مشاهده / بستن موضوعات

بررسی سود آوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1894 بازدید

یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازده¬های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می¬باشد و می¬توان با بکارگیری راهبرد سرمایه¬گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیشتر از بازده بازار بدست آورد. هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی سرمایه¬گذاری معکوس و ارزيابي اثر عوامل بازار، اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار بر روي بازده می باشد. اين تحقیق طي دوره زماني 1383تا1390می¬باشد. نتايج حاصل از فرضيه ها نشان می¬دهد، استراتژي معکوس در بازه هاي زماني مورد نظر در بورس اوراق بهادار ایران سودآورخواهد بود. همچنین نتایج بدین گونه است که بین متغير مستقل عامل اندازه و ارزش دفتری به بازار و عامل بازار و استراتژی معکوس رابطه معنی¬داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: بازار سرمایه، استراتژی سرمایه¬گذاری، استراتژی معکوس، عامل اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل بازار

 

 

110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- تشریح و بیان مساله 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 6
1-4-1 هدف اصلی 6
1-4-2 اهداف فرعی 6
1-5- پرسشهای اساسي پژوهش 7
1-5-1 سوال اصلی 7
1-5-2 سوالات فرعی 7
1-6- فرضیه های پژوهش 7
1-6-1 فرضیه اصلی 7
1-6-2 فرضیات فرعی 7
1-7- قلمرو پژوهش 8
1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش 8
1-7-2 قلمرو زمانی پژوهش 8
1-7-3 قلمرو مکانی پژوهش 8
1-8- انواع متغیرها 8
1-8-1 متغیر وابسته 8
1-8-2 متغیرهای مستقل 8
1-9- ساختار تحقیق 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-2- بازار سرمايه و نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادي 12
2-2-1 آثار و فوايد بورس اوراق بهادار 13
2-2-2 نقش بورس اوراق بهادار در تخصيص بهينه منابع و كارايي بنگاهها 13
2-2-3 نقش بورس در جذب نقدينگي 14
2-3- ظهور وشکوفا شدن مالی رفتاری 16
2-3-1 مالی رفتاری 17
2-3-2 تئوري پيش نگري 17
2-3-3 رفتارشهودی 19
2-3-4 بیش واکنشی و کم واکنشی 19
2-4- رفتار توده وار 21
2-4-1 طبقه بندی رفتار توده وار 21
2-4-2 علل ایجاد توده واری 22
2-5- نظریه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي 23
2-6- مدل سه عاملي فاما و فرنچ 24
2-7- تئوری قیمت گذاری آربیتراژ 26
2-7-1 عامل‌های تئوری قيمت‌گذاري آربیتراژ 28
2-7-2 مفروضات مدل قيمت گذاري آربيتراژ 29
2-7-3 انتخاب عامل‌ها از طریق مدل‌های آماري چند متغیره 29
2-7-4 انتخاب عامل‌ها از طریق مدل متغیرهای کلان اقتصادی 30
2-7-5 مشكلات و چالش هاي تئوري قيمت گذاري آربيتراژ 31
2-8- دانش مالی رفتاری و توضیح راهبرد توالی و معکوس 31
2-9- فرضیه کارایی بازار 32
2-9-1 در دنياي مالي، سه نوع كارايي در بازار سرمايه وجود دارد 33
2-9-2 روش های آزمون کارایی بازار 34
2-9-3 ويژگي‌هاي بازار كارا 35
2-9-4 شواهد تجربي عدم تأييد كارايي بازار 36
2-10- مدل بازخورد 37
2-11- فرض منطقي بودن سرمايه‌گذاران 37
2-12- سرمايه گذاران منطقي در مقابل سرمايه گذاران عادي 40
2-13- راهبردهای سرمایه گذاری در وضعیت بیقاعدگی 40
2-13-1 راهبرد معکوس 40
2-13-2 اهداف راهبرد معکوس 43
2-13-3 کاربردهای راهبرد معکوس 43
2-13-4 عوامل موثر بر راهبرد معکوس 44
2-13-4-1 اندازه 44
2-13-4-2 میزان پوشش تحلیلگران 44
2-13-4-3 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار 44
2-13-4-4 حجم معاملات 44
2-13-5 راهبرد توالی 45
2-13-5-1 انواع راهبرد توالی 45
2-13-5-2 توالی قیمت سهام منحصر به فرد 46
2-13-5-3 توالی صنعت 47
2-13-5-4 توالی کشور 48
2-13-5-5 راهبرد‌های شتاب/توالی جهتدار 48
2-13-5-6 توالی جورج- هانگ (قیمت بالای 52 هفته‌ای) 49
2-14- مقایسه دو راهبرد معکوس و راهبرد توالی 50
2-15-پيشينه پژوهش 51
2-15-1 تحقیقات انجام شده پيرامون راهبرد معکوس و متغیرهای فاما و فرنچ در ايران 51
2-15-2 تحقیقات انجام شده پيرامون رابطه راهبردمعکوس¬ومتغيرهاي فاما و فرنچ درخارج¬ازكشور 54
2-16- خلاصه فصل 55
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 57
3-2- روش تحقیق 57
3-3- جامعه آماری 58
3-4- روش نمونه گيري و حجم نمونه 58
3-5- روش جمع آوري اطلاعات 59
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 59
3-7- راهبرد معکوس 59
3-7-1 نحوه تشکیل پرتفوی 60
3-7-2 مدل فاما - فرنچ 60
3-7-3 عامل بازار 61
3-7-4 اندازه شرکت 61
3-7-5 عامل ارزش دفتری به بازار 62
3-7-6 بازده ماهانه سهام 62
3-8- روش آزمون فرضیه ها 62
3-8-1 آزمون نرمال بودن 63
3-8-2 بهترین برآورد خطی نااریب 63
3-8-3 آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون: (آزمون F) 63
3-9- خلاصه فصل 64
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 66
4-2- توصيف داده‌ها 66
4-2-1 توصيف كمي متغير عامل اندازه شرکت(SMB) 66
4-2-2 توصيف كمي متغير عامل ارزش دفتری به ارزش بازار (HML) 68
4-2-3 توصيف كمي متغير عامل بازار( ) 69
4-2-4 توصيف كمي متغير راهبرد معکوس( ) 71
4-3- تحليل داده‌ها (بررسي فرضيه‌هاي تحقيق) 72
4-3-1 فرضيه اصلی 73
4-3-2 فرضیه فرعی اول 74
4-3-3 فرضیه فرعی دوم 75
4-3-4 فرضیه فرعی سوم 77
4- 4- رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین 78
4-5- خلاصه فصل 82
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 84
5-2- نتایج فرضیه ها تحقیق 85
5-2-1 فرضیه اصلی 85
5-2-2 فرضیه فرعی اول 85
5-2-3 فرضیه فرعی دوم 86
5-2-4 فرضیه فرعی سوم 86
5-3- بحث وبررسی 87
5-4- پیشنهادات 88
5-4-1 پیشنهادات مبتنی بر پژوهش 88
5-4-2 پیشنهادات برای پژوهش های آتی 88
5-5- خلاصه 89
منابع و مآخذ 90
فهرست منابع فارسی 90
فهرست منابع انگلیسی 92
چکیده انگلیسی 93

 

 

 


فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-1: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير عامل اندازه شرکت (n=60) 66
جدول 4-2: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير عامل ارزش دفتری به ارزش بازار(n=60) 68
جدول 4-3: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير عامل بازار (n=60) 69
جدول 4-4: مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير راهبرد معکوس (n=60) 71
جدول 4-5: آزمون کولموگوروف- اسميرنوف يک نمونه‌اي براي متغيرهاي تحقيق 72
جدول 4-6: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه میانگین راهبرد معکوس بر میزان سود آوری در بورس اوراق بهادار تهران در سطوح مختلف عامل های مربوطه 73
جدول 4-7: ضريب همبستگي پیرسون و اسپيرمن بين راهبرد معکوس و اندازه شرکت 74
جدول 4-8: ضريب همبستگي پیرسون و اسپيرمن بين راهبرد معکوس و ارزش دفتری به ارزش بازار 75
جدول 4-9: ضريب همبستگي پیرسون و اسپيرمن بين راهبرد معکوس و عامل بازار 77
جدول4-10: متغیرهای وارد شده و خارج شده به مدل رگرسیونی 79
جدول4-11: خلاصه مدل Model Summary 79
جدول4-12: آماره های آزمون ANOVA (تحلیل واریانس) برای بررسی رابطه متغیر ملاک(راهبرد معکوس) با متغیرهای پیش بین (اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل بازار) 80
جدول 4-13: جدول ضرایب رگرسیونی مدل 2 80
جدول 5-1: خلاصه ای از نتایج 87

 

 


فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 4-1: نمودار جعبه ای متغیر عامل اندازه شرکت در میان پاسخگویان 67
نمودار 4-2: هیستوگرام برای متغیر عامل اندازه شرکت 67
نمودار 4-3: نمودار جعبه ای متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازاردر میان پاسخگویان 68
نمودار 4-4: هیستوگرام برای متغیر عامل ارزش دفتری به ارزش بازار 69
نمودار 4-5: نمودار جعبه ای متغیر عامل بازار در میان پاسخگویان 70
نمودار 4-6: هیستوگرام برای متغیر عامل بازار 70
نمودار 4-7: نمودار جعبه ای متغیر راهبرد معکوس در میان پاسخگویان 71
نمودار 4-8: هیستوگرام برای متغیر راهبرد معکوس 72
نمودار 4-9: پراکندگي اندازه شرکت * راهبرد معکوس 75
نمودار 4-10: پراکندگي ارزش دفتری به ارزش بازار * راهبرد معکوس 76
نمودار 4-11: پراکندگي عامل بازار * راهبرد معکوس 78

 

 

 


1-1- مقدمه
در نظریه بازار کارا فرض بر این است که سرمایه¬گذاران اطلاعات منتشر شده شرکت¬ها را به سرعت و به درستی دریافت کرده و بر اساس آخرین اطلاعات، راهبردهای معاملاتی خود را شکل می¬دهند و به همین علت این اطلاعات، به سرعت در قیمت سهام شرکت جذب می¬شود. ضمناً واکنش سرمایه¬گذاران به اطلاعات عقلایی بوده و این عقلانیت هم بر سرعت جذب اطلاعات و هم بر نحوه تحلیل سرمایه¬گذاران از اطلاعات منتشر شده اثر می-گذارد، به همین علت فرصت¬های آربیتراتژی به سرعت از بین رفته و
قیمت¬های تعادلی جدید شکل می¬گیرند. درک روانشناسی سرمایه‌گذاران پایه و اساس سرمایه‌گذاری رفتاری است. اگر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار قابل پیش‌بینی باشد پس بازار سهام قابل پیش‌بینی می‌شود. بدین معنا که سرمایه‌گذارانی که نحوه عملکرد بازار سهام را می‌دانند بدون تحمل ریسکی به بازده مورد نظر دست
می¬یابند. هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازار سرمایه به دنبال دستیابی و به‌کارگیری راهبرد¬هایی است که بتواند بر بازار پیروز شود و بازدهی اضافی کسب نماید. در مقابل تئوری نوین مالی و جوهره اصلی آن یعنی فرضیه بازار کارا بر این اعتقاد است که نمی-توان بر بازار پیروز شد و بازدهی بیش از متوسط بازار حاصل کرد. در این پارادایم ادعا می‌شود که هیچ گونه روندی در قیمت و بازدهی بازار وجود ندارد و نمی‌توان از روندهای بازار سود اضافی کسب نمود. درحال حاضر، در بازارهای سرمایه دنیا، دو راهبردی که برای معامله مورد استفاده قرار می گیرند، راهبرد¬های توالی و معکوس می‌باشند. این راهبرد¬ها همیشه به عنوان تحلیل تکنیکال معروف بوده¬اند و امروزه در حال تایید گرفتن از سرمایه گذاران بنیادگرا و حتی جوامع آکادمیک می‌باشند.
در این فصل ضمن بیان مقدمه، بیان مسأله، اهمیت وضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، قلمرو پژوهش، فرضیه¬های پژوهش و متغیرهای پژوهش ارائه گردیدند و در پایان روش جمع آوری اطلاعات وروش آزمون فرضیه¬های پژوهش و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود.

عنوان تحقیق: بررسی سودآوری راهبرد معکوس در بورس اوراق بهادار تهران.

1-2- تشریح و بیان مساله
براساس تئوری مالی مدرن، قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش ذاتی آن‌ها است. زیرا در صورتی که قیمت اوراق بهادار از ارزش ذاتی آن‌ها انحراف پیدا نماید، از آنجا که عوامل اقتصادی عقلایی رفتار
می¬نمایند به سرعت آن را حذف می¬کنند. بنابراین در چنین بازاری نمی توان منفعتی را به رایگان بدست آورد و برای بدست آوردن هر منفعتی بایستی خطرات آن را نیز پذیرفت. از این رو، سرمایه¬گذاران با به‌کارگیری راهبردهای سرمایه¬گذاری مشخصی از قبیل راهبرد سرمایه¬گذاری معکوس و یا راهبرد
سرمایه¬گذاری توالی نمی‌توانند بازده سرمایه¬گذاری خود را افزایش دهند. اما مطالعات انجام شده در
سال¬های اخیر نشان می¬دهند که می¬توان با به‌کارگیری سرمایه-گذاری مشخص،بازدهی بیش از بازار بدست آورد. به عبارت دیگر می¬توان با راهبرد سرمایه¬گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر برای سرمایه¬گذاری، بازده سرمایه¬گذاری خود را افزایش داد.
مطالعات انجام شده نشان می¬دهندکه در بازه زمانی یک هفته تا یک ماه و بازه سه تا پنج سال پدیده بازگشت بازده وجود دارد و بنابراین می¬توان با به‌کارگیری راهبرد سرمایه¬گذاری معکوس، که توصیه می کند سهامی خریداری شود که در گذشته عملکرد بدتری داشته است و سهامی به فروش رسدکه عملکرد بهتری داشته است، بازده بیشتری از بازار به دست آورد (بیدگلی 1390، 53).
همچنین تحقیقات انجام شده نشان می¬دهد که در بازه زمانی میان مدت، سه تا دوازده ماه، می توان با به‌کارگیری راهبرد سرمایه¬گذاری توالی که توصیه نموده سهامی خریداری شود که در گذشته بازده بیشتری داشته و سهامی به فروش رسد که در گذشته بازده کمتری داشته است، بازدهی بیشتر از بازده بازار به دست آورد )فدايي و ديگران 1384، 12).
جگادیش و تیتمن در مقاله¬ای که در سال1993 منتشر نمودند، برای اولین بار تداوم بازده در میان مدت را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که راهبرد خرید سهام پرتفوی برنده و فروش سهام پرتفوی بازنده گذشته می‌تواند بازده اضافی معنی¬داری را ایجاد نماید (در حدود یک درصد). پس از انتشار نتایج بررسی جگادیش و تیتمن، تحقیقات گسترده¬ای در خصوص تداوم بازده انجام گرفت که منجر به تائید نتایج کار آن‌ها گردید )فدايي و ديگران 1384، 12).
دی بونت و تالر در مقاله¬ای که در سال1985 منتشر نمودند، برای اولین بار تداوم بازده در بلند مدت را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که راهبرد خرید سهام پرتفوی برنده و فروش سهام پرتفوی بازنده گذشته می‌تواند بازده اضافی معنی¬داری را ایجاد نماید (در حدود بیست و پنج درصد). را با استفاده از درآمد 5 سهام در آمریکا ایجاد کردند و اثر معکوس را تست کردند )فدايي و ديگران 1384، 12).
فرضیه بازار کارا ادعا می‌کند حتی در بازارهایی که شکل ضعیف کارایی را دارند پیش¬بینی براساس روند گذشته امکان پذیر نمی¬باشد و تغییرات تاریخی قیمت¬ها براساس گشت تصادفی می¬باشند. بنابراین تایید سودمندی این راهبرد¬ها می‌تواند چالشی اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید(هان و تانکز 2003، 5). لذا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا می¬توان با اتکا بر راهبرد معکوس در بازار سرمایه ایران بازده اضافی کسب نمود؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
اندیشمندان مالی مدت¬ها براساس مفروضات اقتصاد نئوکلاسیک به نظریه¬پردازی در حوزه مالی و نحوه تصمیم¬گیری افراد در بازار¬های مالی پرداخته¬اند. اما مطالعات انجام شده در سال-های اخیر، بسیاری از مفروضات اقتصاد نئوکلاسیک را به چالش کشیده¬اند. یکی از چالش ‌برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که برخلاف فرضیه بازار کارا که زیربنای بسیاری از نظریات ارائه شده در تئوری مالی مدرن است، بازده سهام عادی در بازه¬های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می¬باشد و سرمایه¬گذاران انفرادی می¬توانند بدون تحمل ریسک بیشتر و تنها با به‌کارگیری راهبرد سرمایه¬گذاری مناسب، بازدهی بیش از بازده بازار بدست آورند (بیدگلی و دیگران 1390، 8).
بررسی¬های انجام گرفته نشان می¬دهد که در بازه زمانی 3 تا 12 ماه پدیده تداوم بازده یا توالی در رفتار بازده سهام عادی وجود دارد و بنابراین می¬توان با به‌کارگیری راهبرد سرمایه¬گذاری توالی بازده
سرمایه¬گذاری خود را افزایش داد. این پدیده بر خلاف دوره-های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت است که در آنها پدیده بازگشت بازده وجود دارد و به‌کارگیری راهبرد سرمایه¬گذاری معکوس منجر به کسب بازده بیشتر می¬گردد. مشاهده این موارد به این معنی است که می¬توان با پیگیری تاریخی قیمت سهام عادی، بازده سرمایه گذاری خود را افزایش داد. محققان بسیاری سعی در توجیه پدیده تداوم بازده در میان مدت با استفاده از نظریه¬های مالی مدرن نموده¬اند. در اینجا اضافه بازده کسب شده در راهبرد سرمایه¬گذاری توالی در واقع جبران ریسک¬های ناشناخته¬ای است که تئوری¬های حاضر قادر به تبیین آن‌ها نیستند. برخی به جای فرضیه انسان عاقل اقتصادی که مدت¬ها زیربنای تئوری¬های مالی بوده است، از مفاهیم روانشناسی کمک گرفته¬اند. به زعم ایشان اریب¬های رفتاری سرمایه¬گذاران در بازار موجب تداوم بازده در میان مدت
می¬گردد (بیدگلی و دیگران 1390، 9).
کنراد و کاول (1998) در یک بررسی بلند مدت در آمریکا موفقیت راهبرد معکوس را در طولانی مدت و راهبردتوالی را در کوتاه مدت گزارش کردند. آنها اعلام کردند که موفقیت این استراتژی¬ها به افق مورد نظر بستگی دارد. در حالی که راهبرد توالی برای یک دوره میان مدت سه تا دوازده ماهه سودمند بود، راهبرد معکوس در یک دوره کوتاه مدت هفتگی یا ماهانه و یا یک افق طولانی مدت سه تا پنج ساله مناسب بود. آنها استدلال کردند که سودهای توالی فقط به خاطر تفاو تهای مقطعی در بازدهی مورد انتظار به جای الگوی سری زمانی بازده ایجاد می شود )فدايي 1385، 35).
آنها استدلال کردند که سودهای توالی می تواند یک محصول جانبی این موضوع باشد که بعضی از سهام به خاطر وجود یک سری از عوامل ریسک اكثر پژوهش¬هاي فوق توجه خود را معطوف به تصادفي بودن قيمت سهام نموده¬اند و به بررسي اين موضوع پرداخته¬اند كه آيا قيمت اوراق بهادار داراي توزيع مشخص است يا خير؟ مسئله مالي رفتاري نيز كه توالی از زير مجموعه¬هاي آن است در بورس ايران تازه مورد توجه قرارگرفته و کارهایی نيز در اين زمينه انجام شده كه به طور عمده در مورد معکوس سود بوده است و پژوهشي تاكنون در زمينه انواع ديگري از معکوس از جمله معکوس قیمت و معکوس صنعت و روابط اين راهبرد¬ها با هم انجام نشده است. بنابراين، ضرورت دارد با توجه به شرايط ايران در زمينه
راهبرد¬هاي معکوس و بررسي سودآوري اين راهبرد¬ها پژوهش¬هايي انجام شود. مسلم است كه بررسي اين راهبرد¬¬ها ما را در درك چگونگي شكل گيري قيمت¬ها در بورس كمك خواهد كرد.

1-4- اهداف پژوهش
هدف اصلی بررسی سودآوری راهبرد معکوس در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی تاثیرگذاری در صورت وجود می¬باشد.
به عبارت دقیق‌تر در این پژوهش نحوه تاثیرگذاری برخی از شناخته‌شده‌ترین عوامل موثر بر بازده حاصل از راهبرد¬های معکوس مانند عامل بازار، عامل اندازه و عامل ارزش دفتری به بازار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می¬گردد. لذا مي¬توان اهداف پژوهش را بطور خلاصه به شرح زير بيان كرد:
1-4-1 هدف اصلی
بررسی سودمندی راهبرد معکوس در بورس اوراق بهادار تهران
1-4-2 اهداف فرعی
1. بررسی رابطه بین راهبرد¬ معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی رابطه بین راهبرد¬ معکوس و ارزش دفتری به بازار در بورس اوراق بهادار تهران
3. بررسی رابطه بین راهبرد¬ معکوس و عامل بازار در بورس اوراق بهادار تهران
مشخص کردن میزان تأثیر عوامل فوق بر سودآوری می تواند سرمایه گذاران را در تصمیم گیری ها مناسب راهنمایی نماید و سرمایه گذاران با استقاده از تصمیمات مناسب موجب رونق بورس و در نتیجه شکوفایی اقتصاد شوند.به لحاظ کاربردی نیز امید است با انجام این تحقیق شواهد لازم جهت تصمیم گیری سرمایه گذارن، مدیران، مسئولین پژوهشی و پژوهشگران مالی فراهم شود.

1-5- پرسش¬های اساسي پژوهش
با توجه به بيان مساله که در بخش قبل عنوان شد، سؤالات اساسي پژوهش را مي¬توان به صورت زير مطرح کرد:
1-5-1 سوال اصلی
آیا می¬توان با استفاده از راهبرد معکوس بازده اضافی کسب کرد؟
1-5-2 سوالات فرعی
1. آیا بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی¬دار وجود دارد؟
2. آیا بین راهبرد معکوس و ارزش دفتری به بازار در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی¬دار وجود دارد؟
3. آیا بین راهبرد معکوس و عامل بازار در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی¬دار وجود دارد؟

1-6- فرضیه¬¬های پژوهش
محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود باید فرضیه-هایی را در نظر بگیرد تا بتواند آن¬ها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد و صحت سقم آن‌ها را روشن نماید بدین معنی که درستی یا نادرستی فرضیه¬های پیشنهادی به وسیله آزمون¬هایی که صورت می¬گیرد مشخص می¬شود .
با توجه به اهداف ذکر شده در این پژوهش فرضیه¬های زیر مورد آزمون قرار می¬گیرد:
1-6-1 فرضیه اصلی
استفاده از راهبرد معکوس در بورس اوراق بهادار تهران سبب ایجاد سودآوری می¬گردد.
1-6-2 فرضیات فرعی
1. بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار وجود دارد.
2. بین راهبرد معکوس و ارزش دفتری به بازار در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی¬دار وجود دارد.
3. بین راهبرد معکوس و عامل بازار در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی¬دار وجود دارد.........................

.................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 36000 تومان

 

 

قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 36000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما