مشاهده / بستن موضوعات

بررسی تاثير زيرساخت های فناوری اطلاعات بر پياده سازی مهندسی مجدد فرآيندهای سازمانی و ارائه راهکار اجرايی

دسته بندی: صنایع, مدیریت
1658 بازدید

بررسی تاثير زيرساخت های فناوری اطلاعات بر پياده سازی مهندسي مجدد فرآيندهای سازمانی و ارائه راهکار اجرايی (مطالعه موردی: شرکت ايران ترانسفو)

 


چکيده
تحولات اقتصادي، پيشرفتهاي سريع فناوري، تغييرات بازار و رقابت فشرده عواملي هستند که سازمانها را به بازانديشي بنيادين و تغيير ريشه اي در نحوه انجام کسب و کار و فرآيندهاي آن مجبور مي سازند. مهندسي مجدد يک رويکرد مديريتي موثر اما چالش برانگيز براي کمک به سازمانها در طراحي و پياده سازي اين تغييرات در سازمانهاست. يکي از نکات قابل توجه در مهندسي مجدد، نياز به بکارگيري فناوري اطلاعات براي تسهيل "فرآيندهاي درست" است. فناوري اطلاعات خصوصا زير ساخت هاي آن نقش حياتي را در انجام موفقيت آميز پروژه هاي مهندسي مجدد ايفا مي کند. مطالعات مختلف نشان مي دهد که زير ساخت هاي فناوري اطلاعات، به سازمانها نه صرفا در مکانيزه کردن فعاليت هاي کسب و کار، بلکه در شکل دهي و طراحي مجدد فرآيندها کمک مي کند.
در اين پژوهش، ضمن مروري بر تحقيقات و مطالعات مختلف انجام گرفته در خصوص رابطه زير ساخت هاي فناوري اطلاعات و مهندسي مجدد، تلاش شد تا زير ساخت هاي فناوري اطلاعات موثر بر پياده سازي مهندسي مجدد شناسايي شوند. در مرحله بعد با مبنا قرار گرفتن شرکت ايران ترانسفو به عنوان مطالعه موردي، اهميت هر يک از زيرساخت هاي فناوري اطلاعات موثر بر پياده سازي مهندسي مجدد در اين شرکت؛ با استفاده از دو تکنيک مقايسه زوجي و آنتروپي شانون مشخص شد. در پايان بعد از شناخت فاصله بين وضعيت موجود زير ساخت هاي فناوري اطلاعات شرکت ايران ترانسفو و استانداردهاي جهاني، مدل رياضي مناسبي جهت کاهش فاصله (شکاف) ارائه شد.
در اين مطالعه، جامعه آماري تحقيق، کارشناسان و خبرگان فناوري اطلاعات شرکت ايران ترانسفو مي باشند.

 

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 43000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کليات تحقيق
1-1. مقدمه.............................................................................................. 2
1-2. بيان موضوع...................................................................................................... 3
1-3. اهميت و ضرورت انجام تحقيق................................................................. 4
1-4. روش تحقيق ........................................................................................ 5
1-5. اهداف تحقيق.........................................................................................5
1-6. سئوالات تحقيق......................................................................................6
1-7. فرضيه های تحقيق..................................................................................7
1-8. قلمرو تحقيق..........................................................................................7
1-9. متغيرهاي تحقيق.....................................................................................8
1-10. مدل مفهومي تحقيق...............................................................................8
1-11. روش هاي گردآوري اطلاعات.................................................................8
1-12. روشهاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات........................................9
1-13. محدوديت هاي تحقيق.............................................................................9
1-14. تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق...........................................11
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1. مقدمه..................................................................................................13
2-2 .مهندسي¬مجدد فرآيندهاي سازماني...............................................................14
2-3. بررسي نتايج حاصل از چند پروژه مهندسي مجدد در سازمان هاي ايراني....................................................................................................20
2-4. فناوري اطلاعات..................................................................................25
2-5. زير ساخت هاي فناوري اطلاعات.............................................................27
2-6. فناوري اطلاعات و مهندسي مجدد؛ نظرات و ديدگاه ها..................................40
2-6-1. همر و چمپي/ داونپورت و -شورت.................................................40
2-6-2گاناسکاران................................................................................42
2-6-3. لاو........................................................................................47
2-6-4. ماجد المشاري و ديگران.............................................................50
2-6-5.عطاران....................................................................................53
2-6-6. احدي......................................................................................58
2-7. زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و مهندسي مجدد..................................... 60
2-7-1. نظرات و ديدگاه ها.....................................................................60
2-7-1-1.مطالعات ماجد المشاري و ديگران (1999)...............................60
2-7-1-2. مطالعات برادبنت (1999)...................................................68
2-7-1-3. مطالعات بهات (2000)......................................................70
2-7-2. چند نمونه از بکارگيري موفق زير ساخت هاي فناوري اطلاعات در پياده سازي
مهندسي مجدد.......................................................................................73
2-8. تجزيه و تحليل شکاف...........................................................................76
2-8-1. راههاي بستن شکاف..................................................................77
2-8-2. اقدامات اصلاحي .....................................................................78
2-8-3. مزاياي تصحيح شکاف...............................................................79
2-9. پيشينه تحقيقات در ايران........................................................................80
2-10 .مطالعه موردي: شرکت ايران ترانسفو.....................................................83
2-10-1. زمينه فعاليت شرکت...................................................................85
2-10-2. ماموريت شرکت........................................................................86
2-10-3. استراتژي شرکت.......................................................................86
2-10-4. جايگاه واحد فناوري اطلاعات در ساختار سازماني شرکت....................87
2-10-5 .ماموريت هاي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات...........................88
2-10-6. شرح وظايف سازماني مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات.................89
2-10-7. وضعيت زير ساخت هاي فناوري اطلاعات در شرکت ايران ترانسفو.......91


فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3-1. مقدمه........................................................................................................101
3-2. روش تحقيق .......................................................................................102
3-3 .شيوه هاي گرد آوري داده ها....................................................................102
3-4. مقياس سنجش متغيرها...........................................................................105
3-5. قابليت اعتماد(پايايي) واعتبار( روايي) پرسشنامه هاي تحقيق...........................106
3-6 .جامعه و نمونه آماري............................................................................108
3-7.مدل اجرايي تحقيق.................................................................................109
3-7-1 گام اول: شناسايي زير ساخت هاي فناوري اطلاعات در مهندسي
مجدد در کلاس جهاني..........................................................................110
3-7-2 گام دوم: شناسايي زير ساخت هاي فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد
در شرکت ايران ترانسفو.......................................................................111
3-7-2-1. روش تجزيه و تحليل داده ها................................................111
3-7-2-1-1. آزمون توزيع دو جمله اي..........................................111
3-7-2-1-2. آزمون تحليل واريانس فريدمن....................................112
3-7-3. گام سوم: شناسايي اهميت هر يک از زير ساخت هاي فناوري اطلاعات
در مهندسي مجدد در شرکت ايران ترانسفو................................................114
3-7-3-1. روش آنتروپي شانون...................................................114
3-7-3-2. روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي....................................116
3-7-4. گام چهارم: شناخت فاصله (شکاف) زير ساخت هاي فناوري اطلاعات
موثر در پياده سازي مهندسي مجدد در شرکت ايران ترانسفو.........................118
3-7-4-1. محاسبه وزن زير ساخت هاي فناوري اطلاعات.......................118
3-7-4-2. ارزيابي وضعيت مورد انتظار زير ساخت هاي
فناوري اطلاعات..........................................................................118
3-7-4-3. تعيين وضعيت مطلوب هدف نسبت به وضع حال آن................120
3-7-5.گام پنجم: ارائه مدل رياضي جهت کاهش شکاف شرکت ايران ترانسفو با
کلاس جهاني و بهبود در موارد ضروري................................................121
3-7-5-1. تعيين بهبود مورد نياز در زير ساخت ها براي تامين هدف مطلوب
تعيين شده....................................................................................121
3-7-5-2. اولويت بندي زير ساخت هاي فناوري اطلاعات
براي بهبود دادن...........................................................................123
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
4-1. مقدمه.......................................................................................................125
4-2.آمار توصيفي ......................................................................................126
4-2-1. ويژگي هاي جمعيت شناختي .........................................................126
4-2-1-1.سن.............................................................................................126
4-2-1-2. تحصيلات........................................................................ 127
4-2-1-3 .سابقه فعاليت......................................................................128
4-2-1-4 .رشته تحصيلي ..................................................................129
4-2-2. تجزيه و تحليل سوالات................................................................130
4-3. آمار استنباطي....................................................................................131
4-3-1. فرضيه پژوهشي اول....................................................................131
4-3-2. فرضيه پژوهشي دوم.....................................................................133
4-3-3. فرضيه پژوهشي سوم....................................................................134
4-4.محاسبه اهميت هر يک از زير ساخت هاي فناوري اطلاعات شرکت ايران ترانسفو....................................................................................................136
4-4-1. روش آنتروپي شانون...................................................................136
4-4-2. اجراي تکنيک مقايسه زوجي........................................................141
4-5. ارائه مدل رياضي تحقيق.......................................................................143
4-5-1. محاسبه اوزان زير ساخت هاي فناوري اطلاعات نسبت به هدف..............143
4-5-2. محاسبه وضعيت آينده زير ساخت هاي فناوري اطلاعات نسبت به وضع
موجود آنها..........................................................................................144
4-5-3. تعيين حدود بالا در زير ساخت هاي فناوري اطلاعات..........................145
4-5-4. تعيين بهبود مورد نياز در زير ساخت ها جهت تامين ميزان بهبود تعيين
شده در هدف........................................................................................145
4-5-5. اولويت بندي زير ساخت هاي فناوري اطلاعات براي بهبود دادن..............147
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1. مقدمه........................................................................................................150
5-2. نتيجه گيري.........................................................................................151
5-2-1. فرضيه اول................................................................................151
5-2-2. فرضيه دوم.................................................................................152
5-2-3. فرضيه سوم................................................................................152
5-3. نتايج حاصل از حل برنامه ريزي خطي.......................................................153
5-4. پيشنهادات براي تحقيقات آتي.....................................................................154
ضمائم
منابع

 

 

 

 

 

 

 


فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1 جدول مشخصات و ويژگي پروژه‌هاي مهندسي مجدد.........................................22
2-2 جدول بررسي پروژه‌ها.............................................................................24
2-3 جدول تعاريف زير ساخت فناوري اطلاعات....................................................33
2-4 جدول نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد سازمانها....................................41
5-2 جدول فناوري هاي اطلاعاتي در بخش هاي مختلف وظيفه اي..............................46
2-6 جدول تاثير زير ساخت فناوري اطلاعات در اجراي مهندسي مجدد.......................68
2-7 جدول شرکت هاي موفق در زمينه اجراي مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني...........74
2-8 جدول سيستم هاي اطلاعاتي و نرم افزارهاي کاربردي شرکت ايران ترانسفو...........96
3-1 جدول شيوه هاي گرد آوري داده ها..............................................................103
3-2 جدول فراواني متغيرها بر حسب پاسخگو......................................................115
3-3 جدول وضع آينده هر زير ساخت فناوري اطلاعات نسبت به وضع حال آن.............119
4-1 جدول توزيع سني افراد جامعه....................................................................126
4-2 جدول توزيع افراد جامعه بر حسب سطح تحصيلات.........................................127
4-3 جدول توزيع افراد جامعه بر حسب سابقه فعاليت در زمينه فناوري اطلاعات...........129
4-4 جدول توزيع افراد جامعه بر حسب رشته تحصيلي..........................................129
4-5 جدول آماره هاي توصيفي مربوط به سوالات.................................................130
4-6 جدول آزمون دو جمله اي به منظور موثر بودن ويژگي نيروي انساني فناوري اطلاعات...................................................................................................133
4-7 جدول آزمون دو جمله اي به منظور موثر بودن نوع امکانات و تجهيزات سخت افزاری......................................................................................................133
4-8 جدول ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن.....................................................135
4-9 جدول خروجي آزمون فريدمن ..................................................................135
4-10 نحوه محاسبه تکنيک آنتروپي..................................................................138
4-11 جدول اولويت بندي زير ساخت هاي فناوري اطلاعات...................................140
4-12 جدول ماتريس ترکيبي AHPبراي زير ساخت هاي فناوري اطلاعات موثر
بر مهندسي مجدد......................................................................................142
4-13 جدول مقادير نرمالايز شده جدول 4-12 به همراه اولويت آنها.......................142
4-14 جدول رتبه بندي زير ساخت هاي فناوري اطلاعات....................................143
4-15 جدول محاسبه اوزان زير ساخت هاي فناوري اطلاعات نسبت به هدف............144
4-16 جدول محاسبه وضعيت آينده زير ساخت هاي فناوري اطلاعات نسبت به وضع
موجود آنها...............................................................................................144
4-17 جدول وضع مطلوب زير ساخت نسبت به وضع موجود آن............................146
4-18 جدول محاسبه نسبت ( ) براي هر يک از زير ساخت هاي فناوري اطلاعات...................................................................................................147
4-19 جدول اولويت بندي زير ساخت هاي فناوري اطلاعات..................................148
5-1 جدول ميزان بهبود نسبت به وضع موجود...................................................154

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
2-1 نمودار معماري نرم افزار.......................................................................94
2-2 نمودار متدولوژي ساخت.........................................................................94
2-3 نمودار کاربري وب...............................................................................94
2-4 نمودار پراکندگي بانکهاي اطلاعاتي............................................................97
2-5 نمودار زبان هاي برنامه نويسي نرم افزارها.................................................98
2-6 نمودار نحوه ورود اطلاعات.....................................................................98
4-1 نمودار توزيع سني افراد جامع.................................................................127
4-2 نمودار توزيع افراد جامعه بر حسب سطح تحصيلات.....................................128
4-3 نمودار توزيع افراد جامعه بر حسب سابقه فعاليت در زمينه فناوري اطلاعات.......129
4-4 نمودار توزيع افراد جامعه بر حسب رشته تحصيلي.......................................130
4-5 نمودار مقايسة ميزان اهميت سوالات پرسشنامه...........................................140

فهرست اشکال
عنوان صفحه
1-1 شکل مدل مفهومي تحقيق...........................................................................9
2-1 شکل عناصر زير ساخت فناوري اطلاعات....................................................29
2-2 شکل اجزاء اصلي فناوري اطلاعات............................................................35
2-3 شکل عناصر اصلي مهندسي مجدد...............................................................42
4-2 شکل نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد................................................44
2-5 شکل رابطه بين فناوري اطلاعات و سازمان.................................................52
2-6 شکل عوامل موثر در شكست/ موفقيت پروژه‌های مهندسی مجدد..........................61
2-7 شکل چارچوب پياده سازي زيرساخت فناوري اطلاعات براي مهندسي مجدد..........65
2-8 شکل چارچوب نظري نشاندهنده تاثير زير ساخت هاي فناوري اطلاعات
بر ابعاد مهندسي مجدد ...................................................................................73
2-9 شکل ساختار سازماني گروه و جايگاه واحد فناوري اطلاعات..............................87
2-10 شکل نمودار سازماني مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات.............................88
3-1 شکل مدل اجرايي تحقيق............................................................................109

 

 

 

فصل اول

کليات تحقيق

 

 


1-1. مقدمه
تغييرات سريع و روزافزون در دنياي جديد سبب شده تا محيط پيرامون ما براي کليه سازمانها وضعيتي پر مخاطره ايجاد کند از سوي ديگر، خواسته ها و سلايق مشتريان روز به روز تغيير مي کند و در سطح بالاتري قرار مي گيرد و نيز رقابت شديد بين سازمانها وضعيت حياتي دشواري را پيش روي آنها قرار داده است. در چنين شرايطي، ديگر نمي توان با توجه به تئوري ها و ساختارهاي کهن ، يک سازمان را اداره کرد.
ساختارهاي سلسله مراتبي شايد براي دوران انقلاب صنعتي مناسب بنظر مي رسيدند ، اما در دنياي امروز که عصر اطلاعات و ارتباطات است اثربخشي چنداني ندارند و اين امر سبب مي شود شرکت ها به فکر دگرگوني ساختارهاي خود بيا فتند تا بتوانند در فضاي رقابتي امروز به حيات خود ادامه دهند.
مهندسي مجدد در صدد آن است که ساختار سازمانها را از وضعيت وظيفه گرايي به فرآيند گرايي منتقل کند. مهندسي مجدد نياز مبرم، ضروري و اوليه سازمانهايي است که به دنبال حفظ و ارتقاء موقعيت خود در بازار رقابت جهاني هستند.
1-2. بيان موضوع

در حال حاضر ما در عصري به سر مي بريم که تغييرات آن به مراتب بنيادي‌تر از تغيير و تحولات انقلاب صنعتي است و از همين رو سازمانها براي حفظ بقا و حضور خود در عرصه رقابت ناگزير به دگرگوني و استفاده از تازه‌ترين دستاوردهاي فناوري براي دستيابي به بالاترين سطح بهبود تواناييهاي خود و کارکنان خود هستند.
مهندسي مجدد در جستجوي طراحي مجدد فرآيندهاي کاري براي بهبود بهره وري و بدست آوردن امتيازات رقابتي است. تقاضا براي مهندسي مجدد بيشتر بر مبناي اين واقعيت صورت مي پذيرد که اغلب فرآيندهاي کاري که در حال حاضر انجام مي شود سالهاي بيشتري از عمرشان مي گذرد.اين فرآيندها در ابتدا براي روشهاي دستي و برمبناي کارايي بهينه و حداکثر کنترل در بين بخشها و عمليات طراحي شدند، بدون آنکه به گستردگي سازماني و اثراتشان بر ارباب رجوع توجهي شده باشد. بنابراين عليرغم آنکه سازمانها رشد کردند و شيوه هاي پاسخگويي به نيازها تغيير يافت، فرآيندهاي مذکور کماکان با همان منطق اوليه باقي ماندند.
نکته قابل توجه اين است که مهندسي مجدد، تنها در خود فرايندهاي كاري، دگرگوني به وجود نمي آورد، بلكه سبب بروز دگرگونيهاي متنوعي مانند کاهش بوروکراسي, تغيير مشاغل و ... در سازمان مي شود.
عوامل مختلفي در پياده سازي مهندسي مجدد در سازمان ها نقش ايفاء مي کنند. يکي از اين عوامل فناوري اطلاعات مي باشد. با توجه اينکه اين فناوري مي تواند به ايجاد تغييرات در سازمانها که آن هم عمدتا تغييراتي در ماهيت کار ،‌ادغام وظايف سازماني و ... کمک ‌کند, مي‌توان آن را در حکم تسهيل کننده مهندسي مجدد تلقي کرد. اين تحقيق بدنبال بررسی تاثير زيرساختهای فناوری اطلاعات بر پياده سازی مهندسی مجدد در سازمانها می باشد.
1-3. اهميت و ضرورت انجام تحقيق
با توجه به دگرگوني هاي سريع و عميق در عرصه رقابت و اقتصاد، و ايجاد دنياي نوين کسب و کار و قرار گرفتن در عصر ارتباطات و اطلاعات ، هيچ سازماني نمي تواند با فرايند هاي تجاري ثابت، در اين بازار رقابتي باقي بماند. لذا هرچند كه فرآيندهاي تجاري در ابتدا مناسب طراحي شده باشند، اين فرايندها نيازمند آن هستند که مورد بازنگري و تغيير قرارگيرند تا سازمان همچنان مزيت رقابتي خود راحفظ نمايد.
همچنين، سازمانها دريافته‌اند كه ديگر تغييرات تدريجي و سطحي راهگشاي مشكلات آنان نيست و براي بقاي سازمان لازم است تغييراتي به صورتي اساسي و زيربنايي در سازمان ايجاد شود.(همر و چمپي،1993) امروزه در سراسر دنيا هرگاه اصلاح يا بهبود عملكرد به صورت بنيادين مطرح مي گردد، مفهوم مهندسي مجدد به عنوان يک تغيير انقلابي در ابتداي صف قرار مي گيرد.
يکي از مهمترين فناوري هايي که مي تواند در ايجاد تغيير و تحولات بنيادين در سازمانها نقش ايفاء کند فناوري اطلاعات است بطوريکه بسياري از محققين مانند همر(1990)، همر و چمپي(1993)،داونپورت(1993)‌،گاناسکاران و نس(1997)،المشاري(1999)،چن و لند(1999)، چن(2000)، مارجانوئيک (2000) و ... همواره از فناوري اطلاعات به عنوان يکي از عوامل تاثير گذار اصلي بر مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني نام مي برند.
بعلاوه فناوري اطلاعات يکي از برترين و متداولترين تسهيل کننده هاي تغيير فرآيند است. اين فناوري اغلب به عنوان تسهيل گري است که به سازمان امکان رسيدن به اهدافش را مي دهد( چن و لند،1999).
از سوي ديگر؛ فناوري اطلاعات داراي اجزايي مي باشد که بر اساس مدل توربان عبارتند از:
زير ساخت ها و کاربردها ( توربان،2004).
زير ساخت فناوري اطلاعات نه تنها صرفا در خودکار کردن فعاليت هاي کسب و کار کمک مي کند بلکه در شکل دهي و طراحي مجدد فرآيندهاي سازماني نيز نقش به سزايي ايفا مي کند.(ونکاترمن،1991)
در سازمان هايي که بخواهند مهندسي مجدد را پياده سازي نمايند اين تحقيق زمينه تئوريک لازم براي بهينه سازي نحوه بکارگيري زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و تخصيص بهينه منابع را فراهم مي نمايد.
1-4. روش تحقيق
از حيث هدف روش تحقيق از نوع کاربردي مي باشد که در آن، کاربرد عملي دانش مورد نظر مي باشد.
از حيث روش و چگونگي به دست آوردن داده هاي مورد نظر، توصيفي- پيمايشي با رويکرد مدلسازي مي باشد.
1-5. اهداف تحقيق
• هدف اصلي تحقيق: شناسايي تاثير زير ساخت هاي فناوري اطلاعات بر پياده سازی مهندسي مجدد
• اهداف فرعي
1. شناسايي زير ساخت هاي فناوري اطلاعات موثر در پياده سازي مهندسي مجدد در کلاس جهاني 2. شناسايي اهميت هر يک از زير ساخت هاي فناوري اطلاعات موثر در پياده سازي مهندسي مجدد در قلمرو مکاني
3. شناخت فاصله (شکاف) زير ساخت هاي فناوري اطلاعات موثر در پياده سازي مهندسي مجدد در قلمرو مکاني و کلاس جهاني
4. ارائه مدل رياضی جهت کاهش شکاف قلمرو مکاني با کلاس جهاني و بهبود در موارد ضروري.
1-6. سئوالات تحقيق
در انجام دادن پژوهش، به منظور کسب شناخت، بايد مجموعه اي از گزاره ها(فرضيه ها يا سوال هاي تحقيق) را تدوين کرد سپس آنها را مورد آزمون قرار داد يا پاسخ آنها را فراهم آورد.اين امر فرآيند پژوهش را هدايت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت ياري مي دهد.
1) زيرساخت هاي فناوري اطلاعات موثر در پياده سازی مهندسي مجدد فرآيندهای سازماني شرکت ايران ترانسفو کدامند؟
2) کدام يک از زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در شرکت ايران ترانسفو، تاثير بيشتري در پياده سازي مهندسي مجدد فرآيندهای سازماني دارد؟
3) آيا مي توان مدل رياضي جهت کاهش شکاف زير ساخت هاي فناوري اطلاعات شرکت ايران ترانسفو و کلاس جهاني ارائه نمود؟
1-7. فرضيه های تحقيق
فرضيه هاي اين تحقيق عبارتند از:
1) ويژگی نيروی انساني فناوري اطلاعات در پياده سازی مهندسي مجدد فرآيندهای سازماني در شرکت ايران ترانسفو موثر است.
2) نوع امکانات و تجهيزات سخت افزاری در پياده سازی مهندسي مجدد فرآيندهای سازماني در شرکت ايران ترانسفو موثر است.
3) عوامل تاثيرگذار در پياده سازی مهندسي مجدد فرآيندهای سازماني در شرکت ايران ترانسفو از اهميت هاي متفاوتي برخوردارند.
1-8. قلمرو تحقيق
• قلمرو موضوعي تحقيق
شناسايي تاثير زير ساخت هاي فناوري اطلاعات در پياده سازي مهندسي مجدد
• قلمرو مکاني تحقيق
از آنجا که اين تحقيق نيازمند نظرسنجي از خبرگان و تکميل پرسشنامه مي باشد شرکت ايران ترانسفو با توجه به اهداف تحقيق براي انجام اين کار مدنظر قرار گرفته است.
• قلمرو زماني تحقيق
اين پژوهش از اواخر دي ماه سال 1386 شروع و تا اواخر دي ماه سال 1387 ادامه يافته است.
1-9. متغيرهاي تحقيق
در يک تحقيق براي پاسخ دادن به سوالات تحقيق و يا آزمون فرضيه ها، تشخيص متغيرها امري ضروري است.
الف) متغير مستقل: يک ويژگي از محيط فيزيکي يا اجتماعي است که بعد از انتخاب، دخالت يا دستکاري شدن توسط محقق مقاديري را مي پذيرد تا تاثيرش بر روي متغير ديگر (متغير وابسته) مشاهده شود.
ب)متغير وابسته: متغيري است که تغييرات آن تحت تاثير متغير مستقل قرار مي گيرد.(سرمد و ديگران،1385)
بنابراين با توجه به تعاريف، در اين تحقيق دو نوع متغير در نظر گرفته شده است :
زيرساخت فناوري اطلاعات به عنوان متغير مستقل و پياده سازي مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني به عنوان متغير وابسته.
1-10. مدل مفهومي تحقيق
مدل مفهومي تحقيق در شکل........................
...............................

 

. روش هاي گردآوري اطلاعات
به منظور جمع آوري اطلاعات موردنياز تحقيق از منابع زير استفاده مي شود:
• اطلاعات کتابخانه اي
1. سايت هاي اطلاعاتي شبکه جهاني اينترنت
2. کتب لاتين
3. کتب و مقالات فارسي

• اطلاعات ميداني
4. مصاحبه و پرسشهاي ساختار يافته و ساختارنيافته
5. پرسشنامه
1-12. روشهاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات
در اين تحقيق از آزمون دوجمله اي جهت آزمون فرضيات اول و دوم و از آزمون فريدمن جهت اولويت بندي زير ساخت هاي فناوري اطلاعات در فرضيه سوم استفاده شده است.
1-13. محدوديت هاي تحقيق
هر محققي در انجام تحقيقات خود با محدوديت هاي خاصي مواجه است که بر حسب تحقيق، جامعه آماري آن و جمع آوري اطلاعات واقعي و تجزيه و تحليل آنها، اين محدوديتها مي توانند در تحقيقات مختلف متفاوت باشد.بنابراين تحقيق حاضر نيز از محدوديتهاي فوق الذکر مصون نبوده است. مهمترين محدوديتهاي اين تحقيق را مي توان چنين ذکر کرد:
1. محدوديت زمان: قطعا اينگونه تحقيقات زمان برخواهند بود و در فرصت کم ممکن است اهداف مورد نظر بطور کامل محقق نشود، لذا با توجه به فرصت محدود در جمع آوري و طبقه بندي اطلاعات ممکن است اشکالاتي نيز ديده شود.
2.محدوديت در کمبود منابع فارسي
3.نبود سوابق تحقيقاتي پيرامون موضوع در ايران
4.مشکلات مربوط به توزيع پرسشنامه و جمع آوري آنها
1-14. تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق
1. فناوري اطلاعات : فناوري اطلاعات مجموعه اي از سخت افزار، نرم افزار و فکرافزار است که گردش و بهره برداري از اطلاعات را امکان پذير مي سازد.
2. زيرساختهای فناوری اطلاعات : به عواملي که بنياني را براي پشتيباني از سامانه هاي کاربردی فناوري اطلاعات در سازمان فراهم مي¬آورند که عبارتند از: سخت افزار، نرم افزار، پايگاه داده، امکانات ارتباطي و شبکه و نيروي انساني فناوري اطلاعات.
3.مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني :بازانديشي بنيادين و طراحي نو و ريشه اي فرآيندها براي دستيابي به بهبودي شگفت انگيز در معيارهاي حساس امروزي چون قيمت، کيفيت، خدمات و سرعت.
4. تجزيه و تحليل شکاف : اين تکنيک زماني استفاده مي شود که سازمان تلاش مي کند تا نقطه اي را براي بهبود کشف نمايد. در اين تحقيق براي تحليل شکاف بين وضعيت جاري و مطلوب زير ساخت هاي فناوري اطلاعات از اين تکنيک استفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم

ادبيات تحقيق

 

 


2-1. مقدمه
در اين بخش از پايان نامه تلاش شده است تا با مروري جامع بر مطالعات انجام شده تا کنون؛ در خصوص مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني،فناوري اطلاعات و نيز زيرساختهاي فناوري اطلاعات، ديدگاهها, تعابير و تعاريف مطرح شده در خصوص اين مفاهيم, تبيين شوند.
سپس در راستاي فراهم آوردن زمينه مطالعاتي و تئوريک لازم براي پاسخگويي به سوالات تحقيق علاوه بر مطالعات فوق الذکر؛ بررسي هاي ديگري نيز صورت گرفته است که منجر به تبيين موارد زير شده است.
الف) نقش فناوري اطلاعات در پياده سازي مهندسي مجدد فرآيندها
ب)نقش زير ساخت هاي فناوري اطلاعات در پياده سازي مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني

2-2 .مهندسي¬مجدد فرآيندهاي سازماني
• روند پيدايش و شکل گيري
براي درک دقيقتر مهندسي¬مجدد فرآيندها بهتر است با سابقه و چگونگي پيدايش و شکل گيري آن آشنا شد. در دهه 1980 نوعي نارضايتي فراگير بابت عدم رضايت از ارزش افزوده ناشي از فناوري اطلاعات در بيشتر سازمان¬هاي اقتصادي آمريکا حاکم شد. چرا که با آن همه سرمايه-گذاري شرکت¬ها جهت توسعه فناوري اطلاعات در آن سال¬ها، تاثير چنداني در افزايش بهره¬وري و توسعه¬ عملکردها نداشت. براي حل اين موضوع چندين اظهارنظر متفاوت از سوي کارشناسان و متخصصان ارائه گرديد. يک عده دليل نارضايتي¬هاي اشاره شده را خطا در اندازه¬گيري¬ها عنوان کردند. اين دسته اعتقاد داشتند که اثرات فناوري اطلاعات روي توسعه¬ عملکرد¬ها و افزايش ارزش¬افزوده اقتصادي مخفي است و سال¬ها طول مي¬کشد تا اين اثرات به صورت کمي مشخص گردد. دسته دوم، خود فناوري اطلاعات و نحوه¬ اجراي آن را مقصر اصلي مي دانستند. از جمله دلايل اين دسته، عدم سادگي و جذابيت نرم افزارها و هم چنين عدم آگاهي مديران از فناوري اطلاعات و تکنيک¬هاي مربوطه از يک طرف و عدم آگاهي متخصصين فناوري اطلاعات از سازمان¬ها و مسائل مديريتي آن¬ها از سوي ديگر بود. به عقيده اين دسته، اجراي غلط فناوري اطلاعات موجب شکست در توسعه اقتصادي سازمان¬ها گشت. اما دسته¬ سوم کشف جديدي کردند و معتقد بودند مقصر اصلي عدم جذابيت و سادگي نرم¬افزارها نيست ؛ بلکه روان نبودن و اشکال در فرآيندهاي سازماني، زيرساختار و طراحي¬هاي سازمان است که متناسب با شرايط و توانايي¬هاي فناوري¬اطلاعات به¬خوبي کار نمي¬کنند. به عقيده¬ طرفداران اين نظريه، عدم انعطاف¬پذيري ساختارهاي سازماني و پيچيدگي روش¬ها در سازمان¬ها که از دهه 1960 به جا مانده موجب عدم کارايي فناوري اطلاعات در توسعه عملکرد سازمان¬ها مي شود. طراحي¬هاي کهنه و قديمي سازمان¬ها مانع و اغلب يک آشفتگي پيچيده بود. در حقيقت، سيستم¬هاي اطلاعاتي قادر به تاثير و يا کارايي بيشتر در اين سازمانها نبودند. فشار کاهش زمان¬هاي توليد يا عمليات، هزينه¬ها و پاسخ بهتر به مصرف¬کننده همراه با سرعت در رقابت¬هاي جهاني دهه 1980 موجب نياز شديدتر براي کشف راه¬هاي جديد براي خروج از اين بحران شد. تنها راه¬حل خروج اين بحران¬ها طرح ريزي فرآيندها و بهره گيري از مزايا و ظرفيت¬هاي فناوري اطلاعات بود که اين به جرقه¬ اصلي براي ظهور مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني تبديل شد (زرگر،1382).
• ديدگاهها و تعاريف
مهندسي¬مجدد فرآيندها، يعني شناخت دقيق با نگرش فرآيندگرا به سازمان، ترسيم دقيق رابطه فعاليت¬ها و شرايط اجراي فرآيندها، برآورد منابع و هزينه تمام شده و زمان انجام فرآيندها، سپس اصلاح و بهينه سازي رابطه فعاليت¬ها و اجراي فرآيندها از طريق بکارگيري روش¬ها، فناوري اطلاعات و تجارب جديد. مهندسي¬مجدد فرآيند¬ با استفاده از تکنيک¬هاي ساده¬سازي و حذف هزينه¬ها و فعاليت¬هاي فاقد ارزش افزوده و با هدف بهينه ¬سازي جريان کار و افزايش بهره¬وري در کل سازمان انجام مي گيرد. ميزان دستيابي به بهبود با استفاده از اندازه¬گيري عملکرد با توجه به اهداف،کيفيت، زمان انجام فعاليتها و هزينه ارزيابي مي¬گردد (زرگر،1382).موارد بسياري از موفقيت هاي مهندسي مجدد در مجلات علمي و مديريتي ارائه شده است و مکررا ادعا شده است که از يک سو مهندسي مجدد منجر به بهبودهاي شگفت انگيزي در عملکرد مي شود و از سوي ديگر موارد زيادي از شکست مشاهده مي شود.(همر،1990 و برادلي ،1994).
مهندسي مجدد به شيوه هاي مختلفي تعريف شده است. نمونه هايي از تعاريف مهندسي مجدد در ادامه آورده شده است که ديدگاه هاي متفاوت محققين را نشان مي دهد.
همر(1990) : استفاده از قدرت فناوري اطلاعات براي طراحي مجدد فرآيندهاي کسب و کار به صورت ريشه اي براي رسيدن به بهبود شگفت انگيز در عملکرد.
گول : دگرگوني يک کسب وکار؛ شکل دهي مجدد تمام فرآيندهاي کسب وکار، فناوري ها و سيستم هاي مديريت بعلاوه ساختار و ارزش هاي سازماني براي رسيدن به جهش هاي عملکردي در سراسر کسب و کار.(گول، 1992)
همر و چمپي: بازانديشي بنيادين و طراحي نو و ريشه اي فرآيندها، براي دستيابي به بهبود و پيشرفتي شگفت انگيز درمعيارهاي حساس امروزي، همچون قيمت، کيفيت، خدمات و سرعت. در اين تعريف چهار واژه کليدي وجود دارد :
• بنيادين : شيوه اصلي کسب و کار چيست؟
• ريشه اي : تمامي روندهاي کسب و کار ساختار موجود بايد فراموش شده و شيوه هاي جديد شناسايي شوند.
• شگفت انگيز : بايد به تغييرات شگفت انگيز دست يافت نه بهبود جزئي و اندک.
• فرآيندها: مهندسي مجدد بايد به جاي وظايف، شغلها و ساختارها به فرآيندها متمرکز باشد. (همر و چمپي، 1384)
موسسه جهاني مشاوران مديريت : فرآيند تغيير اساسي شيوه اي که کار در حال انجام است به منظور رسيدن به بهبود ريشه اي در عملکرد، سرعت، هزينه و کيفيت.(CSC Index, 1994)
ابلنسکي :مهندسي مجدد به مجموعه کارهايي اطلاق مي شود که يک سازمان براي تغيير پردازش ها و کنترل هاي دروني خود انجام مي دهد تا از ساختار سنتي عمودي و سلسله مراتبي، به ساختاري افقي، ميان فعاليتي ، مبتني بر گروه و مسطح تبديل شود که در آن همه پردازش ها براي جلب رضايت مشتريان صورت مي گيرد ( ابلنسکي،1376).
پيتر دراکر : مهندسي مجدد انديشه اي است نو، اين انديشه بايد به اجرا در آيد.
اردليجان و فانر : مهندسي مجدد روشي است مبتني بر فرآيندها که توسط مديريت ارشد هدايت مي شود و عملکرد بهتري را از طريق تغييرات همه جانبه از سازمان انتظار دارد.
استنسون : ايده اصلي مهندسي مجدد عبارت است از ايجاد سيستمهاي مبتني بر گروه هاي کاري به طوري که در اين گروه ها، مشکلات فقط بازتابي از عدم انجام فرآيندهاي واقعي و درست انجام گرفتن کار هستند.
موريس و براندون : مهندسي مجدد يک راه حل بنيادي است که چگونگي فرآيندهاي توليدي و خدماتي را بمنظور تغيير به سمت جلب رضايت مشتري و همچنين متقاعد کردن آنها جستجو مي کند (سوري،1386).
• ويژگيها
ويژگيهاي زيادي را براي مهندسي مجدد مي توان برشمرد که در اينجا به تعدادي از آنها اشاره مي شود(همر و چمپي،1384).
• چندين کار باهم ادغام و تبديل به يک کار مي شوند.
بسياري از مشاغل و وظايف مشخص گذشته در هم ادغام و يکي مي‌شوند. به عنوان مثال در سازمانهايي که به مهندسي مجدد دست مي‌زنند وظايف جداگانه خدمت به مشتري، در يک پست گرد آمده و مسئول مشخصي در آن مشغول به کار مي‌شود.
• تصميم گيري با کارکنان است.
کارکنان ديگر نياز ندارند تا مانند گذشته براي کسب تکليف همواره به سوي بالاي هرم مديريت بنگرند اينک خود تصميم گيرنده اند. بجاي جداکردن تصميم گيري از کارعملي، تصميم گيري بخشي از کار مي شود. اين امر از يک سو، باعث کاهش هزينه هاي بالاسري، تاخير کمتر، پاسخگويي بهتر و سريعتر به مشتري و از سوي ديگر، توانمند شدن کارکنان درانجام مسئوليت هايشان مي شود.
• کاهش موارد اختلاف
يکي ديگر از امتيازهاي مهندسي مجدد ، کاستن از موارد حل اختلاف است. در اين فرايند، تماسها و دريافت اسناد گوناگون از بيرون به کمترين اندازه مي‌رسد و در نتيجه امکان ايجاد اختلاف و برخورد کمتر مي‌شود.
• بازرسي و کنترل کاسته مي شود.
مهندسي مجدد به جاي کنترل دقيق کارهاي در حال اجرا به بازرسي نهايي پرداخته و موارد جزئي را ناديده مي‌گيرد. اين نظام بازرسي و کنترل بيش از پيشگيري از تخلفات ، با کاستن شگفت‌آور هزينه ، به هدف نهايي کنترل کمک مي‌نمايد.
• فرآيندها چند رويه هستند.
اين ويژگي درواقع اشاره به پايان استاندارد سازي يا يکسان سازي دارد. در فرآيندهاي سنتي به دنبال توليد انبوه براي بازار انبوه بودند و يکسري داده انتخاب مي شد تا خروجي هاي يکسان توليد شود اما در بازار متحول کنوني، اين انديشه ديگر کاربردي ندارد.
براي برآورد تقاضا، نياز به محصولات و خدماتي است که هر کدام چند رويه داشته ومناسب بازارهاي مختلف باشند. به عنوان مثال شخصي براي انجام تعمير مختصري درخانه خود نياز به اجازه شهرداري دارد که درخواست اين فرد همان راهي را طي مي کند که درخواست برج سازان بزرگ خواهد پيمود، در صورت مهندسي مجدد فرآيندهاي صدور جواز ساختمان، بايستي دو يا شايد سه حالت از هم جدا شوند : طرح کوچک، بزرگ و متوسط، که مسلما دراين حالت اين شخص به بخش مناسب به کار خود رفته و زمان انتظار کاهش مي يابد.
• مديران به جاي رياست به مربيگري و رهبري مي پردازند.
با افقي تر شدن سازمان، مديران ارشد به مشتريان و کارکناني که کارهاي مولد (ارزش افزا) را به عهده دارند نزديکتر مي شوند. مديران بدون کنترل مستقيم کارکنان، مسئول عملکرد کلي مهندسي مجدد فرآيندها هستند و فقط نقش مربي را بازي مي کنند.
2-3. بررسي نتايج حاصل از چند پروژه مهندسي مجدد در سازمان هاي ايراني
در تحقيقاتي که تحت عنوان" بررسي تجربيات مهندسي مجدد در ايران " انجام شده به بررسي ماهيت و عوامل موثر بر پروژه هاي مهندسي مجدد در سازمان ها و شرکت هاي ايراني پرداخته شده است.اين مطالعه در چهارده پروژه مستقل مهندسي مجدد و در سازمان هاي مختلف صورت پذيرفته است (سوري، 1386).
در ادامه ابتدا ماهيت و ويژگي پروژه‌هاي مهندسي مجدد در سازمان‌هاي ايراني بيان و سپس نتيجه پرسشنامه‌هايي كه بين اركان مختلف پروژه‌ها توزيع شده‌اند ارائه مي‌گردد.
• شرايط و ويژگي پروژه‌هاي مورد بررسي
به منظور شناخت و بررسي پروژه‌هاي مذكور از شاخص‌هاي جدول 2-1 استفاده شده است. اين اطلاعات از لحاظ ايجاد درك و شناخت نسبي در مورد شكل و ماهيت هر پروژه حائز اهميت مي‌باشند. گرچه اين اطلاعات به تنهايي تحليلي در خصوص شكست يا موفقيت پروژه‌ها ارائه نمي‌نمايند وليكن با مقايسه ويژگي‌هاي هر يك از پروژه‌ها و تطبيق آن با فاكتور‌هاي يك پروژه مهندسي مجدد، مي‌توان دريافت كه آنها تا چه اندازه به يك پروژه مهندسي مجدد كامل نزديك شده‌اند.
در جدول 2-1 اين اطلاعات با طيف اعداد 1 تا 5 بيان شده‌اند. عدد يك به منزله عملكرد بسيار ضعيف و عدد 5 به منزله عملكرد بسيار خوب براي وضعيت شاخص مورد بررسي مي‌باشد.اين اطلاعات براساس مطالعه و بررسي مستندات پروژه‌ها، مصاحبه‌ها، پرسشنامه‌ها و استنباط هاي منتج از مجموع بررسي‌ها ارائه .......................
..............................

 

 

 

فصل پنجم

نتيجه گيري و پيشنهادات

 

 

 

 


5-1. مقدمه
فناوري اطلاعات مي‌تواند بسيار فراتر از يك ابزار براي مهندسي مجدد و فرآيندهاي سازماني باشد. بكارگيري توأم فناوري اطلاعات و مهندسي مجدد، پتانسيل مناسبي براي خلق قابليت‌هاي كاري منعطف‌تر، مبتني بر گروههاي كاري و ارتباطات هماهنگ‌تر را در اختيار سازمانها قرار مي‌دهد. فناوري اطلاعات نه تنها ابزارهاي سازماني را براي ارتباطات و تجزيه وتحليل هاي كارآمد فراهم مي‌كند، بلكه مديريت را به ثروت اطلاعاتي مفيدي مرتبط مي‌سازد. پروژه‌هاي مهندسي مجدد به سختي مي‌توانند بدون استفاده فناوري اطلاعات به موفقيت برسند، چرا كه تقليل فرآيندهاي فيزيكي از طريق كاربرد فناوريهاي اطلاعاتي نظير اينترنت، پايگاه اطلاعاتي، و ... ميسر مي‌شود و اين كار موجب بهبود يکپارچگي ميان فعاليتهاي مختلف موجود در فرآيندكاري مي‌شود (همروچمپي،1993). در اين تحقيق سعي گرديد تا تاثير زير ساخت هاي فناوري اطلاعات در پياده سازي مهندسي مجدد مورد بررسي قرار گيرد.
بدين منظور داده هاي حاصل از پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مدلي نيز جهت کاهش فاصله موجود زير ساخت هاي فناوري اطلاعات در شرکت ايران ترانسفو و کلاس جهاني در راستاي پياده سازي مهندسي مجدد ارائه گرديد.
در اين فصل، نتايج حاصل از تحقيق ارائه شده و سپس پيشنهادات لازم در دو بخش، تحت عناوين پيشنهادات بر مبناي يافته هاي تحقيق و پيشنهادات براي تحقيقات آتي بيان مي گردد.
5-2. نتيجه گيري
در اين قسمت به بررسي نتايج حاصل از تحقيق پرداخته مي شود.
5-2-1. فرضيه اول: ويژگي نيروي انساني فناوري اطلاعات در پياده سازي مهندسي مجدد در شرکت ايران ترانسفو موثراست.
o نتيجه فرضيه اول: اين فرضيه با توجه به تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته در فصل چهارم تحقيق تائيد شد بنابراين ويژگي نيروي انساني فناوري اطلاعات در پياده سازي مهندسي مجدد در شرکت ايران ترانسفو موثراست.
همانطور که در بخش ادبيات تحقيق نيز بيان شد، يکي از ابعاد اصلي مهندسي مجدد، عنصر نيروي انساني فناوري اطلاعات است.
o پيشنهاد: در خصوص نيروي انساني فناوري اطلاعات مي توان پيشنهادات زير را براي شرکت ايران ترانسفو ارائه نمود:
1. جذب نيروي انساني توانمند متبحر و متخصص در زمينه فناوري اطلاعات
2. ارتقاء سطح مهارتهاي نيروي انساني فناوري اطلاعات موجود
3. برپايي دوره هاي آموزشي داخل و يا خارج سازماني جهت برخورداري افراد از دانش روز در حوزه فناوري اطلاعات
5-2-2. فرضيه دوم: نوع امکانات و تجهيزات سخت افزاري در پياده سازي مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني در شرکت ايران ترانسفو موثر است.
o نتيجه فرضيه دوم: اين فرضيه نيز با توجه به تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته در فصل چهارم تحقيق تائيد شد. اين موضوع در تطابق با مطالعات انجام گرفته توسط محققان مختلف منجمله برادبنت مي باشد. همانگونه که در فصل دوم اشاره شد بر اساس مطالعه برادبنت شرکتهايي که قبل............................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , 43000 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 550000 ریال

قیمت جدید : 43000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما