مشاهده / بستن موضوعات

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

دسته بندی: اقتصاد, حسابداری
2713 بازدید

چكيده:
در اين رساله با استفاده از مدل خود رگرسيون ناهمسان واريانس شرطي چند متغيره ماهيت تعاملات بين بازدهي هاي بازار هاي سهام چهار كشور ايران، ايالات متحده، تركيه و مالزي ارزيابي شده است. نتايج بر اساس داده هاي هفتگي شاخص سهام، از اكتبر 1997(مهر 1376) تا مارس 2010 (اسفند 1388)، نشان مي دهد كه اثرات مثبت معناداري از بازدهي هاي بازار سهام ايالات متحده بر اين بازارها به استثناي ايران تحميل شده است. همچنين شواهدي قوي مبني بر وجود اثرات آرچ و گارچ خودي در چهار كشور مشاهده شد كه نشان‏دهنده وجود اثر نوسانات خودي در چهار بازار مي‏باشد. به دليل وجود درجه پاييني از نوسانات همزمان در ميان اين كشورها، تشكيل سبد سهامي از سهام آنها با ريسك كمتر به سود مي رسد.

F36; G11; G15 : JEL طبقه بندي
كلمات كليدي: گارچ چند متغيره، بازدهي، واريانس شرطی، بازار سهام، ايران، مالزي، تركيه، امريكا

 

 

75صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه ................................................................................................................................................................................. 1
1-1) تعریف مساله ............................................................................................................................................................................... 2
1-2) حدود و روش پژوهش ................................................................................................................................................................ 3
1-3) فرضیات پژوهش ......................................................................................................................................................................... 3
1-4) اهداف تحقیق .............................................................................................................................................................................. 3
1-5) ساختار پژوهش............................................................................................................................................................................. 3
فصل دوم: پیشینه تحقیق .............................................................................................................................................................. 4
2-1) ادبیات نظری پژوهش ................................................................................................................................................................. 5
2-1-1) کانال های ممکن انتقال شوک ها ........................................................................................................................................6
2-2) پیشینه تجربی پژوهش ........................................................................................................................................................... 11
فصل سوم: روش تحقیق................................................................................................................................................................ 18
3-1) معرفی مدل‏های گارچ ........................................................................................................................................................... 19
3-1-1) ناهمسانی واریانس ............................................................................................................................................................ 19
3-1-2) مدل‏های گارچ تک متغیره ............................................................................................................................................ 21
3-1-2-1) مدل آرچ ....................................................................................................................................................................... 21
3-1-2-2) اشکالات مدل آرچ ....................................................................................................................................................... 21
3-1-2-3) مدل گارچ ..................................................................................................................................................................... 22
3-1-2-4) مدل گارچ نمایی ........................................................................................................................................................ 23
3-1-3) مدل های گارچ چندمتغیره .......................................................................................................................................... 24
3-1-3-1)مدل گارچ برداری(VECH):.................................................................................................................................... 25
3-1-3-2) مدل گارچBEKK ................................................................................................................................................... 25
3-1-3-3) مدل همبستگی شرطی ثابت(CCC) ..................................................................................................................... 25
3-1-3-4) مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) ...................................................................................................................... 26
3-2) تصریح الگو ............................................................................................................................................................................ 27
3-2-1) معرفی الگو برای بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات چهارکشور به طورهمزمان ......................................... 27
3-2-2) محدودیت های استفاده ازمدل گارچ برداری ............................................................................................................ 28
3-2-3) روش برآورد پارامترها درمدل گارچ برداری .................................................................................................................. 29
3-2-4) معرفی الگوی بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات متقابل کشورهای موردمطالعه ......................................... 29
3-2-5) روش برآورد پارامترها در مدل گارچBEKK................................................................................................................ 31
3-2-6) الگوريتم برندت هال،هال و هوسمان(BHHH) ........................................................................................................ 31
3-2-7) آزمون لیونگ باکس ............................................................................................................................................................ 32
3-3) جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها ......................................................................................................................... 33
3-3-1) معرفی بورس اوراق بهادارتهران ....................................................................................................................................... 33
3-3-1-1) دوره نخست (1357- 1346) ..................................................................................................................................... 33
3-3-1-2) دوره دوم (1367- 1358) .......................................................................................................................................... 34
3-3-1-3) دوره سوم (1383- 1368) ......................................................................................................................................... 34
3-3-1-4) دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون) ......................................................................................................................... 36
3-3-2) معرفی بازار سرمایه ترکیه ................................................................................................................................................. 37
3-3-2-1) انواع بازارها در بورس استانبول ................................................................................................................................... 38
3-3-2-1-1) بازار سهام ................................................................................................................................................................... 38
3-3-2-1-2) بازار بین ‌المللی ......................................................................................................................................................... 39
3-3-2-1-3) بورس ابزارمشتقه ترکیه .......................................................................................................................................... 40
3-3-3) معرفی بازار .سهام مالزی ................................................................................................................................................... 41
3-3-3-1) بازار سرمایه اسلامی ...................................................................................................................................................... 43
3-3-4) معرفی بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار نزدک ............................................................................................ 45
3-3-4-1) بورس اوراق بهادار نیویورک(NYSE) .................................................................................................................... 45
3-3-4-2) بورس اوراق بهادار نزدک– بورس الکترونیکی (Nasdaq) ................................................................................ 46
3-3-5) شاخص های قیمت بازار سهام ......................................................................................................................................... 47
3-3-6) بازدهی بازار سهام و آماره های توصیفی ........................................................................................................................ 49
فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها........................................................................................................................ 52
4-1) نتايج تجربي حاصل از مدلVECHبرای بررسی هر چهار بازار به طورهمزمان ....................................................... 53
4-2) نتايج تجربي حاصل از مدلBEKK برای بررسی بازارها به صورت دو به دو ............................................................ 55
4-2-1) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و امریکا ...................................................................... 55
4-2-2) بررسی ارتباط متقابل بازدهی هاو نوسانات بازارسهام ایران و ترکیه ....................................................................... 57
4-2-3) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و مالزی ...................................................................... 59
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات............................................................................................................................... 61
منابع و مراجع ................................................................................................................................................................................... 65
پیوست ها ........................................................................................................................................................................................... 70

فهرست جدول ها
جدول 3-1) آماره های توصیفی سری های بازدهی ............................................................................................................... 49
جدول 3-2) آماره های آزمون دیکی فولر و لیونگ باکس . ................................................................................................. 51
جدول 4-1) نتایج حاصل از مدل VECH(1,1) یرای سری های بازدهی ..................................................................... 54
جدول 4-2) نتایج حاصل از مدل BEKK برای ایران و امریکا............................................................................................ 55
جدول 4-3) نتایج آزمون پرتمانتیو برای همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و امریکا ................................................ 56
جدول 4-4) نتایج حاصل از مدل BEKK برای ایران و ترکیه ........................................................................................... 57
جدول 4-5) نتایج آزمون پرتمانتیو برای آزمون همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و ترکیه ................................... 58
جدول 4-6) نتایج حاصل از مدل BEKK برای ایران و مالزی .......................................................................................... 59
جدول 4-7) نتایج آزمون پرتمانتیو برای همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و مالزی ................................................ 60

 

 

 

1-1) تعریف مساله
با جهاني سازي تجارت و سرمايه گذاري، تعاملات بين بازارهاي مالي بين المللي به صورت خاصي افزايش پيدا كرده است. بنابراين مطالعه رابطه بازارهاي مالي و به خصوص بررسي تاثير بازدهي ها و نوسانات بازارهاي جهاني بر بازار سهام ايران را مي توان مهم قلمداد كرد . همچنين اهميت اين بخش از تحقيقات با ظهور بحران مالي جهاني در سال 2008 افزايش يافته است تا مشخص شود كه آيا سرمايه‏گذاراني كه سبد سهام خود را از چند بازار مستقل برگزيده اند در مقايسه با سرمايه‏گذاراني كه فقط از يك بازار سهام سبد سهام خود را انتخاب كرده اند با ريسك كمتر به سود مي رسند يا نه ؟
هدف اساسي اين تحقيق اين است كه با استفاده از مدل گارچ چند متغيره نگرشي نسبت به ماهيت تعاملات بين بازارهاي سهام كشور هاي ايران، ايالات متحده امريكا، مالزي و تركيه ايجاد كند. در اين مطالعه ابتدا سعي خواهد شد اثرات بازدهي هاي بازارهاي سهام اين كشور ها روي همديگر و به طور خاص، روي بازار سهام ايران بررسي شود و سپس با استفاده از مدل گارچ برداري قطري وجود اثر نوسانات مشترک بین اين كشورها بررسي شود. همچنین با استفاده از تصریح BEKK اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات بین بازارهای سهام ایران و سه کشور دیگر به صورت متقابل بررسی می شود.
1-2) حدود و روش پژوهش
در اين تحقيق از داده هاي هفتگي شاخص سهام كشور هاي ايران، مالزي، ايالات متحده و تركيه از آوريل 1997 تا آوريل 2010 استفاده خواهد شد. براي اثبات فروض ابتدا اثر بازدهي هاي كشورهاي مورد مطالعه روي يكديگر بررسي خواهد شد و سپس با استفاده از مدل گارچ برداری قطري كه نوعي از تصريحات گارچ چند متغيره مي باشد اثر نوسانات مشترک بین اين كشور ها بررسي مي شود. بيان گارچ برداری قطري بر پايه اين فرض است كه واريانس شرطي به مربع پسماندهاي گذشته و وایانس شرطی دوره قبل وابسته است و كواريانس شرطي نيز به ضرب پسماندهاي متناظر و و كواريانس هاي گذشته سري ها وابسته است. همچنین با استفاده از تصریح BEKK اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات بین بازارهای سهام ایران و سه کشور دیگر به صورت متقابل بررسی می شود.
1-3) فرضیات پژوهش
1- بازدهي بازارهاي سهام كشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر بازدهي بازار سهام ايران اثر نداشته است.
2- نوسانات بازارهاي سهام كشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر نوسانات بازار سهام ايران اثر نداشته است.
3- سرمايه‏گذاراني كه در بازارهاي مستقل از هم سرمايه‏گذاري مي كنند با ريسك كمتر به سود مي‏رسند.
1-4) اهداف تحقیق
1- آيا بازدهي هاي بازارهاي سهام كشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر بازدهي بازار سهام ايران اثر داشته است؟
2- آيا نوسانات بازارهاي سهام كشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر نوسانات بازار سهام ايران اثر داشته است؟
1-5) ساختار پژوهش
این پژوهش در پنج فصل تدوین گشته است. در فصل نخست کلیات موضوع شرح داده ‏شد. این کلیات عبارت بودند از بیان مساله، اهمیت موضوع، هدف تحقیق، فرضیه ها، حدود پژوهش و محدودیت ها. در فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع انجام شده است. اطلاعات مورد استفاده در تحقیق، الگو و شرح کامل داده های مورد استفاده در آن در فصل سوم نشان داده شده است. در فصل چهارم فرضیه های تحقیق آزمون شده و نتیجه تحقیق در فصل پنجم ارائه شده است. سرانجام این مطالعه با فهرست منابع تحقیق و پیوست‏ها پایان می یابد.

 

 

 

 

2-1) ادبیات نظری تحقیق
جهانی سازي تجارت و سرمایه گذاري، تعاملات بین بازارهاي مالی بین المللی را افزایش داده است که این موضوع، تمایل شدیدي براي فهم اثر شوك ها و نوسانات یک بازار بر سایر بازارها به وجود آورده است. همچنین اهمیت این بخش از تحقیقات با ظهور بحران مالی جهانی در سال 2008 افزایش یافته است. معمولا، اثرات خارجی نوسانات به رفتار پوششی بین بازاري و تغییر در اطلاعات مشترك نسبت داده می‏شود، به طوري که ممکن است انتظارات همه بازارها به طور همزمان تغییر کند. مسیر دیگر تحقیقات، توضیح اثر نوسانات و بازدهی ها به وسیله سرایت مالی است.
سرایت مالی به صورت شوکی در بازار دارایی یک کشور که از بازار دارایی سایر کشورها تاثیر می پذیرد، تعریف می شود که شبیه به انتقال بیماري هاي مسري می باشد و یک خصیصه مهم بحران هاي مالی اخیر بوده است. با بررسی بحران هاي مالی اخیر، می توان دید که چطور بحران خاص یک کشور به سرعت به بازارهایی که اندازه و ساختارهاي متفاوتی از آن دارند منتقل می شود. به نظر می‏آید که اغلب دوره زمانی و سرایت بحران هاي مالی به مسائل بنیادي که کشورها با آن روبرو هستند وابسته نیست. معمولا، بحران ها، علیرغم وجود رابطه ضعیف تجاري و جریان سرمایه در میان اقتصادها اثرات شدیدي روي دیگر کشورها می گذارند که این باعث ایجاد علاقه زیادي در میان پژوهشگران براي حل معماي سرایت شده است. مخصوصا در بازارهاي نوظهور که ضعیف تر و شکننده‏تر هستند و به طور ویژه به ثبات براي توسعه و رشد خود نیاز دارند.
بر اساس تعاریف بانک جهانی از لحاظ مفهومی سرایت را می توان به سه دسته تقسیم بندي کرد:
تعریف گسترده سرایت:
سرایت در این مورد، به صورت انتقال شوك‏ها بین کشورها تعریف می‏شود. طبق کالوو و راینهارت(1996) تحت این تعریف، سرایت می تواند از طریق ارتباطات مالی و واقعی(اقتصادي) باشد. گاهی اوقات این تعریف از سرایت، سرایت بنیادي نیز نامیده می شود که وابستگی معمولی را منعکس کند و نیازي به ارتباط با بحران ها ندارد، اگرچه در طول دوره هاي بحران، مورد تاکید بیشتري قرار می‏گیرند.
تعریف محدود سرایت:
تعریف دوم سرایت، انتقال شوك‏ها در میان اقتصادها، وراي ارتباط بنیادي بین اقتصادها می باشد که
گاهی اوقات به نام هم‌‎حرکتی افراطی نیز شناخته می شود.
تعریف بسیار محدود سرایت:
در تعریف سوم، سرایت وقتی رخ می دهد که همبستگی بین کشوري در طول دوره هاي بحران در
مقایسه با دوره‏هاي غیر بحران افزایش می‏یابد. این تعریف خیلی محدودي از سرایت می باشد و اغلب
در تحلیل هاي تجربی بروز بحران ها استفاده می‏شود.
در این رساله، بیشتر تعریف گسترده و تا ح............................
...............................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 39000 تومان

 

 

قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 39000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما