مشاهده / بستن موضوعات

تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

دسته بندی: مدیریت
747 بازدید

نام گذاری تجاری کالاهای فیزیکی به سبب ویژگی های ناهمگنی،دوام ناپذیری ازنام گذاری تجاری خدمات متمایز است.تحقیقات انجام گرفته در بخش فروش کالا ومحصولات مثل صنایع دستی ویا سوغات هر شهر نشان می دهدکه ابعاد نام تجاری مثل شواهد نام تجاری به طور اساسی بر رضایت ونگرش مصرف کننده و قصد خرید مجدد تاثیر می گذارد.(هورن،2003)

نام گذاری تجاری چیزی فراتر از خلق یک نشانه بیرونی است که طی آن کالا یا خدمت ،کالا یا شرکت آن را دریافت کرده باشد، بلکه نام های تجاری راهبردی است با هدف متمایزسازی ،عرضه وتدوین می شود.(کاپفرر،نقل ازقربانلو،1385)

نام و نشان تجاری سبب شناسایی یك فروشنده یا سازنده از سایر فروشندگان یا سازندگان می‌شود و می‌توان گفت كه امروزه نام و نشان تجاری كالا دارای چنان اهمیتی شده است كه حتی اهمیت آن به مراتب بالاتر از خود كالا است. امروزه نام و نشان کالاهای تجاری از ارزش بیشتری نسبت به سایر دارائیهای سرمایه ای شركت برخوردار می‌باشند( تقی‌پوریان و همكاران، 1388).

آنچه مسلم است اینکه ادامه فعالیت تولیدی بدون بازاریابی و تبلیغات برای فروش محصول امکان پذیر نیست لیکن باید دقت داشت که هر کالایی را در هر بازار نمی توان فروخت و فروش کالا در بازارهای مختلف نیازمند انجام تبلیغات مناسب آگاهی و اطلاع از علم بازار یابی است. (کاتلرو آرمسترانگ، 1984) 

در بازار های رقابتی امروزی توجه به این نکته حائز اهمیت است که تولید ، فروش وتبلیغات باید در کنار هم کار کنند تا منجر به بهترین نتایج شوند . تبلیغات هر برند ، فرآیندی پاسخ گو برای شناسایی ، پیش بینی و برآورده ساختن سود آور نیازهای مشتریان است . با این شیوه سازمان قادر خواهد بود محصولات خودرا مطابق با نیازهای مشتریان قرار دهد و نه اینکه چیزی را تولید کند و انتظار رسیدن مشتریان را داشته باشد (نوررشیدی،43:1382) .

 

 105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 19000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

-2-اهمیت و ضرورت موضوع

امروزه شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان برای بنگاه اقتصادی جهت کسب مزیت رقابتی بازار ضروری است.مشتری عامل کلیدی قلمداد می شود و جهت گیری کلیه اهداف، استراتژی ها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری می باشد.حفظ ونگهداری مشتری برای شرکت هایی که دغدغه حفظ وتوسعه جایگاه رقابتی خویش در بازار را دارند، چالشی استراتژیک تلقی می شود(الیور،34:1999).

با توجه به انبوه تولیدكنندگانی كه مبادرت به تولید یك رده محصول یا خدمات مشابه می‌نمایند، آنچه كانون توجه مشتری قرار می‌گیرد ، نام و نشان تجاری می‌باشد .نام تجاری شرکتها از دوجنبه دارای اهمیت است:

اول اینکه با آگاهی و قوه تشخیص، مشتریان جدید را جذب می‌کند. ولی پس از آن نسبت به مشتریان جدید در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند. و دوم در مورد مشتریان جدید تداوم رابطه با نام تجاری، دارای معنی بیشتری می‌شود.

نقشبرندهادرشناساییمحصولشرکتدربازارهايروبه گسترشامروزي،نقشیانکارناپذیراست. در این میان، گلاب گیران کاشان باید در انتخاب برند خود مفاهیم بازاریابی از قبیل شناخت نیازهای مشتری، فعالیت های تبلیغی را بخوبی آگاهی داشته باشند. در بازار گلابگیری مشتریان وفادار به برند می توانند حیات آن را تضمین کنند، لذا علامت گذاری با تاکید بر قصد خرید مشتریان به گلاب گیران کاشان کمک می کند تا خود را ازنظر راهبردی برای آینده تثبیت کنند،پس لازم است که گلابگبران کاشان برای رشد وگسترش حضور خود در بازار به نقش علایم تجاری در قصد خرید مشتریان آگاهی داشته باشند.

از آنجایی که برند گلاب کاشان مفاهیم بازاریابی را در راه ارتقای ارزش نام تجاری خود بکار می گیرند و درک صحیحی از برند، مدیریت آن و ارزش نام تجاری ندارند و از سوی دیگر مشتری منبع اصلی در آمد است و باافزایش رقابت جذب و حفظ مشتریان بیش از پیش سخت تر و دشوارتر می نماید.

در چرخه جذب، حفظ و پرورش مشتریان تامین رضایت مشتری از طریق شناسایی خواسته های وی کلیدی است. بنابراین شناسایی رضایت مشتریان و قوت در این زمینه بر برنامه ریزی مدیران در راستای حفظ بهتر مشتریان کمک می کند. (عزیزی، جاودانی، 25:1388)

نام تجاری نوعی ابزار دفاعی در بازاریابی برای حفظ مشتریان فعلی بوده و نوعی از ابزار تهاجمی برای بدست آوردن مشتریان جدید. اعتبار نام تجاری از طریق افزایش كیفیت ادراك شده ، كاهش میزان ریسك و كاهش هزینه اطلاعات بر خرید مصرف‌كننده تاثیر گذار می‌باشد(اسوینی[1]،2008) .

با فعال بودن ابعاد برند گلاب کاشان در ذهن مشتریان ،نام برند بر رفتار خرید و قصد خرید مجدد تاثیر گذار است.بنابراین اگر شخصیت برند گلاب کاشان خوب طراحی شود بر انتخاب برند وتصمیم گیری مشتری موثراست. همچنین نقش تبلیغات در فعال سازی ابعاد برند بر تقویت ترجیحات مشتری،افزایش احساسات وخرید مجدد مشتری را به همراه دارد.

ابعاد برند مقوله مهمی است که در صنعت گلاب گیری به آن توجهی نشده است و نیازمند بررسی می باشد.

 

1-3-اهداف تحقیق

اهداف اصلی

تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

اهداف فرعی

-ارزیابی ابعاد نام و نشان تجاری گلاب قمصر کاشان از دید مشتریان

-ارزیابی آوازه برند گلاب قمصر کاشان (تبلیغات، پیشبرد فروش، تبلیغات دهان به دهان، شهرت)

-ارزیابی قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

-ارزیابی تاثیر ابعاد نام و نشان تجاری گلاب قمصر بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر

-ارزیابی تاثیر نگرش به نام تجاری گلاب قمصر بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر

1-4.قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق مدیریت بازاریابی به طور خاصی به مقوله برند ، تبلیغات و قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان در سال 93 می پردازد.

1-5-مدل مفهومی تحقیق

با توجه به این که مدل ارائه شده توسط گریس و اکاس[2] از جامعیت کافی برخوردار است و متغیرهای مورد توجه این پژوهش را در بر می گیرد ، لذا مدل مذکوربا الهام از مدل اکاس وگریس به عنوان مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. اجزای اصلی مدل از تبلیغات و ابعاد برند می باشد .

متغیرهای مستقل:

شواهد برند(نام تجاری،قیمت، محیط، محصول، خدمت، احساسات، برداشت شخصی)

آوازه برند(تبلیغات، تبلیغات دهان به دهان، شهرت،پیشبرد فروش)

متغیر میانجی:

نگرش به نام تجاری

متغیر وابسته:

قصد خرید

شکل1-1.مدل مفهومی تحقیق

 

قصد خرید مشتریان

 

 

 

 

 

آوزاه نام تجاری

شواهد نام تجاری  

ارتباطات کنترل شده

 

 

 

ارتباطات کنترل نشده

 

 

 

تبلیغات

پیشبرد فروش

 

نام برند

قیمت

محیط فیزیکی

محصول اصلی

خدمت کارکنان

احساسات

برداشت شخصی

 

 

 

 

نگرش به نام تجاری

                                                                                    

 

                                                                      

 

 

تبلیغات دهان به دهان

شهرت

 

 

 

 

 

 

(با الهام از مدل اکاس وگریس،2005)

 

 

 

 

1-6-سوال های تحقیق

سوال های مقدماتی

1)آیا شواهد نام تجاری گلاب قمصر کاشان در حد مطلوبی قرار دارد؟

1-1.آیا نام برند گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

1-2. آیا قیمت گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

1-3.آیامحیط گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

1-4.آیامحصول گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

1-5.آیا خدمات کارکنان گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

1-6.آیا احساسات مشتریان درباره گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

1-7.آیا برداشت شخصی مشتریان از گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

2)آیا آوازه نام برند گلاب قمصر در حد مطلوبی قرار دارد؟

2-1.آیاتبلیغات گلاب قمصرکاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

2-2.آیاپیشبرد فروش گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد؟

2-3.ایاتبلیغات دهان به دهان گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد؟

2-4.آیاشهرت گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد؟

3)آیا نگرش به نام تجاری گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد؟

4)آیا قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

سوال های اصلی

1.آیا شواهد نام تجاری بر نگرش به نام تجاری گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد؟

2.آیا آوازه برند بر نگرش به نام تجاری گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد؟

3.آیا شواهد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد؟

4.آیا آوازه برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد؟

5.آیا نگرش به نام تجاری بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد؟

 

1-7-فرضیه های تحقیق

فرضیه های مقدماتی

1) شواهد نام تجاری گلاب قمصر کاشان در حد مطلوبی قرار دارد.

1-1. نام برند گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

1-2. قیمت گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

1-3. محیط گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

1-4. محصول گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

1-5. خدمات کارکنان گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

1-6. احساسات مشتریان درباره گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

1-7. برداشت شخصی مشتریان از گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

2) آوازه نام برند گلاب قمصر در حد مطلوبی قرار دارد.

2-1. بلیغات گلاب قمصرکاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

2-2. پیشبرد فروش گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد.

2-3. تبلیغات دهان به دهان گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد.

2-4. شهرت گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد.

3) نگرش به نام تجاری گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد.

4) قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

فرضیه های اصلی

1. شواهد نام تجاری بر نگرش به نام تجاری گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد.

2. آوازه برند بر نگرش به نام تجاری گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد.

3. شواهد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد.

4. آوازه برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد.

5. نگرش به نام تجاری بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد.

 

[1].Sweeny

[2] .Grace&Cass...............................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 19000 تومان

 

 

 

 

قیمت قبلی : 220000 ریال

قیمت جدید : 19000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما