مشاهده / بستن موضوعات

عارضه یابی تولید محصولات جدید در صنایع فرآیندی با استفاده از روش FMEA و بر اساس فلسفه ی پوکا یوکه

دسته بندی: صنایع
3004 بازدید


چکیده :
در این پژوهش با استناد بر فلسفه ی پوکایوکه و استفاده از رویکرد ترکیبی QFD – FMEA ، به عارضه یابی فرآیند طراحی و توسعه ی محصولات جدید، و همچنین عارضه یابی فرآیند تولید این محصولات ، در شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران که جزء صنایع فرآیندی می¬باشد، پرداخته شده است.
بدین منظور در ابتدا اطلاعات لازم برای انجام پژوهش، از طریق مصاحبه با مدیران واحدهای مرتبط با فرآیند طراحی و توسعه¬ی محصولات جدید و مطالعه¬ی مستندات مربوط به محصولات جدید سازمان، جمع آوری می¬گردد و سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله، عارضه¬های موجود در این فرآیند شناسایی شده و سپس با استفاده از روش FMEA به محاسبه ضریب RPN و اولویت بندی عارضه¬ها پرداخته می¬شود. در گام بعدی به شناسایی عارضه¬های موجود در فرآیندهای تولیدی و همگام سازی آنها با نیازهای مشتریان پرداخته می¬شود. بدین منظور در ابتدا دو مورد از جدیدترین محصولات سازمان به عنوان نمونه انتخاب شده و سپس نیازها ی مشتریان برای این دو محصول، مشخص و درجه اهمیت آن ¬ها از طریق پرسشنامه ¬ای که توسظ 30 نفر از مشتریان اصلی سازمان تکمیل شده است، تعیین می¬گردد. در ادامه با استفاده از رویکرد ترکیبی QFD – FMEA، عارضه ¬های موجود در فرآیند تولید این دو محصول، شناسایی و اولویت¬بندی می¬شوند و با استفاده از جلسات طوفان مغزی با حضور مدیران مجرب واحدهای مختلف سازمان، راه حل هایی برای رفع تمامی عارضه های شناسایی شده، ارائه می¬گردد. در آخر نیز، الگوهای استانداردی برای فرآیند طراحی و توسعه¬ی محصولات جدید و فرآیند عارضه ¬یابی در سازمان ¬ها، پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی : عارضه یابی، محصولات جدید، صنایع فرآیندی، روش FMEA، پوکایوکه، صنایع لبنی

 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 49900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


فهرست مطالب پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم و بهره وری
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه........................................................................................................................................................2
1-1-بیان مساله.......................................................................................................................................2
1-2- ضرورت تحقیق...............................................................................................................................3
1-3-اهداف تحقیق.................................................................................................................................4
1-4- سوالات تحقیق...............................................................................................................................4
1-5- فرضیات تحقیق.............................................................................................................................5
1-6- قلمرو تحقیق..................................................................................................................................5
1-7- جنبه های کاربردی تحقیق ...........................................................................................................5
1-8- نوآوری تحقیق...............................................................................................................................5
1-9- فرآیند انجام تحقیق......................................................................................................................6
1-10- خلاصه فصل..................................................................................................................................8


فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه......................................................................................................................................................10
2-1- بخش اول: فرآیند عارضه یابی.....................................................................................................10
2-1-1- شرح فرآيند عارضه يابي سطحي و سريع........................................................................11
2-1-2- شرح فرآيند عارضه يابي دقيق و تفصيلي .....................................................................11
2-2- بخش دوم : روش گسترش عملکرد کیفیت(QFD)...............................................................13

2-3 بخش سوم: فلسفه¬ی پوکایوکه و روش FMEA...........................................................................16
2-3-1- فلسفه پوکایوکه.................................................................................................................16
2-3-2- تحلیل حالات و اثرات خطا ..............................................................................................17
2-3-2-1- معرفی ...................................................................................................................17
2-3-2-2- شناخت و طبقه بندي انواع مختلف اين تكنيك ................................................19
2-3-2-3-فرآیندهای فرعی تکنیک تحلیل حالات و اثرات خطا........................................20
2-4- بخش چهارم: نظر اجمالی بر تئوریهای NPD .……………………………………………………..23
2-4-1-مدل های موجود در ایجاد کالاهای جدید.........................................................................24
2-5- بخش پنجم : بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق...........................................................27
2-5-1- مطالعات انجام شده در مورد عارضه¬یابی..........................................................................27
2-5-2- مطالعات انجام شده در مورد کاربرد FMEA ................................................................28
2-5-3- تحقیقات انجام شده در مورد کاربرد QFD....................................................................31
2-5-4- تحقیقات انجام شده در مورد کاربرد QFD و FMEA.................................................33
2-6-بخش ششم: نتیجه گیری.............................................................................................................34

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه......................................................................................................................................................36
3-1- روش تحقیق.................................................................................................................................36
3-1-1- انواع تحقیقات علمی برمبنای هدف.................................................................................36
3-1-1-1-تحقیقات بنیادی.......................................................................................................36
3-1-1-2- تحقیقات کاربردی...................................................................................................37
3-1-1-3-تحقیقات عملی........................................................................................................37
3-1-2- انواع تحقیقات علمی براساس ماهیت و روش ................................................................37

3-2- جامعه و نمونه آماری...................................................................................................................37
3-3- ابزار اندازه گیری اطلاعات..........................................................................................................38
3-3-1- تدوین پرسشنامه..............................................................................................................39
3-3-2- روایی و پایایی پرسشنامه.................................................................................................41
الف) روش بررسی روایی پرسشنامه.................................................................................................41
ب) روش بررسی پایایی پرسشنامه...................................................................................................41
3-4- روش ¬های گردآوری اطلاعات.......................................................................................................42
3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.....................................................................................................42
3-6- جمع بندی.....................................................................................................................................43

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه........................................................................................................................................................45
4-1- بخش اول: معرفی الگوی کلی عارضه¬یابی در طراحی و توسعه¬ی محصولات جدید با استفاده
از رویکردFMEA ..................................................................................................................................45
4-2- بخش دوم: عارضه یابی در فرآیند طراحی و توسعه ی محصولات جدید در شرکت پگاه تهران،
بر اساس الگوی پیشنهادی بخش اول.....................................................................................................48
4-2-1- فاز اول : فاز شناخت............................................................................................................49
الف-واحد برنامه ریزی تولید- چگونگی برنامه ریزی و کنترل تولید...............................................49
نقش واحد برنامه ریزی تولید در طراحی و توسعه ی محصول جدید......................................................50
ب-واحد بازرگانی................................................................................................................................51
ج-واحد بازاریابی و فروش..................................................................................................................51

د-واحد تبلیغات..................................................................................................................................53
ه-واحد کیفیت.....................................................................................................................................54
و-واحد تحقیق و توسعه......................................................................................................................54
ز-واحد نظام پیشنهادات.....................................................................................................................55
4-2-2- فاز دوم : عارضه¬یابی و اندازه¬گیری عارضه¬ها......................................................................58
4-2-3- فاز سوم : تعیین راه حلهای بهبود......................................................................................65
4-3- بخش سوم : عارضه¬یابی در فرآیند تولید محصولات جدید با استفاده از
رویکردQFD-FMEA..............................................................................................................................67
4-3-1- تجزیه و تحلیل پرسشنامه....................................................................................................67
4-3-2 استخراج اولویت نیازها..........................................................................................................70
4-3-3- تجزیه و تحلیل QFD..........................................................................................................72
4-3-4- عارضه¬یابی در فرآیند تولید محصولات با استفاده از جدول FMEA..............................76
4-3-5- اولویت¬بندی عارضه ها.........................................................................................................77
4-3-6- ارائه¬ی راه¬حل¬هایی برای رفع عارضه¬ها................................................................................78

فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه.........................................................................................................................................................80
5-1- مرور فرآيند تحقيق .......................................................................................................................80
5-2- پاسخ به سوالات تحقیق................................................................................................................81
5-3- محدودیت¬های تحقیق...................................................................................................................82
5-4- پیشنهادات تحقیق........................................................................................................................83

5-5- جمع بندی....................................................................................................................................83

فهرست منابع
منابع فارسی...........................................................................................................................................84
منابع لاتین.............................................................................................................................................86

فهرست ضمائم
شماره ضمیمه صفحه
ضمیمه الف ) ........................................................................................................................................90
الف) پرسشنامه....................................................................................................................................90
ضمیمه ب)خروجی نرم افزار SPSS ..................................................................................................91
ب 1) خروجی نرم افزار SPSS برای پنیر فلفلی................................................................................91
ب 2) خروجی SPSS برای دوغ آلوئه ورا...........................................................................................91
ب 3)محاسبه ی آلفای کرونباخ..........................................................................................................92

 

 

 

 

فهرست جداول
شماره جدول صفحه
جدول2-1- نمونه ¬ای ساده از جدول تحلیل حالات و اثرات خطا.......................................................23
جدول4-1- جدول از – به برای واحد برنامه ریزی تولید..................................................................51
جدول 4-2- جدول از – به برای واحد بازرگانی..................................................................................51
جدول 4-3- جدول از – به برای واحد بازاریابی و فروش.................................................................53
جدول4-4 - جدول از – به برای واحد تبلیغات................................................................................53
جدول 4-5- جدول از – به برای واحد کیفیت...................................................................................54
جدول 4-6- جدول از – به برای واحد تحقیق و توسعه....................................................................54
جدول 4-7- جدول از – به برای واحد نظام پیشنهادات..................................................................55
جدول4-8- جدول FMEA برای واحد تحقیق و توسعه.................................................................61
جدول 4-9 جدول FMEA برای واحد نظام پیشنهادات.................................................................62
جدول4-10- جدول FMEA برای واحد بازاریابی و فروش..............................................................62
جدول4-11- جدول FMEA برای واحد برنامه ریزی تولید.............................................................63
جدول4-12جدول FMEA برای واحد مدیریت ارشد......................................................................63
جدول4-13 جدول اولویت بندی عارضه های موجود در طراحی و توسعه محصول.........................64
جدول4-14 جدول ارائه راه حل برای عارضه های طراحی توسعه محصول......................................65
جدول 4-15- تفکیک جنسیتی نمونه ها...........................................................................................67
جدول 4-16- وضعیت سن نمونه ها....................................................................................................68
جدول 4-17- وضعیت تحصیلات نمونه ها..........................................................................................69
جدول 4-18- جدول توصیف آماری برای دوغ آلوئه ورا....................................................................70

جدول 4-19- جدول توصیف آماری برای پنیر فلفلی.......................................................................71
جدول4-20- جدول FMEA برای عارضه یابی فرآیندی................................................................77
جدول4-21-جدول اولویت بندی عارضه های فرآیندی...................................................................77
جدول4-22- جدول ارائه راه حل برای عارضه های فرآیندی..........................................................78

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست اشکال
شماره شکل صفحه
شکل 1-1 - فرآیند انجام تحقیق...............................................................................................................7
شکل2-1- تحلیل حالات و اثرات خطا...................................................................................................22
شکل4-1- ماتریس خانه ی کیفیت برای پنیر فلفلی............................................................................72
شکل4-2- ماتریس طراحی محصول برای پنیر فلفلی.........................................................................73
شکل4-3- ماتریس خانه ی کیفیت برای دوغ آلوئه ورا......................................................................74
شکل4-4- ماتریس طراحی محصول برای دوغ آلوئه ورا.....................................................................75

 

 

 

 

 

 


فهرست نمودارها
شماره نمودار صفحه
نمودار3-1: فرآیند طراحی پرسشنامه...................................................................................................40
نمودار 4-1- نمودار جریان داده برای طراحی و توسعه ی محصولات جدید.......................................57
نمودار4-2- تفکیک جنسیتی نمونه ¬ها................................................................................................67
نمودار 4-3- وضعیت سن نمونه ¬ها.......................................................................................................68
نمودار 4-4- وضعیت تحصیلات نمونه ها..............................................................................................69
نمودار 4-5- نمودار اولویت نیازها برای دوغ آلوئه ورا.........................................................................70
نمودار 4-6- نمودار اولویت نیازها برای پنیر فلفلی.............................................................................71

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 


مقدمه:
یکی از عوامل مهم ایجاد تحولات سازنده و یا بهبود عملکرد، عارضه¬یابی سازمانی است که به منظور شناسایی مسایل و مشکلات موجود در سازمانها و تعیین علل ریشه¬ای بروز آنها انجام می¬شود تا راه برای طراحی و بکارگیری راهکارهای موثر حل مساله و بهبود وضعیت هموار گشته و سازمان در مسیر کامیابی و تحول قرار گیرد.
به طور کلی می توان گفت که بسیاری از سازمان¬ها، پیش از بررسی دقیق، به اشتباه بر روی پروژه هایی برای تولید محصول جدید، سرمایه گذاری می¬کنندکه این تصمیمات، هزینه¬های بسیار و بازدهی کمی را به سازمان، تحمیل می¬کند که الگوی عارضه¬یابی، روشی مناسب برای شناسایی نقاط قوت، نقاط بحران¬ساز و نقاط مستعد بحران است و می¬تواند به شناسایی آسیب¬های موجود در تولید محصولات جدید، کمک کند و در نهایت به بهبود فعالیت ها در آینده بیانجامد (نشریه داخلی معاونت طرح و برنامه- ش36- 1388).
بنابر این در این تحقیق به بررسی دقیق عارضه یابی تولید محصولات جدید، پرداخته می شود. بدین منظور در این فصل به بررسی کلیات تحقیق شامل بیان مساله، ضرورت، اهداف، فرضیه ها، قلمرو و فرآیند انجام تحقیق پرداخته خواهد شد¬.
1-1-بیان مساله
متغير بودن قوانين رقابتي در دنياي کسب و کار، فرآيند ارائه¬ی محصول جديد به بازار را با اهميت خاصي جلوه داده است. اكثر سازمانها امروزه بيش از هر زمان ديگري دريافته¬اند که صرفاً تکيه و اعتماد به اهرم¬هاي رقابتي سنتي مثلِ افزايش کيفيت، کاهش هزينه و تمايز در ارائه محصولات و خدمات کافي نيست و درعوض مفاهيمي مثل سرعت و انعطاف¬پذيري در رقابت، نمود قابل توجهي پيدا كرده¬اند و گرايش به سمت ارائه محصولات و خدمات جديد به بازار، خود دليل موجه اين تغيير نگرش است.
یکی از مسائلی که سازمان¬ها بخصوص صنایع فرآیندی به جهت حساس بودن و مرتبط بودن با سلامت جامعه با آن روبرو هستند این است که فرآیند عارضه¬یابی در آن¬ها، به طور دقیق و علمی بررسی نمی¬شود. یعنی مساله بسیار مهم مشتری مداری و به تبع آن، بحث گسترش کیفیت عملکرد ، در طراحی محصولات جدید به طور جدی در نظر گرفته نمی شود..

امروزه كیفیت و مشتری‌مداری به عنوان یكی از چالش‌¬های جدی رقابتی مطرح شده است و حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی، مستلزم ارائه محصولات و خدمات جدید با كیفیت قابل اعتماد از طریق تأمین نیازهای مشتریان در طراحی و تولید محصولات یا ارائه خدمات است. گسترش عملكرد كیفیت (QFD) ، به عنوان یكی از ابزار مدیریت كیفیت جامع، امكان تحقق خواسته¬های فوق را برای صنایع تولیدی و خدماتی فراهم می‌كند. بنابراین در این تحقیق، سعی بر آن است که از مدل گسترش عملکرد کیفیت استفاده شود تا عارضه یابی دقیق¬تری برای تولید محصولات جدید در سازمان ، انجام گیرد. بعبارت دیگر، در این تحقیق سعی برآن است تا عارضه¬ها و موانعی که بر سر راه تکوین محصولات جدید در سازمان¬ها وجود دارند مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل آثار بالقوه خرابی یا خطا (FMEA) اولویت¬بندی شوند و راه¬حل¬هایی جهت رفع این موانع ارائه گردد و از آنجایی که یکی از دلایل شکست پروژه¬های توسعه¬ی محصولات جدید، منطبق نبودن آنها با نیازهای مشتریان می¬¬باشد، لذا از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت استفاده شده تا محصولات جدید، مطابق نیاز مشتریان طراحی شوند.
1-2- ضرورت تحقیق
همانطور که قبلا نیز بیان شد، كیفیت و مشتری‌مداری به عنوان یكی از چالش‌¬های جدی رقابتی مطرح شده است و حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی، مستلزم ارائه محصولات و خدمات جدید با كیفیت قابل اعتماد از طریق تأمین نیازهای مشتریان در طراحی و تولید محصولات یا ارائه خدمات است. از طرف دیگر با توجه به رقابتی بودن بازار، سازمانی می تواند موفق باشد و به بقای خود ادامه دهد که سرعت و انعطاف¬پذیری بالایی در طراحی و توسعه¬ی محصولات جدید و عرضه¬ی آن به بازار داشته باشد. بنابراین برای رسیدن به این اهداف، استفاده از روش¬های عارضه¬یابی در سازمان¬ها، ضروری می¬گردد تا اهداف کاهش زمان عرضه و تجاری سازی محصول جدید و رفع موانع و کاهش ضایعات و خطاها، تحقق یابد. از طرفی با نگاهی به مطالعات انجام شده در گذشته در سایت های معتبر علمی و غیره، مشخص می شود که رویکرد تحلیل آثار بالقوه¬ی خطا بیشتر در فرآیندهای ساخت و مونتاژ خودرو و تامین کنندگان خودرو به کار رفته است و در زمینه¬ی این رویکرد در فرآیند تولید محصول ، تحقیق جامعی انجام نشده است. بنابراین با توجه به اینکه صنایع فرآیندی و از آن جمله صنایع غذایی، به دلیل اینکه با جان انسان ها در ارتباط هستند و بخش عظیمی از تولیدات را به خود اختصاص داده اند ، جزو صنایع پر اهمیت محسوب می¬شوند، لذا عارضه¬یابی در این نوع صنایع، پر اهمیت و ضروری خواهد بود.

 


1-3-اهداف تحقیق
به طور کلی، هدف این پژوهش، شناسایی گلوگاه ها و موانع تولید و تجاری¬سازی محصولات جدید در شرایط و زمان بهینه و کاهش خطاها و بهبود فرآیند تولید محصول جدید و در نهایت، رضایت مشتری می¬باشد. همچنین این مطالعه اهداف زیر را دنبال می کند:
1.کوتاه کردن فاصله بین تولید محصول جدید در واحد تحقیق و توسعه تا عرضه انبوه در بازار
2. بهره برداری از مزیت زمان در عرضه محصولات
3. پیشگام بودن در ارایه محصولات جدید
4. ایجاد مزیت رقابتی
5. افزایش سود
6.کاهش هزینه
1-4- سوالات تحقیق
این تحقیق دارای 2 سوال اصلی و 5 سوال فرعی به صورت زیر می باشد:
سوالات اصلی تحقیق:
1. عارضه¬یابی با رویکرد پوکایوکه و استفاده از روش تحلیل آثار بالقوه¬ی خطا، چگونه می¬¬تواند در فرایند تولید و تجاری سازی محصولات جدید شرکت پگاه تهران ، تاثیر گذاشته و سبب کاهش زمان فرایند ، خطاها و مشکلات در این بخش گردد؟
2. مهمترین موانع موجود بر سر راه تکوین محصولات جدید در شرکت پگاه تهران چیست؟

سوالات فرعی تحقیق:
3. چگونه مي ¬توان از روش FMEA در صنايع فرآيندي استفاده نمود؟
4. چگونه مي ¬توان از روش پوكايوكه در صنايع فرآيندي استفاده نمود؟
5. چگونه مي¬ توان از تكنيك QFD جهت تولید محصولات باکیفیت درصنايع فرآيندي‏ استفاده كرد؟
6. چگونه مي¬ توان موانع، خطاها وعيوب را اولويت بندي كرد؟
7. آیا روش فوق قادر به رفع موانع و بهینه سازی شرایط معرفی و تولید تجاری محصول جدید می باشد؟

1-5- فرضیات تحقیق
عارضه¬یابی با رویکرد پوکایوکه و استفاده از روش تحلیل آثار بالقوه¬ی خطا می¬تواند در فرایند تولید و تجاری سازی محصولات جدید شرکت پگاه تهران، تاثیر گذاشته و سبب کاهش زمان فرایند ، خطاها و مشکلات در این بخش گردد.

1-6- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی:
موضوع تحقیق ، عارضه¬یابی تولید محصولات جدید در صنایع فرآیندی با استفاده از روش FMEA و بر اساس فلسفه¬ی پوکا¬یوکه می باشد.
قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت شیر پاستوریزه¬ی پگاه تهران می¬باشد که مورد مطالعه¬ی اکتشافی قرار می گیرد.
قلمرو زمانی:
انجام این تحقیق در سه ماهه¬ی آخر سال 1390 شروع شده و در شش ماهه¬ی اول سال 1391 به اتمام می¬رسد.
1-7- جنبه های کاربردی تحقیق :
جنبه¬های کاربردی این تحقیق عبارتند از : رفع موانع موجود در مسیر تکوین و معرفی محصولات جدید در شرکت پگاه تهران و کاهش زمان بین دستیابی به فرمولاسیون در واحد تحقیق و توسعه و تجاری سازی محصول.
1-8- نوآوری تحقیق :
با نگاهی به مطالعات انجام شده در گذشته در سایت¬¬های معتبر علمی و غیره، مشخص می ¬شود که رویکرد تحلیل آثار بالقوه¬ی خطا بیشتر در فرآیندهای ساخت و مونتاژ خودرو و تامین کنندگان خودرو به کار رفته است و در زمینه ی این رویکرد در فرآیند تولید محصول ، تحقیق جامعی انجام نشده است. از طرفی، با توجه به اینکه یکی از دلایل شکست پروژه¬های تکوین محصولات جدید منطبق نبودن این محصولات با نیاز¬ها و انتظارات مشتریان می¬¬باشد، لذا در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت ، خواسته¬ها و انتظارات مشتریان از محصول مشخص شود و محصولی مطابق با نیاز مشتریان تولید شود. بنابراین نوآوری¬های این تحقیق عبارتند از : تلفیق روش FMEA و QFD در عارضه یابی و کاربرد آن در صنایع فرآیندی.

 

1-9- فرآیند انجام تحقیق
در تحقیق حاضر پس از تهیه طرح تحقیق و مطالعه و جمع ¬آوری مبانی نظری آن، با استفاده از ابزار مصاحبه، اطلاعات مربوط به وظایف و نحوه¬¬ی عملکرد هریک از واحدهای مرتبط با تکوین محصولات جدید در شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران جمع¬آوری می¬شود و سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه، نیازها و انتظارات مشتریان از محصولات جدید مشخص می-شود و بعد از طبقه بندی داده¬ها به طراحی ماتریس¬های QFD و جداول FMEA و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده و در نهایت نتیجه¬گیری و پیشنهادات ارائه می¬گردد. در شکل (1-1) این مراحل نمایش داده شده¬اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-10- خلاصه فصل
در اين فصل ابتدا به بيان مساله تحقيق و بررسي ضرورت تحقيق پرداخته شد سپس اهداف تحقيق حاضر با توجه به مساله تحقيق بيان و سوالات تحقيق و فرضيات آن مطرح گرديد و در مرحله بعد قلمرو تحقيق و فرآيند انجام تحقيق مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، در فصل دوم، ادبیات و پیشینه تحقیق بیان می¬شود، در فصل سوم روش انجام تحقیق توضیح داده می¬شود، در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده¬ها و ارائه¬ی روش¬های QFDو FMEA پرداخته می¬شود و در فصل پنجم نتیجه¬گیری تحقیق انجام می¬گیرد و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می¬شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم:
ادبیات و پیشینه¬ی تحقیق

 

 

 

 


مقدمه :
ادبیات نظری تحقیق به شش بخش تقسیم می¬شود. در بخش اول، توضیحی کلی در مورد عاضه¬یابی بیان می¬گردد. در بخش دوم به روش گسترش کیفیت عملکرد و تاریخچه آن پرداخته می¬¬شود، که در واقع برای انجام عارضه¬یابی، این بخش و بخش¬های دیگر لازمند. در بخش سوم، اشاره¬ای به فلسفه¬ی پوکایوکه خواهد شد و روش تحلیل آثار بالقوه¬ی خطا توضیح داده می¬¬شود. در بخش چهارم توضیحی اجمالی از نظریه¬ی توسعه¬ی محصولات جدید(NPD) بیان می¬شود. در بخش پنجم تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق بررسی می¬شود و در بخش ششم نتیجه گیری ادبیات تحقیق بیان می-شود .
2-1- بخش اول: فرآیند عارضه یابی
عارضه¬یابی یعنی بررسی مشروح و عمیق مساله¬ای که واحد صنعتی با آن روبرو است. وظیفه مطالعات عارضه¬یابی، تهیه اطلاعات لازم به منظور تصمیم¬گیری و ارائه پیشنهادها و راهکارهایی برای حل مشکلات است. وظیفه دیگر مرحله عارضه-یابی، بررسی روابط کلی بین مساله مورد بحث، اهداف و نتایج اجرایی حاصله برای واحد صنعتی و اطلاع یافتن از توان آن واحد صنعتی برای انجام تغییرات و رفع تنگناهای اجرایی است. فرآیند عارضه¬یابی سازمانی، حل مساله را دربر نمی¬گیرد، اما برای حل مساله راهکار پیشنهاد می¬کند. علاوه برآن عارضه¬یابی ممکن است منجر به این شود که مساله غیر قابل حل تشخیص داده شده و یا مشخص گردد که مساله، ارزش صرف وقت و هزینه برای رفع را ندارد (رازانی، عبدالمحمد،1381). طي فرآیند عارضه¬یابی، با بازديدي كه از كارخانه / خط توليد يك محصول جدید به عمل مي¬آيد، حوزه¬هاي ضعف و مشكل¬آفرين پيمانكار را شناسايي مي¬نمايد. پيرو عارضه¬يابي مي¬بايستي يك برنامة اقدام براي رفع اين اشكالات تهيه و تا رفع كامل و اثربخش ضعف ها دنبال گردد. به عبارت ديگر عارضه¬يابي نوعي ویرایش فرآيند نه تنها از جنبة كيفيت بلكه به لحاظ تيراژ توليد و هزينه، مي¬باشد. عارضه¬يابي در كلية صنايع توليدي، فعاليت¬هاي خدماتي و غیره كاربرد دارد. عارضه¬يابي در هر زماني (به شرط فعال بودن خط توليد محصول موردنظر) قابل انجام است.
طرح عارضه¬يابي سازمان¬ها و كمك به‌ آنها براي اصلاح و بهبود وضعيت خود، نيازمند يك الگو و مدل مناسب براي اجراء‌ و تحقق اهداف طرح مي¬باشد تا بتوان از طريق يك فرايند اثربخش مشاوره¬اي، به تشخيص صحيح و دقيق دردها، عارضه¬ها و


از آن مهم¬تر ريشه دردها تحت عنوان مشكلات ريشه¬اي پرداخت و سپس راه¬حل¬هاي مناسب را يافت و به حذف يا كاهش مشكلات كمك نمود.
2-1-1- شرح فرآيند عارضه يابي سطحي و سريع
در این روش،‌ تیم عارضه¬یابی، جلساتي با كارفرما برگزار مي¬کند كه طي آن ديدگاه¬ها و اطلاعات كلي منتقل خواهد شد و شركت موردنظر، متعهد مي¬گردد كه براي كمك به خود همكاري و مشاركت لازم را در تأمين و ارائه اطلاعات مورد نياز و اوليه بنمايد. سپس در صورت نياز به انجام مطالعه عارضه¬يابي كلان وسريع، تيم كارشناسي از طرق مختلف از جمله پرسشنامه، اطلاعات كلي، مصاحبه، بازديد و مطالعه مستندات شركت مورد نظر در سطح كلان، اطلاعات اوليه و مورد نياز را گردآوري مي¬نمايد و سپس اطلاعات گردآوري شده را تحليل نموده، نتيجه¬گيري مي كند. براساس نتايج حاصله،‌ گزارش مختصر و كلي در مورد وضعيت شركت متقاضي تنظيم مي¬گردد كه در آن عارضه¬ها و مشكلات مهمي كه تشخيص داده شده است شرح داده مي شود.
به طور کلی و خلاصه می توان این بخش را در 4 مرحله¬ی زیر بیان نمود:
1. دريافت و بررسي درخواست متقاضي، مذاكره، بازديد و اخذ اطلاعات مورد نياز
2. تحليل اطلاعاتي دريافت شده و نتيجه¬گيري
3. تدوين گزارش كلي در مورد عملكرد و وضعيت شركت
4. تصميم گيري جهت ارزيابي و شناخت دقيق تر وعميق تر شركت
2-1-2- شرح فرآيند عارضه يابي دقيق و تفصيلي
چنانچه تصميم گرفته شد كه عارضه¬يابي شركت مورد نظر بصورت دقيق تر و تفصيلي صورت پذيرد، شركت طي مراحلي مشاوراني را جهت طرح عارضه¬يابي تفضيلي انتخاب مي¬كند. در مرحله بعد، ابتدا مشاور پس از تشكيل تيم عارضه¬يابي كه تركيبي از مديران و كارشناسان واحد صنعتي و كارشناسان مشاورين طرح است، روش عارضه¬يابي و تكنيك¬هاي علت يابي مشكلات و همچنين حل خلاق آنها را به مديران و كارشناسان شركت متقاضي آموزش مي¬دهد. هدف از تشكيل اين تيم انجام فرآيند عارضه¬يابي در شركت متقاضي بصورت تعاملي است به گونه¬اي كه اطلاعات مورد نياز براي شناخت تفصيلي، با همكاري متقابل افراد مشاور با مديران و كارشناسان واحد صنعتي گردآوري، تجزيه و تحليل و جمع بندي شود و ريشه............................

 

2-3 بخش سوم: فلسفه ی پوکایوکه و روش FMEA
FMEA، یکی از روش¬های تکنیک پوکایوکه می¬باشد، بدین منظور، ابتدا بايد با ديدگاه پوكايوكه آشنا شد.
2-3-1- فلسفه پوکایوکه :
پوكايوكه ديدگاهي است كه خطاهاي بالقوه انساني و تجهيزاتي را شناسايي کرده و در صدد از بين بردن آنها می¬باشد. در اين ديدگاه، منشأ عيوب، شناسايي و از ريشه حذف مي¬شود. پوكايوكه توسط يك مهندس توليد ژاپني به نام شي جي يو شينگو ابداع شد. او كسي است كه باعث ایجاد تحولات عظيمي در بسط مفهوم كنترل كيفيت در ژاپن شد. وي ابتدا اين سيستم را Fool proofing يا اشتباهات احمقانه نام گذاشت كه چون براي كارگران خوشايند نبود، نام آن را به Mistake proofing يا اشتباهات فراموشي تغيير داد و سپس آن را Fail safing يا خطاناپذيري نامید.
این واژه به¬صورت ( Poh-Kah Yoh-Key) تلفظ مي¬شود، در فارسي به معناي پوكا( خطاهاي غيرعمدي) و يوكه (پرهيز) است.نتيجه اين¬كه پوكايوكه سيستمي است كه از هدر رفتن انرژي، زمان و منابع قبل از بروز خطا در آينده، جلوگيري مي¬كند. اساس این تکنیک بر احترام به ذكاوت و هوش كارگران مبتني است. پوكايوكه با حذف كارهاي تكراري و فعاليت¬هايي كه وابسته به حافظه و احتياط هستند، وقت و فكر كارگران را آزاد مي¬كند تا آنها بتوانند وقت خود را به انجام فعاليت¬¬هاي ارزش آفرين اختصاص دهند. در محيط پيچيده كاري، ممكن است بعضي از كارها اشتباه انجام شوند و هر روز اين امكان وجود دارد كه اين اشتباهات به توليد محصول معيوب منجر شوند. عيوب، ‌اتلاف محسوب مي¬شوند و اگر شناسايي نشوند، ‌انتظارات كيفي مشتري را به يأس مبدل خواهند كرد. پوكا يوكه بر اين اعتقاد استوار است كه نبايد حتي تعداد كمي كالاي معيوب توليد شود. براي مبدل شدن به يك رقيب جهاني،‌ يك شركت نه تنها بايد فلسفه توليد با عيوب صفر (عدم توليد معيوب) را دنبال كند، بلكه بايد آن را در عمل به كار بندد. روش هاي پوكايوكه مفاهيم ساده¬اي هستند كه براي تحقق همين هدف به كار مي روند(تکنیک کنترل وتلید بدون عیب-فرقانی-1382).


در تکنیک پوکایوکه شناسايي خطاها به روش¬هاي مختلف انجام می گیرد. برخي به¬صورت ديداري قابل تشخيص هستند ولي برخي بايد به¬صورت تخصصي تر شناسايي شوند. روش¬هايي مثل FMEA،FMECA ،FTA ـ HAZOP و ... روش¬هايي هستند كه مي توانند در شناسايي خطاها مورد استفاده قرار گيرند.
از آنجایی که رویکرد FMEA، گروهی از فعالیت ها را به طور سیستماتیک با مقاصد تشخیص خطاهای بالقوه و اثرات آن، شناسایی فعالیت¬هایی که می تواند شانس رخداد خطای بالقوه را کاهش داده یا حذف کنند و اجرا و مستندسازی این فعالیت¬ها، مدیریت می¬کند و از آنجایی که این تحقیق به دنبال تشخیص خطاهای بالقوه و موجود در فرآیندها و اثرات آنها و ارائه ی راه حل¬هایی برای رفع آنها می¬باشد، بنابراین در این تحقیق از این روش برای عارضه¬یابی استفاده می¬شود
( Daimler Chrysler Corporation, 2001).
2-3-2- تحلیل حالات و اثرات خطا
2-3-2-1- معرفی
در حيطه فعاليت¬¬هاي توليدي و خدماتي، مسائلي نظير شدت رقابت، بالا رفتن انتظارات مشتري، تحولات روز افزون فناوري، باعث افزايش تعهدات توليدکنندگان در زمينه رفع عيوب در محصول و امحای هرگونه کمبود و انحراف در عملکرد آن است. در غير اين صورت، سهم بازار به دليل کاهش رضايت مشتري، از دست خواهد رفت. براي تحقق هدف ياد شده، سازمان ¬هاي امروزي از ابزارها متعددي برای شناسایی، اولویت بندی، تحلیل و مدیریت عوامل شکست و خطا استفاده می-کنند تا اطمینان یابند که محصولي بدون عيب و قابل رقابت به بازار عرضه مي¬کنند و همچنین فرآیندهایی کامل و بدون نقض دارند. برخی از این روش¬ها عبارتند از:
 مطالعه عملیات و خطر : یک روش شناسایی خطا است که در صنایع شیمیایی کاربرد دارد و بیشتر در مرحله طراحی سیستم مطرح است.
 تجزیه تحلیل مقدماتی خطر : در اوایل دهه 50 در آمریکا برای تجزیه تحلیل ایمنی نوع خاصی از موشک¬¬ها بکار گرفته شد.

 

 تجزیه تحلیل خطرات عملیات و پشتیبانی : که دو هدف اصلی را دنبال می¬کند، شناسایی کلیه خطرات احتمالی در طول سیستم که ماهیتاً برای افراد خطرناک هستند و ارايه پیشنهادهایی در راستای کاهش ریسک در کلیه مراحل انجام وظیفه و یا عملیات که از طریق دستورالعمل¬های مکتوب کنترل می ¬شود. در این روش عملکرد و خطای انسانی مدنظر قرار می¬گیرد.
 تجزیه تحلیل درخت خطا : این روش به طریق قیاسی عمل می¬کند (رسیدن از کل به جزء). تکنیک درخت خطا یک روش سازمان¬ یافته و دقیق است. این روش از یک سری از اشکال هندسی تشکیل یافته که معنی خاصی دارند.
 تجزیه و تحلیل خطرات سیستم و زیرسیستم : تکنیک بایستی حدالامکان در فاز طراحی انجام گیرد و توصیه می-شود این تکنیک زمانی که 35% طراحی تکمیل شده باشد بکار گرفته شود. در این تکنیک باید حداقل بتواند عناصر فرایند شناسایی خطرات که در زیر عنوان می¬شود را مشخص کند: جزء یا این اجزای شروع کننده خطر، حالت¬¬های خطرناک جزء، حالت یا حالت های عملیاتی سیستم برای هر جزء و اثرات خطر روی هر حالت عملیاتی.
 تحلیل حالات و اثرات خطا : روشي است سيستماتيک که به دلايل زير به کار مي رود:
الف- شناسايي و اولويت ¬بندي حالات بالقوه خطا/شکست در يک سيستم، محصول، فرايند يا سرويس
ب- تعريف و اجراي اقداماتي به منظور حذف و يا کاهش ميزان وقوع حالات بالقوه خرابي
پ- ثبت نتايج به منظور فراهم کردن مرجعي کامل براي حل مسایل در آينده

تحلیل حالات و اثرات خطا يك رویکردی استقرایی و از پایین به بالا دارد و بر طراحی یا عملکرد محصولات و فرایند تمرکز می ¬کند تا اقدامات کاهنده ریسک خطاهای محصول یا فرایند را بر حسب اهمیت مرتب کند. به علاوه تجزیه و تحلیل اثرات و حالات خطا ابزاری برای مستندسازی تغییرات پیشنهاد شده است. تجزیه و تحلیل اثرات و حالات خطا می تواند پیش¬بینی کمّی قابل اعتمادی از حالات خطا برای سازمان فراهم کند.
به خاطر تشابه ماهیتی/ فرآیندی این فنون و محدودیت مطالب در این بخش، تحلیل حالات و اثرات خطا توضیح داده می-شود و در بخش بعدی تحلیل درخت خطا بیان می¬شود. تحلیل حالات و اثرات خطا بدین علت از بین دیگر فنون برگزیده شد که این تکنیک در حوزه های بسیاری کاربرد دارد و این تکنیک می¬تواند در زمان¬های مختلف با اهداف مختلف به کار برده شود و هدف این تکنیک مانند برخی تکنیک¬های دیگر محدود نبوده (مثلا محدود به صنایع شیمیایی، موشکی و یا خطرات انسانی) و می ¬تواند در عرصه ¬های مختلف به کار گرفته شود. در ضمن منطق کلی همه این تکنیک ها یکسان است


(شناسایی و تحلیل خطاها و طراحی اقدامات لازم) و در صورت بررسی یک یا دو عدد از این فنون می ¬توان به اهداف مورد نظر دست یافت.
در ادامه این بخش گاهی عنوان این تکنیک به صورت خلاصه تحلیل حالات خطا ¬نامیده می¬شود. تحلیل حالات خطا، تکنيکي تحليلي و متکي بر پيشگيري قبل از وقوع است که براي شناسايي عوامل بالقوه خرابي بکار مي¬ رود. توجه اين تکنيک بر بالا بردن ضريب امنيت و پایایی از طريق پيشگيري از وقوع خرابي است. اين تکنيک براي آن طرح¬ ريزي شده که يک اقدام قبل از واقعه باشد نه يک پاسخ واکنشی بعد از آشکار شدن مشکلات. تحلیل حالات خطا، تکنیکی است که با کمترين ريسک، براي پيش¬بيني خرابی ¬ها، نواقص، مشکلات در مراحل طراحي و يا توسعه فرايندها و خدمات در سازمان به کار مي¬ رود.
با اجراي تحلیل حالات و اثرات خطا، با پيش ¬بيني مشکلات بالقوه و محاسبه ميزان ريسک¬ پذيري آن¬ ها، اقداماتي در جهت حذف و يا کاهش ميزان وقوع آن¬ها تعريف و اجرا مي¬شود. اين برخورد پيشگيرانه کنشي است در برابر آنچه ممکن است در آينده رخ دهد و مسلما اعمال اقدامات اصلاحي در مراحل اوليه طراحي محصول يا فرايند، هزينه و زمان بسيار کمتري در برخواهد داشت. علاوه بر اين، هر تغييري در اين مرحله بر روي طراحي محصول يا فرايند به راحتي انجام شده و در نتيجه احتمال نياز به تغييرات بحراني در آينده راحذف مي ¬کند يا کاهش خواهد داد.
2-3-2-2-شناخت و طبقه بندی انواع مختلف این تکنیک.....................
....................................

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 49900 تومان

 

 

 

 

 

قیمت قبلی : 550000 ریال

قیمت جدید : 49900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما