مشاهده / بستن موضوعات

تاثير مديريت سود برساختار سرمايه شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
2191 بازدید

چكيده
اين تحقيق ارتباط بين مديريت سود و ساختار سرمايه را در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می نمايد.اهميت مديريت سود و ساختار سرمايه در سناريوو طرح جاری تجارت جهان افزايش يافته است .جامعه تحقيق, شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که قلمرو زمانی آن از ابتدای سال ١٣٧٨ تا پايان سال ١٣٨٧ می باشدآه براي اين آار٩٨شرآت به عنوان نمونه انتخاب گرديد. از آزمون F جهت بررسی معناداری همبستگی و از آزمونt-student نيز جهت بررسی معناداری ضرايب رگرسيونی استفاده شده است.نتايج اين تحقيق نشان مي دهد آه اقلام تعهدي اختياري با ساختار سرمايه رابطه اي نداردواز طرفي بازده دارايي ها با ساختار سرمايه رابطه منفي وبازده حقوق صاحبان سهام ومجموع دارايي ها نيز رابطه مثبت با ساختار سرمايه دارند.
واژه هاي آليدي: نسبت اهرمي, ,اقلام تعهدي اختياري, بازده دارايي ها, بازده حقوق صاحبان سهام, مجموع دارايي ها


75صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 22000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها با استفاده از نسبتهای مالی مبتنی بر سودآوری ، جریانهای نقدی و رشد

دسته بندی: حسابداری
1556 بازدید

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
از اواخر قرن اخیر ازدیاد مطالعات در زمینه مالی و حسابداری ، یک رویکرد توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت های مالی را فراهم نموده است ، رويكرد مذبور از دو بعد بنيادي مورد رسيدگي قرار گرفته که از يك بعد سودآوري و از بعد ديگر وضعيت مالي را مورد بررسي قرار مي دهد و به واسطه اين رويكردها و با استفاده از 11 نسبت مالی توانایی نسبتهای مالی را در پیش بینی بحران هاي مالي آتي مورد تجزيه و تحليل و مقايسه قرار می دهد. در اين راستا در تحقيق حاضر تلاش مي‌شود وضعيت مالي شركتها با استفاده از نسبتهاي شاخص سودآوري، جريانهاي نقدي و رشد پيش‌بيني شود، از اينرو هدف اين پژوهش توسعه و آزمون عملكرد مالي و رويكرد ارزيابي ريسك است و به منظور طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق، فرضیه تحقیق برای دو گروه شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای خذف شده از بورس طبق تصمیم هیات پذیرش بورس با استفاده از تحلیل آماری لاجیت مورد آزمون قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد نسبتهای مالی در هر دو گروه نمونه گیری، توانایی طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق را دارند اما دقت مدل تدوین شده بر اساس شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت نسبت به شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار بالاتر است.

 

125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شركت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

دسته بندی: حسابداری
1849 بازدید


چکیده

در این تحقیق روابط خطی و غیرخطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکتھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران مورد بررسی قرار گرفتھ است. تا کنون تحقیقات زیادي، اعم از داخلي و خارجي، رابطھ بین متغیرھای مختلف حسابداري با بازده یا قیمت سھام را مورد توجھ و بررسي قرار داده اند. با انجام این تحقیقات مي توان بھ اھمیت حسابداري و اطلاعات حاصل از این فرایند پي برد با این حال تعداد تحقیقاتي کھ بھ بررسي روابط غیرخطي بین این متغیرھا بپردازند، اندک مي باشد. تحقیق حاضر بھ دنبال این موضوع، یعني بررسي و مقایسه روابط خطي و غیرخطي بین این متغیرھا مي باشد. . بھ ھمین منظور تعداد ٨٠ شركت از بین شركت ھاي پذیرفتھ شده در بورس اوراق بھادار تھران طي سال ھاي ١٣٨٢ تا ۶١٣٨ انتخاب شدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوھش تحلیل ھمبستگي و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشتھ) مي باشد. متغیرھاي مستقل این تحقیق سود عملیاتي، سود خالص، جریانات نقدي عملیاتي، جریانات نقدي سرمایھ گذاری و جریانات نقدي تامین مالی و متغیر وابستھ تغییرات قیمت سھام می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد كھ روابط غیرخطي بین متغیرھاي تحقیق قوي تر ازروابط خطي مي باشد.
واژه ھای کلیدی: تغییرات قیمت سھام، روابط خطی، روابط غیر خطی درجه دوم، روابط خطی درجه سوم.


 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 29900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی تحليلی فرصتها و تهديدات جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ايران (با تمرکز بر مطالعه تطبيقی)

دسته بندی: حسابداری, مدیریت
2115 بازدید

در عصر حاضر پديده جهانی شدن در تمام حوزه ها تاثير گذاشته و مورد توجه انديشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است. بازار سرمايه هم از اين قاعده مستثنی نيست. حفظ بقا، دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی و رقابت در سطح بين المللی، نيازمند تغيير شرايط موجود و همسو شدن ب ا پدي ده جه انی ش دن م ی باش د، ل ذا ج ذب من ابع م الی در س طح ب ين المل ل اهمي ت خ اص و استراتژيک پيدا می کند. بورس اوراق بهادار کشور ما نيز بايد خود را آماده ورود به عرصه جهانی نمايد. اما برای حضور موفق در بازارهای جهانی نياز به شناخت دقيق پديده جهانی شدن و فرصت ها و تهديدهايی است آه اين پديده برای بورس اوراق بهادار پديد خواهد آورد. هدف اين پژوهش شناسايی فرصتها و تهديدهای جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ايران و نظر سنجی در مورد آنها می باشد که در اين راستا بورس کشورهای مالزی، ژاپن، آلمان و مصر مورد مطالعه قرار گرفته اند.
روش تحقيق حاضر بر اساس هدف، آاربردي و بر اساس روش، توصيفی زمينه ياب (پيمايشی ) می باشد. اب زار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه می باش د که در ميان خبرگ ان مالی ب ازار سرمايه تهران توزيع شده است. نتايج تحقيق نشان می دهد که جهانی شدن موجب توسعه بورس، ت امين م الی ارزان ت ر و راح ت ت ر، اف زايش ق درت نق د ش وندگی، اف زايش ک ارايی، اص لاح زي ر ساختها و توسعه دانش مالی در بورس خواهد شد که اين عوامل به عنوان فرصتها شناسايی شده است. همچنين جهانی شدن موجب افزايش ريسک سرمايه گذاری در بورس می شود که اين عامل به عنوان تهديد شناسايی شده است.
220صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 41000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 
بررسی تحلیلی اثر و نقش اجرای سیاست های پولی دولت بر توسعه بازار سهام ایران

دسته بندی: حسابداری
1537 بازدید

سیاست های پولی و مالی عموما تحت عنوان سیاست های مدیریت تقاضا مطرح می باشند، این سیاست ها با مدیریت تقاضا سروکار دارند. سیاست های پولی به علت وقفه های درونی کوتاه مدت مورد توجه خاص سیاست گذاران می باشد و در نتیجه مورد اقبال و نظر سیاست گذاران اقتصادی است .هدف محقق نیز از انتخاب این موضوع اهمیت بورس و سیاست های پولی می باشد.
بر این اساس محقق نمونه ای مشتمل برکلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی میان سال1379 تا1386 را در نظر گرفته، روش های مورد استفاده جهت تحلیل نیز روش های همبستگی و آزمون های همبستگی نگار و ضریب تعیین وآزمون F همچنین رگرسیون می باشد. داده ها براساس داده های اعلام شده در آرشیو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
جهت انجام تحقیق ابتدا حجم نقدینگی به عنوان متغیرمستقل در نظر گرفته می شود و با آزمون و سنجش نوع و میزان ارتباط و همچنین سنجش رگرسیون آن با متغیرهای وابسته شاخص کل قیمت سهام و ارزش سهام مبادله شده وهمچنین تعداد سهام های مبادله شده در طول بازه مورد بررسی تصمیم گیری می شود. نتیجه کلی بیانگر عدم رابطه مشخص میان سیاست های پولی دولت و توسعه بازار سهام در ایران می باشد.

 

 

155صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 47000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


بررسی اثر جایگزینی بازارهای ارز و طلا بر بازار سهام

دسته بندی: حسابداری
1288 بازدید

چکیده
بازارهای مالی هر کشور مهمترین بازارهای آن کشور محسوب می شوند. رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو رشد بازارهای مالی آنها می باشد. اگر کارکرد بازارهای مالی در جهت تامین وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور خوب باشد، شاهد رشد و توسعه اقتصادی و در مقابل چنانچه کارکرد آنها ضعیف باشد، عاملی در جهت فقر کشورها خواهند بود. بازارهای مالی انواع مختلفی دارند و هر کدام از آنها بسته به نوعشان به طور جداگانه دارای عوامل داخلی و تاثیرگذار می باشند که در شکل گیری اطلاعات مربوط به آنها از جمله شاخص قیمتی آنها دخیل می باشند. علاوه بر این عوامل داخلی که بازارها را تحت تاثیر قرار می دهند، ارتباط متقابل بین بازارها در زمانی که به سرعت مرزهای مالی برداشته می شوند، امری مهم به شمار می آید. امروزه بازار سهام در کشورها علی الخصوص کشورمان ایران، در میان بازارهای مالی جایگاه ویژه ای یافته است. بازار سهام یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکتها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. علاوه بر عوامل داخلی، ارتباطات کلیدی این بازار با سایر بازارهای مالی از جمله بازارهای ارز و طلا عامل موثری در روند شکل گیری اطلاعات و دیدگاههای طرفین بازار و قیمت سهام شرکتها می باشد. بازارهای طلا و ارز به عنوان بازارهای بااهمیتی در بسیاری از تحولات پولی و مالی بین المللی می باشند.
در این تحقیق، تاثیر شاخص قیمت طلا (قیمت سکه بهار آزادی) و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهانه طی دوره 1388 – 1376 و مدل اقتصادسنجی PARCH ارزیابی شده است. تخمین با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. نتایج حاکی از این بود که شاخص قیمت طلا (قیمت سکه) اثری منفی بر شاخص قیمت سهام دارد و طلا به عنوان یک رقیب جدی برای بازار سهام خصوصا در زمان رکود می باشد؛ در مقابل نرخ ارز اثری مثبت بر شاخص قیمت سهام داشت و به عنوان عاملی تقویت کننده بر شاخص قیمت سهام مدنظر قرار گرفت.

 

 

 173صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

 


بررسی نقش حسابداری دولتی بر مدیریت نقدینگی در شرکتهای دولتی شهر تهران

دسته بندی: حسابداری
1372 بازدید

بررسی نقش حسابداری دولتی بر  مدیریت نقدینگی در شرکتهای دولتی  شهر تهران

چکیده:

 حسابداری دولتی از جمله ضرورتهای سازمانی در دهه های اخیر به شمار می رود. نقش و تکالیف حسابداری دولتی می تواند موجبات بالندگی سازمانی و رشد و ارتقای سطح سازمان را فراهم اورد. هدف از این مطالعه بررسی و مطالعه نقش حسابداری دولتی بر  مدیریت نقدینگی در شرکتهای دولتی  شهر تهران می باشد. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه مدیران شرکتهای دولتی بوده است. از روش نمونه گیری تصادفی به منظور انتخاب نمونه های تحقیق استفاده گردیده است. تعداد 157 نفر به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شدند .

 از روشهای اماری توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.  نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که  اعمال حسابداری دولتی  می تواند مدیریت نقدینگی را در شرکت به مرز تعادل برساند.

کلیدواژه ها: حسابداری دولتی ، مدیریت نقدینگی ، حسابداری ، نقدینگی

 

25صفحه فایل ورد منابع دارد قیمت:8000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


رابطه بين سرمایه در گردش و نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دسته بندی: حسابداری
1560 بازدید

چكیده:
مدیران با توجه به عوامل بیرونی و درونی، مخاطره و بازده باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش انتخاب نمایند. هدف این تحقیق، بررسی رابطه بين سرمایه در گردش و نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بود. بدین منظور اطلاعات 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1381- 1390 مورد بررسی قرار گرفته شده است. داده¬ها با استفاده از نرم افزارره آورد نوین جمع آوری شده و به کمک نرم افزار اکسل محاسبه گردیده اند. از نرم افزارایویوز برای آزمون فرضیه¬ها وانجام تجزیه وتحلیل های آماری استفاده شده است. فرضیههای تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرارگرفته است. در اين تحقیق به منظور كاذب نبودن رگرسيون از آزمون مانایی روی متغیرهای تحقیق استفاده شده و جهت مشخص نمودن روش تخمين مدل ها از آزمون F لیمر و هاسمن استفاده ¬گرديده است. بعد از تخمین مدل ها، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن ها پرداخته  شده است. یافته تحقیق بیانگر آن است که بین خالص سرمایه درگردش با نقدینگی و همچنین بین چرخه تبدیل به وجه نقد با نقدینگی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، یافته های تحقیق نشان داد که ورود متغیرهای تعدیل گر همچون نسبت بدهی واندازه شرکت می تواند بر نقدینگی شرکت ها مؤثر باشند.
واژگان کلیدی: سرمایه در گردش، نقدینگی ، دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهیهای کوتاه مدت، دوره گردش موجودیها، چرخه تبدیل به وجه نقد .

 

 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 49000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بین حاكميت شركتی و روش های تأمين مالی و سود آوری در شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
914 بازدید

چكيده:
امروزه چگونگی روش های تأمین مالی، کنترل و اداره شرکت ها از جمله مهمترین مباحث حاکمیت شرکتی می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط حاكميت شركتي و روش هاي تأمين مالي و سود آوري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 تا 1386 انجام می شود. جامعه آماری را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این دوره تشکیل می دهند (420=N). نمونه گیری از جامعه آماری تحقیق صورت نگرفته ولیکن از تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس تنها 299 شرکت قابلیت انجام تحقیق را دارند(299=n). اطلاعات تحقیق از مطالب انتشار یافته توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی دوره تحقیق به دست می آید. با استفاده از نرم افزارهای اكسل 2003 و 17 Spss از اطلاعات یاد شده میزان تمرکز مالکیت و سطوح مختلف آن محاسبه شده و رابطه آن با میانگین سرمایه به عنوان معیار اندازه شرکت ها و روشهای تأمین مالی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0 (05/0=α) مورد بررسی قرار می گیرد.همچنین آثار هریک از متغیر های فوق بر سود آوری شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد مهمترین شیوه تأمین مالی در شرکتهای ایرانی به ترتیب ایجاد بدهی، انتشار سهام و سود انباشته می باشد. میزان تمرکز مالکیت در سطح اولین سهامدارعمده در شرکتهای ایرانی دارای میانگین بالایی می باشد و همچنین با افزایش اندازه شرکت بر سود آوری آن ها افزوده و بر میزان اتکاء شرکت ها به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی کاسته می شود و از سویی دیگر با افزایش تمرکز مالکیت بر میزان اتکاء بر ایجاد بدهی به میزان معناداری افزوده می گردد. بنابراین به نظر می رسد سهام داران اکثریت در شرکت های ایرانی نمی خواهند کنترل خود را بر شرکت از دست بدهند.
(واژگان كليدي: حاكميت شركتي، تمركز مالكيت، اندازه شركت، سود آوري، سهامداران اكثريت (عمده)، تأمين مالي، ايجاد بدهي، سود انباشته و انتشار سهام)

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 43000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت بابازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
2400 بازدید

چكيده
بررسی پیرامون ارتباط بین حجم معاملات و تغييرات قيمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 81 الی 86 می باشد. با توجه به اهمیت پیش بینی بازده سهام برای سرمایه گذاران در این تحقیق تلاش شده است که به بررسی امکان پیش بینی بازده سهام با استفاده از حجم معاملات و تغييرات قيمت پرداخته شود. یک فرضیه اصلی «ارتباط بین حجم معاملات و تغييرات قيمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادارتهران.» در این تحقیق مطرح شده است که خود شامل دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:
1- بین حجم معاملات و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
2- بین تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های فعال پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز بین سالهای 81 الی 86 می باشد. اطلاعات مورد نیاز این شرکت ها از طریق گزارشات منتشره، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزارهای مختلف بورس ازجمله نرم افزار شرکت ره آورد نوین بدست آمده است.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری 18SPSS استفاده شده است که از طریق آن آزمون های مختلف نظیر آزمون رگرسیون، ضریب همبستگی و اعتبار ضریب همبستگی انجام شده که نتیجه بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات این بوده است که درسالهای 82 و 84 و همچنین در حالت کلی بین متغیر، تغییرات قیمت با ریشه بازده مورد انتظار سهام رابطه وجود دارد، که از این سه حالت سه مدل رگرسیونی زیر حاصل شد:..........

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 46000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
تماس با ما
کد تماس با ما