مشاهده / بستن موضوعات

تاثير آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش سلامت روانی دانش آموزان دختر شهر قزوین

3977 بازدید

در این تحقیق تاثير آموزش مدیریت استرس مبتني بر ذهن آگاهی بر افزایش سلامت روانی دانش آموزان دختر شهرقزوین مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد 40 نفر از دانش آموزان بصورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه کنترل و آزمایش گروه بندی شدند. آموزش مدیریت استرس مبتني بر ذهن آگاهی در 8 جلسه با استفاده از متون آموزشی اجرا شده و در دو مرحله قبل و بعد آموزش از هر دو گروه پرسشنامه های تکمیل گردیده است. متغیر « آموزش مدیریت استرس مبتني بر ذهن آگاهی» بعنوان متغیر مستقل و متغیرهای اضطراب، افسردگی و استرس بعنوان متغیرهای وابسته معرفی شده اند. از مقیاس DASS برای سنجش متغیرها استفاده شده است. داده ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که آموزش مدیریت استرس مبتني بر ذهن آگاهی در بهبود وضعیت آزمودنی ها از نظر اضطراب (0001/0P=و 6/26=F) ، افسردگی (0001/0P=و 40/17=F) و استرس (006/0P=و 97/2=F) تاثیر مثبت دارد.

 

کلمات کلیدی

آموزش مدیریت استرس مبتني بر ذهن آگاهی، سلامت روان، اضطراب، افسردگی و استرس، دانش آموزان دختر شهر قزوین

 

 

 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


تبيين زمينه های تربيت اخلاقی در دوره كودكی بر اساس ديدگاه اسلام

2325 بازدید

این پژوهش با هدف تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام انجام شده است و از نوع کیفی است که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. تحقیقات زیادی در زمینه تربیت و به خصوص تربیت اخلاقی در دوره کودکی انجام شده است که بیشتر بر چگونگی محتوا و روش تاکید نموده اند اما در این پژوهش زمینه ها ی درونی و بیرونی به گونه ای مورد بررسی قرار گرفته که زمینه های درونی، مبنایی برای زمینه های بیرونی است یعنی بدون توجه به زمینه های درونی نمی توان به زمینه های بیرونی که اساساً تربیتی است پرداخت. براساس این پژوهش گرایش عاطفی به عنوان مهمترین زمینه درونی و فطری که نقش عمده ای در ایجاد ارتباط کودک با دنیای پیرامون خود دارد، بررسی شده است. براساس این زمینه عاطفی، کودک خودش را دوست دارد به عبارتی حب ذات دارد و این خود دوستی در شرایط مناسب تربیتی به دیگر دوستی انتقال می یابد و این زمینه ای برای گرایش به خوبی­ها خواهد بود. سپس چگونگی توجه به این گرایش در تعلیم و تربیت کودک، باعث دیگردوستی می شود که مبنای اخلاق به شمار می آید. از این نظر خانواده مهم می باشد. نقش اساسی خانواده به عنوان زمینه بیرونی در تعلیم و تربیت کودک مبتنی بر عاطفه شکل می گیرد. انجام این مسئولیت تربیتی مستلزم سلامت عاطفی هریک از والدین از یک طرف و از سوی دیگر رابطه درست والدین با همدیگر است. علاوه بر این در ابراز محبت به عنوان عامل عاطفه اگربدون افراط و تفریط باشد باعث ایجاد احساس امنیت و اعتماد به نفس و دوری از ترس های منفی، احساس حقارت و خود کم بینی در کودک شده،که در نتیجه کودک ارزش و اهمیت خویش را در می یابد و به طور نا آگاهانه به سمت اعمال و رفتار های خوب سوق داده می شود. این نوع گرایش به خوبی در دوره کودکی زمینه ای برای گرایش آگاهانه او به اخلاقیات در دوره بزرگسالی خواهد بود.

کلید واژگان : تربیت، اخلاق، کودک، عاطفه، خانواده، زمینه های تربیت اخلاقی

 

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان بندر عباس

دسته بندی: علوم تربیتی
2831 بازدید

هدف اصلی پژوهش حاضربررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنان می باشد. اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي، از نوع همبستگی است. جامعهآماری این پژوهش کلیه مدیران مدارس متوسطه شهرستان بندر عباس می باشند که در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 74 نفر می باشد. به علت کم بودن تعداد جامعه آماری تمامی افراد جامعه مورد پژوهش قرار گرفته و نمونه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. برای متغیر اهداف مدیریت آموزشی نظریه قرائی مقدم (1375)، انتخاب شد. همچنین برای متغیر موفقیت شغلی نیز مدل نکویی مقدم (1388) ارائه شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه محقق ساخته آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، و پرسشنامه استاندارد موفقیت شغلی مدیران. یافته ها نشان دادآگاهی مدیران از مدیریت آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار است.بین آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی با موفقیت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد و آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، موفقیت شغلی آنها را پیش بینی می کند.

 

کلید واژه ها: آگاهی، اهداف مدیریت آموزشی، مدیران، موفقیت شغلی

 

 100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 بررسی مقایسه ای فرهنگ سازمانی مدارس خاص با مدارس عادی مقطع راهنمایی شهرستان فسا

دسته بندی: علوم تربیتی
2123 بازدید

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای فرهنگ سازمان مدارس خاص با مدارس عادی شهرستان فسا انجام گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان و مدیران مشغول در مدارس راهنمایی شهرستان فسا در سال تحصیلی 1392-1391 تشکیل می دادند نمونه آماری پژوهش 288 نفر بودند که با روش نمونه گیری چندمرحله ای طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه فرهنگی سازمانی دنیسون (2000) بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده حاصل از اجرای پرسشنامه تحقیق و نیز از آزمون t یک گروهی، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس دو راهه با استفاده از برنامه نرم افزار SPSS به روش هم زمان استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین فرهنگ سازمانی (1/0p=) مدارس خاص با مدارس عادی و نیز بین مولفه های فرهنگ سازمانی (05/0p>) مدارس خاص و عادی تفاوت وجود ندارد. در نهایت نتایج بیانگر این موضوع بودند که در سازماندهی مدیران و معلمان شاخص های سازمانی آنان از جمله فرهنگ سازمانی لحاظ نمی شود و اثر نوع مدرسه بر فرهنگ سازمانی معنادار نبوده است.

 

کلید واژه ها : فرهنگ سازمانی مدارس خاص مدارس عادی

 

 100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


بررسی مقایسه ای انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی

دسته بندی: علوم تربیتی
2085 بازدید

هدف پژوهش حاضربررسی مقایسه ای انتظارات وادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد و بر اساس هریک از ابعاد مدل(مقیاس) پرسشنامه سرکوال شامل: بعد ملموسات، بعد قابلیت اطمینان، بعد پاسخگویی، بعد تضمین و بعد همدلی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش، جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان روزانه /شبانه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان که در سال تحصیلی 91-1392 مشغول به تحصیل در مقطع دكتري عمومي می­باشند تشکیل می­دهد. برای انتخاب حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که شامل 225 نفر می باشد. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی مدل سرکوال می باشد. برای محاسبه روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی وجهت محاسبه پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردیدکه پایایی محاسبه شده برابر 7/0می باشد. در این پژوهش برای توصیف اطلاعات پاسخگویان از آمار توصیفی از جمله محاسبه فراوانی، درصد، رسم جداول و نمودار، میانگین و محاسبه انحراف معیار و برای تحلیل فرضیات پژوهش از آمار استنباطی از جمله آزمون t همبسته استفاده شده است.

نتیجه گیری : یافته ها نشان داد که بین انتظارات و ادراکات دانشجویان دانشکده پزشکی اصفهان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده توسط دانشگاه و همچنین در پنج بعد ملموسات، قابلیت­اطمینان، تضمین، پاسخ­گویی و همدلی تفاوت معنی داری وجود دارد. ضروري است تا مديران با بهره گيري از نظرات، دانشجويان نسبت به كاهش اين شكاف اقدام نمايند.

واژگان کلیدی: انتظارات -اداراکات -شکاف کیفیت -کیفیت خدمات

 

 

 

 

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


بررسی رابطه ی بین قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی شهرستان رودهن

دسته بندی: علوم تربیتی
1411 بازدید

هدف اساسي از انتخاب موضوع و انجام تحقيق در زمينه كارآفريني معلمان و عملكرد آموزشي آنان، دستيابي به نتايجي است كه احتمالا حاكي از ارتباط بين آنهاست. سؤال اصلي تحقيق عبارت است از
«آیا میان قابلیت های کارآفرینی معلمان مدارس متوسطه شهرستان رودهن، با عملکرد آموزشی آنان رابطه ای وجود دارد؟»

در اين پژوهش پس از بررسي جامع پيشينه مطالعات كارآفريني از ديدگاه هاي مختلف، شش ويژگي
به عنوان مؤلفه هاي شخصيت كارآفرين انتخاب شدند كه عبارتند از: استقلال طلبي، گرایش به خلاقيت، توفيق طلبي، برخورداري از مركز كنترل دروني، ريسك پذيري و تحمل ابهام.

بر همين اساس در سؤالات فرعي، بررسي رابطه هر يك از اين مؤلفه ها با عملكرد آموزشي، مد نظر بوده است. براي انجام پژوهش از روش توصيفي (همبستگي) استفاده شده است. «قابليت هاي كارآفريني معلمان» به عنوان متغير مستقل و «عملكرد آموزشي آنها» به عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته شده است.
به منظور بررسي سؤالات تحقيق، اطلاعات مورد نياز از طريق اجراي دو پرسشنامه به شرح زير جمع آوري شده است:

1- پرسشنامه سنجش قابليت هاي كارآفريني

2- پرسشنامه سنجش عملكرد آموزشي

جامعه آماری شامل کلیه دبيران مدارس نظری، فنی- حرفه ای و کار و دانش شهرستان رودهن به تعداد 694 نفر بودند که تعداد 407 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی طبقه ای بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزيه و تحليل نتايج و داده ها با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي مثل فراواني، ميانگين، انحراف معيار، تحليل رگرسيون و... به وسيله بسته نرم افزار آماري SPSS صورت گرفته است. نتايج تحقيق حاكي است 5/13% معلمان كارآفريني بسیار قوی، 1/80% كارآفريني قوی، 1/6% كارآفريني ضعيف و 2/0% كارآفريني بسيار ضعيف از خود نشان دادند كه 6/93% بالاتر از حد متوسط و 4/6% نيز پائين تر از حد متوسط مي باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، تأثير مقیاسهای کارآفرینی معلمان در عملکرد آموزشی آنها معنی دار است. به اين ترتيب نتايج تحليل نمايانگر اين نكته است كه بين
خرده مقیاسهای کارآفرینی که عبارتند از توفیق طلبی، استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری، کنترل درونی با عملكرد آموزشی معلمان همبستگي معنا‌داري وجود دارد. (p<0/05) اما بین تحمل ابهام با عملكرد آموزشی معلمان همبستگي معنا‌داري وجود ندارد. (p>0/05)

واژه هاي كليدي: كارآفريني (توفیق طلبی، استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری، کنترل درونی و تحمل ابهام)، عملكرد آموزشي، نظري، فني و حرفه اي، كار و دانش  

                  

 140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان دوره راهنمایی از دیدگاه مدیران و معلمان استان اصفهان

دسته بندی: علوم تربیتی
1801 بازدید

پژوهش حاضر با هدف "بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان دوره راهنمایی از دیدگاه مدیران و معلمان استان اصفهان "انجام شد.

 روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری ،کلیه ی مدیران و معلمان دوره راهنمایی استان اصفهان که تعداد آنها 2426نفر می باشد و 180 نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری خوشه ای مرحله ای سهمیه ای از مناطق شرق،غرب و مرکز استان انتخاب شدند.

در این پژوهش جهت سنجش دیدگاه مدیران و معلمان دوره راهنمایی استان اصفهان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اعتبار و پایایی آن به وسیله محققان مورد تایید قرار گرفته است و روش های آماری استنباطی مورد استفاده شده شامل انحراف استاندارد،آزمون t و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته های تحقیق نشان داد که دیدگاه ها و نظرات مدیران و معلمان مدارس راهنمایی استان اصفهان در خصوص تاثیر برنامه درسی پنهان و مولفه های سه گانه آن یعنی جو اجتماعی،ساختار سازمانی مدارس و تعامل متقابل معلم و دانش آموز تقریبا یکسان هستند. علاوه بر این، بین دیدگاه های مدیران و معلمان زن و مرد و شهری و روستایی در خصوص تاثیر عوامل برنامه درسی پنهان تفاوت معناداری وجود ندارد و نیز محاسبه ضریب همبستگی بین دیدگاه مدیران و معلمان در خصوص مولفه های سه گانه برنامه درسی پنهان از همبستگی بالایی برخوردار است، به گونه ای که این میزان همبستگی در سطح اطمینان بیش از 99 درصد معنادار است.

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 


بررسی نقش پیش بینی کننده ی اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی در اقدام به خودکشی در مراجعین بیمارستان های شهرستان رفسنجان

دسته بندی: روانشناسی
2582 بازدید

   هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی بر اقدام به خودکشی بود. بدین منظور 54 نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان‌های شهرستان رفسنجان به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی) با در نظر گرفتن همسان­سازی از لحاظ جنسیت، سن، تحصیلات و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و رگرسیون لوجستیک و تمیز با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحلیل تابع تشخیص نشان داد که اختلالات شخصیت می توانند افراد اقدام کننده به خودکشی را از افراد عادی تفکیک کنند. علاوه بر این نتایج رگرسیون لوجستیک نشان داد که اختلالات خلقی بر اقدام به خودکشی مؤثر است. نسبت بخت­های این متغیر برای اقدام به خودکشی برابر با 30/10 می باشد که جهت مثبت ضریبB (33/2) نشان می دهد که این ویژگی احتمالا افزایش خودکشی را در پی دارد. بطور کلی می­توان نتیجه گرفت که اختلالات شخصیت و خلقی پیش­بینی کننده­ی اقدام به خودکشی هستند.

واژگان کليدي:اختلالات شخصیت، اختلالات خلقی، اقدام به خودکشی.

 

 

 100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر ورامین در سال 1393

1384 بازدید

مطالعه حاضر با هدف بررسی اضطراب امتحان و پیش بینی آن بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان ششم ابتدایی شهر ورامین در سال 1393 بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر ورامین و روش نمونه گیری بصورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 243 نفر محاسبه که جهت اطمینان 250 نفر در مطالعه وارد شدند. از پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی مشخصات دموگرافیک، مقیاس اضطراب ساراسون، پرسشنامه اضطراب جدایی و آزمون اختلال دلبستگی استفاده شد. با مراجعه به مدارس سطح شهر و انتخاب نمونه ها، پرسشنامه های مورد نظر به دانش آموزان و والدین آن‌ها داده شده و پس از مهلت یک هفته ای از آنان درخواست گردید که پس از تکمیل به مدرسه محل تحصیل دانش آموز تحویل نمایند. داده‌ها پس از جمع آوری کدگزاری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمونهای آماری توصیفی شامل، فراوانی و میانگین و انحراف معیار و آزمونهای آماری استنباطی شامل همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مقایسه اضطراب امتحان در دو گروه جنسیتی، تفاوت اضطراب امتحان میان دو گروه جنسیتی دانش آموزان معنادار بود. در هر دو جنس اضطراب امتحان با سبک دلبستگی ایمن در سطح 05/0>P رابطه معنادار و معکوس داشت. اما رابطه اضطراب امتحان با سبک دلبستگی دلبستگی دوسوگرا در گروه پسران نیز معنادار بود. اضطراب امتحان با سبک دلبستگی ایمن در سطح 05/>0 P نیز رابطه معنادار و معکوس داشت. بین انواع اضطراب امتحان و وجود یا عدم وجود اضطراب جدایی ارتباط معناداری وجود نداشت. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اضطراب جدایی با اضطراب امتحان ارتباط داشته و پیش بینی کننده معناداری برای آن میباشد. با تغییر سبک‌های فرزندپروری می‌توان اضطراب امتحان و اضطراب درسی دانش آموزان را کاهش داد.

 

واژه های کلیدی: اضطراب امتحان، اضطراب جدایی، سبک دلبستگی، دانش آموز، دوره ابتدایی

 


 75صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی 6- 4ساله

دسته بندی: علوم تربیتی
1581 بازدید

هدف اصلي اين پژوهش تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان 4-6سال می باشد.روش تحقیق در این پژوهش نیمه آزمایشی می باشد در پژوهش حاضر جهت جمع آوري آوری اطلاعات از آزمون خلاقيت فرمAتورنس استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش شامل كليه کودکان 6-4سال شهرستان کرج می باشد که.نمونه آماری این پژوهش دو مرکز از تمام مراکز پیش دبستان شهرستان کرج می باشد که یک مرکز به عنوان گروه آزمایش ویک مرکز به عنوان گروه کنترل انتخاب شد و به شیوه تصادفی ساده از هر مرکز 30نفر به عنوان نمونه انتخاب شد سپس ازهر دومرکز پیش آزمون به عمل آمد وبعد از آن به مدت 2ماه بازی های آموزشی با گروه آزمایش انجام داده .بازی های آموزشی گروه سنی 6-4سال براساس اهداف آموزشی انتخاب وبه کودکان هر گروه آموزشی ،آموزش داده واجرا می شوند وسپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته می شود .گروه 5-4سال(15نفر)وگروه 6-5سال نیز(15نفر) می باشد. یافته های پژوهش نشان داد بازی های آموزشی تاثیر معناداری بر رشد خلاقیت کودکان6-4سال در تمام 4مولفه خلاقیت آنان دارد.

 

واژگان كليدي: بازی آموزشی ،خلاقیت،دوره پیش دبستان

 

 

 

 

 100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 
تماس با ما
کد تماس با ما