مشاهده / بستن موضوعات

بررسی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران

دسته بندی: حسابداری
1722 بازدید

چكيده:
تصمیم گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می کند. هدف از پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است و در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، پیش بینی بازده سهام (سود و افزایش قیمت سهام) نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تقسیم سود نقدی و عملکرد شرکت در بازار سرمایه ایران می باشد که دو دسته از شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و شاخص های با رویکرد حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرند. دراین تحقیق روش گردآوري اطلاعات، روش كتابخانه اي مي باشد. در راستای این هدف، تعداد93 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 6 ساله مورد مطالعه (88-83) در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی بین عملکرد و تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت وجود دارد و شاخص های با رویکرد حسابداری ضریب همبستگی بالاتری نسبت به شاخص های با رویکرد اقتصادی با تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دارند.

 148صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 49000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بین سودهای مختلف و جریانهای نقدی بابازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
2659 بازدید

چكيده:
در این تحقیق به بررسی رابطه بین اقلام صورت سود و زیان و بازده شرکت ها پرداختیم و آن را با رابطه ی اقلام صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام مقایسه می کنیم.متغیر وابسته بازده سهام می باشد که عبارت است از بازده ی ناشی از خرید و نگهداری سهام شرکت در یک دوره زمانی یک ساله و متغیر های مستقل عبارتند از :
1. سود قبل از مالیات و بهره هر سهم (EBIT)
2. سود خالص بعد از مالیات و قبل از اقلام غیر مترقبه هر سهم (NPATABS)
3. سود خالص بعد از مالیات هر سهم (NPAT)
4. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی هر سهم (OPCF)
5. جریان های نقدی ناشی از بازده ی سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی هر سهم(RETCF)
6. جریان های نقدی ناشی از مالیات بردرآمد هر سهم(TCF)
7. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری هر سهم(INVCF)
8. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی هر سهم(FINCF)
9. کل جریان های نقدی هر سهم(NCF)
که به تفصیل در این فصل و نیز فصل دوم به تعاریف عملیاتی آنها پرداخته شده است .قلمرو مکانی تحقیق فوق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، و قلمرو زمانی تحقیق بین سالهای 1385 الی 1389 در نظر گرفته شده است.داده های لازم برای تحقیق از نرم افزار های ره آورد نوین و تدبیر پرداز جمع آوری و توسط نرم افزار آماری SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.که روش آماری جهت آزمودن فرضیات تحقیق رگرسیون، می باشد.
یافته های پژوهش فوق بیانگر این است که، همبستگی سودهای مختلف با بازده ی سهام نسبت به همبستگی بخش های مختلف صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام بییشتر است .در فرضیه دوم پیش بینی می شود که میزان همبستگی بین بازده سهام و سودهای گوناگون با افزایش اقلام تعهدی یا معوق نسبت به همبستگی جریان های نقدی با بازده سهام افزایش می یابد ، که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

 96صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 36000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی تاثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
3443 بازدید

چكيده
بسیاری از تغییرات در ارزش و ریسک شرکت ها در بازار سرمایه تحت تأثیر اطلاعات مختلف و متنوعی است که از سوی شرکتها به بازار ارائه می شود. برخی از این اطلاعات منشأ پیش بینی و برآورد دارند. لذا صحت و سقم این پیش بینی ها مورد سؤال خواهد بوددر این پژوهش، به طور تجربی، فاکتورهای شناسایی شده در تحقیقات و مطالعات خارج از کشور، بر روی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی ،76شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 6 ساله پژوهش (89-84) در مورد آنها قابل دسترس می باشد. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است فرضیات تحقیق مبتنی بر ارزیابی سه فاکتور شامل دقت پیش بینی ، دفعات پیش بینی و اعتبار پیش بینی می باشد. با در نظر گرفتن واکنش ریسک و ارزش شرکت ها به اعلام پیش بینی سود بوسیله مدیریت به عنوان متغیر وابسته نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اعتبار پیش بینی سود اعلام شده توسط مدیریت با ارزش شرکت ارتباط مستقیم وجود دارد.هم چنین نتایج حاصله از آزمون فرضیه دوم بیانگر وجود ارتباط معکوس بین متغیرهای اعتبار و دفعات پیش بینی سود با ریسک غیر سیستماتیک و ارتباط مستقیم خطای پیش بینی با ریسک غیر سیستماتیک می باشد.در مورد اثر متغیرهای پیش بینی سود مدیریت بر ریسک سیستماتیک رابطه معنی داری مشاهده نشد.
واژگان کلیدی: پیش بینی سود مدیریت،افشااجباری،ریسک شرکت، ارزشگذاری

 170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 48000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی ارتباط بین مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری

دسته بندی: حسابداری
2895 بازدید

چكيده:
در این پژوهش رابطه بین مالیات بر ارزش افزوده و ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری آزمون شد . برای این منظور ، ارتباط بین مالیات بر ارزش افزوده با ویژگیهای مربوط بودن ( به موقع بودن ،قابلیت پیش بینی کنندگی، ارزش بازخورد ) ، قابل مقایسه بودن ( ثبات رویه ، یکنواختی) قابل اتکاء بودن ( بیطرفی ، بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل ، کامل بودن ، احتیاط در اطلاعات حسابداری ) مور مطالعه قرار گرفت .
با توجه به ادبیات نظری و پژوهشهای انجام شده ، فرضیه های پژوهش جهت بررسی رابطه متغیر وابسته (مالیات بر ارزش افزوده) با متغیرهای مستقل مربوط بودن ( به موقع بودن ،قابلیت پیش بینی کنندگی، ارزش بازخورد ) ، قابل مقایسه بودن ( ثبات رویه ، یکنواختی) قابل اتکاء بودن ( بیطرفی ، بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل ، کامل بودن ، احتیاط در اطلاعات حسابداری ) تدوین شد و رابطه بین آنها آزمون شد . نتایج آزمون رابطه مالیات بر ارزش افزوده با هر یک از متغیرهای مستقل به صورت جداگانه حاکی از آنست که تمامی فرضیه های مطرح شده با 95٪ اطمینان مورد تایید قرار گرفته اند

 144صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 47000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس

دسته بندی: حسابداری
2188 بازدید

چكیده:
هدف این تحقیق بررسی « ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی وغیر مالی برنوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. بنابراین سعی گردیده است تا با انتخاب نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد شناسایی قرار گیرد. متغیرهای مورد بررسی شامل نسبت های مالی به دست آمده از صورت های مالی ، اندازه شرکت و متغیر بحران مالی شرکت ها است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- همبستگی است.
نتایج حاصل ازآزمون مقایسه میانگین دو جامعه نشان داد که از بین نسبت های مالی، متغیرهای نسبت جاری، سود خالص به کل دارایی ها، سود ناخالص به کل داریی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی، سود خالص به دارایی های ثابت وسرمایه در گردش به کل دارایی بر اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد و اندازه شرکت تاثیری بر اظهار نظر حسابرس ندارد. همچنین بین اظهار نظر حسابرس وبحران مالی رابطه معنی داری وجود ندارد.
آزمون لجستیک برای دوگروه متغیرها بررسی شد. در روش اول متغیرهایی که تفاوت معنی داری بین دو گروه داشتند وارد مدل شدند که از بین آنها متغیرهای سود قبل از بهره ومالیات بیشترین تاثیر را بر اظهار نظر حسابرس دارد ودر روش دوم تمام متغیرها بدون هیچ محدودیتی وارد مدل شدند که نتایج به دست آمده نشان داد متغیرهای سود عملیاتی به فروش، موجودی کالا به فروش ، میزان دارایی و میزان فروش قابلیت پیش بینی اظهار نظر حسابرس را دارند.

 

 170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 45000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت بابازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
2400 بازدید

چكيده
بررسی پیرامون ارتباط بین حجم معاملات و تغييرات قيمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 81 الی 86 می باشد. با توجه به اهمیت پیش بینی بازده سهام برای سرمایه گذاران در این تحقیق تلاش شده است که به بررسی امکان پیش بینی بازده سهام با استفاده از حجم معاملات و تغييرات قيمت پرداخته شود. یک فرضیه اصلی «ارتباط بین حجم معاملات و تغييرات قيمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادارتهران.» در این تحقیق مطرح شده است که خود شامل دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:
1- بین حجم معاملات و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
2- بین تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های فعال پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز بین سالهای 81 الی 86 می باشد. اطلاعات مورد نیاز این شرکت ها از طریق گزارشات منتشره، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزارهای مختلف بورس ازجمله نرم افزار شرکت ره آورد نوین بدست آمده است.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری 18SPSS استفاده شده است که از طریق آن آزمون های مختلف نظیر آزمون رگرسیون، ضریب همبستگی و اعتبار ضریب همبستگی انجام شده که نتیجه بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات این بوده است که درسالهای 82 و 84 و همچنین در حالت کلی بین متغیر، تغییرات قیمت با ریشه بازده مورد انتظار سهام رابطه وجود دارد، که از این سه حالت سه مدل رگرسیونی زیر حاصل شد:..........

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 46000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر

دسته بندی: روانشناسی, مدیریت
2041 بازدید

مدت زمان كاري پرسنل مركز توانبخشي و همچنين كاركنان خدماتي اين مركز بطور متوسط 12 ساعت در روز مي باشد ولي ساعت كاري مراقبين در مركز توانبخشي باران مهر به صورت شيفتي (24 ساعت شيفت كاري و 48 ساعت استراحت) مي باشد و در هر شيفت 2 مراقب براي نگهداري از بيماران گذاشته مي شود. ساعت ورود كاركنان مركز توانبخشي باران مهر در طول هفته 8 صبح و ساعت خروج آن ها 8 عصر مي باشد. و كاركنان بايد تا پايان ساعت كاري خود حتي اگر كارشان هم تمام شده در مركز بمانند و حق خروج از مركز را تا زمان اتمام ساعت كاري خود ندارند. ساعت استراحت كاركنان 1 - 12 مي باشد كه در عرض اين يك ساعت بايد كارهاي شخصي خود را به اتمام برسانند. براي گرفتن مرخصي بايد از قبل فرم مرخصي گرفته و پركرده و به مسئول قسمت مربوطه تحويل بدهند و همچنين مرخصي هاي ساعتي و نيمروزي خود را بايد از يك روز قبل اطلاع دهند.

مدت مرخصي در طول مدت سال نمي تواند بيش از 30 روز باشد.

 

 

 

 79صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و جامعه آماری دارد قیمت 9700 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693بررسی تطبیقی میزان استفاده از مدیریت مشارکتی در میان مدیران دبیرستان های شهر تهران

دسته بندی: علوم تربیتی
1968 بازدید


چکیده:
مشاركت از جمله مقولاتي است كه در دورة معاصر مورد توجه بسياري از صاحب‌نظران و رهبران جوامع مختلف قرار گرفته است. گستره موضوعي آن به نوعي است كه آن‌ را بعنوان موضوعي ميان رشته‌اي جاي داده است. آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد پیچیده اجتماعی ایجاب می کند تا افراد با دانش، تخصص و نگرش های مختلف با یکدیگر همکاری نمایند، این امر مستلزم استقرار نظام مدیریت مشارکتی است. استفاده از مدیریت مشارکتی یکی از عمده ترین عوامل افزایش اثر بخشی و رضایت شغلی کارکنان یک سازمان می باشد.
با توجه به اینکه نقش دبیران در مدارس بسیار می تواند سازنده باشد این رساله فقط از منظر دبیران بررسی شده است. هدف کلی این تحقیق تعیین میزان استفاده از مدیریت مشارکتی در بین مدیران زن و مرد دبیرستان های شهر تهران می باشد. پژوهش حاضر از نوع غیرآزمایشی است و از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها پژوهش از نوع تحقیقات کیفی به شمار می رود. روش به کار گرفته شده در این تحقیق گراندد تئوری می باشد. به منظور بررسی سئوالات پژوهشی در این تحقیقات از مصاحبه نیمه ساختار یافته وضعیت مدیریت مشارکتی و چالشها و موانع ان از دیدگاه دبیران استفاده شده است. جامعه آماری یا گروه کلی مورد مطالعه در این تحقیق را دبیران دبیرستان های دخترانه و پسرانه در منطقه 18 و 1 آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می دهند. روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق مشاهده مستقیم و مصاحبه عمیق با دبیران دبیرستانهای منتخب می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات در این تحقیق اکتشافی می باشد. پس از انجام مصاحبه های لازم با دبیران و اخذ نقطه نظرات انها ، برای پاسخها کد گذاری گردیده و تجزیه و تحلیل لازم به عمل آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که دبیران تمایل و علاقه چندانی به مشارکت در امور مدرسه نداشته اند. میزان و نگرش دبیران به مشارکت در امور مدرسه به نحوه رفتار مدیران ارتباط داشت . یعنی مدارسی که مدیریت مشارکتی اعمال می شد ، دبیران امادگی و تمایل بیشتری برای مشارکت داشتند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که دبیران زن مشارکت بیشتری در امور مدرسه در مقایسه با دبیران مرد داشته اند.
کلید واژه ها: مشارکت ، مدیریت مشارکتی ، دبیران ، اموزش و پرورش ، نظام مشارکتی

 

 

138صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد+جامعه آماری قیمت 41000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه  علوم تربیتی و امور فرهنگی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


ميراث فرهنگی و نقش آن در جذب توريست

2867 بازدید

چكيده تحقيق:
در اين تحقيق سعي شده كه به يكي از راههاي افزايش درآمد كشور كه پيمان صنعت گردشگري مي باشد پرداخته شود اين مسأله مورد تحقي و بررسي قرار گيرد.
همچنين سعي شده به گونه اي راههايي مناسب در جهت جذب گردشگر و مشكلات و موانعي كه بر سر راه آن وجود دارد مورد بررسي قرار گيرد و با ارائه راهكارهاي مناسب قدمي در جهت رفع موانع موجود برداريم. اما اين را نيز بايد بدانيم كه اينگونه مشكلات با حرف و صحبت حل نمي شود و بايد به آن جامه عمل بپوشانيم.
همچنين سعي شده است با آوردن پرسشنامه و گرفتن يكسري آمار و ارقام نظر است مردم را نيز مورد بررسي قرار داه ايم. باشد كه انشاءا… با انجام اين تحقيق توانسته باشيم مشكلات و موانع و راه حل هاي آن را به درستي بيان نموده باشيم.


30صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پرسشنامه دارد قیمت 9000 تومان 

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه  گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

دسته بندی: حسابداری
2303 بازدید

بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
از جمله مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات اشاره کرد. از جمله اقلام گزارش شده در صورتهاي مالي تحت عنوان كلي دارايي هاي ثابت كه اساساً داراي ماهيتي متفاوت از ساير دارايي ها و يا حتي ساير اقلام صورتهاي مالي مي باشد می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. در این تحقیق به بررسی وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در صورتهای مالی پرداخته ايم. اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، باید در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی وجود رابطه همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجیده ايم و پس از طي فرآيند تحقيق و تاييد شدن فرضيات تحقيق مشخص شد كه بين ارزش گزارش شده دارايي نامشهود و سرقفلي به عنوان متغير مستقل و ارزش بازار به عنوان متغير وابسته در يك دوره 5 ساله بين سالهاي 1384 تا 1388 همبستگي مثبت معنادار وجود داشته است.
واژگان کلیدی: دارایی های نامشهود، دارايي‌ ، سرقفلی، قابلیت اعتماد، مربوط بودن

 

 85صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 
تماس با ما
کد تماس با ما