مشاهده / بستن موضوعات

بررسی نقش کارکنان و نیروی انسانی در بروز سوانح دريايی

دسته بندی: مدیریت
1273 بازدید

بيش از 90% حمل و نقل كالا در جهان از طريق دريا و توسط كشتيها صورت مي پذيرد[1] و سهم ايران از حمل و نقل كالا از طريق دريا توسط كشتيها، بيش از 94% برآورد شده است[2]. جابجایی انبوه كالا از يك سو و ارزان بودن حمل و نقل دريايي از سوي ديگر، فعاليتهاي دريايي را بسيار پراهمیت نشان می دهد. در اين بين سالانه سوانح دريايي زيادي بوقوع مي پيوندد كه اين سوانح عمدتاً در اثرسهل انگاري و بي دقتي عناصر انساني به دليل خستگي ، فقدان استراحت لازم ، طراحينامناسب كشتي، شيوه مديريت ، آموزش و ....، روي مي دهد که علاوه بر خسارت جانی و مالی، محیط زیست را نیز تهدید می کند.

عموماً كشتي ها در محيط پرجنب و جوش و پويا، فعاليت مي كنند، اغلب، کارکنان كشتي، در فضایی پرتنش فعالیت و استراحت می کنند و جابجايي هاي روزمره شغلي دارند كه به هنگام رسيدن به بندر ، كار در آن و حركت از بندر مختل مي شود . وجود چنين شرايطي كه مستلزم زندگي در محل كار به مدت طولاني است، زندگي شغلي منحصر به فردي را ايجاد مي كند كه بطور حتم خطرات بروز اشتباهات انساني را افزايش مي دهد . سالانه تعداد زيادي سوانح دريايي در كشور به وقوع مي پيوند كه عنصر انساني نقش اساسي را در بروز آنها ، ايفاء مي كند. شناسايي و تجزیه و تحلیل مولفه هایی که بر افراد به عنوان کارکنان در روی کشتیها، تأثیر دارد و این مولفه در صورت عدم توجه شرایطی را پیش می آوردند که منجر به وقوع سوانح دریایی شدید و بسیار شدید مي گردد.ارزيابي هر كدام از مولفه ها در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. تحقيق به دنبال بررسي و شناسايي عوامل موثر بر عناصر انساني در وقوع سوانح دريايي مي باشد.

محقق برآن است تا از يافته هاي تحقيق برای جلوگیری از بروز سوانح مشابه در آينده بتوان استفاده نمود .

 

 200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه  قیمت 19000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول : كليات طرح

مقدمه                                                                                                            2

1-1 بيان مسئله                                                                                                3

1-2 هدفهاي تحقيق                                                                                           4

1-3 اهميت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن                                                           5

1-4 سئوالات و فرضيه هاي تحقيق                                                                         7

1-4-1 سئوالات تحقيق                                                                                       7

1-4-2 فرضيه هاي تحقيق                                                                                    7

1-5 مدل تحقيق                                                                                               7

1-5-1 معرفي مدل تحقيق                                                                                    8

1-6 تعاريف عملياتي متغييرها و واژه هاي کليدي                                                        12

1-6-1 متغييرهاي تحقيق                                                                                      12

1-6-1-1 متغيير مستقل                                                                                      12

1-6-1-2 متغيير وابسته                                                                                      12

1-6-2 عوامل انساني                                                                                          12

1-6-3 سازماندهي روي كشتي                                                                              12

1-6-4 شرايط كار و زندگي                                                                                13

1-6-5 عوامل مرتبط با كشتي                                                                               13

1-6-6 مديریت ساحلي                                                                                       13

1-6-7 تاثيرات خارجي(محیطی)                                                                           13

1-6-8 سانحه دريايي                                                                                         14

1-6-9 سانحه بسيار جدي                                                                                   14

عنوان                                                                                                      صفحه

1-6-10 سانحه جدي                                                                                         14

1-6-11 خطاي انساني                                                                                       15

1-6-12 طراحي ضعيف عوامل انسان                                                                      16

1-6-13 عدم آگاهي از نقش ، وظيفه ، مسئوليت                                                         16

1-6-14 سازمان بنادر و كشتيراني                                                                          16

1-6-15   شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران                                                       16

1-6-16 کشتيهاي تحت پرچم                                                                               16

1-6-17 كشتيهاي اقيانوس پيما                                                                             17

1-6-18 مخاطرات زيست محيطي                                                                           17

1-6-19 نارسائی (خطای) فعال                                                                           17

1-6-20 شرایط ناایمن (خطرناک) نهفته                                                                  18

1-7 روش تحقيق                                                                                              19

1-8 قلمرو تحقيق                                                                                              19

1-8-1  قلمرو موضوعي                                                                                       19

1-8-2 قلمرو مکاني                                                                                          19

1-8-3 قلمرو زماني                                                                                           19

1-9 جامعه آماري و حجم نمونه                                                                            20

1-9-1 جامعه آماري                                                                                           20

1-9-2 حجم نمونه                                                                                          20

1-10 محدويت ها و مشکلات تحقيق                                                                     20

فصل دوم مطالعات نظري

مقدمه                                                                                                            22

2-1 عوامل موثر بر عناصر انسانی                                                                            24

عنوان                                                                                                      صفحه

2-1-1 محاسبات ذهنيدر افراد                                                                            24

2-1-2 حافظه                                                                                                 25

2-1- 3 زمان واكنش                                                                                          26

2-1-4 تجسم                                                                                                 27

2-1- 5 مراقبت                                                                                               29

2-1- 6 توجه گزينشي                                                                                        30

2-2   استراحت و عملكرد                                                                                    32

2-2-1 استراحت                                                                                              32

2-2-2 مدل‌هاي عملكرد/ هوشياري                                                                         33

2-3 محيط و استراحت / عملكرد، كاركنان                                                              35

2-3-1 عملكرد در گرما                                                                                       35

2-3-2 خوابيدن در گرما                                                                                      36

2-3-3 عملكرد در سرما                                                                                     36

2-3-4 خوابيدن در سرما                                                                                      37

2-4   سر و صدا و عملکرد/ استراحت                                                                   38

2-4-1 سر و صدا و عملكرد                                                                                 38

2-4-2 سر و صدا و خواب                                                                                   38

2-4-3 لرزش كشتي                                                                                          38

2-4-4 تكان كشتي                                                                                           39

2-4-4-1 اثرات كوبه‌اي                                                                                      39

2-4-4-2 اثرات لرزشي                                                                                      39

2-4-4-3 اثرات كج شدن                                                                                    39

2-4-5 اثرات نوربر عملکرد/ استراحت                                                                    40

عنوان                                                                                                      صفحه

2-5   نواخت شبانه روزي و عملكرد / استراحت                                                          42

2-5-1 نواخت شبانه روزي                                                                                   42

2-5-2 كمبود خواب و عملكرد                                                                             44

2-5-3 طول زمان كاري و عملكرد                                                                          45

2-5-4 كاهش در عملكرد کارکنان                                                                          46

2-5-5 خستگي و فرسودگي تجمعي (انباشتي) جسمي و ذهني                                         47

2-5-6 برنامه كار ـ استراحت در فعاليت‌هاي دريائي                                                    49

2-5-6-1 سيستم‌هاي با ثبات                                                                                50            

2-5-6-2 سيستم‌هاي كاري چرخشي                                                                      51

2-5-6-3 ساير روشهاي كار و استراحت                                                                  51

2-6   سازمانهاي بين المللي و سوانح دريايي                                                              53

2-6-1 كنوانسيون حقوق درياهای سازمان ملل متحد                                                    53

2-6-2 كنوانسيون ها و توصيه نامه ها ي سازمان بين المللي كار                                       53

2-6-2-1   كنوانسيون حداقل استانداردها در كشتي هاي تجاري1976( كنوانسيون 147)         53

2-6-2-2 كنوانسيون جلوگيري از سوانح مربوط به دريانوردان 1970 ( کنوانسیون 134 )          54

2-6-2-3 توصيه نامه جلوگيري از سوانح مربوط به دريانوردان 1970 (کنوانسیون 142 )           54

2-6-2-4 اشاعه اطلاعات به مالكان كشتي و دريانوردان                                                 55

2-6-3 كنوانسيونهاي سازما ن بين المللي دريانوردي                                                     55

2-6-3-1 كنوانسيون بين المللي ایمنی جان افراد در دريا ( سولاس 1974) اصلاحيه های آن     55

2-6-3-2 كنوانسيون بين المللي خط بار 1966                                                            56

2-6-4 بررسي، تجزيه و تحليل سانحه دريايي                                                             57

2-7   معرفي جامعه آماري و متوليان سوانح دريايي در كشور                                          60

2-7-1 سازمان بنادر و کشتيراني                                                                             60

عنوان                                                                                                      صفحه

2-7-2 شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران                                                        68

2-8   پيشينه تحقیق                                                                                           70

2-8-1 پايان نامه ها و تحقيقات انجام شده در زمينه سوانح                                             70

2-8-1-1 بررسي و مطالعه فشارهاي رواني و محيطي و ارتباط آن با حوداث و سوانح در شركت سايپا           70

2-8-2 تحقيقات انجام شده در زمينه سوانح دریایی و عوامل انساني                                 71

2-8-2-1 شناساییوتجزیهوتحلیلخطاهایانسانیبهروش PHEAدریک واحد صنعتی         71

2-8-2-2 بررسياسترسشغليدركاركنانشناورهايبندرنوشهر                                      73

2-8-2-3 ارايه"متدولوژيآناليزحوادثدرفرآيندهايروزانهبنادرو پيشنهادچارچوبمديريتايمنيدربنادر"    74

2-8-2-4 پوستر مربوط به سفر دریایی عنصر انسانی                                                   75

فصل سوم : روش شناسي تحقيق (متدولوژي)

مقدمه                                                                                                            77

3-1 روش تحقيق                                                                                              77

3-2 جامعه آماري                                                                                              78

3-3 حجم نمونه و روش اندازه گيري                                                                      78

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                              78

3-4-1 روایی و اعتبار                                                                                         79

3-4-1-1 روایی پرسشنامه                                                                                  79

3-4-2-2 اعتبار پرسشنامه                                                                                    79

3-5 روش تجزيه و تحليل داده ها                                                                           80

3-5-1 توصیف آماری                                                                                        80


 

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق

مقدمه                                                                                                            82

4-1 پردازش اطلاعات                                                                                        84

4-1-1 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه اول (تأثیرات عوامل نرم افزاری عوامل مربوط به سازماندهي روي كشتي و موارد مربوط به مديرت ساحلي و..)      84

4-1-2 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه دوم (تأثیرات عوامل سخت افزاری، موارد مربوط به عوامل كشتي و..... )             85

4-1-3 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه سوم  (تاثيرات عوامل محیطی ، خارجي و.....)                     86                

4-1-4 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه چهارم  (تأثیرات عواملی زیست افزاری، موارد عوامل انساني ، عوامل مربوط به شرايط كار و زندگي و....(                               87

4-2 بررسی و تحلیل دادها                                                                                   88

4-2-1 روش نسبتها (توصیفی)                                                                              88

4-2-1-1 آزمون فرضیه اول                                                                                 89

4-2-1-2   آزمون فرضیه دوم                                                                                90

4-2-1-3 آزمون فرضیه سوم                                                         &n

قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 19000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما