مشاهده / بستن موضوعات

بررسي تاثير انتشار درصد های مختلف سهام ‏جايزه بر بازدهی سهام شركت‌های پذيرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1478 بازدید

بررسی تاثير انتشار درصد های مختلف سهام ‏جايزه بر بازدهي سهام شركت‌هاي پذيرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران


تحقيقات انجام شده در ساير كشورها نشان مي دهد كه سرمايه گذاران، عكس العمل مطلوب و مثبتي در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جايزه نشان داده اند. به عبارت ديگر نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه نرخ بازده سهام شركتهايي كه سهام جايزه توزيع كرده اند بيشتر از نرخ بازده شركتهاي ديگر بوده است. گروهي از محققان بازده بالاتر را بمنزله با ارزش بودن سهام جايزه تلقي كرده اند ولي گروه ديگر بر اين باورند كه بازده بيشتر اينگونه سهام ناشي از محتواي اطلاعاتي سهام جايزه است و سهام جايزه به خودي خود ارزشي ندارد.
در اين تحقيق رابطه بين انتشار درصدهاي مختلف سهام جايزه و نرخ بازدهي سهام (سهامداران) مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق سه فرضيه در مورد تاثير انتشار سهام جايزه بر بازدهي سهام به تفكيك سه دسته (زير 20 درصد ، بين 20 تا 50 درصد و بالاي 50 درصد) و يك فرضيه (فرضيه چهارم) در قالب مقايسه سه گروه مذكور تدوين شده است. 41 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فراواني 117 نمونه با احتساب سالهاي انتشار سهام جايزه مورد بررسي قرار گرفتند. با استفاده از روشهاي آماري تي تست و كروسكال واليس ‏ فرضيات تحقيق مورد آزمون قرار گرفت.
نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه انتشار درصدهاي مختلف سهام جايزه بر بازدهي سهام تاثير مثبت دارد اما بين بازدهي سهام در بين سه گروه (زير 20 درصد ، بين 20 تا 50 درصد و بالاي 50 درصد) تفاوت معنادار وجود ندارد. به نظر مي رسد مهمترين عوامل در اين زمينه كارآيي ضعيف بورس اوراق بهادار تهران و ناآگاهي نسبي (سرمايه گذاران و در برخي موارد مديران) از سهام جايزه مي باشد.

 

 97صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

چكيده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه : 4
2-1-بيان مسئله : 4
3-1-اهميت موضوع – دلایل تحقيق : 5
4-1-فرضيه هاي تحقيق : 6
نمودار 5-1-مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها: 7
6-1-قلمرو تحقيق : 8
1-6-1-قلمرو زماني تحقيق : 8
2-6-1-قلمرو موضوعي تحقيق : 8
3-6-1-قلمرو مكاني تحقيق : 8
7-1-واژه ها و اصطلاحات: 8
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه 11
2-2-ادبيات نظري تحقيق 11
1-2-2-عوامل تشكيل دهنده حقوق صاحبان سهام : 11
2-2-2-انواع اندوخته‌‌ها : 12
3-2-2-محل تامين اين اندوخته‌‌ها : 12
4-2-2-بازده سرمايه گذاري : 13
5-2-2-عوامل موثر بر بازدهي : 13
6-2-2-ريسك سرمايه گذاري : 15
7-2-2-سياست تقسيم سود 16
8-2-2-تئوري پرداخت سود سهام به عنوان سود سهام باقي مانده : 17
9-2-2-تئوري نامربوط بودن سود سهام موديگلياني وميلير 18
10-2-2-ويژگي‌ها ي سياست تقسيم سود مطلوب 19
11-2-2-مباحث ويژه در رابطه با سهام جايزه و تجزيه سهام : 19
12-2-2-اهداف و ماهيت سهام جايزه و تجزيه سهام : 21
13-2-2-تاريخچه سهام جايزه : 21
14-2-2-دلايل و انگيزه‌هاي انتشار سهام جايزه : 22
15-2-2-تاثير سهام جايزه بر شركت توزيع كننده 23
16-2-2-تاثير سهام جايزه بر سهامداران 24
17-2-2-مسائل قانوني سهام جايزه 24
18-2-2-جنبه‌هاي منفي سهام جايزه 26
19-2-2-سهام جايزه و تجزيه سهام در ارتباط با قيمت‌‌ها و بازدهي فوق العاده 26
3-2-پيشينه تحقيق (مروري بر مطالعات گذشته) 27
1-3-2-تحقیقات خارجی: 27
2-3-2-تحقیقات داخلی: 29
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه 34
2-3-روش تحقيق : 35
3-3-فرضيات تحقيق : 35
4-3-جامعه آماري : 36
5-3- روش جمع آوري اطلاعات : 42
6-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 42
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه‏ 44
2-4-توصيف متغيرهاي اصلي تحقيق 45
3-4-آزمون فرضيه هاي تحقيق: 51
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه 57
2-5-نتیجه گیری 58
3-5-محدودیت های تحقیق: 59
4-5-پیشنهادها: 60
1-4-5-پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق: 60
2-4-5-پیشنهادها برای تحقیقات آتی: 60
پیوستها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 74
منابع لاتین: 75
چکیده انگلیسی .........................................................................................................76

 

 

جدول شماره 1-3- جامعه آماري مربوط به شركت هايي كه سهام جايزه توزيع نموده و در تحقيق حاضر مورد آزمون قرار گرفته اند 37
جدول شماره 2-3-گروه بندي درصد سهام جايزه با توجه به فرضيات تحقيق 42
جدول شماره 1-4 توصيف پراكندگي درصد سهام جايزه در شركتهاي مورد مطالعه 45
جدول شماره 2-4 توصيف پراكندگي درصد سهام جايزه در شركتهاي مورد مطالعه 46
نمودار شماره 1-4 : پراكندگي درصد سهام جايزه در شركتهاي مورد مطالعه 46
جدول شماره 3-4 توصيف پراكندگي قيمت سهام قبل از مجمع در شركتهاي مورد مطالعه به تفكيك درصد انتشار سهام جايزه 47
جدول شماره 4-4 توصيف پراكندگي قيمت سهام بعد از مجمع‏ در شركتهاي مورد مطالعه به تفكيك درصد انتشار سهام جايزه 47
جدول شماره 5-4 توصيف پراكندگي DPS ‏ در شركتهاي مورد مطالعه به تفكيك درصد انتشار سهام جايزه 48
جدول شماره 6-4 توصيف پراكندگي تعداد سهام افزايش يافته ‏ در شركتهاي مورد مطالعه به تفكيك درصد انتشار سهام جايزه 49
جدول شماره 7-4 توصيف پراكندگي تعداد سهام قبل از افزايش سرمايه در شركتهاي مورد مطالعه به تفكيك درصد انتشار سهام جايزه 49
جدول شماره 10-4 نتايج آزمون تي تك گروهي براي فرضيه اصلي 52
جدول شماره 11-4 نتايج آزمون تي تك گروهي براي فرضيه اخص 1 52
جدول شماره 12-4 نتايج آزمون تي تك گروهي براي فرضيه اخص 2 53
جدول شماره 13-4 نتايج آزمون تي تك گروهي براي فرضيه اخص 3 53
جدول شماره 14-4: آزمون نرمال بودن توزيع پراكندگي نمرات متغير بازدهي سهام 54
جدول شماره 15-4: نتايج آزمون كروسكال واليس براي بررسي فرضيه چهارم تحقيق 55


جدول شماره 8-4 توصيف پراكندگي تفاوت قيمت سهام بعد از انتشار سهام جايزه در شركتهاي مورد مطالعه به تفكيك درصد انتشار سهام جايزه 50
جدول شماره 9-4 توصيف پراكندگي بازده سهام ‏ پس از انتشار سهام جايزه در شركتهاي مورد مطالعه به تفكيك درصد انتشار سهام جايزه

 


1-1-مقدمه :
اهميتي كه بورس اوراق بهادار در رونق اقتصادي هر كشوري مي‌تواند داشته باشد بر هيچكس پوشيده نيست نگاهي به وضعيت بورس اوراق بهادار در كشور هاي پيشرفته نشان مي‌دهد كه وقتي اين بازار در حال رونق باشد، ‌اقتصاد آن‌ ها در حال رونق است و اگر بازار اوراق بهادار آن‌ها تزلزلي داشته باشد در كل اقتصاد آن‌ها منعكس مي‌گردد. نمونه بارز آن بازار هاي بورس كشور هاي آمريكايي و اروپايي است كه اخيراً با مشكلات و فراز و نشيب هاي زيادي روبرو شده است كه باعث ورشكستگي و سقوط قيمت سهام كشورهاي بزرگ آنها شده است و اقتصاد ان‌هارا آسيب پذير نموده و همه كارشناسان و دولتمردان را متوجه خود ساخته است. تا چاره اي بينديشند تا از چالش جلوگيري كرده و از ورشكستگي شركت هاي بزرگي همچون جنرال موتورز و... جلوگيري كنند. در واقع وضعيت سهام در آنجا نوعي شاخص وضعيت اقتصادي است. به عبارتي ديگر بازار اوراق بهادار از لوازمات حركت اقتصادي كشور‌ها و ابزار قدرتمند كنترل و سرمايه گذاري آن‌ها مي‌باشد.
با گسترش بازار هاي سرمايه و نياز شركت‌ها به منابع مالي جهت حركت رو به جلو و گستر ش فعاليت هاي خود و در مواقعي به دليل كمبود نقدينگي برخي از شركت‌‌ها ترجيح مي‌دهند با افزايش سرمايه از طريق سود سهام به صورت سود سهمي‌(سهام جايزه) هدف هاي خود را مرتفع سازند در اين تحقيق سعي بر آن است كه تاثير انتشار در صد هاي مختلف سهام جايزه بر بازدهي سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با روش هاي علمي‌مورد بررسي قرار دهيم. اميد است كه نتايج حاصله مفيد بوده و موجب بهبود شيوه هاي تصميم گيري، ‌تصميم گيرندگان وسرمايه‌گذاران و ساير استفاده كنندگان از اطلاعات مالي قرار گيرد.

2-1-بيان مسئله :
سهام جايزه يك نوع افزايش سرمايه است كه مجمع عمومي‌فوق العاده شركت‌ها پس از پيشنهاد هيات مديره با انتشار درصدي از سهام جايزه از محل اندوخته‌هاي آن شركت موافقت مي‌نمايد سپس اين سهام به طور رايگان بين سهامداران عادي و به نسبت مالكيت آنان توزيع مي‌گردد.
به عبارت ديگر سهام جايزه انتقال اندوخته هاي شركت به حساب سرمايه است معمولاً شركت‌هابه سهام جايزه به عنوان ابزاري كه جايگزين يا مكمل سود نقدي است نگاه مي‌كنند و در مواردي نيز افزايش سرمايه به منظور اجراي طرحهاي توسعه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سهام جايزه نيز به خودي خود تغيير ارزشمندي را براي سهامداران به همراه نمي‌آورد زيرا اگر چه سرمايه شركت افزايش مي يابد ولي اندوخته ها نيز به همان اندازه كاهش مي يابند . در نتيجه هيچ تغييري در كل دارايي هاي شركت نيز به وجود نمي آيد ولي اعلام خبر انتشار سهام جايزه روي قيمت سهام در بازار‌هاي بورس تاثير مي‌گذارد زيرا اين خبر از يك نظر به عنوان علامتي كه از آينده خوب شركت خبر مي‌دهد تلقي مي‌گردد.
در توضيح اين پديده بايد گفت كه طبق استاندارد هاي حسابداري اگر سود سهمي‌20 درصد تا 25 درصد‌اعلام شود سهام منتشر شده جديد به ارزش بازار از سود انباشته به سرمايه منتقل مي‌شود و اگر بيشتر از 25 درصد‌اعلام شود به ارزش اسمي‌منتقل مي‌شود همين مسئله از نظر برخي از محققين معما مي‌نمايد و موضوع تحقيقات بسياري در دنيا شده است كه ساليان زيادي است نيز ادامه دارد.
البته در بيشتر تحقيقات موضوع سهام جايزه و تجزيه سهام را با هم مورد بررسي و تحقيق قرار داده‌اند كه ما به دليل استفاده نكردن شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از تجزيه سهام در سال‌هاي اخير از آن صرف نظر كرده (يكي از محدوديت هاي تحقيق ) دراين تحقيق به دنبال آن هستيم كه تاثير انتشار درصد هاي مختلف سهام جايزه بر بازدهي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي نماييم. سوال اصلي تحقيق اين است كه آيا انتشار سهام جايزه بر بازدهي سهام تاثير دارد؟ همچنين اين سوال را به تفكيك سه گروه (زير 20%، بين 20% تا 50% و بالاي 50% ) بررسي خواهيم نمود.

3-1-اهميت موضوع – دلایل تحقيق :
بر اساس تحقيقي كه بر روي قيمت سهام شركت هاي منتشر كنده سهام جايزه انجام گرفته است بررسي رفتار قيمت سهام آن شركت هادر قبل و بعد ازسهام جايزه نشان مي‌دهد كه در نيمي‌از موارد قيمت سهام بعد از سهام جايزه مساوي يا بيشتر از قيمت سهام در قبل از اعطاي سهام جايزه بوده است. چنين مشاهداتي دليل محكمي‌بر غيركارا و غير عقلايي بودن بازار سهام ايران است. يكي از عوامل مهمي‌كه بر قيمت سهام و بالطبع بر ثروت سهام داران تاثير مي‌گذارد چگونگي تقسيم سود مي‌باشد.
با اينكه به نظر مي‌رسد سهام داران در ايران سهام جايزه را به سود نقدي ترجيح مي‌دهند تامل در اين موضوع بيانگر اين واقعيت است كه اگر نسبت به آگاهي سهامداران در مورد ماهيت سهام جايزه اقدام نشود اين احتمال وجود دارد كه سهام داران عمده بعضي شركت‌ها با انتشار سهام جايزه و متورم نمودن ارزش سهام خود مبادرت به فريب سهام داران اقليت يا مردم عادي نموده و به اين وسيله به اعتماد عمومي‌به بازار سهام لطمه وارد كنند تصميم اعطاي سود سهمي‌(سهام جايزه ) با توجه به توزيع آن با درصد هاي مختلف و تاثير آن (مثبت يا منفي ) بر بازدهي سهام (قيمت سهام ) در بازار بورس تصميم بسيار مهمي‌مي‌باشد كه بايد با بررسي و دقت بيشتر و با در نظر گرفتن منافع سهام داران و وضعيت آتي شركت اتخاذ كرد پس از اينكه مجامع عمومي‌فوق العاده تصميم به دادن درصد خاصي از سهام جايزه را مي‌گيرند به دنبال آن فعل و انفعالاتي در بازار بورس اتفاق مي‌افتد و عكس العمل سهامداران را با توجه به درصد هاي پيشنهادي را نسبت به قيمت بازار سهام شركت‌هايي كه سهام جايزه توزيع خواهند كرد را موجب مي‌شود. با توجه به مطالب مزكور اهميت تحقيق از ديدگاههاي متفاوتي مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد از جمله : - سرمايه گذاران و مديران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتشار سود سهمي‌به جاي سود نقدي با توجه به پيامد هاي آتي قيمت بازار سهام نسبت به آن ابزار و در نهايت ارائه راهكار‌ها و پيشنهادهايي در جهت هدايت بازار به سمت كارايي و رونق بيشتر.

4-1-فرضيه هاي تحقيق :
با توجه به هدف تحقيق مزبور بررسي مي‌كنيم كه آيا بين انتشار درصدهاي مختلف سهام جايزه و بازده سهام ارتباط معناداري وجود دارد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا متغيرهاي مستقل توانايي توضيح و تبيين متغير وابسته را دارد يا خير؟ اين هدف را با انجام فرضيات زير به صورت يك فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي عملي مي‌كنيم.
فرضيه اصلي :
انتشار سهام جايزه بر روي بازدهي سهام تاثير دارد.
فرضيات فرعي :
1- انتشار سهام جايزه زير20 درصد بر روي بازدهي سهام تاثير مثبت دارد.
2- انتشار سهام جايزه 20 درصد‌تا 50 درصد بر روي بازدهي سهام تاثير مثبت دارد.

.......................

 

-1-قلمرو تحقيق :
هر تحقيقي بايد داراي قلمرو مشخصي باشد تا محقق در تمامي‌مراحل تحقيق، ‌بر موضوع تحقيق احاطه كافي داشته باشد و بتواند نتايج حاصل از نمونه را به جامعه تعميم دهد.

1-6-1-قلمرو زماني تحقيق :
به منظور عينيت بيشتر و به واقعيت نزديكتر بودن نتايج تحقيق قلمرو زماني اين تحقيق محدود به
7 سال خواهد شد يعني از سال 1380 تا اول سال مالي 1387 (پايان سال مالي 1386) را در بر خواهد گرفت.

2-6-1-قلمرو موضوعي تحقيق :
اين تحقيق به بررسي تاثير انتشار درصد هاي مختلف سهام جايزه بر بازدهي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌پردازد.

3-6-1-قلمرو مكاني تحقيق :
قلمرو مكاني اين تحقيق شركت هاي سهامي‌عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را كه در قلمرو زماني تحقيق (1380-1387) سهام جايزه توزيع نموده اند را شامل مي‌شود.

7-1-واژه ها و اصطلاحات:
سهام جايزه: سود سهمي يا سهام جايزه عبارت است از توزيع سود به شكل سهام بين صاحبان سهام يك واحد تجاري از حمل سود تقسيم نشده يا اندوخته ها كه با توجه به اصلاحيه قانون تجارت موكول به تصويب مجمع عمومي فوق العاده است(جهانخانی و عباسی، 1370،ص78)1.
بازده سهام: شامل تغيير در اصل سرمايه (.........................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه  : تنها , 39900 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 39900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما