مشاهده / بستن موضوعات

بررسی رابطه سیاست های تقسیم سود با مدیریت سود و رشد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1093 بازدید

چكيده:
هدف از پژوهش حاضر تبيين اثر سیاست های تقسیم سود بر مدیریت سود و رشد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. طبق این پژوهش بازه 5 ساله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1391-1386 مورد بررسی قرار گرفت. در بین سالهای مورد بررسی در 80 شرکت با بهره گيري از روش تجزيه وتحليل رگرسيون خطي چندمتغيره،به كمك نرم افزار SPSS، تأثیرسیاست های تقسیم سود بر مدیریت سود و رشد شرکت مورد سنجش قرار گرفت. همچنین دو شاخص اهرم مالی واندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شد، این پژوهش شامل 2 فرضیه اصلی و4 فرضیه فرعی بود که در فرضیه اول ادعا شدرابطه سود هر سهم و مدیریت سودبرای شرکتهای کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ متفاوت است ، که با توجه به سنجش به عمل آمده رد شد ،درفرضیه دوم ادعا شده بود که رابطه سود تقسيمي و مدیریت سودبرای شرکتهای کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ متفاوت است وبا توجه به نتیجه بدست آمده تایید شد و فرضیه سوم وچهارم مبنی بر رابطه سود هر سهم ومدیریت سودبرای شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین متفاوت است و رابطه سود تقسيمي ومدیریت سود برای شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین متفاوت است ردشد.
واژه های کلیدی: سیاست تقسیم سود،مدیریت سود ،رشد شرکت

 

133صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 


بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی و خطای پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1382 بازدید

چكيده:
هدف اين پژوهش بررسی رابطه محافظه كاری حسابداري بر عدم تقارن اطلاعاتي و خطاي پيش بينی سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، كه جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوين استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزار Eviews 7 به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي رگرسیون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند، این تحقیق شامل تمام شرکتهای پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران غیر از شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها و بیمه طی دوره زمانی 1389-1384، که در مجموع 127 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه ريسك سيستماتيك بر رابطه بين محافظه كاري حسابداري و عدم تقارن اطلاعاتي تاثير مثبت و معني داري دارد در صورتيكه اندازه شركت و اهرم مالي بر اين رابطه تاثير معني داري ندارد. همچنين ريسك سيستماتيك و اهرم مالي از عوامل موثر بر روابط بين محافظه كاري بين حسابداري و خطاي پيش بيني سود بوده در صورتيكه اندازه شركت در اين ميان تاثيري ندارد.

واژگان كليدي: محافظه كاري حسابداري، عدم تقارن اطلاعاتي، خطاي پيش بيني سود، اندازه شركت، ريسك سيستماتيك، اهرم مالي.

 

 117صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 45000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران

دسته بندی: حسابداری
2118 بازدید

چكيده:
در این مطالعه رابطه بین تمرکزمالکیت، عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 60 شرکت در طی دوره زمانی 1385تا 1389است. روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها،رگرسیون چندگانه وضرایب همبستگی می باشد. برای اندازه گیری تمرکز مالکیت از شاخص هرفیندال هیرشمن و برای ارزش شرکت از نسبت کیوتوبین استفاده شده است.برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از طبقه بندی ها توسط پالیک به نام(ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد در پژوهش حاضر نیز از مدل پالیک استفاده شده است و همچنین اندازه شرکت،اهرم مالی و رشد بعنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت می باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت و عملکرد سرمایه فکری وارزش شرکت مشاهده نشده است.و همچنین در بررسی رابطه عملکرد سرمایه فکری و تمرکز مالکیت ، تنها میان کارایی سرمایه فیزیکی و تمرکز مالکیت رابطه معناداری مشاهده شده است.
واژه های کلیدی: سرمایه فکری،ارزش شرکت ،تمرکز مالکیت،رگرسیون چندگانه،بازار سرمایه ایران.

 

 220صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 52000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


رابطه بين سرمایه در گردش و نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دسته بندی: حسابداری
1615 بازدید

چكیده:
مدیران با توجه به عوامل بیرونی و درونی، مخاطره و بازده باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش انتخاب نمایند. هدف این تحقیق، بررسی رابطه بين سرمایه در گردش و نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بود. بدین منظور اطلاعات 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1381- 1390 مورد بررسی قرار گرفته شده است. داده¬ها با استفاده از نرم افزارره آورد نوین جمع آوری شده و به کمک نرم افزار اکسل محاسبه گردیده اند. از نرم افزارایویوز برای آزمون فرضیه¬ها وانجام تجزیه وتحلیل های آماری استفاده شده است. فرضیههای تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرارگرفته است. در اين تحقیق به منظور كاذب نبودن رگرسيون از آزمون مانایی روی متغیرهای تحقیق استفاده شده و جهت مشخص نمودن روش تخمين مدل ها از آزمون F لیمر و هاسمن استفاده ¬گرديده است. بعد از تخمین مدل ها، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن ها پرداخته  شده است. یافته تحقیق بیانگر آن است که بین خالص سرمایه درگردش با نقدینگی و همچنین بین چرخه تبدیل به وجه نقد با نقدینگی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، یافته های تحقیق نشان داد که ورود متغیرهای تعدیل گر همچون نسبت بدهی واندازه شرکت می تواند بر نقدینگی شرکت ها مؤثر باشند.
واژگان کلیدی: سرمایه در گردش، نقدینگی ، دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهیهای کوتاه مدت، دوره گردش موجودیها، چرخه تبدیل به وجه نقد .

 

 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 45000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بین حاكميت شركتی و روش های تأمين مالی و سود آوری در شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1423 بازدید

چكيده:
امروزه چگونگی روش های تأمین مالی، کنترل و اداره شرکت ها از جمله مهمترین مباحث حاکمیت شرکتی می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط حاكميت شركتي و روش هاي تأمين مالي و سود آوري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 تا 1386 انجام می شود. جامعه آماری را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این دوره تشکیل می دهند (420=N). نمونه گیری از جامعه آماری تحقیق صورت نگرفته ولیکن از تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس تنها 299 شرکت قابلیت انجام تحقیق را دارند(299=n). اطلاعات تحقیق از مطالب انتشار یافته توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی دوره تحقیق به دست می آید. با استفاده از نرم افزارهای اكسل 2003 و 17 Spss از اطلاعات یاد شده میزان تمرکز مالکیت و سطوح مختلف آن محاسبه شده و رابطه آن با میانگین سرمایه به عنوان معیار اندازه شرکت ها و روشهای تأمین مالی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0 (05/0=α) مورد بررسی قرار می گیرد.همچنین آثار هریک از متغیر های فوق بر سود آوری شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد مهمترین شیوه تأمین مالی در شرکتهای ایرانی به ترتیب ایجاد بدهی، انتشار سهام و سود انباشته می باشد. میزان تمرکز مالکیت در سطح اولین سهامدارعمده در شرکتهای ایرانی دارای میانگین بالایی می باشد و همچنین با افزایش اندازه شرکت بر سود آوری آن ها افزوده و بر میزان اتکاء شرکت ها به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی کاسته می شود و از سویی دیگر با افزایش تمرکز مالکیت بر میزان اتکاء بر ایجاد بدهی به میزان معناداری افزوده می گردد. بنابراین به نظر می رسد سهام داران اکثریت در شرکت های ایرانی نمی خواهند کنترل خود را بر شرکت از دست بدهند.
(واژگان كليدي: حاكميت شركتي، تمركز مالكيت، اندازه شركت، سود آوري، سهامداران اكثريت (عمده)، تأمين مالي، ايجاد بدهي، سود انباشته و انتشار سهام)

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت

دسته بندی: حسابداری
2012 بازدید

شکاف بین مالکیت وکنترل در شرکتها مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران ومدیران شرکتها ایجاد می کند که باعث توجه سهامداران به ریسک نمایندگی ناشی از به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی می شود . عدم تقارن اطلاعاتی، زمانی که مدیران گرایش به تعقیب نمودن منافعشان به هزینه سهامدار دارند،یک مانع اخلاقی ایجاد می کند. بر اساس تئوری نمایندگی جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهوری به نام مشکل نمایندگی می شود. در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان کارگزاران وسهامداران به عنوان کارگمار تعریف شده اند،و تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ،تفویض می شود.مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که بین کارگمار وکارگزار تضاد منافع وجود دارد.در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است .در عمل این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ،مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند.مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند.رفتار منفعت طلبانه مدیریت به نفع خودش میتواند به چندین شکل شامل قصور ،استفاده از مزایا ،پاداش بالا ،قدرت طلبی و... نمایان شود که باعث افزایش ریسک نمایندگی می شود.
همچنین عدم تقارن اطلاعاتی ، زمانی که سرمایه گذاران نمی توانند برآورد صحیحی از ارزش اقتصادی واقعی ودرست شرکت به خاطر ابهام در کیفیت و کارایی مدیریت داشته باشند، یک ابهام در انتخاب ایجاد می کند.نتیجه اطلاعات ناقص از کیفیت وکارایی مدیریت وارزش اقتصادی شرکت در ریسک نمایندگی بزرگترتحمیل شده برسهامدار منعکس می گردد .
سوال مهمی که مطرح میشود این است که سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟حاکمیت شرکتی دامنه ای از مکانیسم ها راجهت کاهش ریسک نمایندگی در بر می گیرد، شامل: کاهش دادن ریسک نمایندگی از طریق افزایش شفافیت اعمال مدیران ،محدود نمودن رفتار فرصت طلبانه مدیریت ،و بهبود بخشیدن کیفیت جریان اطلاعات شرکت .

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسي رابطه بين حاكميت شركتی با ريسک شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1756 بازدید


چكيده
رابطه بين حاكميت شركتي و ريسك
حاكميت شركتي و مديريت ريسك ارتباط خاصي با يكديگر دارند. در حال حاضر در ادبيات مالي اين حقيقت بطور گسترده اي مورد پذيرش قرار گرفته كه مديريت ريسك مي تواند منجر به تعارض منافع بين مديران شركتها و سهامداران گردد به نظر مي رسد با تشكيل كميته مديريت ريسك با حضور مديران كارآمد و مستقل، تعارض بالقوه مذكور كاهش مي يابد. مسئله تعارض بالقوه بين اهداف مديريت ريسك و سياستهاي مربوطه به بيشينه سازي ارزش شركت مي تواند حاكميت شركتي را در بر گيرد.چون از هيئت مديره انتظار مي رود كه اهداف و سياستهاي مديريت ريسك شركت را تاييد كند و بر شيوه هايي نظارت داشته باشد كه براي دست يابي به آن اهداف بكار مي رود.
هدف اين تحقيق بررسي و اینکه ميزان رعايت اصول حاكميت شركتي تاثیری در ريسك سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
در اين تحقيق ميزان رعايت اصول حاكميت شركتي را با استفاده از پرسشنامه اي جامع اندازه گيري كه حاوي بيست سوال مي باشد كه برگرفته از اصول حاكميت شركتي است. اطلاعات ريسك سهام شركتها نيز از نرم افزار تدبير پرداز به دست آمد كه با توجه به روش رگرسيون، فرضيه هاي تحقيق آزمون گرديد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که هیچ گونه رابطه معنی داری بین اصول حاکمیت شرکتی و ریسک سهام وجود ندارد
واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، ریسک، مدیریت ریسک،روش رگرسیون

 

 

 

105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

دسته بندی: حسابداری
1394 بازدید

بررسی ادبیات موجود نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد وتفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی،اقتصادی و...هرکشوردیده می شود.تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاههای محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود .
در آن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها ،بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان فروشندگان،اعتباردهندگان ،دارندگان اوراق قرضه و...وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان تبیین می شود.تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران ودیگر ذینفعان تاکید دارند.
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است .هریک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد.به عنوان مثال ،تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی واقتصادی است ،در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از تئوریهای اقتصادی ،حقوقی وسازمانی است وتئوری ذی نفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی است.
در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است .در عمل این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران منافع خود را ترجیح بدهند. مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند.رفتار منفعت طلبانه مدیریت به نفع خودش میتواند به چندین شکل شامل قصور در استفاده از دارایی ها ،استفاده از مزایای غیر مصوب و... نمایان شود که باعث افزایش ریسک نمایندگی می شود.در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان "کارگزاران" وسهامداران به عنوان "کارگمار" تعریف شده اندو تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران- که کارگزاران سهامداران هستند-تفویض می شود.مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که بین کارگمار وکارگزار تضاد منافع وجود دارد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد ابهام در انتخاب می شود ، زمانی که سرمایه گذاران نمی توانند برآورد صحیحی از ارزش اقتصادی واقعی وصحیح شرکت به خاطر ابهام در کیفیت و کارایی مدیریت داشته باشند ،میتوان انتظار داشت که در نتیجه این اطلاعات ناقص ، ریسک نمایندگی بزرگتری برسهامدار تحمیل شود.

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 43000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی

دسته بندی: حسابداری
2350 بازدید

چکیده

ارزش سهام شرکت از انتظارات بازار از عملکرد شرکت شکل می گیرد. حسابداری نیز به عنوان یک سیستم اطلاعاتی و در راستای شکل گیری این انتظارات ، اطلاعات مورد نیاز را فراهم می نماید. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان عملکرد گذشته و سود نیز به عنوان شاخص عملکرد دوره جاری مورد استفاده قرار می گیرد.بنابراین ارزش دفتری و سود هر سهم از جمله مبناهایی می باشند که در ارزش گذاری سهام شرکت مورد استفاده قرار می گیرند.مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تعیین ارزش سهام شرکت ممکن است تحت تاثیر ویژگی قابل اتکا بودن این اطلاعات قرار گیرد.مدیریت سود شاخصی از قابل اتکا بودن سود در اختیار قرار می دهد.قابل اتکا نبودن سود ممکن است مربوط بودن آن را در فرایند ارزیابی کاهش دهد.در این حالت ممکن است از ارزش دفتری به عنوان یک منبع اطلاعاتی جایگزین برای اهداف ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد.از آنجا که جز تعهدی اختیاری سود می تواند این فرصت را در اختیار مدیر قرار دهد که انها سود را دستکاری نمایند بنابراین از این گونه اقلام جهت شاخص مدیریت سود استفاده می شود.اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که تحت اختیار مدیر می باشند.اقلام تعهدی کوتاه مدت و اقلام تعهدی بلند مدت اطلاعات اضافی را برای بازار فراهم می نمایند.هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود بر ارزش بازار با در نظر گرفتن هم زمان سود و ارزش دفتری می باشد.این تحقیق از نوع همبستگی و رگرسیون بوده که از آزمون F جهت بررسی معنادار بودن همبستگی و از آزمون t-student نیز جهت بررسی معناداری ضرایب رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه مدیریت سود ، از مربوط بودن سود می کاهد و از آنجایی که این کاهش مربوط بودن در سطح معناداری مورد تایید قرار گرفت بنابراین سرمایه گذاران نیز باید به طور اساسی آن را در تصمیم گیری های خویش لحاظ کنند. اما تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن ارزش دفتری صرفا در حالت مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت مشهود بود و در سایر حالات این تاثیر مورد تایید قرار نگرفت.

 

108صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 29900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 


بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

دسته بندی: حسابداری
2085 بازدید

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی
چکیده


اهمیت و میزان اتکاپذیری اطلاعات مالی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان در دنیای امروزی برای همگان روشن است .
در این مقاله رابطه بین ثبات سود و قابلیت اتکای اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است .
در این مقاله ابتدا یک طبقه بندی جامع ترازنامه ای از اقلام تعهدی ارایه شده است و سپس هر طبقه بر اساس قابلیت اتکایش طبقه بندی گردیده است.
برای انجام آزمون تجربی ، با توجه به دوره زمانی تحقیق (1381 الی 1387 ) اقدام به گردآوری اطلاعات در خصوص متغیرهای تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده است . در این راستا چهار فرضیه مطرح گردید.
برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل پانلی استفاده شده است .
نتایج تایید کردند که طبقاتی که قابلیت اتکای کمتری دارند به ثبات کمتر سود می انجامند.
واژه های کلیدی : قابلیت اتکا ، ثبات سود ، اقلام تعهدی

 

 

 

105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 
تماس با ما
کد تماس با ما