مشاهده / بستن موضوعات

ارزيابی چابکی سازمان با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی ايران خودرو)

دسته بندی: صنایع, مدیریت
2332 بازدید

ارزيابی چابکی سازمان با استفاده از منطق فازی

چکيده فارسی:
امروزه سازمانهاي تغييرات اساسي را در پيرامون خود تجربه ميکنند که عدم توجه به آنها، بقا سازمانهاي را تهديد مي کند. سازمان چابک توانايي بقا و پيشرفت در يک محيط پرتلاطم، به وسيله واکنش سريع نسبت به تغييرات و ايجاد محصولات و خدمات بر اساس خواست مشتري را دارد. از آنجاييکه چابکی يک نياز اساسی سازمان های امروز برای بقا می باشد و نياز برای يک سيستم نظامند جهت ارزيابی سطح چابکی سازمانها وجود دارد بنابراين هدف پايان نامه معرفی يک متدولوژی جهت تعيين ميزان چابکي کنوني سازمان و مقايسه آن با سطح مطلوب چابکی می باشد تا با شناسايي اين شکاف، موانع اصلی بهبود سطح چابکی سازمان را شناسايی و راهکارهايی جهت رفع موانع ارائه شود. جهت برآورد سطح فعلی چابکی سازمان اهميت و عملکرد هريک از قابليت های مورد نياز يک سازمان چابک ، طی يک پرسشنامه ای که بين ١۵ نفر از مديران، روسا و قائم مقام ها معاونت سواری سازی ايران خودرو که به صورت نمونه گيری تصادفی انتخاب شده اند توزيع شده است ارزيابی می شود. چون بيشتر معيار هاي چابکي به وسيله عبارات زبان شناختي تعريف شده که به وسيله احتمال چند گانه و ابهام طبقه بندي شده اند جهت ارزيابی سطح چابکی از منطق فازي استفاده شده است که ابزار بسيار مناسبي براي تصميم گيري در اختيار قرار مي دهد. پس از ادغام مقادير فازی اهميت و عملکرد هر يک از قابليت های چابکی سازمان سطح فعلی چابکی سازمان محاسبه می شود و در نهايت با بدست آوردن مقادير قطعی هر يک از قابليت های چابکی، آنان را رتبه بندی کرده و موانع اصلی بهبود را شناسايی و راهکارهايی جهت رفع آنان ارائه شده است.180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


فهرست مطالب
عنوان صفحه فصل اول : کليات طرح
مقدمه .............................................................................................................. 1
١ -١- بيان مسأله ................................................................................................ 2
١ -٢- هدفهای تحقيق ............................................................................................ ٢
١ -٣- اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن ........................................................ 3
١ -۴- سؤالات تحقيق ........................................................................................... 4
١ -۵- مدل تحقيق ................................................................................................ 5
١ -۶- تعاريف عملياتی متغيرها و واژه های کليدی ....................................................... 7
١ -٧- روش تحقيق .............................................................................................. 8
١ -٨- قلمرو تحقيق .............................................................................................. 8
١ -٩- جامعه و حجم نمونه ..................................................................................... ٩
1 -١٠ - محدوديتهای تحقيق .................................................................................... 9

فصل دوم : ادبيات موضوع تحقيق بخش اول – مروری بر مبانی نظری تحقيق
مقدمه ............................................................................................................ ١٠ ٢ -١-١- تاريخچه چابکی .................................................................................... ١٠
2 -١-٢- تعاريف چابکی ..................................................................................... ١٢
٢ -١-٣- روند تکامل و رويکردهای توليدی ............................................................. ۵١
٢ -١-۴- مقايسه پارادايم های مختلف توليد ............................................................... ١٨
٢ -١-۴-١- روند تغيير پارادايم های توليد ................................................................ ١٨
٢ -١-۴-٢- اختلاف اساسی پارادايم های توليدی ........................................................ ١٨
٢ -١-۴-٣-مقايسه چابکی و انعطاف پذيری .............................................................. ٢٣
٢ -١-۵- سازمان چابک ...................................................................................... ۴٢
٢ -١-۶- مضامين کليدی در مفهوم چابکی ............................................................... ٢٨
٢ -١-٧- محرک های چابکی ............................................................................... ٣١
٢ -١-٨- قابليت های کليدی چابکی در سازمان .......................................................... ۶٣
٢ -١-٩- بهبود قابليت های چابکی در سازمان ......................................................... ٣٨
٢ -١-١٠- توانمند سازهای چابکی ......................................................................... ٣٩
٢ -١-١٠-١ -مدل شارپ و همکاران ....................................................................... ٣٩
و
٢ -١-١٠-٢ -مدل هويت ...................................................................................... ٢۴
٢ -١-١١- ابعاد چابکی ....................................................................................... ۴۴
٢ -١-١٢- رويکردها و مدل های چابکی ................................................................. ٨۴
٢ -١-١٣- طبقه بندی مفاهيم چابکی ....................................................................... ۶۵
٢ -١-۴١- سير ظهور تفکر فازی .......................................................................... ٩۶
٢ -١-۵١- متغيرهای زبانی ................................................................................. ٧١
٢ -١-۶١- روش های علم مديريت فازی ................................................................. ٧٢
٢ -١-١٧- مروری بر نظريه مجموعه قطعی ............................................................ ٧٣
٢ -١-١٨- مفاهيم پايه ای نظريه مجموعه فازی ......................................................... ٧٣
٢ -١-١٨-١ - تابع عضويت .................................................................................. ٧٣
٢ -١-١٨-٢ - مجموع های فازی ............................................................................ ۴٧
٢ -١-١٨-٣ - به کارگيری منطق فازی .................................................................... ۵٧
٢ -١-١٩- اعداد فازی LR .................................................................................. ٧٧

بخش دوم- پيشينه تحقيق ..................................................................................... ٧٩

بخش سوم – آشنايی با جامعه آماری
٢ -٣-١-تاربخچه ايران خودرو ............................................................................. ٨٧
٢ -٣-٢- دليل انتخاب ايران خودرو به عنوان مطالعه موردی ........................................ ٨٨
٢ -٣-٢-١-روند رشد و توسعه ايران خودرو ............................................................ ٨٩
٢ -٣-٢-٢برنامه استراتژيک ايران خودرو .............................................................. ٩٠
2 -٣-٣-محرک های چابکی صنعت خودرو ............................................................. ٩٢

فصل سوم : روش شناسی تحقيق (متدولوژی)
مقدمه ............................................................................................................ ۴٩ ٣ -١-روش تحقيق ............................................................................................. ۵٩
٣-١-١-گام ١ : انتخاب معياری برای ارزيابی ........................................................ ٩٩
3 -١-٢گام ٢ : تعيين يک مقياس زبان شناختی مناسب برای ارزيابی رتبه عملکرد و اهميت اوزان قابليت های چابکی .......................................................................................... ١٠٣ ٣ -١-٣-گام ٣ :اندازه گيری عملکرد و اهميت ظرفيت های چابکی با استفاده از روشهای زبان
شناختی ........................................................................................................ ۴١٠ ٣ -١-۴-گام ۴ : تبديل عبارات زبان شناختی به اعداد فازی ......................................... ۵١٠
٣ -١-۵-گام ۵ : ادغام رتبه های فازی با اوزان فازی برای دستيابی به شاخص چابکی فازی
سازمان ....................................................................................................... ۵١٠
ز
٣ -١-۶-گام ۶ : مقايسه سطح چابکی سازمان با سطح مطلوب ..................................... ١٠٧
٣ -١-٧-گام ٧ :تحليل و شناسايی موانع اصلی بهبود ................................................. ١٠٨
٣ -٢-روش انجام تحقيق .................................................................................... ١٠٩
٣ -٣-حجم نمونه و روش اندازه گيری .................................................................. ١١٠
٣ -٣-١-جامعه آماری ...................................................................................... ١١٠
٣ -٣-٢-نمونه آماری ....................................................................................... ١١٠
٣ -۴- روش جمع آوری و تجزيه و تحليل داده ها ..................................................... ۶١١
٣ -۵-پايايی و روايی پرسشنامه ........................................................................... ١١٧
٣ -۵-١- پايايی ............................................................................................... ١١٧
٣ -۵-٢-روايی ............................................................................................... ١٢١

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته های تحقيق
123 مقدمه ..........................................................................................................۴ -١-ارزيابی اهميت و عملکرد قابليت های چابکی .................................................. ١٢٣
124 ۴ -٢-محاسبه ميانگين فازی هر يک از شاخص ها ..................................................
۴ -٣-محاسبه عملکرد و اهميت هر يک از شاخص ها .............................................. ١٣٢
۴ -۴- محاسبه سطح چابکی ايران خودرو .............................................................. ۴١٣
۴ -۵- محاسبه فاصله سطح فعلی چابکی سازمان از هر يک از سطوح چابکی ................. ۶١٣
۴ -۶-فازی زدايی از اعداد مثلثی هر يک از قابليت های چابکی سازمان جهت شناسايی موانع
اصلی بهبود .................................................................................................. ٠۴١

فصل پنجم : نتيجه گيری و پيشنهادات
مقدمه .......................................................................................................... ٩۴١ ۵ -١-نتيجه گيری ............................................................................................ ١۵١
۵ -٢-پيشنهادات .............................................................................................. ٢۵١
۵ -٢-١-پيشنهادات حاصل از تحقيق ..................................................................... ٢۵١
۵ -٢-٢- پيشنهادات برای محققين بعدی ................................................................. ٩۵١

ح
فهرست جدولها
عنوان صفحه ٢ -١-جدول روند تکامل رويکردهای توليدی ............................................................ ١٧
٢ -٢-اختلاف اساسی پارادايم توليدی ...................................................................... ١٨
٢ -٣-مقايسه فلسفه های توليدی از منظر تکوين محصول ............................................. ٢٠
٢ -۴-مقايسه اصول توليد چابک با ناب ................................................................... ٢١
٢ -۵-مقايسه ويژگی های توليد ناب و توليد چابک ...................................................... ٢٢
٢ -۶- توانمند سازهای چابکی در سازمان ................................................................ ٢٧
٢ -٧-ويژگی های ابعاد مختلف چابک
بودن............................................................................................................. ٨۴ ٢ -٨- شاخص اندازه گيری چابکی ........................................................................ ۶۶
2 -٩- محرک های چابکی در ايران خودرو ............................................................. ٩٣
3 -١-شاخص ارزيابی چابکی در ايران خودر ......................................................... ١٠٠
٣ -٢-عوامل محرک چابکی ............................................................................... ١٠٢
٣ -٣- اعداد فازی برای تقريب زدن مقادير متغيرهای زبانی ....................................... ۵١٠
٣ -۴- تعداد جامعه آماری در هر سطح سازمانی ...................................................... ١١٠
٣ -۵- نمونه آماری به تفکيک پست سازمانی .......................................................... ١١١
٣ -۶- نمونه آماری به تفکيک بخش های مختلف معاونت خودرو سواری ....................... ١١٣
٣ -٧- نمونه آماری به تفکيک تحصيلات ............................................................... ۴١١
٣ -٨- نمونه آماری به تفکيک سابقه کار ................................................................ ۵١١
126 ۴ -١-تقريب زنی متغيرهای زبانی اهيمت و عملکرد با اعداد فازی ..............................
127 ۴ -٢- تعداد نفرات پاسخ دهنده به هر يک از سوالات از جنبه اهميت .............................
۴ -٣- تعداد نفرات پاسخ دهنده به هر يک از سوالات از جنبه عملکرد ........................... ١٢٧
۴ -۴- ميزان ميانگين مثلثی اهميت و عملکرد هر يک از قابليت های چابکی سازمان ......... ١٢٩
۴ -۵- سطوح چابکی سازمان ............................................................................. ١٣٧
۴ -۶- محاسبه عدد قطعی هر يک از قابليت های چابکی سازمان ................................. ٣۴١

ط
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
٣ -١-فرآيند تحقيق ............................................................................................. ۶٩
٣ -٢: نمونه آماری به تفکيک پست سازمانی .......................................................... ١١٢
٣ -٣: نمونه آماری به تفکيک بخش های معاونت خودرو سواری ................................. ۴١١
٣ -۴: نمونه آماری به تفکيک تحصيلات ............................................................... ۵١١
٣ -۵: نمونه آماری به تفکيک سابقه کار ................................................................ ۶١١ي

فهرست شکلها
عنوان صفحه ١ -١-مدل مفهومی تحقيق ..................................................................................... ۶
٢ -١-روند تغييرات پارادايم توليدی ........................................................................ ١٨
٢ -٢-مقايسه چابکی و ناب از لحاظ تنوع و حجم توليد ................................................. ٢٠
٢ -٣-مقايسه انعطاف پذيری و چابکی ..................................................................... ۴٢
٢ -۴-مدل توسعه مشارکت ................................................................................... ٢٩
٢ -۵-مفاهيم اصلی چابکی ................................................................................... ٣١
٢ -۶-سطوح مختلف اثرگذاری تغييرات روی يک سازمان ........................................... ۵٣
٢ -٧-عوامل تاثير گذار در محيط توليد .................................................................... ۶٣
٢ -٨-مدل بهبود قابليت های چابکی ........................................................................ ٣٩
٢ -٩- مدل مفهومی قابليت های توليد چابک ............................................................ ٢۴
٢ -١٠ -توانمند سازهای چابکی ............................................................................. ۴۴
٢ -١١ -چهار بعد چابکی از ديدگاه سيستمی ............................................................. ۴۵
٢ -١٢ -ساختار بنگاه توليد چابک ........................................................................... ٠۵
٢ -١٣ -مدل دستيابی به چابکی سازمان ................................................................... ١۵
٢ -۴١ - مبانی چابکی ......................................................................................... ٢۵
٢ -۵١ - مدل توسعه سيستم توليد چابک .................................................................... ۵۵
٢ -۶١ - مدل ريگبی و همکاران ........................................................................... ٧۵
٢ -١٧ -بعد انسانی چابکی سازمان ......................................................................... ٨۵
٢ -١٨ - مدل يک سازمان چابک ........................................................................... ۶۴
٢ -١٩ - قانون عضويت در مجموعه فازی ............................................................... ۵٧
٢ -٢٠ - مثالی از متغيرهای مجموعه فازی ............................................................... ۶٧
٢ -٢١ -فرآيندهای تبديل متغيرهای زبانی به اعداد فازی و نتيجه گيری نهای ...................... ۶٧
2 -٢٢ -روند رشد و تعالی ايران خودرو .................................................................. ٩٠
3 -١ مدل تحقيق ............................................................................................... ٩٨
٣ -٢-سطوح زبانی برای تطابق با شاخص چابکی سازمان ......................................... ١٠٨
۴ -١-سطح فعلی چابکی سازمان ......................................................................... ١٣٧


ك
فهرست فرمول ها
عنوان صفحه
٣ -١ – مجموع سطح چابکی هر يک از قابليت های چابکی سازمان ............................. ۶١٠
٣ -٢- مجموع حاصلضرب اهميت و عملکرد هر يک از قابليت های چابکی سازمان ......... ١٠٩
٣ -٣- محاسبه حجم نمونه .................................................................................. ١١٠
٣ -۴- محاسبه آلفای کرونباخ .............................................................................. ١١٨
۴ -١- ميانگين مثلثی ........................................................................................ ۵١٢
۴ -٢-ميانگين مثلثی موزون ............................................................................... ۵١٢
۴ -٣- محاسبه فاصله اقليدسی ............................................................................. ١٣٨
۴ -۴- محاسبه مقدار چپ و راست و امتياز کل ععد فازی مثلثی ................................... ٠۴١
۴ -۵- محاسبه شاخص اهميت و عملکرد فازی ........................................................ ٢۴١
۴ -۶- محاسبه W’ij ........................................................................................ ٢۴١

 

مقدمه
بنگاههای اقتصادی، قرن بيستم را در حالی پشت سر گذاشته و وارد قرن بيست و يکم شدند که تهديدات محيطی و نقاط ضعف برخی شرکت ها، ادامه حيات را از آنها سلب نمود و آنان متوجه شده اند که در صورتيکه روشهای کسب و کار و استراتژی های خود را تغيير ندهند نابود خواهند شد. امروزه يکی از نيازمنديها برای بقای سازمان ها در فشارهای رقابتی که به دليل گسترش بازارهای جهانی می باشد، توانايی مستمر سازمان در پاسخگويی به نياز و تقاضای مشتريان ميباشد. تقاضای بازار شامل تغيير مستمردر دوره عمر يک محصول، شکل، کيفيت و قيمت آن می باشد. افزايش انتظارات مشتريان باعث شد که نتوان سازمان ها را به صورت سنتی و با روش های گذشته هدايت و کنترل نمود. لذا اين عوامل باعث شدند تا بنگاههای اقتصادی با چالشهای جديد روبه رو شوند و از روشهای وتکنولوژيهای متفاوتی جهت پاسخگويی به نياز مشتريان استفاده نمايند. به طور طبيعی سازمان ها خواهان بقا و افزايش اثربخشی خود هستند، بنابراين لازمه واکنش موثر و مفيد به اين تغييرات دستيابی به چابکی سازمانی است. از اين رو سازمان چابک به عنوان استراتژی موفقيت آميز در بازارهای رقابتی با تغييرات سريع نيازهای مشتريان شده است. داشتن توانايی شناخت بازار (تغييرات در نياز مشتريان و رهگيری نياز جديد)شناخت توان و ظرفيت طراحی خطوط جديد و ارائه محصول يا خدمات، شناخت رقبا و رقابت های موجود و بالقوه، رسيدن به طرح راهبردی کسب مهارت های رقابتی، فراهم ساختن تغييرات ساختاری و فرآيندی به نياز،...از مهمترين جنبه های چابکی به شمار می رود.


١ -١) بيان مسئله
امروزه عواملی چون جهانی شدن بازارها و رقابت شديد جهت برطرف کردن نياز متغير مشتريان، گسترش فناوری اطلاعات، تحولات سريع تکنولوژيکی و تغيير در شرايط اقتصادی، سياسی و قوانين دولت ها در محيط تجاری سازمان ها باعث تهديد بقا بسياری از
سازمان هايی شده است که توانايی واکنش و پاسخ سريع به شرايط متغير محيط تجاری را ندارند. چابکی به عنوان توانايی سازمان در انطباق و انعطاف پذيری در شرايط عدم اطمينان محيطی به عنوان يک ضرورت در قرن ٢١ مطرح شده است. بنابراين مديران سازمان هايی که درگذشته بيشتر توجه خود را به فعاليت های درون سازمان معطوف می کردند امروزه جهت بقا و پيشرفت سازمان، لازم است بخش اعظم تلاش های خود را جهت هماهنگی و انطباق با تغييرات محيطی صرف کنند.
بنابراين چون چابکی به عنوان يک ضرورت برای سازمان هايی که بخواهند به بقا وپيشرفت خود در محيط تجاری پرتلاطم و رقابتی امروز ادامه دهند می باشد و نياز به يکمتدولوژی جهت ارزيابی سطح فعلی چابکی در سازمان ها و چگونگی دستيابی به سطح چابکی مطلوب وجود دارد، بنابراين مسئله اصلی اين تحقيق معرفی يک متدولوژی جهت ارزيابی سطح فعلی چابکی سازمانها و تحليل شکاف بين سطح فعلی چابکی سازمان و سطح مطلوب چابکی و ارائه يک روش جهت شناسايی موانع اصلی که باعث کاهش سطح چابکی می شوند ميباشد.

١ -٢) هدفهای تحقيق
هدف از انجام تحقيق را به دو هدف اصلی تقسيم کرده و سپس اهداف فرعی را بيان می گردد:
9 بررسی مفهوم چابکی و ويژگيهای سازمان چابک
¾ تعيين شاخص های عوامل تعيين کننده چابکی سازمان توليدی
¾ تعيين عملکرد و اهميت فعلی هر يک از عوامل موثر بر چابکی سازمان
9 معرفی يک متدولوژی جهت ارزيابی چابکی سازمان
¾ مقايسه چابکی سازمان مورد نظر با سطح چابکی مطلوب
¾ شناسايی موانع اصلی بهبود سطح چابکی در سازمان مورد بررسی
¾ ارائه راهکارهايی در جهت بهبود سطح چابکی در سازمان مورد بررسی

١ -٣)اهميت موضوع تحقيق
الف)شرايط صنعتی در ۵١تا ٢٠ سال گذشته به طور اساسی تغيير نموده است. در اين دوره، فن آوری، روند بازار و خواسته های مشتری با سرعت از نقطه نظرات مختلف تغيير پيدا کرده، در حاليکه اين تغييرات سابقا کمتر مورد توجه بوده است. به عنوان مثال بخش بندی
بازارهای پويا، کاهش زمان رسيدن به بازار، افزايش تنوع محصول، توليد برای مشتريان مشخص، کاهش طول عمر محصول، جهانی سازی توليد و غيره را می توان نام برد. در عصر رقابت جهانی، اقتصاد جهانی به سرعت جايگزين بازارهای محلی می شود. ظهور بازارهای باز، کاهش موانع تجاری، بهبود حمل و نقل و پيوندهای ارتباطی منجر به ايجاد موقعيتی شده است که بازارها و رقابت محلی به صورت استاندارهای جهانی عمل می کنند در نتيجه بنگاههای صنعتی
امروز با چالش ها و فشارهای رقابتی جديد روبه رو شده اند. به طور خلاصه ميتوان گفت فشار وتشديد رقابت جهانی در صنعت خودرو سازی و رکود اقتصادی، توليد کنندگان(خصوصا صنعت خودرو) را ملزم به افزايش بهره وری و انعطاف پذيری می نمايد.
‌ب) اين تحقيق متدولوژی ارزيابی چابکی سازمان را ارائه ميدهد که قابل به کارگيریدر سازمان های ذينفع خواهد بود که علاوه بر ارزيابی سطح فعلی چابکی سازمان مورد بررسی،آگاهی لازم به مديران نسبت به سطح فعلی چابکی سازمان خواهد داد. با تحليل شکاف سطح فعلی با سطح چابکی مطلوب به شناسايی شايستگی های ممتاز سازمان و همچنين شناسايی و رفع موانع اصلی بهبود سطح چابکی خواهيم پرداخت و درنهايت راهکارهايی جهت بهبود سطح چابکی سازمان ارائه خواهيم داد.
‌ج) نياز مديران به در اختيار داشتن يک متدولوژی ساده و کاربردی و دقيق برای سنجش سطح چابکی سازمان و بهبود آن رفع می کند
د)ضعف روش های سنتی غير فازی در ارزيابی دقيق سطح چابکی

١ -۴) سوالات تحقيق
سوالات تحقيق به سوال اصلی و ۴ سوال فرعی تقسيم می شود:
سوال اصلی: متدولوژی مناسب جهت ارزيابی چابکی سازمان چيست؟
سوالات فرعی :
1. شاخص های مناسب برای ارزيابی چابکی سازمان کدامند؟
2. اهميت و عملکرد شاخص های موثر چگونه است؟
3. فاصله سطح فعلی چابکی سازمان با سطح مطلوب چابکی چقدر است؟
۴. موانع بهبود سطح چابکی سازمان مورد بررسی کدامند؟

١ -۵) مدل تحقيق
مدل استفاده شده در اين تحقيق توسط چينگ-تورنگ لين، هرو چيو و يی-هونگ تسنگ ،۵٢٠٠ مطرح شده است. چارچوب ارزيابي چابکي فازي١ که در شکل نمايش داده شده است از
دو قسمت اصلي تشکيل شده است. قسمت اول ارزيابي محيط عملياتي ............................................

 

 

 

هدف سازمان چابک عبارتست از غنی سازی و ارج نهادن به مشتريان و کارکنان، که اساسا برای
اين کار مجموعه ای از قابليت را برای انجام واکنش مناسب نسبت به تغييراتی که در محيط کسب و کار روی
می دهد،در اختيار دارد.از اين رو مهمترين عامل محرک در چابکی تغيير است.آشفتگی و عدم اطمينان در
محيط کسب و کار ،به يکی از عوامل اصلی ناکامی در صنعت تبديل شده است.موسسات متفاوت با ويژگی

34Peterson
های متفاوت ،تغييرات مختلفی را تجربه می نمايدکه منحصر به خودشان است.اما اصولا سازمان چابکفراتر از انطباق با تغييرات می انديشند و متمايل به استفاده از فرصت های بالقوه در يک محيط متلاطم و کسب يک موقعيت مستحکم در ازای نوآوری و شايستگی خود می باشند.سازمان های چابک درباره ارضای نياز مشتريان نيز به گونه ای ديگر می انديشند.اين سازمان تنها محصولات خود را به فروش نمی رسانند، بلکه سازو کارهای برآوردن نياز واقعی مشتريان را ارائه می کنند.اين سازمان ها معتقدند محصولاتشان کامل نيست و به منظور افزايش ارزش های دريافتی مشتريان از محصول ايجاد ارزش افزوده برای آنان، سعی در غنی سازی محصول خود دارند.اين امر سبب غير قابل دسترس شدن موقعيت سازمان های چابک برای رقبا می گردد.علاوه بر اين سازمان های چابک بر طراحی يا توسعه محصولاتی متمرکز می شوند که بتوانند به نيازمنحصربه فرد مشتريان پاسخ ويژه بدهند.(کريستو و يوسف،٢٠٠٣)
کافمن و هاردر (١٩٩٨)شاخص های برجسته سازمان چابک را فرهنگ ياد دهنده ،سرعت نوآوری ،ارتباطات در زمان واقعی سيستم های انطباق پذير ومشارکت کارکنان می دانند.يوسف (١٩٩٢)بيان نمود
،چابکی تنهابه وسيله يکپارچگی سلسله مراتب نياز مشتريان در بافت محيط داخلی و خارجی سازمان حاصل می شود.
چابکی برای رويارويی با تغييرات بی سابقه، متکی به ابتکار، مهارت، دانش انسانی، دسترسی افراد به اطلاعات است.يک سازمان چابک دارای فرآيند های اداری و نوعی ساختار سازمانی است که قادر به انتقال سريع و روان اين ابتکارات در اغنای فعاليت کسب وکار مربوط به مشتری است، ودر ايجاد فرصت سود و رشد ،به صورت تهاجمی و متهورانه عمل می کند.
هم چنين سازمان چابک بر راههای جديد هدايت سازمان جهت واکنش سريع و موثر نسبت به تغييرات بازار توجه دارد،که البته اين روش ها تا حدود زيادی مبتنی بر محصولات و خدمات مورد نياز مشتريان هستند.به بيان ساده تر ،شالوده سازمان چابک عبارتست از هم سو کردن فناوری اطلاعاتی ،کارکنان ،فرآيند های کاری و امکانات در يک سازمان همگمن و انعطاف پذير ،تا دراين صورت توانايی واکنش سريع نسبت به شرايط در حال تغيير فراهم گردد(تورنگ لين٣٥و همکاران ،۵٢٠٠).
يک سازمان چابک دارای فرآيندهای اداری و نوعی از ساختار سازمانی است که قادر به انتقال سريع و روان ابتکارات در اغنای فعاليت های تجاری مشتری ميباشد و در ايجاد فرصت برای سود ورشد به صورت تهاجمی عمل می کند .مفاهيم ضمنی رقابت چابک وابسته به زمينه های رقابتی است که در داخل يک شرکت به طور خاص عمل می کنند .برای رقبای چابک ،تغيير و عدم اطمينان ،منبع احياء فرصت ها از
روش های دايمی است.بنابراين چابکی ،رويارويی با تغييرات (بدون سابقه قبلی)متکی به ابتکار،مهارت ،دانش انسانی و دسترسی افراد به اطلاعات ميباشد(ون اسن و همکارانش٣٦،٢٠٠١)

35 Lin
36 Van Assen et al
مزايای حاصل از بهبود و افزايش سطح چابکی سازمانی را می توان در موارد زير خلاصهنمود(فتحيان و همکاران،۵١٣٨)
1. پشبرد سريع سازمان به سمت اهداف از پيش تعيين شده
2. خدمات رسانی بهتر،کاهش قيمت و استحکام سازمان
3. کسب ارزش در قبال سرمايگذاری در زمينه فناوری اطلاعات
۴. کاهش حجم بودجه اختصاصی در زمينه فناوری اطلاعات
۵. برقراری هماهنگی لازم بين سرويس دهندگان فناوری اطلاعات
۶. توانايی سازمان در تغيير فرآيند ها و بهبود عمليات کاری
7. پاسخگويی سريع تر به نياز های مشتری
8. افزايش رضايت خاطر کارکنان
9. پاسخ گويی مناسب به تغييرات
10. توسعه چشمگير مهارت کارکنان
11. افزايش ارزش کاری و عملياتی
12. توجه و تاکيد بر کنترل سازمان
13. پيشرفت ساختار فرآيند های سازمانی
۴١. افزايش کارايی سازمان به دليل کنترل و کاهش هزينه ها
۵١. کسب برتری های تکنولوژيکی در عرصه رقابتی
۶١. بهبود کنترل هزينه ...................................................................

 

 

 

.............

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , 44000 تومان

 

 

 

 

قیمت قبلی : 550000 ریال

قیمت جدید : 44000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما