مشاهده / بستن موضوعات

بررسی تأثير بانکداری الکترونيک بر عملکرد نظام بانکداری بدون ربا

دسته بندی: مدیریت
2257 بازدید

در اين تحقيق به دنبال بررسي تأثير بکارگيري بانکداري الکترونيک بر کارايي سيستم بانکي مي باشيم. با توجه به استقرار نظام بانکداري بدون ربا در ايران ، در اين تحقيق تأثيرات اين سيستم بر نظام بانکداري بدون ربا مورد نظر ما بوده وکشور مالزي به دليل استقرار نظام بانکداري بدون ربا جهت مطالعه تطبيقي انتخاب گرديد. بر اين اساس در ابتدا به بررسي مفاهيم مرتبط با بانکداري الکترونيک و کارايي سيستم بانکي مي پردازيم.در ادامه اين تحقيق ، آمار و ارقام مرتبط با موضوع تحقيق را در ايران و مالزي مورد مقايسه و بررسي قرار داده و از اين طريق نتايج مورد نظر استخراج مي گردد.شيوه پرسشنامه در اين تحقيق براي اثبات ارتباط بين يانکداري الکترونيک و کاهش هزينه سيستم بانکي که به صورت مستقيم بر کارايي آن تأثير گذار است مورد استفاده قرار مي گيرد..بر اين اساس،هزينه عملياتي و هزينه سبد تأمين سرمايه سيستم بانکي مالزي را مورد توجه و کنکاش قرار داده و با مقايسه آن با هزينه هاي سيستم بانکي در ايران و بيان ارتباط آن با بانکداري الکترونيک به نتايج مطلوبي خواهيم رسيد

 

کليدواژه‌ها: سيستم بانکداري بدون ربا، بانکداري الکترونيک، هزينه، نرخ بهره، کارايي، ايران، مالزي

 

220صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه  قیمت 19000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فصل اول:کليات تحقيق........................................................................................................................................1

مقدمه......................................................................................................................................................................2

بيان مساله..............................................................................................................................................................2

واژه هاي کليدي...................................................................................................................................................3

اهميت موضوع......................................................................................................................................................3

ضرورت موضوع.....................................................................................................................................................5

اهداف تحقيق........................................................................................................................................................5

سوالات تحقيق.....................................................................................................................................................5

فرضيه ها................................................................................................................................................................6

قلمرو تحقيق.........................................................................................................................................................6

روش اجرايي تحقيق............................................................................................................................................7

محدوديت هاي تحقيق.......................................................................................................................................7

منافع تحقيق.........................................................................................................................................................7

پيشينه تحقيق......................................................................................................................................................7

فصل دوم:ادبيات موضوع..................................................................................................................................10

تاريخچه و چگونگي پيدايش بانکداري..........................................................................................................11

تاريخچه پيدايش بانکداري الکترونيکي........................................................................................................12

دوره اول: اتوماسيون پشت باجه.....................................................................................................................13

دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه...................................................................................................................13

دوره سوم: متصل کردن مشتريان به حسابهايشان.....................................................................................14

دوره چهارم: يکپارچه سازي سيستمهاو مرتبط کردن مشتري با تمامي عمليات بانکي....................15

مقايسه بانکداري سنتي با بانکداري الکترونيکي.........................................................................................17

انتقال الکترونيکي وجوه...................................................................................................................................19

مفهوم انتقال الکترونيکي وجوه......................................................................................................................20

اهميت و جايگاه انتقال الکترونيکي...............................................................................................................23

مزايا وويژگيهاي بکارگيري انتقال الکترونيکي وجوه.................................................................................24

نحوه عملکرد انتقال الکترونيکي وجوه..........................................................................................................26

انواع سيستمهاي انتقال الکترونيکي وجوه...................................................................................................27

بانکداري الکترونيکي مصرف کننده(در سطح مشتري)............................................................................28

ماشين خود پرداز..............................................................................................................................................28

ماشين هاي نقطه فروش.................................................................................................................................29

بانکداري تلفني..................................................................................................................................................30

بانکداري اينترنتي.............................................................................................................................................31

بانکداري خانگي/دفتري...................................................................................................................................31

بانکداري الکترونيکي بين بانکي....................................................................................................................32

کارتهاي پلاستيکي(بانکي)در بانکداري الکترونيکي..................................................................................33

معماري سيستم هاي پرداخت الکترونيکي.................................................................................................35

ويژگي سيستمهاي پرداخت الکترونيکي مناسب.......................................................................................35

سوئيفت..............................................................................................................................................................37

کارتهاي بانکي(اعتباري).................................................................................................................................38

تعريف و مفهوم کارتهاي بانکي(اعتباري)....................................................................................................38

تاريخچه کارتهاي اعتباري..............................................................................................................................39

مزاياي استفاده از کارتهاي اعتباري..............................................................................................................41

انواع کارتهاي اعتباري.....................................................................................................................................42

انواع کارت از لحاظ فناوري ساخت..............................................................................................................44

انواع کارتها به لحاظ گستره جغرافيايي کاربرد..........................................................................................47

مسائل و مشکلات کارتهاي اعتباري(بانکي)...............................................................................................48

پول الکترونيکي................................................................................................................................................49

تعريف پول الکترونيکي...................................................................................................................................49

اهميت و مزاياي پول الکترونيکي.................................................................................................................50

انواع پول الکترونيکي......................................................................................................................................54

معايب و پيامدهاي منفي پول الکترونيکي.................................................................................................55

پرداخت الکترونيکي صورت حسابها............................................................................................................57

بررسي وضعيت بانکداري الکترونيکي در ايران.........................................................................................58

تاريخچه بانکداري در ايران...........................................................................................................................58

بانکداري الکترونيکي در ايران......................................................................................................................59

کارتهاي بانکي در ايران..................................................................................................................................60

شبکه تبادل اطلاعات بانکي(شتاب)............................................................................................................63

مرکز هماهنگي تبادل اطلاعات بين بانکي(مهتاب)................................................................................64.

سوئيفت.............................................................................................................................................................64

VSAT............................................................................................................................................................65

سيستمهاي يکپارچه بانکي...........................................................................................................................67

تلفن بانک.........................................................................................................................................................67

تجارت بانکهاي کشور در خصوص بانکداري الکترونيکي........................................................................67

 

سيستم مالي مالزي........................................................................................................................................75

ساختار سيستم مالي در مالزي....................................................................................................................75

سيستم بانکي در مالزي................................................................................................................................78

بانکهاي تجاري................................................................................................................................................78

شرکتهاي مالي...............................................................................................................................................79

بانکهاي سرمايه اي........................................................................................................................................80

بانکداري اسلامي............................................................................................................................................80

موسسات تنزيل..............................................................................................................................................81

فاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در مالزي.................................................................................................82

بانکداري الکترونيکي در مالزي....................................................................................................................82

دستگاه خود پرداز..........................................................................................................................................83

بانکداري تلفني...............................................................................................................................................85

بانکداري تلفن همراه.....................................................................................................................................85

بانکداري کامپيوتر شخصي...........................................................................................................................86

مرکز بانکداري اتوماتيک...............................................................................................................................86

بانکداري اينترنتي در مالزي........................................................................................................................87

بانکداري مجازي.............................................................................................................................................88

مزاياي بانکداري مجازي...............................................................................................................................91

بررسي و تحليل اشکالات وارده بر بانکداري مجازي..............................................................................93

امنيت در بانک مجازي.................................................................................................................................95

بانکداري مجازي در مالزي...........................................................................................................................96

فصل سوم: روش تحقيق...........................................................................................................................116

مقدمه.............................................................................................................................................................117

تعريف پژوهش.............................................................................................................................................117

انواع تحقيق..................................................................................................................................................118

ويژگيهاي پژوهش علمي...........................................................................................................................119

روش تحقيق.................................................................................................................................................121

جامعه آماري................................................................................................................................................121

روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه.................................................................................................121

فرضيات تحقيق...........................................................................................................................................122

ابزارهاي جمع آوري اطلاعات...................................................................................................................122

بررسي اسناد و مدارک(روش کتابخانه)..................................................................................................122

پرسش نامه...................................................................................................................................................123

فصل چهارم: تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق.................................................................................124

مقدمه.............................................................................................................................................................125

تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به سوالات عمومي...........................................................................125

روايي و پايائي پرسش نامه.........................................................................................................................126

روش تجزيه و تحليل داده ها....................................................................................................................127

آزمون فرضيات.............................................................................................................................................127

اولويت بندي فرضيات بااستفاده ازتحليل واريانس...............................................................................132

فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات....................................................................................................134

جمع بندي....................................................................................................................................................135

نتيجه گيري..................................................................................................................................................136

پيشنهادات اجرايي.......................................................................................................................................137

پيشنهادات براي تحقيقات آتي.................................................................................................................138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگاره 1-2 مقايسه ويژگيهاي بانکداري سنتي و بانکداري نوين (الکترونيکي)

نگاره 2-2 مفاهيم اسلامي در بانکداري اسلامي مالزي

نگاره 3-2 رشد دستگاههاي خودپرداز در مالزي

نگاره 4-2 تعداد کارت (000.)

نگاره 5-2 تعداد کارت خوان و خود پرداز

نگاره 6-2 ميانگين تعداد تراکنش هر کارت

نگاره 7-2 ميانگين مبلغ تراکنش هر کارت (ريال)

نگاره 8-2 ميانگين تعداد تراکنش هر کارتخوان و خودپرداز

نگاره 9-2 ميانگين مبلغ تراکنش هر کارتخوان و خودپرداز (ميليون ريال)

نگاره 10- 2 طبقه بندي پول الکترونيک بر اساس تعداد و ميزان تراکنش در ترکيه (2008)

نگاره 11-2 طبقه بندي پول الکترونيک بر اساس تعداد و ميزان تراکنش در مالزي (2008)

نگاره 12-2 طبقه بندي مشتريان بانکداري الکترونيک (1387- 2008)

نگاره 13-2 تراکنش سيستم رنتاس مالزي

نگاره 1-4 آزمون همبستگي

نگاره 2-4 آزمون همبستگي

نگاره 3-4 آزمون همبستگي

نگاره 4-4 نتايج آزمون رگرسيون

نگاره 5-4 نتايج تحليل واريانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 1-2 هزينه تبادلات توسط کانالهاي مختلف (دلار به ازاي هر تبادل) در مالزي

نمودار 2-2 مقايسه رشد و تعداد کارت اعتباري (هزار)

نمودار 3-2 مقايسه رشد تعداد کارت نقدي (هزار)

نمودار 4-2 مقايسه رشد تعداد خودپرداز

نمودار 5-2 مقايسه رشد تعداد کارت خوان

نمودار 6-2 مقايسه ميانگين تعداد تراکنش هر کارت (برداشت)

نمودار 7-2 مقايسه ميانگين تعداد تراکنش هر کارت (خريد)

نمودار 8-2 مقايسه ميانگين مبلغ تراکنش هر کارت (ريال) – برداشت

نمودار 9-2 مقايسه ميانگين مبلغ تراکنش هر کارت (ريال)- خريد

نمودار 10-2 مقايسه ميانگين تعداد تراکنش هر خودپرداز

نمودار 11-2 ميانگين تعداد تراکنش هر کارتخوان

نمودار 12-2 ميانگين مبلغ تراکنش هر خودپرداز (ريال)

نمودار 13-2 ميانگين مبلغ تراکنش هر کارتخوان (ريال)

نمودار 14-2 ابزارهاي پرداخت الکترونيک در ترکيه بر اساس تعداد تراکنش

نمودار 15-2 ابزارهاي پرداخت الکترونيک در مالزي بر اساس تعداد تراکنش

نمودار 16-2 ابزارهاي پرداخت الکترونيک در ترکيه بر اساس مبلغ تراکنش

نمودار 17-2 ابزارهاي پرداخت الکترونيک در مالزي بر اساس مبلغ تراکنش

نمودار 18- 2 منابع کليدي تامين سرمايه در سيستم بانکداري مالزي

نمودار 19-2 مبلغ تراکنش بانکداري اينترنتي در مالزي (ميليون رينگيت)

نمودار 20- 2 نسبت استفاده از چک و پرداخت هاي الکترونيکي در مالزي

نمودار 21-2 مقايسه فساد مالي- 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کليات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-1-مقدمه

دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده است. تجارت الکترونيک عمده ترين دستاورد به‌کارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمينه هاي اقتصادي است. يکي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الکترونيک ، وجود سيستم بانکداري الکترونيک است که همگام با سيستم‌هاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليتهاي مربوط به تجارت الکترونيک را تسهيل کند. در حقيقت مي‌توان گفت که پياده سازي تجارت الکترونيک ، نيازمند تحقق بانکداري الكترونيك است. به همين دليل، استفاده از سيستم هاي الکترونيک در موسسات مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداري الکترونيک روز به روز در حال افزايش هستند.

2-1-بيان مسأله

سيستم هاي رقابتي بانکداري در جهان استفاده از بانکداري الکترونيک را به عنوان يک اصل جهت توسعه و بقاء پذيرفته و توسعه اين سيستم را سال ها پيش شروع کرده و امروز در سطوح بسيار مناسبي از بانکداري الکترونيک قرار گرفته اند. دليل استفاده گسترده از بانکداري الکترونيک در نزام بانکي جهان چيست ؟ در صورت استفاده نظام بانکي در کشور ما از اين سيستم چه تأثيراتي را مشاهده خواهيم کرد ؟

در اين تحقيق به دنبال بررسي تأثيرات بانکداري الکترونيک بر عملکرد سيستم بانکي ابتدا به صورت کلان و سپس از سه بعد خدمات رساني ، هزينه ها ،امنيت و شفاف سازي در سيستم بانکي مي باشيم.

 

 

 

 

 

3-1-واژه هاي کليدي

بانك :بانک هامؤسساتي هستند که از محل سپرده هاي مردم مي توانند سرمايه هاي لازمرا در اختيار صاحبان واحدهاي صنعتي، کشاورزي و بازرگاني و اشخاص قرار دهند.

بانكداري : مديريت تجهيز و تخصيص منابع در بازار پول را بانکداري مي‌گويند.

بانكداري الكترونيك : به طور کلي مي توان گفت بانکداري الکترونيکي عبارت است از فراهم آوردن امکاناتي براي کارکنان در جهت افزايش سرعت و کارايي آنها در ارائه خدمات بانکي در محل شعبه و همچنين فرآيندهاي بين شعبه‌اي و بين بانکي در سراسر دنيا و ارائه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري به مشتريان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نياز به حضور فيزيکي در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طريق کانال‌هاي ارتباطي ايمن و با اطمينان عمليات بانکي دلخواه خود را انجام دهند.

به عبارت ديگر بانکداري الکترونيکي استفاده از فناوري هاي پيشرفته نرم افزاري و سخت افزاري مبتني بر شبکه و مخابرات براي تبادل منابع و اطلاعات مالي به صورت الکترونيکي است و نيازي به حضور فيزيکي مشتري در شعبه نيست.

امروزه پايانه فروش، پايانه شعب، دستگاه خودپرداز و... نماد بانكداري الكترونيك است.

عملكرد : عملكرد هم به عمل، هم به نتيجه عمل اشاره دارد. به عبارت ديگر، عملكرد به عنوان عمل امروز كه مقدمه توليد مقدار مشخصي از ارزش خروجي فرداست، تعريف مي‌شود

سيستم بانكي : مجموعه‌اي از فعاليتها در عمليات بانکي، شامل سياستگذاري و برنامه‌ريزي و سازماندهي و اجرا سيستم بانكي نام دارد.

4-1-اهميت موضوع

سال‌ها از حساب و كتاب كردن با چرتكه، قرن‌ها از عصر چوب‌خط و مبادلات كالا به كالا مي‌گذرد. هركدام از تغييرات و جابه‌جايي از عصري به عصر ديگر قرن‌ها، سال‌ها و روزها طول كشيد تا به وقوع پيوست.اهميت بانكداري و سيستم بانكي در مسائل مالي امروز بر همگان آشكار است.چه آنكه اين موضوع ريشه در تاريخ تمدن بشري داشته و با پيشرفت آن توسعه يافته و از شكل پيشين خود خارج شده است.اين تغيير شكل به سمت حذف فيزيكي رويه ها در حال پيشروي است و به عبارت ديگر به خود شكل مجازي خواهد گرفت.بانكداري الكترونيك بي شك سهم اصلي سيستم بانكي را به خود اختصاص خواهد داد ، چه آنكه در بعضي از كشور ها اين امر محقق گرديده است. اما به راستي تأثير بانكداري الكترونيك بر سيستنم بانكي چگونه است ؟ در كشور ما كه سيستم بانكي سنتي در حال چرخش به سمت سيستم الكترونيكي است ، دانستن تأثيرات آن بر عملكرد بانكي تا به امروز در ايران و بررسي اين تأثير در كشوري توسعه يافته ترمانند مالزي كه بر پايه سيستم بانكداري اسلامي عمل مي كند مي تواند به شناخت بانكداري الكترونيك ، نقاط مثبت و منفي آن و برنامه ريزي در جهت شكل گيري مناسب و سريعتر آن كمك نمايد. حال در عصر ارتباطات و الكترونيك، جهان تغييراتش را روزانه تجربه مي‌كند. بانكداري الكترونيك به عنوان يكي از مظاهر عصر حاضر قدمتش به بعد از جنگ جهاني دوم مي‌رسد. با ظهور كامپيوتر‌ها در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم اين پديده آغاز و در سال 1960 با تولد آرپانت[1] كه اساس ظهور شبكه جهاني اينترنت شد ادامه يافت و تا به امروز با سرعت هر چه بيشتر به پيش مي رود.با رشد روزافزون معاملات تجاري در سطح جهان و در سال‌هاي اخير ظهور پديده تجارت الكترونيك[2] و نياز ساختاري تجارت به حضور فعال و قدرتمند بانك‌ها جهت نقل و انتقال منابع مالي، بانكداري الكترونيك نيز به عنوان بخش تفكيك‌ناپذير از تجارت الكترونيك مطرح شد. پديدآمدن دو مفهومجديد با عنوان پول الكترونيك[3] وانتقال الكترونيكمنابعEFT اساس شكل‌گيري بانكداري الكترونيك شد. در واقع بانكداري الكترونيك اوج استفاده از فناوري‌ انفورماتيك و ارتباطات و اطلاعات در جهت حذف دو قيد زمان و مكان از خدمات بانكي است.تعاريف بسياري از بانكداري الكترونيك ارائه شده اما بنا به تعريف ارائه شده از موسسات مالي ايالت اينديانا بانكداري الكترونيكييا EFT[4]استفاده آسان از ابزار الكترونيكي براي دسترسي به انواع حساب‌ها، انتقال مستقيم وجه از يك حساب به حساب ديگر به جاي پول نقد يا چك است. بانكداري الكترونيك هچنين در برگيرنده مفهوم خدمات 24ساعته بانكي در تمامي روزهاي سال (حتي تعطيل) يعني فارغ از قيد مكان و زمان تعريف شده است.

 

 

 

5-1-ضرورت موضوع

منافع تحقق هر چه سريع‌تر بانکداري الکترونيک مدرن بر کسي پوشيده نيست. تکريم ارباب رجوع، کاهش هزينة نگهداري و استفاده از پول نقد و افزايش اعتبارات درچرخه نظام اقتصادي کشور و کاهش تورم و نقدينگي در پي آن از جمله منافع پياده‌سازي شبکه نوين بانکي برپايه فناوري اطلاعات است. استفاده از بانکداري الکترونيک در کشور باعث کاهش هزينه‌هاي بانکداري

مي‌شود و بر همين اساس کارمزد بانک‌ها نيز کاهش خواهد يافت و دولت مي‌تواند راحت‌تر به هدف خود يعني تک‌رقمي کردن نرخ سودبانکي دست يابد.ضرورت يك نظام بانكي كارآمد براي حضور در بازار‌هاي جهاني و عضويت در سازمان‌هايي نظير سازمان تجارت جهاني (WTO) ايجاب مي‌كند تا بانكداري الكترونيك نه به عنوان يك انتخاب بلكه ضرورت مطرح شود.

6-1-اهداف تحقيق

اين تحقيق به دنبال بررسي تأثيرات بانکداري الکترونيکي از نظر کيفي است. سيستم هايي از قبيل خود پرداز ، بانکداري اينترنتي ، دستگاههاي کارت خوان ، پول الکترونيک و .. از نمو نه هاي بانکداري الکترونيک است که تأ ثيراتي از قبيل سرعت عمل ، امنيت ، راندمان ، محدوده تحت پوشش ، هزينه ها ، قا بليت هاي جديد و.. را در پي خواهد داشت که بررسي هر يک از آنها و نتايج حاصله مورد نظر اين تحقيق مي باشد. بررسي اين تأثيرات در کشوري ديگر همچون مالزي که سيستم بانکداري اسلامي در آن رايج است و از نظر بانکداري الکترونيک در جايگاهي بالاتر از کشور ما قرار دارد ، مي تواند به شناخت بيشتر و کاملتري از اين تأثيرات کمک کرده و آينده پيش روي سيستم بانکداري مجهز به بانکداري الکترونيک را به ما نشان دهد.

7-1-سوالات تحقيق

اين تحقيق به دنبال پاسخي براي سوالات زير است :

  • سيتم بانکداري الکترونيک در ايران و مالزي چگونه شکل گرفنه است ؟
  • آيا بانکداري الکترونيک بر عملکرد سيستم بانکي تأثير گذار است ؟

-         تأثير بانکداري الکترونيک بر عملکرد سيستم بانکي از بعد خدمات رساني چيست ؟

-         تأثير بانکداري الکترونيک بر سيستم بانکي از بعد هزينه چيست ؟

-         تأثير بانکداري الکترونيک بر سيستم بانکي از بعد امنيت و شفاف سازي چيست ؟

8-1-فرضيه ها

فرضيه اصلي :

بانکداري الکترونيک سبب

[1] Arpanet

[2] E-Commerce

[3] E-Money

[4] Electronic Funds Transfer..............................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 19000 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 220000 ریال

قیمت جدید : 19000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما