مشاهده / بستن موضوعات

جايگاه بخش انرژی در اقتصاد ايران، رهيافتی مبتنی بر تحليل‌های داده ستانده

دسته بندی: اقتصاد
1934 بازدید

انرژي در اقتصاد ايران تامين‌کننده نيازهاي مصرفي بخش خانوارها به عنوان کالاي مصرفي و تامين‌کننده انرژي به عنوان نهاده توليد براي زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي است. نکته اساسي اين است که بخش انرژي در عين حال که بر زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي تاثيرگذار است از ساير زيربخش‌ها نيز تاثير مي‌پذيرد. به منظور شناسايي و تعيين بخش‌هاي کليدي يک اقتصاد، تکنيک داده-ستانده ابزار مناسبي به شمار مي‌آيد زيرا در اين روش بخش‌هاي اقتصادي بر اساس پيوستگي‌هاي پيشين و پسين مورد بررسي قرار گرفته و بر مبناي قوي‌ترين پيوندها، بخش‌هاي کليدي معرفي مي‌شوند. هدف اين تحقيق تعيين بخش‌هاي کليدي اقتصاد ايران با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1378 که توسط بانک مرکزي تهيه شده است، مي‌باشد. در اين پژوهش جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران با محاسبه ضرايب پيوندي پيشين و پسين بر اساس روش‌هاي راسموسن و سلا و قدرت انتشار و حساسيت بررسي شده و سپس بر اساس ضرايب محاسبه شده ميزان تاثيرپذيري و تاثيرگذاري بخش انرژي بر و از ساير بخش‌هاي اقتصادي تحليل گرديده است.
نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که پيوند مناسبي بين بخش انرژي با اقتصاد ايران وجود دارد اما اين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي در زمينه ارتباطات پيشين و پسين از جايگاه مناسبي برخوردار نيست. در خصوص شاخص‌هاي انتشار و حساسيت كه در شناسايي ميزان توانمندي بخش اقتصادي در ايجاد تحرك اقتصادي و پاسخگويي به تقاضاي نهايي كل اقتصاد استفاده مي‌شود، بخش انرژي در مجموع از قابليت ايجاد تحرك و توسعه اقتصادي در اقتصاد ملي برخوردار نيست و تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بخش انرژي در اقتصاد ايران نيز عملاً ناچيز بوده است.

 

 

85صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 28000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات طرح 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بيان مسئله 6
1-3 ضرورت و اهميت تحقيق 6
1-4 هدف تحقيق 6
1-5 سوال‌ تحقيق 6
1-6 فرضيه‌هاي تحقيق 6
1-7 روش¬شناسي تحقيق 7
فصل دوم: انرژی و اهمیت آن 9
2-1 انواع منابع انرژي 10
2-2 منابع اوليه انرژي و حامل‌هاي انرژي 11
2-3 انرژي در نظريات اقتصادي 12
2-4 تقاضاي انرژي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي 13
2-5 انرژي و ساير شاخص‌هاي اقتصادي 14
2-6 مصرف سرانه و شدت انرژي 15
2-7 مصرف سرانه انرژي و رشد اقتصادي 15
2-8 شاخص بهره‌وري انرژي 16
2-9 اثرات تورمي افزايش قيمت انرژي 17
2-10 پيشينه تحقيق 18
2-10-1 تحقيقات داخلي 18
2-10-2 تحقيقات خارجي 19
فصل سوم: مروري بر ادبيات 21
3-1 جدول داده- ستانده 22
3-2 سابقه تاريخي جدول داده- ستانده 23
3-2-1 در جهان 23
3-2-2 در ايران 24
3-3 فروض و ساختار جدول داده- ستانده 25
3-3-1 فروض جدول داده- ستانده 26
3-3-2 ساختار جدول داده- ستانده 26
3-4 ضرايب فني داده- ستانده و معكوس ماتريس لئونتيف 28
3-4-1 ضرايب فني داده- ستانده 28
3-4-2 معرفي معكوس ماتريس لئونتيف 30
3-5 معرفي پيوندهاي پسين و پيشين 32
3-5-1 پيوندهاي پسين و پيشين جزئي (مستقيم) 32
3-5-1-1 پيوند پسين جزئي 32
3-5-1-2 پيوند پيشين جزئي 33
3-5-2 پيوندهاي پسين و پيشين كلي راسموسن 33
3-5-2-1 پيوند پسين كلي 33
3-5-2-2 پيوند پيشين كلي 33
3-6-روش¬های محاسبه 34
3-6-1 تجزيه ماتريس لئونتيف 34
3-6-2 روش استراسرت 34
3-6-3 روش سلا 34
3-7 معرفي شاخص‌هاي ارزيابي بخش انرژي 36
3-7-1 شاخص‌هاي قدرت انتشار و حساسيت 36
3-7-1-1 شاخص قدرت انتشار 36
3-7-1-2 شاخص حساسيت 37
3-7-2 شاخص اشتغال 37
فصل چهارم: بررسي جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران در چارچوب 38
4-1 معرفي جدول داده- ستانده سال 1378 39
4-1-1 اجزاء تقاضاي نهايي 40
4-1-2 اجزاء عرضه كل 40
4-2 جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران 42
4-3 روش کار 45
4-3-1 پيوند پسين 45
4-3-2 پيوند پيشين 48
4-4 بررسي پيوندهاي پسين و پيشين كلي بخش انرژي در اقتصاد ايران 52
4-5 بررسي شاخص انتشار و حساسيت بخش انرژي در اقتصاد ايران 56
4-6 بررسي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بخش انرژي 60
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 63
5-1 نتايج تحقيق 64
5-2 پيشنهادها 74
فهرست منابع 66
ضميمه 70

 

 

 

 

 

 


فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (3-1): ساختار داده- ستانده 28
جدول (3-2): نمايش رياضي نواحي سه‌گانه 29
جدول (3-3): ضرايب فني نواحي سه‌گانه 30
جدول (4-1): تركيب هزينه توليد بخش‌هاي اقتصادي ايران در سال 1378 42
جدول (4-2): تركيب مصرفي محصول بخش‌هاي اقتصادي ايران در سال 1378 43
جدول (4-3): تركيب تقاضاي نهايي در اقتصاد ايران 43
جدول (4-4): نتايج كمي پيوند پسين بر اساس روش‌هاي راسموسن، استراسرت و سلا 46
جدول (4-5): نتايج كمي پيوند پسين روش‌هاي راسموسن و سلا 47
جدول (4-6): نتايج كمي پيوند پيشين بر اساس روش‌هاي راسموسن، استراسرت و سلا 49
جدول (4-7): نتايج كمي پيوند پيشين روش‌هاي راسموسن و سلا 50
جدول (4-8) : اندازه كمي پيوند پسين و پيشين كلي در اقتصاد ايران 52
جدول (4-9): شاخص¬های پیوندی پسین و پیشین کلی در میان بخش¬های اقتصادی ایران 54
جدول (4-10): تقاضاي واسطه و نهايي اجزا بخش انرژي..........................................65
جدول (4-11): اندازه كمي شاخص‌هاي انتشار و حساسيت 56
جدول (4-12): شاخص‌ انتشار و حساسيت در چهل بخش اقتصادي ايران 58
جدول (4-13):‌ تغيير تقاضاي نهايي بخش انرژي و ميزان پاسخگويي اجزا بخش انرژي و تاثيرگذاري بر ساير بخش‌هاي اقتصادي 70
جدول (4-14): تغيير تقاضاي نهايي ساير بخش اقتصادي و ميزان پاسخگويي اجزا ساير بخش‌هاي اقتصادي و تاثيرگذاري بر بخش انرژي.......................................................71

 

 

 

 

 

 


فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1): پيوند پسين بخش‌هاي اقتصادي ايران 53
نمودار (4-2): پيوند پيشين بخش‌هاي اقتصادي ايران 53
نمودار (4-3):‌ شاخص انتشار بخش‌هاي اقتصادي در ايران 56
نمودار (4-4): شاخص حساسيت بخش‌هاي اقتصادي در ايران 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست اشکال
عنوان صفحه
شكل (2-1): معرفي منابع انرژي. 13

 

 


فصل اول
کلیات طرح

 

1-1 مقدمه
انرژي يكي از اساسي‌ترين بخش‌هاي جهان ماست. ما از انرژي براي انجام كارها استفاده مي‌كنيم. انرژي به حركت درآورنده وسايل نقليه اعم از خودرو، قطار، هواپيما و همچنين موشك‌هاست. انرژي خانه‌هاي ما را گرم مي‌كند، غذاي ما را مي‌پزد، موزيك مي‌نوازد و تصاوير تلويزيون را به ما نشان مي‌دهد. زماني كه غذا مي‌خوريم، بدن ما غذا را به انرژي جهت انجام كار تبديل مي‌كند. هنگامي كه مي‌دويم يا راه مي‌رويم، انرژي غذا را در بدن خود مي‌سوزانيم. همچنين هنگامي كه فكر مي‌كنيم يا چيزي مي‌خوانيم يا مي‌نويسيم، كاري انجام مي‌دهيم. خودروها، هواپيماها، قطارهاي برقي، كشتي‌ها و ماشين‌آلات نيز انرژي را به كار تبديل مي‌كنند. بنابراين انرژي را مي‌توان به «توانايي انجام كار» توصيف كرد. (سازمان بهينه¬سازي مصرف سوخت 1382)
با بررسي تاريخ تمدن و پيشرفت بشر ملاحظه مي‌گردد، تمدن بشر در پرتو توانايي انسان در به كار گرفتن انرژي بوده است، قبل از انقلاب صنعتي، انرژي محدود به قدرت بازوي انسان و حيوانات بوده و در نتيجه قدرت جوامع بشري به تعداد جمعيت و افراد هر كشور وابسته بوده است. بعد از انقلاب صنعتي، مصنوعات اختراع شده، سطح استفاده از انرژي را بسيار گسترده نموده بطوريكه انقلاب صنعتي را دروازه ورود تمدن بشري به عصر تازه‌اي مي‌دانند. (كريمي 1378)
بعد از انقلاب صنعتي، مصنوعات اختراع شده نظير اختراع ماشين بخار و استفاده از آن در به حركت درآوردن قطارها و چرخ كارخانجات تاثير بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته كنوني داشته است. در ابتدا استفاده از ذغال‌سنگ و انرژي موجود در آن موجب به حركت در آمدن توربين‌ها و موتورهاي بخار گرديد اما اندك اندك جايگزين‌شدن ساير سوخت‌هاي فسيلي مثل نفت و گاز به عنوان انرژي برتر جاي خود را در اقتصاد و صنعت پيدا نمود و هنوز هم به عنوان مهمترين و استراتژي‌ترين منابع انرژي مورد توجه قرار دارند. (نوشين 1371)
ارزان بودن و قابليت استفاده آسان و وسيع سوخت‌هاي فسيلي به شكل عمده نفت و گاز، هنوز جايگاه ويژه‌اي به اين منبع در دنياي كنوني داده است. ورود انرژي در مباحث اقتصادي تا قبل از دهه 1970 ميلادي به شكل جدي مطرح نشده بود اما بعد از افزايش قيمت نفت خام و ظهور بحران در اقتصاد جهاني مسئله انرژي و كميابي آن مطرح و به شدت مورد توجه اقتصاددانان خصوصاً كشورهاي صنعتي واقع شد و انرژي نيز بويژه در مطالعات اقتصادي به عنوان يك منبع كمياب مورد مطالعه علم اقتصاد قرار گرفت. (احمديان 1373)
قبل از انقلاب صنعتي، كشاورزي بخش مسلط در اقتصاد بوده و حدود هشتاد درصد توليدات به اين بخش اختصاص يافته بود و در حقيقت زمين به عنوان عامل سرمايه و نيروي كار نقش اساسي را در تابع توليد ايفا مي‌كردند اما بعد از انقلاب صنعتي و ورود مواد اوليه در فرايند توليد، اين مواد نيز در توابع توليد جايگاه خويش را در منابع مختلف نظير فولاد و نساجي پيدا نمود. ارزان بودن انرژي منجر به عدم توجه به اين عامل مهم در تابع توليد گشته بود اما بعد از بحران سال 1970 و درك انرژي به عنوان منبع كمياب و تداوم مطالعات در اين زمينه، اقتصاد انرژي شكل گرفت. (تيرل وال 1378)
اقتصاد انرژي عمدتاً در منابع پايان ‌پذير مطرح بوده و مطالعات كنوني در زمينه استفاده بهينه انرژي، صرفه‌جويي انرژي، تقاضاي انرژي، توليد و نظاير آن شامل مي‌شود. اما انرژي از دو جنبه خاص اهميت دارد. اولاً تامين كننده انرژي مصرفي خانوارهاست در اين خصوص نيازمندي‌هاي انرژي مصرفي خانوارها و چگونگي تنظيم مصارف انرژي خانوارها در تامين نيازهايشان مطرح است. ثانياً در تحليل انرژي به بررسي و تعيين ميزان انرژي لازم براي توليد مواد اوليه، محصولات كارخانه و عرضه خدمات نيز مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد. (شكيبايي، 1378)
از طرفي در يك ساختار اقتصادي اساساً پيوندهاي اقتصادي در دو وجه تامين نهاده (پيوند پسين ) و توليد محصول (پيوند پيشين ) مشاهده مي‌شود. بر اين اساس نقش انرژي در تعيين سطح استفاده از انرژي در توليد كالاها، وابستگي ميان بخش‌هاي اقتصادي و سهم آنها در انرژي تجسم يافته در كالاها و خدمات در قالب تجزيه وتحليل داده ـ ستانده (I-O) نيز از جايگاه خاصي برخوردار است. بنابراين در اين پايان‌نامه به بررسي جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران با استفاده از تحليل‌هاي پيوندي پرداخته خواهد شد.
اين تحقيق پنج فصل را در برمي‌گیرد، كه هر فصل نیز خود داراي چند بخش است، اين وصول به ترتيب در ذيل آورده شده است.
فصل اول، كليات تحقيق را دربرمي¬گيرد و بخش‌هاي آن عبارت است از:
1-1. مقدمه
1-2. بيان مسئله
1-3. ضرورت و اهميت تحقيق
1-4. هدف تحقيق
1-5. سوالات تحقيق
1-6. فرضيه‌هاي تحقيق
1-7. روش‌شناسي تحقيق
فصل دوم، انرژي و اهميت آن را بيان مي¬كند، كه داراي نه بخش است:
2-1. انواع منابع انرژي
2-2. منابع اوليه انرژي و حامل‌هاي انرژي
2-3. انرژي در نظريات اقتصادي
2-4. تقاضاي انرژي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي
2-5. انرژي و ساير شاخص‌هاي اقتصادي
2-6. مصرف سرانه و شدت انرژي
2-7. مصرف سرانه انرژي و رشد اقتصادي
2-8. شاخص بهره‌وري انرژي
2-9. اثرات تورمي افزايش قيمت انرژي
2-10. پيشينه تحقيق

فصل سوم، مروري بر ادبيات تحليل داده- ستانده است، و بخش‌هاي اين فصل عبارتند از:
3-1. جدول داده- ستانده
3-2. سابقه تاريخي جدول داده- ستانده
3-3. فروض و ساختار جدول داده- ستانده
3-4. ضرايب فني داده- ستانده و معكوس ماتريس لئونتيف
3-5. معرفي پيوندهاي پسين و پيشين
3-6. تجزيه ماتريس لئونتيف
3-7. معرفي شاخص‌هاي ارزيابي بخش انرژي
فصل چهارم تحقيق به بررسي جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران در چارچوب جدول داده– ستانده سال 1378 محقق می¬پردازد.
4-1. معرفي جدول داده- ستانده سال 1378
4-2. جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران
4-3. روش کار
4-4. بررسي پيوندهاي پسين و پيشين كلي بخش انرژي در اقتصاد ايران
4-5. بررسي شاخص انتشار و حساسيت بخش انرژي در اقتصاد ايران
4-6. بررسي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بخش انرژي
فصل پنجم، نتیجه¬گیری و پیشنهادها را دربرمی¬گیرد.

1-2 بيان مسئله
بخش انرژي در اقتصاد دو نقش اساسي را مي‌تواند ايفا كند. از يك طرف تامين‌كننده نيازهاي انرژي مصرفي بخش خانوارهاست كه خانوارها از اين انرژي به عنوان كالاي مصرفي استفاده كرده، با مصرف انرژي رفاه اقتصادي لازم را كسب مي‌نمايند و از طرفي ديگر تامين‌كننده انرژي به عنوان نهاده توليد براي زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي همچون كشاورزي، صنعت و خدمات است. اما نكته اساسي اين است كه بخش انرژي در عين حال كه در زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي تاثيرگذار است و نهاده‌هاي انرژي زيربخش‌ها را تامين مي‌كند، از ساير زيربخش‌هاي اقتصادي نيز تاثير مي‌پذيرد. سوال اساسي آن است ميزان تاثيرگذاري و تاثيرپذيري براي بخش انرژي در اقتصاد ايران چگونه است؟ پس دو مسئله اساسي مطرح است:
1. بخش انرژي چه ارتباطي با بخش‌هاي پيشين و پسين خود دارد؟
2. بخش انرژي به چه ميزان بر ساير بخش‌ها تاثير مي‌گذارد و به چه ميزان از ساير بخش‌ها متاثر است؟
1-3 ضرورت و اهميت تحقيق
بخش انرژي يكي از بخش‌هاي سرمايه‌بر است و منابع قابل توجهي را در اقتصاد كشور به خود اختصاص مي‌دهد. اين منابع عظيم بايد بتوانند تاثيرات توسعه‌اي خود را بر كل اقتصاد و هر يك از زيربخش‌هاي اقتصاد به جا گذارد. بخش انرژي براي اين كه بتواند با استفاده از تجهيز منابع، انرژي موردنياز اقتصاد را تامين كند لازم است در ارتباط تنگاتنگي با ساير زيربخش‌هاي تامين‌كننده نهاده‌هاي مورد نياز اين بخش (بخش انرژي) قرار گيرد. پس اثر ستانده‌اي كه بخش انرژي در اقتصاد ايجاد مي‌كند و محاسبه اين كه آن ستانده چه ميزان بر روي ساير بخش‌ها ستانده ايجاد مي‌كند و مقايسه آن با كل ستانده اقتصاد از اهميت پرداختن به موضوع است. اين تحقيق از آن جهت اهميت دارد كه مي‌تواند مشخص كند حركت بخش انرژي مستلزم حركت چه زيربخش‌هايي از اقتصاد است. روشن شدن اين مسئله ما را در سياست‌گذاري براي توسعه بخش انرژي آشنا خواهد كرد.

1-4 هدف تحقيق
• محاسبه ميزان ارتباطات پسين و پيشين بخش انرژي بر اساس تحليل‌هاي پيوندي
• محاسبه ميزان شدت تاثيرپذيري/ تاثيرگذاري بخش انرژي از/ بر ساير بخش‌ها
1-5 سوال‌ تحقيق
• آيا تاثيرپذيري بخش انرژي از بخش‌هاي ديگر بيشتر است يا تاثيرگذاري آن بر بخش‌هاي ديگر؟
1-6 فرضيه‌هاي تحقيق
1. تاثيرگذاري بخش انرژي از تاثيرپذيري آن بيشتر است.
2. در ميان بخش‌هاي اقتصادي بخش انرژي بيشترين تاثير را بر صنايع كاني غيرفلزي دارد.
1-7 روش¬شناسي تحقيق
اين تحقيق مبتني بر تكنيك‌هاي داده– ستانده و مدل‌هاي متعددي كه در تعيين ارتباطات پيشين و پسين زيربخش‌هاي متعدد وجود دارد، ضرايب پيوندي پيشين و پسين را محاسبه و بر اساس ضرايب محاسبه شده ميزان تاثيرپذيري و تاثيرگذاري بخش انرژي تحليل مي‌گردد.

 

 

فصل دوم

انرژي و اهميت آن

انرژي و اهميت آن
انرژي يكي از اساسي‌ترين بخش‌هاي جهان ماست. ما از انرژي براي انجام كارها استفاده مي‌كنيم. انرژي به حركت درآورنده وسايل نقليه اعم از خودرو، قطار، هواپيما و همچنين موشك‌هاست. انرژي خانه‌هاي ما را گرم مي‌كند، غذاي ما را مي‌پزد، موزيك مي‌نوازد و تصاوير تلويزيون را به ما نشان مي‌دهد. زماني كه غذا مي‌خوريم، بدن ما غذا را به انرژي جهت انجام كار تبديل مي‌كند. هنگامي كه مي‌دويم يا راه مي‌رويم، انرژي غذا را در بدن خود مي‌سوزانيم. همچنين هنگامي كه فكر مي‌كنيم يا چيزي مي‌خوانيم يا مي‌نويسيم، كاري انجام مي‌دهيم. خودروها، هواپيماها، قطارهاي برقي، كشتي‌ها و ماشين‌آلات نيز انرژي را به كار تبديل مي‌كنند. بنابراين انرژي را مي‌توان به « توانايي انجام كار » توصيف كرد. ( سازمان بهينه سازي مصرف سوخت 1382 )
با بررسي تاريخ تمدن و پيشرفت بشر ملاحظه مي‌گردد، تمدن بشر در پرتو توانايي انسان در به كار گرفتن انرژي بوده است، قبل از انقلاب صنعتي، انرژي محدود به قدرت بازوي انسان و حيوانات بوده و در نتيجه قدرت جوامع بشري به تعداد جمعيت و افراد هر كشور وابسته بوده است. بعد از انقلاب صنعتي، مصنوعات اختراع شده، سطح استفاده از انرژي را بسيار گسترده نموده بطوريكه انقلاب صنعتي را دروازه ورود تمدن بشري به عصر تازه‌اي مي‌دانند. ( كريمي 1378 )
بعد از انقلاب صنعتي، مصنوعات اختراع شده نظير اختراع ماشين بخار و استفاده از آن در به حركت درآوردن قطارها و چرخ كارخانجات تاثير بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته كنوني داشته است. در ابتدا استفاده از ذغال‌سنگ و انرژي موجود در آن موجب به حركت در آمدن توربين‌ها و موتورهاي بخار گرديد اما اندك اندك جايگزين‌شدن ساير سوخت‌هاي فسيلي مثل نفت و گاز به عنوان انرژي برتر جاي خود را در اقتصاد و صنعت پيدا نمود و هنوز هم به عنوان مهمترين و استراتژي‌ترين منابع انرژي مورد توجه قرار دارند. ( نوشين 1371 )
ارزان بودن و قابليت استفاده آسان و وسيع سوخت‌هاي فسيلي به شكل عمده نفت و گاز، هنوز جايگاه ويژه‌اي به اين منبع در دنياي كنوني داده است. ورود انرژي در مباحث اقتصادي تا قبل از دهه 1970 ميلادي به شكل جدي مطرح نشده بود اما بعد از افزايش ..........................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 28000 تومان

 

قیمت قبلی : 350000 ریال

قیمت جدید : 28000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما