مشاهده / بستن موضوعات

بررسی نحوه ی اجرای احکام حد زنا در فقه و حقوق

دسته بندی: حقوق
1526 بازدید

یکی ازاصول کلی برای اجرای حدوداصل لزوم اجرای حد می باشدیعنی اگرکسی مرتکب جرمی شودباتوجه به شرایطی که قانون تعیین کرده است بایدحدرابراوجاری کرد.روایتی ازامام صادق که مؤکداین اصل استایشان فرمودند:درکتاب حضرت علی (ع)ٱمده است که ایشان باشلاق یانصف آن یابعض آن حدرااجرا می کردند واگرخدمتکاری پیش اومی آوردند که هرچند درکی نداشت حدی ازحدودالهی راتعطیل نمی کرد،به اوگفته شدچگونه شلاق می زد?فرمود:شلاق راازوسط یا ثلث آن به دست می گرفت وبراساس سن به اوشلاق میزدوهرگزحدی ازحدودالهیراباطل نمی کردازموارددیگری که باید دراجرای حدبه آن اشاره کرداین است که حدودالهی بایدسریعاًاجراشودوتأخیردراجرای حدجایزنیستکه بازهم ازحضرت علی(ع)سفارش شده است کهمی فرمود:{لیس في الحدودنظرساعة} یعنی دراجرای حدتأخیرروانیستوآخرین عاملی که دراجرای حدجایز نیست عبارتست ازشفاعت وکفالت.
زنا یکی ازاموری است که هرجامعه ای اعم ازکوچک یابزرگ،عقب مانده یا پیشرفته، فقیریاغنی بدان مبتلا وکم وبیش آن راتجربه می کند به گونه ای که میتوان گفت علل وریشه بسیاری ازمشکلات جوامع شیوع زنا درآن میباشد.هرچندجامعه ازافراد مختلف ومتفاوت بوجودآید این أمربازهم سیروسلوک خودرادرپیشمی گیرد ودامن گیربسیاری ازافراد جامعه میشود وآن جامعه رادر کام مرگ فرو میبرد این امردرهرزمان ومکانی ودرهرقوم ومللی جایگاه خود راحفظ میکندواشخاص زیادی راقربانی دسیسه های پلید خودقرارمیدهدوجودامیال وخواسته های فرد از یکسو وعوامل تحریک آمیز ازجانب دیگران ازسوی دیگردست به دست هم داده واورادررسیدن به این اهداف شوم یاری می کند.
یکی ازعواملی که ازوقوع چنین جرمی جلوگیری میکند وجودابزارقدرتمندی به نام قانوناست که درجوامع مختلف خودنمایی میکند ،به همین دلیل هرجامعه ای برای پیشبرد اهداف خوددرمسیرسالم ازوجود قانون بی بهره نیست همه ی دانشمندان وعلما صرف نظراز افکار وعقایدخاص خود دراین نکته یعنی درمورد لزوم وضرورت قوانین ومقررات با هم اتفاق نظردارندبنابراین باید باتکیه براصل الزامی بودن قانون ومقررات ازانجام این عمل ناپسنددوری کنیم.
مادراین پایان نامه برآن شده ایم که دررابطه با حدزنا،انواع واقسام آن وراههای ثبوت وسقوط آن توضیحاتی بیان کنیم.
واژگان کلیدی:حد،زنا،استیفاء،اجرای حکم

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده...........................................................................................................................................................1
مقدمه............................................................................................................................................................2
الف}بیان موضوع.........................................................................................................................................2
ب}سؤلات تحقیق.......................................................................................................................................3
ج}فرضیه تحقیق..........................................................................................................................................3
د}اهداف وکاربردها......................................................................................................................................3
ه}روش تحقیق.............................................................................................................................................3
و}معرفی پلان..............................................................................................................................................4
فلسفه حرمت زنا..........................................................................................................................................4
فصل اول:اقسام حدزنا،راههای اثبات آن وامکان سقوط حدپس ازصدورحکم
1-1-واژه شناسی واقسام حدزنا...................................................................................................................7
1-1-1-واژه شناسی.....................................................................................................................................7
1-1-1-1-حد..............................................................................................................................................7
1-1-1-2-جرم.............................................................................................................................................8
1-1-1-3-زنا................................................................................................................................................8
1-1-2-انواع حدزناوراههای اثبات آن.........................................................................................................14
1-1-2-1-حدقتل ومواردآن........................................................................................................................23
1-1-2-2-حدرجم ومواردآن.................................................................................................................25
1-1-2-3-حدجلدومواردآن..............................................................................................................28
1-1-2-4-سایرمجازاتهای حدی برای زنا...................................................................................................29
1-2-امکان سقوط حدزناپس ازصدورحکم......................................................................................31
1-2-1-سقوط به سبب توبه پس ازصدورحکم..........................................................................................31
1-2-2-سقوط به سبب انکارپس ازاقرار.....................................................................................................45
1-2-2-1-سقوط به سبب عوارض دیگر...................................................................................................48
1-2-2-1-1-عفومحکوم ..........................................................................................................................48
1-2-2-1-2-فرارحین مجازات.............................................................................................................50
1-2-2-1-3-فرارشهود.........................................................................................................................50
1-2-2-1-4-اسلام آوردن مجرم...........................................................................................................51
1-2-2-1-5-گذشت بزه دیده...............................................................................................................51
فصل دوم:کیفیت اجرای حدرجم وجلد
2-1-افرادواجدصلاحیت اجرا................................................................................................................54
2-1-1-روایات وارده............................................................................................................................55
2-1-2-فتاوی فقها................................................................................................................................58
2-1-3-امکان اجرای حد درزمان غیبت...............................................................................................60
2-2-شرایط عمومی اجرای حدزنا........................................................................................................61
2-2-1-علنی بودن................................................................................................................................61
2-2-2-حضورجمعی ازمؤمنین.............................................................................................................68
2-3-شرایط اختصاصی حدجلد............................................................................................................70
2-2-1-اعتدال هوا هنگام اجرای حکم.................................................................................................70
2-3-2-کیفیت وحالت اجراومحکوم هنگام اجرا..................................................................................71
2-2-2-1-عدم اجرادرهنگام حمل واستحاضه زن................................................................................71
2-2-2-2-عدم اجرادرحالت بیماری....................................................................................................72
2-2-2-3-وضعیت محکوم هنگام زدن ضربات...................................................................................74
2-4-کیفیت اجرا وشرایط اختصاصی حدرجم......................................................................................77
2-4-1-شرایط اختصاصی حدرجم......................................................................................................77
2-4-2-وضعیت اجرای حدرجم درقانون جدید مجازات اسلامی.......................................................79
فصل سوم:کیفیت استیفاءحدقتل وسایرمجازات های حدی زنا
3-1-کیفیت استیفاء حدقتل..................................................................................................................82
3-2-کیفیت استیفاءسایرمجازات های حدی زنا..................................................................................90
نتیجه گیری..........................................................................................................................................93
پیشنهادها..............................................................................................................................................94
منابع ومأخذ.........................................................................................................................................95
الف)منابع فارسی.................................................................................................................................95
ب)منابع عربی...............................................................................................................................96
ج)پایگاههای اینترنتی...................................................................................................................97
د)فرهنگ ها.................................................................................................................................98
ه)قوانین ولوایح............................................................................................................................98
خ)مقالات....................................................................................................................................98
چکیده انگلیسی...........................................................................................................................99

 

 

 

ب)سؤلات تحقیق:
1-آیا دراجرای حدزنا بین زن و مرد تفاوت قائل می شود؟
2-آیااجرای احکام حدزنافوری می باشد؟
ج)فرضیه تحقیق:
1-دراجرای مجازات های حدی به ویژه حدزنامی توان درکیفیت وکمیت برای زن و مرد تبعیض قائل شد.
2-باتوجه به آیات وارده می توان گفت اجرای حدود مخصوصا حد زنا،فوری و تأخیردرآن جایزنیست.
د)اهداف وکاربردها:
هدف از این تحقیق بررسی چگونگی اجرای مجازات حدزنا برمحکوم وکیفیات آن می باشد که این أمرخودباعث میشود بااجرای مجازات علیه مجرم،واکنش اجتماعی به صورت یک ابزارسرکوبگرانه یا پیشگیرانه درقبال پدیده بزه، آشکارشود وبه نوعی عدالت درجامعه فراگیرشود .
ه)روش تحقیق:
روش مطالعه کتابخانه ای وتحلیل اطلاعات برنگارش این پایان نامه به کار رفته است.


و)معرفی پلان:
به طورکلی آنچه دراین رساله مورد بحث قرارخواهدگرفت بررسی، تجزیه وتحلیل کیفیت اجرای حد زنا می باشد که در3 فصل گردآوری شده است.فصل نخست به تحلیل وتبیین فقهی اجرای احکام حد زناشامل اقسام حد زنا،راههای اثبات وامکان سقوط آن وفصل دوم به کیفیت اجرای حدرجم وجلدودرنهایت فصل سوم به کیفیت استیفاءحدقتل ودیگر مجازات های آن اشاره می کند. دراین رساله سعی برآن شده که حتی الامکان ازآیات ،روایات ،فتاوای فقها ونظرات ایشان استفاده شود.

فلسفه حرمت زنا:
زنا و عمل منافى عفت یکی از گناهان کبیره است که درآیات قرآن بدان اشاره مى‏کند علت این حرمت عبارت است :
۱- پیدایش هرج و مرج در نظام خانواده، و از میان رفتن رابطه فرزندان و پدران، رابطه‏اى که وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعى است، بلکه موجب حمایت کامل از فرزندان مى‏گردد، و پایه‏هاى محبتى را که در تمام طول عمر سبب ادامه این حمایت است میگذارد .
خلاصه، در جامعه‏اى که فرزندان نامشروع و بى پدر فراوان گردند روابط اجتماعى که بر پایه روابط خانوادگى بنیان شده سخت دچار تزلزل مى‏گردد .
براى پى بردن به اهمیت این موضوع کافى است یک لحظه چنین فکر شود که چنانچه زنا در کل جامعه انسانى مجاز گردد و ازدواج برچیده شود، فرزندان بى هویتى که در چنین شرایطى متولد شوند تحت پوشش حمایت کسى نیستند، نه در آغاز تولد و نه به هنگام بزرگ شدن.از این گذشته از عنصر محبت که نقش تعیین کننده‏اى در مبارزه با جنایت ها و خشونت ها دارد محروم مى‏شوند، و جامعه انسانى به یک جامعه کاملا حیوانى توأم با خشونت در همه ابعاد، تبدیل مى‏گردد.
۲- این عمل ننگین سبب انواع برخوردها و کشمکش هاى فردى و اجتماعى در میان هوس بازان است، داستان هایى را که بعضى از چگونگى وضع داخل محله‏هاى بدنام و مراکز فساد نقل کرده و نوشته‏اند به خوبى بیانگر این واقعیت است که در کنار انحرافات جنسى بدترین جنایات رخ مى‏دهد.
۳- تجربه نشان داده و علم ثابت کرده است که این عمل باعث اشاعۀ انواع بیماری ها است و با تمام تشکیلاتى که براى مبارزه با عواقب و آثار آن امروز فراهم کرده‏اند باز آمار نشان مى‏دهد که تا چه اندازه افراد از این راه سلامت خود را از دست داده و مى‏دهند.
۴- این عمل غالبا سبب سقط جنین و کشتن فرزندان و قطع نسل مى‏گردد، چرا که چنین زنانى هرگز حاضر به نگهدارى این گونه فرزندان نیستند، و اصولا وجود فرزند مانع بزرگى بر سر راه ادامه اعمال شوم آنان مى‏باشد، لذا همیشه سعى مى‏کنند آنها را از میان ببرندو این فرضیه کاملا موهوم که مى‏توان این گونه فرزندان را در مؤسساتى زیر نظر دولت ها جمع‏آورى کرد شکستش در عمل روشن شده، و ثابت گردیده که پرورش فرزندان بى پدر و مادر به این صورت چقدر مشکلات دارد، و تازه محصول بسیار نامرغوبى است، فرزندانى سنگدل،جنایتکار ،بى شخصیت و فاقد همه چیز!
۵- نباید فراموش کرد که هدف از ازدواج تنها مسئله اشباع غریزه جنسى نیست، بلکه اشتراک در تشکیل زندگى و انس روحى و آرامش فکرى، و تربیت فرزندان و همکارى در همه شئون حیات از آثار ازدواج است که بدون اختصاص زن و مرد به یک دیگر و تحریم زنان هیچ یک از اینها امکان پذیر نیست.
زنا ازگناهان بزرگ است،خدای متعال میفرماید اززنا دوری کنید که زناگناه است"ودرآنان که باالله خدای دیگررانمیخوانندوکسی راکه خداوندخونش راحرام دانسته است، جزبه حق ، نمیکشند وزنا نمیکنندوهرکس این کارراانجام دهدگناهی کرده است که درروزقیامت عذابشان زیاد میشود وهمیشه درآن به خواری می افتند"آنچه مسلم است حرمت عمل زنااعم ازمحصنه،غیرمحصنه،به عنف یابدون عنف،بامحارم یا باغیرمحارم است.درکتب فقهی به تعریف زنا،شرایط اثبات آن،ادلّه اثباتی،مجازات های مختلف آن اعم از رجم،شلاق وقتل اشاره شده که به تبع منابع فقهی قانون مجازات اسلامی که قسمتی رابه بحث حدزنا اختصاص داده ودرمواد63تا 107ضمن تعریف حدزناوبیان شرایط احسان،اقسام دیگرزناومجازات های مختلف ومتناسب آن رابیان داشته است.
رکن قانوني جرم زنا را مواد 63 الي 67 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 تشکيل مي دهد. رکن مادي جرم زنا به صورت انجام فعل مثبت تحقق مي يابد. در جرم زنا بايد دخول توسط آلت رجوليت مرد در فرج زن باشد و مواردي را که توسط ديگر اعضاي بدن مرد، مثل دخول انگشت در فرج زن صورت مي گيرد، را دربر نمي گيرد. همچنين در صورتي که مرد آلت رجوليت خود را در محلي غير ازفرج زن مثل دهان وي وارد نمايد، را شامل نمي شود.
در كیفیت و چگونگی اجرای حد زنا برزن یامرد زناكار هیچ تبعیضی علیه زنان روا داشته نشده است . بلكه تمام تفاوتها به فیزیك زن و مرد در دونوعساختار وجودی برمی گردد كه نادیده انگاشتن این تفاوت روحی و جسمی زن و مردچشم پوشیبر واقعیتهای موجود نظام هستی است . حد زنا بر مرد زناكار غیرمحض در حالی جاری میشود كه ایستاده باشد و اگر او را برهنه یافته اند جز عورت ، بقیه بدن او برهنه باشدو اگر بالباس یافته اند بنابر احتیاط به هر صورت كه او رایافته اند حد به همان شكلبر او جاری می شود وضربات شلاق نباید بر سر و صورت وعورت او واردشود ولی حد زنا برزن زناكار غیرمحض در این حالت جاری می شود كه زن نشسته باشد و بدن اوبا لباس ومانند آن پوشیده باشد و از شلاق زدن برسر و صورت زن نیز باید خودداری شود. همچنین اجرای حد درباره زن باردار و شیرده باید تاموعد انقضا به تاخیر افتد (ماده۹۲ ق .م)
این گونه تفاوتهای موجود در اجرای حد زنا كه در بعضی مواردوضعیت بهتری برای زنان مرتكب زنا در اجرای حد ایجاد می كند نه تنها تبعیضی علیهآنان نیست بلكه به لحاظ فیزیك زنان و مسائل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ساختار وجودیزن در جامعه اسلامی رعایت آنها ضروری است و چه بسا برابری زن و مرد موجب تشییع فحشاشود.
پس ازاینکه رأی قطعی ولازم الاجراءگردید وقاضی صادرکننده رأی دستوراجراء راصادروپرونده جهت اجرای حکم به واحداجرای حکم ارسال شد، اولین وظیفه قاضی اجرای احکام پس ازمطالعه وبررسی پرونده ودرصورتی که حکم صادره فاقدایراد واشکال قانونی باشد،حکم اجرامی شود وتصمیم مقتضی حسب مورد اتخاذ می شود.برخی ازموانع باعث زوال وسقوط مجازات می شوند،مانند عفودرمورد اعدام واعلام گذشت اولیاء دم درقصاص وبرخی از آنها باعث تأخیرمجازات می شوندمانند بیماری وحامله بودن محکوم زن یاعواملی که سبب سقوط مجازات یااجرای حد به طورمطلق می شوند مانندتوبه یاانکارپس ازاقرارو...
نتیجه اینکه :
با توجه به ادله اثبات زنا (اقرار، بینه ) و اقسام وكیفیت اجرایحد زنا که بعدتوضیح خواهیم داد،به این واقعیت می رسیم كه هیچ گونه تبعیضی علیه زنان به خاطر جنسیت آنان درمورد ادله اثبات زنا و اقسام حد زنا وجودندارد. بلكه تفاوتهای موجود در مسائل مربوطبزه زنا مانند تعریف احصان و امثال آن تنها به خاطرفیزیك جسمانی و جنبه نفسانی وجودهر یك اززن و مرد است كه عدم توجه به این دو مهم قائل شدن به تشابه غیرمنطقی بین دووجود زن و مرداست .
ذکر این نکته ضروری است که زنا نه تنها باعث مجازات های دنیوی میشود بلکه درآخرت نیز پیامدهای ناگواری دامنگیرانسان هابه علت حق الناس بودن خواهدشد.

 

 

فصل اول:
اقسام حدزنا،راههای اثبات آن وامکان سقوط حد پس ازصدورحکم

 

 

 

1-1-واژه شناسی واقسام حدزنا
1-1-1-واژه شناسی
1-1-1-1-حد:
حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازاتهایی اطلاق می‌شود که شارع مقدّس برای برخی جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همۀ مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق کیفرکه تعزیر را نیز در بر می‌گیردبه کار رفته است.
درماده 13 قانون مجازات اسلامی تصریح شده که حد،به مجازاتی.................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 34000 تومان

 

 

قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 34000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما