مشاهده / بستن موضوعات

تخمين تابع تقاضای گاز ‌طبيعی (مصرف خانگی و تجاری) در ايران

دسته بندی: اقتصاد
1744 بازدید

چکيده
بيشترين سهم مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري کشور است. تقاضا براي گاز طبيعي در ماههاي سرد بيشتر از ماههاي گرم سال است؛ نوسانات اصلي تقاضاي گاز به نياز گرمايي اين بخشها مربوط مي‌شود.
علاوه بر تغييرات دما و شرايط جوّي که عامل اصلي نوسانات فصلي تقاضاي انرژي محسوب مي‌شوند، عوامل ديگري نظير شوکهاي فصلي غير‌قابل مشاهده بر نوسانات فصلي تقاضاي انرژي تأثير مي‌گذارند. همچنين غير از عوامل اقتصادي قابل مشاهده مانند قيمت و درآمد، عوامل غير‌اقتصادي مثل تغيير سليقه مصرف کنندگان و پيشرفت تکنولوژي و عوامل ديگري که قابل مشاهده نيز نيستند، بر روند اصلي تقاضاي انرژي اثر مي‌گذارند. بکار‌گيري روش مدل ساختار سري زماني ، اين امکان را مي‌دهد که بتوان هر دو مؤلفه روند تصادفي و فصلي تصادفي را در تقاضاي انرژي به منظور برآورد صحيح کششهاي درآمدي و قيمتي، وارد و مدلسازي کرد. سپس با استفاده از فيلتر کالمن با روش حداکثر راستنمايي برآوردهاي نااريب پارامترهاي تابع تقاضا محاسبه مي‌شود.
در ايران براي اولين بار برآورد تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري کشور با روش انجام شده است. در تابع تقاضاي برآورد شده مؤلفه روند مشاهده نمي‌شود. ماهيّت مؤلفه فصلي تصادفي بوده و کشش مصرف سرانه گاز طبيعي نسبت به دما 26/0- درصد برآورد شده است. کششهاي بلندمدت قيمتي و درآمدي نيز به ترتيب حدود 13/0- و 17/0 درصد محاسبه شده‌اند.
کليد واژه‌ها:
تقاضاي گاز طبيعي، نوسانات فصلي، روند اصلي، مدل ساختار سري‌ زماني و فيلتر کالمن

 

 

 

90صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

عنوان صفحه
پيشگفتار ج
فصل ا- موضوع شناسي پژوهش 1
1-1. عوامل مؤثر در تقاضاي کوتاه‌مدت گاز طبيعي 5
2-1. عوامل مؤثر در تقاضاي بلندمدت گاز طبيعي 5
3-1. سؤالات تحقيق، فرضيه‌ها و هدف‌هاي پروژه 9
4-1. سازمانهاي بهره‌بردار از نتايج تحقيق 9
فصل 2- مرور اوليه ادبيات 10
2-1. انگستد و بنتزن 12
2-2. تيلور 14
2-3. کلمنتس و مادلنر 15
2-4. لستر-جاج-نيوميا 17
2-5. هيلبرت، ليو و لين، ونجرندال و جيومرا 19
2-6. ليو و کابودان 19
2-7. سارک و ستمن 21
2-8. نيل آرس و حيدر آرس 22
2-9. اس‌‌جيل و جي‌‌دفراري 24
2-10. جمع بندي فصل 28
فصل 3- روش تحليل و ارائه اطلاعات 30
3-1. تحليل الگوي روند اصلي تقاضاي انرژي 31
الف- پيشرفت تكنولوژي 31
ب- سليقه مصرف كننده 34
ج- ساختار اقتصادي 34
3-2. تحليل الگوي نوسانات فصلي تقاضاي انرژي 38
3-4. مدل مؤلفه‌هاي غيرقابل مشاهده 39
الف- معرفي روش 39
ب- تصريح نظري مدل 42
3-5. داده‌ها و روش گردآوري 43
فصل 4- حالت-فضا و فيلتر كالمن 44
4-1. ارائه يک سيستم پويا بصورت حالت-فضا 45
4-2. فروض بکار رفته در فيلتر کالمن 47
4-3. چند مثال از ارائه يک سيستم پويا بصورت حالت-فضا 47
4-5. استخراج فيلتر كالمن 49
4-6. برآورد پارامترها به روش حداكثرراستنمايي 52
فصل 5- تخمين مدل و نتيجه‌گيري 54
5-1. تخمين مدل 55
5-2. تفسير ضرايب 62
5-3. تفسير نتايج 65
5-4. پيش‌بيني 65
5-5. خلاصه و نتيجه‌گيري 68
فهرست منابع 70
پيوست 73

 

 


فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1. برخي از مطالعات انجام شده در تقاضاي انرژي که روش هم انباشتگي را بکار گرفته‌اند 15
2-2. تعريف متغيرهاي وارد شده در سيستم معادلات همزمان 20
3-1. طبقه‌بندي عوامل مؤثر در روند اصلي تقاضاي انرژي
34
3-2. طبقه‌بندي حالتهاي ممكن الگوي روند تصادفي 41
5-1. خلاصه تخمين تابع تقاضاي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري ايران 59
5-2. نتايج تخمين تقاضا در بعضي از حالتهاي مختلف مؤلفه روند 61


 

 

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
1-1. سهم حاملهاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخش خانگي و تجاري سال 83 3
1-2. سهم مصرف کنندگان نهايي از کل مصرف گاز طبيعي سال 83 3
1-3. سهم حامل انرژي گاز طبيعي در تأمين انرژي بخش خانگي و تجاري 3
1-4. سهم بخش خانگي و تجاري از مصرف گاز طبيعي 3
1-5. کل مصرف انرژي بخش خانگي و تجاري 4
2-1. مصرف ماهيانه گاز طبيعي در مقابل مقدار درجه گرمايش روز در شهر اسكي شير تركيه 24
نمودارهاي تخمين‌هاي اريب‌دار کشش قيمتي تقاضاي انرژي 35
3-1. افزايش در قيمت و با شيب نزولي (منفي)
35
3-2. افزايش در قيمت و با شيب صعودي (مثبت)
35
3-3. كاهش در قيمت و با شيب نزولي (منفي)
36
3-4. كاهش در قيمت و با شيب صعودي (مثبت)
36
نمودارهاي تخمين‌هاي اريب‌دار کشش درآمدي تقاضاي انرژي 36
3-5. افزايش در درآمد و با شيب نزولي (منفي)
36
3-6. افزايش در درآمد و با شيب صعودي (مثبت)
36
3-7. كاهش در درآمد و با شيب نزولي (منفي)
37
3-8. كاهش در درآمد و با شيب صعودي (مثبت)
37
5-1. مصرف سرانه گاز طبيعي 56
5-2. لگاريتم طبيعي مصرف كل گاز طبيعي 56
5-3. نسبت قيمت اسمي گاز بر برق 57
5-4. متوسط دماي هواي تهران (فرودگاه مهرآباد) 63
5-5. نمودار همبستگي نگار پسماند‌هاي تقاضا 64
5-6. پيش‌بيني لگاريتم طبيعي مصرف سرانه گاز طبيعي بخش خانگي و تجاري ايران 67

پيشگفتار
ايران با در اختيار داشتن 26740 ميليارد مترمكعب گاز و مالكيت 15% از ذخاير گاز طبيعي جهان دومين رتبه پس از روسيه را به خود اختصاص مي‌دهد. عمر ذخاير گاز ايران با توجه به سطح فعلي توليد آن حدود 179 سال برآورد شده است اين در حالي است كه نسبت ذخاير به توليد يا عمر ذخاير گازي دنيا به طور متوسط 65 سال است. بر پايه اين برآوردها، ايران مي تواند به راحتي اقتصاد خود را بر مبناي گاز سامان دهد. اين ويژگي سبب مي‌شود كه گاز به عنوان يك منبع انرژي استراتژيك مورد توجه قرار گيرد.
مصرف گاز طبيعي در ايران هر ساله با رشد فزاينده‌اي روبرو است كه اين امر از ويژگيهاي منحصر به فرد اين حامل انرژي ناشي مي‌شود. فراواني نسبي و ذخاير گسترده اين حامل انرژي در كشور و قيمت پايين آن نسبت به ساير حاملهاي انرژي انگيزه لازم را براي جايگزين آن با ساير سوختها فراهم مي‌سازد.
بخش خانگي و تجاري كشور بيشترين سهم مصرف گاز طبيعي در اختيار دارد. بنابراين مطالعه تقاضاي اين حامل انرژي در بخشهاي مذكور جايگاه ويژه‌اي دارد. برآورد صحيح تابع تقاضاي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري كشور سياستگزاران را در تصميم‌گيري بهتر و برنامه‌ريزي دقيق‌تر براي واردات، صادرات، ذخيره سازي و توليد گاز طبيعي و نيز در برقراري توازن بين عرضه و تقاضاي گاز طبيعي براي پرهيز از زيانهاي اقتصادي ياري مي‌كند. به همين دليل تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري ايران را با روش مدل ساختار سري زماني برآورد كرده‌ايم. با بكارگيري اين روش در تخمين تقاضا، روي دو واقعيّت موجود در تقاضاي انرژي يعني روند اصلي و ماهيّت نوسانات فصلي متمركز شده و برآوردهاي نااريبي از پارامترهاي تقاضا بدست مي‌آيد. ساختار اين تحقيق به اين صورت است:
در فصل اول مختصري در مورد بيان مسئله، اهميت و اهداف تحقيق بحث و به عوامل تأثير گذار در تقاضاي بلندمدت و كوتاه‌‌مدت گاز طبيعي پرداخته مي‌شود. فصل دوم به مطالعات انجام شده در تقاضاي انرژي با تأكيد بر تقاضاي حامل انرژي گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري بصورت خلاصه مي‌‌پردازد. در فصل سوم در مورد دو واقعيّت موجود در تقاضاي انرژي يعني روند اصلي و نوسانات فصلي تقاضاي انرژي بحث و الگوي تحليلي تحقيق ومعرفي روش مدل ساختار سري زماني همراه با تعريف متغيرهاي استفاد شده در تخمين تقاضا ارائه مي‌شود. فصل چهارم صرف توضيح مختصر حالت-فضا و استفاده از ابزار فيلتر كالمن در برآورد پارامترهاي تقاضا به روش حداكثرراستنمايي مي‌گردد. در فصل پنجم جداول نتايج تخمين را ارائه كرده و به تفسير ضرايب و نتايج تخمين اشاره نموده و تقاضاي مصرف گاز را براي دو دوره آتي پيش‌بيني مي‌كنيم. در پايان فصل پنجم نيز خلاصه و نتيجه‌گيري تحقيق ارائه مي‌شود.

 

 

 

 

 

 


فصل 1- موضوع شناسي پژوهش

 

 

 

 

 

تنگناي نفتي سالهاي 1970 که بر اقتصاد دنيا شوک وارد کرد، موجب تسريع گريز بخشهاي خانگي، صنعتي، حمل و نقل و نيروگاههاي توليد برق از نفت گرديد. بنابراين بعد از بحران نفت در کشورهاي توليد کننده گاز طبيعي مثل روسيه، آمريکا و کشورهاي منطقه خاورميانه، از گاز طبيعي در مقياس بيشتري استفاده مي‌شود. در ديگر کشورها نيز استفاده از گاز طبيعي به عنوان سوخت جايگزين به علّت تميزي، راحتي سوخت، ارزش گرمازايي بالا و در دسترس بودن، افزايش يافته است. انتظار مي‌رود نقش گاز طبيعي در عرضه انرژي کشورها در نتيجه افزايش تقاضاي انرژي، افزايش يابد.
وزارت نيرو، توليد انرژي اوليه و مصرف نهايي آن را در سال 1383 بترتيب به ميزان 9/2120 و2/776 ميليون بشکه معادل نفت خام مي‌داند. در آن سال ميزان توليد و مصرف گاز طبيعي بترتيب 2/578 و 8/331 ميليون بشکه معادل نفت خام بوده است که بترتيب معادل 2/27 درصد توليد انرژي اوليه و 7/42 درصد مصرف نهايي انرژي است. بخش تجاري و خانگي با مصرف 33989 ميليون مترمکعب در حدود 5/64 درصد از کل مصرف نهايي اين حامل انرژي را به خود اختصاص داده است. ميزان مصرف گاز طبيعي در اين بخشها نسبت به سال گذشته............................

 

 

............

 

 

2-1. عوامل مؤثر در تقاضاي کوتاه‌مدت گاز طبيعي
الف- آب و هوا؛ تقاضاي گاز به تغييرات جوّي بستگي دارد بطوريکه در فصل سرما اوج و در تابستان حضيض دارد.
ب- جايگزيني سوخت؛ سوختهاي جايگزين در تقاضاي گاز طبيعي مؤثرند. درقيمتهاي بالا بخشهاي صنعت و مولد برق ممکن است از ساير سوختهاي ارزان مثل زغال سنگ بجاي گاز استفاده کنند. البته اکثر خانوارها و بخشهاي تجاري سوخت جايگزين براي گاز پيدا نمي‌کنند.
ج- وضعيت اقتصاد؛ مثلاً بخشهاي صنعتي در دوره رونق اقتصادي به مصرف گاز بيشتري نياز پيدا مي‌کنند که موجب افزايش تقاضاي آنها مي‌شود.
2-2. عوامل مؤثر در تقاضاي بلند‌مدت گاز طبيعي
يک راه مفيد بررسي عواملي که در تقاضاي بلند‌مدت گاز مؤثرند، اين است که تقاضاي بخشها را جداگانه بررسي کنيم. البته پيش‌بيني اين که همه اين عوامل با هم روي تقاضا چه اثري دارند کمي ‌مشکل است.
• تقاضاي بخش خانگي و تجاري: در آمريکا 22% کل مصرف انرژي بخش خانگي بصورت حامل انرژي گاز طبيعي است و انتظار مي‌رود در بين سالهاي2002 تا 2025 تقاضاي گازخانگي 25% افزايش يابد. به احتمال زياد افزايش کاربرد گرمسازي بخش خانگي در آينده عامل تعيين کننده تقاضاي بلند‌مدت اين بخش باشد. در سالهاي آينده ايجاد ساختمانهاي جديد تقاضاي گاز را افزايش مي‌دهد. 4/18% انرژي مصرفي بخش تجاري را در حال حاضر گاز طبيعي تشکيل مي‌دهد. تا سال 2025 انتظار افزايش ساليانه 7/1% در تقاضاي بخش تجاري دارد که از اين ميزان 5/1% بخاطر ايجاد واحدهاي تجاري جديد است و بقيه بخاطر افزايش تقاضاي واحدهاي تجاري است. از آنجا که استفاده‌هاي بخش تجاري مشابه استفاده بخش خانگي از گاز طبيعي است، عاملهاي مؤثر بر تقاضاي گاز در بخش تجاري نيز مشابه عاملهاي مؤثر بر تقاضاي گازخانگي، به شرح ذيل است:
الف. تجديد ساختار صنعت الکتريسيته؛ الکتريسيته رقيب گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري است. با گسترش و توسعه صنعت برق و با کاهش قيمت برق ممکن است مصرف گاز تا اندازه‌اي کاهش يابد.
‌ب. تجديد ساختار صنعت گاز طبيعي؛ پيش‌بيني مي‌کند که قيمت گاز طبيعي طي 20 سال آينده، افزايش يابد که اين در مقدار مصرف، مصرف کنندگان نهائي گاز مؤثر است.
‌ج. عامل دموگرافيک و مراکز جمعيتي؛ عامل دموگرافيک و تغييرات مراکز جمعيتي يک کشور بر تقاضاي گاز طبيعي تأثير مي‌گذارد. طبق روند اخير تحولات دموگرافيک، حرکت جمعيت به سمت ايالتهاي شرقي و جنوبي آمريکا که آب و هواي گرم دارند، افزايش مي‌يابد؛ در اين مناطق گاز کمتري براي گرمسازي محيط نياز است ولي براي خنک کردن محيط به مصرف برق بيشتري نياز دارند.
‌د. قانون کارائي انرژي ؛ سرمايه گذاري در کاربرد کاراي انرژي مزاياي زيادي دارد. در انتقال گاز طبيعي تا نقطه مصرف، اتلاف انرژي نداريم از اين لحاظ حامل انرژي کارآ است. در عوض بيشتر انرژي برق در توليد و انتقال هدر مي‌رود و از اين لحاظ برق حامل انرژي بسيار ناکارا است؛ درحقيقت 27% انرژي که براي توليد برق بکار مي‌رود به دست مصرف کننده نهايي مي‌رسد.
‌ه. پيشرفت تکنولوژي؛ اخيراً مصرف عمده انرژي در بخش تجاري به شکل برق است. بطور مشابه بسياري از کاربردهاي انرژي بخش خانگي فقط مي‌تواند به شکل برق باشد. با پيشرفت تکنولوژي گاز طبيعي، يعني گسترش کاربردهاي گاز طبيعي در مقابل کاربردهاي برق، تقاضاي گاز طبيعي در اين بخشها زياد مي‌شود.
• تقاضاي بخش صنعتي: اقتصاد بخش صنعتي، تجديد ساختار صنعت الکتريسيته، قانون انتشار آلودگي در محيط و پيشرفت تکنولوژي در تقاضاي بخش صنعتي مؤثر است. قيمت برق و دسترسي به آن نقش مؤثر در تعيين تقاضاي گاز طبيعي در اين بخش دارد. تقاضاي بخش نيروگاههاي توليد برق و تقاضاي بخش حمل ونقل نيز در تقاضاي بلند‌مدت گاز مؤثراست.
مقدار تقاضا براي گاز طبيعي همواره بصورت دوره‌اي است. تقاضاي گاز شديداً به زمان سال بستگي دارد و از فصلي به فصل ديگر نوسان مي‌كند. تقاضا براي گاز در ماههاي سرد سال بيشتر از ماههاي گرم سال است؛ سيکل اصلي تقاضاي گاز به نياز گرمائي بخش خانگي و تجاري مربوط مي‌شود.
سؤال مهمي که مطرح مي‌شود اين است که ماهيّت اين سيکلهاي مصرف گاز طبيعي چيست تا اقدام لازم در عوارض ناشي از اين سيکلها انجام گيرد. علاوه بر تغييرات آب و هوايي ممکن است عوامل ديگري مثل تغيير وضعيت درآمد خانوارها، تغييرات قيمت گاز طبيعي، تغييرات قيمت سوختهاي جايگزين و يا حتّي اتفاق شوک غير قابل پيش‌بيني، در تقاضاي مصرف گاز تغيير ايجاد کند. با برآورد تابع تقاضايي که اين عوامل ايجاد کننده سيکلها و شوکهاي مصرف گاز طبيعي را در‌بر داشته باشد مي‌توان تغييرات تقاضاي آينده مصرف گاز را پيش‌بيني کرد.
براي تدوين يک سياست انرژي صحيح و مشخص نمودن محرک اصلي تعيين کننده تقاضا براي حاملهاي انرژي، شناخت عامل تقاضاي انرژي مورد نياز است. پيش‌بيني صحيح تقاضا براي عرضه کنندگان سوخت و تسهيلات برق براي عرضه به موقع و به مقدار لازم انرژي به مصرف کننده، مهم است. برقراري توازن بين تقاضا و عرضه، اندازه ريسک ناشي از افزايش قيمت سوخت را کاهش مي‌دهد؛ مثلاً در زمستان وقتي که تقاضا بيشتر از گاز توليدي و ذخيره زير زمين تأمين گردد، قيمت افزايش مي‌يابد (گاز ذخيره زير زمين نقش اساسي دارد). بيشتر ذخيره کردن گاز هزينه دارد و کمتر ذخيره کردن نيز همراه با ريسک است.
با برآورد کششهاي درآمدي و قيمتي تقاضاي انرژي، يک ابزار ساده براي شناسايي تغييرات آينده مصرف انرژي و در نتيجه محاسبه ماليات انرژي پيگويي فراهم مي‌آيد. با تخمين تابع تقاضاي گاز طبيعي بخش خانگي و تجاري، امکان پيش‌بيني آينده تغييرات مصرف انرژي در اين بخشها به عنوان تابعي از تغييرات آب‌و‌هوايي و روندهاي دموگرافيک فراهم مي‌شود و سياستگزاران را در تصميم‌گيري بهتر و برنامه‌ريزي دقيق‌تر براي واردات، صادرات، ذخيره سازي و توليد گاز طبيعي و نيز در برقراري توازن بين عرضه و تقاضاي گاز طبيعي براي پرهيز از زيانهاي اقتصادي ياري مي‌کند. پيش‌بيني ناصحيح گاز هم براي دوره گرمسازي و هم براي دوره غير‌گرمسازي هزينه‌هاي اقتصادي زيادي را موجب مي‌شود.

 

 

 

 

2-3. سؤالات تحقيق، فرضيه‌ها و هدف‌هاي پروژه:
يک سؤال مهم اين است که آيا تغييرات فصلي روي مصرف خانگي و تجاري گاز تأثير قابل ملاحظه‌اي دارد. سؤال دوم اين است كه افزايش مصرف گاز طبيعي در اين بخشها با گذشت زمان به چه دليل است آيا به دليل بهبود وضع درآمدي مصرف كننده، پايين بودن قيمت گاز طبيعي نسبت به قيمت ساير سوختهاي جايگزين و تغيير سليقه و تمايلات مصرف كننده در جهت مصرف بيشتر گاز طبيعي است و يا هر سه مورد اشاره شده در روند مصرف تأثير دارند. با الگوي تحليلي تحقيق يعني بكارگيري روش در تخمين تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخشهاي مذكور به سؤالات مطرح شده در بالا با آزمون فرضيه‌هاي ذيل پاسخ مي‌دهيم:
فرضيه اول، ارتباط معكوس بين متوسط درجه حرارت (دما) و مقدار مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري وجود دارد.
فرضيه دوم، ميزان مصرف گاز طبيعي با قيمت آن رابطه معكوس دارد.
فرضيه سوم، تقاضاي گاز طبيعي با افزايش درآمد مصرف كنندگان افزايش مي‌يابد.
فرضيه چهارم، با گذشت زمان تغيير سليقه و تمايلات مصرف کننده در جهت مصرف بيشتر گاز طبيعي است.
هدف از انجام اين پروژه تخمين تابع تقاضاي مصرف گاز طبيعي در بخشهاي خانگي و تجاري است و تعيين پارامترهاي آن به منظور پيش‌بيني تغييرات آينده مصرف انرژي در اين بخشها است.
2-4. سازمانهاي بهره‌بردار از نتايج تحقيق:
وزارت نيرو، سازمان مطالعات بين المللي انرژي و شرکت ملّي گاز ايران.

 

 

 


فصل 2- مرور اوليه ادبيات

 

 

 

 

 

ادبيات تقاضاي انرژي تاريخي طولاني دارد و مطالعات زيادي در اين زمينه انجام شده است. در بعضي از مطالعات تقاضاي كل اقتصاد براي حاملهاي مختلف انرژي برآورد شده است، در اين مورد مي‌توان به مطالعه تيلور (1999) در تقاضاي انرژي آمريكا، مطالعه انگستد و بنتزن (1993) در تقاضاي انرژي دانمارك، مطالعات لستر- جاج- نيوميا (1999) در برآورد تقاضاي زغال سنگ، گاز، برق و نفت در انگليس و ديگر مطالعات اشاره كرد. در برخي از مطالعات فقط تقاضاي بخشي براي حاملهاي انرژي بررسي شده است به عنوان مثال مي‌توان مطالعه تقاضاي برق بخش خانگي آمريكا توسط جوليان اسيلك و فردريك جوتز (1997)، بررسي تقاضاي حامل انرژي برق بخشهاي خانگي و صنعتي اسرائيل توسط ميكائل بينستاك و افرايم گولدين (1999) و مطالعه تقاضاي گاز طبيعي در بخش خانگي تركيه توسط حيدر آرس و نيل آرس (2004) و غيره نام برد.
همچنين در تخمين تابع تقاضاي انرژي روشهاي مختلفي بكار گرفته شده است كه مي‌توان آنها را در سه دسته تقسيم بندي كرد. دسته اول مطالعاتي كه روش هم‌انباشتگي و تصحيح- خطا را بكار برده‌اند، از جمله مطالعات انگستد و بنتزن (1993)، تيلور (1999)، مطالعه کلمنتس و مادلنر در تقاضاي انرژي بخش خانگي كشور انگليس (1999)، مطالعه لستر-جاج-نيوميا (2003) در تقاضاي انرژي انگليس و غيره را مي‌توان نام برد. دسته دوم مطالعاتي كه از روش معادلات همزمان و داده‌هاي تابلو استفاده كرده‌اند؛ برآوردهاي پيترو بالسترا و مارس نيرل.............................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 38000 تومان

 

 

قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 38000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما