مشاهده / بستن موضوعات

ارزیابی شاخص های توسعه «منطقه آزاد ارس»با بهره‏گیری ازمدل تحلیلی SWOT

دسته بندی: اقتصاد
3443 بازدید

ایجاد مناطق آزاد تجاری یکی از راهبردهای برنامه ریزی های ملی و منطقه ای است که به منظور افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، جذب گردشگر، دستیابی به منابع جدید و در یک کلام، هموار کردن مسیرتوسعه ملی- منطقه ای، در سالهای اخیر در کشور ما بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

استفاده از این راهبرد به عنوان اهرم توسعه در سالهای اخیر در کشور ما توجه بسياري را به خود جلب كرده است كه به همين علت، امروزه لازم است در مطالعات آکادمیک و مستقل، به ارزیابی میزان موفقیت این مناطق در دستیابی به شاخص های توسعه پرداخت.

تحقیق حاضر به روش موردی و با استفاده از تکنیک های مختلفی از جمله مطالعات اکتشافی، مصاحبه با اشخاص مطلع، استفاده از آمار و ارقام، استفاده از نقشه، صحبت با مردم محلی و روزنامه نگاران به جمع آوری اطلاعات پرداخته و در نهایت با استفاده از روش تحلیل کیفی (SWOT) سعی در ارزیابی شاخص های توسعه «منطقه آزاد ارس» داشته است. در اين تحقیق نظر بر این است که اگر چه منطقه آزاد ارس در امر توسعه صادرات، صادرات مجدد و جذب گردشگر اقداماتی انجام داده اما این منطقه هنوز به بسیاری از شاخص های توسعه منطقه­ای دست نیافته است؛به ويژهدرزمینه استفاده از نیروهاي متخصص و به کارگیری پتانسیل های بالقوه اش با مشکلات بسیاری مواجه است. در تحقیق پیش رو گزارش حاصل از مدل تحلیلی SWOT، به ارزیابی هر یک از شاخص های توسعه در این منطقه خواهد پرداخت.

 

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده

مقدمه:1

فصل اول.. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1 بيان مسأله. 2

2-1 ضرورت و اهميت موضوع.. 4

3-1 سؤالات و فرضيات تحقيق.. 4

1-3-1 سؤالات تحقيق.. 4

2-3-1 فرضيات تحقيق.. 5

4-1 اهداف تحقيق.. 5

5-1 روش گردآوري اطلاعات و داده‏ها5

6-1 روش تجزيه و تحليل داده‏ها6

7-1 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي.. 6

فصل دوم. 8

مروری بر ادبیات نظری.. 8

1-2 توسعه. 8

مقدمه. 8

1-1-2 مفاهيم توسعه. 12

2-1-2 ابعاد توسعه. 15

3-1-2 شاخص‏هاي توسعه. 18

4-1-2 نهادگرایی و توسعه. 22

5-2-1 توسعه و جهاني شدن.. 26

2-2 منطقه آزاد. 32

1-2-2 تاريخچه و شكل‏گيري مناطق آزاد. 32

2-2-2 دیدگاه‌های نظري ايجاد مناطق آزاد. 39

3-2-2 تجربيات بین‌المللی و ديدگاه‏هاي سازمان‏هاي جهاني ايجاد مناطق آزاد. 41

4-2-2 ويژگي‏هاي مناطق آزاد. 46

5-2-2 آثار ایجاد مناطق آزاد. 47

6-2-2 هدف‏ها، خط مشی‌ها و پارامترهای مهم در توسعه مناطق آزاد. 49

7-2-2 مراحل توسعه مناطق آزاد. 50

3-2 برنامه‏ریزی توسعه منطقه‏ای.. 51

1-3-2 تئوري هسته و پيرامون.. 52

فصل سوم. 56

روش تحقیق.. 56

1-3. روش مطالعه موردی.. 56

1-1-3. انواع مطالعه موردی.. 56

2-1-3. دستور کار در تحقیق موردی.. 58

3-1-3. جمع‏آوری داده در تحقیق موردی.. 59

4-1-3. منابع جمع‏آوری داده در تحقیق موردی.. 60

2-3. مدل تحلیلی SWOT. 68

1-2-3. جمع آوری اطلاعات در تحلیل SWOT. 69

2-2-3. ارزیابی محیط.. 70

3-2-3. ارزیابی داخلی.. 72

4-2-3. تکنیک‏های تحلیلی SWOT. 73

فصل چهارم. 76

تجزیه و تحلیل.. 76

1-4. زمینه‏های قانونی منطقه آزاد. 76

1-1-4. اهداف مناطق آزاد. 78

2-1-4. تاریخچه مناطق آزاد. 80

3-1-4. تاریخچه مناطق آزاد در ایران.. 82

2-4. زمینه‏های قانونی منطقه آزاد ارس.... 84

3-4. ویژگی‏های کالبدی منطقه آزاد ارس.... 88

1-3-4. ویژگی‏های طبیعی و محیط زیست... 88

2-3-4. ویژگی‏های جغرافیایی.. 89

3-3-4. ویژگی‏های جمعیتی.. 96

4-4. امکانات و تأسیسات زیربنایی.. 98

1-4-4. تأسیسات زیربنایی.. 99

2-4-4. امکانات سایت های موجود در منطقه آزاد ارس.... 105

3-4-4. امکانات مذهبی.. 110

4-4-4. آموزش عالی.. 112

5-4-4. حمل و نقل.. 115

5-4. صنعت، تولید و ارزش‏افزوده118

6-4. گردشگری.. 123

1-7-4. امکانات گردشگری.. 128

8-4. تجارت و بازرگانی.. 130

1-8-4. واردات و تجارت داخلی.. 130

2-8-4. صادرات و ترانزیت... 132

9-4. مصاحبه با صاحب‌نظران.. 134

10-4. جمع بندی و ارائه جدول SWOT. 139

فصل پنجم.. 145

نتیجه‏گیری و پیشنهادات... 145

1-5 . نتیجه گیری.. 145

منابع.. 149

 

 

 

 

مقدمه:

استراتژی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی راهبردی است که در سال های اخیر و بعد از اقبال عمومی از این راهبرد در سطح جهانی، به ويژه بعد از جنگ جهانی دوم، مورد توجه کشورهای جهان سوم قرار گرفته است. در کشور ما نیز مطالعات مختلفی در مورد لزوم ایجاد این مناطق انجام شده است و بعد از تجربه مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار، نسل دوم این مناطق در حال شكل گرفتن هستند. از بین مناطق آزاد نسل دوم، «منطقه آزاد ارس» به دلیل پتانسیل های بالقوه­اش، نظیر همسایگی با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان، قفقاز و پتانسیل های طبیعی و همچنین نزدیکی به کلان شهر تبریز به عنوان هسته ی مرکزی تحولات شمال غرب کشور از شرایط متمایزی برخوردار است. امروزه بعد از تجربه سه دهه حضور این مناطق در مسیر توسعه کشور و گذشت 5 سال از ایجاد منطقه آزاد ارس، این سؤال اساسی بايد پرسيده شود كه این منطقه تا چه میزان در رسیدن به شاخص های توسعه موفق بوده است؟

برای پاسخ به این پرسش، نخست در فصل اول به کلیات پژوهش، نظیر بیان مسأله، ضرورت، اهداف و غیره پرداخته شد.

در فصل دوم مبانی تحقیق در زمینه توسعه، توسعه منطقه ای و تجربیات مناطق آزاد مطرح گردیده و چارچوب نظری تحقیق، مورد بحث قرار گرفت.

در فصل سوم مباحث روش شناسی "مطالعه موردی" مدنظر قرار گرفت.

فصل چهارم به ارزیابی آمار و مصاحبه ها و ارايه گزارش از تحلیل SWOT اختصاص یافت.

و در فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات ارایه شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1 بيان مسأله

شكل گيري مناطق آزاد در جهان با اهداف متفاوتي همراه بوده است؛ اما به عنوان يك نقطه مشترك در تمامي مناطق آزاد، هدف اصلي فراهم آوردن زمينه افزايش صادرات كالا و خدمات از طريق پيوند با بازارهاي جهاني است و مهم ترين ابزار اين كار نيز جذب سرمايه هاي خارجي و فناوري مي باشد كه از طريق حذف محدوديت ها و ايجاد مزيت در اين مناطق شكل مي گيرد. در كشور ما نيز انديشه ي ايجاد اين مناطق عموما با همين هدف ها در سال 1330 مقارن با احساس ضعف در تسهيلات بندري و زير بنايي در بنادر خرمشهر، بوشهر و بندرعباس شكل گرفت (کمیجانی, 1374). در اوايل دهه 50 اين انديشه براي اولين بار در كشورمان عملي شد و جزيره كيش به عنوان اولين منطقه ي آزاد در ايران در نظر گرفته شد(دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد, 1381) و منطقه آزاد مورد بحث در اين پايان نامه در اواخر سال 1383 در شهر جلفا به نام منطقه ي آزاد ارس شكل گرفت؛ اما آنچه در اين ميان نبايد مورد غفلت قرار بگيرد اين است كه نفس ايجاد و نام گذاري يك منطقه به نام منطقه ي آزاد نمي تواند منجر به حصول اهداف مورد نظر شود و آنچه در اين ميان بايد مورد توجه قرار بگيرد توجه به برنامه ريزي و اتخاذ تصميمات متناسب با شرايط و پتانسيل هاي منطقه ي مورد بحث براي رسيدن به اهداف مورد نظر يعني رشد و توسعه اقتصادي مي باشد كه يادآور نقش برنامه ريزي منطقه اي در اين موارد است. پس در ابتدا به تعريف كوتاهي از مناطق آزاد و برنامه ريزي منطقه اي خواهيم پرداخت.

منطقه ي آزاد، محدوده ي جغرافيايي در يك كشور است كه خارج از مرزهاي گمركي قرار دارد و مي تواند يك بندر، جزيره، شهر و حتي يك فرودگاه باشد. مسئولان در اين مناطق با ارايه امتيازات براي سرمايه گذاران، تلاش دارند تا سرمايه هاي داخلي و خارجي را در بخش هاي صنعتي و تجاري به اين مناطق جلب كنند.

معافيت از عوارض گمركي، معافيت هاي مالياتي و كاهش مقررات اداري و مقررات زدايي از مهم ترين اين تسهيلات است. از موارد ديگر كه سبب ترغيب سرمايه گذاران مي شود مي توان به نيروي كار ارزان، نزديكي به بازار مصرف و ساير امكانات اين مناطق اشاره كرد. (فاضل, 1380)

سازمان ملل متحد (یونیدو) مناطق آزاد را به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می کند. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد - که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است - به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد, 1381)

به طور کلی مناطق آزاد را در نهايت مي توان اين گونه تعريف كرد:

منطقه ی ‌تجاری‌ آزاد، قلمرو معینی‌ است‌ که‌ غالباً در داخل‌ یا مجاورت‌ یک‌ بندر واقع‌ گردیده‌ و در آن‌، تجارت‌ آزاد با سایر مناطق‌ جهان‌ مجاز شناخته‌ شده‌ است‌. کالاها را می‌توان‌ بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمرکی‌، از این‌ منطقه‌ خارج‌ یا به‌ آن‌ وارد نمود.

شركت هاي مستقر در مناطق آزاد تجاري معمولا نه تنها از قوانيني مانند برگشت سود، اشتغال خارجي ها در قسمت هاي مديريت و نظارت فني و واردات ماشين آلات سرمايه اي، كه در اقتصاد داخلي و مالكيت خارجي شركت ها حكمفرما است، معاف هستند بلكه از دسترسي به سهميه هاي وارداتي كشور هاي ميزبان نيز بهره‏مند مي شوند. در اكثر كشورهايي كه اقدام به تاسيس مناطق آزاد كرده اند اداره جداگانه‏اي براي ارتباط بين دولت و شركت هاي منطقه، با هدف كاهش هزينه هاي اداري شركت هاي منطقه و جلوگيري از تاخيرات غير ضروري ايجاد شده است. (کمیجانی, 1374)

امروزه بعد از سه دهه پرسش اساسی این است که آیا این مناطق در رسیدن به اهداف و سیاست­های خویش موفق بوده‌اند و توانسته­اند به جایگاه مناسبی برای رسیدن به اهداف توسعه­ای خویش به ويژه در امر توسعه منطقه­ای دست يابند؟

با توجه به این مسايل، ما در شناخت مناطق آزاد و روند دستیابی به اهداف آنها بر مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس تكيه كرده ايم.

2-1 ضرورت و اهميت موضوع

مناطق آزاد تجاری، با داشتن قابلیت‌هایی در جهت افزایش صادرات، اشتغال­زایی، جذب سرمایه­گذاری خارجی، جذب گردشگر و... می­تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور­ها به ويژه کشور­های در حال توسعه ایفا کند که تجربیات کشور­هایی مانند ترکیه، هندوستان، امارات متحده عربی، چین و کره جنوبی موید این نکته است و امروزه که حدود یک دهه از تاسیس منطقه­ی آزاد ارس می­گذرد و سرمایه­گذاری زیادی در این مورد انجام شده ارزیابی عملکرد این منطقه در رسیدن به اهداف و احیاناً ارايه راهبرد­هایی برای عملکرد بهتر­، می­تواند راهگشا باشد­.

3-1 سؤالات و فرضيات تحقيق

1-3-1 سؤالات تحقيق..........................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 37000 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 470000 ریال

قیمت جدید : 37000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما