مشاهده / بستن موضوعات

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

دسته بندی: حسابداری
2968 بازدید

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

چكيده:
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. افشای اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و اگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مناسب، کافی و کامل افشاء گردد تا در تصمیم گیری انان مفید واقع شود لذا اطلاعات با اهميت نيز بايد از جنبه ويژگيهاي كيفي اطلاعات ،كامل باشند. فرضیه این تحقیق به صورت زیر می باشد: بين پذيرفته شدن شركتها در بورس و ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي رابطه وجود دارد . روش و ابزار گرداوری داده ها از طريق مطالعات ميداني و توزيع پرسشنامه می باشد، تعداد سوالات پرسشنامه 15 مورد مي باشد كه به دو دسته عمومي و تخصصي تقسيم مي گردد. جهت بررسی نرمال بودن سطح افشای اطلاعات از ازمون نرمالیتی کلموگروف- اسمیرنوف وجهت بررسي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي از آزمون آمار استنباطي (آزمون تي – استيودنت تك نمونه اي) استفاده شده است. با توجه به موارد فوق نتیجه زیر حاصل گردیده است: پذيرفته شدن شركتها در سازمان بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي مربوط بودن،قابليت مقايسه و قابل فهم بودن تاثير بالايي دارد وليكن تاثير آن بر ويژگي قابليت اعتماد پايين مي باشد.
واژگان کلیدی: ويژگيهاي كيفي ، مربوط بودن ، قابليت اعتماد ، قابليت مقايسه ، قابل فهم بودن

116صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 43000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 5
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1 بيان مسئله 8
4-1 چارچوب نظري تحقيق 9
5-1 فرضيه‌هاي تحقيق 10
6-1 اهميت و ضرورت تحقيق 11
7-1اهداف تحقیق 11
8-1 حدود مطالعاتی 12
1-8-1 قلمرومکانی 12
2-8-1 قلمرو زمانی 12
3-8-1 قلمرو موضوعی 12
9-1 تعریف واژه‌هاي کلیدی 12
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 15
2-2- گزارشگری مالی 16
3-2 اهداف گزارشگری مالی 17
4-2 استانداردهای گزارشگری 18
5-2 اطلاعات مالي براي چه اشخاصي ارائه مي‌گردد؟ 20
1-5-2 سرمايه‌گذاران 21
2-5-2- اعطا كنندگان تسهيلات مالي 21
3-5-2- تأمين كنندگان كالا و خدمات و ساير بستانكاران 21
4-5-2-مشتريان 21
5-5-2- كاركنان 21
6-5-2- دولت 22
7-5-2- جامعه 22
8-5-2 ساير استفاده‌ كنندگان 22
6-2 چه ميزان از اطلاعات لازم است در استانداردها براي دستيابي به ويژگيهاي كيفي مطلوب افشاء شود؟ 22
7-2 ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی 25
8-2مکانیزم های مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی 26
9-2 ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی 27
10-2 عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی 30
11-2چه خصوصیاتی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟ 31
1-11-2 قابل اتکا بودن (چه اطلاعاتی قابل اتکا است؟) 32
2-11-2- مربوط بودن( چه اطلاعاتی مربوط است؟) 34
12-2 چه خصوصیاتی ارائه ی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟ 35
1-12-2 قابل فهم بودن 35
2-12-2-قابل مقایسه بودن 36
13-2 چه عواملی اعمال خصوصیات کیفی را دچار محدودیت می کند؟ 37
14-2 خصوصیات کیفی مبانی نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا 39
15-2خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مربوط به کشور انگلستان 41
16-2 ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی 43
17-2 هزینه های گزارشگری 45
18-2 روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام 47
1-18-2 گزارشگری انعطاف پذیر 47
2-18-2 گزارشگری بخشهای مجزا 47
3-18-2 توضیح ماهیت فعالیت شرکتها 48
4-18-2 تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکتها 48
5-18-2 اطلاعاتی در مورد رقبای تجاری 48
6-18-2 انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت 48
7-18-2 انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات 49
8-18-2 افشای اطلاعات غیر مالی 49
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 51
2-3 روش تحقیق 51
3-3 مدل مفهومی تحقیق 52
4-3 متغیرهای تحقیق 52
5-3 اعتبار تحقیق 53
6-3 روایی آزمون 53
7-3 جامعه آماری 53
8-3 نمونه آماری 54
9-3 روش وابزار گرداوری داده ها واطلاعات 56
1-9-3 روش میدانی 56
10-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 58
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 62
2-4 تجزیه وتحلیل مشاهدات بااستفاده ازتکنیک های امارتوصیفی 62
1-2-4 بررسی توصیفی اخرین مدرک تحصیلی 63
2-2-4 بررسی توصیفی مدت سابقه کاری 64
3-2-4 بررسی توصیفی میزان اشنای باصورتهای مالی 65
4-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی به موقع بودن اطلاعات چقدر است . 66
5-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی سودمندی پیش بینی به چه میزان است . 67
6-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی سودمندی درارزیابی چقدر است؟ 68
7-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی قابلیت تایید چقدر است؟ 69
8-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی کامل بودن به چه میزان است؟ 70
9-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی صحیح بودن به چه میزان است؟ 71
10-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی رجحان محتوا برشکل چقدر است . 72
11-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی بی طرفانه بودن به چه میزان است ؟ 73
12-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران درمقایسه بین شرکتها به چه میزان است؟ 74
13-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی ثبات رویه به چه میزان است؟ 75
14-2-4 به نظر شما میزان تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی افشای کافی اطلاعات به چه میزان است؟ 76
15-2-4 به نظر شما میزان پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی قابل فهم بودن اطلاعات چقدر است؟ 77
3-4 آماراستنباطی 78
1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اول 78
1-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن 78
2-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابليت مقايسه 79
3-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابليت اعتماد 80
4-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارم برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابل فهم بودن 81
2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی 82
1-2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه اصلی برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی هاي كيفي اطلاعات حسابداري در صورتهاي مالي 82
3-3-4 آزمون تی – استودنت تک نمونه ای 83
1-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره یک: 83
2-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره دو: 83
3-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره سه: 84
4-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره چهار 85
5-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه اصلی تحقیق: 86
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 88
2-5خلاصه تحقیق 88
3-5 نتیجه گیری 89
1-3-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول 89
2-3-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم 90
3-3-5 نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم 90
4-3-5 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی چهارم 90
5-3-5 نتیجه گیری کلی 91
4-5 پیشنهادات کاربردی 92
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 92
6-5 محدودیتهای تحقیق 93

پیوست ها
پیوست الف: پرسشنامه 95
پیوست ب: آزمون پایائی پرسشنامه 99
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 101
منابع لاتین: 103
چکیده لاتین 105جدول 1-2 مقایسه خصوصیات کیفی اطلاعات مالی (ایران، آمریکا، انگلیس و بین المللی) 44
جدول 2-2 مقایسه خصوصیات کیفی محدود کننده 45
جدول 1-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر مدرک 63
جدول 2-4 وضعیت پاسخ دهندگان ازنظر مدت سابقه کاری 64
جدول 3-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان اشنای باصورتهای مالی 65
جدول 4-4 توصیف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 66
جدول 5-4 توصیف سوال 5 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 67
جدول 6-4 توصیف سوال 6 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 68
جدول 7-4 توصیف سوال 7 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 69
جدول 9-4 توصیف سوال 9باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 71
جدول 10-4 توصیف سوال 10 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 72
جدول 11-4 توصیف سوال 11 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 73
جدول 12-4 توصیف سوال 12 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 74
جدول 13-4 توصیف سوال 13 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 75
جدول 14-4 توصیف سوال 14 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 76
جدول 15-4 توصیف سوال 15باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 77
جدول 16-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن 78
جدول 17-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابليت مقايسه 79
جدول 18-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابليت اعتماد 80
جدول 18-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارم برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابل فهم بودن 81
جدول 19-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) در فرضیه اصلی برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی هاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي 82
جدول 20-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن اطلاعات در صورتهاي مالي 83
جدول 21-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابليت مقايسه اطلاعات در صورتهاي مالي 84
جدول 22-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی قابليت اعتماد اطلاعات در صورتهاي مالي 84
جدول 23-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابل فهم بودن اطلاعات در صورتهاي مالي 85
جدول 24-4 آزمون تی –استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برویژگی هاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي: 86
جدول 1-5 تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برهر یک از ویژگیهای کیفی 91

نمودار 1-2 خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری بر اساس بیانیه شماره دو هیأت استانداردهای حسابداری مالی در آمریکا 40
نمودار 2-2 خصوصیات کیفی اطلاعات مالی کشور انگلستان 42
نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق 52
نمودار 1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 63
نمودار 2-4 سابقه کاری پاسخ دهندگان 64
نمودار 3-4 توصیف سوال 3 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 65
نمودار 4-4 توصیف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 66
نمودار 5-4 توصیف سوال 5باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 67
نمودار 6-4 توصیف سوال 6باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 68
نمودار 7-4 توصیف سوال 7باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 69
نمودار 8-4 توصیف سوال 8باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 70
نمودار 9-4 توصیف سوال 9باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 71
نمودار 10-4 توصیف سوال 10باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 72
نمودار 11-4 توصیف سوال 11باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 73
نمودار 12-4 توصیف سوال 12باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 74
نمودار 13-4 توصیف سوال 13باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 75
نمودار 14-4 توصیف سوال14باتوجه به نظر پاسخ دهندگان 76
نمودار 15-4 توصیف سوال 15باتوجه به نظر پاسخ دهندگان

مقدمه:
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است. اين سيستم اطلاعاتي به عنوان زير مجموعه سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت، وظيفه پردازش داده‌هاي مالي را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌كننده بخش عمده‌اي از محصولات اين سيستم اطلاعاتي، مديريت يك واحد اقتصادي است، اما مديريت بنا به وظايف و مسئوليت‌هايي كه در قبال گروه‌هاي مختلف استفاده‌كنندگان مالي واحدهاي اقتصادي دارد، اطلاعات مختلفي را در اختيار استفاده‌كنندگان خارج از واحدهاي اقتصادي قرار مي‌دهد. گزارش‌هاي مالي سالانه از مهمترين محصول سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري است كه براي گروه‌هاي مختلفي از استفاده‌كنندگان خارجي اطلاعات مالي، در چهارچوب مشخصي ارائه مي‌شود.
ازآنـجاييكه سرمايه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلي بـرون سـازماني اطـلاعات مالي بشمار مي روند و فراهم كردن اطلاعات مربـوط بـراي اين دو گـروه يكي از رسالت هاي اصـلي مديريت و سيستم هاي حسـابداري مي باشد لذا تصميمات سرمايه گذاران واعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات داراي گستردگي بسيار بيشتري نسبت به ساير گروههاي خارجي ميباشد و به همين دليل تصـميمات انها داراي تاثيرات عمده اي در تخصيص منابع اقتصادي يك كشور است و توجه ويژه به نوع نيازهاي اطلاعاتي اين افراد ضرورت دارد. بـنابـراين گــزارشگـري مـالي بايد اطـلاعـاتي فـراهـم سـازد كـه بـراي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وساير استفاده كنندگان در تصميم گيريهاي سرمايه گذاري واعطاي اعتبار وساير تصميمات مشابه مفيد واقع شود.
گزارشـگري مـالـي تخـصيص مـنابع سرمايه در يك شركت تجاري و قابليت سوددهي آن را افشاء مي نمايد. بديهي است كه يك سيستم حسابداري بايد كـليه واقـعيت هاي بـا اهـميـت و مـربوط در رابـطه با رويداد ها و فعاليت هاي واحد تجاري را در صورتهاي مالي طبق ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري ( ويژگيهاي مربوط به محتواي اطلاعات كه عبارتند از مربوط بودن و قابليت اعتماد – ويژگيهاي مربوط به ارائه اطلاعات كه عبارتند از قابليت مقايسه و قابل فهم بودن) را بيان نمايد. صورتهاي مالي بايد به گونه اي تهيه وارائه شود كه از لحـاظ اهـداف گزارشگـري مالي قابل فهم,آگاه كننده حتي الامكـان كامل باشد به بيان ديگر صـورتـهاي مالي به گـونه اي باشدكه از يك طـرف امكان اتخـاذ تـصميمات آگاهانه براي استفاده كنندگان را فراهم نموده و از طرف ديـگر بـاعث گـمراهي آنـان نـشود. مربوط بودن و قابليت اعتماد و قابليت مقايسه و قابل فهم بودن اصطلاحاتي است كه در كتب و مقالات حسابداري براي توصيف ويژگيهاي كيفي به كار مي رود .
اگر چه رعايت ويژگيهاي كيفي در تهيه صورتهاي مالي نقش اساسي در تصميم گيريهاي صحيح و آگاهانه گروههاي مختلف بخصوص سرمايه گذاران دارد اما تحقيقات انجام شده در كشورهاي مختلف بعضا نشان داده شده است كه پذيرفته شدن شركتها در بورس بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي تاثير دارند.
در اين پژوهش با توجه به اينكه موضوع تحقيق (بررسي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي) مي باشد تلاش داريم تا ارتباط بين پذيرفته شدن شركتها در بورس و ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي را مورد توجه قرار داده و با توجه به انواع ويژگيهاي كيفي به بررسي آن مي پردازيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
كليات تحقیق

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
انقلاب صنعتي در اروپا باعث بوجود آمدن شركتها و كارخانه‌هاي بزرگ گرديد كه اين شركتها نياز به سرمايه‌هاي زيادي داشتند. تأمين اين سرمايه‌ها از طريق يك يا چند نفر امكان‌پذير نبود لذا از طريق جذب سرمايه‌هاي كوچك توسط شركت‌هاي سهامي، اقدام به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان گرديد. توجه به ويژگي‌هاي شركتهاي سهامي عام از جمله قابليت نقل و انتقال آسان سهام اين شركت‌ها، بازارهاي بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به اين ترتيب استفاده كنندگان از اطلاعات مالي شركت‌ها افزايش يافتند. امروزه توسعه اقتصادي بر پايه دسترسي به منابع مالي براي سرمايه‌گذاري استوار مي‌باشد. اين در حاليست كه تصميم سرمايه‌گذاران در خصوص سرمايه‌گذاري، به نوبه خود به وجود يك سيستم اطلاعاتي مناسب بستگي دارد.
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است. اين سيستم اطلاعاتي به عنوان زير مجموعه سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت، وظيفه پردازش داده‌هاي مالي را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌كننده بخش عمده‌اي از محصولات اين سيستم اطلاعاتي، مديريت يك واحد اقتصادي است، اما مديريت بنا به وظايف و مسئوليت‌هايي كه در قبال گروه‌هاي مختلف استفاده‌كنندگان مالي واحدهاي اقتصادي، اطلاعات مختلفي را در اختيار استفاده‌كنندگان خارج از واحدهاي اقتصادي قرار مي‌دهد. گزارش‌هاي مالي سالانه از مهمترين محصول سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري است كه براي گروه‌هاي مختلفي از استفاده‌كنندگان خارجي اطلاعات مالي، در چهارچوب مشخصي ارائه مي‌شود (عرب مازار يزدي،٬1374 ص18) 1.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
الف) تحقیقات خارجی
رفتار ارائه اطلاعات حسابداري، حداقل از دهه 1960 ميلادي مورد توجه محققان قرار گرفته است. از ديدگاه تحقيق حاضر، تحقيقات مربوط به ارائه اطلاعات با ويژگيهاي كيفي مطلوب را مي‌توان به دو گروه تقسيم كرد.
گروه اول تحقيقات پرسشنامه‌اي است كه طي آن، محققان به دليل فقدان شاخص‌هاي افشاء در جامعه آماري خود، شاخص‌هايي را براي طبقه‌بندي موارد افشاء طراحي و آزمون‌هاي آماري مربوط به رتبه‌بندي افشاء را اجرا كرده‌اند. تحقيقات سرف ٬ سينگ وي و دساي٬ بازبي نشان مي‌دهند كه استفاده كنندگان صورت‌هاي مالي براي موارد افشاء‌ ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي ارزش‌هاي متفاوتي قائل هستند.
در گروه دوم از تحقيقات مزبور، براي اندازه‌گيري ميزان اين اطلاعات كه افشاي آنها در گزارش‌هاي سالانه، اجباري يا اختياري بوده و يا مجموع آنها، از نوعي شاخص استفاده شده است تحقيقات كوك ٬ والاس و همكاران نمونه‌هايي از گروه دوم مي‌باشند (ثقفي و رضازاده 1382، ص 24)3 .
در خارج از کشور آنچه بیشتر مورد بررسی قرار گرفته نقش «فناوری اطلاعات » در ویژگی های کیفی گزارشگری بوده است . «آشباخ ، جانسون و وارفیلد » در تحقیقی که با هم انجام داده اند به تغییرات قابل توجه ای در صورت های مالی حسابرسی شده دراینترنت بویژه در کیفیت به موقع بودن دست یافته اند . آنها بیان کردند که تعادل نسبی بین دو ویژگی قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات مهم ترین نکته در پیدایش اینترنت است .
جانسون در 1994 استفاده شرکتها از اینترنت را جهت افزایش مربوط بودن گزارش گیری مالی را بررسی نمود که نتیجه آن نشان دهنده وجود رابطه معنا دار بوده است.
آشباخ، جانستون و وارفیلد در تحقیق در سال 1999 به تغییرات قابل توجه ای در کیفیت گزارشگری مالی در اینترنت به ویژه تغییر در کیفیت به موقع بودن و بنابراین مفیدتر شدن گزارشگری مالی دست یافتند. آنها بیان کردند که ایجاد تعادل نسبی بین دو ویژگی قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات را افزایش می دهد، ریسک های مرتبط با قابلیت اعتماد را نیز افزایش می دهد.
«گراهام و بالدوین » در سال 2003 بیان کردند که استفاده از اطلاعات در صورتهای مالی می تواند روند قضاوت را تحت تاثیر قرار دهد به عبارت بهتر « مربوط بودن » تحت تاثیر می گذارد .
« تئودرجی ماک » در مقاله ای تحت عنوان «مفاهیم ارزش اطلاعات حسابداری » به ضرورت شناخت ارزش اطلاعات تاکید کرده و بیان کرده است که ارزش اطلاعات ضرورت به کارگیری مناسب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری را ایجاب می کند .
لودیا و همکاران (2003) در بررسی های خود مهمترین نگرانی شرکت ها را از اینترنت ریسک قابلیت اعتماد دانستند.
سوتن در سال 2004 رابطه بین فناوری اطلاعات و گزارشگری مالی را بررسی نمود که نتیجه تحقیق وی نشانگر این بود که فناوری اطلاعات وسیله کلیدی جهت گزارش گیری به موقع و برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان و در نتیجه افزایش مربوط بودن اطلاعات مالی می گردد.
ب) تحقیقات داخلی
میرمحبیان1(1383) به بررسی حسابداری تحت وب و تأثیر آن برگزارشگری مالی داخلی و تصمیم گیری به بررسی فرضیه استفاده از حسابداری تحت وب باعث افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می گردد، می پردازد که در نتایج تحقیق فرضیه فوق تأیید می شود.
در تحقیق دیگری فلاح2 (1389) به بررسی تأثیر استفاده از سیستم های اطلاعاتی بر افزایش ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری پرداخته است که نتایج نشان دهنده تأیید این موضوع می باشد.
خرم آبادی3(1387) در تحقیقی به بررسی سامانه حسابداری تحت وب و تأثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری مدیریت پرداخته است که در نتایج خود به افزایش کیفیت اطلاعات مالی در صورت استفاده از تحت وب را تأیید نموده است
در تحقیق دیگری احمدپور4(1388) به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکا اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتها پرداخته است. در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکا به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی کیفی قابلیت اتکا سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. و از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، محافظه کاری، اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی برای عملیاتی کردن ویژگی کیفی قابلیت اتکا استفاده شده است. که نتایج بدست آمده نشان می دهد که (ERC) ضریب واکنش سود R2 قدرت توصیفی سود پرتفوی شرکت های با قابلیت اتکا بالا بیشتر از پرتفوی شرکتهای با قابلیت اتکا پایین می باشد. و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکا تایید شد.
مقاله: در تحقیق دیگری با عنوان استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود(احمدی و احمدپور)51389 در این مطالعه از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است. ابتدا ابعاد مربوط بودن و قابلیت اتکا سود به طور جداگانه با به کارگیری روش های تحلیل سری زمانی و داده های ترکیبی برآورد گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل اوهلسون (رگرسیون قیمت- سود) استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب واکنش سود همچنین قدرت توصیفی رگرسیون قیمت- سود در پرتفوی شرکتهای با کیفیت سود بالا نسبت به شرکتهای با کیفیت سود پایین به طور معنی داری بیشتر است و لذا هر دو فرضیه تحقیق مورد قبول واقع شد، نتایج تحقیق پیشنهاد می کنند، کیفیت سود بالا باعث می شود اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری استفاده کننده مفید باشد.
عنوان: ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت (رسولی، وبهرامفر)1 1388 رابطه موجود بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری موضوع این مقاله میتصمیم گیری مدیریت رابطه موجود بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری موضوع این مقاله می باشد. با توجه به این که اطلاعات حسابداری مدیریتی به عنوان ابزار مدیریت در تصمیم گیری تلقی می گردد و هدف از ایجاد و گسترش آن کمک به مدیریت می باشد. اگر مدیریت به هر دلیل از آن استفاده ننماید. آن اطلاعات هیچگونه ارزشی برای سازمان نخواهد داشت. یکی از عوامل مهم عدم استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری این است که این اطلاعات کیفیت لازم را ندارد. بر اساس یافته های این تحقیق، اگر اطلاعات حسابداری دارای کیفیت لازم باشد، مدیریت در تصمیم گیری های خود از آن استفاده می کند. البته همه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به یک اندازه بر استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت مؤثر واقع نمیمدیریت در تصمیم گیری های خود از آن استفاده می کند. البته همه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به یک اندازه بر استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت مؤثر واقع نمی شود.

3-1 بيان مسئله
بر اساس نظر هيات استانداردهاي حسابداري مالي تصميمات سرمايه گذاران واعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات داراي گستردگي بسيار بيشتري نسبت به ساير گروههاي خارجي ميباشد و به همين دليل تصـميمات انها داراي تاثيرات عمده اي در تخصيص منابع اقتصادي يك كشور است. ازآنـجاييكه سرمايه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلي بـرون سـازماني اطـلاعات مالي بشمار مي روند و فراهم كردن اطلاعات مربـوط بـراي اين دو گـروه يكي از رسالت هاي اصـلي مديريت و سيستم هاي حسـابداري مي باشد لذا توجه ويژه به نوع نيازهاي اطلاعاتي در چارچوب ويژگيهاي كيفي اطلاعات براي اين افراد ضرورت دارد. باتوجه به اينكه استفاده كنندگان مزبور گزارشـهاي مالي را به عنوان يكي از منابع اصلي اطلاعات مالي در مورد واحـدهاي اقـتصـادي مـلاك تـصميم گـيري قــرار مـي دهـند بـنابـراين گــزارشگـري مـالي بر اسـاس نـظرهيات استانداردهاي حسابداري مالي بايد اطـلاعـاتي فـراهـم سـازد كـه بـراي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وساير استفاده كنندگان در تصميم گيريهاي سرمايه گذاري واعطاي اعتبار وساير تصميمات مشابه مفيد واقع شود (هيات استانداردهاي حسابداري مالي ٬1978٬ص 30)1 .
گزارشـگري مـالـي تخـصيص مـنابع سرمايه در يك شركت تجاري و قابليت سوددهي آن را افشاء مي نمايد. بديهي است كه اصل افشاء به عنوان يكي از اصول حسابداري كـليه واقـعيت هاي بـا اهـميـت و مـربوط در رابـطه با رويداد ها و فعاليت هاي واحد تجاري را بيان مي نمايد.اصل افشاء در اين راستا خـواسـتار تهيه و تنظيم صورتهاي مالي به گونه اي است كه از يك طرف امـكان اتــخـاذ تـصميمات اگــاهـانه با رعايت ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري بـراي استفاده كنندگان را فراهم نموده و ازطرف ديگر باعث گمراهي آنان نشود . ويژگيهاي كيفي در اين راستا به شرح ذيل مي باشند:
دو ویژگی که باعث سودمندی محتواي اطلاعات حسابداری می شوند عبارتنداز مربوط بودن و قابل اتکاء (اعتماد) بودن این دو ویژگی را کیفیات اولیه می نامند.
مربوط بودن به این معناست که اطلاعات توان ایجاد تفاوت در تصمیم را داشته باشد از طـرفی اطـلاعات حـسابداری جهـت قابـل اتکاء (اعتماد) بودن باید عاری از خطا و سوگیری بوده و در ارائه ی آنچه ادعای ارائه آنرا دارد صادق باشد
دو ضابطه ای که برای سودمندي ارائه اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند و ما از آنها با عنوان ویژگیهای ثانویه یاد می کنیم عبارتند از
1 – قابل مقایسه بودن استفاده کنندگان را به مقایسه چند شرکت با یکدیگر قادر می سازد.
2 – قابل فهم بودن اطلاعاتي كه‌ به‌ آساني‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ قابل‌ درك‌ باشد.
براساس مطالب عنوان شده تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که:
»ایابین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار وویژگی کیفی اطلاعات در صورتهای مالی ارتباط وجود دارد؟

4-1 چارچوب نظري تحقيق
امروزه توسعه اقتصادي بر پايه دسترسي به منابع مالي براي سرمايه گذاري استوار است و سـرمايـه گـذاري شـركتها به نوبه خود به وجود گزارشگري مالي مناسب در شركت بستگي دارد. زيرا سرمايه گذاران زماني در يك واحد اقتصادي سرمايه گذاري مي كنند كه درباره آن اطلاعات كافي داشته باشند و اين اطلاعات توسط گزارشگري مالي تهيه مـي گردد . گـزارشـگـري مـالي تخصيص منابع سرمايه دريك شركت تجار ي و قابليت سوددهي ان را افشاء مي كند و هـمــچنـين استانداردهاي حسابداري در اين راستا خـواسـتار تهيه و تنظيم صورتهاي مالي به گونه اي است كه از يك طرف امـكان اتــخـاذ تـصميمات اگــاهـانه با رعايت ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري بـراي استفاده كنندگان را فراهم نموده و ازطرف ديگر باعث گمراهي آنان نشود . ويژگيهاي كيفي در اين راستا به شرح ذيل مي باشند:
دو ویژگی که باعث سودمندی محتواي اطلاعات حسابداری می شوند عبارتنداز مربوط بودن و قابل اتکاء (اعتماد) بودن این دو ویژگی را کیفیات اولیه می نامند.
مربوط بودن به این معناست که اطلاعات توان ایجاد تفاوت در تصمیم را داشته باشد از طـرفی اطـلاعات حـسابداری جهـت قابـل اتکاء (اعتماد) بودن باید عاری از خطا و سوگیری بوده و در ارائه ی آنچه ادعای ارائه آنرا دارد صادق باشد
دو ضابطه ای که برای سودمندي ارائه اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند و ما از آنها با عنوان ویژگیهای ثانویه یاد می کنیم عبارتند از
1 – قابل مقایسه بودن استفاده کنندگان را به مقایسه چند شرکت با یکدیگر قادر می سازد.
2 – قابل فهم بودن اطلاعاتي كه‌ به‌ آساني‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ قابل‌ درك‌ باشد.
بـا تـوجه به حساسيت موضوع ارائه اطلاعات در صورتهاي مالي براي استفاده كنندگان اعم از درون سـازماني و بـرون سـازماني , دراين تحــقيق به بررسي مي پردازيم كه آيا پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران ( متـغیر مسـتقــل) بـر مــيزان رعايـت ويــژگـيهاي كيـفي اطلاعات در صورتهـاي مــالي (متغیر وابسته) تاثير مي گذ ارد؟

5-1 فرضيه‌هاي تحقيق
1- فرضیه اصلی :
پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري در صورتهاي مالي شرکت های بورسي تاثیر دارند .
2- فرضیه های فرعی :
الف) بين پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی «مربوط بودن» در صورتهاي مالي رابطه وجود دارد .
ب) بين پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی«قابلیت مقایسه» در صورتهاي مالي رابطه وجود دارد.
ج) بين پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی« قابلیت اعتماد» در صورتهاي مالي رابطه وجود دارد.
د) بين پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی« قابل فهم بودن» در صورتهاي مالي رابطه وجود دارد.

6-1 اهميت و ضرورت تحقيق
از آنجاييكه سهامداران سرمايه‌گذاران، اعتبار دهندگان و ساير استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي براي مقاصد تصميم‌گيري از اطلاعات دروني شركت آگاهي كافي ندارند و همچنين همواره به دنبال كسب اطلاعاتي براي ارزيابي عملكرد و ريسك‌سنجي شركتهاي مورد نظر خود مي‌باشند تا بتوانند در آنها سرمايه‌گذاري كنند، لذا هر ساله شركتها يك سري از اطلاعات مالي و غير مالي خود را در قالب گزارشات مالي افشاء مي‌نمايند كه اين افشا باعث آگاهي سهامدارن از وضعيت مالي و نتايج عملكرد و قدرت انعطا ف‌پذيري مالي شركت در هر دوره مي‌شود.
بنابراين نتايج حاصل از اين پژوهش مي‌تواند مورد استفاده گزارشگران مالي ودست‌ اندر كاران براي
آگاهي بيشتر از اهميت پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار و بررسي تأثير اين پذيرش بر ميزان ويژگيهاي كيفي اطلاعات قرار گيرد تا نسبت به بازنگري در نحوه اطلاع رساني و همچنين اطلاع شيوه‌هاي تصميم‌گيري از طريق آموزش‌هاي مقتضي اقدام كنند.
كليه ذينفعان به‌خصوص سرمايه‌گذاران بالفعل و بالقوه و مديران شركتها مي‌توانند در اخذ تصميمات مناسب سرمايه‌گذاري از اين نتايج بهره گيرند. اساتيد و دانشجويان دانشگاه‌ها نيز مي‌توانند از نتايج پژوهش در انجام پژوهش‌هاي آتي سود برند.

7-1اهداف تحقیق
اهداف علمی تحقیق:
هدف علمی این تحقیق ارزش واعتبار بخشیدن به فرضیه های تحقیق میباشد تااین تحقیق بتواند در بالابردن سزح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان از صورتهای مالی باشد وهمچنین زمینه ساز بسرمناسبی برای تحقبقات اتی در سایر مراکز اموزشیوپژوهشی باشد.

اهداف کاربردی:
همانگونه که در این تحقیق به موثر بودن پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی می پردازدکه باپی بردن شرکتها به این حقیقت می توانند بهتر در جذب سرمایه های انان در شرکت خود اقدام نمایند


8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی رافراهم می نماید تا مطالعات وازمون محقق در طی ان قلمروخاص انجام گیردودارای اعتبار بیشتری شود.

1-8-1 قلمرومکانی
این پژوهش کلیه حسابدارن وحسابرسان بورس اوراق بهادر بازمینه پژوهش وکار در حوزه حسابداری وحسابرسی داخل کشور ایران در نظر میگیرد.

2-8-1 قلمرو زمانی
این پژوهش به منظور قبول وردفرضیه های تحقیق دیدگاه حسابداران وحسابرسان بورس اوراق بهادررا در داخل کشور ایران رادر نظر میگیرد.

3-8-1 قلمرو موضوعی
دراین پژوهش تاثیرپذیرفته شدن شرکتهادر بورس اوراق بهاداررابرویژگی کیفی اطلاعات حسابداریدر صورتهای مالی راازدیدگاه صاحب نظران حرفه ای حسابداری مورد کنکاش قرار میدهد.

9-1 تعریف واژه‌هاي کلیدی
صورت‌هاي مالي : عبارت است از مجموعه اطلاعات تلخيص شده و طبقه‌بندي شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري.
ویژگیهای کیفی : به خصوصیاتی اتلاق می گردد که موجب می شود اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع می شود.
مربوط بودن: اطلاعاتی که بر تصمیم گیریهای تأثیر می گذارند.
قابلیت اتکا: اطلاعاتی که عاری از تمایلات جانبدارانه و اشتباه باشد.
قابل فهم بودن:اطلاعات برای استفاده کنند گان از صورتها شفاف باشد.به صورت شفاف طبقه بندی شوند نسبت به گروه استفاده کنندگان.
قابلیت مقایسه: ط...................
....................................

 

 

..............

 

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

 


1-3 مقدمه
پایه هر علمی روش شناخت ان است واعتبار .ارزش قوانین هرعلمی به روش شناختی مبتنی است که دران علم بکارمیرود (عزتی، 1376ص 20)1.
در فصل حاضر روش تجزيه و تحليل معرفي شده ٬ همچنين جامعه آماري به همراه نمونه هايي كه بايد داد ه ها از آن گرداوري شود معرفي گرديده و سپس ابزار و روش گرداوري اطلاعات كه در اين تحقيق ميداني و كتابخانه اي بوده با ساختار كامل ارائه گرديده واز آنجا كه هدف اين تحقيق مقايسه ميزان ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي شركتها از آزمون t – استيودنت با استفاده از نرم افزار spss براي تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده شده است.

2-3 روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ابزارهای معتبر(قابل اطمینان)ونظام یافته بری بررسی واقعیتها کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات است(همان منبع ص20)2.
این پژوهش از نظر هدف پژوهشی وبرحسب نحوه گرداوری اطلاعات(روش)ازانجائیکه میزان ارای گروهی رادرارتباط با پذیرفته شدن شرکتهادر بورس بر ویژگی کیفی اطلاعات در صورتهای مالی رابررسی می نمایدیک تحقیق توصیفی پیمایشی است که مبتنی برتحقیقات میدانی وکتابخانه ای (از نظر گرد اوری اطلاعات است).روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق امیزه ای از روش های تحقیق کتابخانه ای ومیدانی است. در روش کتابخانه ای از طریق مطلاعات کتابخانه ای ادبیات موضوع وپیشنه تحقبق ونیز چارچوبی مناسب برای موضوع فراهم شد. در میدانی از طریق پرسشنامه داده های مورد نیازبرای تایید یا رد فرضیه های تحقیق گرد اوری شد.

 

3-3 مدل مفهومی تحقیق


نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق
منبع : یافته های محقق

4-3 متغیرهای تحقیق
در این تحقیق سعی شده است نقش پذيرش شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويــژگـيهاي كيـفي اطلاعات در صورتهـاي مــالي بررسی گردد .
در این پژوهش متغیرهای « مربوط بودن »، «قابلیت مقایسه »،«قابلیت اعتماد بودن » و«قابل فهم بودن » اطلاعات حسابداری در صورتها ی مالی به عنوان متغیرهای وابسته و پذيرش شركتها در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر مستقل میباشد .
بنا براین تلاش شده است میزان تأثیرمتغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در قالب سوالات پرسشنامه گنجانده شود .

 


5-3 اعتبار تحقیق
مفهوم اعتبار با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان، تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد. معمولا دامنه ضریب اعتبار از صفر(عدم ارتباط) تا1 (ارتباط کامل) است. روشهای مختلفی برای اندازه گیری ضریب اعتبار ابزار اندازه گیری بکار برده می شود(سرمد، 1376، صص169-166) .
6-3 روایی آزمون
مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه ویژگی مورد نظر را می سنجد. بدون اگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از ان اطمینان داشت. روشی که برای تعیین روایی تحقیق انتخاب شده، روش روایی محتوا می‌باشد. از اینرو دراین تحقیق از پرسشنامه استفاده گردیده است. این پرسشنامه در واقع ابزار اندازه گیری متغیر اصلی تحقیق(ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري) می باشد.
7-3 جامعه آماری
جامعه اماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به انها تعمیم دهیم (دلاور، 1380، ص120)5 . جامعه اماری به مجموعه ای از عناصر گفته می شود که دارای یک یا چند ویژگی مشترک باشند. عنصر، شیئ یا فردی است که عمل اندازه گیری در مورد ان انجام می شود وجامعه اماری در حقیقت شامل همه عناصری است که موضوع پژوهش معین دران مصداق پیدا می کند ومایلیم در مورد ان استنباط کنیم (هومن، 1370، صص95-94)6 .
با توجه به تعاریف بیان شده در این تحقیق صفت مشخصه ای که برای جامعه آماری تعیین شده است ،عبارت است :
1- حسابداران و حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران

8-3 نمونه آماری
نمونه گیری عبارت است از درصدی از جامعه بعنوان نماینده ای از ان. بعبارت دیگر نمونه عبارت است از گزینش بخشی از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر بعنوان نشانه که معرف ان قسمت گروه یا جامعه باشد (سیف نراقی، 1365، ص177) .
هدف اصلی هر تحقیق علمی، کشف اصولی است که در همه موارد صادق باشد. اما مطالعه تمام جامعه بگونه ای که به یک قائده کلی بیانجامد اگر محال نباشد، دست کم عملی نیست. بنا براین در جمع اوری امار واطلاعات به علت محدودیت زمان و هزینه از نمونه گیری استفاده می شود.نمونه، گروه کوچکتری از جامعه است که برای مطالعه و تجزیه وتحلیل انتخاب شده است، می توان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل اورد
ازانجا که در بررسی نمونه ای نتایج به کل جامعه تعمیم داده میشود، لذا بایستی سعی گردد نمونه انتخاب شده حتی الامکان ائینه تمام نمای جامعه بوده ومنعکس کننده خاصیت مورد نظر باشد.
بعبارت دیگر باید نمونه را طوری انتخاب کرد که برای مجموعه اصلی موردنظر حالت معرف داشته باشد. بنابراین به دلیل اهمیت نمونه گیری باید...................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه  : تنها , 43000 تومان

 

 

 

 

 

 

قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 43000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما