مشاهده / بستن موضوعات

بررسی ارتباط بین اطلاعات نامتقارن، سرمایه گذاری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
3883 بازدید

چكيده
از طریق قیمت سهام مدیران می توانند استراتژی هایی نظیر تصمیمات سرمایه گذاری را شکل دهند. در بازار کارا قیمت ها به طور پیوسته منعکس کننده اطلاعات جدید میباشند.ولی به دلیل انتقال نیافتن اطلاعات به طور کامل، اطلاعات بازار نامتقارن است. بنابراین قیمتهاي مبادله نه برپایه کیفیت واقعی اوراق بهادار بلکه بر اساس هیجانهاي کاذب بازار شکل گرفته است از این رو عدم تقارن اطلاعات تاثیر منفی معناداری بر حساسیت سرمایه گذاری نسبت به قیمت دارد و همچنین استراتژی های سرمایه گذاری بر رفتار سرمایه گذاران تاثیر دارند و با افزایش عدم تقارن اطلاعات ،حساسیت قیمت ( پاسخ سرمایه گذاران به سرمایه گذاری )، نسبت به سرمایه گذاری شرکت افزایش می یابد. در این مطالعه به بررسي رابطه بین سرمایه گذاری و قیمت سهام در حضور عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درطی دوره زمانی 1390-1385 مي پردازيم.جامعه آماری تحقیق شامل 119شرکت می باشد. تحقیق حاضراز نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،تحقیقی توصیفی– همبستگی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب با استفاده از تجزیه وتحلیل پانل و رگرسیون حداقل مربعات معمولی نشان می دهد ، عدم تقارن اطلاعات، اثر کاهشی بر حسایست سرمایه گذاری نسبت به قیمت و همچنین حساسیت قیمت نسبت به سرمایه گذاری دارد.

 

 

 

 140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بین نرخ بازده داراییها، عدم تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی، جریان وجوه نقد عملیاتی، تمرکز مالکیت، ارزش بازار سهام با مازاد سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
2246 بازدید

چكيده:
هدف اصلی در هر سرمایه گذاری رسیدن به منفعت است زیرا سرمایه گذارانبه سود حاصل از سرمایه گذاری و افزایش ثروت در بلند مدت اعتقاد دارند.شرکت ها به این دلیل سود تقسیمی مازاد پرداخت می کنند تا اطلاعات بیشتری را به بازار سرمایه انتقال دهند،با افزایش جریان اطلاعات، شرکت ها با صرف هزینه سرمایه کمتر به تحصیل سرمایه بیشتری دستیابی پیدا می کنند.اين تحقيق که از نوع تحقيق توصيفي–همبستگي بوده،به بررسی ارتباط بين نرخ بازده دارایی ها، عدم تقارن اطلاعاتی،اهرم مالی،جریان وجه نقد عملیاتی،تمرکز مالکیت،ارزش بازار سهام،اندازه شرکت با مازاد سود تقسیمی شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.بدین منظور تعداد 72 شرکت در دوره زماني87–1383از بین شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معني دار بودن الگوها نيز با استفاده از آزمون آماري F ،آزمونT، ضريب تعيين، ضريب همبستگي و آزمون دوربين– واتسون و بررسي مفروضات رگرسيون مورد سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که مازاد سود تقسیمی با نرخ بازده دارایی ها،اهرم مالی،جریان وجه نقد عملیاتی،ارزش بازار سهام با تاثیر متغیر کنترل اندازه،ارتباط معنی دار دارد.
واژگان كليدي: نرخ بازده دارایی ها،عدم تقارن اطلاعاتی،فرضیه پیام دهی،اهرم مالی،جریان وجه نقد عملیاتی،تمرکز مالکیت،ارزش بازار سهام،اندازه شرکت، مازاد سود تقسیمی،شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 46000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دسته بندی: حسابداری
2653 بازدید

چكيده:
در این پژوهش به بررسی انتخاب دارایی های سرمایه ای پرداخته ایم. این مبحث تا کنون در بسیاری از موارد و جنبه ها مطرح شده است و روش های متفاوتی در این زمینه مطرح شده است که این روش ها را نمی توان روشی کامل و بدون اشتباه دانست. روش های مختلفی برای ارزشگذاری وجود دارد.
در اینجا به بررسی روشی جدید در انتخاب دارایی های سرمایه ای (سهام) پرداخته شده است. سهام عموما در حسابداری بر مبنای زمان و دوره نگهداری سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت هستند. بورس اوراق بهادار تهران جایگاهی است که می توان در آن به بررسی انتخاب دارایی های سرمایه ای مبادرت نمود.
در پایان این تحقیق مشخص شد که روش انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک دارای عملکرد بهتری نسبت به دو روش مطرح شده دیگر (انتخاب دارایی ها به صورت برابر و انتخاب بر اساس گشت تصادفی) را دارا است. در این پژوهش نشان داده شد که می توان از روش مذکور یعنی روش انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از ژنتیک الگوریتم برای سرمایه گذاری در سهام و دارایی های سرمایه ای استفاده نمود.

کلید واژه ها:
دارایی سرمایه ای، الگوریتم ژنتیک ، گشت تصادفی، انتخاب برابر

 80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تحلیل رابطه بین ارزش افزوده نقدی (CVA) و سود نقدی تقسیمی هرسهم (DPS) در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
2221 بازدید

چكيده:
یکی ازاهداف پرداخت سود سهام،ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران به سرمایه گذاری درسهام شرکتها می باشدازاین روهرگونه اطلاعاتی که بتواند مخاطره سرمایه گذاران را کاهش دهد،فرایند سرمایه گذاری را تقویت و تسریع خواهد نمود.لذا درتحقيق حاضرما به دنبال بررسي يك جنبه خاص از توان پرداخت سود سهام با استفاده ازمتغيرهاي ارزش افزوده نقدیخواهيم بود كه مي تواند يكي ازعوامل تاثيرگذاربرفعاليت بازارسرمایه و كارايي مطلوب ومورد نظر آن باشد.
در این تحقیق سعی برآن است که علاوه بر بررسی رابطه بین ارزش افزوده نقدی وسود نقدی تقسیمی هر سهم درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ونیزمنافع حاصل ازارائه آن بر تصمیمات سرمایه گذارن،محتوای افزاینده اطلاعاتی این مفهوم در مقابل دومتغییر سنتی حسابداری دیگر،یعنی سود عملیاتی ووجوه نقد حاصل ازعملیات مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.در اين تحقیق از چارچوب مدل رگرسيوني تک متغيره وبر اساس داده هاي تابلويي جهت بررسي رابطه بين ارزش افزوده نقدی و سود نقدی تقسیمی هرسهم درشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران طی سالهای 1380 تا 1388 استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل65شرکت پذيرفته شده در بورس تهران در بازه زماني 9 ساله مي باشد. روش نمونه گیری روش حذفی می باشد به اینصورت که شرکتهایی که دارای ویژگی های مورد نظر نبودند از نمونه حذف گردیدند .
يافته ها نشان مي دهد به طور کلي بين ارزش افزوده نقدی و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران رابطه معناداري وجود دارد و نیز متغیر ارزش افزوده نقدی در مقایسه با دو متغیر سود عملیاتی و جریان وجوه نقد عملیاتی بهتر می تواند قدرت پرداخت سود سهام نقدی را تخمین بزند .

 

 

 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 47000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بین مدیریت سود، مازاد جریان نقد آزاد و نظارت های برون سازمانی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
2647 بازدید

چكيده:
هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین مازاد جریان نقد آزاد و مدیریت سود شرکت و شناخت رابطه بین نظارت برون سازمانی و مدیریت سود شرکت می‌باشد.به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا وجود مازاد جریان نقد آزاد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود بالا تر در این شرکت‌هاست یا خیر؟ و آیا نظارتهای برون سازمانی باعث تعدیل رابطه بین مازاد جریان نقد آزاد و مدیریت سود می‌شود یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، تعداد 116 شرکت از شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سال‌های 1385 تا 1390به عنوان نمونه انتخاب شدند.در این پژوهش متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز،متغیر مازاد جریان نقد آزاد نیز با استفاده مدل لن و پلسن و متغیر نظارت برون سازمانی نیز با استفاده از دو معیار اندازه موسسه حسابرسی،سهامداران نهادی عمده مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل‌های رگرسیون در سطح معنی داری 99 در صد استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط معنا دار و مستقیم بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود وجود دارد و بین اندازه موسسه حسابرسی و مدیریت سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اندازه موسسه حسابرسی باعث تعدیل رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می‌شود ولی بین سهام داران نهادی عمده و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد و باعث تعدیل رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود نمی‌شود .

 110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


کیفیت در گزارشگری مالی و خطای پیش بینی سود با استفاده از کیفیت اقلام تعهدی ، عمر شرکت و رشد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
3362 بازدید

چكيده:
در این تحقیق به بررسی کیفیت در گزارشگری مالی و خطای پیش بینی سود با استفاده از کیفیت اقلام تعهدی ،عمر شرکت و رشد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد برای رسیدن به این هدف شش فرضیه مطرح گر دیدند برای آزمون فرضیات تحقیق داده‌های 94 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک هدفمند برگزیده و از داده‌های دوره زمانی بین سال‌های 1384 تا 1390 برای انجام آزمون آماری مورد استفاده قرار گرفتند تا بتوانیم از طریق تجزیه و تحلیل های آماری که با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است به نتیجه‌گیری در رابطه با فرضیات تحقیق بپردازیم .
نتایج حاصله نشان دهنده این امر می باشد که کیفیت در گزارشگری مالی در شرکت‌هایی که دارای اقلام تعهدی باکیفیت بالاتر می باشند بیشتر از شرکت‌های دارای اقلام تعهدی باکیفیت پایین تر است و خطای پیش بینی سود در شرکت‌هایی که دارای اقلام تعهدی باکیفیت بالاتر می باشند کمتر از شرکتهای دارای اقلام تعهدی با کیفیت پایین تر است و کیفیت در گزارشگری مالی درشرکتهایی که دارای رشد بیشتری می باشند بیشتر از شرکتهایی است که دارای رشد کمتری می باشند و خطای پیش بینی سود در شرکتهایی که دارای رشد بیشتری می باشند کمتر از شرکتهایی است که دارای رشد کمتری می باشند و همچنین کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهایی که دارای عمر بیشتر می باشند بالاتر از شرکت هایی است که دارای عمر کمتر هستند و خطای پیش بینی سود در شرکتهای دارای عمر بیشتری می باشند بالاتر از شرکتهایی است که دارای عمر کمتری هستند .
واژه های كلیدی: کیفیت در گزارشگری مالی ،خطای پیش بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی ، عمر شرکت، رشد شرکت

 

 

 

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی تاثیر حاكميت شركتي بر کیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دسته بندی: حسابداری
3488 بازدید

چكيده:
موضوع حاکمیت شرکتی ، باگسترش شرکت های سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی، به یکی از جنبه های اساسی تجارت تبدیل شده است و توجه به آن روز به روز در حال افزایش است (باباجانی و عبدی،1389 ،66).وجود یک سیستم حاکمیت شرکتی مناسب می تواند شرکت ها را در جلب اعتماد سرمایه گذاران و تشویق آنها به سرمایه گذاری یاری دهد و اجرای این اصول در سطح شرکت باعث بهبود عملکرد مالی وافزایش ارزش بازار آن می شود(کبیری،1389 ،2). حاکمیت شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم، به عنوان یکی از مهمترین مباحث کسب و کار مطرح شده است تاکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامداران قرار داشت وبعدها طرح و دیدگاه های جدیدتر به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذینفعان و اجتماع گرایش یافت.در سالهای اخیر، پیشرفت¬های زیادی در زمینه موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است وکشورهای پیشرودراین زمینه، همچنین به تقویت نظام های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند(نقدی ،1388 ،1).
وجودیک سیستم حاکمیت شرکتی مناسب می تواند شرکت ها را در جلب اعتماد سرمایه گذاران و تشویق آنها به سرمایه گذاری یاری دهد و اجرای این اصول در سطح شرکت باعث بهبودعملکرد مالی وافزایش ارزش بازار آن می شود(کبیری،1389 ،2).حاکمیت شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم، به عنوان یکی از مهمترین مباحث کسب و کار مطرح شده است تاکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامداران قرارداشت و بعدها طرح ودیدگاه های جدیدتربه سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذینفعان و اجتماع گرایش یافت.در سالهای اخیر،پیشرفت های زیادی در زمینه موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است وکشورهای پیشرو در این زمینه،همچنین به تقویت نظام های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند(نقدی،1388 ،1).در این پژوهش سوال اصلی این است که آیا بین متغیرهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود رابطه وجود دارد؟به همین منظور اندازه هیئت مدیره،مدیران صاحب سهام، مدیران غیر اجرایی،کیفیت مدیریت، مقام اجرایی ارشد(مدیر عامل)که رییس هیئت مدیره است،مدیر اجرایی(عضو موظف) که رییس هیئت مدیره است،مقام اجرایی ارشد(مدیر عامل)که عضوهیئت مدیره است،اندازه کمیته حسابرسی،کمیته حسابرسی مستقل که به عنوان برخی از متغیرهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته برای دوره زمانی5 ساله1385 تا 1389 شناسایی شده اند و جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که در نهایت با توجه به خروجی های آماری به این نتیجه می رسیم که بین کیفیت سود وتعداد اعضای هیئت مدیره ،مدیران غیر اجرایی، رئیس هیئت مدیره که مدیر اجرایی باشد، اندازه کمیته حسابرسی و کمیته حسابرسی مستقل رابطه معنی دار وجود دارد.

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


رابطه توانمند سازی کارکنان باعملکرد تیمی مطالعه موردی بانک ملی ایران

دسته بندی: مدیریت
2616 بازدید

چکیده :
از زمانی که جامعه بشری از مرحله اقتصاد معیشتی خارج و به دو گروه کارگر و کارفرما تقسیم شده است ، چگونگی افزایش بهره وری نیز مورد توجه قرار گفته است ، گاه زر ، گاه زور و گاه تزویر ، ابزار افزایش بهره وری بوده اند همین که پای آگاهی مردم افزایش یافت و پای قوانین و مقررات مربوط به حقوق بشر به میان آمد ، ایجاد رضایت و انگیزش مطرح شد و اینک سخن از توانمند سازی نیروهای انسانی است توانمند شدن یعنی تمایل افراد به خود کنترلی ، به خود اهمیت دادن و برای خود آزادی قائل شدن(اورعي يزداني،1:1381) .هدف تحقیق بررسی رابطه توانمند سازی کارکنان با عملکرد تیمی می باشد؛ پس براین اساس سوال اصلی و فرضیات فرعی طراحی گردید؛ که به وسیله‌‌ی داده های بدست آمده از پرسشنامه اندازه گیری و مورد آزمون قرار گرفته اند.برای سنجش متغیر توانمند سازی کارکنان از پانزده سؤال بسته و برای سنجش متغیر عملکرد تیمی از بیست سؤال بسته استفاده شده است.پرسشنامه ها با نظر استاد راهنما بدلیل سهولت در تجزیه و تحلیل بطور یکاسه طراحی و توزیع شد که روا بوده و و پایایی آن نیز به وسیله‌‌ی ضریب آلفای کرونباخ(759/0) مورد تأییدقرار گرفته است. از بین جامعه‌‌ی آماری که کارکنان شهرداری شهرستان کوهدشت (300) می‌باشد؛ 73 نفر بعنوان حجم نمونه بطور تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌ها بین ایشان توزیع شد.
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – همبستگی می‌باشد؛ لذا جهت تجزیه و تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.نتایج حاصله از این تحقیق گویای این موضوع است که بین توانمند سازی کارکنان و عملکرد تیمی رابطه‌‌ی مستقیم ومثبت وجود . همچنین بین سه مولفه از چهار مولفه توانمند سازی (شایستگی ، معنی داربودن و تاثیر گذاری) با عملکرد تیمی رابطه مثبت وجود دارد .
واژهای کلیدی:
توانمند سازی ، عملکرد تیمی ، کارکنان ، شایستگی ، معنی دار بودن ، تاثیر گذاری

 

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 43000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


مطالعه عوامل موثر کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک های ايرانی

2711 بازدید

چکیده
مشکل بروز زیان‌های مالی عظیم مانند ورشکستگی بانک لمن برادرز و فردي ‌مک حکایت از اهمیت مدیریت ریسک در نظام مالی دارند، در این میان قوانین و مقررات، نهاد های مالی را ملزم به رعایت استاندارد هایی در این وادی نمود که از همه آنها مهمتر می توان به قوانین پیمان بازل اشاره نمود. این کمیته معیاری را تحت عنوان کفایت سرمایه مطرح نمود. نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک‌ها بوده و حداقل این نسبت بر اساس مصوب يکهزار و چهاردهمين جلسه شوراي محترم پول و اعتبار معادل 8% بیان شده است و مبنای محاسبه آن به صورت ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ پایه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ریسک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ می باشد.
هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت ریسک بانک ها و عوامل کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از نسبت کفایت سرمایه به عنوان معیاری از مدیریت ریسک بانک ها در میان بانک های تجاری ایران طی دوره 1384-1389 می باشد، در این پژوهش از میان نهاد های مالی ایران 13بانک داخلي با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب و جهت تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ها از روش داده های پانل و با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 7مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته های این تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم و معناداری میان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با مدیریت ریسک بانک ها و همچنین نشان از وجود رابطه معکوس و معنادار میان نرخ تورم و مدیریت ریسک بانک ها می باشد. این نتایج پیشنهاد می کند از آنجا که این گونه عوامل خارج از کنترل و حیطه بانک است، به مدیریت توصیه می شود که برای کاهش و مدیریت بهتر ریسک بانک ها به عوامل کلان اقتصادی توجه نمایند و لذا می توان با پیش بینی شرایط آتی و عوامل کلان اقتصادی برای دوره های آتی و مقدار احتمالی این متغیر ها به مدیریت ریسک بانک ها کمک نمود.
واژه های کلیدی : نسبت کفایت سرمایه و مدیریت ریسک بانك ها، نرخ تورم، رشد توليد ناخالص داخلي.

 

 27صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 12000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


مطالعه عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بانک ها

دسته بندی: مدیریت
3170 بازدید

چكيده
مشکل بروز زیان‌های مالی عظیم مانند ورشکستگی بانک لمن برادرز و فردی‌مک حکایت از اهمیت مدیریت ریسک در نظام مالی دارند، در این میان قوانین و مقرراتی نهاد های مالی را ملزم به رعایت استاندارد هایی در این وادی نمود که از همه آنها مهمتر می توان به قوانین پیمان بازل اشاره نمود . این کمیته معیاری را تحت عنوان کفایت سرمایه مطرح نمود.
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که عوامل بسیاری بر تعیین نسبت کفایت سرمایه که معیاری از مدیریت ریسک بانک ها موثرند.
در این پژوهش رابطه بین مدیریت ریسک بانک ها و عوامل خاص بانک شامل ؛ نسبت نقدینگی ، نسبت حساسیت بهره ، اندازه بانک ، ریسک اعتباری ، نسبت سود آوری و نسبت کارایی عملیاتی و همچنین عوامل کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفته است ، در این تحقیق هشت فرضیه در مورد تأثیر عوامل خاص بانک و همچنین عوامل کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک ها تدوین شده است. از میان نهاد های مالی ایران 13بانک از میان بانک های داخلی طی سال های 1384 تا 1389 با استفاده از روش آماری داده های پانل و با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 7مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان از عدم وجود رابطه معنادار میان عوامل خاص بانک و مدیریت ریسک بانک ها و وجود رابطه معناداری میان عوامل کلان اقتصادی با نسبت کفایت سرمایه دارد ؛ و همچنین نشان از وجود رابطه معنادار میان متغیر های کلان اقتصادی و نسبت کفایت سرمایه در کشور های در حال توسعه می باشد.
واژه های کلیدی : نسبت کفایت سرمایه و مدیریت ریسک  

 114صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
تماس با ما
کد تماس با ما