پليس محلی و نقش آن در پيشگيری از وقوع جرم » پروژه 20 دات آی آر
مشاهده / بستن موضوعات

پليس محلی و نقش آن در پيشگيری از وقوع جرم

دسته بندی: حقوق, نظامی
2556 بازدید

چكيده:
پليس محله كه در راستاي طرح چشم انداز ۲۰ ساله و تصويب ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي مطرح شد به زعم پژوهشگر نقش بسيار مهمي در پيشگيري از
وقوع جرايم دارد و در اين راستا نگارنده رساله خويش را با عنوان پليس محلي و نقش آن در
پيشگيري از وقوع جرم انتخاب و آن را به دو بخش ، اول مباني تئوريك و نظري نقش پليس در
پيشگيري اعم از اهميت و ضرورت پيشگيري از وقوع جرم و بررسي رابطه ضرورت پيشگيري و
نقش پليس و در اين باره همكاري مردم با پليس در ايجاد امنيت محله ، به مناسبت هاي زماني و
مكانهاي مستعد جرم و نيزبررسي سياست جنايي مشاركتي در دو قالب مشاركت مردم و جامعه مدني
در امر پيشگيري و مدل هاي مشاركت آنها در سياست جنايي مقنن را تحليل و در پايان جايگاه و
شأن پليس علي الخصوص پليس محلي را در امر پيشگيري به لحاظ تئوريك و راهكارهاي خاص
وبا نگاهي اجمالي به تاريخچه آن بررسي مي گردد .
در بخش دوم محقق جلوه هاي پليس محله ونيروهاي آن رادر قالب سازماندهي و كنترل از
طريق سازمانهايي چون شوراي امنيت كشور – مركز انتظام (معاونت انتظامي ناجا)و شركتهاي
خدمات حفاظتي و مراقبتي و تعامل آنها با نيرو هاي پليس محلي و همچنين بررسي نوع ، ميزان و
ضوابط عملكرد آنها و بررسي مصاديق پليس محلي در قالبهاي سرشيفت ، گشتي و ايستاده و ...
پرداخته و از طريق مصاحبه و پرسشنامه و مراجعه به سازمانهاي عالي و ناظر بر عملكرد پليس محله
به آمارهاي مهمي در زمينه هاي مختلف پيشگيري از جرم و رابطه آن با حضور و عملكرد پليس
محله دست يافته است و سرانجام نتيجه گيري هاي پژوهش راارائه خواهد كرد .

 


185صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 39900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم نظامی و انتظامی  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چكيده .......................................................................................................... ..................۱
مقدمه............................................................................................................. ..................۲
بخش اول: مباني تئوريك پليس محلي در پيشگيري ............................ .................۵
فصل اول: ضرورت پيشگيري از وقوع جرم .............................................. ....................۷
مبحث اول: معاني و مباني پيشگيري در حقوق موضوعه و علوم مرتبط.......... ..................۸
گفتار اول : واژه پيشگيري در قوانين ...................................................................... .....................۸
گفتار دوم : واژه پيشگيري در علوم مرتبط.............................................................. .....................۹
مبحث دوم : تاريخچه ، تعاريف و انواع پيشگيري ......................................... ..................۱۰
گفتار اول : تاريخچه و تعاريف .............................................................................. .....................۱۰
الف: تاريخچه ......................................................................................................... .....................۱۰
ب: تعاريف ............................................................................................................ ....................۱۲
گفتار دوم : انواع پيشگيري...................................................................................... .....................۱۳
الف: پيشگيري عام ................................................................................................. .....................۱۳
ب: پيشگيري خاص .............................................................................................. .....................۱۴
ج: پيشگيري وضعي ............................................................................................... .....................۱۵
د: صور پيشگيري وضعي ....................................................................................... .....................۱۶
مبحث سوم : موقعيت محله و پيشگيري وضعي ............................................. ..................۱۸
گفتار اول : پيشگيري از جرم از طريق توسعه محلي.............................................. .....................۱۸
الف: نقش محله در بزهكاري.................................................................................. .....................۱۹
ب: گسترش فعاليت نهادهاي محلي ....................................................................... .....................۲۰
أ
ج: ايجاد هماهنگي و همگوني فرهنگي و اجتماعي ............................................... .....................۲۱
گفتار دوم : مشاركت مردمي در امنيت محله ......................................................... .....................۲۱
گفتار سوم : تقويت روابط همسايگي...................................................................... .....................۲۳
مبحث چهارم : راهكارهاي خاص وضعيت زمان و مكان ................................ ..................۲۴
گفتار اول : كنترل بزهكاري در زمان ..................................................................... .....................۲۴
الف: تعطيلات ........................................................................................................ .....................۲۴
ب: زمان هاي داراي مناسبت خاص ........................................................................ .....................۲۵
ج: توجه به بزهكاري در ساعات شبانه روز............................................................. .....................۲۶
گفتار دوم : كنترل بزهكاري در مكان...................................................................... .....................۲۷
الف: نظارت و كنترل مكان هاي مستعد جرم........................................................... .....................۲۸
ب: تعطيل و تخريب برخي اماكن........................................................................... .....................۲۹
فصل دوم : نقش مردم در پيشگيري و مدل هاي مشاركتي مردم در ...... ....................۳۰
سياست جنائي
مبحث اول: مشاركت مردم در پيشگيري از وقوع جرم .................................... ..................۳۱
گفتار اول: امر به معروف و نهي از منكر ............................................................... .....................۳۱
الف: مفهوم امر به معروف و نهي از منكر............................................................... .....................۳۲
ب: مباني امر به معروف و نهي از منكر .................................................................. .....................۳۲
ج: كاركرد امر به معروف و نهي از منكر ............................................................... .....................۳۴
گفتار دوم: مشاركت مردم با نهادهاي اجتماعي....................................................... .....................۳۴
الف: گزارش جرايم و موارد مشكوك ................................................................... .....................۳۵
ب: ميانجيگري ........................................................................................................ .....................۳۶
ج: همگوني فرهنگي و اجتماعي و كنترل مردمي .................................................. .....................۳۸
ب
مبحث دوم: مشاركت جامعه مدني در پيشگيري از وقوع جرم......................... ..................۴۰
گفتار اول: خانواده و پيشگيري ............................................................................... .....................۴۰
الف: ازدواج ............................................................................................................ .....................۴۰
ب: ازدواج والدين................................................................................................... .....................۴۱
گفتار دوم: نقش رسانه ها ...................................................................................... .....................۴۲
الف: اطلاع رساني قوانين جديد التصويب ............................................................ .....................۴۲
ب: آموزش قوانين ................................................................................................. .....................۴۳
ج: هشدار به مردم .................................................................................................. .....................۴۳
مبحث سوم:مدلهاي مشاركت مردم در سياست جنايي..................................... ..................۴۵
گفتار اول:مدل جامعه خود گردان .......................................................................... .....................۴۶
گفتار دوم:مدل جامعه آنارشيست............................................................................ .....................۴۷
فصل سوم : جايگاه پليس محله در پيشگيري ............................................ ....................۵۰
مبحث اول : تعاريف و تاريخچه پليس ........................................................... ..................۵۲
گفتار اول: تعاريف و واژه ها .................................................................................. .....................۵۲
گفتار دوم : تاريخچه پليس شهري ........................................................................ .....................۵۳
الف: پليس قبل از اسلام.......................................................................................... .....................۵۳
ب: پليس در دوران اسلامي .................................................................................... .....................۵۴
ج: پليس در دوران صفويه ...................................................................................... .....................۵۴
د: پليس در دوران قاجاريه...................................................................................... .....................۵۵
ه : پليس در دوران مشروطيت ................................................................................. .....................۵۶
و: پليس در دوران پهلوي........................................................................................ .....................۵۷
گفتار سوم : تاريخچه پليس محلي ........................................................................ .....................۵۹
ج
الف: امنيت و حفاظت خصوصي در غرب ............................................................. .....................۵۹
ب: امنيت و حفاظت خصوصي در ايران ................................................................ .....................۷۷
مبحث دوم : نقش پليس و پيشگيري.............................................................. ..................۷۹
گفتار اول : پليس شهري و پيشگيري...................................................................... .....................۷۹
الف: مستندات قانوني ............................................................................................. .....................۷۹
ب: راهكارهاي كليشه اي......................................................................................... .....................۸۴
ج: راهكارهاي اعلام شده ....................................................................................... .....................۹۱
گفتار دوم : پليس محله و پيشگيري........................................................................ .....................۹۴
الف: مستندات قانوني ............................................................................................. .....................۹۴
ب: راهكارهاي كليشه اي......................................................................................... .....................۹۵
مبحث سوم : تعامل پليس محله با پليس شهري .............................................. ..................۹۷
گفتار اول: سلسله مراتب ....................................................................................... .....................۹۷
گفتار دوم : نحوه و ميزان تعامل ............................................................................ .....................۹۸
بخش دوم:جلوه هاي پليس محلي در پيشگيري ....................................................... .....................۱۰۱
فصل اول: سازمان دهي و كنترل ................................ ................................... ....................۱۰۳
مبحث اول : اشخاص حقوقي عمومي............................................................. ..................۱۰۴
گفتار اول : اشخاص حقوقي عمومي عالي ( زير بنايي) ......................................... .....................۱۰۴
الف: دفتر مقام معظم رهبري .................................................................................. .....................۱۰۴
ب: شوراي امنيت كشور و معاونت آموزش ناجا.................................................... .....................۱۰۴
گفتار دوم :اشخاص حقوقي عمومي تالي ( رو بنايي )........................................... .....................۱۰۵
الف: مؤسسه انتظام.................................................................................................. .....................۱۰۵
ب: مركز انتظام........................................................................................................ .....................۱۰۵
د
ج: دواير انتظامي استانها.......................................................................................... .....................۱۰۷
مبحث دوم : اشخاص حقوقي خصوصي ( شركتهاي مراقبتي) ....................... ..................۱۰۸
گفتار اول : شرايط تاسيس و رتبه بندي شركتها .................................................... .....................۱۰۸
گفتار دوم: وظايف و اختيارات شركتها .................................................................. .....................۱۰۹
گفتار سوم : وظايف كوپ ها در قبال شركتها......................................................... .....................۱۱۰
گفتار چهارم : آيين تنظيم قرارداد هاي حفاظتي و مراقبتي .................................... .....................۱۱۰
مبحث سوم : ساير اشخاص............................................................................ ..................۱۱۳
گفتار اول : كارفرما ............................................................................................... .....................۱۱۳
گفتار دوم : نگهبان محله......................................................................................... .....................۱۱۳
فصل دوم : مصاديق ................................ ................................ ..................... ....................۱۱۵
مبحث اول : نيرو هاي نگهبان........................................................................ ..................۱۱۶
گفتار اول : وظايف سرشيفت (سراكيپ)................................................................ .....................۱۱۶
گفتار دوم : وظايف نگهبان .................................................................................... .....................۱۱۷
الف : وظايف كلي ................................................................................................. .....................۱۱۷
ب: وظايف عمومي................................................................................................. .....................۱۱۷
ج: وظايف خصوصي .............................................................................................. .....................۱۱۹
گفتار سوم : وظايف گشتي ها و نحوه گشت زني ................................................. .....................۱۲۰
الف: وظايف .......................................................................................................... .....................۱۲۰
ب: نحوه گشت زني................................................................................................. .....................۱۲۱
مبحث دوم : عملكرد پليس محلي .......................................................................... .....................۱۲۲
گفتار اول : اطلاعات و شناسايي حوزه استحفاظي ................................................. .....................۱۲۲
گفتار دوم : واكنشها................................................................................................. .....................۱۲۳
ه
الف: طرز برخورد با مظنون ................................................................................... .....................۱۲۳
ب: صحنه جرم و نحوه حفظ كردن آن................................................................... .....................۱۲۴
ج: شناسايي اشياء و بسته هاي مشكوك و نحوه برخورد با آن................................ .....................۱۲۵
د: سرقت و عكسالعمل پليس محله....................................................................... .....................۱۲۶
ه : كمك رساني در حوادث غيرمترقبه و بلاياي...................................................... .....................۱۲۷
طبيعي (زلزله، سيل، همه گيرها)
و: تنظيم صورت جلسه و ثبت وقايع و تهيه گزارش.............................................. .....................۱۲۸
گفتار سوم : وسايل و تجهيزات .............................................................................. .....................۱۲۹
الف: تجهيزات مورد نياز نگهبان ............................................................................ .....................۱۲۹
ب: تجهيزات مورد نياز گشتي هاي پياده ................................................................. .....................۱۲۹
ج: تجهيزات مورد نياز گشتي هاي سواره ................................................................ .....................۱۲۹
گفتار چهارم : الگو هاي رفتاري نگهبان محله ....................................................... .....................۱۲۹
مبحث سوم : آموزش ..................................................................................... ..................۱۳۲
گفتار اول : آشنايي با وظايف نگهبان محله و رعايت............................................. .....................۱۳۲
طبقه بندي اطلاعاتي و حفاظتي
گفتار دوم : حفاظت فيزيكي اماكن و تاسيسات و آشنايي با محل ماموريت.......... .....................۱۳۳
گفتار سوم : آشنايي با كمك هاي اوليه................................................................... .....................۱۳۳
گفتار چهارم : آشنايي با مقررات دفتري.................................................................. .....................۱۳۳
گفتار پنجم : طرز بر خورد مظنون و دانستنيهاي حقوقي ....................................... .....................۱۳۴
گفتار ششم : دفاع شخصي .................................................................................... .....................۱۳۴
گفتار هفتم : آشنايي با تجهيزات............................................................................. .....................۱۳۵
فصل سوم : مصاحبه و آمار ................................ ......................................... ....................۱۳۶
و
مبحث اول : مصاحبه و پرسشنامه ................................................................... ..................۱۳۷
گفتار اول : رابطه ترس از جرم و حضور نگهبان ................................................. .....................۱۳۷
الف: فرضيات و متغيرهاي تحقيق........................................................................... .....................۱۳۷
ب: آزمون فرضيه ها................................................................................................. .....................۱۴۵
گفتار دوم : ارزيابي نقطه نظرات نگهبانان .............................................................. .....................۱۵۱
مبحث دوم : آمار .......................................................................................... ..................۱۵۴
گفتار اول : دستاوردهاي نيروهاي نگهبان محله...................................................... .....................۱۵۴
گفتار دوم : برخي اقدامات نگهبان محله ............................................................... .....................۱۵۵
گفتار سوم : عملكرد اداره امور شركتهاي مركز انتظام .......................................... .....................۱۵۵
گفتار چهارم : عملكرد بازرسي مركز انتظام ........................................................... .....................۱۵۶
گفتار پنجم : عملكرد دايره اداره پشتيباني مركز انتظام............................................ .....................۱۵۶
گفتار ششم : مهمترين قراردادهاي منعقده توسط شركتها در كشور ..................... .....................۱۵۷
نتيجه گيري ................................................................................................... ..................۱۶۲
الف) انتقادات ........................................................................................................ .....................۱۶۲
ب)آفات و آسيب هاي پليس محلي ...................................................................... .....................۱۶۴
‌ج) مزايا و خصايص مثبت پليس محلي ................................................................. .....................۱۶۵
‌د) پيشنهادها ..................................................................................................................................۱۶۷
آيين نامه اجرايي ماده ۱۲۲ برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي .... .....................۱۶۹
فهرست منابع ...............................................................................................................................۱۸۴

 

مقدمه:
به دنبال حضور شخص در جامعه وتلاقي انسانها در راستاي اعتبار حق و تكليف ، آدمي به
قصد كسب منافع نامشروع به طور مداوم با همنوع خويش دچار موانعي گرديد كه در قالب تزاحم با
منافع مشروع همنوعش خود را يافت .اين تزاحم وي را بالمآل با واكنش متناسب يا نامتناسب ،
مشروع يا نا مشروع در چارچوب دادگستري خصوصي روبرو ساخت .
با پيشرفت بشر از حيث بلوغ فكري ، متدرجاً وي دادگستري عمومي را مطرح و اسلوب اين
واكنش را به رخ ناقض قانون كشانيد . در طي اين روند نمايندگاني اجراي اراده جمعي را ضمانت
كرده كه در ابتدا به اختيار خويش و بتدريج با انتصاب اجتماع، امر برقراري نظم را عهده دار شدند
( آنچه امروزه پليس خوانده مي شود ) . اين ماموران از بدو حضورشان دو وظيفه اصلي رادر قالب
پيش گيري و پيگيري از جرايم عهده دار شده و تحت امر حاكم ، اول در جهت حفظ منافع حكومتي و
سپس امنيت جامعه گام بر مي داشتند. با گسترش و توسعه جوامع از حيث فرهنگي و سياسي و ... و
با ايجاد پارلمان و در پي آن استقرار آگاهي سياسي ، از مهمترين رسالتهاي اين مامورين ،امنيت
جامعه، تمركز نظم و نظارت براجراي صحيح قوانين گشت . با سرايت معاني تجربي و علمي به
جميع پديده ها و تحليل روابط علي و معلولي در قاطبه موضوعات ، جرم شناسي نيز در اين گذر به
صورت علمي همپاي با ساير علوم شكل گرفته و نهايتاً دستگاه پليس از اين تسري بي نصيب نماند .
نيروهاي پليس در تمام جوامع به عنوان نماد نظم وامنيت ، مصداق بارز ايجاد آرامش مي باشند . اين
ماموران اغلب به عنوان ضابط قضايي تحت امر دادستان به دستورات واصله از سوي نهاد تعقيب
جامه عمل پوشانده ، لكن اولين انعكاسي كه از نام و حضور پليس به ذهن متبادر ميگردد ، ترس از
ارتكاب جرم و دستگيري در نظر مجرمان و احساس امنيت و آسودگي خيال براي ساير شهروندان
است . با رشد فزاينده و شتابان ناهنجاري هاي اجتماعي وجرائم،زمينه هاي نا كار آمدي و عدم اثر
بخشي لازم پليس را در فرايند پيشگيري و مقابله با مجرمان فراهم آورده و در همين رابطه نظريه
پردازان علوم سياسي و جرم شناسان ، رهيافتهاي نويني را به منظور افزايش كارآمدي پليس در
۲
پيشگيري و مقابله با بزهكاران ارائه نموده اند .
يكي ازاين راهكارها ي نوين ، رهيافت پليس مشاركت گرااست كه از مصاديق عيني و
كاربردي آن ميتوان پليس محلي را نام برد . تولد پليس محلي با رشد لجام گسيخته بزهكاري در محله
ها و به بن بست رسيدن روشهاي متداول پليسي در كشورهاي توسعه يافته مقارنت دارد و پليس
كشورهاي مزبور و برخي كشورهاي در حال توسعه با بهره گيري از اين رويكرد گامهاي مهم و
سازنده اي را در كنترل و كاهش نسبي بزهكاري با مشاركت مردم برداشته اند . ضرورت تبيين علمي
رويكردهاي نوين پليس در جمهوري اسلامي ايران كه تجربه گران سنگ استفاده از نيروهاي مردمي و
مشاركت داوطلبانه و مسئولانه آنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي پس از پيروزي درخشان انقلاب
اسلامي را در حافظه خويش د ارد ، مي تواند زمينه اي براي توسعه و نو سازي منطقي پليس باشد تا
انشاءاﷲ پليس جمهوري اسلامي بتواند با مشاركت مردمي و جلب اعتماد عمومي از اثر بخشي
وكارآمدي مطلوبي بر خوردار گردد . در اين زمينه با ايجاد شوراي امنيت كشور پليس محلي ايجاد و
طي دستور العمل هاي خاص امر محافظت و مراقبت و همكاري نيروهاي پليس را در محلاتي كه به
حوزه استحفاظي شان اختصاص دارد را عهده دار شدند كه بخشي از اداره پليس به عنوان معاونت
پليس پيشگيري ناجا و مركز انتظام ناجا بر آن نظارت دارد . خاستگاه اين مهم در كشور ما با تاكيد بر
طرح چشم انداز بيست ساله از ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي
ميباشد و اجراي اين طرح بمنظور جمع آوري شبگردان ، سرايداران و نگهبانان خصوصي در دستور
كار قرار گرفت . نگارنده در اين باره ميكوشد پليس محلي را معرفي و علل و انگيزه هاي ايجاد آن را
بررسي كند .
رسالت محقق بررسي نقش پليس محلي در جلوگيري از ارتكاب جرم و پيشگيري از آن و
اهميت موضوع از آنجا سرچشمه ميگيرد كه در چند سالي كه در كشور ما اين تاسيس نو پا ، پاي
گرفته است ، اثرات زيادي در گسترش امنيت ، اطمينان خاطر شهروندان و كاهش جرائم داشته و
بخ شي از بار سنگيني كه به دوش پليس شهري بوده است را با تعاملي قوي طي ضوابطي خاص عهده
۳
دار گشته و طي دستورالعملهاي مختلف به صورت نظاممند گام برداشته است كه نهايتاً با تصويب
آيين نامه اجرايي ماده۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مصوب شوراي
امنيت كشور توسط فرماندهي محترم كل قوا به تاييد نهايي خواهد رسيد . ناگفته نماند كه در اين
ميان ، نگاهي به سياست جنايي مشاركتي از اهميت بالايي برخوردار مي باشد.بر اين اساس نگارنده
مستند خويش را از طريق تحقيقات ميداني ، مصاحبه ، پرسشنامه و روش كتابخانه اي تامين ساخته و
با ارائه آمار تحقيقات خويش را به اتمام خواهد رساند .
۴

۵
بخش اول:
مباني تئوريك (نظري) پليس محلي در پيشگيري از جرم
ماموريت پليس محلي اساساً حفظ نظم و ايجاد آرامش است كه با رعايت حقوق و آزادي
هاي اساسي شناخته شده براي شهروندان عمل مي كند . مشي و رفتار پليس محلي ماهيتاً كنشي و
فعال بوده و مبتني بر مشاركت جامعه و تشكل هاي محل است . بخشي از دل مشغوليهاي پليس
محلي ، حل و فصل مسايل مرتبط و ناشي از بزهكاري در محل است ودر جهت حل و فصل بخشي
از علل بزهكاري و انحرافات دست به فعاليتهاي پيشگيرانه مي زند و بدين ترتيب علاوه بر مهار و
كاهش جرايم محلي درصدد كاهش ترس از جرم و نگراني مردم از بزه ديده شدن و تعديل احساس
ناامني شهروندان نيز مي باشد كه همان رعايت اصل شفافيت در برخورد با مسايل بزهكاري در سطح
محل مي باشد .
۶
فصل اول: ضرورت پيشگيري از جرم
مبحث اول: معاني و مباني پيشگيري در حقوق موضوعه و علوم مرتبط
مبحث دوم : تاريخچه ، تعاريف و انواع پيشگيري
مبحث سوم : موقعيت محله و پيشگيري وضعي
گفتار سوم : تقويت روابط همسايگي
مبحث چهارم : راهكارهاي خاص وضعيت زمان و مكان۷
مبحث اول - معاني و مباني پيشگيري در حقوق موضوعه و علوم مرتبط
براي پيشگيري از وقوع جرم كه در حال حاضر از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است،
راهكارهاي متناسب ضروري به نظر ميرسد. يكي از راههايي كه اخيراً مورد توجه قرار گرفته است ،
بهره گيري از مشاركت معنا دار مردم در گسترش امنيت عمومي و پيشگيري از وقوع جرم است.قبل
از بررسي چگونگي اين مشاركت ابتدا بايد مفهوم پيشگيري را بررسي كرد.
گفتار اول - واژه پيشگيري در قوانين
مهمترين و اساسي ترين اصل قانوني در ايران كه واژه پيشگيري را صراحتا بكار برده است
اصل ۱۵۶ قانون اساسي مصوب ۱۳۵۸ ميباشد كه ميگويد قوه قضاييه قوه ايست مستقل و پشتيبان
حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :
۵ – اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .
نظر به ماده فوق قانون اساسي پيشگيري را به رسميت شناخته كه شايد ملهم از اصل پايه
سياست جنايي توصيه شده توسط سازمان ملل متحد باشد .۱
قانون مجازات اسلامي نيز در ماده ۱۷ بطور ضمني به مساله پيشگيري اشاره كرده است بايد
گفت كه » مجازات بازدارنده « مضاف بر مجازات ناظر به پيشگيري از صراحتاً بكار برده است اصل ۱۵۶ قانون اساسي مصوب سال ۱۳۵۸ مي باشد كه مي گويد : » قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه
پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است : وقوع جرم نيز مي باشد زيرا مي گويد » عقوبت « و ازاهداف مجازات و عقوبت ارعاب است و مي
تواند از ارتكاب جرم توسط ساير شهروندان جلوگيري كند يعني پيشگيري نمايد .
در قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۹ در بند ۸ ماده ۴ نيز آمده
است :» ماده ۴ : ماموريت و وظايف نيروي انتظامي عبارت است از :۱ - ، ۲- ،... ، ۸ – انجام
وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاييه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل :د -

1 - The prevention of crim and treatment of offenders.
۸
پيشگيري از وقوع جرم .
گفتار دوم : واژه پيشگيري در علوم مرتبط
در لغت نامه مفهوم پيشگيري آمده است : پيشگير - دفع – جلوگيري و درمفهوم پيشگيري
كردن آمده است : مانع شدن ، پيش بندي كردن در فرهنگ فارسي براي پيشگيري آمده است : عمل
پيشگير - جلوگيري – حفظ صحت و پيشگيري كردن يعني جلوگيري كردن ، مانع شدن و
جلوبستن در جايي ديگر كلمه پيشگيري را» كار يا تدبيري براي مانع شدن از رويداد معيني در آينده
« شناخته است .

مبحث دوم : تاريخچه ، تعاريف و انواع پيشگيري
بديهي است كه معرفت كامل به هر موضوعي مستلزم بررسي جميع جوانب آن است. در
مقوله پيشگيري و مسائل پيرامون ان، بررسي تاريخ و قدمت طرح اين موضوع و بررسي تعاريف و
شناخت اقسام آن ميتواند سبب گرددكه هيچ نقطه اي مبهم نماند و اصول يك تحقيق متقن مبتني بر
اين نوع بررسي است.
گفتار اول : تاريخچه و تعاريف
الف _ تاريخچه
افلاطون اولين كسي است كه از مفهوم » پيشگيري« ياد كرده است ، ميگويد : » كيفر نبايد
انتقام از گذشته باشد . بلكه بايد آينده را نيز مهيا كند.« در چين اعتقاد بر هماهنگي با طبيعت جهت
اصلاح مجرم غالب بود و به جاي آزار بدني بزهكار بيشتر اقدامات پيشگيرانه توصيه مي شد در
اسلام تمهيداتي جهت بازپروري براي صغار مطرح مي باشد .
در آغاز سده نوزدهم ميلادي كه زندان به عنوان مجازات اصلي پذيرفته شد، تا پايان سده
بيستم مي توان گفت كه اين مجازات جنبه ترهيبي اش تضعيف شده است و فقط به عنوان آخرين
جرم مي توان استفاده كرد . جرم شناسان جهت بررسي علمي پديده مجرمانه متحمل زحمات زيادي
شدند كه هريك نظريات جديدي دارند .
عليرغم همه اقدامات و ابداع روشهاي پيشگيرانه جديد و هماهنگ كردن سياست كيفري با
اصول جرم شناسي متاسفانه نتايج حاصله گوياي عملكرد ضعيف مكانيزمهاي پيشگيري بوده است و
مي توان گفت سياست كيفري اغلب كشورها با يك بحران جدي مواجه شده است . همين عوامل
علت بررسي مجدد عالمان اين حرفه را فراهم كرد و مساله پيشگيري را مجددآ در رأس فرضيات قرارداد. جامعه بين المللي جرم شناسي نيزدر پاريس تأسيس شد . تحت تأثير فعاليتهاي سازمان ملل » پيشگيري واصلاح « از كارهاي مهمي است كه در دهه ۱۹۵۰ صورت گرفته است . انريكو فري »
جانشين هاي كيفري « را مطرح ساخت كه به ابزارهاي اصلي دفاع اجتماعي بايد تبديل شوند . وي
در كتاب جامعه شناسي مفصلا در اين خصوص سخن مي گويد و آنها را بر مي شمارد كه محدوده
هاي بسياري دارد : آزادي در داد وستد را عامل مهمي در افزايش قيمت غذا مي داند كه خود عامل
بازدارنده جرائم بازار سياه مي باشد . رافائل گاروفالو مي گويد : مقررات تفصيلي زياد آزاديهاي فرد
را محدود مي كند . نظريات پيشگيري غالبآ در قالب » جرائم بازدارنده « وارد حقوق موضوعه شده
است . اينگونه كه سركوبي خود عامل پيشگيرانه است .
امروزه يك رشته مقررات و قوانين تؤام با تضمين اجرا در مورد رانندگي ، مواد مخدرو ...
لحاظ شده است . اين مفهوم يعني جرائم بازدارنده ناشي از انديشه هاي مكتب تحققي مي باشد . فري مي گويد : جرائم بازدارنده ارتكاب را غير ممكن نمي سازد بلكه مي تواند مقدار آنان را كاهش
دهد . برهمين اساس آموزه مكتب تحققي ايتاليايي تدابير فري را در كنار تدابير پيشگيرانه پيشنهاد مي
كند .اصولاً مكتب پزيتيويسم علاقه به كمرنگ كردن مجازات ها دارد . فري حتي در نظر داشت
اصطلاحات » بيماري « و » درمانگاه پيشگيري « را مورد ا ستفاده قرار دهد .
مكتب تحققي مي كوشيد تدابير اجتماعي را جانشين مجازات كند و طول نكشيد كه از آن به
اقدامات تاميني ياد شد .
اقدام تاميني از دو ويژگي برخوردار است : اول ابزار مناسبي جهت جلوگيري از جرم فراهم
شود زيرا ملاك رنجي نيست كه به مجرم داده شود . دوم اقدامات خاص كه تا رفع حالت خطر ناك توصيه مي شود زيرا بايد به مجرم بصورت بيمار نگريست .
ب _ تعاريف
اگر عمقي به اين مفهوم توجه كنيم مي فهميم كلمه پيشگيري داراي بعد مضاعف است
پيشگيري در عين حال » جلو رفتن « و» آگاهي دادن « نيز هست . در جرم شناسي پيشگيري به معناي
اول مي باشد . آن به معناي به جلوي بزهكاري رفتن، به منظور جلوگيري از وقوع جرم . البته
آگاهي دادن به منظور بيدار ساختن مردم و تشريح خطرات و تبعات سوءناشي از وقوع جرم نيز مي
تواند از مصاديق آن باشد كه البته اين دو مكانيزم توانا مي توانند بخشي از فعاليتها و قلمرو سياست
جنايي محسوب شوند .
تعريف مختصر ديگري كه كوسون موريس ميكند » مجموع شيوه هايي است كه انسان ها به
منظور جلوگيري يا محدود كردن جرم اختصاصاً بكار مي برند . درعمل بايد گفت كه پيشگيري در
حد يك حرف باقي مانده و تا كنون موفق به ارزيابي كارايي واقعي آن نشده اند نخست بايد بر اين
موضوع تأ كيد كرد كه ارزيابي قدرت و گرايش هاي بزهكاري تا چه اندازه هنوز ناقص است . نتيجه
اينكه روشهاييكه نظام كيفري به منظور پيشگيري و سركوبي مؤثر اين بزهكاري اعمال مي كند با
شرايط و واقعيت ها منطبق نيستند بعلاوه اين روشها نمي توانند صرفاً كارآيي ( تقليل بزهكاري ) را
مد نظر داشته باشند . زيرا آنها بايد همچنين افكارعمومي، اخلاق و حتي مكاتب حاكم در جامعه را
نيز مد نظر داشته باشند .
لاكاساني معتقد است :» ابتكار اجتماعي در مقابل جبرگرايي بي تحرك كه ناشي از نظريه
انسان شناختي است قرار مي گيرد . اگر محيط اجتماعي همه چيز است و اگر محيط اجتماعي به اندازه كافي نارساست ، بطوريكه هموار كننده زمينه رشد سرشتهاي مجرمانه است پس اقدامات
اصلاحي بايد بر اين محيط و بر شرايط تأثير گذاري آن متمركز گردد .
گفتاردوم : انواع پيشگيري
دكتر نجفي ابرند آبادي پيشگيري را از لحاظ كلي تقسيم بندي مي كند و آن منقسم است به
عام و خاص .
الف) پيشگيري عام :
آنچه كه عقل سليم مي پذيرد جلوگيري از ضرر است اين تمهيد از قديم الايام رايج بوده
است و في الواقع مرتبط با روشهاي سنتي پيشگيري از وقوع جرم است .
تربيت والدين ، آموزش و پرورش ، سرمايه گذاري دولت و تخصيص اعتبار جهت افزايش
امكانات براي افراد در اوقات فراغت و تقويت ارزشهاي ديني ، ملي و فرهنگي . جلوگيري از بيكاري ، تسهيل ازدواج و ... بداهتآ از تمهيدات عمومي و مبرهن جلوگيري از ضرر مي باشد . بايد گفت در
اين رابطه تصويب قوانين و سياست كيفري مقنن نقش زيادي دارد .اما اهداف پيشگيري عمومي را
بايد در دو مطلوب جاي داد : اخلاق و منفعت
۱ ) اخلاق : اطلاق اخلاق و نسبي نبودن آن دليل بر موضوع است .عدالت اقتضا مي كند يك
مجرم به سزاي عمل خويش برسد و غايت اخلاقي پيشگيري با تكيه بر عقوبت و ضمانت اجراي
عادلانه است .
۲ ) منفعت : قطعيت ، شدت و سرعت اجراي كيفر سبب ارعاب و اصلاح اجتماع و شخص
خاطي مي شود . پيشگيري عمومي آنجايي ارزشمند و سودمند است كه در اجتماع از مجازات خاطي
درس بگيرند و شخص خاطي مرتكب تكرار جرم نشود . غرض از شدت و قطعيت اجراي مجازات
ايجاد تفكر تحليل در قاصد ارتكاب جرم مبني بر عدم ارتكاب جرم است .

هنگام قياس مجازات شديد و قطعي و انجام سود ناشي از جرم ، عدم ارتكاب جرم و
مجازات نشدن را انتخاب ميكند و رفاه خويش را در آن ميبيند و اين حالت دقيقآ در سايرين نيز در
صورت مجازات مرتكب پيش خواهد آمد . نيز سرعت اجراي مجازات نيز اهميت زيادي دارد زيرا
در تحقق بهتر پيشگيري عمومي مؤثرتر است .
ب ) پيشگيري خاص :
در اين نوع از پيشگيري به مجرم بيشتر به عنوان يك بيمار نگاه مي شود و او را در اين رابطه
بايد اصلاح و تربيت و جامعه پذير و كلآ بازپروري كرد كه دوباره به اجتماع برگردد نه اينكه صرف
تنبيه ومجازات باشد . اين مهم با مكتب تحققي آغاز شد ، از نقطه نظر بالاتر مي توان گفت پيشگيري
عام به شرايط قبل از ارتكاب جرم توجه دارد و پيشگيري خاص به شرايط پس از ارتكاب جرم مي
نگرد .
هدف غايي پيشگيري خاص خشكاندن علت و انگيزه ارتكاب جرم پس از يافتن آن در خود
مجرم است تا وي را دوباره به اجتماع و جامعه برگرداند و اصلاح كند . بايد گفت كه مجرم يك
معترض است در اين خصوص پيشگيري خاص تكيه بر كشف انگيزه ها و شناخت علل ارتكاب
جرم دارد و پيشگيري عام بايد وي را از در معرض ارتكاب جرم قرار گرفتن دور كند و علت
اعتراض وي را بشناسد كه در قالب جرم تجلي گشته است .تأديب هاي اخلاقي ، كيف.....................................................

 

 

 

 

 

مبحث سوم : موقعيت محله و پيشگيري وضعي
اصل نقش حياتي و اساسي مردم و جامعه و ساكنان محله و منطقه در تامين نظم و امنيت و
آسايش عمومي يكي از اصول و مباني تئو ريك مورد بحث مي باشد .
يكي از روش هائي كه در پيشگيري وضعي مورد توجه ويژه قرار مي گيرد ، استفاده از
قابليت هاي محلي براي پيشگيري از جرم است . از يك سو شناسائي محله هايي كه متفاوت بوده و
به دليل داشتن وضعيت ها و موقعيت هاي جرم زا داراي آمار بالاي بزهكاري هستند ، همچنين تغيير
اين موقعيت ها و تقليل فرصت هاي جرم زا با اصطلاح سياست هاي محلي مد نظر است ، از سوي
ديگر استفاده از نيروهاي محلي و مشاركت آنان در حفظ امنيت محيط امري است كه مي تواند قدم
بزرگي در جهت اجراي سياست هاي پيشگيري وضعي محسوب شود . چگونه مي توان وضعيت
محله ها را در راستاي كاهش آمار بزهكاري تغيير داد؟ آن چه در اينجا با تفصيل بيشتري بررسي مي
شود ، مشاركت مردم در مراقبت از محله و تامين امنيت آن و سازماندهي فيزيكي و عمومي محله و
توسعه آن در جهت كاهش فرصت هاي مجرمانه است .
گفتار اول : پيشگيري از جرم ازطريق توسعه ي محلي
توجه به وضعيت محله ها و كاستن از فرصت هاي بزهكاري مورد اهتمام ويژهء محققان
پيشگيري وضعي بوده و به همين جهت آن ها به بررسي انواع محله ها و شرايط موجود در آن ها
پرداخته اند . با استفاده از تقسيمات محلي و تقسيم كار پيشگيري وضعي ، اعمال تدابير و استراتژي
هاي آن آسان تر مي گردد . برخي محله ها از اجتماعات محلي اسكان يافته اي با نهاد هاي محلي
تثبيت شده و شبكه هاي غير رسمي خانوادگي وشغلي تشكيل ميشودمعمولا عامل مشخصهءچنين
ا جتماعاتي اتفاق نظر و بهم پيوستگي ، دسترسي مطلوب به موسسات محلي و وجود رابطه توام با
همكاري بسيار و قابل پيش بيني با پليس است . از آن جا كه در چنين اجتماعاتي اين گرايش وجود
دارد كه جرائم به مثابه تهديد خارجي تلقي مي شود ، راه حل هاي پيشگيرانه پيرامون بسيج منابع
موجود ، از جمله بسيج داوطلبين دور مي زند تا جامعه را در برابر تهديدات خارجي ، تقويت و
۱۸
محافظت نمايد . در جاهائي كه عامل مشخصه ي محله ها ، اجتماعاتي ناپايدار نا متجانس و متزلزل ،
با نسبت بالائي از خانواده هاي كم در آمد بود و دچار معضل اعتياد و نيز خانواده هائي است كه با
مشكلات فراوان دست به گريبانند . ساكنين اينگونه محله ها نه تنها از خارج بلكه از داخل نيز
احساس ترس و تهديد مي كنند . اگر محله ها از بلوك هاي كهنه ، يا آپارتمان هاي مرتفع تشكيل
شده باشد ، ممكن است خطر وحشت جرم بيشتر تشديد شود . در اجتماعاتي از اين قبيل ، سرمايه
گزاري در جهت تامين امنيت حداقل ممكن بوده است و لازم است با اضافه شدن كمك موسسات
محلي و جذب منابع نهاد هاي خصوصي و عمومي كه سهمي در اجتماع به عهده دارند ، تكميل
گردد . در جاهائي كه روابط افراد با موسسات محلي ، توام با بي تفاوتي و بيگانگي است ، توسعه
خدمات و دسترسي به متخصصين كه بتوانند راه حل هائي را براي مشكلات محله ارائه دهند پيش
شرط مهمي در جهت پيشرفت محله و رفع اين معضلات خواهد بود .۱
الف ) نقش محله در بزهكاري :
ماهيت معضل بزهكاري و در نتيجه راهبرد هاي مقابله با آن از يك كشور ، شهر ، محله يا
ناحيه محلي كشور ، شهر ، محله يا ناحيه محلي ديگر تفاوت مي كند . برخي جرم شناسان و جامعه
شناسان ضمن بر شمردن ويژگي هاي محلات جرم خيز به بررسي آ ن ها پرداخته اند و گاهي اين
محله ها را محله هاي بدنام يا محله هاي در حال توسعه اجتماعي ناميده اند . بيكاري گسترده ، اعتياد
جوانان و وجود بزهكاري در اشكال مختلف ، تركيب قومي متفاوت ، بي ثباتي و فقر ، ترك تحصيل
دانش آموزان و امثال آن از ويژگي هاي اين محله هاي حساس و مساله دار است ۲ . والدين با
انتخاب محل سكونت خود ، اطرافيان زندگي خود ...................................

 

 

 

.....................

 

 

ب) نحوه گشتزني
گشتي ها بايد به صورت دايره اي و حول محور محل مورد نظر در جهت عقربه هاي ساعت و
يا بالعكس و با اطلاع قبلي مسئول گشت و دستورات صادره از سوي وي انجام گردد.
گشت زني زوجي در مسيرهاي مشخص باعث افزايش ضريب اطمينان در محدوده نگهباني
نگهبان محله مي شود. انجام گشت زني به صورت انفرادي معمولاً در زمان هايي كه خطرات كمتري
وجود دارد، مورد استفاده قرار مي گيرد اعزام گشتي ها به صورت ضربدري و برعكس جهت يكديگر
و تعيين نقطه تماس براي آنها موجب انتقال اخبار و اطلاعات و افزايش ضريب تأمين گشت زني ها
مي شود.

مبحث دوم: عملكرد پليس محله
مشي و رفتار پليس محله ماهيتاً كنشي و فعال بوده و مبتني بر مشاركت جامعه و تشكل هاي
محل است . بخشي از دل مشغولي پليس محله حل وفصل مسائل مرتبط و ناشي از بزهكاري در
محل است و با همكاري انجمن هاي مردمي ، شوراي شهر و اهالي محل درجهت بهبود كيفيت
زندگي و اتخاذ اقدامات امنيتي و اطمينان بخشي براي ساكنان محل اقدام ميكنند.
آنها علاوه بر مهار و كاهش جرائم محلي ، در صدد كاهش ترس از جرم و نگراني مردم از
بزهديده واقع شدن و تعديل احساس نا امني شهروندان ، با رعايت اصل شفافيت در برخورد با
مسائل بزهكاري در سطح محل گام بر ميدارند.
در اين بحث عملكرد پليس محله و چگونگي عكس العمل به كنش هاي موجود و برخورد
با افراد مظنون و مجرمين و... بررسي ميگردد.
گفتار اول: اطلاعات و شناسايي حوزه استحفاظي
وقتيكه نگهبان محله، مسئوليت امور نگهباني و حفظ نظم و امنيت محل يا مكان به خصوصي
را عهده دار مي شود بايد نسبت به اوضاع و شرايط محيطي و هر نوع تجهيزات محل مأموريت خود
آگاهي داشته باشد تا در صورت لزوم برخورد مناسب را نشان بدهد. اولين نكته اي كه انجام آن در
شروع به كار نگهبان محل لازم و ضروري است كسب شناخت لازم نسبت به جغرافياي محيط و
بافت جمعيتي و فرهنگي منطقه محل مأموريت و آشنايي با عوارض فرهنگي، مصنوعي، مؤسسات و
مراكز تجاري، صنعتي و ساختمانهاي متروكه و زمينهاي كشاورزي و ... و هر نوع تهديدات بالقوه
مي باشد وي كليه راههاي ارتباطي و معابر ورودي و خروجي و بافت شهري منطقه محل مأموريت
خود را شامل: كوچه هاي بن بست، خيابانها ،(يك طرفه، دو طرفه). پاركها و فضاهاي سبز، استخر ،
آبگير، رودخانه، زمينهاي محصور متروكه، اماكن عمومي، ادارات و مراكز تجاري، هنري، نقاط
جرم خيز و حادثه خيز سطح حوزه استحفاظي خويش را مورد شناسايي قرار مي دهد. آشنايي نگهبان محله با وضعيت اقتصادي ساكنين محل و مجتمع هاي مسكوني نيز از نكات مورد توجه ديگر است ،
زيرا موقعيتهاي خاص اقتصادي سبب وقوع جرائم سرقت، آدم ربايي، گروگان گيري، زورگيري، ضرب
و جرح و برخي سوء استفاده هاي مالي ديگر از سوي افراد بزهكار نسبت به افراد متمول مي شود.
از وظايف مهم ديگر پليس محله، اطلاع از زمان، ورود و خروج و تردد اهالي محل مسكوني
منطقه محل مأموريت خود مي باشد كه لازم است حتي الامكان ساعات ورود و خروج و تردد افراد
مذكور را يادداشت و يا به ذهن خود بسپارند و هر نوع تغييرات ناموجه و غير مترقبه آنان را تجزيه و
تحليل و در راستاي وظايف قانوني خود اقدامات لازم را به عمل آورند. آنها با اطلاع و آشنايي از
وسايل حفاظت الكترونيكي و صوتي و تصويري محل و نحوه استفاده از آنها در مواقع لزوم ارتكاب
عمل را در دست مي گيرند.
گفتار دوم: واكنشها
الف) طرز برخورد با افراد مظنون
مظنون به فردي گفته مي شود كه رفتار و كردارش مشكوك و گفتار و اظهاراتش غيرمنطقي و
غير واقع. وضع ظاهريش غيرعادي و شك برانگيز و دچار نوعي حالت عصبي و هيجان و گاهي بر
افروخته و عرق كرده و زماني رنگ باخته و مضطرب مي باشد. از نقطه نظر قانوني اصل بر برائت
است مگر خلافش ثابث شود لكن براي نگهبان محله كه وظيفه اي حفظ و حراست و پاسداري از
جان و مال مردم است ايجاب مي نمايد كه كاملاً مواظب و مراقب اعمال و رفتار مراجعين و اشخاص
باشد كه داراي رفتاري غير عادي بود، و براي انجام منظوري در محدوده نگهباني او بي جهت پرسه
مي زنند يا شخص و مكاني را زير نظر دارند. نگهبان بايد بسيار دقيق و هوشيار و مراقب باشد و در
صورت برخورد با افراد مشكوك و مظنون ضمن كنترل اعمال آنها مشخصات ظاهري آنان را بخاطر
بسپارد تا در صورت نياز به مواجهه حضوري يا چهره نگاري بتواند آنها را دقيق شناسايي كند. بعضي
افراد سعي مي كنند به هر طريقي با نگهبان طرح دوستي بريزند و با جلب اعتماد نگهبان در موقع
مناسب سوءاستفاده هاي لازم را بنمايند. به همين دليل بايد از دوستي و رفايت با اين قبيل افراد
۱۲۳
خودداري نمايند.
نگهبانان شب هنگام و در زمان تاريكي به افراد مشكوك زياد نزديك نمي شوند و هيچ وقت
بسته يا شي را به عنوان امانت نبايد تحويل بگيرند زيرا امكان دارد در آنها مواد منفجره يا مواد مخدر
و اموال مسروقه و ... وجود داشته باشد.
آنان در صورت برخورد با موارد مشكوك به طور غير محسوس شماره پلاك خودرو يا
موتور سيكلت و مشخصات ظاهري راننده و سرنشينان را به خاطر مي سپارند زيرا حتي بخاطر سپردن
يك نام هم مؤثر خواهد بود. آنان هرگز افراد متفرقه را نبايد به داخل اطاقك نگهباني راه دهند و حتي
از پذيرفتن جوانان محل اقوام خويش بايد بپرهيزند. در صورت مواجهه با افراد غريبه و ناشناس كه
جهت انجام نظافت، تعميرات و غيره قصد ورود به منازل ساكنين را دارند قبلاً نگهبانان با صاحبخانه
هماهنگي لازم را معمول مي دارند. آنان شماره پلاك و نوع و رنگ خودروها و نام آژانس و راننده اي
كه ساكنين محل آنان را احضار كرده اند را يادداشت و قبلاً با صاحب خانه و شخص درخواست
كننده هماهنگي مي نمايند و بايد گفت كه نگهبانان در صورت نزاع ساختگي نبايد از محل نگهباني
خود دور شوند و بايد مراقب باشند كه همدستان طرفين نزاع از موقعيت سوءاستفاده نكنند.
ب) صحنه جرم و نحوه حفظ كردن آن
صحنه جرم به مكاني گفته مي شود كه در آن محل جرمي از قبيل: قتل، سرقت، آتش سوزي
عمدي، بمب گزاري، تجاوز به عنف و ساير موارد مشابه به وقوع پيوسته باشد.
به مجرد اطلاع از وقوع جرم و يا حادثه بايستي بلافاصله كليه راههاي خروجي و ورودي به
محل واقعه را مسدود و از ورود و خروج كليه افراد داخلي و خارجي حوزه استحفاظي تا رسيدن
مأمورين پليس و مسئولين قضايي خودداري نمايند.
آنان محل وقوع جرم و حادثه را سريعاً به پليس ۱۱۰ و كلانتري محل اطلاع و زمان تماس
تلفني را با درج مشخصات گيرنده تماس در دفتر نگهباني ثبت و تا حضور مأمورين انتظامي موظف ،


پيگيري مستمر با آنها مي باشند. آنان بايد صحنه جرم را كاملاً حفظ و اطراف و نواحي محل وقوع را
با نصب و با گذاردن علائم و نرده و طناب كشي و خط كشي مسدود و با همكاري اهالي محل و
است مداد از معتمدين محل از جلو رفتن مردم و اهالي به محل حادثه ممانعت و جلوگيري نمايند.
جمع آوري اطلاعات در ارتباط با صحنه جرم كنترل و حفظ و نگهداري آلات جرم و
نمونه ها، از قبيل خون، مو، پوكه فشنگ، گلوله اسلحه، چاقو، پيچ گوشتي، ميله هاي آهني و چوبي ،
قيچي، سرنگ و سوزن و ... از ديگر وظايف آنان در ارتباط با حفظ صحنه جرم است.
آنان به كنترل و بازرسي و نظارت اطراف محل و خارج از محل و نوع ج

قیمت قبلی : 550000 ریال

قیمت جدید : 39900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما