مشاهده / بستن موضوعات

رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
2260 بازدید

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1390 بررسی شده است (500 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه های اول، سوم و ششم به ترتیب نشان می‏دهد که بين ریسک سهام و اندازه شرکت با بازده سهام و بین اندازه شرکت و ارزش شرکت رابطه معناداري وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه‌های دوم و پنجم تحقیق نشان داد که بين اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم نقدینگی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در نهایت در ارتباط با فرضیه چهارم تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بين حجم نقدینگی و بازده سهام، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: حجم نقدینگی، اندازه شرکت، ارزش شرکت، بازده سهام، ریسک سهام و پانل دیتا.

 

 

 

190صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش 5
1-4 اهداف پژوهش 6
1-5 کاربردهای پژوهش 7
1-6 سوال های پژوهش 8
1-7 فرضیه های پژوهش 8
1-8جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش 8
1-9 قلمرو پژوهش 9
1-10 روش تحقیق 9
1-11 متغيرها و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 9
1-12 ساختار پژوهش 18
خلاصه فصل 20
فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 22
2-2 اهمیت نقدینگی 22
2-3 تعریف نقدینگی 23
2-3-1 نقدینگی دارایی ها 26
2-3-2 نقدینگی بازار 26
2-3-3 وسعت بازار 27
2-3-4 عمق بازار 27
2-3-5 برگشت پذیری بازار 28
2-4 ارتباط بین مفاهیم نقدینگی 29
2-5 نقدینگی و قیمتگذاری داراییها 30
2-6 نقدینگی و اثرات مشتریان 31
2-7 راه حل های اندازه گیری نقدینگی 32
2-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله 33
2-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش 33
2-7-3 معیارهای نقدینگی 33
2-7-3-1 تفاضل قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام 34
2-7-3-2هزينه هاي فرايند سفارش 35
2-7-3-3هزينه هاي نگهداري موجودي 35
2-7-3-4 هزينه هاي انتخاب نادرست 35
2-7-4 معیار نسبی نقدینگی مبتنی بر نقدینگی سهام فردی و نقدینگی بازار 35
2-7-5 منابع عدم نقدینگی 36
2-7-6 انواع بازارها 36
2-7-6-1 بازار سفارش محور 37
2-7-6-2 بازارهای اعلام محور 37
2-8 ارزش 38
2-9 مفاهیم ارزش 39
2-9-1 ارزش اقتصادی 39
2-9-2 ارزش منصفانه بازار 40
2-9-3 ارزش منصفانه 40
2-9-4 ارزش دفتری 40
2-9-5 ارزش ذاتی 40
2-9-6 ارزش سرمایه گذاری 40
2-9-7 ارزش استفاده/ ارزش مبادله 41
2-9-8 ارزش جایگزینی 41
2-9-9 ارزش اسقاط 41
2-9-10 ارزش تداوم فعالیت 41
2-9-11 ارزش تسویه 41
2-9-12 ارزش بیمه شدنی 41
2-9-13 ارزش سرقفلی 42
2-10 اهمیت و ضرورت تعیین ارزش شرکت 42
2-11 اهداف ارزش گذاری 42
2-12 رویکردهای ارزیابی شرکت ها 43
2-13 چارچوب کلی برای ارزش گذاری 44
2-13-1 ارزش حقوق صاحبان سهام در مقابل ارزش شرکت 45
2-13-2 برآورد جریانهای نقدی 45
2-14 مدلهای موجود برای ارزش گذاری شرکت ها 46
2-15 مدل ارزش گذاری تنزیل جریانهای نقدی 48
2-15-1 مدل تنزیلی سودهای تقسیمی 49
2-15-2 مدل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام 52
2-15-3 مدل بازدههای مازاد 53
2-15-4 مدل ارزش گذاری بر مبنای داراییها 53
2-15-5 مدل ارزش گذاری نسبی 53
بخش سوم- پیشیه تحقیقات انجام شده 54
2-16 پیشینه تحقیقات خارجی 54
2-17 پیشینه تحقیقات داخلی 58
خلاصه فصل 60

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 62
3-2 روش پژوهش 62
3-3 فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه 63
3-4 فرآیند پژوهش 69
3-5 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات 69
3-6 جامعه، نمونه آماري و روش نمونه گیری 70
3-7 ماهیت و منابع داده ها 71
3-8 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل اطلاعات 71
3-9 تجزيه و تحليل اطلاعات 72
3-9-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 72
3-9-2 آزمون نرمال بودن توزيع متغيرهای وابسته تحقیق 73
3-9-3 بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق 73
3-9-4 بررسی همخطی میان متغیرهای تحقیق 73
خلاصه فصل 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 77
4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 77
4-3 آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته تحقیق 79
4-4 بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق 90
4-5 بررسی هم‌خطی میان متغیرهای تحقیق 92
4-6 نتايج حاصل از آزمون فرضيههاي تحقيق 92
4-6-1 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق 92
4-6-2 نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق 96
4-6-3 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق 99
4-6-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق 103
4-6-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق 105
4-6-6 نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق 109
خلاصه فصل 114
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 116
5-2 خلاصه پژوهش 116
5-3 نتایج آزمون فرضیه 119
5-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق 119
5-3-2نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق 119
5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق 120
5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق 120
5-3-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق 120
5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق 122
5-6 پیشنهادیی برای پژوهش‌های آینده 122
5-7 محدودیت‌های تحقیق 122
خلاصه فصل 124
منابع و مآخذ 125
فهرست منابع فارسی 126
فهرست منابع انگلیسی 127
پیوست ها 131
چکیده انگلیسی 187


فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1 مدل های ارزش گذاری شرکت ها 46
جدول 4-1 آمار توصيفي متغیرهای تحقیق 78
جدول 4-2 نتايج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق 79
جدول 4-3، نتايج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی 85
جدول 4-4 ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقيق 91
جدول 4-5 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (1) 93
جدول 4-6 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (1) 94
جدول 4-7 نتایج آزمون فرضيه اول تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت 95
جدول 4-8 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (2) 96
جدول 4-9 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (2) 98
جدول 4-10 نتایج آزمون فرضيه دوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت 98
جدول 4-11 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (3) 100
جدول 4-12 نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماري مدل (3) 100
جدول 4-13 نتایج آزمون فرضيه سوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت 101
جدول 4-14 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (4) 103
جدول 4-15 نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماري مدل (4) 104
جدول 4-16 نتایج آزمون فرضيه چهارم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت 104
جدول 4-17 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (5) 107
جدول 4-18 نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماري مدل (5) 107
جدول 4-19 نتایج آزمون فرضيه پنجم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت 108
جدول 4-20 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل (6) 110
جدول 4-21 نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماري مدل (6) 110


فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 2-1 ترتيب ارائه الگوهاي ارزش گذاري 53
نمودار 4-2 نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر های وابسته تحقیق 81
نمودار 4-3 نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی 86

 

 

1-1 مقدمه
حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی که جهت تصمیم گیری‏های اقتصادی اطلاعات‏ارزش مندی رادر اختیار سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار‏می دهد همواره با این پرسش روبرو بوده است که اطلاعات حسابداری چه محتوایی برای استفاده کنندگان دارد. بخشی از تحولات نظریه بازار سرمایه پس از دهه١۹۶۰، به زمانی مربوط می شود که تحقیق درباره محتوای اطلاعات و انتخاب روش‏های حسابداری مطلوب در دستور کار تحقیقات حسابداری قرار گرفت. بر اساس یک دیدگاه در نظریه حسابداری، مشاهده واکنش بازار در قبال متغیرهای حسابداری، رهنمودی جهت ارزیابی محتوای اطلاعاتی داده‏های حسابداری و انتخاب یک معیار بهتر برای پیش بینی رویدادهای تجاری در اختیار نظریه پردازان حسابداری قرار می‏دهد (دیچو، ١۹۹۴). این دیدگاه رهنمود مفیدی در این پژوهش ارایه کرده تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که کدام یک از انواع شاخص‏های نقدینگی ارتباط قوی تری با سودآوری و ارزش شرکت دارد و به شکل بهتری به استفاده کنندگان از صورت‏های مالی جهت تصمیم‌گیری کمک می‏نماید. ارزیابی عملکرد شرکت¬ها همواره مورد توجه سهام داران، سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان مالی نظیر بانک¬ها، موسسات مالی و به خصوص مدیران بوده است. ارزیابی عملکرد به کمک شاخص‏های نقدینگی و سودآوری بررسی می‏گردد. نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردارست، زیرا شرکت‌های با سودآوری پایین یا حتی غیرسودآور مدت بیشتری می¬توانند در خدمت اقتصاد قرار گیرند ولی شرکت¬های بدون نقدینگی امید به حیات کمتری دارند ( طالبی١۳۷۵، ١١١). برای ارزیابی سودآوری و نقدینگی شرکت¬ها روش¬های مختلفی ارایه شده است. یکی از آن¬ها، نسبت¬های مالی است که از اوایل قرن بیستم جهت ارزیابی واحد تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. در این میان، شاخص¬هایی که به ارزیابی وضعیت نقدینگی شرکت¬ها می¬پردازد، از دیرباز مورد توجه خاص تحلیل گران بوده است. این امر موجب شد تا تحلیل گران با تجزیه و تحلیل معایب شاخص¬های سنتی بتوانند شاخص¬های نوینی را ارایه کنند (خوش¬طینت و نمازی ١۳۸۳، ۵۷).
با توجه به موارد ذکر شده، در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان می گردد، سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، سوالات و فرضیه های تحقيق، جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق، قلمرو تحقيق، مدل تحقیق پرداخته شده و در انتها نيز واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقیق تعريف شد.

1-2 بیان مسئله
شاخص¬های مزبور، ایرادهای ناشی از شاخص¬های سنتی نقدینگی را که به واسطه در نظر نگرفتن جزییات وضعیت نقدینگی شرکت¬هاست، مورد توجه قرار می¬دهد. اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی اندازه‌گیری می‌شوند و عموما اعتقاد بر این است که این اقلام اطلاعات مفیدی در مورد کارایی واحد تجاری، پیش‌بینی فعالیت‌های آتی و پرداخت سود فراهم می‌کند. شیاحو معتقد است با توجه به اینکه مدیران می‌توانند تعهدات جاری را به وسیله شناسایی افزایش درآمد (فروش نسیه) یا به تاخیر انداختن شناسایی هزینه (ذخیره کاهش برای مطالبات) دستکاری کنند، جریان‌های نقدی نسبت به سود معیار بهتری برای ارزیابی عملکرد است (شیاحو ۲۰۰۴).
لذا نقدینگی یک شرکت معیار توانایی آن در ایفای تعهدات نقدی در سررسیده است. مدیریت نقدینگی شرکت برای پیشینه سازی دریافتها هنگامی به‌کار می‌رود که خطر احتمالی وقفه در پرداخت بدهیها را در سطوح دلخواه نگاه دارد.
سرمایه گذاران، علاقه مند به کسب سود بیشتر و کاهش ریسک سرمایه گذاری های خود هستند. به همین دلیل اقدام به تشکیل پرتفوی می کنند تا از طریق متنوع کردن سرمایه گذاری ها ریسک را کاهش دهند یا برای سطح معینی از ریسک، بیشترین بازده را کسب نمایند. با تشکیل پرتفوی، ریسک غیر سیستماتیک حذف می شود. ریسک غیرسیستماتیک ریسکی است که سرمایه گذار در مقابل تحمل آن انتظار دریافت هیچ پاداشی را ندارد. بنابراین با متنوع کردن سبد سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی حذف می گردد.
انتخاب پرتفوی بهینه نیازمند برآوردی از دو عامل ریسک و بازده اوراق بهادار است. طی سالیان متمادی مدل های مختلفی برای ارزیابی ریسک و بازده پرتفوی مطرح گردیده است. این مدل ها مورد ارزیابی های مختلف قرار گرفته اند و نتایج آزمون ها بیانگر آن است که عوامل مطرح شده در این مدل ها به تنهایی نمی توانند ارتباط ریسک و بازده پرتفوی را توضیح دهند.
به همین دلیل ایده ترکیب این عوامل با یکدیگر مطرح شد. کامل ترین مدلی که تاکنون در این رابطه ارایه شده است، مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد.
در پژوهش حاضر تلاش بر آن است که ارتباط ارزش شرکت (ارزش دفتری به ارزش بازار) و اندازه شرکت با نقدینگی شرکت در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد تا سرمایه گذاران با توجه به تاثیر و ارتباط این عوامل با بازده سهام بتوانند به انتخاب سهامی مبادرت ورزند که بیشترین عایدی را نصیب آنها نماید.

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش
موضوع نقدشوندگی و نقدینگی در سال های اخیرتوجه زیادی را درمطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند. نقدشوندگی یک دارایی عبارتند از" قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن " بنا برتعریف نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد.
نقدینگی شرکت نقش مهمی را در فرایند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است (آمیهود 2005،89) .علاوه بر جنبه تئوری، به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید وفروش و مشکلات بسیاردیگر،توجه به نقدشوندگی و نقدینگی شرکت تلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد.
نقدشوندگی دارایی ها و افزایش نقدینگی شرکت ها به خصوص پس از وقوع بحران مالی جهانی و سقوط بازارهای مالی اهمیت ویژه ای یافته است و برای بازارهای سرمایه ایران نیز مهم می باشد. پدیده صف های خرید و فروش بیانگر وجود مشکلات نقدشوندگی در بازار است. به دلیل حضور روز افزون مالکان نهادی درشرکتهای واجرای اصل 44 مربوط به خصوصی سازی که این امر را تشدید می کند و همچنین اثر مستقیم و قابل توجه نقدشوندگی در بازار سهام می باشد. این تحقیق به بررسی اثر نقدینگی و اندازه شرکت ها بر ارزش شرکت ها می پردازد و به دنبال شناختی در خصوص نقش اندازه شرکت درکاهش مشکلات نقدینگی است.
ارزش گذاری شرکت ها یکی از موضوعات اساسی در حوزه های مدیریت مالی و سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری می توانند عایداتشان را حداکثر کنند، بدین منظور باید از مدل‌های ارزش گذاری و عوامل موثر بر آن استفاده کنند. با تفكيك مديريت از مالكيت و به دنبال آن، با پيدايش تئوري نمايندگي، ارزيابي عملكرد و امدازه گیری ارزش شرکت ها به عنوان يكي از مهمترين موضوع ها در حسابداري مطرح شده است. ارزيابي عملكرد و ارزش گذاری شركتها همواره مورد توجه سهامداران، سرمايه گذاران، اعتباردهندگان مالي، نظير بانكها و مؤسسات مالي، بستانكاران و بخصوص مديران بوده است. ارزيابي عملكرد از لحاظ مالي با دو شاخص قدرت نقدينگي و سودآوري تعيين مي شود. سودآوري به اصطلاح علامت مريض نبودن بنگاه اقتصادي و قدرت نقدينگي، علامت ادامه حيات بنگاه اقتصادي است. اگر چه هر دو اينها با اهميت هستند، اما نقدينگي از اهميت بيشتري برخوردار است. شركت‌هاي با سودآوري پايين يا حتي غير سودآور، مدت بيشتري مي توانند در خدمت اقتصاد قرار گيرند، ولي شركتهاي بدون نقدينگي اميد به حيات كمتري دارند.

1-4 اهداف پژوهش
هدف اصلی :
هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا رابطه‌ی معنی‌داری بین نقدینگی و ارزش شرکت، با اندازه شرکت، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ¬اوراق¬ بهادار تهران وجود دارد.
اهداف فرعی:
1- افزایش نقدینگی شرکت ناشي از تصميم‌گيرهاي مناسب منجر به افزایش ارزش شرکت می‌شود، از این رو انتخاب یک ساختار و اندازه مناسب شرکتی كه نشات گرفته از ساختار مناسب اندازه شرکت مي‌باشد مي‌تواند عملكرد شركت‌هاي سهامي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را تا حد قابل ملاحضه‌اي افزايش داده و در نتیجه منفعت سهامداران و سایر ذی‌نفعان حفظ گردد. در این میان شناسایی شدت رابطه‌ي موجود بین نقدینگی، اندازه شرکت با ارزش شرکت‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری کارا برای سوق دادن شركت‌ها به سوي تعديل ساختار نامناسب اندازه شرکت شده و در نهايت در جهت حداکثر بهینه کردن منافع سهامداران کمک بنماید.
2- نتایج این تحقیق می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران بازار سرمایه و تحلیل‌گران قرار گیرد، چون آن‌ها می‌توانند در صورت تاثیر داشتن متغیرهای مستقل بر فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و تعديل میزان نقدینگی شرکت‌ها به تقویت و اصلاح اندازه شرکت بپردازند و مبنایی برای ارزیابی عملکرد شرکت و در نهایت دست یابی به ارزش شرکت ارائه نماید.
3- به علاوه این نتایج می تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد، چون باعث افزایش شناخت از عملكرد مثبت و منفي شرکت‌ها در ارتباط با میزان نگهداری وجوه نقد شده در نتيجه محققين را به سمت و سويي سوق مي‌دهد كه تحقيقات گسترده‌اي را در ارتبط با اين موضوع که چگونه می توان بین عواملی مانند نقدینگی، اندازه و ارزش شرکت رابطه مثبتی برقرار کرد، انجام دهند.

اهداف كاربردي پژوهش:
پژوهش حاضر با شناخت تاثير و رابطه بين میزان نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت و توصيف تجربي ارتباط بين این سه عامل با اهداف بلند مدت شرکت، مبانی کاربردی برای بازیگران بازارسرمایه شامل سرمایه گذاران بالقوه وبالفعل و..... فراهم خواهد نمود.
اهميت اين تحقيق تبيين نقش عوامل دو گانه نقدینگی و اندازه شركت با ارزش سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ضرورت انجام تحقيق : خلاء تحقيقاتي در اين زمينه و همچنين دانستن اينكه كداميك از دو عوامل فوق نقش به سزايي در ارزش شرکت دارند.

1-5 کاربردهای پژوهش
نتایج این تحقیق می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران بازار سرمایه و تحلیل‌گران قرار گیرد، چون آن‌ها می‌توانند در صورت ارتباط داشتن متغیرهای نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت مبنایی برای ارئه گزارش‌هاي مالي مناسب براي شرکت فراهم نماید.
بطور كلي این پژوهش در بخش کاربردی نیز اهداف زیر را دنبال می¬نماید:
1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران می¬تواند با استفاده از نتایج به دست آمده از این تحقیق از رابطه بین اندازه شرکت شرکت و نقدینگی شرکت با ارزش شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاع حاصل کند.
2-سرمایه گذاران، و تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان می توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، به رابطه بین اندازه شرکت شرکت و نقدینگی شرکت با ارزش شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‚ شرکت های مورد نظر خود برای سرمایه¬گذاری را ارزیابی و نسبت به قابلیت اتکای اقلام صورت های مالی آن شرکت ها تصمیم گیری نمایند.
3-موسسات حسابرسی می توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق نسبت به وضعیت فعلی شرکتهای صاحبکار اطلاع حاصل کرده و در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های حسابرسی خود برای انجام یک حسابرسی باکیفیت برنامه ریزی نمایند.
4-مدیران شرکتها می توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق از رابطه رابطه بین اندازه شرکت شرکت و نقدینگی شرکت با ارزش شرکت خود اطلاع حاصل كنند.
بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج بدست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.
از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروههای زیر قابل استفاده باشد :
1. سرمایه گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت
2. سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. مدیران شرکتها
4. موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
5. متخصصین و تحلیلگران مالی
6. محققان و دانشجویان

1-6 سوال های پژوهش
1) آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
2) آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
3) آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
4) آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
5) آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
6) آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟

1-7 فرضیه های پژوهش
1. بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
3. بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
4. بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
5. بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
6. بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

1-8جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش
با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم رابطه بین ارزش شرکت و نقدینگی با اندازه شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین شواهد موجود در رابطه با تحقیق های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن است که تحقیق در این زمینه خصوصا رابطه اندازه شرکت با نقدینگی شرکت که به طور مستقیم در ارتباط با افزایش سرمایه‌گذاری‌های سودآور و اهداف بلند مدت شرکت ها است، می تواند راهگشای اساسی برای دست یابی به اهداف بلند مدت شرکت ها که همانا افزایش کمیت و کیفیت ارزش شرکت است، باشد. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده این اولین پژوهش در ایران می باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می‌گردد.

1-9 قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر از لحاظ موضوعی در حیطه نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت
می باشد.
قلمرو زماني: سال هاي 1386 تا 1390 می باشد.
قلمرو مکانی: شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-10 روش تحقیق
روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با استفاده از داده‌های ثانویه مستخرج از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه‌ی همبستگی می‌پردازد. انجام این پژوهش در چهارچوب استدلال قیاسی – استقرایی صورت خواهد گرفت.
علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیر‌ها است. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است.
از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نيمه تجربي) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاريخي (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی – علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد.
در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل‌هاي رگرسیونی چندگانه خواهیم نمود.
از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. پژوهش‌های کاربردی، پژوهش‌هایی هستند که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود. همچنین پژوهش‌های کاربردی پژوهش‌هایی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی به کار می‌گیرد.

1-11 متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها
مدل پژوهش در تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:
در این پژوهش اصطلاحات تخصصی برای محاسبات مربوط به متغیرهای تحقیق، با عناوین مختصر به صورت زیر تعریف شده اند:
S = کوچک
B = بزرگ
L = کم
M = متوسط
H = زیاد
پرتفوی تحقیق ما تشکیل شده از 6 قسمت به صورت زیر می باشد:
متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدینگی می باشد اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته ملاک عمل قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه شرکتها باید براساس اندازه و نسبت BE/ME در پایان هر سال طبقه بندی می گردند، لذا شرکت هایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه نبود، حذف خواهند شد. شرکت های نمونه براساس اندازه و نسبت BE/ME به شش پرتفوی S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, B/H طبقه بندی خواهند شد و پس از محاسبه میانگین بازده های ماهانه پرتفوی ها نتایج از طریق رگرسیون چند متغیره مدل فاما و فرنچ مورد آزمون قرار گرفت تا ارتباط بین متغیرهای تحقیق و ارزش شرکت ارزیابی شود.
پس از بررسی های مختلفی که در ارتباط با عوامل مختلف قیمت گذاری دارایی ها بر طبق ارزش های بازار صورت گرفت، ما چهار جایگزین برای رویکرد مدل قیمت گذاری قدم به قدم............................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 42000 تومان

 

قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 42000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما