مشاهده / بستن موضوعات

ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از مدل SCOR

دسته بندی: صنایع
2103 بازدید

چکیده
گسترش بازارها و محصولات، رقابتها را از سطح فيمابین شرکتها به سطح مابین زنجیره های تامین کشانده و بهبود عملکرد این زنجیره ها، تنها مسیر دستیابی به مزایای رقابتی در بازار امروز است. عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف و بویژه سودآوری آن دارد. در این راستا شناسايي كامل ساختار زنجيره تامين موجود و استقرار سیستم ارزیابی عملکرد زنجیره تامین برای شناسایی نقاط ضعف و بهبود مستمر آن لازم به نظر می رسد. پس از فاز شناخت نیز نیازمند ابزاری قوی و کامل براي تجزیه‌ و تحلیل تفضیلی کلیه فعالیتها و عملیات زنجیره تامین خواهيم بود.
مدلهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تامين موجود مي باشد. در اين تحقيق با توجه به جامعيت مدل SCOR از اين مدل براي ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تامين شرکت شاسی ساز ایران استفاده گرديده است. مدل SCOR يك مدل مرجع عمليات مي باشد كه در آن از مفاهيم مهندسي مجدد، بهينه كاوي و تجربيات برتر استفاده گرديده است. مدل داراي 4 سطح مي باشد كه فرآيندهاي اصلي آن عبارتند از: برنامه ريزي، تامين، ساخت، تحويل و ارجاع. مدل داراي 5 ويژگي عملكردي قابليت اطمينان، پاسخگويي، چابكي، هزينه و مديريت دارايي مي باشد كه در هر سطح داراي شاخصهایي جهت سنجش عملكرد مي باشد.
هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین شاسی ساز با استفاده از مدل SCOR و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود آن بوده و فرضيه مناسب بودن عملکرد مدیریت زنجیره تامین شاسی ساز با استفاده از مدل SCOR مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور از روش پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه هايي با مشورت اساتید دانشگاه و خبرگان مطابق با مدل SCOR براي تامين كنندگان (35 سوال)، سازمان (53 سوال) و مشتريان (29 سوال) تهیه گردیده، پس از آشنا نمودن پرسش شوندگان (35 نفر)، پرسشنامه ها توزیع و در نهایت پرسشنامه ها جمع آوری (نرخ بازگشت 14/97%) و نتایج تحلیل شده است. مقدار آزمون آلفاي كرونباخ 0.82 می باشد که تائيد كننده روايي پرسشنامه ها مي باشد. با توجه به اينكه آزمون كولموگروف اسميرنوف نشانگر نرمال بودن جامعه آماري بوده و تعداد پرسشنامه ها كوچكتر از 30 عدد است، در نرم افزار SPSS از آزمون t براي آزمون فرضيه صفر مبني بر مناسب بودن عملكرد شاخص (بزرگتر-مساوي بودن از ميانگين) و فرضيه مخالف مبني بر نامناسب بودن عملكرد شاخص (كوچكتر از ميانگين بودن) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشانگر این موضوع است که شرکت شاسی ساز ایران در زمینه های قابلیت اطمینان، پاسخگویی، چابکی، هزینه ها عملکرد مناسبی دارد ولی در زمینه مدیریت دارایی ها دارای نقاط قابل بهبود است. با توجه به این نتایج و با استفاده از تکنیکهای برتر مدل پیشنهاداتی برای بهبود ارائه گردیده است.

 

 

220صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه صنایع در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات
1-1 بیان مساله تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1-2 اهمیت انجام تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1-3 بیان اهداف تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1-4- سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1-5- فرضیات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1-6- تعاریف، متغییرها و داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1-7- مدل تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1-8- ادبیات موضوع، چهار چوب نظری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1-8-1- مدیریت زنجیره تامین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1-8-2- مدل مرجع عمليات زنجيره تامين (SCOR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1-9- نوع کار تحقیقاتی (روش تحقیق) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1-10- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1-11- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1-12- ابزار گردآوری داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
2-1- مبانی نظری موضوع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2-1-1- مدیریت زنجیره تامین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2-1-2- بهبود زنجیره تامین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2- پیشینه پژوهشهای گذشته ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین . . . . . . . . . . . . . 37
2-2-1- روش دیوید تیلور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2-2-2- روش Process Quality Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2-2-3- روش باورساکس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2-2-4- مدل مرجع عملیاتهای زنجیره تامین (SCOR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2-2-5- روش ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سال 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2-2-6- کارت امتیازی متوازن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2-2-7- مدل مدیریت تامین دانشگاه کالگاری و شرکت اپی لوگ . . . . . . . . . . . . . . . 66
2-2-8- مدل مدیریت تامین یکپارچه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2-2-9- مدل دپارتمان نیروی دریایی آمریکا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2-2-10- مدل شرکت BGT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2-2-11- مدل دانشگاه تنسی و آژانس دفاعی لجستیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2-2-12- سایر مراجع و روشها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2-3- مدل SCOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2-3-1- مدل مرجع عملیات چیست ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2-3-2- محتوای مدل مرجع عملیات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2-3-3- تاریخچه مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2-3-4- محدوده مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2-3-5- ساختار مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3-6- سطوح مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2-3-7- نحوه بکارگیری مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
2-4- ضرورت تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
2-5- معرفی شرکت شاسی ساز ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
2-5-1- تاریخچه شركت شاسي ساز ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
2-5-2- موضوع فعالیت شركت شاسي ساز ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
2-5-3- محل قرار گیری شركت شاسي ساز ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
2-5-4- ورودیهای شرکت شاسي ساز ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
2-5-5- محصولات وخدمات شركت شاسي ساز ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
2-5-6- نیروی انسانی شركت شاسي ساز ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
2-5-7- مراحل تولید شركت شاسي ساز ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- روش تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
3-2- قلمرو مکانی و زمانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
3-2-1- نرمال بودن جامعه آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
3-3- ابزار گردآوری داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
3-4- روایی و پایائی ابزار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
3-5- روش گرد آوری داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
3-6- روش تحلیل داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-7- ساختار اجرایی تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
فصل چهارم : یافته ها (نتایج) تحقیق
4-1- مبانی پذیرش فرضیه ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
4-2- آزمون فرضیه ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
4-2-1- آزمون فرض 1 (قابلیت اطمینان) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
4-2-2- آزمون فرض 2 (پاسخگویی) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
4-2-3- آزمون فرض 3 (چابکی) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
4-2-4- آزمون فرض 4 (هزینه ها) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
4-2-5- آزمون فرض 5 (مدیریت داراییها) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4-2-6- آزمون فرضیه اصلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
4-3- توصیف آماری داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
4-4- تحلیل آماری داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- یافته ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
5-2- نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5-3- محدودیتها و نارسائیها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
5-4- پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
ضمائم
الف. پرسشنامه تامین کنندگان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ب. پرسشنامه سازمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
ج. پرسشنامه مشتریان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-1: مراحل سیر تکامل تدریجی مدیریت زنجیره تامین . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
جدول 2-1: ملاکهای ارزیابی مشارکت از دیدگاه روش ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین . . 53
جدول 2-2: ساختار روش ارزیابی عملکرد مدیریت سال 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
جدول 2-3: کارکردهای مدل مدیریت تامین (تدارکات، بهبود مستمر، نوآوری) . . . . . . . . 71
جدول 2-4: مزایا و نتایج مدل مدیریت تامین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
جدول 2-5: فعالیتها و اجزاء فرآیندهای اصلی مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
جدول 2-6: اهداف، مشخصات مراحل انجام مدل دانشگاه تنسی و آژانس دفاعی لجستیک . . . . . 81
جدول 2-7: ارتباط بین فرآیندهای مدل و انواع فرآیندها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
جدول 2-8: فرآیندهای اصلی مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
جدول 2-9: ویژگیهای عملکردی و شاخصهای استراتژیک سطح 1 . . . . . . . . . . . . . . . 98
جدول 2-10: گروههای فرآیندهای سطح 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
جدول 2-11: سه نوع فرآیند مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
جدول 2-12: جزئیات فرآیند S1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
جدول 2-13: فرآیندهای سطح 3 (برنامه ریزی، تامین، ساخت، تحویل، ارجاع) . . . . . . 108
جدول 2-14: شاخصهای معیار سطح 2 و سطح 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
جدول 3-1: بخشی از نمونه پرسشنامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
جدول 3-2: محاسبه پایایی پرسشنامه ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
جدول 3-3: ارتباط ویژگیهای عملکردی و عناصر زنجیره تامین . . . . . . . . . . . . . . . . 152
جدول 4-1: آزمون فرضیات جزئی فرضیه 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 4-2: آزمون فرضیه 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
جدول 4-3: آزمون فرضیات جزئی فرضیه 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
جدول 4-4: آزمون فرضیه 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
جدول 4-5: آزمون فرضیات جزئی فرضیه 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
جدول 4-6: آزمون فرضیه 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
جدول 4-7: آزمون فرضیات جزئی فرضیه 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
جدول 4-8: آزمون فرضیه 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
جدول 4-9: آزمون فرضیات جزئی فرضیه 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
جدول 4-10: آزمون فرضیه 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
جدول 4-11: آزمون فرضیه اصلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
جدول 4-12: توصیف آماری داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
جدول 4-13: آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای تست انطباق داده ها با جامعه نرمال . . . . . 173
جدول 5-1: نتایج آزمون فرضیه ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
جدول 5-2: وضعیت جنبه های مختلف ویژگیهای عملکردی . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
جدول 5-3: تکنیکهای برتر و ارتباط و تاثیر آنها بر ویژگیهای عملکردی . . . . . . . . . . . 179
جدول 5-4: تکنیکهای برتر و تاثیر آن بر قابلیت اطمینان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
جدول 5-5: تکنیکهای برتر و تاثیر آن بر پاسخگویی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
جدول 5-6: تکنیکهای برتر و تاثیر آن بر چابکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
جدول 5-7: تکنیکهای برتر و تاثیر آن بر هزینه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 5-8: تکنیکهای برتر و تاثیر آن بر مدیریت دارایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 1-1 : روابط بین متغییرهای مستقل با متغییر وابسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
شکل 1-2 : خانه مدیریت زنجیره تامین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
شکل 2-1 : نتایج حاصل از اجرای بهبود کیفیت فرآیندهای زنجیره تامین . . . . . . . . . . . 40
شکل 2-2 : فرآیند کلی روش PQM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
شکل 2-3: مدل مدیریت تامین دانشگاه کالگاری و شرکت اپی لوگ . . . . . . . . . . . . . . . 66
شکل 2-4: زنجیره تامین دپارتمان نیروی دریایی آمریکا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
شکل 2-5: سلسله مراتب مراحل انجام کار مدل دانشگاه تنسی و آژانس دفاعی لجستیک . . . . . . 80
شکل 2-6: مدل مرجع عملیات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
شکل 2-7: تاریخچه مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
شکل 2-8: ساختار کلی مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
شکل 2-9: سطوح مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
شکل 2-10: مدل تجزیه فرآیند سطوح بالای مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
شکل 2-11: رابطه بین فرآیندهای سطح 1 و سطح 2 و فرآیندهای توانمند ساز . . . . . . . 103
شکل 2-12: مثال از عناصر فرآیندها و ورودی و خروجیهای هر عنصر . . . . . . . . . . 105
شکل 2-13: جزئیات فرآیند S1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
شکل 2-14: مدل تجزیه سطوح پائین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
شکل 2-15: شکل یک زنجیره تامین ساده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
شکل 2-16: نمونه ای از نمودار چشم انداز کسب و کار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
شکل 2-17: نمونه ای از نقشه جغرافیایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 2-18: نمونه ای از نقشه ریسمانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
شکل 2-19: نمونه ای از مدل فرآیند SCOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
شکل 3-1: ساختارا جرایی تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

 

 

 

 

مقدمه
گسترش بازارها و محصولات، رقابتها را از سطح مابین سازمانها به سطح مابین زنجیره های تامین کشانده و تمرکز بر بهبود عملکرد این زنجیره ها، تنها مسیر دستیابی به مزایای رقابتی در بازار جهانی کسب و کار امروز است.
مدیریت زنجیره تامین از استراتژیهای قوی برای افزایش رقابت‌پذیری سازمانها و زنجیره های تامین آنها تلقی می‌شود، پس از معرفی واژه مدیریت زنجیره تامین در سال 1982، گسترش قابل ملاحظه‌ای در روند بکارگیری این رویکرد پدیدار گشته و این اعتقاد در میان اکثر سازمان‌ها بوجود آمده است كه رقابت تنها در سطح بین سازمانها مطرح نبوده و این زنجیره های تامین هستند كه با یكدیگر رقابت می‌كنند.
یك زنجیره تامین شبکه‌ای از سازمانها با ارتباطات بالا دستی و پائین دستی در فرآیندهای مختلف است كه کلیه فعالیتهای مرتبط با جریان‌های مواد (و نیز جریانهای مالی و اطلاعاتی مرتبط با آن) از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله تحویل كالای نهایی به مصرف‌كننده را شامل شده و از طریق عرضه محصولات نهایی و خدمات به مشتریان، ارزش ایجاد می‌نماید. [1] عناصر يك زنجيره تامين شامل تامين‌كنندگان مواد و قطعات، سازندگان، توزيع كنندگان، عمده فروشها، خرده فروشها و مصرف‌كنندگان نهايي محصول خواهند بود.
مدیریت زنجیره تامین نیز به معنای یكپارچه سازی واحدهای سازمانی درون زنجیره و ایجاد هماهنگی در جریانهای مواد، اطلاعات و مالی با هدف تامین نیازهای مشتریان و دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتكا و بلند مدت است. [1] مطلب مهم در اين تعريف اين است که کليه فعاليت‌هاي مورد نياز در طول يک زنجيرة تامين، بايد مطابق با نيازهاي مشتريان نهايي طراحي و اجرا گردند.

 

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات


1-1- بیان مساله تحقیق
عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف و بویژه سودآوری آن دارد. در این راستا استقرار یک سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین برای شناسایی نقاط ضعف و بهبود مستمر آن توصیه می شود.
پیش از شروع فرآیند بهبود، داشتن تصویر واضح و شناخت کاملی از ساختار زنجیره تامین موجود و همچنین روش فعلی انجام کلیه رویه ها و فعالیتهای مرتبط با آن امری ضروری است. پس از فاز شناخت نیز نیاز به یک تجزیه‌ و تحلیل تفضیلی از کلیه فعالیتها و عملیات زنجیره تامین خواهد بود. بنابراین به ابزاری قوی و کامل احتیاج است تا فاز شناخت و ارزیابی زنجیره تامین را پشتیبانی نماید.
در این زمینه مدلهای مختلفی وجود دارد که مدل مرجع مدیریت زنجیره تامین (SCOR ) ابزاری ارزشمند برای این منظور است. حال، مساله این است که ویژگیهای این مدلها چیست؟ معیارها و شاخصهای ارزیابی عملکرد مناسب چیست؟ آیا عملکرد مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران بر اساس مدل SCOR مناسب می باشد؟ و در آخر اینکه عملکرد مدیریت زنجیره تامین این شرکت چه مشکلاتی دارد؟

1-2- اهمیت انجام تحقیق
همانطور که در بخش بیان مساله گفته شد، لازم است که به این مساله که زنجیره تامین کلیه فعالیتهای سازمان (از کار با تامین کنندگان تا تحویل محصول به مشتریان نهایی) را در بر می گیرد و بر روی آنها تاثیر می گذارد، توجه خاصی مبذول گردد. برای همین منظور لازم می باشد که مدلهای مختلفی که عملکرد مدیریت زنجیره تامین را مورد ارزیابی قرار می دهد (که هر یک ویژگیها، معیارها و شاخصهای خاص خود را دارد) ارائه گردد. از اینرو لازم است که این موضوع که آیا عملکرد مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران بر اساس مدل SCOR مناسب می باشد یا خیر و اینکه چه مشکلاتی دارد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود آن مشخص گردیده و رویکردهای لازم برای دستیابی به کارایی و اثر بخشی لازم ایجاد شده، اجرا گردد و مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد.
برای این منظور لازم به ذکر است که ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین در سازمانها از جنبه های گوناگونی حائز اهمیت می باشد. مدل SCOR بر اساس پنج فعالیت اصلی مدیریتی برنامه ریزی، تامین، ساخت، تامین و بازگشت بنا شده است. بنابراین برای دستیابی به یک زنجیره تامین کارا و اثر بخش لازم می باشد که فعالیتهای سازمان در این پنج زمینه مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.
عملکرد زنجیره تامین از دو جنبه فعالیتهای سازمان را تحت تاثیر خود قرار می دهد، از یک جنبه فعالیتهای درون سازمان می باشد که نمونه هایی از جمله این مسائل که سازمانها درگیر آن می باشند می توان به تحت کنترل نبودن برنامه دریافت قطعات ارسالی از سوی تامین کنندگان را ذکر کرد که چنانچه تحت کنترل نباشد باعث تاخیر یا تسریع در ارسال قطعات برای شرکت می شود که موجب بروز کسری و توقف تولید شده تاثیر نامطلوبی بر برنامه های تولید و کاری سازمان گذاشته و هزینه های زیادی را به سازمان تحمیل می نماید. همچنین چنانچه ارزیابی درستی از مدیریت زنجیره تامین نشود کاستی های آن موجب نا متعادل بودن بار کاری در دریافت کالا می گردد که منجر به بروز مشکلاتی از قبیل تجمع کالا در انبارها، فشار کاری به پرسنل درگیر فعالیتهای تامین، تحویل، کنترل و نگهداری می شود. از سوی دیگر وجود نوسانات بالا در سطوح موجودی قطعات ارسالی از سوی تامین کنندگان که خطر بروز کمبود موجودی و یا بالا رفتن سطح موجودی برخی قطعات را همواره بدنبال خواهد داشت از اثرات منفی عدم وجود زنجیره تامین کارا و اثر بخش می باشد که لزوم ارزیابی عملکرد آنرا نمایان می سازد. همچنین چنانچه زنجیره تامین، عملکرد مناسبی نداشته باشد موجب بالا رفتن سطح موجودی مواد، محصولات نیمه ساخته در مراحل مختلف تولید و محصولات در انبارها می گردد که هزینه های نگهداری، افت، راکد ماندن سرمایه و... را به سازمان تحمیل می نماید. در نتیجه مواجهه با کمبود فضای انبارها در برخی از مقاطع زمانی و ... نیز دور از انتظار نخواهد بود.
از جنبه دیگر می توان به مسائلی که سازمان در محیط خارجی و در تعامل با رقبا، جامعه، دولت، مراجع قانونی و... با آنها روبرو است اشاره کرد. از جمله این مسائل رقابت و ایجاد ارزش برای مشتریان می باشد که امروزه با توجه به اینکه رقابت سازمانها به رقابت زنجیره تامین آنها تبدیل شده است نقش بسیار عمده ای دارد. اهمیت این موضوع از این نظر می باشد که وابستگی مستقیم به بقا و حیات سازمان دارد و بی توجهی به این مقوله یا بعبارت دیگر عملکرد ضعیف مدیریت یک زنجیره تامین می تواند موجب خروج سازمان از چرخه رقابت و به مرور زمان زوال و نابودی سازمان گردد. از جمله مسائل دیگر نیز می توان تعامل سازمان با جامعه را نام برد که عملکرد مدیریت زنجیره تامین بر روی مسائلی از قبیل ایجاد اشتغال، مسائل زیست محیطی، دیدگاه جامعه نسبت به سازمان و مواردی از این دست تاثیر گذار می باشد که این مسائل نیز به نوبه خود بر دید جامعه نسبت به سازمان و امکان رشد و ادامه حیات سازمان تاثیر گذار می باشد. برای مثال فعالیتهای لجستیکی و حمل و نقل در سطح جامعه، اثرات زیست محیطی فعالیتهای سازمان و ... بصورت مستقیم با جامعه درگیر می باشد. تاثیر دیگری که عملکرد مناسب مدیریت زنجیره تامین می تواند برای سازمان داشته باشد، تعامل و نحوه تعامل سازمان با دولت و سازمانهای دولتی می باشد که می تواند فرصتهای زیادی از جمله کسب منابع ارزان قیمت مثل منابع مالی، مواد اولیه، دسترسی به حمل و نقل ارزان، فرصتهای فعالیت یا مواردی از این دست را برای سازمان فراهم آورد و از سوی دیگر عملکرد نا مناسب آن در تعامل با دولت می تواند به تهدیدی برای سازمان تبدیل شود که حیات سازمان را به دلیل تحریم ها با مشکل روبرو کند. در نهایت نیز عملکرد مناسب مدیریت زنجیره تامین در مواجهه با مراجع قانونی اهمیت بسزایی دارد زیرا می تواند منجر به وضع قوانینی گردد که می تواند به مزیت رقابتی شرکت کمک نماید. برای مثال وضع قوانین انحصاری باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت در مقابله با رقبا می گردد که در بهبود جایگاه سازمان در بین رقبا نقش شایانی دارد.
با توجه به همه موارد ذکر شده و مواردی از این دست لازم می باشد که در هر سازمانی عملکرد مدیریت زنجیره تامین مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان رویکردهای لازم را برای اجرا و بهبود وضعیت و در نهایت حفظ بقا و رشد و توسعه سازمان ایجاد نمود.
از این رو به این دلیل انجام این تحقیق اهمیت دارد که وضعیت عملکرد مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.

1-3- بیان اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران با استفاده از مدل SCOR می باشد.
اهداف جزئی انجام این تحقیق عبارتند از :
1- شناسایی و تعیین معیارها و شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین
هر یک از روشهای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین با توجه به ویژگیها، مشخصات خاص و نحوه عملکرد خود، جنبه های خاصی از عملکرد مدیریت زنجیره تامین را که مورد بررسی قرار می دهد، که برای این منظور نیازمند معیارها و شاخصهای مناسب برای سنجش می باشد. از اینرو لازم می باشد که معیارها و شاخصهای مناسب شناسایی شده و منطبق با ویژگیها، مشخصات و نیازهای سازمان و همچنین مدلی که برای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین مورد استفاده قرار خواهد گرفت، انتخاب و تعیین گردند.
یکی از اهداف این تحقیق شناسایی و تعیین معیارها و شاخصهای مناسب از این جهت اهمیت دارد که بکارگیری آنها می تواند موجب شود که عملکرد مدیریت زنجیره تامین از همه جنبه ها مورد بررسی و سنجش قرار گیرد.
2- اندازه گیری عملکرد مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران بر اساس مدل SCOR
هدف دیگر که اصلی ترین هدف این تحقیق می باشد، اندازه گیری عملکرد مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران می باشد. در این زمینه از مدل SCOR استفاده خواهد شد که مدل جامع و مرجع می باشد.
3- عارضه یابی و ارائه پیشنهاد پروژه های بهبود
بر اساس نتایج بدست آمده، وضعیت فرآیندهای شرکت عارضه یابی شده و چنانچه نیاز به بازنگری، ایجاد یا حذف فرآیندها یا شاخصهای موجود باشد، پروژه های بهبود پیشنهادی ارائه خواهد گردید.

1-4- سوالات تحقیق
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران بر اساس مدل SCOR می باشد. بنابراین سوال اصلی این است:

آیا عملکرد مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران مناسب می باشد؟

برای یافتن پاسخ این سوال باید پاسخ مناسبی برای سوالات زیر جستجو شود :
1-1- آیا قابلیت اطمینان مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران مناسب می باشد؟
2-1- آیا میزان پاسخگویی مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران مناسب می باشد؟
3-1- آیا چابکی مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران مناسب می باشد؟
4-1- آیا هزینه های مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران در سطح مناسبی می باشد؟
5-1- آیا مدیریت دارایی مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران متناسب می باشد؟

1-5- فرضیات تحقیق
برای پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق، فرضیه اصلی این است که:

"ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران بر اساس مدل SCOR مناسب می باشد."

برای بررسی صحت این فرض باید فرضیات فرعی زیر را مورد آزمون قرار داد :
1-1- قابلیت اطمینان مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران مناسب است.
2-1- میزان پاسخگویی مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران مناسب است.
3-1- چابکی مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران مناسب است.
4-1- هزینه های مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران در سطح مناسبی است.
5-1- مدیریت دارایی مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران متناسب است.

1-6- تعاریف، متغییرها و داده ها
عملکرد مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران متغییر وابسته این تحقیق می باشد. این متغییر وابسته به متغییرهای مستقل "قابیلت اطمینان، پاسخگویی، انعطاف پذیری، هزینه ها و مدیریت دارایی ها" می باشد.
1-6-1- تعریف مدیریت زنجیره تامین :
مدیریت زنجیره تامین عبارت است از یكپارچه سازی واحدهای سازمانی درون زنجیره و ایجاد هماهنگی در جریانهای مواد، اطلاعات و مالی با هدف تامین نیازهای مشتریان و دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتكا و بلند مدت.

1-6-2- متغیر وابسته :
- عملکرد مدیریت زنجیره تامین شرکت شاسی ساز ایران : عملکرد مدیریت تامین شرکت از عوامل متعددی تاثیر می پذیرید. متغیرهای تاثیر گذار در بخش متغییرهای مستقل معرفی شده اند.

1-6-3- متغییرهای مستقل :
- قابلیت اطمینان : قابلیت اطمینان عبارت است از عملکرد زنجیره تامین در تامین محصول صحیح، در محل مناسب، در زمان مورد نیاز، در وضع و بسته بندی مناسب، به تعداد درست، با مدارک صحیح و به مشتری صحیح.
این متغییر با نرخ تکمیل سفارش سنجیده می شود.
- پاسخگویی : پاسخگویی عبارت است از سرعتی که زنجیره تامین محصول را برای مشتری فراهم می کند.
این متغییر بوسیله زمان چرخه تکمیل سفارش سنجیده می شود.
- انعطاف پذیری : انعطاف پذیری عبارت است از چابکی زنجیره تامین در پاسخگویی به تغییرات بازار برای دستیابی یا حفظ مزیت رقابتی.
این متغییر با انعطاف پذیری و سازگاری زنجیره تامین بالا دست و سازگاری زنجیره تامین پائین دست سفارش سنجیده می شود.
- هزینه ها : منظور از هزینه ها، هزینه های عملیاتی وابسته به زنجیره تامین می باشد.
این متغییر با هزینه مدیریت زنجیره تامین و هزینه محصولات فروش رفته سنجیده می شود.
- مدیریت دارایی ها : عبارت است از کارایی یک سازمان در مدیریت دارایی ها برای پشتیبانی از تحویل درخواستها.
این متغییر با زمان چرخه گردش نقدینگی، بازگشت سرمایه های ثابت زنجیره تامین و بازگشت سرمایه جاری سنجیده می شود.

1-7- مدل تحقیق
روابط بین متغییرهای مستقل با متغییر وابسته، همانطور که در شکل 1-1 مشخص است می باشد. متغییرهای مستقل بصورت مستقیم و بدون وجود متغییر واسطه و یا متغییر مزاحم بر متغییرها وابسته تاثیر دارد.
سایر متغییرها کنترل شده و تاثیر آنها به حداقل می رسد به نحوی که در مدل این تحقیق تاثیر محسوسی بر متغییر وابسته نداشته باشند.

متغییر وابسته متغییر مستقل

شکل 1-1 : روابط بین متغییرهای مستقل با متغییر وابسته

1-8- ادبیات موضوع، چهار چوب نظری
1-8-1- مدیریت زنجیره تامین
در دهه های60 و 70 میلادى، سازمانها براى افزایش توان رقابتى خود تلاش مى‌كردند تا با استاندارد سازى و بهبود فرآیندهاى داخلى خود محصولى با كیفیت بهتر و هزینه كمتر تولید كنند. در آن زمان تفكر غالب این بود كه مهندسى و طراحى قوى و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیشنیاز دستیابى به خواسته‌هاى بازار و در نتیجه كسب سهم بازار بیشترى است. به همین دلیل سازمان‌ها تمام تلاش خود را بر افزایش كارایى معطوف مى‌كردند.

در دهه 80 میلادى با افزایش تنوع در الگوهاى مورد انتظار مشتریان، سازمانها به طور فزآینده اى به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید براى ارضاى نیازهاى مشتریان علاقمند شدند. در دهه 90 میلادى، به همراه بهبود در فرآیندهاى تولید و به كارگیرى الگوهاى مهندسى مجدد، مدیران بسیارى از صنایع دریافتند كه براى ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهاى داخلى و انعطاف پذیرى در توانایى‌هاى شركت كافى نیست، بلكه تامین كنندگان قطعات و مواد نیز باید موادى با بهترین كیفیت و كمترین هزینه تولید كنند و توزیع كنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیكى با سیاست‌هاى توسعه بازار تولید كننده داشته باشند. با چنین نگرشی، رویكردهاى زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. [1]
مراحل سیر تکامل تدریجی مدیریت زنجیره تامین در جدول 1-1 مشخص می باشد.

گسترش بازارها و محصولات، رقابت‌ها را از سطح مابين شرکت‌ها به سطح مابين زنجيره‌هاي تامين کشانده و تمرکز بر بهبود عملکرد اين زنجيره ها، تنها مسير دستيابي به مزاياي رقابتي در بازار جهاني کسب و کار امروزه است.
در اين رابطه، نگرش مديريت زنجيره تامين (SCM) از استراتژي‌هاي قوي براي افزايش رقابت‌پذيري شرکت‌ها و زنجيره‌هاي تامين‌شان تلقي مي‌شود، بطوري که پس از معرفي واژه مديريت زنجيره تامين توسط آقايان Oliver و Webber در سال 1982، گسترش قابل ملاحظه‌اي در روند بکارگيري اين رويکرد پديدار گشته........................................

 

 

 

- مدل مرجع عمليات زنجيره تامين (SCOR)
مدل مرجع عمليات زنجيره تامين در سال 1996 براي اولين بار توسط انجمن زنجيره تامين بعنوان مرجعي استاندارد براي مديريت زنجيره تامين معرفی و ارائه شد که شرکتها را در جهت افزايش اثربخشي زنجيره تامين‌شان و فراهم‌سازي يک نگرش فرآيندگرا به موضوع SCM ياري مي‌نمايد. اکنون نسخه نهم اين مدل توسط اين انجمن انتشار يافته و بيش از 800 شرکت در سراسر جهان عضو اين انجمن هستند. مدل SCOR استانداردي است که براي ارتباط موثر بين شرکاي زنجيره تامين طراحي شده است تا با تمرکز بر زنجيره تامين به مديران شرکتها در تجزيه و تحليل زنجيره تامين و شناسايي فرصتهاي بهبود در جريان مواد، کار و اطلاعات کمک کند. [1] و [3]
مدل SCOR يك مدل مرجع است و بر خلاف مدلهاي بهينه سازي در آن هيچ شرحي از فرمولهاي رياضي يك زنجيره تامين و هيچ روش بهينه يا ابتكاري براي حل مساله ارائه نشده است. در عوض، درآن واژگان و فرآيندهايي استاندارد شده است که تشريح کلي زنجيره هاي تامين را امكان پذير کرده اند. با پيكربندي اين فرآيندها مي توان موجوديت هاي مختلف يك زنجيره تامين را مدل کرد و نمايش داد و سپس مقايسه نمود. اين مدل به شرکتها اجازه مي دهد:
- فرآيندهاي خود را به خوبی ارزيابي کنند.
- عملكرد خود را با ساير شرکتها در داخل و خارج حوزه صنعت خود مقايسه کنند.
- مزیتهاي رقابتي خاصي را دنبال کنند.
- با استفاده از اين ارزيابي ها فعاليتهاي خود را اولويت بندي کنند.
- منافع حاصل از اجراي اين تغييرات را کمي کنند.
- بهترين ابزار نرم افزاري مناسب با نيازمندیهاي فرآيندهای خاص خود را شناسايي کنند. [3]
اين مدل شامل تشريح فرآيندهاي استاندارد مديريتي، چارچوبي براي بيان ارتباط بين اين فرآيندهاي استاندارد، شاخصهای استاندارد براي اندازه‌گيري عملکرد اين فرآيندها و تجربه‌هاي مديريتي با بهترين عملکردها در اين فرآيندها است. مدل SCOR تعادلي بين دو ديدگاه افقي (بين فرآيندي) و عمودي (سلسله مراتب بين فرآيندها) ايجاد نموده و استفاده از آن به سازمان‌ها اين اجازه را مي‌دهد که با استفاده از يک واژگان فنی مشترک و فرآيندهاي استاندارد، در بهبود عملکرد کلي زنجيره نقش مهم و موثري داشته باشند. اين مدل اولين مدلي است که مي‌توان از آن در شکل‌دهي يک زنجيره تامين بر مبناي استراتژي کسب و کار استفاده نمود. اين مدل مفاهيم شناخته شده‌اي از رويکردهاي مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب و کار ، الگوبرداري و اندازه‌گيري عملکرد را در يک چارچوب يکپارچه بکار گرفته و با مشخص نمودن وضعيت موجود هر فرآيند، حالت بهبود يافته‌اي براي آن پيشنهاد داده و با توجه به شاخصهای عملکرد در شرکتهاي مشابه، اهداف عملياتي را براي هر فرآيند برقرار مي‌سازد.
مدل SCOR يک مدل مرجع بوده و چارچوبي را براي مشخص نمودن فعاليت‌هاي کارا و موثر در طول زنجيره تامين ارائه مي‌دهد. محدوده بکارگيري اين مدل از تامين‌کنندگانِ تامين‌کنندگان تا مشتريِ مشتريان است. [1]
به طور کلي هر مدل مرجع عمليات از سه گام زير تشکيل شده است:
گام1- مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار: در اين مرحله وضعيت فعلي سازمان شناسايي شده و وضعيت ايده آل آن نيز تعيين مي شود.
گام 2- محك زني: در اين مرحله وضعيت شاخصهاي عملكرد سازمان با سازمانهاي مشابه سنجيده مي شود و تفاوت بين شاخصهاي عمكلرد سازمان با سازمان هايي که عملكرد بهتري دارند، تعيين مي گردد. اين تفاوت مبنايي جهت ايجاد تغييرات در سطوح مختلف در سازمان خواهد شد.
گام 3- آناليز بهترين عملكرد: در اين مرحله و بر اساس نتايج حاصل از مرحله قبل، چگونگي عملكرد مديريت سازمان هايي که در صنعت مربوطه موفق تر هستند، شناسايي مي شود. در واقع در اين مرحله، سعي بر آن است که عوامل موفقيت سازمانهايي که شاخص عملكرد بهتري دارند، شناسايي گردد و سپس با اخذ ايده از اين سازمان هاي موفق، سعي در بهبود شاخص هاي عملكرد سازمان ................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 36000 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 36000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما