مشاهده / بستن موضوعات

تحليل تغييرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل توليد در بخش کشاورزی

دسته بندی: اقتصاد
1760 بازدید

چكيده:
ارتقاء بهره‌وري و كارايي يكي از اساسي‌ترين اهداف در دستيابي به رشد و شكوفايي اقتصادي به‌شمار مي‌آيد. مساله افزايش بهره‌وري از اصلي‌ترين دغدغه‌هايي است كه هر بنگاه اقتصادي توليد كننده كالا و خدمات با آن مواجه بوده و ضروري است به‌هنگام برنامه‌ريزي براي توسعه هر بخشي جوانب مختلف آن در نظر گرفته شود.
در بخش كشاورزي و زير بخش زراعت نيز به‌عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور، افزايش توليد و درآمد براي كشاورزان عامل تعيين كننده در جذب سرمايه گذاران مي‌باشد.
تحقيق حاضر با هدف تحليل تغييرات بهره‌وري عوامل توليد در زير بخش زراعت و شناسايي عوامل تاثيرگذار در اين زير بخش انجام گرفته است. محقق از طريق مطالعات كتابخانه‌اي، اينترنتي و همچنين آمار موجود از بانك‌هاي اطلاعاتي در وزارت جهاد كشاورزي، اطلاعات مورد نياز را كسب نموده است. براي بدست آوردن بهره‌وري كارايي از روش DEA و نرم‌افزار كامپيوتري DEAP و براي شناسايي عوامل تاثير گذار از نرم افزار Eviews استفاده گرديد.
نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان بهره‌وري در زير بخش زراعت در هر سال از رشد مثبتي برخوردار بوده اما تغييرات تكنولوژيكي و تغييرات كارايي در دوره زمان مورد بررسي روند صعودي نداشته است. همچنين مشخص شد سرمايه‌گذاري و شاخص‌هاي توسعه انساني، تاثير مثبتي بر رشد بهره‌وري در زيربخش‌ زراعت داشته است.

 

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: كليات تحقيق 1
1-1) مقدمه: 2
2-1) تعريف مساله: 3
3-1) سئوالات اصلي تحقيق: 5
4-1) فرضيه‌هاي اصلي تحقيق: 5
5-1) اهداف تحقيق: 6
6-1) زراعت 6
1-6-1) امكانات و قابليت‌هاي بخش زراعت: 6
2-6-1) محدوديت‌ها و تنگناهاي اصلي بخش زراعت: 7
7-1) قلمرو تحقيق: 8
8-1) روش گرد‌آوري اطلاعات و داده‌ها: 8
9-1) جامعه آماري: 8
10-1) مشكلات و تنگناهاي تحقيق: 8

فصل دوم: ادبيات تحقيق 9
1-2) مقدمه: 10
2-2) تاريخچه بهره‌وري: 11
3-2) تاريخچه بهره‌وري در ايران: 12
4-2) مروري بر مطالعات داخلي: 13
5-2) مروري بر مطالعات خارجي: 18
6-2) جمع‌بندي و نتيجه‌گيري: 21

فصل سوم: مباني نظري 22
1-3) مقدمه: 23
2-3) مقايسه كارايي و بهره وري: 23
3-3) انواع بهره‌وري: 24
1-3-3) بهره‌وري جزيي: 24
2-3-3) بهره‌وري متوسط: 24
3-3-3) بهره‌وري نهايي: 24
4-3-3) بهره‌وري عوامل كل: 24
4-3) كارايي: 25
1-4-3) كارايي مقياس: 26
2-4-3) كارايي مديريت: 27
فهرست مطالب
عنوان صفحه

5-3) رويكردهاي اندازه گيري بهره‌وري: 28
1-5-3) روش مطلوبيت: 28
2-5-3) روش سرو سيستم: 28
3-5-3) رويكرد آرايه‌اي: 28
4-5-3) رويكرد داده - ستانده: 28
5-5-3) رويكرد شاخصي: 29
6-3) شاخص‌هاي تحليل بهره‌وري: 29
1-6-3) رقابت پذيري هزينه نيروي كار: 29
2-6-3) بهره‌وري نيروي كار: 29
3-6-3) بهره‌وري سرمايه: 30
4-6-3) كارايي فرايند: 30
5-6-3) سودآوري و نرخ بازگشت سرمايه: 30
6-6-3) نسبت‌هاي مالي: 30
7-6-3) اجزاي ورودي كل يا ارزش كل داده‌ها و نسبت ارزش افزوده: 30
8-6-3) اجزاي هزينه كل توليد: 30
9-6-3) شاخص ارزش افزوده به كل ارزش داده‌ها: 30
7-3) اندازه گيري كارايي: 31
1-7-3) روش اقتصاد سنجي(SFA): 31
2-7-3) روش برنامه ريزي خطي(DEA): 31
1-2-7-3) مزاياي مدل تحليل پوششي داده‌ها: 32
2-2-7-3) محدوديت‌هاي مدل تحليل پوششي داده‌ها: 32
3-2-7-3) طبقه بندي مدلهاي تحليل پوششي داده ها: 33
8-3) مدل رتبه‌بندي كامل (مدل اندرسون- پيترسون): 35
9-3) رتبه بندي واحدهاي كارا: 36
10-3) مدلSBM: 37
11-3) مدل جمعي: 40
12-3) شاخص بهره‌وري مالم كوئيست: 41
13-3) بازدهي نسبت به مقياس: 43
1-13-3) مدل بازدهي صعودي نسبت به مقياس: 44
2-13-3) مدل بازدهي نزولي نسبت به مقياس: 45
3-13-3) مدلGRS: 45
14-3) جمع‌بندي و نتيجه گيري: 46

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل چهارم: روش شناسي تحقيق 47
1-4) مقدمه: 48
2-4) متغييرهاي مورد استفاده: 48
3-4) بكارگيري مدل: 49
1-3-4) شاخص تغييرات بهره وري مالم كوئيست: 50
1-1-3-4) تابع مسافت: 50
2-1-3-4) تغييرات كارايي: 51
3-1-4-4) تغييرات تكنولوژيكي: 52
4-4) عوامل تأثيرگذار بر بهره‌وري: 53
1-4-4) اعتبارات كشاورزي: 53
2-4-4) شاخص توسعه انسانی: 53
3-4-4) آموزش: 53
4-4-4) توسعه روستايي: 54
5-4) جمع‌بندي: 54

فصل پنجم: تجيزيه و تحليل داده‌ها 55
1-5) مقدمه: 56
2-5) تجزيه و تحليل داده‌ها 56
1-2-5)كارايي محاسبه شده: 56
الف) مدل1: 57
ب) مدل2: 77
ج) مدل3: 92
نتايج حاصل از سه وضعيت مختلف: 101
2-2-5) بررسي عوامل موثر بر تغييرات بهره وري در زير بخش زراعت: 102

فصل ششم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات 106
1-6) نتايج حاصل از تحقيق: 107
فرضيه اول: ميزان بهره روري در زير بخش زراعت در هر سال از رشد مثبتي برخوردار بوده است. 107
فرضيه دوم: تغييرات تكنولوژيكي در دوره زمان مورد بررسي روند صعودي داشته است. 107
فرضيه سوم: تغييرات كارايي در دوره زمان مورد بررسي روند صعودي داشته است. 108
فرضيه چهارم: سرمايه‌گذاري و شاخصهاي توسعه انساني، تاثير مثبتي بر رشد بهره‌وري در زيربخش‌ زراعت دارد. 108
2-6) پيشنهادات تحقيق: 109
منابع: 112
ضمايم: 115
فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول(1-5): كارآيي 56
جدول(2-5): كارآيي 58
جدول(3-5): شاخص مالم كوئيست (سال 1382) 62
جدول(4-5): شاخص مالم كوئيست (سال 1383) 64
جدول(5-5): شاخص مالم كوئيست (سال 1384) 66
جدول(6-5): شاخص مالم كوئيست (سال 1385) 68
جدول(7-5): خلاصه ميانگين شاخص مالم كوئيست استانها در دوره مورد بررسي(مدل1) 69
جدول(8-5): خلاصه ميانگين مقادير شاخص‌بهره‌وري مالم‌كوئيست هر يك از استانها در دوره مورد مطالعه (مدل2) 71
جدول(9-5): مقايسه تغييرات كارايي فني كل در سالهاي مختلف 72
جدول(10-5): مقايسه تغييرات تكنولوژيكي در سالهاي مختلف 75
جدول(11-5): شاخص مالم كوئيست (سال 1382) 78
جدول(12-5): شاخص مالم كوئيست (سال 1383) 80
جدول(13-5): شاخص مالم كوئيست (سال 1384) 82
جدول(14-5): شاخص مالم كوئيست (سال 1385) 84
جدول(15-5): خلاصه ميانگين شاخص مالم كوئيست استانها در دوره مورد بررسي(مدل2) 86
جدول(16-5): خلاصه ميانگين مقادير شاخص بهره‌وري مالم كوئيست هر يك از استانها در دوره مورد مطالعه 87
جدول(17-5): مقايسه تغييرات فني كل در سالهاي مختلف 89
جدول(18-5): مقايسه تغييرات تكنولوژيكي كل در سالهاي مختلف 90
جدول(19-5): مقايسه حالت‌هاي بررسي شده 91
جدول(20-5): شاخص مالم كوئيست (سال 1382) 93
جدول(21-5): شاخص مالم كوئيست (سال 1383) 95
جدول(22-5): شاخص مالم كوئيست (سال 1384) 97
جدول(23-5): شاخص مالم كوئيست (سال 1385) 99
جدول(24-5): خلاصه ميانگين شاخص مالم كوئيست استانها در دوره مورد بررسي(مدل3) 100
جدول(25-5): خلاصه ميانگين مقادير شاخص بهره‌وري مالم‌كوئيست هريك از استانها در دوره مورد مطالعه(مدل3) 101
جدول(26-5): استانهاي منتخب از لحاظ كارايي 102
جدول(27-5): انتخاب عوامل تاثير گذار 106

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار (1-3): نمودار بهره‌وري مقياس 26
نمودار (2-3): نمودار كارايي مقياس 27
نمودار (3-3): نمودار مرز توليد مدل CCR 33
نمودار (4-3): نمودار مرز توليد مدل BCC 35
نمودار (5-3): شاخص مالم كوئيست 41
نمودار (6-3): نمودار اثر جبراني 42
نمودار (7-3): نمودار مدل IRS 44
نمودار (8-3): نمودار مدل GRS 45
نمودار (1-4): نمودار تغييرات تكنولوژيكي 52

 

 

.....

فصل اول
كليات تحقيق

 

 

 

 

 

 


1-1) مقدمه:
امكانات موجود در جهان محدود است و براي استفاده از اين امكانات محدود بايد بهينه عمل كرد انسان در تمام قرون و اعصار در پي استفاده هر چه بيشتر از منابع و امكانات موجود بوده كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتري انجام دهد و تمام استعدادهاي خود را در جهت و تجهيز اين منابع بكار گرفته است. استفاده‌هاي نابهينه و ناكارا از سرمايه‌هاي موجود مانعي در جهت پيشبرد اهداف مطلوب مي‌باشد.
اساسي‌ترين هدف از انجام هر نوع فعاليت‌هاي اقتصادي دستيابي به حداكثر سود ممكن مي‌باشد امروزه با توجه به رقابت شديد در صحنه اقتصاد و به‌دليل گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و نيز محدوديت منابع و همچنين فزوني تقاضا نسبت به عرضه است كه استفاده بهينه از نهاده‌ها را بيش از گذشته مهمتر كرده است.
تغييرات تکنولوژيکي در دهه‌هاي اخير و نقش انكارناپذير اين تحولات بر توسعه اقتصادي كشورها موجب شد كه اقتصاددانان به‌منظور نمايان ساختن تكامل عملكرد تكنولوژي و پيشرفت‌هاي آن، ‌سهمي از تلاش‌هاي خود را در مشخص كردن شاخص‌هاي نشان‌دهنده قابليت‌هاي علمي- تكنولوژيكي متمركز سازند. اهميت شاخص‌هاي تغييرات تكنولوژيكي از كمك آنها به اندازه‌گيري رابطه موجود بين علم – تكنولوژي و عملكردهاي اقتصادي ناشي مي‌گردد. تغييرات تکنولوژيک داراي شاخص‌هاي متعددي است که بر محصولات توليدي اثر گذاشته و زمينه پيشرفت تکنولوژي را فراهم مي‌نمايد. اين تغييرات با تحول روش‌هاي توليد پيوند دارد. با ايجاد تغييرات جزئي در جهت بهبود تكنولوژي مورد استفاده، ‌به نتايج قابل قبولي در زمينه افزايش بهره‌روي مي‌توان دست يافت. به‌عبارت ديگر با تغييرات تكنولوژيكي و نوآوري‌ها و خلاقيت‌هاي فني، ‌مقدار سرمايه، نيروي كار و... براي توليد كالاها و خدمات را مي‌توان به‌ميزان قابل توجهي تقليل داد. با استفاده از روش‌هاي اندازه‌گيري بهره‌وري مي‌توان به‌طور مستمر شرايط موجود را اندازه‌گيري و در جهت بهبود گام برداشت در واقع ميزان صرف منابع موجود براي دستيابي به اهداف و امكان قضاوت و كنترل را براي ما فراهم مي‌آورد.

2-1) تعريف مساله:
هر تلاشي براي افزايش كارايي و بهره‌وري در چرخه بهره‌وري، شامل اندازه‌گيري، تحليل، برنامه‌ريزي و بهبود بهره‌وري قرار مي‌گيرد. اندازه‌گيري تغييرات تكنولوژيكي و تغييرات كارايي، نخستين و مهم‌ترين گام براي هرگونه تحليل، برنامه‌ريزي و بهبود عملكرد مي‌باشد.
امروزه بهره‌وري بهترين و مؤثرترين روش دستيابي به رشد اقتصادي، با توجه به كميابي منابع توليد است. از طريق محاسبه و تحليل شاخص‌هاي بهره‌وري عوامل توليد مي‌توان ميزان كارايي عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي را در استفاده از منابع توليد بررسي كرد. در ميان بخش‌هاي اقتصادي يك كشور در حال توسعه، بخش كشاورزي به‌عنوان عاملي در كمك به فرايند رشد و توسعه از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است. دستيابي به رشد پايدار كشاورزي از جمله مسائل اساسي است كه كشورها با آن مواجه مي‌شوند. اين چنين رشدي باعث امنيت غذايي، ايجاد اشتغال، توسعه پايدار، حفظ محيط زيست و.... مي‌شود. علي‌رغم تحولات تكنولوژيكي، ‌پيشرفته‌ترين كشورهاي صنعتي (آمريكا، ژاپن و اتحاديه اروپا) توسعه بخش كشاورزي را نه‌تنها مكمل بخش صنعت مي‌دانند بلكه اهميت توليد غذا را در پيوند با امنيت ملي خود نيز ارزيابي مي‌نمايند.
در حال حاضر بخش كشاورزي و منابع طبيعي به‌دليل داشتن نقش حياتي در تأمين غذاي مورد نياز كشور و تحقق امنيت غذايي يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور محسوب مي‌شود. اين بخش به لحاظ توانمندي‌هاي قابل توجه در منابع و عوامل توليد از جمله اراضي مستعد كشاورزي، اقليم‌هاي متنوع آب و هوايي، منابع طبيعي تجديد شونده شامل جنگل‌ها و مراتع و ذخاير غني ژنتيكي توانسته است جايگاه مناسبي در اقتصاد كشور كسب و نقش مؤثري در توليد ناخالص داخلي، افزايش صادرات غيرنفتي و اشتغال نيروي كار ايفا کند.
در ايران نيز برنامه‌ريزي براي توسعه كشاورزي، اهدافي از قبيل افزايش توليد بخش كشاورزي، افزايش درآمد كشاورزان، جلوگيري از مهاجرت، كاهش تفاوت درآمد بين شهر و روستا، مكانيزاسيون كشاورزي و... را دنبال مي‌كند، اگر به اين اهداف به‌نحو دقيق‌تري نگاه كنيم، يكي از مهم‌ترين مشكلات كشاورزي ايران پايين بودن عملكرد سطح توليد در بخش كشاورزي است، بنابراين توسعه در اين بخش مستلزم افزايش توليد است كه اين افزايش از دو طريق حاصل مي‌شود:
افزايش توليد از طريق بكارگيري بيشتر عوامل توليد با فرض تكنولوژي ثابت و روش ديگر بكارگيري دانش فني پيشرفته در بخش‌هاي توليد، روش اخير با مفهوم بهره‌وري گره خورده است. افزايش بهره‌وري عوامل توليد باعث كاهش هزينه هر واحد ستانده مي‌شود. بنابراين توليد بيشتر محصولات را تشويق مي‌كند و زمينه رقابت در بازارهاي جهاني را فراهم مي‌كند، ‌كاهش هزينه‌ها و توليد بيشتر درآمد كشاورزان را افزايش مي‌دهد و زمينه سرمايه‌گذاري بيشتر در كشاورزي را ايجاد مي‌كند.
در ميان بخش كشاورزي، زير بخش زراعت به‌عنوان بزرگترين منبع تأمين كننده غذاي جامعه و محل اشتغال بخش عمده نيروي كار فعال در اين بخش، استفاده از سطح زير كشت قابل ملاحظه‌اي از اراضي كشاورزي و... از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و اين تحقيق به‌دنبال آن است كه با اندازه‌گيري بهره‌وري در زير بخش زراعت در استان‌هاي كشور طي دوره زماني 85-1380 و شناسايي عوامل مؤثر بر تغييرات بهره‌وري در اين زير بخش بتواند با ارائه روش علمي، به تصميم‌گيري مناسب براي نيل به اهداف توسعه و رشد بخش كشاورزي كشور گامي برداشته باشد.لازم به ذكر است با توجه به بررسي هر استان به‌عنوان واحد تصميم گيرنده (DMU) فرض همگني براي استان‌ها در نظر گرفته مي‌شود.

3-1) سئوالات اصلي تحقيق:
• روند كلي بهره‌وري در بخش زراعت چگونه است؟
• آيا در فرايند توليد محصولات زراعي، بهره‌وري كل عوامل توليد در دوره زماني مورد بررسي افزايش يافته است؟
• آيا ميزان بهره‌وري در زير بخش زراعت در دوره زمان مورد بررسي از رشد مثبتي برخوردار بوده است؟
• آيا تغييرات تكنولوژيكي در دوره زمان مورد بررسي روند صعودي داشته است؟
• آيا تغييرات كارايي در دوره زمان مورد بررسي روند صعودي داشته است؟
• عوامل مؤثر بر تغييرات بهره‌وري در زير بخش زراعت كدامند؟

4-1) فرضيه‌هاي اصلي تحقيق:
• ميزان بهره‌وري در زير بخش زراعت در هر سال از رشد مثبتي برخوردار بوده است.
• تغييرات تكنولوژيكي در دوره زمان مورد بررسي روند صعودي داشته است.
• تغييرات كارايي در دوره زمان مورد بررسي روند صعودي داشته است.
• سرمايه‌گذاري و شاخص‌هاي توسعه انساني، تأثير مثبتي بر رشد بهره‌وري در زير بخش زراعت دارد.

5-1) اهداف تحقيق:
زير بخش زراعت به‌عنوان يكي از مهم‌ترين زيربخش‌هاي كشاورزي مي‌باشد. يكي از عواملي كه مي‌توان مدنظر قرار داد، بهره‌وري عوامل توليد در آن بخش مي‌باشد، از اين رو در اين تحقيق سعي شده است با توجه به اهميت اندازه گيري بهره‌وري اهداف زير مد نظر باشد:
الف: اندازه‌گيري تغييرات بهره‌وري كل عوامل توليد در زير بخش زراعت در طي دوره زماني مورد بررسي.
ب: تعيين روند تغييرات بهره‌وري كل نهاده‌ها.
ج: اندازه‌گيري تغييرات تكنولوژيكي و تغييرات كارايي.
د: تعيين سهم تغييرات تكنولوژيكي در بهره‌وري كل.
ه‍( تعيين سهم تغييرات كارايي در بهره‌وري كل.
و) شناسايي عوامل موثر بر تغييرات بهره‌وري در زير بخش زراعت.
6-1) زراعت
بخش كشاورزي شامل زير بخش‌هاي متعددي مي باشد. از مهمترين اين زير بخش‌ها، زراعت مي‌باشد كه به طور مختصر امكانات و محدوديت‌هاي آن عبارتند از:
1-6-1) امكانات و قابليت‌هاي بخش زراعت:
• وجود اقليم‌هاي متنوع و اراضي مستعد براي توليد انواع محصولات زراعي در مناطق مختلف كشور.
• امكان افزايش عملكرد در واحد سطح براي محصولات زراعي.
• وجود ارقام متنوع محصولات زراعي.
• وجود پتانسيل‌هاي بالقوه مناسب جهت توسعه كشت ارگانيك، گلخانه‌اي و كشت دوم در توليد محصولات زراعي.
• وجود پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي بلااستفاده از لحاظ منابع، عوامل و نيروي انساني متخصص به‌منظور افزايش توليدات زراعي.
• وجود بازار مصرف داخلي و منطقه‌اي براي جذب و مصرف محصولات زراعي. (صادقي،1387)
2-6-1) محدوديت‌ها و تنگناهاي اصلي بخش زراعت:
• پايين بودن عملكرد در واحد سطح محصولات زراعي.
• فقدان ساز و كارهاي هدايت برنامه جامع كشت سالانه كشور.
• ضايعات بالاي محصولات زراعي در مراحل مختلف توليد.
• عدم حضور مؤثر و كارآمد بخش خصوصي در ارائه خدمات و نهاده‌هاي توليد.
• ناهماهنگي و پيوستگي سياست‌هاي حمايتي.
• فقدان استانداردهاي كيفي و ضوابط و معيارهاي فني.
• كمبود منابع سرمايه و سرمايه‌گذاري در زير بخش زراعت.
• كوچك بودن و پراكندگي واحدهاي بهره‌برداري زراعي.
اراضي زراعي: بخشي از زمين‌هاي کشاورزي است که به فعاليت زراعت (کشت و کار نباتات سالانه) اعم از زير کشت و آيش اختصاص يافته است.
اراضي زراعي آبي: آن قسمت از اراضي است که زراعت انجام شده در آن آبياري مي شود و عرف محل آن را به نام کشت آبي مي شناسند.
اراضي زراعي ديم: آن قسمت از اراضي زراعي است که زراعت است که زراعت انجام شده در آن آبياري نمي‌شود و آب مورد نياز براي رشد گياه از طريق نزولات آسماني تأمين مي‌شود.
سطح زير کشت (کاشت): مساحت زميني است که به‌منظور توليد محصول مورد نظر در سال آمارگيري، در همان سال و يا قبل از آن، زير کشت رفته باشد.
محصولاتي كه در اين تحقيق تحت عنوان محصولات زراعي عنوان گرديده‌اند شامل گندم، جو، شلتوك، نخود، لوبيا، عدس، حبوبات، پنبه، ذرت، نباتات علوفه‌اي، يونجه، محصولات جاليزي، خيار، هندوانه، سويا، كلزا، نيشكر، سيب‌زميني، پياز، گوجه‌فرنگي، سبزيجات و خربزه مي‌باشد.
7-1) قلمرو تحقيق:
قلمرو تحقيق شامل سه قلمرو زماني، موضوعي و سازماني مي‌باشد.
قلمرو زماني: قلمرو زماني اين تحقيق سال‌هاي زارعي 1380تا1385 مي‌باشد.
ساختار تحقيق: عبارت است از:
فصل اول: كليات تحقيق
فصل دوم: ادبيات تحقيق
فصل سوم: مباني نظري تحقيق
فصل چهارم: روش شناسي تحقيق
فصل پنجم: تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل ششم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

8-1) روش گرد‌آوري اطلاعات و داده‌ها:
اطلاعات مورد نياز به‌روش كتابخانه‌اي، اينترنتي و همچنين آمار موجود از بانك‌هاي اطلاعاتي وزارت جهاد كشاورزي بدست آمده است.

9-1) جامعه آماري:
جامعه آماري در اين تحقيق زير بخش زراعت كشور مي‌باشد.

10-1) مشكلات و تنگناهاي تحقيق:
عمده‌ترين مشكل پيش روي محقق در انجام اين تحقيق، دسترسي به آمار و اطلاعات مورد نياز بود.


فصل دوم
ادبيات تحقيق1-2) مقدمه:
با مشاهده تفاوت در سطح زندگي انسان‌ها در جوامع مختلف اين سوال در ذهن خطور مي‌كند كه علت اين تفاوت در چيست؟
يك دليل مي‌تواند تفاوت در ميزان برخورداري از عوامل و امكانات طبيعي باشد، اما با مشاهده كشورهايي كه از امكانات بسيار زيادي برخوردارند ولي سطح زندگي و رفاه در آنها پايين است (مانند كشورهاي در حال توسعه) به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين نمي‌تواند تنها دليل باشد پس بايد به دنبال علت ديگري بود. يكي از علل ديگر مي‌تواند در چگونگي استفاده از منابع و امكانات در اختيار جوامع باشد اين كشورها از منابعي كه در اختيار دارند به‌طور بهينه استفاده نمي‌كنند.......................
.........................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 39000 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 420000 ریال

قیمت جدید : 39000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما