مشاهده / بستن موضوعات

بررسی آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1954 بازدید

در یک اقتصاد آزاد و رقابتی تنها عوامل تعیین قیمت یک دارایی، عرضه و تقاضا است. یکی از اهداف عمده تشکیل بورس های اوراق بهادار، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. یکی از قوانینی که بدین منظور در برخی بازارهای مالی وضع شده است حدنوسان قیمت سهام است. بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که اعمال حدنوسان قیمت سهام سبب کنترل نوسانات قیمت سهام در این بازارها ÷می گردد اما عده ای دیگر معتقدند که حدنوسان قیمت سهام، عامل افزایش نوسانات در قیمت سهام و تسری نوسانات سهام از روز معاملاتی به روزهای آینده است.  

در این تحقیق سعی بر آن است تا رابطه بین حدنوسان قیمت سهام و نوسانات بازار سهام بررسی شود. متغیر مستقل، حد نوسان قیمت سهام و متغیر وابسته، نوسان بازده سهام می باشد. دوره تحقیق از تاریخ 7/3/82 تا 21/2/88 و جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از 7/3/82 حد نوسان 5درصدی برای کلیه سهام موجود در بورس اعمال گردید. سپس حد نوسان قیمت سهام در دو مرحله تغییر کرده است یعنی ابتدا از تاریخ 30/9/84 از 5درصد به 2درصد کاهش یافت و سپس در تاریخ 21/2/87 به 3درصد افزایش یافت. به منظور برآورد نوسان بازده سهام، ،نمونه ای شامل 41 شرکت برتر بورس که هر سه دوره اعمال حدنوسان قیمت را تجربه کرده بودند فراهم گردید. پس از محاسبه بازده روزانه سهام از قیمتهای پایانی این شرکت ها، آماره واریانس بازده سهام محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت تا با مقایسه واریانس بازده سهام در سه دوره، میزان نوسان پذیری دوره های مختلف اعمال حدنوسان قیمت، مورد مقایسه قرار گیرد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین حدنوسان قیمت سهام با نوسان بازار سهام یک رابطه منطقی برقرار نمی باشد. یعنی با افزایش / کاهش حدنوسان قیمت سهام در یک بازار، نمی توان رفتار نوسان بازار سهام را پیش بینی نمود که آیا کاهش / افزایش می یابد یا خیر؟ آنچنان که با کاهش نرخ حد نوسان از 5 درصد به 2 درصد و سپس افزایش آن به 3 درصد در طی سه دوره اعمال حدنوسان در بورس اوراق بهادار ایران، نوسان بازده روزانه سهام، همواره سیر نزولی داشته و کاهش یافته است.  

 

کلید واژه: حدنوسان قیمت سهام، متوقف کننده های خودکار، حجم مبنا، سهام شناور آزاد و بازده روزانه سهام

 

 70صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 17000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

چکیده1

پیشگفتار. 2

 

فصل اول

1-1-مقدمه4

1-2-بیان مساله5

1-3-هدف تحقيق. 6

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-5-فرضيه‌های تحقیق. 6

1-6- روش تحقیق. 7

1-7- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. 7

1-8- محدودیت های تحقیق. 7

1-9-تعریف عملیاتی واژه ها8

 

فصل دوم

2-1- مقدمه10

2-2- عملکرد بورس اوراق بهادار. 11

2-3- متوقف کننده های خودکار. 12

2-4- تعریف توقف معاملات.. 14

2-5- تعریف حدنوسان قیمت سهام14

2-6- مقایسه توقف معاملات و حدنوسان فیمت سهام19

2-7- حدنوسان قیمت و توقف معاملات، کدامیک برتری دارد؟19

2-8- بررسی شیوه اعمال حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران و چند کشور دیگر. 23

2-8-1- بورس اوراق بهادار ایران. 23

2-8-2- حجم مبنا25

2-8-3- بررسی شیوه به کارگیری حدنوسان قیمت در برخی از کشورها29

2-8-3-1- بورس اوراق بهادار توکیو(Tse)29

2-8-3-2-1- معرفی بورس اوراق بهادار شانگهای (Sse)30

2-8-3-2-2- بورس اوراق بهادار شنزن (Szse)31

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

2-8-3-3- بورس اوراق بهادار تایوان (Twse)33

2-8-3-4- بورس اوراق بهادار کره (Kse)35

 

فصل سوم

3-1- مقدمه39

3-2- جامعه آماری. 39

3-3- روش جمع آوری داده ها41

3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. 42

3-4-1- آزمونt یا t-test. 43

3-4-2- آزمون Anova (آنالیز واريانس)44

3-4-3- نمودار. 44

3-5- فرضیه ها44

3-5-1- فرضیه اول. 45

3-5-2- فرضیه دوم46

 

فصل چهارم

4-1- مقدمه47

4-2- جمع آوری داده ها48

4-3- تجزیه و تحلیل داده ها50

4-3-1- آزمون های پارامتریک... 50

4-3-1-1- آزمون t یا t-test. 50

4-3-1-1-1-آزمون فرضیه اول از طریق t-test50

4-3-1-1-2- آزمون فرضیه دوم از طریق t-test51

4-3-1-2- آزمون فرضیه های دوگانه از طریق آزمون Anova. 52

4-3-2- آزمون فرضیه های دوگانه از طریق نمودار. 54

 

فصل پنجم

5-1- مقدمه56

5-2- مروری مختصر بر مسئله، هدف و چگونگی کار. 56

5-3- نتایج و یافته ها57

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

5-3-1– نتیجه آزمون فرضیه اول. 57

5-3-2– نتیجه آزمون فرضیه دوم57

5-3-3- نتیجه گیری کلی. 58

5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 59

 

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی. 60

منابع لاتین  ................................................................................................................ 61

 

پیوست ها

پیوست الف: فهرست شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه در این تحقیق:62

پیوست ب: آزمون های آماری. 64

پیوست (ب-1) T- TEST گروه 1 و 2. ...64

پیوست (ب-2) T- TEST گروه 2 و 3. 65

پیوست (ب- 3)ANOVA .......................................................................................... 66

چکیده انگلیسی....................................................................................................... 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول (2-1) حد نوسان قیمت روزانه در بورس اوراق بهادار توکیو.............................................29

جدول (2-2) روند اعمال حدنوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار شانگهای ............................. 32

جدول (2-3) روند اعمال حدنوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار شنزن ................................ 32

جدول (2-4) حدنوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تایوان ................................................ 34

جدول (2-5) حداقل تغییر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تایوان ............................................ 35

جدول (2-6) حدنوسان روزانه قیمت سهام بورس اوراق بهادار کره قبل از ماه مارس 1995............... 36

جدول (2-7) حداقل تغییر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار کره جنوبی ..................................... 37

جدول (3-1) جامعه آماری تحقیق. 40

جدول (4-1) فراوانی بازدهی سهام 41 شرکت برتر.................................................................49

جدول (4-2) آماره های گروهی فرضیه اول. 50

جدول (4-3)آزمون T نمونه های مستقل فرضیه اول. 51

جدول (4-4) آماره های گروهی فرضیه دوم 51

جدول (4-5) آزمون T نمونه های مستقل فرضیه دوم 52

جدول (4-6) مقایسه انحراف معیار سه دوره اعمال محدودیت نوسان قیمت .................................... 53

جدول (4-7) آنالیز واریانس ............................................................................................. 53

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                             صفحه

نمودار (4-1) مقایسه حد نوسان در سه دوره48

نمودار (4-2) مقایسه تعداد مشاهدات دوره های سه گانه اعمال حد نوسان .......................................49

نمودار (4-3) واریانس بازده سهام به تفکیک هر دوره............................................................54       

 

 

پیشگفتار

          در بازارهائي داراي كارائي نيمه قوي، علاوه بر اطلاعات مربوط به روند گذشته قيمت هاي سهام، تمامي اطلاعات عمومي نيز در قيمت ها منعكس شده است. بنابراین ایجاد اختلالات مصنوعی، تاثیرات اندکی بر تغییرات قیمت دارد. با این وجود، بورس های سازمان یافته بطور معمول قوانین و رویه های خاصی در ارتباط با مسائلی این چنینی، که منجر به تغییرات شگرفی در قیمت داراییها می شود اتخاذ نموده اند. برخی از این روش های پیشنهادی عبارتند از توقف معاملات و حدنوسان قیمت سهام تا به این ترتیب به نحوی از بازار حمایت شود. بسیاری از بازارهای غیر کارا* نیز به منظور محافظت بازار از نوسانات شدید قیمت سهام از این ابزارها استفاده می نمایند. در بسیاری از بورس ها از توقف معاملات استفاده می شود. اما برخی دیگر، از توقف معاملات و حدنوسان قیمت به طور همزمان استفاده می نمایند.

          حدنوسان قیمت عبارت است از تعیین سقف و کف قیمت معاملاتی برای یک ورقه بهادار در یک روز. طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران، حدنوسان قیمت سهام با تغییراتی همراه بوده است. از آنجا که از وظایف بورس اوراق بهادار فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضا و نیز فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای توزیع و انتشار اطلاعات مربوط به دادوستد می باشد؛ بی تردید، مقایسه نوسانات بازده سهام در این دوره ها، کمک خواهد کرد که تاحدودی از درستی یا نادرستی تصمیم سازان بورس اوراق بهادار ایران در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن که هدف اصلی این تحقیق می باشد آگاهی یابیم.

          در این تحقیق سعی می شود با تمرکز بر حدنوسان قیمت سهام که در سه دوره مختلف اعمال شده است تاثیر اعمال تغییر در حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجیده شود. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان تغییراتی داشته است یا خیر؟

          تحقیق حاضر متشکل از پنج فصل می باشد. فصل اول شامل کلیات تحقیق است. فصل دوم، ادبیات و پیشینه پژوهش و فصل سوم شامل روش شناسی تحقیق می باشد. در فصل چهارم، داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار استنباطی به آزمون گذاشته شده اند. در نهایت، فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها اختصاص یافته است. در این راه، برای انجام آزمون های آماری مقایسه واریانس ها و آنالیز واریانس، نرم افزار Spss از طریق برنامه های t-test و Anova بکارگیری شده است.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* بازارهای غیر كارا : بازارهائي هستند كه اطلاعات مربوط به روند گذشته قيمت سهام می تواند بر قیمت سهام در آینده تاثیر بگذارد.

 

فصل اول

کلیات

       
   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

          در یک اقتصاد آزاد و رقابتی تنها عوامل تعیین قیمت یک دارایی، عرضه و تقاضا است. یکی از اهداف عمده تشکیل بورس های اوراق بهادار، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. یکی از مهمترین قوانینی که بدین منظور در برخی بازارهای مالی وضع می شود حدنوسان قیمت است که به عنوان یک عامل کنترلی در برابر نوسانات قیمت اوراق بهادار به کار می رود. تحقیقات زیادی در زمینه بررسی آثار حد نوسان قیمت انجام شده است که نتایج یکسانی از آنها به دست نیامده است. در حالی که برخی تحقیقات بر لزوم استفاده از حدنوسان قیمت تاکید و به آثار مثبت آن اشاره دارند برخی تحقیقات به آثار منفی آن اشاره و بر حذف و یا افزایش دامنه نوسان تاکید می نمایند.

         حد نوسان قیمت سهام در بازار اوراق بهادار ایران اول بار، از سال 1378 وضع گردیده که از آن زمان تاکنون چندین بار تغییر کرده است. در اواخر سال 1384، سازمان بورس اوراق بهادار ایران حدنوسان روزانه قیمت سهام را از 5 درصد به 2 درصد کاهش داد. این سازمان حد نوسان روزانه قیمت سهام را در اوایل سال 1387 از 2 درصد به 3 درصد افزایش داد. رفتار سازمان بورس در قبال تغییر نرخ حدنوسان قیمت نشان می دهد که یک عدم توافق برروی چگونگی اعمال حدنوسان قیمت سهام وجود دارد. اکثر سیاست گذاران بورس بر این عقیده اند که حدنوسان قیمت سهام، نوسان بازار سهام را کاهش خواهد داد، اما عده ای نیز معتقدند که حدنوسان قیمت سهام، نوسان را تشدید می کند. انگیزه انجام این تحقیق، بررسی صحت یا سقم این ادعاها در بورس اوراق بهادار ایران می باشد..

          در این تحقیق بر آن هستیم تا با استفاده از رابطه میان حدنوسان قیمت سهام با نوسان بازده روزانه سهام در ادوار مختلف اعمال حدنوسان قیمت، سیاست اعمال آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و ببینیم که آیا تغییرات اعمال شده در ضریب حدنوسان قیمت واقعا" موجب کاهش نوسان بازده سهام گردیده است یا خیر؟

 


1-2-بیان مساله

          از آنجا که بایستی قیمت سهام در لحظه بوسیله عرضه و تقاضا تعیین گردد بورس های اوراق بهادار باید عاری از هرگونه محدودیت در سازوکار تقابل عرضه و تقاضا باشند و فقط عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت داراییهای مالی باشند، اما در بعضی از بورس ها برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت سهام و محافظت از سرمایه گذاران، حدنوسان قیمت سهام اعمال شده است. نوسانات بیش از اندازه در بازار به واسطه عدم تعادل در عرضه و تقاضا ویا معاملات سفته بازی ایجاد می شوند.

         در بورس هایی مانند بورس اوراق بهادار در ایران، به دلیل عدم وجود بازار سازان و متخصصین بازار به منظور جهت دهی به قیمت سهام، نوسانات قیمت شدیدتر است. بنابراین مسئولان بورس برای جلوگیری از این کار، حدنوسان قیمت سهام را وضع و بدین وسیله دامنه نوسان قیمت سهام در یک روز را محدود نموده اند.

         استفاده از حدنوسان قیمت در ایران (از سال 1378) صرفا“ بر اساس تجربه و نظرات موجود در برخی از بازارهای نوظهور مبنی بر جلوگیری از بحران های شدید مالی به کار گرفته شده است (آزمون و خطا) بدون اینکه واقعا“ تاثیر این تصمیمات بر بازار و عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به تغییرات دامنه نوسان سنجیده شود. بسیاری از مطالعات اولیه پیرامون حدنوسان قیمت، اثر بخشی آن را از طریق تمرکز بر نوسان روزانه و حجم معاملات طی روزهایی که حدنوسان قیمت اعمال می شود آزموده اند. این مطالعات معمولا" سازگار با این امر هستند که حدنوسان قیمت سبب تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی، تسری نوسانات و مداخله در معاملات گردیده است .

          از هر حیث، قانون حد نوسان قیمت به این جهت وضع شده است تا یک دوره توقف را مهیا کند و بنابراین از تغییر مفرط قیمت ها جلوگیری نماید. دیدگاه غالب قانونگذاران بورس آن است که حدنوسان قیمت محدودسازنده تر (با نرخ پایین تر) می تواند نوسانات بازار بورس را متعادل تر نماید. بنابراین، موضوع این تحقیق، بررسی تاثیر حدنوسان قیمت سهام بر نوسان بازده سهام در بورس اوراق بهادار ایران قرار گرفته است تا بر اساس آن، تاثیر اعمال حدنوسان قیمت سهام بر نوسان بازده سهام در طی دوره های سه گانه اعمال حد نوسان با مبانی متفاوت (5% ، 2% و 3%) مورد بررسی قرار گیرد.


1-3-هدف تحقيق

          طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران از حدنوسان قیمت سهام با نرخ های مختلفی استفاده شده است. در این تحقیق سعی می شود با تمرکز بر ضرایب حدنوسان قیمت سهام که در دوره های مختلف اعمال شده است تاثیر اعمال تغییر در مبنای حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجید. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، می توان در مورد رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان اظهار نظر نمود یا خیر؟  

         تجزیه و تحلیل تصمیمات و دستورالعمل های سیاست گذاران بورس اوراق بهادار در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن هدف اصلی این تحقیق می باشد.

 

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق

          یکی از دلایل عمده عدم گرایش افراد در کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه به بازارهای مالی و در راس آنها بورس اوراق بهادار، بحث عدم اطمینان به بازده سرمایه گذاری در این بازارها می باشد. به این دلیل در برخی از این کشورها ابزارهایی را برای کاهش این عدم اطمینان به کار می برند که از جمله این ابزارها وضع حدنوسان قیمت در بازار اوراق بهادار می باشد. با توجه به این که هدف اصلی از وضع حدنوسان قیمت سهام جلوگیری از نوسان بیش از اندازه (نامتعارف) در قیمت سهام استسنجش تاثیر اعمال حد نوسان بر نوسان بازده سهام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. نتایج این تحقیق می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان بازار سهام کمک کند تا بازخور تصمیمات خویش را در پایه گذاری و تغییر حدنوسان و تبعات ناشی از این اقدامات را مشاهده کنند و در تصمیم گیریهای آتی از آن استفاده نمایند. همچنین نتایج این تحقیق می تواند برای شرکتهایی که مایل به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار هستند و نیز علاقه مندان (آگاه) به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار مفید واقع گردد.  

  

1-5-فرضيه‌های تحقیق

          فرضیه اول : تغییر مبنای حد نوسان از 5% به 2% موجب کاهش نوسان در بورس اوراق بهادار ایران گردیده است.

          فرضیه دوم : تغییر مبنای حد نوسان از 2% به 3% موجب افزایش نوسان در بورس اوراق بهادار ایران گردیده است.

 .................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 17000 تومان

 

 

 

 

 

 

قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 17000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما