مشاهده / بستن موضوعات

مطالعه آثار تجارت با چین و تاثیر آن بر اشتغال بخش صنعت ایران

دسته بندی: اقتصاد
2147 بازدید


چكيده:
امروزه بسياري از کشورها براي بهره مندي از مزاياي تجارت، اقتصاد خود را با اقتصاد کشورهاي ديگر درهم آميخته اند. تجارت باعث تقسيم نيروي کار و تخصص گرايي، صرفه جويي هاي مقياس و بالا رفتن سطح استاندارد زندگي مي-شود و رقابت را تشويق می کند. زماني که کشورها به مبادلات تجاري روي مي-آورند، انتظار مي رود بخش هاي مختلف اقتصاد و شاخص هاي کلان اقتصادي از اين رابطه تاثير بپذيرد. اين تاثيرات مي تواند مثبت يا منفي باشد. ميزان بهره-مندي يک کشور از يک رابطه تجاري به برآيند اين اثرات مثبت و منفي بستگي دارد. در طول ساليان اخير چين به عنوان يکي از شرکاي مهم تجاري دنيا و از جمله کشور ايران مطرح شده است. اين مطالعه با بررسي آثار اشتغال رابطه تجاري ايران و چين، ميزان بهره¬مندي کشور ايران از اين سياست را محک می زند. بررسي آمارهاي تجارت ايران با چين حاکي از آن است که در دوره 1375 تا 1386، همواره چين قدرت برتر اين رابطه دوطرفه بوده است. در مطالعه حاضر تلاش مي شود با استفاده از داده هاي ترکيبي براي بخش صنعت بر اساس کدهاي 2 رقمي ISIC طي دوره زماني 1375 تا 1386و استفاده از روش panel data، اثر تجارت با چين بر اشتغال بخش هاي صنعتي اقتصاد ايران بررسي شود. نتايج بررسي ها براي 22 بخش صنعتي حاکی از آن است که واردات از چين باعث کاهش سطح اشتغال می شود و صادرات ايران به چين، به خلق فرصت هاي اشتغال کمک مي کند. به دليل نقش پررنگ تر واردات، نتيجه نهايي تاثير منفي تجارت با چين بر اشتغال بخش صنعت ايران است. هم چنين دستمزد حقيقي نيروي کار رابطه معکوس و معناداري با اشتغال بخش صنعت ايران دارد و ارزش افزوده بخش صنعت، ايجاد فرصت¬هاي اشتغال را به دنبال دارد.
واژه هاي کليدي: تجارت، اشتغال، چين، بخش صنعت.

 

135صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اوّل: کليات تحقیق
1-1) مقدمه 1
1-2) تعريف مسأله و بيان نکات اصلی تحقيق 2
1-3) ضرورت انجام تحقيق 5
1-4) سوال اساسی تحقيق 5
1-5) اهداف تحقيق 6
1-6) فرضيات تحقيق 6
1-7) روش انجام تحقيق و گردآوری اطلاعات 6
1-8) جمع بندی 7
فصل دوّم: ادبيّات تحقيق و پیشینه داخلی و خارجی
2-1) مقدمه 9
2-2) سيری در تفکرات و انديشه های تجارت بين الملل 10
2-2-1) تئوری های سنتی تجارت 10
2-2-1-1) مرکانتيليست ها 10
2-2-1-2) تئوری کلاسيک ها: مزيت مطلق و مزيت نسبی 10
2-2-1-2-1) مزيت مطلق 10
2-2-1-2-2) مزيت نسبی 11
2-2-1-3) تئوری هکشور – اوهلين 12
2-2-1-4) قضيه هکشور – اوهلين – ساموئلسون (تئوری برابری قيمت عوامل توليد) 14
2-2-2) تئوری های مدرن تجارت (ظهور تجارت درون صنعتی) 14
2-3) تئوری های اشتغال 15
2-3-1) کلاسيک ها 15
2-3-2) کينزين ها 16
2-4) آزادسازی تجاری و اشتغال 17
2-4-1) مفهوم و مبانی نظری آزادسازی تجاری 17
2-4-2)تأثير آزادسازی تجاری بر اشتغال و بازار کار 18
2-5) صنعت و نقش آن در اقتصاد 22
2-6) مطالعات تجربی 22
2-7) جمع بندی 43
فصل سوم: روش تحقيق
3-1) مقدمه 45
3-2) معرفی مدل 45
3-3) روش تحقيق 48
3-3-1) روش داده های تابلويي 48
3-3-1-1) آزمون های انتخاب مدل مناسب 49
3-3-1-2) رگرسيون ترکيبي 50
3-3-1-3) مدل اثرات ثابت 50
3-3-1-4) مدل اثرات تصادفی 50
3-3-2) آزمون F 51
3-3-3) آزمون هاسمن 52
3-3-4) آزمون ريشه واحد برای داده های ترکيبی 52
3-3-4-1) آزمون لوين و لين (LL) 53
3-3-4-2) آزمون ايم و پسران و شين (IPS) 54
3-4) معرفی و تحليل داده ها 56
3-4-1) مفاهيم، تعاريف و تقسيم بندی های مربوط به صنعت 57
3-4-1-1) صنعت 58
3-4-1-2) کارگاه صنعتی 58
3-4-1-3) کارکنان (شاغلان) صنعت 59
3-4-1-4) واردات از چين به تفکيک بخش های صنعت 59
3-4-1-5) صادرات ايران به چين به تفکيک بخش های صنعت 59
3-4-1-6) جبران خدمات مزد و حقوق بگيران صنعت 59
3-4-1-7) تقسيم بندی صنايع 60
3-4-2) آمار توصيفی داده ها 62
3-4-2-1) روند اشتغال در کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بيشتر طی سال های 1375 تا 1386 62
3-4-2-2) روند جبران خدمات به ازای هر نفر شاغل در کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بيشتر طی سال های 1375 تا 1386 64
3-4-2-3) روند ضريب نفوذ واردات بخش صنعت از کشور چين طی سال های 1375 تا 1386 66
3-4-2-4) روند ضريب نفوذ صادرات بخش صنعت به کشور چين طی سال های 1375 تا 1386 68
3-4-2-5) روند ارزش افزوده بخش صنعت طی سال های 1375 تا 1386 72
3-5) اقتصاد چين از سال 1978 73
3-5-1) رشد اقتصاد چين از سال 1978 73
3-5-2) جايگاه چين در ميان شرکای تجاری ايران 77
3-6) جمع بندی 78
فصل چهارم: توصیف و تجزيه و تحليل یافته ها
4-1) مقدمه 81
4-2) برآورد مدل با استفاده از روش PANEL DATA 81
4-2-1) آزمون بروش پگان 82
4-2-2) آزمون هاسمن 83
4-2-3) محاسبه آمارهای توصيفي ترکيبی متغيرهای الگو 83
4-2-4) آزمون مانايي متغيرها 83
4-2-5) تخمين مدل به روش PANEL DATA 85
4-2-5-1) اعتبار مدل 85
4-2-5-2) اعتبار و تفسير پارامترها 86
4-3) جمع بندی 91
فصل پنجم: نتيجه گيري، خلاصه و پیشنهادات
5-1) مقدمه 93
5-2) خلاصه ای از فعاليت های انجام شده در تحقيق 93
5-3) فرضيه تحقيق 96
5-4) پيشنهادات سياستی 98

فهرست منابع و مآخذ 100
پیوست 108فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ‏3 1: آمار شاخص های اقتصادی چين طی دوره 1993 تا 2011 (ماخذ: WDI) 75
جدول ‏3 2: آمار تجارت چين با ديگر کشورها طی سالهای 2001 تا 2010 برحسب بيليون دلار (ماخذ: دفتر ملی آمار جمهوری خلق چين) 76
جدول ‏4 1: آمارهای توصيفی متغيرهای الگو (ماخذ: يافته-های تحقيق) 83
جدول ‏4 2: نتايج آماره P-VALUE به دست آمده از آزمون لوين- لين (ماخذ: يافته های تحقيق) 84
جدول ‏4 3: نتايج آماره P-VALUE به دست آمده از آزمون ايم – پسران – شين (ماخذ: يافته های تحقيق) 84
جدول ‏4 4: نتايج تخمين PANEL DATA برای کل بخش صنعت (مأخذ: يافته های تحقيق) 85
جدول ‏4 5: نتايج تخمين PANEL DATA برای 19 بخش صنعت (ماخذ: يافته های تحقيق) 90
جدول 1: واردات بخش صنعت ايران از چين بر حسب دلار (ماخذ: يافته های تحقيق) 109
جدول 2: صادرات بخش صنعت ايران به چين بر حسب دلار (ماخذ: يافته های تحقیق) 110

 

 

 


فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ‏3 1: روند اشتغال در کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن يا بيشتر طی سال های 1375 تا 1386 (مأخذ: مرکز آمار ايران) 64
نمودار ‏3 2: روند جبران خدمات در کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن يا بيشتر طی سال های 1375 تا 1386 (مأخذ: مرکز آمار ايران) 65
نمودار ‏3 3: روند جبران خدمات به ازای هر نفر شاغل در کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن يا بيشتر طی سال های 1375 تا 1386 (مأخذ: مرکز آمار ايران) 66
نمودار ‏3 4: روند واردات بخش صنعت از کشور چين طی سال-های 1375 تا 1386 (مأخذ: يافته های تحقيق) 68
نمودار 3 5: روند تغييرات ضريب نفوذ واردات از کشور چين طی سال های 1375 تا 1386 (مأخذ: يافته های تحقيق) 68
نمودار 3 6: روند صادرات بخش صنعت به کشور چين طی سال-های 1375 تا 1386 (مأخذ: يافته های تحقيق) 70
نمودار ‏3 7: روند تغييرات ضريب نفوذ صادرات به کشور چين طی سال های 1375 تا 1386 (مأخذ: يافته های تحقيق) 71
نمودار ‏3 8: تجارت دوجانبه ايران و چين طی سال های 1375 تا 1386 (مأخذ: يافته های تحقيق) 71
نمودار ‏3 9: روند ارزش افزوده بخش صنعت طی سال های 1375 تا 1386 (مأخذ: مرکز آمار ايران) 72
نمودار ‏3 10: رشد ساليانه GDP در کشورهای چين، ايالات متحده و ميانگين جهانی طی سال های 1993 تا 2011 (ماخذ: WDI) 75
نمودار ‏3 11: ارزش واردات و صادرات کشور چين طی دوره زمانی 2001 تا 2010 (ماخذ: دفتر ملی آمار جمهوری خلق چين) 76
نمودار ‏3 12: ارزش مبادلات تجاری ايران و چين طی سال های 1375 تا 1390 (ماخذ: مرکز گمرک ايران) 78
نمودار ‏4 1: مقايسه روند مجموع صادرات سه صنعت توليد زغال کک، توليد مواد و محصولات شيميايي و توليد فلزات اساسی نسبت به صادرات کل بخش صنعت به کشور چين طی سال-های 1375 تا 1386 (مأخذ: يافته های تحقيق) 88


 

 

1 فصل اوّل: کليات تحقیق

 

 

 

 


1-1) مقدمه
بحث تجارت و آثاری که برای اقتصاد میزبان به همراه می آورد، همواره یکی از مباحثی است که پژوهشگران و اقتصاددانان آن را مورد توجه قرار داده اند. کشورها برای بهره مندی از مزایای تجارت اقدام به برقراری و گسترش روابط تجاری خود با دیگر کشورها می کنند. در سال-های اخیر کشور چین با اعلام سیاست درهای باز اقتصادی و بهره مندی از پتانسیل های ویژه خود، توانسته است حلقه روابط تجاری خود را گسترش داده و بسیاری از موازنه های دنیای بین الملل را متأثر سازد. جایگاه ویژه ای که هم-اکنون چین در معادلات جهانی پیدا کرده است، بر مناسبات خارجی کشورمان نیز اثرگذار بوده است و این کشور اکنون به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. به دنبال پیامدهای گوناگونی که برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها به همراه می آورد، هدف این پژوهش آن است تا گوشه ای از آثار روابط تجاری ایران و چین را روشن سازد. بنابراین در این فصل کلیاتی از پژوهش شامل بیان مسأله، سؤال تحقیق، اهداف و فرضیه بیان شده و در ادامه به معرفی روش انجام تحقیق می پردازیم که به وسیله آن تلاش می شود فرضیه عنوان شده مورد بررسی قرار گیرد.
1-2) تعريف مسأله و بيان نکات اصلی تحقيق
مهم ترين بینش در اقتصاد بین الملل آن است که تجارت، منافع رفاهی (سود اجتماعی) را با خود به همراه می آورد (جانیاک، 2006). وقتی مبادله وجود ندارد، منحنی امکانات تولید یک کشور در عین حال نشان دهنده حد مصرف آن نیز می باشد. در صورت مبادله هر کشور قادر است در تولید کالایی که در آن مزیت نسبی دارد، تخصص یابد و بخشی از آن را با کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی ندارد، مبادله کند و نهایتاً از هر دو کالا بیش از وقتی که مبادله ای صورت نمی گرفت، مصرف نماید (سالواتوره، 1368: 39).
تجارت با گسترش بازار، امکان تقسیم نیروی کار و صرفه جویی های مقیاس و استفاده از منابع بیکار داخلی را فراهم می آورد. تجارت بین الملل وسیله ای برای انتقال ایده های جدید، تکنولوژی جدید، روش اداره جدید و سایر مهارت ها می باشد. تجارت باعث تشویق و تسهیل جریان بین-المللی سرمایه از سوی کشورهای خارجی توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه می شود و یک اسلحه کارامد بر علیه انحصار به شمار می رود (شون، 1371: 72).
کشورها می توانند از طریق صادرات، منابع لازم را برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود که نمی توان در داخل تولید کرد یا با کارایی کمتری تولید می شود، به دست آورند. وارد کردن کالاهای مورد نیاز از دیگر کشورها، با هدف بالا بردن سطح استاندارد زندگی صورت می گیرد. اگر بتوان در داخل کالایی را با کارایی بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی تولید کرد، در این صورت از مبادله این کالاها بیشترین سود و منفعت نصیب کشور شده و استاندارد زندگی افزایش می یابد (سالواتوره، 1376: 27).
هابرلر معتقد است تجارت باعث بهره برداری کامل از منابع بیکار داخلی می شود. از طریق تجارت، یک کشور در حال توسعه می تواند از یک نقطه تولیدی غیرکارا در داخل منحنی امکانات تولید و عدم بهره برداری کامل از منابع به علت تقاضای ناکافی داخلی به نقطه ای روی منحنی امکانات تولید برسد.
گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریعتر می انجامد. نهادهای بین الملی همانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز بر مبنای همین باور رابطه مثبتی بین آزادسازی تجاری و رشد ترسیم می کنند (گرین-وی، مورگان و رایت، 2002). تئوری جدید رشد بیان می کند که تجارت باعث می شود تولیدکنندگان به بازارهای بزرگتر دسترسی پیدا کنند و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در اختیار تولیدکنندگان در کشورهای درحال توسعه قرار بگیرد. دسترسی به نهاده های جدید می تواند عامل محرکی برای رشد اقتصادی باشد (گرجی و علیپوریان: 1385). هم-چنین تجارت بر بازار کار، اشتغال، دستمزد، رفاه، توزیع درآمد، مصرف، و موقعیت کاری نیروی کار کشورها اثرگذار است (دادگر و ندیری، 1384: 18).
مباحث اشتغال و بیکاری، همواره یکی از دغدغه هایی است که توجه سیاستمداران را به خود معطوف می کند. جوامع توسعه یافته و جوامعی که مسیر توسعه را پیش رو دارند، باید بتوانند پاسخگوی نیازهای افراد خود در زمینه دست-یابی به شغل باشند. زمانی که افراد یک کشور نتوانند شغل مناسب با شرایط خود را پیدا کنند، این مساله نه-تنها باعث هدر رفتن منابع داخلی می شود، بلکه هزینه های اجتماعی را نیز به دنبال دارد. به عبارت دیگر، پایین بودن نرخ اشتغال دارای دو نوع هزینه است: هزینه اقتصادی یعنی اتلاف نیروی کار و هزینه اجتماعی. زمانی که بیکاری در یک جامعه بالا باشد، این مسأله باعث افزایش جرم و جنایت و پیامدهای ناگوار ناشی از فقر می-شود که فقر خود نتیجه ناکامی افراد در دست یافتن به شغل است (توانایان فرد، 1386: 1010) و هزینه های اجتماعی بیکاری به این مفهوم اشاره دارد.
برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها، بخش های اقتصادی و شاخص های کلان اقتصاد را متأثر می سازد. یکی از این شاخص ها، نرخ اشتغال است. این تأثیرات ممکن است مثبت یا منفی باشد. برآیند این اثرات مثبت و منفی، میزان موفقیت سیاست های تجاری را ارزیابی می کند. بنابراین یکی از معیارهایی که می تواند موفقیت یک رابطه تجاری را محک بزند، بررسی چگونگی تاثیرگذاری آن بر اشتغال است.
ظرفیت های تکنولوژیکی کشورها و مواهب نسبی عوامل تولید مانند سرمایه، زمین، نیروی کار ماهر و غیرماهر، رقابت بخش های مختلف را در سطح جهانی تعیین می کنند. پیامد این امر، آن است که هر کشور مجموعه ای از بخش های صادراتی و رقیب وارداتی قابل شناسایی دارد. بخش های صادراتی تولید و تقاضا برای نیروی کار را افزایش می-دهند، در حالی که بخش های رقیب وارداتی ممکن است تولید خود را کاهش دهند و بخشی از نیروی کار خود را اخراج نمایند. تغییرات سازمانی در عوامل تولید برای بهره-برداری از مزیت نسبی در زندگی واقعی، باعث پایان کار بعضی از شرکت ها و ازدست رفتن شغل هایی در بعضی از بخش-های اقتصاد می شود. همزمان با این فرآیند، شروع به کار شرکت های جدید، سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید و در پاسخ به ظرفیت های خالی اقتصاد در دیگر بخش ها، آن روی سکه است. بنابراین آزادسازی تجاری، همزمان با نابودی شغل و ایجاد شغل همراه می شود. اما اینکه خالص اثرات اشتغال مثبت است یا منفی، در کوتاه مدت به عوامل مشخصی مانند کارکرد بازار بستگی دارد.
اصلاحات اقتصادی چین از اواخر دهه 1980 آغاز شد و به رشد اقتصادی حیرت آور تقریباً 10 درصد در سال انجامید. فرآیند اصلاحات در چین، تدریجی و نسبتاً سازگار بوده است. بسیاری از اصلاحات ابتدا به صورت آزمایشی در برخی نواحی و اغلب نواحی ویژه اقتصادی، اجرا می شدند و در صورت موفقیت آمیز بودن، به دیگر نواحی کشور تعمیم داده می شدند. تغییر به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار، با قانون-زدایی از بخش کشاورزی و باز کردن درهای اقتصاد چین به-سمت اقتصاد جهان آغاز شد. تولید تقریباً 10 برابر افزایش پیدا کرد و چین به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان مطرح شد. کلید فرآیند اصلاحات، کاهش تدریجی نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی و پذیرش یک سیاست رشد مبنی بر صادرات بود. این سیاست ها چین را هم اکنون به-عنوان بزرگترین صادرکننده جهان و دومین اقتصاد بزرگ دنیا مطرح کرده است. یک عامل کلیدی در جهش اقتصادی چین، انباشت سرمایه بوده است. به دلیل نقش سرمایه-گذاری مستقیم خارجی نیز، بهره وری به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند. همچنین آن چه که جهش اقتصادی چین را متمایز می کند، اندازه جمعیت این کشور است. در مقایسه با روسیه و دیگر کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، سیاست هایی از قبیل خصوصی سازی کلی شرکت-های ایالتی در چین اجرا نشدند. سرعت اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه 1990 افزایش پیدا کرد، به گونه ای که چین به عنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) مطرح شد (شوکر و د گروت، 2006)
در سالیان اخیر، ایران و چین روابط تجاری خود را به-میزان قابل توجهی گسترش داده اند، به گونه ای که چین هم-اکنون یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران محسوب می شود. با توجه به اثرات مختلف روابط تجاری بر اقتصاد کشورها، یک پرسش اساسی، چگونگی اثرگذاری این رابطه بر اشتغال است.
1-3) ضرورت انجام تحقيق
در طی سالیان اخیر موج صادرات کالاهای چینی به نقاط مختلف دنیا، اقتصاد کشورهای زیادی را متأثر ساخته است. کشور ما نیز از این جریان مستثنی نبوده است. حجم انبوه واردات کالاهای چینی در طول سال های گذشته، بسیاری از بخش های اقتصادی را متأثر ساخته است. با توجه به اثرات مختلف تجارت بر اقتصاد کشورها و نظر به این نکته که مسأله بیکاری و راه کارهای لازم برای مقابله با آن همواره یکی از دغدغه های پیش روی سیاستمداران است، ضروری است که اثر این رابطه تجاری بر اشتغال مورد بررسی قرار گیرد. ارزیابی این اثرات، می تواند سیاستمداران را در برخورد هرچه عالمانه تر در روابط تجاری، یاری کند.
1-4) سوال اساسی تحقيق
با توجه به حجم رو به فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می شود که: "به دنبال سیاست برقراری رابطه تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می یابد یا برعکس، این رابطه، موقعیت شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده است.

1-5) اهداف تحقيق
این تحقیق چند موضوع مهم را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد:
• بررسی سیاست های تجاری و تدوین مدل
• بررسی اثر تجارت با چین بر اشتغال صنایع تولیدی
• به منظور ارائه توصیه های سیاستی
1-6) فرضيات تحقيق
در این کار مطالعاتی تلاش می شود فرضیه زیر مورد بررسی قرار گیرد:
"تجارت با چین اثر منفی بر اشتغال بخش صنعت ایران دارد"
1-7) روش انجام تحقيق و گردآوری اطلاعات
روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این مطالعه کتابخانه ای خواهد بود. برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز این پژوهش از اسناد، مدارک، CD های رسمی منتشر شده مرکز آمار ایران و گمرک استفاده می شود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل اقتصادسنجی panel data با استفاده از داده های سالیانه اشتغال، دستمزد و ارزش افزوده در کارگاه های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر، واردات و صادرات طی دوره 1375-1386برای فعالیت های صنعتی که در کدگذاری دورقمی ISIC، در گروه های 15 تا 36 قرار می گیرند، می باشد.
در این مطالعه برای انجام محاسبات و تحلیل های تجربی و تخمین مدل های اقتصادسنجی، از نرم افزارهای کامپیوتری مانند stata استفاده خواهد شد.


1-8) جمع بندی
همان گونه که در این فصل اشاره شد، هدف کشورها از برقراری روابط تجاری با دنیای خارج، کسب منافع اجتماعی است. کشور ما نیز در طول سالیان اخیر کوشیده است که روابط تجاری خود را گسترش دهد. یکی از کشورهایی که جایگاه مهمی در بین شرکای تجاری ایران پیدا کرده است، جمهوری خلق چین می باشد. با بررسی آثار رابطه تجاری ایران و چین بر بخش های مختلف اقتصاد می-توان منافع این سیاست را محک زد و ضرورت پژوهشی که تبعات این سیاست را مورد ارزیابی قرار دهد بیش از پیش احساس می شود. در پژوهش حاضر تلاش می شود تا با پرداختن به آثار اشتغال زایی تجارت با چین، بخشی از این خلاء را پوشش دهیم. برای آغاز چنین پژوهشی کلیاتی از مطالعه را در این فصل مطرح کردیم. فرضیه «تجارت با چین اثر منفی بر اشتغال بخش صنعت ایران دارد» فرضیه ای است که در این مطالعه به دنبال پاسخگویی به آن هستیم. برای این منظور با استفاده از داده های ترکیبی برای بخش های مختلف صنعت بر اساس کدهای دو رقمی ISIC طی سال های 1375 تا 1386 و روش اقتصادسنجی panel data می کوشیم آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران را مورد واکاوی قرار دهیم.

 

 

 

2 فصل دوّم: ادبيّات تحقيق و پیشینه داخلی و خارجی

 

 

 

 


2-1) مقدمه
بیان تئوری های تجارت بین الملل می تواند ما را در درک واقعیت-هایی که به دنبال برقراری روابط تجاری بین کشورهای درگیر اتفاق می افتد، یاری رساند. به کمک این تئوری ها می توان پیامدهای مبادلات تجاری میان کشورها را تحلیل کرد. تئوری های .........................
.........................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 39000 تومان

 

 

قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 39000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما