مشاهده / بستن موضوعات

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
3569 بازدید

چكيده:
در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی های مختلف از داخل آن شرکتها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد .از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتها،اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می باشد.بنابراین در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در 21 روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری در این پژوهش متشکل از 152مورد اعلان سود می باشد که متعلق به 98 مورد شرکت برای سالهای 1383-1386 می باشد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در دوره مورد بررسی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته و این امر در قبل از اعلان سود بیش از دوره پس از اعلان سود بوده است .همچنین مشخص گردید که اعلان سود برآوردی شرکتها تاثیری در حجم مبادلات ندارد،به عبارتی تغییر محسوسی در حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود مشاهده نشد.از نتایج این پژوهش مشخص گردید که اعلان سود تاثیری در تعدیل قیمت سهام ندارد با این حال در اکثر شركتهاي مورد مطالعه بازده غیر عادی انباشته را شاهد بودیم.نتایج این پژوهش با برخی یافته خارج و داخل از کشور مطابقت دارد.

 

 105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 33000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

چكيده:.. 1
مقدمه:.. .2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه : 4
2-1 بیان مسأله 4
3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق 6
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 7
5-1چارچوب نظری تحقیق 8
6-1 اهداف تحقیق 10
7-1- فرضیات تحقیق 10
8-1-قلمرو تحقیق 10
9-1 مدل تحلیلی تحقیق 10
10-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات 12
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه : 15
2-2شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي: 16
3-2- ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار هاي سرمايه: 18
1-3-2- مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار 18
2-3-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 21
3-3-2- عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران 25
4-3-2-نظريه بازار كاراي سرمايه 25
4-2-اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام 28

5-2- اعلان سودحسابداري و محتواي اطلاعاتي آن 31
1-5-2-تحقیقات بال و بران 31
2-5-2-محققان پیرو بال و براون 33
3-5-2-تحقیقات فوستر 34
3-5-2-تحقیقات بیور 35
4-5-2-سایر مطالعات در ارتباط با تئوری اطلاعات نا متقارن: 36
5-5-2- تحقيقات صورت گرفته در ايران: 37
6-2-خلاصه فصل: 43
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه: 46
3-2- روش تحقیق 46
3-3 قلمرو تحقیق 47
4-3- روش های گردآوری اطلاعات 47
5-3-ابزارگردآوری اطلاعات 47
6-3- جامعه ونمونه 47
8-3- سنجش متغير هاي تحقيق 48
1-8-3-دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش 48
2-8-3- حجم مبادلات 49
3-8-3 بازده غیر عادی انباشته 51
9-3- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 54
10-3-آزمون علامت یک نمونه ای: 54
11-3-آزمون رتبه علامت دار 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه: 57
2-4-ازمون فرضیه ها: 58
1-2-4- آزمون فرضیه اول: 58
2-2-4-آزمون فرضیه دوم 60
3-2-4- آزمون فرضیه سوم: 62
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: 65
2-5-نتایج ازمون فرضیه ها: 66
1-2-5-نتایج آزمون فرضیه اول: 66
2-2-5-نتایج آزمون فرضیه دوم: 67
3-2-5-نتایج آزمون فرضیه سوم: 68
3-5- نتیجه گیری کلی تحقیق: 69
4-5- پیشنهادها: 69
1-4-5-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 70
5-5 محدودیت های تحقیق 71
پیوستها
پیوست 1:نام شرکتهای عضو نمونه : 73
پیوست 2: متغیر فرضیه اول،دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش هر سهم 77
پیوست 3: متغیر فرضیه دوم،متوسط گردش سهام نمونه iدر دوره t 81
پیوست 4: متغیر فرضیه سوم،بازده غیر عادی انباشته شرکتها 85


منابع و ماخذ
منابع فارسي: 93
منابع لاتین: 95
چکیده انگلیسی .........................................................................................................97

 

 

جدول شماره1-4: آزمون تک نمونه ای (آزمون نرمال بودن) 59
جدول شماره2 -4- آزمون آماری ویلکاکسونb 59
جدول شماره 3-4- آزمون فراوانی ها (فرضیه اول) 60
جدول شماره 4-4- آزمون تک نمونه ای(آزمون نرمال بودن فرض دوم) 61
جدول شماره 5-4- آزمون آماریb ویلکاکسون 62
جدول شماره 6-4- آزمون تک نمونه ای(نرمال بودن فرض سوم) 62
جدول شماره 6-4- آزمون آماریb ویلکاکسون 63

 

نمودار 1-2 نحوه تعادل در دو بازار 19
نمودار 2-2-تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش 19
نمودار 3-2- یک بازار پر افت وخیز 21
نمایه 2-1 خلاصه نتایج مطالعات در مورد وجود عدم تقارن اطلاعاتی 24
نمودار 1-4(داد ه های فرض اول) 89
نمودار 2-4(داده های فرض دوم) 90
نمودار3-4 (داده های فرض دوم پس از حذف داده های پرت) 90
نمودار 4-4(داده های فرض سوم) 91
نمودار 5-4(داده های فرض سوم پس از حذف داده های پرت)............................................ 91

 

مقدمه:
در حال حاضر ، حسابداري نقش مهمي را در سيستم اقتصادي ايفا مي كند. تصميم گيري دقيق از جانب اشخاص ، شركت ها، دولت و غيره براي توزيع مناسب و كار آيي منابع مالي امري اجتناب ناپذير است . براي اين گونه تصميم گيري ها، تصميم گيرندگان بايد اطلاعاتي قابل اتكا در اختيار داشته باشند در واقع ، هدف حسابداري كمك به اين تصميم گيرندگان است.از سوي ديگر ، سرمايه گذاري ازموارد ضروري و اساسي در فر آيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است . به طور تجربی ثابت شده است که مردم سطوح متفاوتی از اطلاعات و معلومات را دارا هستند .اطلاعاتی که آنها در اختیار دارند،رفتارشان را در موقعیت های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد.به عنوان مثال هنگام خرید یک کالا،فروشنده معمولاً قیمت یک قلم جنس را بر مبنای دانش و آگاهیش از قیمت سایر اقلام مشابه در بازار و شرایط آن با توجه به سایر عوامل تعیین می کند.خریدار نیز می تواند اطلاعاتی مشابه درباره قیمتهای بازار داشته باشد .اما اطلاعات خریدار درباره کیفیت کالا به احتمال زیاد با اطلاعات فروشنده برابری نمی کند و فروشنده اطلاعات کاملتری در این زمینه دارد.بنابراین بدیهی است که ما بین این دو بخش از مشارکت کنندگان در بازار کالا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد.
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:
كليات تحقیق

 


1-1-مقدمه :
حسابداري به منظور جواب گويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است . شرايط اجتماعي ، اقتصادي و سياسي محيط حسابداري به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتيجه،هدف هاي حسابداري وروش هاي آن نيز متناسب باتغیير در شرايط محيطي دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدف ها و روش هاي حسابداري به منظور جواب گويي به نيازهاي اطلاعاتي توسعه يافته است.
در حال حاضر ، حسابداري نقش مهمي را در سيستم اقتصادي ايفا مي كند. تصميم گيري دقيق از جانب اشخاص ، شركت ها، دولت و غيره براي توزيع مناسب و كار آيي منابع مالي امري اجتناب ناپذير است . براي اين گونه تصميم گيري ها، تصميم گيرندگان بايد اطلاعاتي قابل اتكا در اختيار داشته باشند در واقع ، هدف حسابداري كمك به اين تصميم گيرندگان است.از سوي ديگر ، سرمايه گذاري ازموارد ضروري و اساسي در فر آيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است .
یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است.در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن بین افراد توزیع شود.(انتقال اطلاعات به صورت نا برابر صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود.بنابراین ،قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

2-1 بیان مسأله
يكي از مهمترين عوامل در تصميم گيري صحيح ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است كه اگر به درستي فراهم و پردازش نشوند اثرات منفي براي فرد تصميم گيرنده خواهد داشت از سوي ديگر نوع و چگونگي دستيابي به اطلاعات نيز حائز اهميت است .در صورتي كه اطلاعات مورد نياز به صورتي نا متقارن در بين افراد توزيع شود( انتقال اطلاعا ت به صورت نابرابر بين مردم صورت گيرد) مي تواند نتايج متفاوتي را نسبت به يك موضوع واحد سبب شود .بنابراين قبل از اينكه خوداطلاعات براي فرد تصميم گيرنده مهم باشد ،اين كيفيت توزيع اطلاعات است كه بايد به صورت دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد.
زمانی كه عدم تقارن اطلاعاتي در رابطه با سهام يك شركت افزايش يابد ارزش ذاتي آن با ارزشي كه سرمايه گذاران در بازار سرمايه براي سهام مورد نظر قائل مي شوند متفاوت خواهد بود .در نتيجه ارزش واقعي سهام شركتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دياموند و ورچيا، 1991، ص65) .
آنچه در بازار هاي سرمايه مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند،مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آنها به اطلاعات مهم شركتها ،اطلاعيه هايي مي باشد كه از جانب شركتها منتشر مي شود. يك نمونه از اين نوع اطلاعيه ها را مي توان اعلان سود بر آوردي هر سهم دانست که در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي شود.
در ایران ،بر اساس ماده5 آئين نامه افشاي اطلاعات شركتها ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مديران شركت هاي پذيرفته شده در بورس موظف هستند كه بودجه و پيش بيني عملكرد سالانه حداكثر 30 روز قبل از شروع سال مالي جديد و تعديل پيش بيني عملكرد سالانه در دوره هاي سه ماهه ،حداكثر 20 روز بعد از پايان دوره و پيش بيني درآمد هر سهم خود را به صورت 3 ماهه واقعي و يك ساله پيش بيني و حداكثر 20 روز بعد از پايان دوره سه ماهه ،به مديريت نظارت بر شركت هاي سازمان بورس اوراق بهادار در تهران ارسال نمايند.با توجه به اينكه اعلان سود مي تواند برقيمت سهام تاثير گذار باشد ،در نتيجه مي تواند در تصميم گيري هاي افراد نقش مهمي را ايفا كند. و از انجاي كه در بند اول مفاهيم نظري و گزارشگري مالي استاندارد حسابداري ايران ،هدف اصلي از ارائه اطلاعات حسابداري كمك به تصميم گيري ها ي اقتصادي افراد مي باشد خود مي تواند گوياي اهميت فوق العاده اين امر باشد .حال اگر در بين سرمايه گذاراني كه در بازار سرمايه مشغول فعاليت بوده ،افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هايي كه قرار است در باره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تاثير گذاشته و به اصطلاح منجر به بروز شكاف قيمتها گردند.
دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه مي باشند كه بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود (ويا هر خبر با اهميت ديگر) را نسبت به سايرين در موقعيت تصميم گير ي مناسبتري قرار مي دهد.
در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه و نبود راهكار مناسب براي كاهش آن ،سرمايه هاي افراد عادي كه در اين بازار ها اقدام به سرمايه گذاري مي كنند همواره مورد مخاطره قرار خواهد گرفت. با توجه به مطالب ذکرشده مي توان بيان نمود که اعلان سود برآوردی چه تاثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد؟ و راهکار های مناسب برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی چیست؟وجود اطلاعات نا متقارن بر تصمیم گیری افراد چه تاثیری دارد؟ سوال اصلی این تحقیق بیان می کند که آیا اعلان سود حسابداری می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را بین سرمایه گذاران کاهش دهد یا خیر؟

3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق
با توجه به بررسي اطلاعات موجود در مراجع كتابخانه اي ،در مورد عدم تقارن اطلاعاتي و ارتباط آن با داده هاي حسابداري تحقيقي در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است .در این پژوهش که توسط محمد رضا وطن پرست صورت گرفته وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در 21 روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج تحقیق که در سالهای 81 -83 توسط محمد رضا وطن پرست انجام شده بود نشان می دهد که در دوره قبل از اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی ،حجم مبادلات بیشتر از پس از اعلان سود بود.
در خارج از كشور تحقيقاتي از اواخر دهه 1970 ميلادي در زمينه عدم تقارن اطلاعاتي در كشور هاي مختلف صورت گرفته است .نتايج حاصل از اين تحقيقات با توجه به شرايط مكاني و زماني تحقيق متنوع مي باشد به طوري كه برخي از محققين وجود عدم تقارن اطلاعاتي را قبل از اعلان سود وبرخي پس از اعلان سود گزارش نموده اند.و به تناسب آن نيز افزايش حجم مبادلات را در دوره هاي قبل و بعد از اعلان سود گزارش كردند.
به عنوان مثال ،اشمن و مورس1983و چيانگ 1986به وجود عدم تقارن اطلاعاتي در دوره پس از اعلان سود اشاره كردند .
لي و مك لاو (1993) نيز با بهره گيري از اطلاعات بين روزي سطح عدم تقارن اطلاعاتي بيشتري را در دوره قبل از اعلان سود گزارش نموده اند.ايزلي و اوهارو (1992) نيز دريافتند به تناسب افزايش عدم تقارن اطلاعاتي حجم مبادلات نيز افزايش پيدا نموده است،البته آنها نيز اين امر را در دوره قبل از اعلان سود مشاهد نموده اند.
يان (1998) نيز دريافت ،واكنش بازار سهام نسبت به بازده غير عادي رابطه مثبتي با عدم تقارن اطلاعاتي در دوره قبل از اعلان سود دارد.ليبي (2003) با بررسي شركت هاي مستقر در بورس تورنتو وجود عدم تقارن ازاطلاعاتي را در دوره قبل از اعلان سود گزارش نمود.ويل (2004) نيز با بررسي شركتهاي فعال در يورونكست پاريس سطح عدم تقارن اطلاعاتي بيشتري را قبل از اعلان سود مشاهده نمود.اطلاعات بيشتر در فصل 2 آمده است.

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
يكي از نكات مهمي كه همواره در مورد بازار هاي سرمايه خصوصاً بورس هاي اوراق بهادار مطرح مي گردد ،بحث كارايي بازار مي باشد كه بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار ،اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعكس مي نمايد .شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارا،دليل وجودي حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان نمود كه در آن يكي از طرفين مبادله اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد .اين امر به علت ورود معاملات و اطلاعات دروني بوجود مي آيد.
حتي اگر قيمت بازار اوراق بهادار كاملاً منعكس كننده اطلاعات باشد باز هم اين احتمال وجود دارد كه افراد درون سازمان بيش از افراد برون سازمان در مورد وضعيت كيفي شركت اطلاعات بيشتري در اختيار داشته باشد و بتواند به واسطه اين مزيت اطلاعاتي در جهت كسب منافع بيشتر اقدام نمايد.در اين جاست كه يكي از زير شاخه هاي بحث عدم تقارن اطلاعاتي موسوم به "گزينش (انتخاب)متغير "نمايان مي شود.
گزينش مغاير به وضعيتي اطلاق مي شود كه در آن فروشندگان اطلاعات مربوطي در اختيار دارند كه خريدارن از آن بي اطلاع مي باشند و (بالعكس)،كه اين امر دقيقاً قبل از وقوع معامله به وجود مي آيد. زماني كه معامله گران در بازار از وجود افراد غير مطلع آگاه شوند مسئله گزينش مغاير افزايش مي يابد. در اين حالت افزايش سطح عدم تقارن اطلاعاتي از طريق گسترش تقارن دامنه پيشنهادي قيمت خريد و فروش سهام نشان داده مي شوند و بازار گردان ها از افزايش اين تفاوت براي جبران و سبك گزينش مغاير بهره مي گيرند.به عبارت ديگر حضور افراد نا آگاه در بازار سرمايه اين امكان را فراهم مي سازد تا سرما يه گذاران حرفه اي نرخ بازده بالاتري به دست آورند.
معمولاً زماني كه اطلاعات تازه اي از وضعيت شركت ها در بازار منتشر مي شود ،اين اطلاعات توسط تحليل گران ،سرمايه گذاران و ساير استفاده كنندگان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بر مبناي آن ،تصميم گير ي نسبت به خريد يا فروش سهام صورت مي پذيرد.
اين اطلاعات و نحوه واكنش آن ها و رفتار استفاده كنندگان به خصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تاثير گذاشته و باعث افزايش و يا كاهش قيمت و حجم مبادلات سهام مي گردد.زيرا نحوه برخورد افراد با اين اطلاعات جديد نوسانات قيمت ها را شكل مي دهد.بنايراين ،در صورت انتشار محرمانه و نا همگون اطلاعات واكنش هاي متفاوتي را از سوي سرمايه گذاران به واسطه ورود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه شاهد مي باشيم كه اين امر تحليل هاي نادرست و گمراه كننده اي را از وضعيت جاري بازار به همراه خواهد داشت.
مطالب فوق مي تواند بيانگر اهميت موضوع عدم تقارن اطلاعاتي و تاثير غير قابل انكار آن بر روي تصميم گيري هاي اقتصادي افراد باشد.

5-1چارچوب نظری تحقیق
در دهه 1970 ميلادي سه دانشمند به نام هاي مايكل اسپنس ،جرج اكرلوف و جوزف استيليتز (برندگان جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001) در زمينه اقتصاد اطلاعات ،نظريه اي را پايه گذاري كردند كه به نظريه عدم تقارن اطلاعاتي موسوم شد.در آن زمان محافل مالي و اقتصادي دنيا همواره سوال هايي به شرح ذيل مطرح بود:
چرا كساني كه قصد خريد اتومبيل دست دوم دارند ترجيح مي دهند به واسطه مراجعه كنند تا به فروشنده؟
چرا موسسه ها با وجود اطلاع از وضع ماليات بر سود سهام، بين سهامداران خود سود تقسيم مي كنند؟
چرا نرخ بهره در كشورهاي جهان سوم اغلب بيش ا زحد بالاست؟
مساله اطلاعات نا متقارن در جايي اتفاق مي افتد كه يك فرد اطلاعاتي در ارتباط با رويداد هاي اقتصادي داشته باشد و فرد يا افراد ديگر فاقد آن باشند.تا كنون ما تصور مي کرديم كه كيفيت كالاهاي مورد معامله هميشه براي همه طرفهاي مشاركت كننده در يك معامله مشخص است .مثالهاي بي شماري وجود دارد كه اين فرض و تصور درست نيست .معمولاً يك طرف معامله نسبت به طرف ديگر اطلاعات بيشتري در اختيار دارد .
با توجه به اينكه ميزان اطلاعاتي كه در اختيار يك طرف معامله قرار دارد ،توسط دادگاه يا ساير مراجع قابل تشخيص نيست بنابراين نمي توان براي برابري نمودن اطلاعات قرارداد تنظيم نمود.
برندگان جايزه نوبل ،پاسخ مشتركي براي سوالات مطرح شده ارائه دادند و با استفاده از فرضيه واقع بينانه عدم تقارن اطلاعاتي به بسط نظريه خود پرداختند و براي سوالات فوق پاسخ هايي به شرح ذيل ارائه نمودند:
فروشندگان اطلاعات بيشتري نسبت به خريداران درباره كيفيت اتومبيل دارند.
مديران شركت ،بيش از سهامداران از وضعيت سودآوري موسسه مطلع مي باشند.
وام گيرندگان بهتر از وام دهندگان درباره توانايي شان جهت باز پرداخت اقساط در آينده اطلاع دارند.
به طور مشخص ،اكرلوف نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند موجب افزايش گزينش مغاير در بازار ها شود كه اين امر قبل از وقوع معامله براي افراد بوجود مي آيد .اسپنس خاطر نشان كرد كه در شرايط خاص ،واسطه هاي مطلع مي توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه هاي كم اطلاع، درآمد بازار خود را بيشتر كنند.به اين ترتيب مدير شركت با صرف مخارج اضافي براي ماليات سود سهام ،خبر از بالا بردن سود مي دهد.
مقاله اكرلوف (1970) با عنوان "بازار نابسامان "اولين تحليل رسمي از بازار هايي را كه با مشكل گزينش مغاير رو به رويند،معرفي مي نمايد .اكرلوف نوعي بازار را به تصوير مي كشد كه در آن به اصطلاح رايج ،فروشنده نسبت به خريدار اطلاعات بيشتري را در اختيار دارد.البته حسابداران براي كاهش مشكل گزينش مغاير ،سياست افشاي كامل را پذيرفته اند تا ميزان اطلاعات در اختيار عموم افزايش يابد.
شركتهايي كه بر اساس اطلاعات نهايي از سودآوري بالاي خود مطلع مي باشند،سود سهام پرداخت مي كنند و بازار آن را علامتي براي خبر خوب تلقي مي كند و قيمت بالاتري براي سهام آن شركت قائل مي شود. و از اين طريق با بالا رفتن قيمت سهام ماليات پرداختي بر روي سود سهام را جبران مي كنند. )جلیلی،1378، ص 208)2.
6-1 اهداف تحقیق
هدف اصلي در اين تحقيق ،تعيين تاثير اعلان سود بر كاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بين سرمايه گذاران مي باشد.

7-1- فرضیات تحقیق
در اين تحقيق ،تفاوت موجود بين قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام و رابطه آن با حجم مبادلات و قيمتهاي سهام در زمان اعلان سود مورد بررسي قرار ميگيرد تا در يابيم:
آيا اعلان سود حسابداري در كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران موثر است.؟
برا ي پاسخ به سوال فوق و با توجه به مباني نظري موجود در اين زمينه فرضيه هايي به شرح زير تدوين شده اند:
فرضيه 1: دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام قبل از اعلان سود نسبت به دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش بعد از اعلان سود بيشتر است.
فرضيه 2: حجم مبادلات قبل از اعلان سود ،بيشتر از حجم مبادلات پس از اعلان سود است.
فرضيه 3:اعلان سود منجر به تعديل قيمت سهام مي گردد.

8-1-قلمرو تحقیق
جامعه مورد بررسي در اين تحقيق ،شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران مي باشد.محدوده زماني اين تحقيق سال 83-86 مي باشد .قلمرو تحقيق از لحاظ موضوع ، اعلان سود حسابداري مي باشد.

9-1 مدل تحلیلی تحقیق
براي محاسبه عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران از مدل زير استفاده شده است . اين مدل توسط چيانگ و وينكاتش در سال ١٩٨٦ براي..............................

 

 

فصل سوم:
روش‌ اجرای تحقیق

 


1-3- مقدمه:
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزا، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیكی است كه در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (کیقبادی و ستاری،1354،ص20)1.
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگی های تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

3-2- روش تحقیق
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یك چیز، یك مانع یا یك موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی كه نیازمند تعیین است.
در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران،1381،ص170)2.
تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق علی است. و از نظر هدف تحقیق ،تحقیقی کاربردی است (همان منبع،ص172)3.

3-3 قلمرو تحقیق
جامعه مورد بررسي در اين تحقيق ،شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران مي باشد.محدوده زماني اين تحقيق سال 83-86 مي باشد .قلمرو تحقيق از لحاظ موضوع ، اعلان سود حسابداري مي باشد.

4-3- روش های گردآوری اطلاعات
در اين تحقيق ابتدا از مطالعه و بررسی منابع كتابخانه اي چارچوب نظری تحقيق ،ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق گردآوري شده است.

5-3-ابزارگردآوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از نرم افزار تدبیر استفاده شده است و جمع بندی داده ها از طریق نرم افزار اکسل صورت گرفته است .برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون که یک آزمون علامت می باشد استفاده شده است.

6-3- جامعه ونمونه
جامعه كل شركتهاي پذيرفته شده در بورس در دوره سه ساله 83-86 مي باشد.در واقع،اعلان سود برآوردي هر سهم كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس ،به عنوان نمونه انتخاب و سپس ،با اعمال شرايط و محدوديت هايي،نمونه هاي واجد آن شرايط به عنوان نمونه مورد بررسي در نظر گرفته شده است.از جمله دلايل استفاده از شركتهاي بورس را مي توان وجود قيمتهاي روزانه سهام براي شركتهاي بورسي ،الزام شركتهاي عضو بورس به ارائه سود برآوردي ساليانه هر سهم ،ثبت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام شركتها ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط كارگزاران و ...ذكر نمود.با توجه به دوره چهار ساله نمونه ها بايد به نحوي انتخاب شوند كه در اين مدت در بازار فعاليت داشته باشند بدين منظور طرح ذيل براي انتخاب نمونه ها به كار گرفته شد.
1. شرکتها در دوره مورد بررسي سود برآوردي اعلان كرده باشند.
2. جز شركتهاي فعال در بورس بوده و يا حداقل در روزهاي مورد بررسي فعال باشند.بدين منظور قبل و بعد از اعلان مبناي انجام تحقيق مي باشد براي فعال بودن شركتها در نظر گرفته شود.از آن جايي كه در بررس اوليه جامعه آماري معلوم شد ،كمتر اتفاق مي افتد كه شركتها در تمامي روزها داراي مبادلات سهام باشند از اين رو ،تنها شركتهايي مورد بررسي قرار گرفتند كه سهام آن شركتها حداقل در 11 روز از بازه زماني 21روزه را در بورس مبادله قرار گرفته باشد.
3. حتي الامكان نمونه هاي انتخاب شده از لحاظ صنايع مختلف در بورس متنوع باشند.
4. در 21روز قبل و بعد هيچ خبري راجع به افزايش سرمايه و اعلان سود نقدي سهام و اطلاعات ديگري مربوط به اعلان سود پيش بيني شده به طور رسمي منتشر نشده باشد.
5. افزايش سرمايه در بازه زماني نداشته باشند.
6. معاملات مربوط به حق تقدم سهام در محاسبات منظور نشده باشند.
نمونه هاي اين تحقيق از بين شركتهاي فعال در بورس انتخاب شده است.براي انتخاب نمونه
ابتدا اعلان سود برآوردي هر سهم كليه شركتهاي فعال در بورس به عنوان نمونه انتخاب شده اند سپس با اعمال شرايط و محدوديت هايي ،نمونه هاي واجد شرايط به عنوان نمونه تحقيق در نظر گرفته شده اند.
تعداد شركتهاي واجد شرايط 98شركت بودند كه 152 مورد اعلان سود براوردي هر سهم (نمونه تحقيق) در مورداين تعداد شركت مورد بررسي قرار گرفته است.

8-3- سنجش متغير هاي تحقيق
1-8-3-دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش
همان گونه كه در سوال اصلي تحقيق گفته شد هدف اصلي از اين تحقيق تعيين تاثير اعلان سود بر كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران مي باشد.
براي محاسبه عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران از مدل زير استفاده شده است . اين مدل توسط چيانگ و وينكاتش در..............................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه  : تنها , 33000 تومان

 

 

 

 

قیمت قبلی : 350000 ریال

قیمت جدید : 33000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما