مشاهده / بستن موضوعات

سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی مطالعه ی موردی اقتصاد ایران

دسته بندی: اقتصاد
1756 بازدید

هدف این پایان نامه، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1385-1350 می باشد. از آزمون شکست ساختاری زیوت- اندریوز (1992) جهت بررسی وجود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر و مانایی آنها استفاده شده است. در ادامه، بعد از اجرای آزمون علیت گرنجری و آزمون علیت تودا-یوماموتو، نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو (1995) به دلیل کاراتر بودن پذیرفته شده است. در این پایان نامه از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است و هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی نشان داده شد که:
1- سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است.
2- سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، علیت دو طرفه ای دارند.
3- سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت می باشد.

کلید واژه: رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی، رابطه ی علیت، اقتصاد ایران.

 

 

160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

فهرست مطالب


عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1: مسئله ی تحقیق 3
1-2: اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-3: هدف تحقیق 5
1-4: سؤالات تحقیق 5
1-5: منابع آماری 5
1-6: روش تحقیق 6
1-7: ساختار پایان نامه 6
1-8: تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین 6
1-9: محدودیت های تحقیق 7

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
2-1: مقدمه 9
2-2: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی 9
2-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی 14
2-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی 18
2-5: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی 27
2-6: اثر توسعه و رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی 31
2-7: جمع بندی فصل 32

 


عنوان صفحه

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
3-1: مقدمه 34
3-2: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های
اندازه گیری آنها 35
3-2-1: تعریف سرمایه 35
3-2-2: تعریف سرمایه ی انسانی 35
3-2-3: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی 37
3-2-4: تعریف سرمایه ی اجتماعی 38
3-2-5: جنبه های سرمایه ی اجتماعی 41
3-2-6: سطوح سرمایه ی اجتماعی 42
3-2-7: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی 43
3-2-8: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی 43
3-2-9: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر 52
3-2-10: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی 52
3-3: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها 54
3-3-1: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی 54
3-3-2: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی 60
3-3-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی 65
3-3-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی 66
3-3-5: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی 68
3-4: روش شناسی اقتصاد سنجی 69
3-4-1: مقدمه 69
3-4-1-1: مفهوم مانایی 69
3-4-1-2: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز 69
3-4-1-3: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری 72

فصل چهارم: برآورد و نتایج تجربی
4-1: مقدمه 77
4-2: داده های مورد استفاده 78
4-3: آزمون شکست ساختاری و آزمون مانایی (ریشه ی واحد) 79
عنوان صفحه

4-3-1: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز
(شکست ساختاری در زمان نامعلوم) 80
4-4: نتایج آزمون علیت 91
4-4-1: تعیین وقفه ی بهینه 91
4-4-2: نتایج آزمون علیت گرنجر 92
4-4-3: نتایج آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو (1995) 97
4-4-4: مقایسه نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(1995) و آزمون علیت گرنجر 103
4-5: جمع بندی و نتیجه گیری 109

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
5-1: خلاصه 114
5-2: نتیجه گیری 116
5-3: محدودیت های تحقیق و پیشنهادها برای مطالعات آینده 118

فهرست منابع و مآخذ 119

پیوست 130

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها


عنوان صفحه

جدول 2-1: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی 10
جدول 2-2: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی 14
جدول 2-3: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی 18
جدول 2-4: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی 27
جدول 3-1: تعاریف ارایه شده از سرمایه ی اجتماعی 41
جدول 3-2: شاخص های سرمایه ی اجتماعی 46
جدول 3-3: شاخص های سرمایه ی اجتماعی پرسشنامه ی بانک جهانی 48
جدول4-1: مقادیر بحرانی برای آزمون شکست ساختاری زیوت-اندریوز 80
جدول4-2: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز(الگوی A) 81
جدول4-3: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز(الگویC) 83
جدول4-4: نتایج آزمون ریشه ی واحد دیکی فولر تعمیم یافته(ADF)
و فیلیپس پرون(PP) 89
جدول4-5: تعیین وقفه ی بهینه ی الگوی خود رگرسیون برداری(VAR) 91
جدول4-6: نتایج آزمون علیت گرنجر 93
جدول4-7: نتایج آزمون علیت گرنجر 94
جدول4-8: نتایج آزمون علیت گرنجر 95
جدول4-9: نتایج آزمون علیت گرنجر 96
جدول4-10: نتایج آزمون علیت تودا-یوماوتو 98
جدول4-11: نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو 99
جدول4-12: نتایج آزمون علیت تودا- یوماموتو 100
جدول4-13: نتایج آزمون علیت تودا- یوماموتو 101
جدول4-14: خلاصه ی نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(1995) 102
جدول4-15: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا- یوماموتو 103
عنوان صفحه

جدول4-16: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا- یوماموتو 104
جدول 4-17: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا-یوماموتو 106
جدول 4-18: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا-یوماموتو 107
جدول 4-19: خلاصه ی نتایج آزمون تودا-یوماموتو 109
جدول 4-20: خلاصه ی نتایج آزمون تودا-یوماموتو بر حسب روابط علیت 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست شکل ها و تصویرها


عنوان صفحه

شکل 3-1: ساختار سه نفری 53
شکل 3-2: کانال های ارتباطی سرمایه ی اجتماعی با رشد اقتصادی 66
شکل 3-3: مثلث ارتباطی سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی 68
شکل 4-1: سرمایه ی انسانی 84
شکل4-2: نسبت تعداد پزشک به جمعیت 85
شکل 4-3: نسبت تعداد طلاق به ازدواج 85
شکل4-4: نسبت تعداد مطبوعات به جمعیت 85
شکل 4-5: ضریب جینی 86
شکل 4-6:نسبت 10 درصد ثروتمندترین افراد به 10 درصد فقیرترین افراد 86
شکل 4-7: نسبت تعداد کارکنان بخش آموزش به جمعیت 87
شکل 4-8: نرخ با سوادی 87
شکل 4-9: نسبت تعداد سینما به جمعیت 87
شکل 4-10: رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت 88
شکل 4-11: رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت 88

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

مقدمه


یکی از وظایف مهم دولت ها در سیاست گذاری ها تأمین رفاه افراد جامعه می باشد. دولتها براي تحقق اين هدف، رشد اقتصادي بالا را به عنوان يكي از اهداف مهم خود در برنامه ريزي هاي توسعه تلقي می كنند. براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا، عوامل زيادي دخيل هستند و مطالعات زيادي توسط اقتصاددانان مختلف در اين زمينه صورت گرفته است. از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي مي توان به 1- عوامل اقتصادي (مانند سرمايه ي فيزيكي، زيرساخت ها، سرمايه گذاري، صادرات، ميزان نرخ ارز، درجه ي باز بودن اقتصاد، وسعت بازار سرمايه، سيستم بانكداري، تورم و شرايط زيست محيطي كشور) 2- عوامل انساني (مانند ميزان جمعيت فعال، بهره وري نيروي كار، شاخص توسعه ي انساني) و 3- عوامل سياسي (مانند عدم ثبات سياسي و فساد) اشاره نمود (دورلاوف و همکاران ،2004: 152-141).
با نگاهی دقیق به مطالعات گذشته، در می یابیم که عوامل نهادي و اجتماعی مانند سرمایه ی اجتماعی نزد محققین مورد توجه زيادی قرار نگرفته است در حالی که عوامل اجتماعی مانند فرهنگ، هنجارها و مقررات اجتماعی می توانند بر رشد اقتصادی مؤثر باشند.
بعد از اینکه موضوع سرمایه ی اجتماعی مورد اهمیت قرار گرفت، اقتصاد دانان به این مسئله پی بردند که فرهنگ اجتماعی یا رفتار اجتماعی می تواند ثروتمند بودن یا فقیر ماندن بعضی از کشورها و مناطق را توضیح دهد.
سرمايه ي اجتماعي از جمله مفاهيم چند وجهي و موضوعی بين رشته اي است كه در اوايل قرن بيستم به صورت علمي و آكادميك مطرح و از سال 1980 وارد متون علوم سياسي و جامعه شناسي شد و توسط دانشمندان مختلفي از جمله كلمن، پوتنام، بورديو، فوکویاما و غيره گسترش داده شد. از نگاه بسياري از انديشمندان، سرمايه ي انساني بهترين سرمايه جامعه محسوب مي شد؛ اما این دانشمندان بعدها پذیرفتند که نقش سرمايه ي انساني در وجود انسجام و يكپارچگي آن از اهميت بيشتري برخوردار است كه این انسجام و یکپارچگی در سايه ي همكاري، تعاون و اعتماد متقابل شكل می گیرد و باعث شد که موضوع سرمايه ي انساني تبديل به سرمايه ي اجتماعي شود. امروزه مي توان گفت كه سرمايه ي اجتماعي نقش بسيار مهم تري نسبت به سرمايه ی فيزيكي و انساني در سازمان ها و جوامع ايفا مي كند؛ بطوري كه شبكه هاي روابط جمعي و گروهي، انسجام بخش ميان انسانها، سازمان ها با انسان ها و سازمان ها با سازمان هاست.
به نظر كلمن، سرمايه ي اجتماعي تركيبي از ساختارهاي اجتماعي است كه تسهيل كننده ی كنش هاي معيني از كنشگران در درون اين ساختارهاست و اعضای جامعه از طریق تماس با یکدیگر و پایدار ساختن این ارتباطات، قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق منافعي را کسب می کنند که به تنهایی، قادر به کسب آنها نیستند (فیلد ،2003: 7).


1-1- مسئله ی تحقیق

همانطور که می دانیم از دیرباز افزایش رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم کشورها در سیاست گذاری ها محسوب می شود؛ بنابراین موضوع عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی برای اقتصاددانان، موضوعی دارای اهمیت است. اما در گذشته فقط به سرمایه ی مالی، طبیعی و سرمایه ی انسانی به عنوان عواملی تأثیر گذار در اقتصاد توجه شده است و به عواملی غیر مادی مانند ارزش ها، فرهنگ، صداقت، همکاری، اعتماد و غیره توجه نشده است.
عوامل غیر مادی اشاره شده را می توان در یک کلمه با عنوان سرمایه ی اجتماعی خلاصه کرد. بنابراین اقتصاددانان و جامعه شناسان در دهه های اخیر به این نتیجه رسیده اند که علاوه بر عوامل مادی، عوامل غیر مادی و معنوی نیز بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه مؤثر است و نقش آن ها غیر قابل کتمان می باشد.
در بسیاری از مطالعات به موضوع تأثیر گذاری سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است و نشان داده اند که این دو نوع سرمایه، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. سرمایه ی انسانی که شامل دانش، مهارت و شایستگی افراد است با افزایش کارایی، مهارت و تجربه ی کارکنان به تولید هرچه بیشتر منجر می شود و به بهبود رشد اقتصادی کمک می کند و بدین ترتیب سرمایه ی اجتماعی که همان اعتماد، صداقت، همکاری و کارهای گروهی است، مانع رفتار فرصت طلبانه، رانت جویی و تقلب در افراد می شود و از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند و همچنین افزایش سرمایه ی اجتماعی، هزینه های مبادله را کاهش می دهد. هزینه های مبادله آن دسته از هزینه هایی است که افراد در فرایند مبادله ی اقتصادی متحمل می شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند که شامل هزینه های جستجو، انعقاد قراردادها، دیده بانی، نظارت و کسب اطلاعات در مورد فروشنده، خریدار و کیفیت کالا و خدمات می باشد و در نتیجه در هزینه ها صرفه جویی می شود. کلمن(1988) نیز در مقاله ی خود نشان داده است چگونه سرمایه ی اجتماعی که در کیفیت روابط بین والدین و فرزندان خلاصه می شود می تواند بر میزان سرمایه ی انسانی (عملکرد فرزندان در مدرسه) تأثیر مثبت بگذارد؛ یعنی سرمایه های مالی و انسانی والدین در حضور سرمایه ی اجتماعی آنها می توانند به حداکثر کارایی خود برسند اما بعدها، بعضی از صاحب نظران مانند هلیول و پوتنام(2007) ادعا کردند آموزش و سرمایه ی انسانی است که باعث گسترش سرمایه ی اجتماعی می شود یعنی سرمایه ی انسانی با تأثیر غیر مستقیم (اثر بر سرمایه ی اجتماعی) و مستقیم اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد.
همچنین رشد اقتصادی و افزایش رفاه می تواند رفتارها، ارزشهای اجتماعی، هنجارها، میزان مشارکت اجتماعی، نقش های اجتماعی و بافت های اجتماعی را دچار تغییر و تحول سازد؛ به طور خلاصه رشد اقتصادی می تواند بر سرمایه ی اجتماعی نیز اثر بگذارد. از ناحیه ای دیگر رفاه و افزایش رشد اقتصادی با به وجود آوردن امکانات اعم از مالی، تحصیلی و غیره بر افزایش میزان سواد و تحصیلات (سرمایه ی انسانی) تأثیر مثبتی می گذارد.
در پایان، مسئله را این گونه بیان می کنیم که رابطه ی علیت دو به دو میان این سه متغیر چگونه است؟ آیا سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی هستند یا برعکس؟ آیا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی است یا برعکس یا اینکه رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؟


1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

برای رفع بعضی از مشکلات اقتصادی مانند بیکاری در کشور، افزایش رشد اقتصادی امری لازم و ضروری است و مطالعه در زمینه ی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از وظایف مهم اقتصاددانان هر کشوری می باشد. اقتصاددانان تا چند قرن پيش، به عوامل مادي به عنوان تنها عامل پيشرفت يك كشور اشاره مي كردند اما اخيراً دريافته اند كه عوامل اجتماعي و غير مادي نيزدر كنار عوامل مادي داراي اهميت مي باشند و این در حالي است كه دين اسلام تأكيد فراواني بر سرمايه ی اجتماعي مانند نوع دوستي، كمك به ديگران، همكاري و همبستگي جهت پيشرفت يك جامعه دارد. بنابراين با توجه به شرايط فرهنگي و ديني كشورمان، علاوه بر سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی، سرمایه ی اجتماعی عاملی است که می تواند در تولید مؤثر باشد که در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.
همچنین فوکویاما (1379) بیان کرده است:" از جامعه ای که ذخیره مطلوبی از سرمایه ی اجتماعی دارد می توان انتظار داشت که در تولید سرمایه ی انسانی و تقویت آن نیز موفق باشد." البته سرمایه ی اجتماعی متعلق به گروه هاست نه افراد و با تقویت سرمایه ی انسانی یک کشور می توان انباشت سرمایه ی اجتماعی را به وسیله آثار خارجی حاصل از تقویت آن، افزایش داد.


1-3- هدف تحقیق

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران بر اساس داده های سال هاي 1385-1350 است.


1-4- سؤالات تحقیق

1- آيا سرمايه ي اجتماعي علت سرمايه ي انساني است يا سرمايه ی انساني علت سرمايه ی اجتماعي مي باشد و یا علیت دو طرفه اي بين آنها وجود دارد؟
2- آیا سرمایه ی انسانی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی انسانی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟
3- آیا سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟


1-5- منابع آماری

متغیرهای مورد استفاده برای دوره ی 1385-1350 در این مطالعه عبارتند از:

1- سرمایه ی انسانی که داده های مربوط به سال های 1379-1350 از مطالعه ی نفیسی و نیلی (1384) و داده های مربوط به سال های 1385-1380 از مطالعه ی هوشمند و همکاران (1387) استخراج شده است.
2- برای داده ی سرمایه ی اجتماعی از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است که این متغیرها از داده های بانک مرکزی ایران و سالنامه های آماری مرکز آمار ایران استخراج شده است.
3- رشد اقتصادی که از داده های تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن نفت و بدون در نظر گرفتن نفت بر مبنای قیمت پایه ی سال 1376 از داده های سری زمانی بانک مرکزی ایران استخراج شده است.
1-6- روش تحقیق

روش تحقیق در این مطالعه، نوع کتابخانه ای و به استناد منابع موجود اعم از كتابها، مقاله ها و پژوهش ها و همچنین بر اساس الگوی اقتصاد سنجی و تجربی می باشد که در مطالعات تجربی بعد از بررسی مانایی متغیرهای مزبور به وسیله ی آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز (1992) و آزمون های دیگر مربوط به ریشه ی واحد به آزمون علیت گرنجری بر اساس الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) روش تودا-یوماموتو(1995) پرداخته شده است.


1-7- ساختار پایان نامه

این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که فصل اول شامل کلیات این پژوهش است و به اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، مسئله ی تحقیق و روش تحقیق پرداخته است.
فصل دوم مربوط به مطالعات پیشین در این زمینه است که مطالعات پیشین در چهار بخش موضوعی نیز تنظیم شده است و شامل مطالعات داخلی و خارجی هم می باشد.
فصل سوم مبانی نظری و ساختار الگو را بررسی کرده است؛ فصل چهارم مربوط به نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل نتایج است و در پایان در فصل پنجم خلاصه ای از کل پایان نامه، نتیجه ی کلی و پیشنهادها برای مطالعات آتی ارایه شده است.


1-8- تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین

با توجه به مطالعاتي كه در داخل انجام شده است، تأكيد بيشتري بر چگونگي اثر سرمايه ی اجتماعي بر متغيرهاي اقتصادي شده است و مطالعات كمتري در زمينه ي متغيرهايي كه بتوانند ميزان انباشت سرمايه ی اجتماعي را افزايش دهند صورت گرفته است. نتایج مطالعات پیشین، حکایت از این دارند که سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی اثر مثبت داشته است و در ایران مطالعه ای که جهت عکس (تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی) را بررسی کرده باشد، انجام نشده است. تفاوتي كه در اين مطالعه در مقایسه با مطالعات دیگر مشاهده مي شود این است که این مطالعه به بررسي رابطه ي عليت بين سه متغير سرمايه ی انساني، سرمايه ی اجتماعي و رشد اقتصادی پرداخته است و بر خلاف سایر مطالعات موجود از شاخص های مختلفی برای سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است.
1-9- محدودیت های تحقیق

دوره ی مورد نظر به علت محدودیت منابع، ناهماهنگی بین داده های آماری، عدم اتفاق نظر در شاخص های اندازه گیری متغیرها و کیفی بودن متغیرهای مورد مطالعه، سال های 1385-1350می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم

 

 

 

 

 

 


پیشینه ی تحقیق


2-1- مقدمه

در اين فصل، مطالعات به چهار بخش تقسیم می شوند كه در قسمت اول، مطالعات مربوط به تأثير سرمايه ی اجتماعي بر سرمايه ی انساني، قسمت دوم مربوط به تأثير سرمايه ی انساني بر سرمايه ی اجتماعي، قسمت سوم مربوط به تأثير سرمايه ی اجتماعي بر رشد و توسعه ی اقتصادي و قسمت چهارم، مربوط به تأثير سرمايه ی انساني بر رشد اقتصادي مي باشد. با توجه به اينكه در این پایان نامه، تأكيد بر ارتباط بين سرمايه ی انساني و سرمايه ی اجتماعي و تأثير هم زمان هر دو متغير بر رشد اقتصادي است؛ در اين مطالعه، به قسمت چهارم (تأثیر
سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی) به اختصار پرداخته ایم.
به دليل فراواني و متنوع بودن مطالعات در زمينه ي سرمايه ی اجتماعي، جهت جلوگيري از حجيم شدن مطالب، ناگزير شده ايم كه به اختصار به شرح آنها بپردازيم.
در ابتدای هر قسمت، جدولی از مطالعات مربوط به موضوع آن قسمت آورده شده است. بنابراین با نگاهی کوتاه به این جداول، می توان استنباط کلی از نتایج بدست آمده داشت.


2-2- تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی

در این بخش به معرفی مطالعاتی که در زمینه ی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی انجام شده است می پردازیم. این................................

 

 

فصل پنجم

 

 

 

 

 

خلاصه و نتیجه گیری


5-1- خلاصه

در گذشته به عوامل مادی و اقتصادی به عنوان عوامل تأثیر گذار بر رشد اقتصادی، توجه زیادی شده است اما در دهه های اخیر، اقتصاددانان دریافته اند که عوامل غیر مادی مانند ارزش ها، فرهنگ، صداقت، اعتماد، همکاری و غیره علاوه بر عوامل مادی بر رشد و رفاه اقتصادی یک جامعه تأثیر گذار هستند. سرمایه ی اجتماعی عنوانی است که تمامی تعاریف اشاره شده در بالا را می تواند شامل شود.
نظریه هایی وجود دارند که بیان می کنند سرمایه ی اجتماعی علاوه بر اینکه بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد، بر سرمایه ی انسانی نیز تأثیر گذار است و بالعکس برخی از صاحب نظران معتقد هستند که این سرمایه ی انسانی است که بر سرمایه ی اجتماعی مؤثر می باشد. بنابراین هدف تحقیق در این پایان نامه این می باشد که رابطه ی علیت میان رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی را بررسی کند و سؤالات مورد نظر این است که آیا سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی می باشند یا این رابطه بصورت عکس برقرار می باشد و آیا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد یا سرمایه ی اجتماعی علت سرمایه ی انسانی می باشد یا اینکه رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؟
متغیرهای مورد مطالعه عبارتند از: 1- رشد اقتصادی (که از داده های تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن نفت و بدون در نظر گرفتن نفت بر اساس قیمت سال پایه 1376 استخراج شده است) 2- سرمایه ی انسانی (که از شاخص میانگین سالهای تحصیلی افراد شاغل استفاده شده است) و 3- سرمایه ی اجتماعی (که از هشت متغیر به عنوان شاخصی از سرمایه ی اجتماعی، استفاده شده است این متغیرها عبارتند از: 1- نسبت طلاق به ازدواج 2- سرانه ی پزشک ( نسبت پزشک به جمعیت) 3- ضریب جینی 4- سرانه ی مطبوعات 5- سرانه ی کارکنان بخش آموزش (اداری و آموزشی) 6- توزیع درآمد ( نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین افراد از کل درآمد کشور به سهم 10 درصد فقیترین افراد از کل درآمد کشور)7 - نرخ باسوادی 8- سرانه ی سینما (نسبت تعداد سینما به جمعیت)).
دوره ی مورد مطالعه، سال های 1385-1350 برای کشور ایران می باشد و روش تحقیق در این پایان نامه این بوده است که بعد از بررسی مانایی و نامانایی و اجرای آزمون شکست ساختاری، آزمون علیت گرنجر و آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو(1995) اجرا شده است.
در فصل دوم به بیان مطالعات پیشین پرداخته شده است که این فصل در چهار بخش تنظیم شده است. مطالعات پیشین در زمینه ی: 1- تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی، 2- تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی،3- تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی، 4- تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی که این بخش ها شامل مطالعات خارجی و داخلی می باشد. بیشتر این مطالعات مؤید این مطلب است که سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی انسانی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند و همچنین سرمایه ی اجتماعی تأثیر مثبتی بر سرمایه ی انسانی دارد و این رابطه نیز بصورت عکس برقرار می باشد اما مطالعه ی منسجمی در زمینه ی بررسی تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی در داخل کشور انجام نشده است. علاوه بر این، در آخر این فصل به این موضوع نیز اشاره شده است که رشد و توسعه ی اقتصادی می تواند بر بافت های اجتماعی، نقش های اجتماعی و رفتارهای اجتماعی اثر گذار باشد.
در فصل سوم، مبانی نظری تحقیق، ساختار الگو و روش اقتصاد سنجی استفاده شده ارایه شده است. در ابتدای این فصل به تعاریف و شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی از دیدگاه دانشمندان مختلف پرداخته شده است و در ادامه در مورد چگونگی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی بحث شده است. در باب این موضوع، کلمن اولین فردی است که به طور آشکارا به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی اشاره کرده و ادعا کرده است که سرمایه ی مالی و انسانی والدین در کنار سرمایه ی اجتماعی آنها (کیفیت روابط والدین با فرزندان) می توانند کاراتر عمل کنند. همچنین در این زمینه الگویی از چو (2006) ارایه شده است که در آن نشان داده شد سرمایه ی اجتماعی از طریق تأثیر بر سرمایه ی انسانی اثر غیر مستقیم بر تولید کالاهای نهایی دارد.
در زمینه ی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی، دیدگاه عکسی وجود دارد که بیان می کند آموزش و سرمایه ی انسانی از طریق ایجاد قوانین و هنجارهای اجتماعی، سرمایه ی اجتماعی را به وجود می آورند و آثار خارجی سرمایه ی انسانی را سرمایه ی اجتماعی خوانده اند. در ادامه الگویی از دیندا (2007) ارایه شده که در این الگو سعی شده است آثار خارجی مثبت سرمایه ی انسانی را به عنوان سرمایه ی اجتماعی درونی کند.
در رابطه با موضوع تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی می دانیم که با افزایش سرمایه ی انسانی که همان مهارت، دانش و شایستگی نیروی کار می باشد می توان کارایی نیروی کار را افزایش و هزینه ها را کاهش داد و باعث افزایش ظرفیت تولیدی نیروی کار شویم.
سرمایه ی اجتماعی که شامل اعتماد، صداقت، همکاری، مشارکت اجتماعی و غیره می باشد با کم کردن هزینه های مبادله، جستجو، دیده بانی (مانیتورینگ)، کسب اطلاعات و انعقاد قراردادها باعث تسهیل روابط و مبادلات اقتصادی می گردد و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی دارد. سرمایه ی اجتماعی نیز بر توسعه ی مالی و نوآوری اثر مثبتی دارد.
در فصل چهارم به تحلیل نتایج تجربی پرداخته شد. در ابتدا مانایی متغیرهای مورد نظر با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس پرون (PP) بررسی شد اما قبل از اجرای این آزمون ها، آزمون شکست ساختاری زیوت-اندریوز(1992) جهت بررسی وجود یا نبود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر، انجام شد. این آزمون در اصل، تعمیم یافته ی آزمون پرون می باشد با این تفاوت که در این آزمون، زمان شکست ساختاری به صورت درون زا تعیین می شود. با انجام این آزمون این نتیجه حاصل شد که متغیرهای ما ترکیبی از متغیرهای مانا و نا مانا می باشند که بالاترین درجه جمعی آنها یک است. در ادامه، وقفه ی بهینه بر اساس معیارهای اطلاعاتی جهت تخمین الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) تعیین شد و بعد از آن الگو را به روش رگرسیون به ظاهر نا مرتبط (SUR) تخمین زده و سپس آزمون فرضیه ی والد تعمیم یافته (MWALD) اجرا شد.

 

5-2- نتیجه گیری

بنا به دلایل اشاره شده در قبل، نتایج آزمون علیت روش تودا-یوماموتو(1995) پذیرفته شد و نتیجه گرفته شد.
به طور خلاصه این گونه می توان نتیجه گیری کرد:
1- در اکثر موارد سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است.
2- در اکثر موارد سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی با نفت رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند.
3- در اکثر موارد سرمایه ی اجتماعی علت تشکیل رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت می باشد.

سرمایه ی انسانی شامل آموزش، مهارت، توانایی افراد در کار کردن می باشد و آموزش منبع اصلی سرمایه ی انسانی محسوب می شود. افراد از طریق آموزش، مهارت های ارتباطی، شغلی و هنجارهای اجتماعی را فرا می گیرند و از طریق فعالیت های درون گروهی مسؤلیت پذیر و اجتماعی می شوند؛ افراد از طریق کسب دانش، مهارت و تجربه، اعتماد و اعتبار و توانایی لازم را جهت کسب و کار دریافت می کنند و از طریق کسب و کار ارتباطات آنها با افراد توسعه پیدا می کند بنابراین افراد از طریق آموزش و بالا بردن سطح سرمایه ی انسانی خود، مهارت های ارتباطی، فعالیتهای درون گروهی، اعتبار و مسؤلیت پذیری {که عناصر عمده ی سرمایه ی اجتماعی می باشند} را فرا می گیرند و باعث پیشرفت سرمایه ی اجتماعی می گردند.
اثر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی اثری غیر مستقیم است و از طریق اثر گذاری بر سرمایه ی اجتماعی باعث رشد اقتصادی می گردد.
جایی که اعتماد، صداقت، همکاری و مشارکت اجتماعی بالا باشد مبادله و کنش روان تر خواهد شد و هزینه ها کاهش پیدا می کند و ما به تولید بالاتری خواهیم رسید. سرمایه ی اجتماعی به مثابه ی روغن یا گریس برای چ.............................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 34000 تومان

 

 

قیمت قبلی : 420000 ریال

قیمت جدید : 34000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما