مشاهده / بستن موضوعات

بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل نامین اجتماعی

دسته بندی: مدیریت
2153 بازدید

چکیده تحقيق
در اين تحقيق سعي شده است ضمن بررسي جوانب مختلف پديده كارآفريني سازماني و كارآفريني بطور عموم، ساختار سازماني مناسب براي اجراي آن نيز مورد مطالعه قرار گيرد و نيزالزامات سازمانهاي كارآفرين عنوان و نتايج آماري آن مورد تجزيه وتحليل قرارگرفت .سپس به بررسي رابطة كارآفريني سازماني و ساختار سازماني ، شرايط ساختاري مناسب و موانع و محدوديتهاي ساختاري كارآفريني سازماني پرداخته شد. هدف از گامهاي روش تحقيق ، ايجاد امكان برای تكرار يا ادامه تحقيق در زمينه‌ مشابه است. سعي شده با بررسي جوانب مختلف ،تاريخچه فعاليتهاي تامين اجتماعي و نمودارهاي سازماني آن ارائه شود. در فرضيات مورد آزمون ،سه عنصر پيچيدگي ، رسميت و تمركز ساختار سازماني تامين اجتماعي مورد سنجش قرار گرفت كه همگي تاييد شدند مساله اصلي تحقيق اين است كه مشخص نمائيم در كشور ما ، سازمان ها ابعاد مختلف ساختار سازماني و كارآفريني سازماني چه رابطه اي باهم دارند تا با شناسايي روابط مختلف اين ابعاد ، زمينة افزايش كارآفريني سازماني را در سازمان‌هاي كشورمان فراهم نماييم.
تحقیق با اهداف :
- تعريف و شناسايي ساختار سازماني و انواع آن و شناسائي ابعادي از ساختار سازماني كه با كارآفريني سازماني رابطه داشته باشند
- شناسايي ابعادي از كارآفريني سازماني كه بيشترين تاثير را از ساختار سازماني مي پذيرند
- تعريف و شناسايي مقوله كارآفريني و انواع آن با تأكيد بيشتر بر نوع سازماني آن و تشريح مدل‌ها و استراتژي ارائه شده در اين خصوص و نيز استخراج شرايط و لوازم ضروري پياده كردن كارآفريني سازماني.
- مطالعه اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ از طريق روشهاي مختلف تحقيق، به منظور آشنايي با ساختار و نظرات كارشناسان و مديران مورد مطالعه و نيز تطبيق آن با خصوصيات يك سازمان كارآفرين. جامعه آماری مورد مطالعه مديريت و كاركنان سازمان مورد مطالعه ( اداره کل تامین اجتمائی تهران بزرگ) وشعب تابعه جمعا حدود 2000 نفرمی باشند. اين پژوهش يك تحقيق پیمایشی وازنوع کاربردی است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آلفای کرونباخ (Cronbachs’Alpha) استفاده و داده هاي بدست آمده، از طريق نرم افزار SPSS، اين ضريب حساب شده اند. براي بررسي و آزمون همبستگي بين عناصرساختار سازماني و كارآفريني سازماني كاركنان نيز از آزمون همبستگي رتبه اي (اسپيرمن) استفاده شده است.

 

 

145صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول کلیات
مقدمه …..…………………………………………………………………………………… 2
1-1. بیان مسئله تحقیق ….………………………………………….…………………………… 4
2-1 . ضرورت انجام تحقيق………………………..…………………………………………….. 5
3-1 . اهداف تحقيق……………………….……………………………………………………. 6
4-1 . فرضيات تحقيق……………………..…………………………………………………….. 7
5-1. تعريف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات طرح…………………………..………………………… 8
6-1 . مدل تحقیق ………………………………………………………………………….…… 10
7-1. متغییر های تحقیق …………………………………………………………………………... 10
فصل دوم ادبیات تحقیق
بخش اول ساختار سازمانی
1-2. مقدمه…………………………………………………………………………………… 13
1-1-2 . تشريح و بيان موضوع……………………………………………………………………… 13
2-1-2 . تعريف ساختار سازماني …………………………………………………..……………… 17
3-1-2 . ابعاد ساختارسازماني ……………………………………………………………………… 18
1- پيچيدگي……….………………………………………………………..………………… 18
2- رسميت…………………………………………………………………………….……… 19
فنون رسمي سازي…………………………………………………………………………… 20
3- تمركز………………………………………………………………………………..…… 20
4-1-2 . ارتباط تمركز، پيچيدگي و رسميت…………………………………………………………… 21
تمركز وپيچيدگي ……………………………………………………………………………… 21
تمركز و رسميت……………………………………………………………………………… 21
5- 1- 2 عوامل مؤثر برساختار…………………………………………………………………… 21
1 – 5 - 1 – 2 .استراتژي …………….…………………………………….………………… 21
الف : نظريه سنتي درمورد استراتژي ـ‌ ساختار…………………..………………….……………… 22
ب : نظريه معاصردرمورد بررسي استراتژي ـ ساختار………………………………..……………… 22
2 – 5 – 1 – 2. اندازه سازمان…………………………………………….……………………… 23
3 – 5 – 1 – 2 . تكنولوژي……………………………………….……………………………… 24
4 – 5 – 1 – 2. محيط………………………………………………………………………… 27
5 – 5 – 1 – 2 . قدرت – كنترل………………………………………………………………… 28
6-1-2 . طبقه بندي مينتز برگ از ساختار سازماني……………………………………………………… 30
7-1-2. طراحي ساختار سازماني…………………………………………………………………… 31
1 – 7 – 1 – 2 . ساختار برمبناي وظيفه………………………………………………………….… 31
2 – 7 – 1 – 2 . ساختار بر مبناي محصول………………………………………………………… 32
3 – 7 – 1 – 2 . ساختار بر مبناي منطقه جغرافيايي…………………………………………….….. 33
4 – 7 – 1 – 2 . ساختار بر مبناي پروژه…………………………………………………………… 33
5 – 7 – 1 – 2 . ساختار ماتريسي……………………………………………………………… 34
6 – 7 – 1 – 2 . ساختار پيوندي………………………………………………………………… 35
7-7-1-2. ساختار مولكولي ………………………………...……………………………………… 37
8-1-2. الگويي براي ساختار جهاني………………………………………………………………… 37
10-1-2. تكامل ساختارهاي سازماني……………………………………………………………… 39
1 – 10 – 1 – 2. استارباست…………………………………………………………………… 40
2 – 10 – 1 – 2. سازمان خوشه‌اي…………………..…………………………………………… 40
3 – 10 – 1 – 2 . سازمان شبكه‌اي……………………………………………………………… 41
4 – 10 – 1 – 2. شكل بازار داخلي………………….…………………………………………… 41
11-1-2. نشانه‌هايي از ضعف ساختاري……………………………………………………………… 42
بخش دوم کار آفرینی سازمانی
2-2. مقدمه……………………………………………………...……………………………… 44
1-2- 2.ديدگاههاي مختلف نسبت به كارآفريني………………………………………………..……… 45
1-1-2-2. كارآفريني از ديدگاه اقتصاد دانان………………………………………………………… 48
2-1-2-2. كارآفريني از ديدگاه محققين علوم رفتاري………………………………………………... 54
3-1-2-2. كارآفريني از ديدگاه دانشمندان علوم مديريت……………………………………………… 57
2-2-2. كالبد شكافي مفهوم كارآفريني ……………………………………………………………... 59
3- 2-2. انواع كارآفريني و كارآفرينان……………………………………………………………... 59
1- 3- 2-2 . كارآفريني (كارآفرين) مستقل…………………………………………………………. 60
1- 1- 3- 2-2 .كارآفريني (كارآفرين) مستقل از ديدگاه ويژگي‌هاي شخصيتي……………………………… 61
2- 1- 3- 2-2. كارآفريني (كارآفرين) مستقل از ديدگاه رفتاري…………………………………………. 61
الف - شرايط دوران كودكي………………………………………………………………………. 61
ب - تحصيلات…………………………………………………………………………………. 62
ج - ارزشهاي شخصي. …………………………………………………………………………. 62
د - ارزشهاي فرهنگي…………………………………………………………………………….. 62
هـ - سن………………………………………………………………………………………... 63
و - شبكه حمايتي روحيه‌اي و تخصصي……………………………………………………………… 63
ز - تاريخچه شغلي……………………………………………………………………………….. 64
ح - تعلق به گروههاي قومي و اقليت‌هاي نژادي و ديني………………………………………………… 64
2- 3- 2-2 .كارآفريني سازماني…………………………………………………………………… 65
1- 2- 3- 2-2.تاريخچه…………………………………………………………………………... 66
2- 2- 3- 2-2. انواع كارآفريني سازماني……………………………………………………………. 67
3-2-3-2-2.کارآفرینی سازمانی………………………………………………………..…………… 67
الف - افسانه‌هايي در مورد كارآفرينان سازماني……………………………………………………… 71
ب - اصول استقرار كارآفريني سازماني. …………………………………………………………… 72
ج - مدل كارآفريني سازماني……………………………………………………………………… 73
د- موانع كارآفريني سازماني……………………………………………………………………… 76
4-2-3-2-2 .کارآفرینی شرکتی…………………………………………………………………….. 76
(A انواع سازمانها از نظر كارآفريني………………………………………………………………….. 77
B- ويژگي سازمانهاي كارآفرين…………………………………………………………………….. 78
الف) ساختارهاي مناسب سازماني براي خلاقيت و نوآوري……………………………………………… 83
ب) رهبري سازمان خلاّق………………………………………………………………………….. 84
ج) عوامل خلاقيّت……………………………………………………………………………… 84
C) مدل‌هاي ايجاد كارآفريني شركتي………………………………………………………………… 85
D) مراحل اجراي استراتژي كارآفريني در سازمان……………………………………………………... 88
E) موانع كارآفريني شركتي………………………………………………………………………. 89
4-2-2. فرآيند كارآفريني در سازمان‌هاي دولتي………………………………………………….…… 92
بخش سوم رابطه ساختار سازمانی و کار آفرینی سازمانی
3-2. مقدمه……………………………………………………………………………………… 95
1-3-2. كارآفريني سازماني……………………………………………………………………. 96
2-3-2. خلاصه ويژگيهاي سازمان كارآفرين………………………………………………………... 98
3-3-2. ساختار سازماني………………………………………………………………………… 101
4-3-2 . ابعاد محتوائي سازمان كارآفرين…………………………………………………………. 102
1-4-3-2. هدف و استراتژي سازماني…………………………………………………………… 102
2-4-3-2. محيط …………………………………………………………………………. 103
3-4-3-2. تكنولوژي سازمان…………………………………………………………………. 106
4-4-3-2. اندازه …………………………………………………………………………… 108
5-3-2 . ابعاد ساختاري سازمانهاي كارآفرين ……………………………………………………… 111
1-5-3-2 . غير رسمي بودن ………………………………………………………………..… 111
2-5-3-2 . تخصصي نبودن …………………………………………………………………. 111
3-5-3-2 . نداشتن استاندارد………………………………………………………………….. 112
4-5-3-2 . كم رنگ بودن سلسله مراتب ………………………………………………………… 112
5-5-3-2. نداشتن پيچيدگي ……………………………………………………………….…. 113
6-5-3-2. عدم تمركز……………………………………………………………………..…. 114
7-5-3-2. حرفه اي بودن ……………………………………………………………………. 114
8-5-3-2. نسبت پرسنلي …………………………………………………………………….. 115
6-3-2. حمايت مديريت ……………………………………………………………………… 116
7-3-2. موانع و محدوديتهاي ساختاري براي كارآفريني سازماني……………………………………… 118
8-3-2 . رابطه پيچيدگي ، رسميت ، تمركز با كارآفريني سازماني………………………………………. 119
بخش چهارم پیشینه تحقیق
4-2 .مقدمه……………………………………………………………………………………… 124
1-4-2. پيشينه تحقيق درمنابع فارسی ……………………………………………………………… 126
2-4-2.پيشينه تحقيق درمنابع خارجی………………………………………………………………… 126
بخش پنجم آشنایی با سازمان تامین اجتماعی
1-5-2 .آشنایی با سازمان تامین اجتماعی…………………………………………………………… 130
2-5-2..معاونت فرهنگي و اجتماعي………………………………………………………………… 132
3-5-2.تعهدات و حمايت هاي سازمان تامین اجتماعی………………………………………………… 136
4-5-2. چگونگي انجام وظايف در واحدهاي اجرائي بيمه اي…………………………………………… 137
5-5-2. مروري بر واحدهاي اجرائي درمان ………………………………………………………… 139
6-5-2. سازمان تامين اجتماعي در يك نگاه………………………………………………………… 141

 

 

 


فصل سوم روش تحقیق
1-3.مقدمه……………………………………………………………………………………….. 143
2-3. روش‌ تحقيق……………………………………………………………………………….. 143
1-2-3. مساله تحقيق……………………………………………………………………….…. 144
2-2-3 .فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………. 144
3-2-3 .روشهاي گرد‌آوري دادهها……………………………………………………………….. 144
4-2-3 .ابزار جمع‌آوري داده‌……………………………………………………………………. 145
5-2-3. روائي پرسشنامه (Validity) …………………………………………………………….. 145
6-2-3. پايايي پرسشنامه (..………………………………………………………… (Reliability 146
7-2-3 . جامعه آماري…………………………………………………………………………... 147
8-2-3. نمونه آماري……………………………………………………………………………. 147
9-2-3 . روش نمونه‌گيري……………………………………………………………………….. 147
10-2-3. روش محاسبه تعداد نمونه……………………………………………………………….. 148
11-2-3. متغيرهاي تحقيق: ……………………………………………………………………… 149
12-2-3. روش تجزيه و تحليل داده‌ها……………………………………………………………… 149
13-2-3 .عواملي كه بر ضريب همبستگي تاثير مثبت مي گذارند……………………………………… 150
1-13-2-3 .تفسير ضريب همبستگي ………………………………………………………….. 151
2-13-2-3.ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن………………………………………………… 151
3-13-2-3 . آمار غير پارامتريك …………………………………………………………… 153
4-13-2-3. مجذور كا Χ² …………………………………………………………………. 154
فصل چهارم تجزيه و تحليل آماري يافته‌هاي تحقيق
4. مقدمه……………………………………………………………………………………….. 156
1-4. مشخصات جامعه نمونه…………………………………………………………………… 156
2-4. آزمون فرضيه‌ها…………………………………………………………………………… 157
فرضيه اول…………………………………………………………………………………….. 157
فرضيه دوم…………………………………………………………………………………….. 158
فرضيه سو…………………………………………………………………………………….. 160
خلاصه نتایج………………………………………………………………………………… 162

 

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 . خلاصه تحقيق…………………………………………………………………………….. 164
2-5 .نتيجه گيري ……………………………………………………………………………….. 166
1-2-5. نتيجه گيري از فرضيه اول………………………………………………………………. 166
2-2-5 . نتيجه گيري از فرضيه دوم . …………………………………………………………… 166
3-2- 5. نتيجه گيري از فرضيه سوم …………………………………………………………….. 167
3-5 . پيشنهادات …………………………………………………………………………… 168
1-3-5. پیشنهادات ناشی از ادبیات تحقیق …………………………………………………………. 168
2-3-5.پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق ………………………………………………………….. 170
3-3-5 .پيشنهادهاي پژوهشي به محققان آتي……………………………………………………… 172
4-5. فهرست منابع وماخذ ……………………………………………………………………… 173

پیوستها و ضمائم
پرسشنامه …………………………………………………………………………………… 178
نحوه تکمبل پرسشنامه ها ……………………………………………………………………… 180
بررسي ارتباط سؤالات پرسشنامه با شاخص‌ها و فرضيات تحقيق پرسشنامه مربوط به ساختار سازماني………… 182
جداول آزمونهای آماری………………………………………………………… ……………… 184
جدول خلاصه نتايج فرضیات تحقيق……………………………………………………………… 186فهرست اشکال، ،نمودارها و جداول

عنوان صفحه

اشکال :
شكل 1-1-2. تعيين كننده بودن استراتژي درتعيين ساختار سازماني …………………………………… 21
شكل 2 – 1 – 2 . طبقه‌بندي تكنولوژي ازديدگاه پرو………………………………………………… 25
شكل 3 – 1 – 2 . طبقه‌بندي تكنولوژي ازديدگاه تامسون…………………………………………… 26
شكل4 – 1 – 2. مدل قدرت-كنترل……………………………………………………………… 29
شكل1 – 2 – 2. تاثير ديدگاه مشترك در موفقيت…………………………………………………… 86
نمودار :
نمودار 1 – 1 – 2 . طراحي ساختار سازماني بر مبناي وظيفه………………………………………… 31
نمودار 2 – 1 – 2 . طراحي ساختار سازماني بر مبناي نوع محصول…………………………………… 32
نمودار3 – 1 – 2 . طراحي ساختار سازماني بر مبناي منطقه جغرافيايي………………………………… 33
نمودار4 – 1 – 2 . طراحي ساختار پروژه‌اي……………………………………………………… 34
نمودار،5 – 1 – 2 . طراحي ساختار ماتريسي……………………………………………………… 35
نمودار6 – 1 – 2 . الگوي مناسب ساختار سازماني براي بهره‌گيري ازمزاياي بين‌المللي…………………… 38
نمودار 2 – 2 – 2. مدل تعاملي كارآفريني سازماني … ……………………………………………… 75
نمودار 1 – 3 – 2. ابعاد يا متغيرهاي سازماني … ………………………………………………… 101
جداول :
جدول 1-1-2 . پيش‌ بيني‌هاي پرواز رابطه تكنولوژي ـ ساختار ……………………….……………… 25
جدول 1 – 2 – 2 . نقشهاي كاركردي كارآفرينان در تئوري‌هاي اقتصادي …………………………… 54
جدول 2 - 2 – 2. ويژگي هاي مشترك كه در رويكرد ويژگيها به كارآفرينان نسبت داده اند. ……………… 56
جدول 3 – 2 – 2. گرايش به فعاليتهاي كارآفريني و غير كارآفريني ……………………………… 56
جدول 4 – 2 – 2. مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي كارآفرين مستقل و سازماني……………………………
68
جدول 5- 2- 2 . مقايسه مديران سنتي، كارآفرينان مستقل و كارآفرينان سازماني ………………………… 69
جدول 6-2-2. انواع سازمانها از نظر كارآفريني ………………………………………………… 77
جدول 7-2-2. موانع و راه حلهاي پيشنهادي براي كارآفريني شركتي…………………………………… 91
جدول 1 – 3 – 2. مهم ترين عامل كارآفريني در سازمانهاي مختلف………………………………… 106
جدول 2-3-2 . مقايسه شيوه مديريت مكانيكي و ارگانيكي…………………………………………… 115
جدول 3-3-2. مقايسه كلي سازمانهاي كارافرين و سنتي …………………………………………… 117
جدول 4-3-2 . مقايسه سازمانهاي كارآفرين و سنتي از لحاظ ساختار سازماني………………………… 118
جدول 5-3-2. ويژگي هاي ساختاري سازمان هاي كارآفرين………………………………………… 122
جداول مربوط به فصل چهارم :
جدول شماره 1-4 . توزيع اعضاء نمونه بر حسب جنس و سطوح تحصيلات…………………………… 156
جدول شماره 2-4 . توزيع اعضاء نمونه بر حسب جنس و سابقة كار………………………………… 156
جدول3-4 . آزمون آماری فرضیه اول…………………………………………………………… 158
جدول4-4. آزمون آماری فرضیه اول……………………………………………………………… 158
جدول5-4 . آزمون آماری فرضیه دوم…………………………………………………………… 159
جدول6-4 . آزمون آماری فرضیه دوم…………………………………………………………… 160
جدول7-4 . آزمون آماری فرضیه سوم…………………………………………………………… 161
جدول8-4 . آزمون آماری فرضیه سوم…………………………………………………………… 161
جدول 9 -4. خلاصه نتايج تحقيق……………………………………………………………… 162

 

 

 

مقدمه :
فرايند تغيير زندگي بشر از دوران غار نشيني تا كنون تحت تاثير عامل تغيير بوده است‌. درميان اين عوامل تغيير به ويژه به عامل انساني توجه خاصي شده است. كار آفرينان نقش برتر و برجسته‌اي را در عامل انساني ايفا مي‌كنندو از جايگاه والايي برخوردارند. امروزه كارآفرينان را موتور توسعه اقتصادي مي‌دانند تلاش براي تشويق محيط به معرفي تعداد بيشتري از كارآفرينان و ظهور استعداد‌هاي كارآفرينان از جمله مسايلي است كه خيلي به آن توصيه شده است. لذا تغيير و تحولات در دهه اخير و افزايش روزافزون رقابت، پيچيدگي، پويايي و عدم اطمينان شرايط محيطي باعث شده تا سازمانهاي بزرگ نتوانند با شركتهاي كوچك كه از انعطاف پذيري، سرعت و نوآوري بالايي برخوردارند، رقابت كنند. به همين خاطر در چنين شرايطي حيات و بقاي سازمانهاي بزرگ در گرو تحول اساسي و شرايطي است كه افراد خلاق و كارآفرين را هر چه بيشتر در كشور پرورش دهند.
بـا آغاز دهه 1980 و پيشرفت ناگهاني صنايع درعرصه رقابت هاي جهاني‌، اهميت تفكرو فرايند‌هاي كارآفرينانه در سازمان هاي بزرگ بيش از گذشته مورد تاكيد قرار گرفت و محققين كانون توجه خود را به چگونگي القاي كــارآفــريــنــي در ساختار اداري سازمان هاي بزرگ معطوف نمودند .
يكي از عوامل اصلي اين امر‌، كارآفريني سازماني است‌، بدين صورت تك تك افراد سازمان خودشان را در قبال اهداف سازمان متعهد مي‌دانند وبراي همين امر نيز حداكثر استعداد خودشان را براي پيشرفت و بقاي سازمان بكار مي‌گيرند‌ از جمله مواردي كه در اين شركت‌ها و در اين سازمان‌ها چنين زمينه اي را بوجود آورده است‌، فضاي حاكم بر سازمان‌هاست كه كاركنان در آن با حداكثر تعهد به كار خود ادامه مي‌دهند وآنچه كه مي‌تواند بيشترين تاثير را در ايجاد اين فضا داشته باشد ساختار سازماني است كه به مثابه كالبد اصلي اين سازمان عمل مي‌نمايد‌. لذا در اين مقوله‌، شناسايي تاثيراتي كه ساختار سازماني در ايجاد فضا و جو كار آفريني مي‌توانند داشته باشد‌، از مسائل مهمي است كه در كشور ما بايد به آن پرداخته شود تا زمينه‌هاي مساعد براي كار آفريني سازماني در سازمان‌ها بوجود آيد‌.همانطور كه گفته شد‌، كارآفريني سازماني و به تبع آن سازمان‌هاي كارآفرين از مهمترين عوامل پيشرفت كشورهاي امروزي محسوب مي‌شود‌. با توجه به نياز فعلي كشور براي پيشرفت و توسعه و نيز رسيدن به جايگاه واقعي‌، كارآفريني سازماني مي‌تواند كشور را در رسيدن به اين امر ياري رساند‌. لذا شناسايي ابعاد ساختاري مناسب براي كارآفريني سازماني مي‌تواند در راستاي تحقق اهداف مورد نظر باشد‌.

كليات تحقيق :
1-1. بیان مساله تحقيق :
تحولات و دگرگوني نظامهاي اجتماعي ـ اقتصادي عصر حاضر‌، ريشه در پيشرفت و تغييرات بوجود آمده در علم و تكنولوژي دارد‌، كه اين به نوبه خود منجر به تغيير علايق و ذائقه‌ها گرديده است‌. بدون ترديد سازمانهاي عصر حاضر با تحولات و تهديدات گسترده بين‌المللي روبرو هستند‌. از اين رو تضمين و تداوم حيات و بقا سازمانها نيازمند يافتن راه‌حلها و روشهاي جديد مقابله با مشكلات مي‌باشد كه به نوآوري‌، ابداع‌، خلق محصولات‌، فرايندها و روشهاي جديد بستگي زيادي دارد.
مسائل امروز سازمانها با راه‌حلهاي ديروز حل شدني نيست و پيش‌بيني آينده‌، مشكلات آتي را حل نمي‌كند‌، بلكه بايد براي پيش‌سازي آينده اقدام كرد‌. امروزه شرايط محيطي و قواعد بازي رقابت به حدي بي‌رحم‌، پيچيده‌، پويا و نامطمئن شده است كه سازمانها ديگر نمي‌توانند تنها با تغييرات روبنايي مثل تغيير روشها‌، سيستمها‌، ساختار‌، تكنولوژي و ... حيات و بقاي بلند مدت خود را تضمين كنند‌. سيستم پيشنهادات نمي‌تواند افراد را خلاق كند‌، نمي تواند قالبهاي غلط ذهني آنها را مورد شناسايي قرار داده و اصلاح كند‌. كار گروهي افرادي كه مدلهاي ذهني غلط و توسعه نيافته دارند كار گروهي نيست بلكه گروه كاري است‌. لذا سازمانهاي امروزي بايد انقلابي در اذهان مديران و كاركنان خود بوجود آورند تا اساسا مفهوم سازمان‌، كار‌، كيفيت‌، رقابت‌، سود و... در نظر آنها دگرگون شود‌. از اينرو مديريت مدلهاي ذهني مطرح و مورد توجه قرار گرفته‌، بطوريكه وظيفه اصلي مدير را شناسايي و اصلاح مدلهاي ذهني غلط كاركنان دانسته است‌..
براي رسيدن به اين هدف‌، مديران بايد به نقشهايي روي آورند كه متناسب با شرايط متحول محيطي باشد‌. بطور كلي مديران به عنوان مهمترين عامل در سازمانهاي صنعتي‌، چهار نقش عمده را ايفا مي‌كنند كه عبارتند از نقش توليدي‌، نقش اداري يا بوروكراتيك‌، نقش كارآفرين و نقش يكپارچه كننده‌. كه در اين ميان از كارآفرين به عنوان موتور توسعه اقتصادي ياد مي‌شود‌، در واقع كارآفرينان عامل اصلي ايجاد خلاقيت و نوآوري مي‌باشند.
كارآفرينان افرادي هستند كه فرصت‌ها را در دل بي‌نظمي و هرج و مرج تشخيص مي‌دهند‌، آنها كاتاليزور‌هاي جسوري براي ايجاد تغيير در بازار هستند‌، با ورزشكاران قابل مقايسه‌اند كه در المپيك براي شكستن ركوردهاي جديد مبارزه مي‌كنند‌، همينطور دونده‌هايي كه با رنج مايل‌ها دويدن‌، دست وپنجه نرم مي‌كنند‌، رهبران اركستر سمفوني كه مهارت و صداهاي مختلف را به شكل يك ريتم تنظيم مي‌كنند و يا خلبانان تيز پروازي كه مرز جسارت را در مي نوردند‌. كارآفرينان‌، قهرمانان بازار امروزند‌. چون در هر زمينه و گرايشي آنها به طريقي خود را وفق مي‌دهند‌. آنها با سرعتي نفس‌گير شركتها را تاسيس كرده و فرصت شغلي ايجاد مي‌كنند.
سازمانها براي محيطي كه كارآفريني را ترغيب و استعدادهاي افراد را در اين سو متبلور كند اهميت قابل ملاحظه اي قائل شده اند. يكي از مهمترين عوامل تسهيل و تقويت توان كارآفريني در سازمان، ساختار مناسب و تشكيلات متناسب با اهداف موردنظر مي‌باشد.
با توجه به اهميت مبحث كارآفريني در دنياي امروز‌، توسعه و ترويج فرهنگ كارآفريني بيش از پيش ضروري به نظر مي رسد‌؛ در ايـن زمينـه سازمـان‌هـاي مـختلف در كشورهاي ديگر به كار آفريني توجه خاصي مبذول نموده و زمينه‌هاي لازم براي كار آفريني سازماني را فراهم آورده‌اند ‌.
• لذا توجه به اين مبحث در ابعاد و جنبه هاي مختلف آن براي كشور ما در حال حاضـر لازم مـي‌بـاشد ‌. در كشور ما به بحث كارآفريني و بويژه كارآفريني سازماني توجه كمتري شده و زمينه‌هاي مورد نياز براي آن فراهم نشده است‌. در اين رابطه مساله اصلي تحقيق اين است كه مشخص نمائيم در سازمان ما ابعاد مختلف ساختار سازماني و كارآفريني سازماني چه رابطه اي دارند تا با شناسايي روابط مختلف اين ابعاد ، زمينة افزايش كارآفريني سازماني را در سازمان‌هاي كشورمان فراهم نماييم.
2-1. ضرورت انجام تحقيق :
ضرورت شناخت ويژگي هاي سازمانهاي كارآفرين و آماده نمودن بستر سازماني مناسب براي جذب و رشد كارآفرينان بيشتر احساس مي شود . ضرورت كارآفريني سازماني عمدتا ناشي از عدم سازگاري و عكس العمل كند سازمانهاي متوسط و بزرگ نسبت به تغييرات روزافزون ، سريع و پيچيده و نامطمئن محيط است . محيطي كه سرعت و نوآوري را به عنوان عوامل كليدي و رمز حيات و بقاء سازماني در صحنه رقابت هاي فشرده امروزي معرفي مي كند از آنجائي كه خلاقيت و نوآوري و توان كشف فرصت هاي جديد بازار از بارزترين ويژگي هاي كارآفرينان است و اصولا خصوصيات رواني و رفتاري اين گونه افراد ( از قبيل استقلال طلبي ، نياز به پيشرفت ، ريسك پذيري و ... ) و ماهيت طبيعي نوآوري ، شرايط خاص و متفاوتي را در سازمان مي طلبد ، لذا. به نظر مي رسد برخي شركت هاي بزرگ نيز به نقاط ضعف خود در جنبه هاي اجرائي مشخص و اساسي پي¬برده اند و به اين دليل كه نوآوري بيشتري داشته باشند ، ساختارهاي خود را اصلاح كرده اند .با توجه به اهميت مبحث كارآفريني در دنياي امروز ، توسعه و ترويج فرهنگ كارآفريني بيش از پيش ضروري به نظر مي رسد ؛ لذا توجه به اين مبحث در ابعاد و جنبه هاي مختلف آن براي كشور ما در حال حاضـر لازم مـي بـاشد . در ايـن زمينـه سازمـان هـاي مـختلف در كشورهاي ديگر به كار آفريني توجه خاصي مبذول نموده و زمينه هاي لازم براي كار آفريني سازماني را فراهم آورده اند . در كشور ما به بحث كارآفريني و بويژه كارآفريني سازماني توجه كمتري شده و زمينه هاي هاي مورد نياز براي آن فراهم نشده است . در اين رابطه مساله اصلي تحقيق اين است كه مشخص نمائيم دردانشگاه هاي كشور ما ابعاد مختلف ساختار سازماني بر كارآفريني سازماني چه تاثيري دارند تا با شناسايي تاثيرات مختلف اين ابعاد بر كارآفريني سازماني زمينة افزايش آن را در سازمان هاي كشورمان فراهم نماييم .هر اندازه كه نقش و اهميت كارآفرينان در رشد و توسعه اقتصادي جامعه بيشتر آشكار مي شود ، يا به عبارت ديگر هر قدر پارادايم كارآفريني بيشتر احساس مي شود ؛ ضرورت شناخت ويژگي هاي سازمانهاي كارآفرين و آماده نمودن بستر سازماني مناسب براي جذب و رشد كارآفرينان بيشتر احساس مي شود . ضرورت كارآفريني سازماني عمدتا ناشي از عدم سازگاري و عكس العمل كند سازمانهاي متوسط و بزرگ نسبت به تغييرات روزافزون ، سريع و پيچيده و نامطمئن محيط است . محيطي كه سرعت و نوآوري را به عنوان عوامل كليدي و رمز حيات و بقاء سازماني در صحنه رقابت هاي فشرده امروزي معرفي مي كند .همانطور كه گفته شد ، كارآفريني سازماني و به تبع آن سازمانهاي كارآفرين از مهمترين عوامل پيشرفت كشورهاي امروزي محسوب مي شود . با توجه به نياز فعلي كشور براي پيشرفت و توسعه و نيز رسيدن به جايگاه واقعي ، كارآفريني سازماني مي تواند كشور را در رسيدن به اين امر ياري رساند . لذا شناسائي ابعاد ساختاري مناسب براي كارآفريني سازماني مي تواند در راستاي تحقق اهداف مورد نظر باشد .
3-1. اهداف تحقيق :
همانطور كه پيش‌تر اشاره شد، اهداف تحقيق را مي‌توان به صورت ذيل برشمرد:
الف) تعريف و شناسايي مقوله كارآفريني و انواع آن (كارآفريني/ كارآفرين مستقل و سازماني) با تأكيد بيشتر بر نوع سازماني آن و تشريح مدل‌ها و استراتژي ارائه شده در اين خصوص و نيز استخراج شرايط و لوازم ضروري پياده كردن كارآفريني سازماني
ب) تعريف و شناسايي ساختار سازماني و انواع آن و شناسائي ابعادي از ساختار سازماني كه با كارآفريني سازماني رابطه داشته باشند لذا مهمترين و اساسي‌ترين هدف اين تحقيق شناسائي ابعادي از ساختار سازماني است كه مي‌توانند بر كارآفريني سازماني تاثير داشته باشند و نيز شناسائي ابعادي از كارآفريني سازماني كه از ساختار سازماني تاثير مي‌پذيرند‌.
ج) مطالعه اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ از طريق روشهاي مختلف تحقيق، به منظور آشنايي با ساختار و نظرات كارشناسان و مديران مورد مطالعه و نيز تطبيق آن با خصوصيات يك سازمان كارآفرين در حقيقت با طي نمودن دو گام فوق اين تحقيق در پي آن است كه با مطالعه اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ و استخراج اطلاعات از آن و نيز تطبيق با استانداردهاي يك سازمان كارآفرين، قابليت اجراي كارآفريني سازماني در اين شركت را بسنجد. و در نهايت اگر اين سازمان داراي شرايط حداقلي لازم براي پياده كردن كارآفريني باشد در مرحله بعد اقدام به عملي كردن آن بنمايد. لازم به ذكر است كه در طي اين تحقيق موانع سازماني اجراي مقوله فوق و ن

قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 38000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما