مشاهده / بستن موضوعات

جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی

دسته بندی: حقوق
1605 بازدید

عده اي به منظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مي‌نمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ويژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كلية جرايمي‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع مي‌پيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است.
ب) اهميت و ضرورت موضوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از آنجا كه غالباً به تماميت جسماني انسان ها آسيب مي‌رساند از اهميت به سزايي برخوردار است اين گونه جرايم از ساليان سال مورد ارتكاب متصديان اين امور بوده و امروزه به صورت شايع ترين و در عين حال خطرناكترين نوع بزهكاري جان انسان ها را تهديد مي‌كند و به لحاظ حساسيت موضوع و رشد فزايندة آن، ذهن مقامات قضايي و اجرايي و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنايي بيشتر با اين پديدة ضداخلاقي و ضدانساني براي متصديان امر قضا ، وكلاي دادگستري، دانشجويان حقوق و همة كساني كه به نوعي با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امري اجتناب ناپذير است. علاوه بر اين گوناگوني، تعدد و تنوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي، پراكندگي آنها در قوانين مختلف، وجود مراجع مختلف براي رسيدگي اين جرايم و در نتيجه بروز اختلاف در صلاحيت در موارد مختلف و ساير مباحثي كه در مورد اين جرايم وجود دارد ضرورت تحقيق و پژوهش پيرامون اين موضوع را روشن مي‌سازد.

 

290صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی  دارد قیمت 46000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول كليات 7
مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي 8
گفتار اول- دوران باستان 9
گفتار دوم- دوران اسلامي 13
گفتار سوم- تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران 17
مبحث دوم- ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات
انتظامي 20
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتي، درماني و دارويي 21
الف) مفهوم جرايم بهداشتي 21
ب) مفهوم جرايم درماني 23
ج) مفهوم جرايم دارويي 25
گفتار دوم- اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي 26
الف) عنصر قانوني 27
ب) عنصر مادي 29
ج) عنصر معنوي 31

فهرست ب
گفتار سوم- تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي 34
الف) تعريف تخلفات انتظامي 34
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامي 35
ج) تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي 38
مبحث سوم- جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم 41
گفتار اول- جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي
حقوق جزاي اختصاصي 41
گفتار دوم- جايگاه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن. 43
فصل دوم- مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي 49
مبحث اول- مصاديق جرايم بهداشتي 50
گفتار اول- جرايم مربوط به بهداشت محيط 51
الف) جرايم عليه بهداشت عمومي 51
ب) جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي 55
ج) جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد
خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 59
گفتار دوم- جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،
آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 62

فهرست ج
الف) جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي 63
ب) جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 72
مبحث دوم- مصاديق جرايم درماني 78
گفتار اول- جرايم مربوط به مداخلة‌ غير مجاز در امور پزشكي و درماني 79
گفتار دوم- جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران 89
گفتار سوم- جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفة پزشكي 96
گفتار چهارم – جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي 106
مبحث سوم- مصاديق جرايم دارويي 113
گفتار اول- جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي 114
گفتار دوم- جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي 117
گفتار سوم- جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات 121
گفتار چهارم- جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي 125
فصل سوم- مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم 135
مبحث اول – مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي 136
گفتار اول- تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران 136
الف) مفهوم مجازات 136
ب) انواع مجازات در حقوق جزاي ايران 138
فهرست د
گفتار دوم- ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي 142
گفتار سوم- انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
در قانون تعزيرات حكومتي 147
گفتار چهارم – تخفيف، تشديد و تبديل مجازات
در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي 153
الف) تخفيف مجازات 153
ب) تشديد مجازات 154
ج) تبديل مجازات 156
گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي 157
مبحث دوم- مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
و نحوة حل اختلاف در صلاحيت 159
گفتار اول- محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي 159
گفتار دوم- اختلاف در صلاحيت 161
نتيجه گيري 176
منابع و مآخذ 179
نمودار آماري 183

 

 

ج) سابقة ‌علمي‌موضوع
هر چند تصويب قوانيني مربوط به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي به سال ها قبل بر مي‌گردد اما متأسفانه تاكنون در اين زمينه تحقيق جامع و كاملي صورت نگرفته است. البته تحقيقات متفرقه پيرامون برخي از موضوعات مرتبط با اين موضوع نگاشته شده است ليكن اين تحقيقات ما را از انجام پژوهش دوباره بي نياز نمي‌كند. خوشبختانه در سال هاي اخير اقبال زيادي به مقررات بهداشتي، درماني و دارويي و بحث جرايم مربوط به آن به چشم مي‌خورد كه چاپ برخي كتب حقوق پزشكي به صورت تأليف يا مجموعه مقالات از آثار اين رويكرد مثبت است اما در ميان كتب چاپ شده نيز به كتابي جامع و فراگير كه ماهيت اين جرايم و مصاديق و احكام و آثار آن را مورد بررسي قرار دهد يافت نشد.
د) روش تحقيق
در اين تحقيق به مناسبت موضوع از روش كتابخانه اي استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه عليرغم كم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين قوانين و مقررات مختلف از اولين سال‌هاي قانونگذاري در ايران تاكنون نيز در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است كه در واقع مهمترين مأخذ و منبع اين پژوهش همين قوانين مذكور است در كنار قوانين و مقررات،‌ نظريات مشورتي قوة قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي و برخي آراء مربوط نيز مورد توجه قرار گرفته است.
هـ) اهداف تحقيق
به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:
1- روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران
2- بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
3- بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.
4- بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.
و) ساختار و ترتيب مباحث
همانطور كه از اهداف فوق روشن مي‌شود اولين هدف ما در اين تحقيق روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و جايگاه آن در حقوق جزاي ايران مي‌باشد. بدين منظور اولين فصل اين تحقيق به بررسي اين مطالب اختصاص يافته است. اين فصل نيز به نوبة خود به دو مبحث تقسيم شده است: مبحث اول دربارة‌ تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي مي‌باشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتيب در رابطه با مفهوم اين جرايم و اركان تشكيل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامي‌بحث مي‌نماييم.
مبحث سوم از فصل اول نيز به بيان جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم اختصاص يافته است.
دومين فصل اين نوشتار درباره مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي مي‌باشد. در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول دربارة‌ مصاديق جرايم بهداشتي، فصل دوم در مورد جرايم درماني و فصل سوم دربارة جرايم دارويي. و هر يك از اين مباحث، جرايم مربوطه بر اساس نقاط مشترك، شباهت هايي كه با هم داشته اند در گروه هاي مختلفي طبقه بندي و مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم،‌ ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مصاديق آن بررسي مي‌شود اما در سئوال مهمي‌كه در حقيقت در مرحلة پيگيري،‌ رسيدگي و صدور حكم در مورد اين جرايم مطرح مي‌شود آن است كه اولاً ماهيت مجازات اين جرايم و انواع آن و ساير احكام مجازات در اين جرايم به چه ترتيب است و ثانياً چه مراجعي صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را دارند؟
در فصل سوم،‌ هدف ما آن است كه به اين سؤال پاسخ در خور بدهيم و به همين جهت مطالب اين فصل را در قالب دو مبحث ارائه مي‌دهيم. مبحث اول: مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كه در آن به تفصيل دربارة‌ ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و انواع آن در قانون تعزيرات حكومتي و مباحث تخفيف، تبديل و تشديد مجازات و نير مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم بحث و بررسي صورت گرفته است و مبحث دوم از اين فصل به بيان مراجع صالح براي رسيدگي اختصاص يافته است.
در اين مبحث كه در حقيقت آخرين مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح براي رسيدگي اعم از مراجع قضايي و مراجع غيرقضايي سخن به ميان آمده و صلاحيت آنها مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبي در خصوص نحوة حل اختلاف در صلاحيت مراجع فوق مطرح گرديده است.

 

 

 

فصل اول

كليـات


در اين فصل، برخي از مباحث مقدماتي كه آگاهي از آن براي ورود به بحث اصلي لازم و مفيد است مطرح مي‌شود. در مبحث اول براي آشنايي با تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي ابتدا با گذري بر تاريخ تمدن‌هاي كهن، دورنماي تاريخي اين جرايم را در دوران باستان مورد بررسي قرار مي‌دهيم سپس به جستجوي ردپاي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در دوران اسلامي‌خواهيم پرداخت و در نهايت سير تحول قوانين جزاي ايران در مورد اين جرايم را بررسي خواهيم كرد.
مبحث دوم به بررسي مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و بيان جايگاه آن در حقوق جزاي ايران اختصاص يافته است. مباحثي چون اركان جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت اين جرايم با تخلفات انتظامي‌از ديگر مباحث مطروحه در اين فصل خواهد بود.


مبحث اول:
تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
تاريخ، بستر رشد انديشه هاي بشري و منشأ شكل گيري بسياري از هنجارها و مقررات اجتماعي است. بسياري از مقررات و قوانين كنوني و پيشرفت هاي شگفت آور بشر مرهون تجربيات بلند تاريخي است. آگاهي از تاريخچه قوانين و مقررات علاوه بر آن كه انسان را با چگونگي تدوين و شكل گيري آن آشنا مي‌سازد، او را در درك بهتر قوانين موجود ياري مي‌دهد.
ما در اين بحث طي سه گفتار به بررسي تاريخچة‌ جرايم بهداشتي، درماني و................................

 

 

 

فصل دوم

مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي


ما در اين فصل به بررسي مهمترين مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي و در مواردي جهت تكمله بحث مرتبط با موضوعات مطروحه به اختصار به ديگر قوانين نيز مي‌پردازيم و با توجه يه قوانين موجود، ويژگي‌هاي خاص هر جرم را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. مطالب اين فصل به تبعيت از گوناگوني جرايم مورد بحث، در سه مبحث ارائه مي‌گردد:

مبحث اوّل:
مصاديق جرايم بهداشتي
در فصل گذشته دربارة مفهوم بهداشت، مطالبي را كه بيان كرديم و گفتيم كه بهداشت عبارتست از كنترل عواملي كه تندرستي انسان را در معرض خطر قرار مي‌دهد اين عوامل ممكن است در محيط زندگي يا كار وجود داشته باشد كه در اين صورت اصطلاح بهداشت محيط بيان كنندة كنترل عوامل محيطي مزبور براي تأمين تندرستي انسان است.
و نيز ممكن است در روند تهيه، توليد، نگهداري و توزيع و فروش مواد خوردني آشاميدني، آرايشي بهداشتي، عواملي وجود داشته باشد كه سلامتي و تندرستي انسان را در معرض تهديد قرار دهد. در همة موارد فوق، همواره تلاش همة دست اندكاران امور بهداشت و نيز قانونگذاران آن است كه ضوابط و مقرراتي را وضع نمايند كه عوامل تهديد كننده سلامتي و بهداشت جامعه را كنترل نموده، سلامت و بهداشت عمومي‌را تأمين نمايد. ما در اين بحث ابتدا به بررسي جرايم مربوط به بهداشت محيط مي‌پردازيم سپس به دليل اهميت به سزاي موارد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و نقشي كه رعايت ضوابط مربوطه در اين موارد در تأمين سلامتي انسانها دارد و با عنايت به اينكه قانوگذار در قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367، بحث تعزيرات توليد، توزيع و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي، و بهداشتي را در يك فصل مجزا بيان كرده ما نيز گفتار دوم از اين مبحث را به بيان جرايم مربوطه به تهيه، توليد، توزيع و فروش اين مواد اختصاص مي‌دهيم.
گفتار اول: جرايم مربوط به بهداشت محيط
منظور از بهداشت محيط همچنانكه پيش تر نيز اشاره كرديم« كنترل عواملي از مجيط زندگي است كه به گونه اي روي سلامت جسمي،‌ رواني و اجتماعي انسان تأثير مي‌گذارند» بنابراين با توجه به گستردگي ابعاد بهداشت محيط، ‌جرايم مرتبط با اين موضوع را در سه قسمت بررسي مي‌كنيم.
الف) جرايم عليه بهداشت عمومي‌
يكي از مهمترين وظايفي كه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نهاده شده «تأمين بهداشت عمومي‌و ارتقاي سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي مخصوصاً در زمينة بهداشت محيط، مبارزه با بيماري ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومي، بهداشت كار و شاغلين» مي‌باشد. در همين رابطه ماده 2 «آيين نامه بهداشت محيط» مصوب 24/4/1371 كه در اجراي همين بند از وظايف وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيرات رسيده مقرر..................................

 

 

منابع و مآخذ
منابع فارسي
1- آجرلو، غلامرضا ، مجموعه كامل قوانين و مقررات بهداشتي، درماني و آموزشي، چاپ اول، تهران، حيان.
2- آخوندي، محمود،‌ آيين دادرسي كيفري، چاپ هفتم ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1375.
3- آل شيخ مبارك، قيس بن محمد، حقوق و مسئوليت پزشكي در آيين .....................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , 46000تومان

 

   دانلود فوری و کامل این مطلب

قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 46000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما