مشاهده / بستن موضوعات

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

دسته بندی: تربیت بدنی
2525 بازدید

پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه بین هوش هیجانی و مولفه های آن و سبک رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی ر استان همدان انجام شد جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران شاغل در ادارات تربیت بدنی استان همدان تشکیل داده است.اطلاعات لازم بوسیله پرسشنامه هوش هیجانی بار- اون و پرسشنامه سبک رهبری فرد لوتانز وهمچنین پرسشنامه دموگرافیک که توسط محقق ساخته شده بود، جمع آوری گردید. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان دادکه بین هوش هیجانی و سبک رهبری انسانگرا رابطه معناداری وجود دارد.اما بین هوش هیجانی و سبک رهبری وظیفه گرا رابطه معناداری وجود ندارد. هرچند در این تحقیق رابطه معناداری بین هوش هیجانی کل با سبک رهبر وظیفه گرایی مشاهده نشد ، اما بین مولفه های روابط درون فردی و بین فردی هوش هیجانی با سبک رهبری وظیفه گرایی رابطه معناداری مشاهده شد . این یافته می تواند این مفهوم را در ذهن ایجاد کند که هر چند کل هوش هیجانی مدیران با سبک رهبری وظیفه گرایی آنان رابطه ای ندارد ، اما مدیرانی که در پی اجرای قوانین و مقررات سازمانی هستند و می خواهند سازمان را به طور کامل در دست بگیرند باید دارای مهارتهایی باشند تا بتوانند به این امر مهم دست یابند. در خصوص رابطه سن و سابقه سنواتی مدیران با سبکهای رهبری ، یافته ها نشان دادند که سن مدیران با سبک رهبری انسانگرایی رابطه دارد ولی با سبک رهبری وظیفه گرایی رابطه ای ندارد ، اما سابقه سنواتی آنان با هر دو سبک رهبری انسانگرایی و وظیفه گرایی رابطه دارد. در پایان بین سن و سابقه سنواتی مدیران با هوش هیجانی آنان ، رابطه مستقیمی مشاهده شد. یعنی همزمان با افزایش سن و سابقه سنواتی در آنها هوش هیجانی نیز افزایش می یابد . بر پایه این نتایج و مطالعات پیشین ، می توان گفت که با بالا رفتن سن و سابقه سنواتی در مدیران آنها راحت تر می توانند با کارکنان ارتباط برقرار کنند ، با آنها احساس همدلی کرده و انگیزش ایجاد نمایند .
واژه های کلیدی: هوش هیجانی ، سبک رهبری ، مدیران تربیت بدنی

 

145صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی سبک رهبری مدیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران و تاثیر آن بر رضایت شغلی نیروی انسانی این سازمان

دسته بندی: مدیریت
1948 بازدید

کارکنان هر سازمان مهم ترین جزء سازمان محسوب می شوند که بی توجهی به تامین خواست و نیاز آنها غیرقابل اجتناب بوده و قطعا در بلند مدت، لطمات جبران ناپذیری را به پیکره سازمان وارد خواهد آورد. همواره سبک رهبری به عنوان یکی از عوامل موثر در تامین رضایت شغلی کارکنان به حساب آمده است. هدف از این تحقیق نیز، بررسی سبک رهبری مدیران در سازمان تامین اجتماعی استان تهران بر اساس سبک های رهبری لیکرت و تاثر آن بر رضایت شغلی کارکنان آن سازمان است
روش پژوهش: جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارمندان سازمان تامین اجتماعی استان تهران در سه شعبه 19،22،26می باشند. تعداد مدیران 32 نفر و تعداد کارمندان 275نفر می باشند. از این میان، 28 نفراز مدیران و 115 نفر از کارمندان، به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند.ابزار تحقیق دو پرسشنامه بسته است که یکی سبک رهبری مدیران را بر اساس سبک های چهارگانه لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه ای که عدم رضایت شغلی کارکنان را بررسی می کند.تجزیه وتحلیل اطلاعات بوسیله نرم افزار spls وآزمونهای آماری گردآوری شده است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد:
- بین سبک رهبری مدیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران با عدم رضایت شغلی کارکنان آن، ارتباط معنی داری وجود دارد
- همچنین از بین سبک های رهبری لیکرت، سبک رهبری خیرخواهانه بیشترین تاثیر و سبک رهبری مشارکتی کمترین تاثیر را برکاهش عدم رضایت شغلی کارکنان داشته است.

 

157صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی سبک های رهبری آموزشی مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه مناسب ترین سبک برای این دوره

دسته بندی: علوم تربیتی
2089 بازدید

چکیده :
پژوهش حاضر به بررسی سبک رهبری موجود مدیران مدارس دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه ی مناسب ترین سبک رهبری برای این دوره اختصاص دارد .
نوع تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف توسعه ای ، از نظر داده ها کمی و از نظر ماهیت و روش مطالعه پیمایشی مقطعی است . ابزار سنجش پژوهش حاضر را دو پرسشنامه به ترتیب پرسشنامه 30 سوالی بلیک و موتن جهت بررسی سبک های موجود مدارس دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و یک پرسشنامه ی 6 ماده ای محقق ساخته جهت انتخاب مناسب ترین سبک رهبری برای این دوره تشکیل می دهد که اعتبار آن به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب برابر 87/ 0 و 64/ 0 و روایی هردو پرسشنامه به وسیله روایی صوری به دست آمده است
جامعه آماری مورد پژوهش حاضر را همه ی مدیران و معاونان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران با تحصیلات کارشناسی علوم تربیتی تشکیل می دهد و حجم نمونه بر اساس فرمول اچ اس بولاو روش نمونه گیری تصادفی ساده 300 نفر انتخاب شده است .
برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر توصیف داده ها ( رسم جداول توزیع فراوانی و
مشخصه های آماری و نمودار هیستوگرام ) از آزمون آماری T مستقل و مقایسه ی میانگین ها استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان دهنده ی این مطلب است که بین سبک های موجود مدیران مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد و سبک موجود از دیدگاه مدیران مرد سبک تیمی و از دیدگاه مدیران زن سبک رابطه مدار است و بین مناسبترین سبک رهبری از دید مدیران مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد و مدیران مرد و زن سبک تیمی را مناسبترین سبک برای این دوره می دانند هم چنین بین مناسبترین سبک رهبری از دید معاونان مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد و معاونان مرد سبک تیمی و معاونان زن سبک اقتضایی را مناسبترین سبک برای این دوره می دانند .

 

210صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +جامعه آماری و پرسشنامه قیمت 39900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


ارتباط بین هوش هیجانی وسبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران

دسته بندی: تربیت بدنی
2406 بازدید

هدف كلي اين تحقيق تعیین میزان ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری كارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران می باشد. روش تحقيق توصیفی از نوع پيمايش همبستگي است. در اين تحقيق به بررسي ارتباط بين هوش هیجانی و سبک رهبری كارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران پرداخته شده است. كه داده هاي مربوط به ارتباط بين متغيرهاي تحقيق از طريق پرسشنامه جمع آوري مي شوند. ضمنا پرسشنامه هاي مورد استفاده از از روايي و اعتبار لازم برخوردار بوده و پرسش نامه هاي معتبري محسوب مي شوند. از مطالعات كتابخانه اي براي تدوين نظري و از نظرسنجي و پرسشنامه براي گردآوري داده هاجهت آزمون فرضيه هاي تحقيق استفاده شد. قلمرو مكاني تحقيق ، كارشناسان مسئول تربيت بدنى آموزش و پرورش شهر تهران بود. فرض صفر در مورد عدم ارتباط خودآگاهی،خودتنظیمی،همدلی،انگیزش ومهارتهای اجتماعی و سبک رهبری تحول¬گرای وعمل گرای آزمودنی¬های تحقیق قبول می¬شود و نتیجه می¬گیریم بین خودآگاهی خودتنظیمی،همدلی،انگیزش ومهارتهای اجتماعی و سبک رهبری تحول گراو عمل گرای آزمودنی¬ها ارتباط معناداری وجود ندارد.

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل نامین اجتماعی

دسته بندی: مدیریت
2155 بازدید

چکیده تحقيق
در اين تحقيق سعي شده است ضمن بررسي جوانب مختلف پديده كارآفريني سازماني و كارآفريني بطور عموم، ساختار سازماني مناسب براي اجراي آن نيز مورد مطالعه قرار گيرد و نيزالزامات سازمانهاي كارآفرين عنوان و نتايج آماري آن مورد تجزيه وتحليل قرارگرفت .سپس به بررسي رابطة كارآفريني سازماني و ساختار سازماني ، شرايط ساختاري مناسب و موانع و محدوديتهاي ساختاري كارآفريني سازماني پرداخته شد. هدف از گامهاي روش تحقيق ، ايجاد امكان برای تكرار يا ادامه تحقيق در زمينه‌ مشابه است. سعي شده با بررسي جوانب مختلف ،تاريخچه فعاليتهاي تامين اجتماعي و نمودارهاي سازماني آن ارائه شود. در فرضيات مورد آزمون ،سه عنصر پيچيدگي ، رسميت و تمركز ساختار سازماني تامين اجتماعي مورد سنجش قرار گرفت كه همگي تاييد شدند مساله اصلي تحقيق اين است كه مشخص نمائيم در كشور ما ، سازمان ها ابعاد مختلف ساختار سازماني و كارآفريني سازماني چه رابطه اي باهم دارند تا با شناسايي روابط مختلف اين ابعاد ، زمينة افزايش كارآفريني سازماني را در سازمان‌هاي كشورمان فراهم نماييم.
تحقیق با اهداف :
- تعريف و شناسايي ساختار سازماني و انواع آن و شناسائي ابعادي از ساختار سازماني كه با كارآفريني سازماني رابطه داشته باشند
- شناسايي ابعادي از كارآفريني سازماني كه بيشترين تاثير را از ساختار سازماني مي پذيرند
- تعريف و شناسايي مقوله كارآفريني و انواع آن با تأكيد بيشتر بر نوع سازماني آن و تشريح مدل‌ها و استراتژي ارائه شده در اين خصوص و نيز استخراج شرايط و لوازم ضروري پياده كردن كارآفريني سازماني.
- مطالعه اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ از طريق روشهاي مختلف تحقيق، به منظور آشنايي با ساختار و نظرات كارشناسان و مديران مورد مطالعه و نيز تطبيق آن با خصوصيات يك سازمان كارآفرين. جامعه آماری مورد مطالعه مديريت و كاركنان سازمان مورد مطالعه ( اداره کل تامین اجتمائی تهران بزرگ) وشعب تابعه جمعا حدود 2000 نفرمی باشند. اين پژوهش يك تحقيق پیمایشی وازنوع کاربردی است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آلفای کرونباخ (Cronbachs’Alpha) استفاده و داده هاي بدست آمده، از طريق نرم افزار SPSS، اين ضريب حساب شده اند. براي بررسي و آزمون همبستگي بين عناصرساختار سازماني و كارآفريني سازماني كاركنان نيز از آزمون همبستگي رتبه اي (اسپيرمن) استفاده شده است.

 

 

145صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


جرم انگاری در فضای مجازی

دسته بندی: حقوق
11540 بازدید

چکیده
با عنایت به ظهور تکنولوژی و فناوری رو به رشد در جهان ارتباطات و اطلاعات، بنام فضای مجازی و سایبر، جرایم متعدد در این فضا نیازمند شناخت و تعریف منطبق با اجماع جهانی یا بین المللی می باشد تا هرچه کاملتر و جهان شمولتر به تصویب قوانین داخلی کمک کرده و فضای اینترنت و رایانه را در مقابل همه و ناامنی حمایت کرده و از ابتلاء افراد و مخصوصاً کودکان به جرایم و آلودگی این فضا جلوگیری نماید. این رساله سعی در بدست دادن اطلاعات از تعاریف جرایم متعددِ متصور و یا پذیرفته شده در این فضا و رویکرد و اقدام های سازمان ها و نهادهای بین-المللی و کشورهای پیشرو در شناخت و طبقه بندی و جرم انگاری این زمینه داشته است تا چراغ پیش رو قرار گیرد و تجربیات دیگران تا حدی ما را از آزمون و خطا باز دارد و جایگاه و اقدامات قانونگذاری ایران را در این زمینه بیان نماید.


230صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


ارتباط بین توانمندسازی با کارآفرینی سازمانی کارشناسان ورزش شهرداری تهران

دسته بندی: تربیت بدنی, مدیریت
3583 بازدید

چکیده تحقیق:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان توانمندسازی و عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی در سازمان ورزش شهرداری تهران می باشد. جامعه این تحقیق شامل کلیه کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران است که نمونه گیری با استفاده از روش کل شماری شامل 69 نفر انجام شد.( 69N= )
روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود،اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد توانمندسازی اسپریتزر(88/0=α) و پرسشنامه کارآفرینی صمدآقایی(85/0=α) جمع آوری شد که اعتبار پایان نامه درپژوهشها و مطالعات انجام شده موردتأیید قرار گرفت و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ مجدداَ توسط پژوهشگر بدست آمد که بترتیب 81/0 و 89/0 گزارش شد.
برای آزمون فرضیات ، ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف نرمال بودن داده ها به تأیید رسید سپس از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین میزان ارتباط بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین استفاده شد.
نتایج حاکی از وجود رابطه معنی دار بین کارآفرینی و توانمند سازی و عوامل روانشناختی آن ( احساس معنی دار بودن ، احساس شایستگی ، احساس خودتعیینی ، احساس تأثیر و احساس اعتماد ) (05/0p < )
می باشد.بالاترین ضریب همبستگی مربوط به احساس معنی دار بودن و کارآفرینی سازمانی (492/0) و کمترین میزان آن مربوط به احساس شایستگی و کارآفرینی سازمانی است (310/0).

لغات کلیدی: توانمند سازی، توانمند سازی روانشناختی، کارآفرینی،کارشناس سازمان ورزش شهرداری تهران

 

145صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی و تحليل نقش مديريت كيفيت درايجاد زنجيره ارزش مديريت دانش

دسته بندی: صنایع, مدیریت
1928 بازدید

چکیده:
مديريت كيفيت بواسطه پتانسيلهاي بالقوه‌اي كه در سازمان ايجاد مي‌كند، مي‌تواند نقش بسزايي در ايجاد زير ساختارهاي مديريت دانش در سازمان داشته باشد. در اين تحقيق با رويكرد منابع انساني به مديريت كيفيت، در سه بعد، تعهد و رهبري مديريت ارشد، برنامه‌هاي ارتقاء شايستگيهاي كاركنان و مشتري‌مداري به بررسي نقش هر يك از ابعاد فوق بر ايجاد زير ساختارهاي مديريت دانش در سازمان پرداخته مي‌شود
هدف پژوهش حاضر بررسي و تحليل نقش مديريت كيفيت درايجاد زنجيره ارزش مديريت دانش مي باشد بدين منظور با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 81 نفر با سطح ليسانس به بالا از كاركنان شركت پايانه هاي نفتي ايران به عنوان افراد مشاركت كننده در پژوهش انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ جمع آوري داده ها توصيفي از نوع پيمايشي مي‌باشد. روش هاي تحليل آماري مورد استفاده در پژوهش شامل آمار توصيفي (ميانگين، فراواني، نما) و با توجه به این که مقیاس اندازه گیری داده ها از نوع رتبه ای بود از روش ناپارامتریک مقایسه میانگین دو گروه (من - ویتنی) استفاده شده است.
نتايج پژوهش نشان داد كه نقش مديريت كيفيت در ايجاد زنجيره ارزش مديريت دانش در سطح اطمينان 95 % تفاوت معناداري داشت و همبستگي ازنوع مستقيم بوده است. ميزان ميانگين رتبه بندي انجام گرفته از زير معيارهاي متغير مستغل، برنامه هاي ارتقاء شايستگي كاركنان در رتبه نخست ودر مرحله بعد تعهد مديريت ارشد وسپس مشتري مداري شركت پايانه ها با متغير وابسته (زنجيره ارزش مديريت دانش) هبستگي بيشتري داشته است. لذا اهميت برنامه هاي ارتقاء شايستگي كه درايجاد زيرساختهاي مديريت دانش برخوردار است بسيار حائز اهميت وتوجه مي باشد. توجه به موضع هاي مديريت كيفيت و نقش بسزايي كه در ساختار دانشي سازمان ايفا مي كند عامل تاثير گذاري در موفقيت فرايند مديريت دانش درسازمان محسوب مي‌گردد.

 

197صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی راهکارهای افزایش اثربخشی زنجیره تامین و طراحی مدل زنجیره تامین ناب

دسته بندی: صنایع, مدیریت
2454 بازدید

بررسی راهکارهای افزایش اثربخشی زنجیره تامین و طراحی مدل زنجیره تامین ناب

مشکلاتی که اغلب سازمان های تولیدی با آن روبه رو هستند در ارتباط با افزایش موجودی محصول و مواد اولیه، ضایعات زیاد، دوباره کاری ها و ... می باشد که باعث افزایش هزینه های تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصول می شود. بالا بودن هزینه ها و قیمت تمام شده و همچنین کاهش کیفیت محصول باعث پایین آمدن توان رقابتی شرکت می شود. این چالش ها باعث توجه شرکت های تولیدی به زنجیره تامینشان شده است تا با مدیریت اثربخش آن، هزینه ها و قیمت تمام شده محصولاشان کاهش یابد. نگرش مديريت زنجيرة تامين یک استراتژي‌ قوي براي افزايش رقابت‌پذيري شرکت‌ها در در بازار جهانی می باشد.
يك زنجيرة تامين؛ شبکه‌اي از سازمان‌ها با ارتباطات بالادستي و پائين‌دستي در فرآيندهاي مختلف است كه کليه فعاليت‌هاي مرتبط با جريان‌هاي مواد (و نيز جريان‌هاي مالي و اطلاعاتي مرتبط با آن) از مرحلة تهية مواد اوليه تا مرحلة تحويل كالاي نهايي به مصرف‌كننده را شامل شده و از طريق عرضه محصولات نهايي و خدمات به مشتريان، توليد ارزش مي‌نمايد.
در این پژوهش برآنیم که با بررسی زنجیره تامین شرکت و شناخت علل مشکلات، راهکارهایی را برای اثربخش ترشدن زنجیره تامین ارائه داده و بتوانیم عواملی را که در واقع در این زنجیره تامین ایجاد ارزش نمی کند را حذف کنیم.
با توجه به توضیحات مساله اصلی تحقیق را می توان به این صورت بیان نمود که:
چه عواملی باعث افزایش اثربخشی زنجیره تامین می شوند؟ و چگونه می توان با ارتقا آن ها به یک زنجیره تامین ناب دست یافت؟

 

126صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی راهکارهای افزایش اثربخشی زنجیره تامین و طراحی مدل زنجیره تامین ناب

دسته بندی: صنایع, مدیریت
2323 بازدید

بررسی راهکارهای افزایش اثربخشی زنجیره تامین و طراحی مدل زنجیره تامین ناب

مشکلاتی که اغلب سازمان های تولیدی با آن روبه رو هستند در ارتباط با افزایش موجودی محصول و مواد اولیه، ضایعات زیاد، دوباره کاری ها و ... می باشد که باعث افزایش هزینه های تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصول می شود. بالا بودن هزینه ها و قیمت تمام شده و همچنین کاهش کیفیت محصول باعث پایین آمدن توان رقابتی شرکت می شود. این چالش ها باعث توجه شرکت های تولیدی به زنجیره تامینشان شده است تا با مدیریت اثربخش آن، هزینه ها و قیمت تمام شده محصولاشان کاهش یابد. نگرش مديريت زنجيرة تامين یک استراتژي‌ قوي براي افزايش رقابت‌پذيري شرکت‌ها در در بازار جهانی می باشد.
يك زنجيرة تامين؛ شبکه‌اي از سازمان‌ها با ارتباطات بالادستي و پائين‌دستي در فرآيندهاي مختلف است كه کليه فعاليت‌هاي مرتبط با جريان‌هاي مواد (و نيز جريان‌هاي مالي و اطلاعاتي مرتبط با آن) از مرحلة تهية مواد اوليه تا مرحلة تحويل كالاي نهايي به مصرف‌كننده را شامل شده و از طريق عرضه محصولات نهايي و خدمات به مشتريان، توليد ارزش مي‌نمايد.
در این پژوهش برآنیم که با بررسی زنجیره تامین شرکت و شناخت علل مشکلات، راهکارهایی را برای اثربخش ترشدن زنجیره تامین ارائه داده و بتوانیم عواملی را که در واقع در این زنجیره تامین ایجاد ارزش نمی کند را حذف کنیم.
با توجه به توضیحات مساله اصلی تحقیق را می توان به این صورت بیان نمود که:
چه عواملی باعث افزایش اثربخشی زنجیره تامین می شوند؟ و چگونه می توان با ارتقا آن ها به یک زنجیره تامین ناب دست یافت؟

 

126صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 
تماس با ما
کد تماس با ما