بته جقه است . این نقش در اکثر هنرهای سنتی ایران استفاده می شود. اما وجه تسمیه آن چیست؟
- جقه یا پرک بته ای است، ساخته شده از پر پرندگان که بر بالای کلاه پادشاهان ایران است و آن تغییر یافته سرو سر افکنده است. نشانی از ایران و ایرانیان و حکایت از راستی و تواضع ایشان است.

 

50صفحه فایل ورد فونت 14 منابع و عکس دارد قیمت:9900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو در منطقه یک شمیرانات

دسته بندی: نظامی
2116 بازدید

بررسی سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو در منطقه یک شمیرانات

 

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال ومالکیت اشخاص است که درجوامع بشری کم وبیش شیوع داشته وبا گذشت زمان وپیشرفت در صنعت بزهکاران نیز به اسباب وابزار کامل تر وفنی تری روی آورده اند (صبری1387ص 37) از زمانی که مالکیت خصوصی در میان بشر به رسمیت شناخته شد متعاقب آن تجاوز به اموال وتعرض به مالکیت نیز جرم تلقی شده وبرای مجازات منظور گردید.از سویی سهولت ارتکاب جرائم علیه اموال ومحسوس بودن سود حاصله از آن موجب افزایش ارتکاب این قبیل جرائم نسبت به جرائم دیگر می شود(دهقان1379ص46)از سرقت به عنوان یکی از جرائم مهم اجتماعی نام برده اند که  

زمینه را برای پیدایش انحرافات وخطرات دیگر فراهم می کند،سرقت سبب تزلزل امنیت اقتصادی و اجتماعی شده ومردم را از کار وفعالیت دلسرد می کند زیرا کوشش خود را نابود شده می بیند به همین منظور در همه جوامع آن را امری خلاف شرافت انسانی به حساب می آورند(قائمی1364ص 82)

جرم سرقت تاریخچه ای بس کهن دارد و در گذشته های دور نیز وجود داشته وتقریباً در همه جوامع امری زشت ونکوهیده تلقی می شده وبه همین منظور مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر گرفته اند واندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این مشکل بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب سرقت می شوند وهنجارها وقواعد اجتماعی را نادیده می گیرند امروزه با پیشرفت تکنولوژی وصنعت لوازم داخل خودروسازی وتولید روز افزون آن واستفاده گسترده که مردم از این وسیله دارند همه مردم به نوعی با لوازم داخل خودرو ارتباط دارند.

 

190 صفحه فایل ورد فونت 14 منابع  دارد قیمت:19000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه نظامی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 


استگانو گرافی

دسته بندی: کامپیوتر
12607 بازدید

Steganography ، هنر مخفی کردن يک متن در متن ديگر ، يکی از هم خانواده های Cryptography يا رمزنگاری است که امروزه بدليل در خواست صنعت در به جا گذاشتن آثاری در فيلم های ويدئويی و صدا برای اعمال copyright استفاده فراوانی پيدا کرده است . به عمل اضافه کردن نشانه ای در عکس ، ويدئو يا صدا برای نشان دهنده هويت آن اثر ، watermarking يا fingerprinting می گويند .

البته watermarking و fingerprinting کمی با يکديگر تفاوت دارند ، وقتی نشانه تجاری يا مشخصه ای در يک اثر مانند عکس ، ويدئو يا صدا به شکل مخفيانه ذخيره می شود به آن watermarking می گويند ؛ اما مخفی کردن شماره سريال يا يک مشخصه از يک چيز در چيز مشابه ديگر را fingerprinting می نامند . هر دوی اين روش ها برای جلوگيری از دزدی آثار بکار می روند ، از دومی برای پيدا کردن ناقضين copyright و از اولی برای اثبات آن استفاده می شود . اما اين دو روش بخشی از مطلب کلی تری به نام Steganography هستند .

هدف ما از اين مقاله دادن اطلاعات کلی درباره steganography است . برای رسيدن به اين هدف ابتدا تاريخچه ای از اين عنوان را که يونان باستان باز می گردد می گوييم ، سپس روش های مختلف اين کار مانند مخفی کردن اطلاعات در متن ، در عکس و يا در صدا را کمی توضيح می دهيم . 

88 صفحه فایل ورد (Word) فونت 16 منابع دارد  قیمت 15900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید 

 

 

 

 


نظارت قضایی دیوان دادگستری اروپا بر قطعنامه های شورای امنیت

دسته بندی: حقوق
1827 بازدید

نظارت قضایی دیوان دادگستری اروپا  بر قطعنامه های شورای امنیت

شورای امنیت، با توجه به وظایف اصلی خود و جایگاه خاصی که در بین ارکان سازمان ملل متحد دارد، در راستای حفظ صلح و امنیت جهانی که وظیفه اصلی آن است و وظایف دیگری چون تضمین رعایت حقوق بشر نقش بنیادینی در حقوق بین الملل دارد و با توجه به اختیارات قهری و غیر قهری در این راستا نقش آفرینی می کند.

بخشی از این نقش ها مربوط به وظیفه حفظ صلح آن است و برخی دیگر به طور مستقیم مربوط به صیانت از حقوق بنیادین انسان ها می گردد که در این خصوص در جهت تضمین رعایت حقوق بشر به ترتیب از ضمانت اجراهای تذکر، صدور توصیه نامه و قطعنامه و مداخله بشر دوستانه بهره می برد.

اما نکته ای که از لحاظ حقوقی باید در نظر داشت این است که در این بین، اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت مانند هر نهاد دیگری نا محدود و بی قید و شرط نیست و از جمله محدود کننده های اختیارات آن می توان به موارد مندرج در منشور اشاره کرد؛ اما نظارت قضایی بر قطعنامه هایی که شورای امنیت صادر می کند یکی از اساسی ترین این ابعاد است که وظیفه آن بر دوش برخی از نهادهای خاص جهانی و منطقه ای قرار داده شده است.

از این جمله، دیوان دادگستری اروپا را می توان نام برد

 

 

187صفحه فونت 16 فایل ورد منابع  و پاورقی دارد فرمت: پایان نامه قیمت:64000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


 

 
تماس با ما
کد تماس با ما