مشاهده / بستن موضوعات

بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو

دسته بندی: صنایع, مدیریت
2183 بازدید

زنجيره تامين
دامنه لجستيک در بر گيرنده همه فعاليت های موجود بين تامين کننده ها تا مشتری است که همه آن ها در راستای فراهم کردن محصول مناسب ، در زمان مورد نیاز و در مکان لازم است. (Christopher, 1998) برای موفقیت در چنین حوزه وسیعی می بایست در همه جنبه های عملیاتی و اطلاعاتی همزمان کار شود.
به زنجيره ای از شرکت هايی که برای برآورده کردن و انجام فعاليت های لجستيک با هم همکاری می کند زنجیره تامین گفته می شود. بنابراين يک زنجيره تامين شبکه ای متشکل از فرآیندهای تجاری مستقل و نیمه مستقل است که از تدارک مواد خام آغاز می شود و به مصرف محصول در دست مشتری نهایی منتهی می شود و در اين راستا بسياری از شرکت ها را به هم متصل می کند و در نهايت خدمات و یا محصولات فیزیکی را برای مشتریان تولید می کند. اين فرايند ها می توانند در شرکت های مختلف و یا در یک شرکت خاص در حال انجام باشند. چهارچوب زنجیره تامین اصولا دارای 5 مولفه اصلی تامین کننده، تولید کننده، انبار، خرده فروش و مشتری است. بنابراین عضویت درون زنجیره های تامین سازمان های بزرگ را ناچار می کند که به شرکا، تامین کنندگان، مشاورین و سایر شرکت های همراه در مسیر تحویل دهی ارزش به مشتری در بازارگاه خود اعتماد و تکیه کند. نياز به همکاری و هماهنگی بین اعضای فرآیند به جهت خلق ارزش، هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین است. هدف مشترک همه اعضا زنجیره تامین کارایی هرچه بیش تر فعالیت هاست و این امر خود نیازمند یکپارچگی جریانات مواد و اطلاعات است. اهميت زنجيره تامين به نوعی است که امروزه حتی ديده شده است که برخی رقبا برای دستيابی به مزايای زنجيره تامين در برخی زنجيره های تامين با هم همکاری می کنند.

 

127صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه پژوهش 1
مقدمه 2
موضوع تحقيق 3
بيان موضوع تحقيق 3
هدف از انجام تحقيق 5
اهميت موضوع و لزوم انجام تحقيق 5
قلمرو تحقيق 7
متدولوژي تحقيق 7
نوع تحقيق 8
روش جمع آوري اطلاعات 8
محدوديت تحقيق 9
فرضیه های تحقیق 9
فرآیند تحقیق 9
مدل تحقیق 11
تعريف عملياتي واژه ها 12
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 14
عناصر اصلی ریسک 15
فرآیند مدیریت ریسک 16
شناسايی ريسک شبکه 19
زنجيره تامين 20
ریسک زنجیره تأمین 25
محرک هاي ريسک هاي زنجيره تامين 25
عدم قطعیت یا منبع ریسک 27
اصلی ترین عدم قطعیت ها در زنجیره تامین 28
تقسيم بندي ریسک های زنجیره تامین: 29
نوع دیگری از طبقه بندی عوامل ریسک 39
انتخاب مدل تقسیم بندی ریسک 41
سطوح ریسک 42
ریسک استراتژیک و عملیاتی 43
ریسک استراتژیک 44
ریسک عملیاتی 45
ارزيابی ريسک شبکه 48
استراتژی‌های مدیریت ریسک 49
نظارت بر ريسک شبکه 53
مدیریت ريسک زنجيره تامين 54
عوامل ایجاد آسیب پذیری زنجیره تامین 55
وابستگی به مشتری و وابستگی به تامین کننده 55
تامین کننده متمرکزیا تک منبعی بودن 56
متکی بودن بر منابع جهانی 56
فصل سوم: روش تحقیق 57
مقدمه 58
جايگاه صنعت خودرو در اقتصاد جهان 58
صنعت خودرو در ايران 60
جايگاه ساپكو در گروه صنعتي ايران خودرو 64
ساپكو در يك نگاه 65
ماموريت شركت ساپكو 66
چشم انداز شركت ساپكو 66
ارزش هاي شركت ساپكو 66
پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک در شرکت ساپکو 67
شناسايی ريسک ها 67
تكنيكهاي شناسائي ريسك 68
ارزيابی ريسک های تعيين شده 72
جامعه آماری و نمونه آماری 75
روش آماری 75
روش گردآوری اطلاعات 76
روش کتابخانه ای 77
روش مبدانی 77
تعیین روایی پرسشنامه 77
پایایی پرسشنامه 78
روش تجزیه و تحلبل داده ها 79
آزمون فريدمن 79
آماره آزمون 79
فصل چهارم: یافته های تحقیق 80
توزيع فراواني مربوط به ريسک تامين به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک 81
توزيع فراواني مربوط به ريسک فرايند به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک 85
توزيع فراواني مربوط به ريسک تقاضا به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک 89
توزيع فراواني مربوط به ريسک کنترل به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک 91
توزيع فراواني مربوط به ريسک محيطي به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک 93
نتايج ميانگين رتبه شاخصهاي منابع ريسک به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک براساس نمودار تشخيص شدت ريسک 95
نتايج آزمون همبستگی پيرسون در منابع ريسک 100
آزمون فرضیه های تحقیق 101
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 105
تعیین استراتژی های مدیریت ریسک 106
پیشنهادهای مدیریت ریسک 110
بررسی ریسک تحریم های سیاسی و اقتصادی 111
اعمال محدودیت های سرمایه گذاری 111
اعمال محدودیت های پولی، بانکی و اعتباری 112
اعمال محدودیت های تجاری 112
وابستگی به یک تامین کننده 114
کمبود نقدینگی تامین کننده 115
پیشنهاد برای تحقیقات آتی 117
فهرست منابع 117
پیوست1: نحوه محاسبه پايائي پرسشنامه توسط ضريب آلفاي كرونباخ 120
پیوست2: پرسشنامه 122

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 مثالی از خروجی مرحله شناسایی 20
جدول 2-1 مدل تقسیم بندی ریسک زنجیره تامین (Chopra & Mohan 2004) 33
جدول 2-2 سطوح سلسله مراتبی در برنامه ريزی زنجيره تامين 54
جدول 3-1 تعداد اتومبيل سواري در برنامه پنج ساله ششم رژيم شاه 63
جدول 3-2 ریسک های شرکت ساپکو 73
جدول 4-1: توزيع فراواني مربوط به ريسک تامين به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک 85
جدول4-2: توزيع فراواني مربوط به ريسک فرايند به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک 89
جدول4-3: توزيع فراواني مربوط به ريسک تقاضا به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک 92
جدول4-4: توزيع فراواني مربوط به ريسک کنترل به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک 94
جدول شماره 4-5: توزيع فراواني مربوط به ريسک محيطي به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک 96
جدول 4-6: نتايج ميانگين رتبه شاخصهاي منابع ريسک به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک براساس نمودار تشخيص شدت ريسک 101
جدول 4-7: نتايج ميانگين رتبه آزمون فريدمن در منابع ريسک 102
جدول 5-1: سطوح استراتژی و تعیین راه حل برای ریسک ها 109
جدول 5-2: استراتژی های مدیریت ریسک (Australian/New Zealand Standard for Risk Management AS/NZS 4360:1999) 110
جدول 5-3: ریسک های انتخابی جهت ارائه راه حل 110
شکل 5-1: روابط علت معلول تبیین کننده آثار تحریم های سیاسی و اقتصادی بر صنعت خودرو 113
جدول 5-4: بررسی عوامل موثر وایستگی به یک تامین کننده و راهکارهای آن 115
جدول 5-5: بررسی عوامل موثر در کمبود نقدینگی تامین کننده و راهکارهای آن 126

 

 

فهرست نمودارها وشکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1 نمایش فرآیند تحقیق 10
شکل 2-1: فرآیند مدیریت ریسک 18
شکل 2-2: ساختار سنتی جریان محصولات و اطلاعات (Wilson,2007) 24
نمودار 4-1: فراواني مربوط به ريسک تامين به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک 87
نمودار 4-2: توزيع فراواني مربوط به ريسک فرايند به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک 91
نمودار 4-3: توزيع فراواني مربوط به ريسک تقاضا به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک 93
نمودار4-4: توزيع فراواني مربوط به ريسک کنترل به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک 95
نمودار4-5: توزيع فراواني مربوط به ريسک محيطي به تفکيک تکرار پذيري (تناوب) و درجه تاثير ريسک 97
نمودار4-6: تشخیص شدت ریسک 98
نمودار4-7: نتايج ميانگين رتبه آزمون فريدمن در منابع ريسک 103
نمودار5-1: تشخیص استراتژی ریسک (Australian/New Zealand Standard for Risk Management AS/NZS 4360:1999) 105
شکل 5-1: روابط علت معلول تبیین کننده آثار تحریم های سیاسی و اقتصادی بر صنعت خودرو 113

 

 

مقدمه
توسعه های اخير در زمينه تکنولوژی ها، ساختارهای تجاری و اقدامات تجاری به سمت افزایش پویایی و تغییرات در همه ابعاد زندگی در حرکت است. تحولات عمده در محیط کسب و کار، مثل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده است. در محیط کسب و کار امروز، مدیریت و کارکنان می بایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگیهای مبهم و بغرنج میان فناوری، داده ها، وظایف، فعالیتها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیطهای پیچیده ای سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگیهای ذاتی را در زمان تصمیم گیریهای مهم اشان لحاظ و تفکیک کنند. به همين جهت به منظور كاهش ريسك و جبران زيانهاي ناشي از آن، امروزه در ادبيات علمي انواع مديريت ريسك نظير مديريت ريسك بنگاه، مديريت ريسك كسب و كار و مديريت ريسك استراتژيك مطرح شده و هريك جايگاهي خاص دارند.
مدیریت ریسک مؤثر که بر مبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار دارد، بخش مهمی از فرایند تصمیم گیری مدیران را تشکیل می دهد.
بديهي است هر سازمان باتوجه به ماهيت كار خود، ريسك هاي گوناگوني را تجربه مي كند و در شرايط متحول امروز، اساسا موفقيت هر بنگاه به تسلط آن بر ريسك ها و نوع مديريتي است كه بر انواع ريسك ها اعمال مي كند.
مديريت ريسك زماني معنا و مفهوم مي يابد كه شرايط با احتمال متحمل شدن زيان و عدم اطمينان مواجه شود. اين نوع مديريت شامل حوزه هاي گسترده اي است كه مسايل مالي، عملياتي، تجاري، استراتژيك و حوزه وسيعتري به نام حوادث خطرآفرين را دربرمي گيرد. درمجموع مديريت ريسك فرايند سنجش يا ارزيابي ريسك و سپس طرح استراتژي‌هايي براي اداره ريسك است.
موضوع تحقيق
موضع تحقیق عبارتست از "بررسی و تدوین طرح مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت ساپکو"
بيان موضوع تحقيق
در دنیای امروز که سرعت تغییرات بسیار زیاد است مدیران می بایست خود و شرکت های خود را برای پاسخگویی مناسب به این تغییرات آماده کنند. در بسیاری از محیط های تجاری، اغلب ایجاد شبکه کاری جوابی غیر قابل اجتناب برای کمک به شرکت هاست تا بتوانند به سرعت خود را با تغییرات بازار مطابقت دهند. در چنین شبکه هایی شرکت ها روابط خود را با شرکا بیشتر می کنند و در نتیجه وابستگی شرکت ها به هم بیشتر می شود. از یک طرف توجه به شبکه، به دلیل مزایای ذاتی شبکه ای شدن، مثل کاهش هزینه های معاملات، توانایی تمرکز بر مهارت های اصلی، دستیابی به تکنولوژی های کلیدی و تقسیم بین شرکا رو به افزایش است و از طرف دیگر وقتی وابستگی بین شرکت ها افزایش می یابد، آن ها به نوعی در برابر ریسک های مربوط به هم بی دفاع می شوند و این شرکت ها را با موقعیتی متناقض روبرو می کند.
مدیریت زنجیره تامین بسیاری از شرکت ها را قادر می سازد تا با یکپارچه سازی همه فعالیت های مربوط به جریان مواد، اطلاعات و سرمایه، که از تامین کننده ها شروع و به مصرف کننده های نهایی ختم می شوند، مزایای زیادی را به دست آورند. این مزایای رقابتی با بهبود روابط زنجیره تامین و ایجاد پیوند های مستحکم بین شرکای زنجیره یعنی بین تامین کننده ها، تولیدکننده ها، مراکز توزیع، انبارها، و مصرف کننده های نهایی، به دست می آیند، به طوری که امروزه زنجیره تامین خود به شکل یک مزیت رقابتی مهم تبدیل شده است که می تواند منجر به کاهش هزینه ها و افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات شود.
از طرفی زنجیره های تامین ریسک ها را در ابعاد و انواع متنوع، از زندگی ما به ارث می برند و لذا می بایست به دنبال اتخاذ تصمیمات مناسب و مدیریت کارای این ریسک ها باشیم. وجود ریسک در زنجیره تامین یک پدیده جدید و امروزی نیست. سازمان های تجاری همواره در معرض خطر شکست یک تامین کننده در تحویل مقدار درست و با کیفیت و قیمت مناسب رویرو بوده و هست. بلایای طبیعی که همچنان برای بشر غیر قابل پیش بینی هستند و در سال های اخیر بارها رخ داده اند، همواره ریسک هایی را برای شرکت ها به دنبال دارند و در نتیجه زنجیره های تامین را تهدیدی می کنند. رقبا و تصمیمات آن ها همواره خطراتی را برای زنجیره های تامین ایجاد کرده اند و امروزه به دلیل شدت رقابت و توسعه رقابت جهانی این خطرات و ریسک ها از قبل بیش تر شده است. هرچه زنجیره های تامین مستحکم تر می شوند واعضای آن به هم وابسته تر می گردند، احتمال اینکه یک خرابی یا شکست کوچک، که می تواند در هرنقطه از زنجیره تامین رخ دهد، بتواند به یک بلا یا عدم کارآمدی برای سایر اعضای زنجیره تامین منجر شود افزایش می یابد و این نشان می دهد که در هر پیوند موجود درون زنجیره تامین ریسک هایی پنهان است که می بایست بررسی و مدیریت شوند.
در این تحقیق سعی شده تا شرکت ساپکو به عنوان یک زنجیره تامین از نظر ریسک های پیش رو بررسی شود و میزان اهمیت این ریسک ها مشخص گردد. پس از آن با توجه به ریسک های موجود استراتژی هایی جهت مدیریت ریسک ها پیشنهاد گردیده است.

هدف از انجام تحقيق
هدف از انجام این پژوهش
1- بررسی و شناخت ریسک هایی که شرکت ساپکو با آن ها مواجه است.
2- بررسی شدت ریسک ها و اولویت بندی آن ها.
3- شناسایی مهم ترین منابع ریسک شرکت.
4- تحلیل و بررسی ریسک های مهم.
5- پبشنهاد راهکارهایی جهت مدیریت ریسک شرکت ساپکو.


اهميت موضوع و لزوم انجام تحقيق
موضوع ريسك، مطلب جديدي نيست و هر سازمان به تبع ماهيت كارش ريسكهاي متعددي تجربه مي كند و اساسا سود شركتها پيوسته با ريسك همراه است. اما به دليل پيچيدگي محيطي و شرايط خاصي كه به وجود آمده، سازمانها با ريسك‌هاي بسيار متعدد و فراگير مواجه شده اند و به همين جهت ما امروزه با انواع مقوله هاي مديريت ريسك نظير مديريت ريسك بنگاه ، مديريت ريسك كسب و كار و مديريت ريسك استراتژيك مواجه هستيم و به سازمانها و بنگاهها توصيه شده است كه براي مديريت ريسك خود از اين رويكردها استفاده كنند.
روندهايي كه باعث شده است تا رويكردهاي يادشده طرح شوند متنوع هستند. برخي عنوان مي كنند كه اصولا شدت رقابت، عرصه تجارت و سرمايه گذاري ها را پرخطر ساخته است. برخي ديگر سمت گيري سازمانها از داراييهاي محسوس به نامحسوس را به عنوان عوامل مهم مزيت رقابتي عامل اصلي قلمداد كرده‌اند. به عبارتي ماهيت و نوع داراييهايي كه براي شركتها ارزش ايجاد مي كنند تغيير كرده است.
گروهي ديگر بر ضرورت نوآوري و پيگيري شيوه هاي نوين در عرضه كالا و خدمات و اتخاذ تدابير بكر در استراتژيها تاكيد مي‌كنند و چون اين شيوه‌ها جديد هستند و براي بار اول اجرا مي‌‌شوند و با خطر و ريسك همراهند سازمانها با خطرات زيادي ادامه حيات مي دهند.
به اين ترتيب در شرايط پرتحول امروز، توفيق بنگاهها به تسلط آنها بر ريسك ها وابسته است. همان طوري كه معروف است «نه قوي ترين و نه باهوش ترين، بلكه منعطف ترين موجودات بقا دارند».
ريشه ريسك از كلمه ايتاليايي “RISCARE” به مفهوم “TO VENTURE” است. اين مفهوم به معني تقبل ريسك در اتخاذ آگاهانه تصميم دلالت دارد. به عبارتي تحمل ميزان ضرر و يا احتمال ضرر آتي كه از هر تصميم يا پديده بالقوه ناشي مي شود.
دلايل كليدي توجه به مديريت ريسك در زنجيره تامين را به ترتیب زیر می توان برشمرد:
• استراتژيها و ساختارهاي وابسته با زنجيره تامين در مسير تلاش و جستجو براي دستيابي به مزيت رقابتي به سرعت تغيير كرده و بازتر شده اند و اين امر زنجيره تامين را آسيب پذيرتر كرده است .
• تغييرات تكنولوژيكي كه امروزه سريعتر رخ مي دهند ؛ فرصتهاي بسياري را براي اصلاح روابط و تركيب دروني زنجيره هاي تامين فراهم كرده اند كه نياز به مديريتي دقيق دارند .
• افزايش فشارهاي محيطي ناشي از رقابت جهاني در عمل سازمانهاي تجاري را در معرض ريسكهاي جديد و بيشتري قرار داده است كه ممكن است اثرات نامطلوب سريعتر و شديدتري را براي سازمانها و متعاقبا زنجيره هاي تامين در پي داشته باشد كه مي بايست آنها را شناسائي و تحليل كرد.

قلمرو تحقيق

الف- قلمرو موضوعي
مباحث مدیریت ریسک زنجیره تامین
ب- قلمرو مكاني
پژوهش در شركت ساپكو(طراحي و مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو) انجام پذيرفته است.
ج - قلمرو زماني
از نظر زماني اين پژوهش در پائيز سال 87 به عمل آمده است و بررسي و تدوين طرح مديريت ريسک زنجيره تامين در شرکت ساپکو را مورد ارزيابي قرار داده است.
متدولوژي تحقيق
روشي كه براي انجام اين پژوهش بواسطه اقتضا موضوع انتخاب شده روش توصيفي مي باشد و علت آن بدليل ماهيت موضوع تحقيق است. اطلاعات و ادبيات موجود اين پژوهش به وسيله استفاده از اينترانت و انجام مطالعات کتابخانه اي و ميداني و استفاده از اينترنت تحقق يافته است و در اين زمينه اسناد و مدارك موجود شركت ساپکو و دريافت نقطه نظرات كاركنان و مديران از طريق مشاهده و مصاحبه استفاده گرديده است.
نوع تحقيق
نوع تحقيق كاربردي مي باشد كه مي تواند جهت توجه به هر چه بهتر و اثر بخش تر بودن معيارهاي مديريتي مد نظر شركت ساپكو مورد استفاده قرار گيرد.
روش جمع آوري اطلاعات
جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق ميداني و از طريق بررسي اسناد و مدارك و تهیه پرسشنامه صورت پذيرفته است كه بطور كلي در ذيل دسته بندي و توضيح داده خواهد شد.
الف-اطلاعات كتابخانه اي
از مراحل ابتدايي اين تحقيق كه ضرورت آشنايي با مفاهيم، تعاريف خاص نظريه ها وتئوريها، مدلهاي تهيه شده توسط دانشمندان اين رشته مطرح شد از اطلاعات مدون و مستند كتابخانه اي و از روش ميداني استفاده گرديد.....................
......................................

 

تعریف زنجیره تامین:
زنجیره تامین شبکه ای از مراکز توزیع است که یکی از وظایف آن تبدیل مواد خام به محصولات نهایی وتوزیع آن ها میان مشتریان است. مدیریت ریسک زنجیره تامین فعالیت ها را طوری هماهنگ می کند که مشتریان بتوانند محصولات با کیفیت بالا و با حداقل هزینه به دست آورند. (S.Tang 2006 )
تعريف ريسك در زنجيره تامين :
هدف اصلي در زنجيره تامين به صورت زير تعريف مي گردد :
1. AVAILIBILITY of the right product
2. in the right quantity
3. in the right condition
4. at the right place
5. at the right time
6. at the right cost
7. for the right customer
هر رويداد يا واقعه ممكن الوقوع نامعلوم كه اين اهداف را تحت تاثير قرار دهد و ما را در دستيابي به آنها دچار مشكل نمايد ؛ ريسك زنجيره تامين ناميده مي شود.(S.Tang 2006)

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


عناصر اصلی ریسک
تمامی اشکال ریسک، چه آنها که به‌عنوان ریسک سوداگرانه طبقه بندی شده باشند، چه به‌عنوان ریسک خطرناک، شامل عناصر مشترکی هستند که شامل چهار عنصر ذیل است:
1- محتوا ؛ 2 – فعالیت؛ 3 – شرایط؛ 4 – پیامدها.
محتوا یعنی زمینه، وضعیت، یا محیطی که ریسک در آن منظور شده و مشخص کننده فعالیتها و شرایط مرتبط با آن وضعیت است. به‌عبارت دیگر، محتوا نمایی از تمامی پیامدهای سنجیده شده فراهم می‌سازد. بدون تعیین یک محتوای مناسب، به‌طور قطع نمی‌توان تعیین نماید، کدامین فعالیتها، شرایط و پیامدها می‌بایست در تجزیه و تحلیل ریسک و فعالیتهای مدیریتی درنظرگرفته شوند. بنابراین، محتوا، مبنایی برای تمامی فعالیتهای بعدی مدیریت ریسک فراهم می کند.

بعد از ایجاد یک محتوا، عناصر باقی مانده در ریسک به‌طور مناسبی قابل بررسی هستند. عنصر فعالیت یعنی عمل یا اتفاقی که باعث ریسک می شود. فعالیت، عنصر فعال ریسک است و می بایست با یک یا چندین شرط ویژه برای ظهور ریسک ترکیب شود. تمامی اشکال ریسک با یک فعالیت به‌وجود می آیند؛ بدون فعالیت، امکان ریسک وجود ندارد.
در حالی‌که فعالیت، عنصر فعال ریسک است، شرایط تشکیل دهنده عنصر منفعل ریسک است. این شرایط تعیین کننده وضعیت جاری یا یک مجموعه از اوضاع و احوال است که می‌تواند به ریسک منجر شود. شرایط، وقتی با یک فعالیت آغازگر خاص ترکیب می شود، می تواند یک مجموعه از پیامدها یا خروجی ها را تولید کند. پیامدها، به‌عنوان آخرین عنصر ریسک، نتایج یا اثرات بالقوه یک فعالیت در ترکیب با یک شرط یا شرایط خاص است.( Dorfman, 1997)
فرآیند مدیریت ریسک
مدیریت ریسک مانند سایر رشته های دیگر دانش مدیریت و کاربرد آن، از دانش ها، ضابطه ها، اصول و قائده های ویژه برای دستیابی به پیش بینی ها و هدف های از پیش تعیین شده بهره می گیرد. آرمان این رشته از دانش مدیریت کمک به انسان ها برای حفاظت مستمر از خود، دارایی ها و فعالیت هایشان در برابر حادثه هایی است که در طول تاریخ زندگی انسان ها، همواره او را با مخاطره روبرو کرده است. این رشته که کاربرد آن از سالهای نخستین دهه 1960 به طرز گسترده ای رواج یافته و از جنبه هایی با تمدن بشر همزاد است و ظهور دیگر بار آن در واقع نوآفرینی شیوه های نوین در سازماندهی روش های قدیمی است.
مدیریت ریسک ضابطه ها و روش هایی را به دست داده است که اشخاص، موسسه های اقتصادی (صنعتی و تجاری) و غیر انتفاعی و دولت ها با استفاده از آن ها می توانند وظیفه آینده نگری را در ارزیابی، کنترل و تامین مالی خسارت ها انجام دهند. بر این پایه مدیریت ریسک برخودری نظام یافته با ریسک ها را سامان می دهد. بدین منظور همواره در کار پاسخ گفتن به دو پرسش اساسی درباره پیشامد های احتمالی آینده.......................................

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 35000 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 35000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما