مشاهده / بستن موضوعات

پليس محلی و نقش آن در پيشگيری از وقوع جرم

دسته بندی: حقوق, نظامی
11314 بازدید

چكيده:
پليس محله كه در راستاي طرح چشم انداز ۲۰ ساله و تصويب ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي مطرح شد به زعم پژوهشگر نقش بسيار مهمي در پيشگيري از
وقوع جرايم دارد و در اين راستا نگارنده رساله خويش را با عنوان پليس محلي و نقش آن در
پيشگيري از وقوع جرم انتخاب و آن را به دو بخش ، اول مباني تئوريك و نظري نقش پليس در
پيشگيري اعم از اهميت و ضرورت پيشگيري از وقوع جرم و بررسي رابطه ضرورت پيشگيري و
نقش پليس و در اين باره همكاري مردم با پليس در ايجاد امنيت محله ، به مناسبت هاي زماني و
مكانهاي مستعد جرم و نيزبررسي سياست جنايي مشاركتي در دو قالب مشاركت مردم و جامعه مدني
در امر پيشگيري و مدل هاي مشاركت آنها در سياست جنايي مقنن را تحليل و در پايان جايگاه و
شأن پليس علي الخصوص پليس محلي را در امر پيشگيري به لحاظ تئوريك و راهكارهاي خاص
وبا نگاهي اجمالي به تاريخچه آن بررسي مي گردد .
در بخش دوم محقق جلوه هاي پليس محله ونيروهاي آن رادر قالب سازماندهي و كنترل از
طريق سازمانهايي چون شوراي امنيت كشور – مركز انتظام (معاونت انتظامي ناجا)و شركتهاي
خدمات حفاظتي و مراقبتي و تعامل آنها با نيرو هاي پليس محلي و همچنين بررسي نوع ، ميزان و
ضوابط عملكرد آنها و بررسي مصاديق پليس محلي در قالبهاي سرشيفت ، گشتي و ايستاده و ...
پرداخته و از طريق مصاحبه و پرسشنامه و مراجعه به سازمانهاي عالي و ناظر بر عملكرد پليس محله
به آمارهاي مهمي در زمينه هاي مختلف پيشگيري از جرم و رابطه آن با حضور و عملكرد پليس
محله دست يافته است و سرانجام نتيجه گيري هاي پژوهش راارائه خواهد كرد .

 


185صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 39900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم نظامی و انتظامی  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


حمايت از بزه ديده ی ناشی از قتل غير عمد در حقوق ايران و انگليس

دسته بندی: حقوق
2430 بازدید

چکيده:
واژه ی حمايت وجه مشترک احترام به حقوق مادی و غير مادی بزه ديدگان، به ويژه بزه ديدگان قتل غير عمد است که خواستگاه آن را می توان تا حدودی در عدالت تنبيھی و قطعا در عدالت ترميمی جستجو کرد.
حمايت ھای حقوقی از بزه ديدگان جرايم خصوصا جرم منظور، در بعضی موارد ھمان منطق حقوقی گذشتگان را شناسايی کرده و در صورت تقصير بزه کار قانون، داد بزه ديده را با جبران خسارت و يا با تحميل و اعمال رنج و مشقت مجازات بر مرتکب جرم می ستاند که حقوق داخلی در قتل غير عمد، جبران خسارت را با طبع مجازات در ھم آميخته است.
امروزه اگر بخواھيم ميزان توجه کشورھا را به حمايت از بزه ديدگان قتل غير عمد بسنجيم و بر اين اساس آنھا را طبقه بندی نمائيم پژوھش در بخش حمايت ھای فرا حقوقی يا پيرا حقوقی برای نيل به اين مقصود مناسب به نظر می رسد. چرا که وجود اين گونه حمايت ھا در حوزه ی قتل غيرعمد، از اين جھت که برای جبران لطمات معنوی نمی توان به حمايت ھای حقوقی اکتفا کرد ضروری است. لذا بر اساس رويه ی بين المللی که منشأ و مبنای قانونگذاری کشورھا قرار گرفته است علاوه بر دولت ھا ديگر نھادھای غير دولتی و مردمی می - توانند به گسترش حمايت از بزه ديدگان قتل غير عمد به صور مختلف ياری رسانند.
اين حمايت ھا می تواند در سطوح اجتماعی، مالی، پزشکی و عاطفی مطرح گردند.
در اين جھت الگو قرار دادن کشورھای توسعه يافته مانند انگلستان که اولين کشور اروپايی و دومين کشور دنيا به لحاظ حمايت از بزه ديدگان است مفيد به نظر می رسد تا با استفاده از تجارب عملی آنھا نه به صورت تقليد صرف بلکه با انطباق آن با شرايط حقوقی کشور و جامعه ی ايران بتوان گوشه ای از آلام بزه ديدگان قتل غير- عمد راکاھش داد.
واژگان کليدی: بزه ديده، جبران خسارت، حمايت حقوقی، حمايت فراحقوقی، قتل غير عمد.

 


125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 35000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی تحليلی فرصتها و تهديدات جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ايران (با تمرکز بر مطالعه تطبيقی)

دسته بندی: حسابداری, مدیریت
2115 بازدید

در عصر حاضر پديده جهانی شدن در تمام حوزه ها تاثير گذاشته و مورد توجه انديشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است. بازار سرمايه هم از اين قاعده مستثنی نيست. حفظ بقا، دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی و رقابت در سطح بين المللی، نيازمند تغيير شرايط موجود و همسو شدن ب ا پدي ده جه انی ش دن م ی باش د، ل ذا ج ذب من ابع م الی در س طح ب ين المل ل اهمي ت خ اص و استراتژيک پيدا می کند. بورس اوراق بهادار کشور ما نيز بايد خود را آماده ورود به عرصه جهانی نمايد. اما برای حضور موفق در بازارهای جهانی نياز به شناخت دقيق پديده جهانی شدن و فرصت ها و تهديدهايی است آه اين پديده برای بورس اوراق بهادار پديد خواهد آورد. هدف اين پژوهش شناسايی فرصتها و تهديدهای جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ايران و نظر سنجی در مورد آنها می باشد که در اين راستا بورس کشورهای مالزی، ژاپن، آلمان و مصر مورد مطالعه قرار گرفته اند.
روش تحقيق حاضر بر اساس هدف، آاربردي و بر اساس روش، توصيفی زمينه ياب (پيمايشی ) می باشد. اب زار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه می باش د که در ميان خبرگ ان مالی ب ازار سرمايه تهران توزيع شده است. نتايج تحقيق نشان می دهد که جهانی شدن موجب توسعه بورس، ت امين م الی ارزان ت ر و راح ت ت ر، اف زايش ق درت نق د ش وندگی، اف زايش ک ارايی، اص لاح زي ر ساختها و توسعه دانش مالی در بورس خواهد شد که اين عوامل به عنوان فرصتها شناسايی شده است. همچنين جهانی شدن موجب افزايش ريسک سرمايه گذاری در بورس می شود که اين عامل به عنوان تهديد شناسايی شده است.
220صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 41000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 
تاثیر جهانی شدن در توسعه اقتصادی چین

دسته بندی: علوم سیاسی
11412 بازدید

جهانی شدن اقتصاد امروزه در بردارنده فرصتها و چالشهای عمده برای کشورها و بنگاههای اقتصادی است. در واقع جهانی شدن اقتصاد با توجه به ماهیت غالب آن در روابط بین الملل سرنوشت اقتصادی و حتی سیاسی واحدهای سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است. امروزه بسیاری از کشورها با درک و شناخت دقیق روند جهانی شدن و شناسایی فرصتها و چالشهای آن به خوبی از شرایط آن در جهت تقویت روند توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی بهره برداری می کنند این بحث نیز مورد توجه قرار گرفته که توسعه اقتصادی امروزه ماهیت برونزا دارد و در خلا شکل نمی گیرد که به نظر واقعیتی پذیرفته شده است .
کشور چین نیز از جمله کشورهایی است که در دهه های اخیر روند رو به رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده و به دومین قدرت اقتصادی در جهان تبدیل شده است کشوری که دارای ساختار سیاسی سوسیالیستی است و هنوز از مبانی و اصول واقعی مارکسیسم کوتاه نیامده است به خوبی با سازوکار نظام سرمایه داری کنار آمده و به الگوی موفقی برای دیگر کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.

 


150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 32000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


ارزيابی چابکی سازمان با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی ايران خودرو)

دسته بندی: صنایع, مدیریت
2384 بازدید

ارزيابی چابکی سازمان با استفاده از منطق فازی

چکيده فارسی:
امروزه سازمانهاي تغييرات اساسي را در پيرامون خود تجربه ميکنند که عدم توجه به آنها، بقا سازمانهاي را تهديد مي کند. سازمان چابک توانايي بقا و پيشرفت در يک محيط پرتلاطم، به وسيله واکنش سريع نسبت به تغييرات و ايجاد محصولات و خدمات بر اساس خواست مشتري را دارد. از آنجاييکه چابکی يک نياز اساسی سازمان های امروز برای بقا می باشد و نياز برای يک سيستم نظامند جهت ارزيابی سطح چابکی سازمانها وجود دارد بنابراين هدف پايان نامه معرفی يک متدولوژی جهت تعيين ميزان چابکي کنوني سازمان و مقايسه آن با سطح مطلوب چابکی می باشد تا با شناسايي اين شکاف، موانع اصلی بهبود سطح چابکی سازمان را شناسايی و راهکارهايی جهت رفع موانع ارائه شود. جهت برآورد سطح فعلی چابکی سازمان اهميت و عملکرد هريک از قابليت های مورد نياز يک سازمان چابک ، طی يک پرسشنامه ای که بين ١۵ نفر از مديران، روسا و قائم مقام ها معاونت سواری سازی ايران خودرو که به صورت نمونه گيری تصادفی انتخاب شده اند توزيع شده است ارزيابی می شود. چون بيشتر معيار هاي چابکي به وسيله عبارات زبان شناختي تعريف شده که به وسيله احتمال چند گانه و ابهام طبقه بندي شده اند جهت ارزيابی سطح چابکی از منطق فازي استفاده شده است که ابزار بسيار مناسبي براي تصميم گيري در اختيار قرار مي دهد. پس از ادغام مقادير فازی اهميت و عملکرد هر يک از قابليت های چابکی سازمان سطح فعلی چابکی سازمان محاسبه می شود و در نهايت با بدست آوردن مقادير قطعی هر يک از قابليت های چابکی، آنان را رتبه بندی کرده و موانع اصلی بهبود را شناسايی و راهکارهايی جهت رفع آنان ارائه شده است.180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی گفتمان امنيت محور در تدابير پيشگيرانه پليسی

دسته بندی: حقوق, نظامی
2234 بازدید

همواره آنچه بشر به عنوان تدابير پيشگيرانه از طريق نظام عدالت كيفري بطور عام و پليس بطور خاص با آن مواجه شده است، تدابير واكنشي و كيفري بوده است. در قرون اخير ناكارآمـدي ايـنتدابير از يك سو و نقض فاحش حقوق شهروندان در اعمال اين تدابير از سـوي ديگـر ضـرورتاعمال اين تدابير را در شاكله هاي مدني تر و اجتماعي تر ايجاب مي كرد. لذا اين نگرش به تغيير رويكرد پليس از امنيت محور به شهروندمدار منتهي گرديد. اما آنچه در قالـب بـرون داد عملكـردپليس در راستاي تدابير پيشگيرانه مي توان مشاهده كرد، همان تدابير سركوبگر و ارعابي است كـهبا ظاهري شهروندمدار در چهارچوب نظام عدالت كيفري، نهادينه گرديده است. به نظر مـي رسـدزمان آن رسيده رويكرد شهروندمدار در تدابير پيشگيرانه پليسي بر رويكرد امنيت محور تفوق پيدا كند. پايان نامه حاضر مي كوشد تا از طريق تعيين مؤلفه هاي هـر دو رويكـرد و تشـريح مـدلهايپيشگيري پليسي آنها را مورد آسيب شناسي قرار داده و چالشـهاي پيرامـون پيشـگيري پليسـي درقوانين ايران را مورد تحليل و بررسي قرار دهد.

واژگان كليدي: مدلهاي پليس پيشگيري، رويكرد امنيت محور، رويكرد شـهروندمدار، نهادهـايپيشگيري، قوانين ايران
172صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 38000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


پیشگیری از جرم در نظام آموزشی

دسته بندی: حقوق
10850 بازدید

پیشگیری در واژه شناسی به معنای جلوگیری و دفع آمده است. پیشگیری اجتماعی از اقداماتی تشکیل می شود که به انواع محیط های پیرامون فرد تأثیر می گذارد. کلیه این محیط ها در فرآیند جامعه پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. محیط مدرسه در مقطع زمانی ویژه در این راستا مؤثر است. دغدغه پیشگیری اجتماعی تربیت و آموزش صحیح است. بر اساس تئوریهای فرایند اجتماعی بزهکاری تابعی از جامعه پذیری افراد می باشد، کیفیت جامعه پذیری در شروع بزهکاری مؤثر است.
نظام آموزشی دارای یک کارکرد آموزشی و یک کارکرد تربیتی است. اگررسالت تربیتی خود را به درستی انجام ندهد. اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و در واقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود. تجربیات و تحقیقات بیانگر این است که این مدارس و نظام آموزشی هستند که مسئول شکست تحصیلی، ترک تحصیل و فرار دانش آموزان از مدرسه می باشند. لذا مرکز اصلی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری از طریق مدرسه،برنامه ها و تدابیری باید باشد که افت تحصیلی، رفتار اخلال گرایانه و فرار از مدرسه و مشکلات انضباطی، رفتاری دانش آموزان به حداقل برسد.
بهبود نظام آموزشی و همگام کردن آن با ایجاد فرهنگ قانون پذیری در جامعه از طریق گنجانیدن دروس قانون و قانون پذیری در کتب درسی ارائه آموزش های لازم در رابطه با پیشگیری و حمایت از دانش آموزان در معرض خطر از راه های مؤثر در پیشگیری از جرم در نظام آموزشی است.

 

180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه  قیمت 36000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

دسته بندی: حقوق
2459 بازدید

چکیده :
امروز وجود فساد اداری یکی از اساسی ترین دغدغه ها و شایع ترین پدیده های جوامع رو به رشد است که پیامدها و عوارض ناشی از آن آثار مخرب و جبران ناپذیری را در ساختار اساسی جامعه به جا می گذارد. در واقع باید گفت معضل مفاسد اداری و اقتصادی در چند دهه اخیر به گونه ای گسترش یافته که اکنون به یک چالش جهانی تبدیل شده است به نحوی که سازمان های مختلف بین المللی در راه مبارزه با این پدیده شوم فعالیت مستمر می کنند . در ایران نیز نظام اداری ما از ابتدای شکل گیری خود با این پدیده دست و پنجه نرم کرده است . بدیهی است یکی از راه های مبارزه با مفاسد اداری استفاده از ابزار قانونی است . وضع قوانین کارآمد چه در نظام حقوقی داخلی کشور ها و چه در نظام بین الملل می تواند از شیوع این پدیده در سطح جهان جلوگیری نماید . کشور ما نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده و قوانین متعددی در زمینه مبارزه با فساد اداری تدوین شده است . در این نوشتار سعی شده است به بررسی جامع قوانین موضوعه در ارتباط با مفاسد اداری در نظام حقوقی ایران و همچنین بررسی اسناد و نهاد های بین المللی که با هدف مبارزه با این دسته از جرایم تدوین و تاسیس شده است ، پرداخته شود .

 

 83صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 28000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

 


بررسی سياست كيفری ايران در قبال جرايم سازمان يافته

دسته بندی: حقوق
2478 بازدید

چكيده
امروزه شبكه سازي سازمان هاي جنايي قدرتمند در فعاليت هاي مشـترك بـه پهنـاي سراسـر كـره زمـين پديـدةجديدي است كه تأثيرات شگرفي نيز بر اقتصاد، سياست، امنيت و در نهايت كل جوامع ملي و بـين المللـي مـيگذارد با توجه به اينكه مجرمين سازمان يافته به دليل هماهنگي و عدم محدوديت در تصميم گيري ها از سـرعتبالايي در اقدامات برخوردارند، براي مبارزه مناسب با اين نوع جنايات بايد از نيروهايي كه همـاهنگي و سـرعتعمل بيشتر يا حداقل برابر با آن ها داشته باشند، استفاده كرد. چه بسـا برخـي از حقوقـدانان معتقدنـد كـه شـايدبزرگترين معضلي كه در قرن بيست و يكم جامعه ي جهاني و كل بشريت را تهديد مي كند جرايم سـازمان يافتـه مي باشد.

 

283صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 34000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


تدابير و اقدامات دستگاههای دولتی ايران در پيشگيری اجتماعی از جرم

1612 بازدید

چكيده
امروزه، همگام با پيشرفت‌هاي چشم گير و بزرگ صنعتي و علمي در سطح جهان، يكي از مسائل و معضلات بزرگي كه جامعه‌هاي انساني و كشورهاي جهان با آن روبرو هستند، رشد و گسترش روزافزون پديده مجرمانه يعني بزه، كژمداري و بزه كاري و به بيان ديگر هر گونه عمل خلاف و ناقض مقررات، قوانين، معيارها و هنجارهاي ارزشي در جوامع است.
ظهور شكل‌ها و حجم‌هاي نوين و گوناگون بزهكاري و كژمداري، همواره نظم عمومي جوامع جهاني، معنوي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي انسان‌ها و دولت‌ها به شمار مي‌رود.
آثار زيانبار از حادث شدن جرم و بزهكاري در جامعه نه تنها قربانيان را در بر مي‌گيرد بلكه به ساير آحاد جامعه نيز سرايت مي‌كند.
توسعه جوامع در ابعاد مختلف علمي، فرهنگي، تكنولوژي و بالا رفتن از پله‌هاي ترقي و پيشرفت، جز در سايه گسترش امنيت، محقق نخواهد شد، بدون آسايش و امنيت، استعدادها مجال رشد و شكوفايي را نخواهد يافت.

 

 

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 32000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693
تماس با ما
کد تماس با ما