مشاهده / بستن موضوعات

رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

دسته بندی: حسابداری
5156 بازدید

قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می کند كه به درستي تعداد و ميزان تاثير آنها مشخص نيست و هر كدام از این عوامل به نوعی باعث افزایش یا کاهش در قیمت سهم می شوند.تحقيقات گسترده اي براي شناسايي اين عواملانجام گرفته و همچنان تلاش براي شناسايي بيشتر اين عوامل ادامه دارد. در این تحقیق نيز رابطه سه متغیر مهمجریان های نقدی آزاد هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم، رشد سود (درآمد) هر سهم و قیمت سهم مورد بررسي قرار گرفته است تا تصور سرمایه گذاران مبنی برافزايش يا كاهش قيمت ها براثر تغييرات اين متغيرها روشن گردد. در این تحقیق سعی بر این بوده است که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 رابطه برخی عوامل موثر بر قیمت سهام از جمله جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به آن قیمت سال 1385 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در اين راستا پرسش هاي اصلي این پایان نامه اين است كه، آيا بين جریان نقدی آزاد هرسهم، درآمد باقی مانده، رشد درآمد مربوط به هر سهم و قيمت هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‌اي وجود دارد؟جهت مطالعه، از ميان كليه شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس تهران تا پايان سال 1384، برحسب تاريخ پذيرش قبل از سال 1374، تعداد 132 شركت انتخاب گرديده است. كليه داده هاي گردآوري شده در نرم افزار Excel وارد شده و متغيرهاي تحقيق با استفاده از اين نرم افزار محاسبه گرديده اند و سپس براي آزمون رابطه بين متغيرها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. ابتدا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه تنها بين درآمد باقی مانده و قيمت سهام در بازار سهام تهران همبستگی معنادار وجود دارد. سپس مدل رگرسیونی استخراج شده ارائه گردیده است. جهت بررسی صحت و کفایت مدل، مقادیر درآمد باقی مانده در سال 1385 در مدل وارد گردیده و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل جهت مقدار قیمت از معادله فوق مشخص گردیده است. از مقايسه مقادیر واقعی و مقایسه با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل رگرسیونی مشخص شده که مدل رگرسیونی ارائه شده جهت تخمین میزان قیمت بر مبنای درآمد باقی مانده مدل خیلی مناسبی نمي باشد. هر چند فرضیه وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها با 99% اطمینان اثبات گشته است. لکن باید به این امر دقت کرد که بطور قطع مولفه های بسیاری بر میزان قیمت در طول یک سال یا يك دوره تاثیرگذار خواهد بود که ما در اینجا فقط میزان تاثیر گذاری متغیر درآمد باقی مانده را مورد بررسی قرار داده ایم. مسلماً اگر متغیرهای دیگری نیز در مدل وارد می گردیدند دقت پیش بینی بسیار از وضعیت فعلی بالاتر رفته و میزان همبستگی نیز افزایش پیدا مي کرد.  

 

145صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 17000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

فصل اول

مقدمه. 1

1-1- بيان مسئله، اهميت و ضرورت تحقيق، سوال تحقيق.. 3

1-1- 1- بيان مسئله. 3

1-1- 2- اهميت و ضرورت تحقيق.. 6

1- 1- 3- سوالات و فرضيه هاي تحقيق.. 7

1- 1- 3- 1- سوالات تحقيق.. 7

1-1- 3- 2- فرضيات تحقيق.. 7

1-1- 4- اهداف تحقيق.. 7

1-1- 5- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 8

1-1- 6-روش تحقيق.. 8

1- 1- 6- 1- نوع روش تحقيق.. 8

1- 1- 6- 2- روش اجرای تحقیق.. 9

1-1- 7- متغيرهاي تحقيق.. 9

1- 1- 8- تعريف عملياتي متغيرها10

1-1- 9- مشكلات و تنگناهاي احتمالي تحقيق.. 11

فصل دوم

مقدمه. 13

2- 1- 1- مدل ارزشگذاري بر اساس دارايي ها......................................................................19

2- 1- 1- 1- ارزش اسمی سهام..............................................................................................20

2- 1- 1-2- ارزش دفتری.......................................................................................................21

2- 1- 1- 3- ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها21

2- 1- 1- 4- ارزش تصفیه ای سهام. 22

2- 1- 1- 5- ارزش جایگزینی.. 23

2- 1- 2- مدلهاي ارزشگذاري جریانات نقدی تنزيلي.. 24

2- 1- 2- 1- مدل جريان های نقدي آزاد. 25

2- 1- 2- 2- مدل تنزيل سودهای تقسيمي.. 32

2- 1- 2- 3- روش ارزشگذاري بر اساس درآمدها39

2- 1- 3- مدل درآمد باقي مانده تنزيل شده41

2- 1- 3- 1-روش ارزش افزوده نقدي.. 43

2- 1- 3- 2- روش سود اقتصادي.. 44

2- 1- 3 -3- روش ارزش افزوده اقتصادي.. 45

2- 1-4 - مدلهاي مبتني بر معيارهاي مقايسه اي.. 46

2-1- 4- 1- نسبت P/E.. 47

2- 1- 4- 2- نسبت قيمت به جريان نقدي (P/CF)48

2- 1- 4- 2- نسبت قيمت به فروش و نسبت قيمت به ارزش دفتری .............. 49

2-2- مروری بر پژوهشهای گذشته. 53

الف) مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران.. 53

ب) مروري بر تحقيقات انجام شده در خارج از کشور61

فصل سوم

مقدمه. 68

3- 1- روش شناسي.. 70

3- 1- 1- نوع روش تحقيق.. 70

3- 1- 2- روش اجرای تحقيق.. 70

3- 2- روش جمع آوري اطلاعات... 71

3- 3- جامعه آماري و روش نمونه گيري.. 72

3- 4- متغيرهاي تحقيق.. 73

3-5- تعريف عملياتي متغيرها74

3- 6- روش تجزيه و تحليل داده ها75

3- 7- مشكلات و تنگناهاي احتمالي تحقيق.. 76

فصل چهارم

مقدمه. 77

4- 1- نرمال بودن متغيرها77

4- 2- توصیف داده ها79

4- 3- آمار استنباطی.. 83

فصل پنجم

مقدمه. 109

5- 1- خلاصه نتایج تحقیق...................................................................................................................................110

5- 2-محدودیت های تحقیق................................................................................................................................114

5-3 - پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق............................................................................................................114

5-4- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی...................................................................................................................115

 

فهرست شكل ها

شكل1- 2 - تقسيم بندي انواع مدل هاي ارزشگذاري سهام. 18

فهرست جداول

جدول1- 2- خلاصه تحقیقات انجام شده در ایران...............................................................................................53

جدول2- 2- خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور...............................................................................61

جدول 1- 4- توزيع فراواني متغيرجریان نقدی آزاد به تفكيك سالهاي مورد بررسي.. 79

جدول 2- 4 - توزيع فراواني متغيرجریان نقدی آزاد در كل دوره مورد مطالعه. 79

جدول 3- 4 - توزيع فراواني متغير رشد درآمد در هريك از سالهاي مورد بررسي.. 80

جدول 4- 4 - توزيع فراواني رشد درآمد در کل دوره مورد مطالعه. 80

جدول 5- 4 - توزیع فراوانی متغيردرآمد باقی مانده در هریک از سالهای دوره مورد بررسي.....................81

جدول 6- 4 - توزیع فراوانی متغير درآمد باقی مانده در کل دوره مورد بررسی.. 81

جدول 7- 4- توزیع فراوانی قیمت در هریک از سالهای دوره مورد بررسی.. 82

جدول 8-4 - توزیع فراوانی قيمت در کل دوره مورد بررسی.............................................................................82

جدول 9- 4- مقادیر پیش بینی شده قيمت براي سال 1385توسط مدل استخراجي.............................106

ضمائم..........................................................................................................................................................................117

منابع و مآخذ


 

 

 

 

 

مقدمه

واژه ارزش از اهميت ويژه اي براي گروه هاي مختلف برخوردار است و خلق ارزش ضرورتی اصلی در فضای کسب و کار امروز است. جایی که جهانی سازی، انقلاب کامپیوتری و آزادی جریان سرمایه ها در سطح بین المللی با تقاضای هرچه زیادتر اطلاعات درباره عملکرد شرکتها با یکدیگر آمیخته شده اند. آنچه واضح است، اين است كه هدف تمامي گروه ها از ورود به بازار سرمايه و سرمايه گذاري در سهام شركت هاي مختلف حداكثر كردن سرمايه خود مي باشد. در اين ميان مديران به عنوان نمايندگان سرمايه گذاران در جهت حداكثر سازي ثروت سرمايه گذاران تلاش مي كنند. جهت رسيدن به اين مهم، مديران موظف به هدف گذاري و برنامه ريزي جهت رسيدن به اهدافي مي باشند كه در راستاي حداكثر سازي ثروت سهامداران شكل گرفته اند. براي اين منظور اطلاعات عملكردي گذشته و توجه دقيق به نتايج آن ها مي تواند جهت اصلاح و شكل گيري برنامه هاي آتي مثمر ثمر باشد. به علاوه اطلاعات عملکردی که سرمایه گذاران نیاز دارند تنها اطلاعات تاریخی (مربوط به گذشته) نیست. سرمايه گذاران و همچنین مدیران شرکتهایی که در آنها سرمایه گذاری انجام شده است، به اطلاعاتی نیاز دارندکه درباره آینده شرکت باشد.مدلهای ارزش گذاری سهام شرکت نیز در واقع براساس این اطلاعات (اطلاعات آینده گرا) عمل می کنند.

در واقع این اطلاعات ابزار فکری برای فهم کسب و کارها، برنامه استراتژیک مدیریت و احتمالاً نتایج آن برنامه هاست. از سوی دیگر مهمترین فایده سیستم های حسابداری، تجهیز سرمایه گذاران با این اطلاعات مرتبط، جهت ارتقای قدرت تصمیم گیری می باشد.

یکی از مهمترین ابزاری که این اطلاعات را به طور گسترده ای برای سرمایه گذاران فراهم می آورد، صورت های مالی و اقلام حسابداری موجود در این صورت های مالی و نیز متغیرهایی است که با استفاده از این اطلاعات، مورد استفاده سهامداران قرار می گیرد. سرمایه گذاران بالقوه و سهامداران بر این صورت های مالی جهت ارزیابی برنامه ها و عملکرد شرکت ها و مدیران آنها و مهمتر از همه تغییرات آتی قیمت سهام که مهمترین عامل در تصمیم گیری سهامداران است، متکی می باشند.

اما چگونه می توان اثر این اطلاعات را بر ارزش بازار سهام مورد ارزیابی قرار داد؟

در تحقیقات حسابداری از این اطلاعات با عنوان معیارهای مرتبط با ارزش[1] که عبارت از توانایی اقلام حسابداری (متغیرهای مستقل) جهت بیان تفاوت قیمت سهم در بازار ( متغیر وابسته) در دوره های مختلف می باشد؛ نام برده می شود. (Vazquez,Valdes & Herrera, 2007)

این توانایی می تواند با بررسی رابطه بین این متغیرهای مستقل و قیمت به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد.

تحقیقات انجام شده در اروپا و امریکا موید این امر است که « اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار نقش عمده و تعیین کننده ای دارد» اما آیا نتایج تحقیقات انجام شده در این کشورها در مورد کشور ایران نیز صادق است؟ در این تحقیق برآنیم تا به بررسی رابطه سه متغیر مهم جریان های نقدی آزاد هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد سود (درآمد) هر سهم و قیمت سهم (ارزش یک شرکت) بپردازیم.


1-1- بيان مسئله، اهميت و ضرورت تحقيق، سوال تحقيق

1-1-1- بيان مسئله

در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، اولین و مهمترین عاملی که پيش روي سرمایه گذار قرار دارد و مي تواند تصميمات سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار دهد عامل قیمت مي باشد و بررسی روند تغییرات قیمت سهام متداول ترین نقطه شروع در زمان خرید سهام می باشد. عوامل مختلفي مي تواند بر قيمت و تغييرات آن اثرگذار باشد. از سوي ديگر سرمايه گذاران براي ورود به بازار سرمايه و كمك به رشدآن با حضور مستمر خويش، نيازمند اطمينان از مصونيت سرمايه خود از زيان و پيش بيني بازده سرمايه گذاري بر اساس اطلاعات موثق و قابل اتكا مي باشند. اين اهداف محقق نخواهد شد، جز در شرايطي كه عوامل موثر بر قیمت سهام و تغييرات آن كه هر کدام از این عوامل به نوعی باعث افزایش یا کاهش در قیمت سهم می شوند؛ مورد شناسايي قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل در اختيار سهامداران قرار گيرند. از آنجا که قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلفي تغییر می کند كه به درستي تعداد و ميزان تاثير آنها مشخص نيست؛ هر تحقيقي كه به شناسايي اين متغيرها و بررسي رابطه آنها با قيمت بپردازد مي تواند به ايجاد اطمينان بيشتر براي سرمايه گذاري و رشد بازار سرمايه كمك نمايد. از اين رو بررسی و تحلیل هر یک از اين متغيرها از ديدگاه محقق ضروری به نظر می رسد.

در مورد بازار سرمايه ايران نيز بايد گفت كه در سال های اخیر شاهد افت و خیزها و نوسانات متعددی در قیمت های سهام شرکت های پذیرفته شده در این بازار بوده ایم. یکی از مشکلات اساسی این بازار امر قیمت گذاری است. همان گونه كه بيان گرديد، عوامل و متغیرهای متعددی اعم از اقتصادی، مالی و روانی، قیمت سهام را در این بازار تحت تاثیر قرار می دهد که سهم هریک از این عوامل به درستی مشخص نیست و برای شناخت آثار این عوامل لازم است مطالعات و تحقیقات وسیع و دامنه داری انجام شود.

این تحقیق به دنبال آن است که با تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی نماید و از این طریق سرمایه گذاران را قادر نماید تا سهام شرکت های مختلف را با استفاده از متغیرهایی مورد مقایسه قرار داده و سهم مورد نظرشان را با اطمینان بیشتری انتخاب نمایند. این امر به استمرار حضور سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین ارکان بازار اوراق بهادار کمک خواهد کرد.

از مهمترین متغیرهایی که می توانند بر قیمت فعلی و آتی سهام تاثیر گذار باشد؛ متغیرهایسود تقسیمی[2] سود هر سهم[3]، جریان نقدی آزاد[4]و درآمد باقی مانده[5] را می توان نام برد که به عنوانمتغیرهای شناخته شده ای برای ارزش گذاری سهم در ادبیات مالی به شمار می روند.

متغیر سود تقسیمی یکی از متداول ترین متغیرهای تاثیرگذار در ارزش سهم (قیمت) و به تبع آن درتصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید یا فروش یک سهم می باشد، اما این امر( تقسیم سود یا عدم تقسیم آن) اغلب در گرو تصمیم گیری مجمع صاحبان سهام شرکت هاست و بسیاری از شرکت های در حال رشد برنامه پرداخت سود سهام را اجرا نمی کنند. بنابراین ارزشگذاری سهم با استفاده از این متغیر که بر توزیع ثروت به جای جمع آوری آن متمرکز است، اغلب متاثر از دخالت تصمیم گیرندگان شرکت هاست. از این رو استفاده از متغیرهایی که از یک سو کمتر تحت تاثیر تصمیم گیری های فردی و شرکتی باشند و ازسوی دیگر به جمع آوری ثروت به جای توزیع آن متمرکز باشد ضروری به نظر می رسد. از اين رو تمركز اصلي اين تحقيق بر متغيرهايي چون رشد سود هر سهم، جریان نقدی آزاد و درآمد باقی مانده مربوط به هرسهم است كه به نظر مي رسد اين وي‍ژگي ها را دارا باشند.

اما سوال اساسی این است که کدام یک از سه متغیر رشد سود هر سهم، جریان نقدی آزاد و درآمد باقی مانده مربوط به هرسهم که به نظر می رسد متغیرهای متمرکز بر جمع آوری ثروت در شرکت و در نتیجه افزایش ثروت حقوق صاحبان سهام می باشند، با قیمت رابطه دارند؟

بنابراینپژوهشگر در صدد برآمده تا بررسی آثار این سه متغیر عمده (جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده و رشد سود هر سهم) را بر روی رفتار قیمت سهم در بازار مالی موضوع تحقیق خود قرار دهد.  


1-1-2- اهميت و ضرورت تحقيق

همواره روشهاي ارزيابي سهام، انتخاب مجموعه سرمايه گذاري و بازده آتي سهم از ديدگاه سرمايه گذاران داراي جايگاه در خور توجهي است و بر روي ارزش سهم و تصميمات سرمايه گذاران اثرگذار مي باشد. با توجه به اهميت سرمايه گذاري در جوامع امروزي که مي تواند عامل توسعه بازارهاي مالي شود، سرمايه گذاران هنگام سرمايه گذاري با فرصت هاي متنوعي مواجه مي شوند و آنها معمولاً موقعيتي را انتخاب مي کنند که بازده بيشتري را براي آنها به ارمغان آورد ( محمدي، 1387) .

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها مستلزم پیش بینی قیمت قبل از تحقق آن است تا بدین وسیله سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در سهامی که بیشترین بازده را برای آنها دارد، منافع خویش را افزایش دهد.

اولین و مهمترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس بهادار فراروی سرمایه گذار قرار دارد عامل قیمت است که به تبع آن مقوله ارزشیابی و برآورد قیمت ذاتی سهم مطرح می گردد. با توجه به گردش وجوه قابل توجهی که در خرید وفروش سهام مورد مبادله قرار می گیرد قیمت سهام، باید نمودی از ارزش واقعی باشد ( مهرجو، 1383) .

لذا ضروری به نظر می رسد که روش مناسب، صحیح و متکی به اصول علمی در ارزشیابی اوراق بهادار فراروی جامعه سرمایه گذار کشور و نیز مسئولین امر در سازمان بورس اوراق بهادار ایران قرار گیرد تا سرمایه گذاران ارزش واقعی و ذاتی اوراق بهادار مورد تقاضای خود را پرداخت نمایند و دیدی نامطمئن نسبت به سرمایه گذاری به دلیل پیامدهای ناشی از انحراف زیاد قیمت مبادلات این اوراق با قیمت واقعی آنها پیدا نکنند. از این رو شناخت عوامل موثر بر قیمت سهام به انجام صحیح معاملات کمک نموده، در نتیجه قیمت معاملاتی سهام به قیمت ذاتی نزدیک تر می شود و بحران های بورس و تغییرات شدید قیمت سهام را کاهش می دهد.


1-1-3- سوالات و فرضيه هاي تحقيق

1-1-3-1- سوالات تحقيق

سوال اول : آیا بین جریان نقدی آزاد هر سهم و قیمت بازار رابطه ای وجود دارد؟

سوال دوم : آیا بین درآمد باقی مانده هر سهم و قیمت بازار رابطه ای وجود دارد؟

سوال سوم : آیا بین رشد درآمد مربوط به هر سهم و قیمت بازار رابطه ای وجود دارد؟

 

1-1-3-2- فرضيات تحقيق

فرضيه اول: بین جریان نقدی آزاد و قیمت بازار رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم: بین درآمد باقی مانده و قیمت بازار رابطه وجود دارد.

فرضيه سوم: بین رشد درآمدهای یک سهم و قیمت بازار رابطه وجود دارد.

در تمامي مراحل آزمون اين فرضيات، فرض بر اين است بازار در نقطه تعادل قرار دارد و ارزش(مبتني بر جريان نقدي آزاد و درآمد باقي مانده) و قيمت سهم با يكديگر برابر مي باشند.

 

1-1-4- اهداف تحقيق

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس است، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند نقش عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام ایفا کند. (بختیاری، 1382)

در این تحقیق سعی بر این بوده است که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 رابطه برخی عوامل موثر بر قیمت سهام از جمله جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سه .................

[1]- Value Relevance Criteria

[2]-Dividend Per Share ( DPS)        

[3]- Earning Per Share (EPS)

[4]- Free Cash Flow (FCF)

4- Residual Income (RI).............................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 17000 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 17000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما