مشاهده / بستن موضوعات

ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران: با استفاده از تئوری ارزش حدی

دسته بندی: مدیریت
1198 بازدید

اندازه‌گیری ریسک بازار مسأله‌ای است که از دیرباز ذهن محققان را به خود مشغول ساخته است. در این زمینه رویکردهای مختلفی ارائه شده است. این رویکردها را می‌توان بر اساس تکنیک‌های آماری مورد استفاده در سه طبقه رویکردهای پارامتریک، نیمه‌پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم‌بندی نمود به‌ طوری ‌که اغلب سنجه‌های ریسک[1]در قالب این رویکردها، ریسک را انداه‌گیری می‌نمایند. در میان سنجه‌های مختلف ریسک، ارزش در معرض خطر[2]، یک سنجه‌ای نوظهور است. در این تحقیق عملکرد ارزش در معرض خطر پارامتریک در پیش‌بینی ریسک شاخص بازدهی نقدی بورس اوراق بهادار تهران و سکه بهار آزادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نتایج حاصل از پس‌آزمایی[3] مدل‌های ارزش در معرض خطر در این مطالعه حاکی از اینست که اولاً مدل‌هایی که پویایی‌های بازده و نوسانات بازده را در نظر می‌گیرند، نسبت به سایر مدل‌ها عملکرد بهتری دارند. در تحقیق پیش روی، این مدل‌ها به ترتیب شامل مدل‌های خودبازگشتی-میانگین متحرک[4] و مدل‌های خودبازگشتی مشروط بر ناهمسانی واریانس[5] می‌باشد. ثانیاً مدل‌هایی که در برازش توزیع پارامتریک به داده‌ها دارای انعطاف می‌باشند عملکرد بسیار بهتری نسبت به سایر مدل‌ها از خود نشان می‌دهند. در این مطالعه مدل فراتر از آستانه[6] در شمار این مدل‌ها قرار دارد.

از طرفي متوسط زمان انتظار براي يك شاخص كه نشانگر بازدهي روزانه پايين‌تر از آستانه 01/0 مي‌باشد 3 روز و همچنين براي يك دوره زماني ثابت، احتمال مشاهده حداقل بازدهي روزانه بالا‌تر از آستانه 01/0- براي يك روز آينده حدود 27% مي‌باشد.

 

کلید واژه: متوسط زمان انتظار، بازدهی حدی، تئوری ارزش فرین، ارزش در معرض خطر، رویکردهای پارامتریک، ریسک.

 

 140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 17000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده تحقیق. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه3

1-2- بيان مسأله اساسي تحقيق4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق6

1-4- اهداف تحقيق7

1-5- هدف كاربردي8

1-6- سؤالات تحقیق8

1-7- فرضيه‏هاي تحقیق8

1-8- متغيرهاي تحقیق9

1-9- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)9

1-10- محدودیت‌های تحقیق9

1-11- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه12

2-1-1- مفهوم ریسک... 12

2-1-2- مديريتريسك... 13

2-2- ارزش در معرض ریسک13

2-2-1- دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR)15

2-2-2- سطح اطمینان و افق زمانی.. 16

2-3- مدل‌سازی ریسک19

2-3-1- مدل‌های پیش‌بینی بازده‌ و تلاطم بازده19

ابجد

 

2-3-2- رویکردهای مدل‌سازی ریسک... 31

2-4- رویکردهای پارامتریک32

2-4-1- مشخصه‌ها و مفروضات.. 33

2-4-2- مدل‌های پارامتریک... 34

2-5- محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش حدی38

2-5-1- مبانی آماری روش سنتی مدل سازی داده‌‌های حدی.. 40

2-5-1-1- برآورد پارامترهای توزیع ارزش حدی تعمیم یافته. 43

2-5-1-2- محاسبه ارزش در معرض ریسک... 45

2-6- متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین تر از یک آستانه خاص47

2-6-1- مبانی آماری روش نوین مدل‌سازی داده‌های حدی (رویکرد فراتر از آستانه)49

2-6-2- تکامل رویکردهای مقدار حدی.. 62

2-7- پس‌آزمایی ارزش در معرض خطر63

2-7-1- پس‌آزمایی چیست؟. 63

2-7-2- روش‌های پس‌آزمایی.. 64

2-8- سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین76

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه80

3-1-1- نحوه انتخاب نمونه. 80

3-1-2- فرضیه‌ها:81

3-2- انتخاب مدل‌ها81

3-2-1- انتخاب مدل‌های ارزش در معرض خطر. 81

3-2-1-1- انتخاب فرض توزیعی.. 82

3-2-1-2- انتخاب مدل‌های پیش‌بینی بازده82

3-2-1-3- انتخاب مدل‌های پیش‌بینی نوسان. 82

3-2-1-4- انتخاب افق پیش‌بینی.. 84

3-2-1-5- انتخاب سطح اطمینان. 85

3-2-2- انتخاب مدل‌های‌ پس‌آزمایی.. 85

3-3- نحوه برآورد پارامترها و محاسبه ارزش در معرض خطر85

3-3-1- نحوه برآورد پارامترهای مدل‌های پیش‌بینی بازده86

3-3-2- نحوه برآورد پارامترهای مدل‌های پیش‌بینی نوسان. 87

هوز

 

3-3-3- استخراج و یا برآورد صدک توزیع مفروض... 88

3-3-4- محاسبه ارزش در معرض خطر. 89

3-3-5- نحوه پس‌آزمایی مدل‌های ارزش در معرض خطر. 89

3-4- نحوه محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین‌تر از یک آستانه خاص94

3-5- سایر مشخصات تحقیق95

3-6- نرم‌افزارهای مورد استفاده97

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- تحلیل داده‌ها و برآورد پارامترها99

4-1-1- تحلیل‌های پیش از برآورد. 99

4-1-2- برآورد پارامترها105

4-1-3- تحلیل‌های پس از برآورد. 113

4-2- محاسبه ارزش در معرض خطر119

4-3- پس‌آزمایی مدل‌های ارزش در معرض خطر121

4-4- نحوه محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین‌تر از یک آستانه خاص125

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه127

5-2- نتایج حاصل از بررسی ویژگی‌های شاخص بورس تهران و سکه بهار آزادی127

5-3- نتایج حاصل از برآورد پارامترها و تحلیل آن‌ها127

5-4- نتایج حاصل از پس‌آزمایی مدل‌های ارزش در معرض خطر128

5-5- نتایج حاصل از محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی حدی129

5-6- محدودیت‌های تحقیق129

5-7- پیشنهاد برای تحقیقات آتی130

5- 8- توصیه‌های کاربردی130

منابع فارسی. 131

منابع انگلیسی. 133

 

 
 

حطی

 


فهرست نمودارها

نمودار 1-1- نمودار تغييرات قيمت يک اونس طلا در شش ماه گذشته (طلا نیوز، 1390)5

نمودار 1-2- نمودار تغييرات قيمت شاخص کل بازار سهام در شش ماه گذشته (بورس اوراق بهادار تهران، 1390)6

نمودار 2-1- ارزش در معرض ریسک با فرض غیرنرمال بودن توزیع ارزش سبد. 14

نمودار 2-2- ارزش در معرض ریسک با فرض نرمال بودن توزیع ارزش سبد. 15

نمودار 2-3- ارزش در معرض ریسک در سطح اطمینان 5 درصد (مؤسسه عالی بانک‌داری ایران، 1385؛www.ibi.ac.ir )16

نمودار 2‑4- ارزش در معرض خطر نرمال و سطح اطمینان (کریستوفرسن، 2004)17

نمودار 2‑5- ارزش در معرض خطر نرمال و دوره نگهداری (کریستوفرسن، 2004)18

نمودار 2‑7- میانگین متحرک انحراف معیار برای داده‌های بورس تهران. 25

نمودار 2‑8- عدم تقارن اثر اخبار خوب و بد در نوسان (انگل و ان جی، 1993)29

نمودار 2‑9- ارزش در معرض خطر نرمال و ارزش در معرض خطر یک توزیع با دنباله متراکم (گلوستن و همکاران، 1993)36

نمودار 2-10- تابع چگالی احتمال توزیع ارزش حدی تعمیم یافته (فیشر و تیپ، 1928)42

نمودار 2‑11- توزیع تعمیم یافته پرتو (بالکما، دی‌هان، 1974)50

نمودار 2‑12- نمودار صدک- صدک توزیع تی- استودنت در برابر توزیع نرمال (پیکاندس، 1975)54

نمودار 2‑13- تابع میانگین فزونی بر اساس تغییرات آستانه برای داده‌های بورس تهران. 55

نمودار 2‑14- نمودار هیل و نحوه انتخاب آستانه56

نمودار 4‑1- نمودار صدک صدک توزیع بازده شاخص در مقابل توزیع نرمال. 100

کلمن

 

نمودار 4‑2- هیستوگرام بازده شاخص و مقایسه آن با توزیع نرمال. 100

نمودار 4‑3- شاخص سود نقدی و قیمت.. 101

نمودار4‑4- سری بازده شاخص سود نقدی و قیمت.. 102

نمودار 4‑5- خودهمبستگی بازده شاخص سود نقدی و قیمت.. 102

نمودار 4‑6- خودهمبستگی جزئی بازده سود نقدی و قیمت.. 102

نمودار 4‑7- خودهمبستگی مجذور بازده‌های شاخص سود نقدی و قیمت.. 103

نمودار 4‑8 -خودهمبستگی جزئی مجذور بازده‌های شاخص سود نقدی و قیمت.. 103

نمودار 4‑9- سری باقیمانده‌ها و انحراف‌معیارهای شرطی مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1) و بازده‌های شاخص    113

نمودار 4‑10- خودهمبستگی باقیمانده‌های مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1)114

نمودار 4‑11- خودهمبستگی مجذور باقیمانده‌های مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1)114

نمودار 4‑12- سری باقیمانده‌های استاندارد شده مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1)115

نمودار 4‑13- خودهمبستگی سری باقیمانده‌های استاندارد شده مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1)115

نمودار 4‑14- خودهمبستگی مجذور باقیمانده‌های استاندارد شده مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1)116

نمودار 4‑15- نمودار هیل برای سری باقیمانده‌های استاندارد شده مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1)117

 

سعفص

 


فهرست جداول

جدول 3‑1- مدل‌های مورد استفاده در تحقیق. 83

جدول 3‑2- روش برآورد پارامترهای مدل‌های نوسان (کاظمی، 1390)88

جدول 4‑1- آزمون نرمال بودن توزیع بازده شاخص... 101

جدول 4‑2- آزمون خودهمبستگی سری بازده شاخص سود نقدی و قیمت ((Q-test104

جدول 4‑3- آزمون خودهمبستگی سری بازده شاخص سود نقدی و قیمت (Arch test)104

جدول4‑4- آزمون خودهمبستگی سری مجذورات بازده شاخص سود نقدی و قیمت ((Q-test104

جدول4‑5- آزمون خودهمبستگی سری مجذورات بازده شاخص سود نقدی و قیمت (Arch test)104

جدول 4‑6- بازده مورد انتظار و انحراف معیار تخمینی مدل Normal SMAبرای K=300. 106

جدول 4‑7- بازده مورد انتظار و انحراف معیار تخمینی مدل t-student EWMA با 50 و ...... 108

جدول 4‑8- پارامترهای برآوردی مدل Normal GARCH (1,1)109

جدول 4‑9- پارامترهای برآوردی مدل Normal ARMA (1,1) ARCH (1)109

جدول 4‑10- پارامترهای برآوردی مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1)109

جدول 4‑11- پارامترهای برآوردی مدل t-student ARMA (1,1) GARCH (11),110

جدول 4‑12- پارامترهای برآوردی مدل Normal ARMA (1,1) TGARCH (1,1)110

جدول 4‑13- پارامترهای برآوردی مدل Normal ARMA (1,1) EGARCH (1,1)110

جدول 4‑14- پارامترهای برآوردی مدل Normal AR (1) GARCH (11),110

جدول 4‑15- پارامترهای برآوردی مدل Normal ARMA (2,2) GARCH (2,2)111

جدول 4‑16- بازده مورد انتظار و انحراف‌معیار تخمینی مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1)112

قرشت

 

جدول 4‑17- آزمون خودهمبستگی سری باقیمانده‌های مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1) ((Q-test114

جدول 4‑18- آزمون خودهمبستگی مجذور باقیمانده‌های مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1) ((Q-test115

جدول 4‑19- آزمون خودهمبستگی باقیمانده‌های استاندارد شده مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1)116

جدول 4‑20- آزمون خودهمبستگی مجذور باقیمانده‌های استاندارد شده مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1)116

جدول 4‑21- پارامترهای توزیع تعمیم‌یافته برای سری باقیمانده‌های استاندارد شده118

جدول 4‑22- پارامترهای تخمینی توزیع تعمیم‌یافته پرتو به‌همراه مقدار آستانه برای باقیمانده‌های استاندارد شده مدل‌های مختلف   118

جدول 4‑23- صدک آلفای توزیع تعمیم‌یافته پرتو118

جدول 4‑24- ارزش در معرض خطر بر اساس مدل Normal ARMA (1,1) GARCH (1,1)و بازده‌های متناظر120

جدول 4‑25- تعداد تخطی‌های مورد انتظار و مشاهده شده برای مدل‌های SMA و EWMA. 121

جدول 4‑26- تعداد تخطی‌های مورد انتظار و مشاهده شده برای مدل‌های شامل GARCH. 122

جدول 4‑27- تعداد تخطی‌های مورد انتظار و مشاهده شده برای مدل‌های CPOT. 122

جدول4‑28- نتایج پس‌آزمایی برای مدل‌های SMA و EWMA. 123

جدول 4‑29- نتایج پس‌آزمایی برای مدل‌های شامل GARCH و CPOT. 124

جدول 4-30- نتایج حاصل از محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی. 125

 

 

 

 
 

ثخذ

 


فهرست شکل

 

 

شکل 2‑1- دو بخش مدل‌سازی ریسک (انگل، 2004)20

شکل 2‑2- رویکردهای مدل‌سازی ریسک (پیکاندس، 1975)32

شکل 2– 3- تعیین داده‌های حدی. سمت چپ: رو ش ماکسیمم بلوک‌ها. سمت راست: روش مقادیر فراتر از آستانه39

شکل 2‑4- رویکردهای پس‌آزمایی (کریستوفرسن و پلتیر ، 2004)65

شکل 3‑1- ابعاد مدل‌های ارزش در معرض خطر (رادپور، 1387)82

شکل 3‑2- ترتیب مراحل محاسبه و پس‌آزمایی VaR (رادپور، 1387)

-مقدمه

سرمایه‌گذاران به‌ هنگام اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری به ‌طور همزمان ریسک و بازده حاصل از گزینه‌های سرمایه‌گذاری را مد نظر قرار می‌دهند. این دو بعد سرمایه‌گذاری یعنی ریسک و بازده اگر نگوییم که تنها ابعاد تأثیر‌گذار در زمینه تصمیمات سرمایه‌گذاری هستند، بدون شک مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند. در واقع آنچه که از آن به‌ عنوان رفتار عاقلانه[1] تعبیر می‌شود، چیزی جز توجه صرف به این دو بعد به ‌هنگام تجزیه و تحلیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیست. در ادبیات مالی و اقتصادی به‌ وضوح عنوان می‌شود که فرد عاقل کسی است که به دنبال دست‌یابی به سطح معینی از بازده با تحمل حداقل ریسک ممکنه است. به ‌عبارتی دیگر وی خواستار دستیابی به حداکثر بازده در سطح معینی از ریسک می‌باشد. بنابراین ریسک جزء جدانشدنی بازده است و نمی‌توان در مورد بازده سرمایه‌گذاری بدون توجه به ریسک مترتب بر آن صحبت نمود. به بیانی دیگر ریسک صفت بازده است و نمی‌توان هیچ موصوفی را صرف‌نظر از صفتش تشریح نمود. عکس این مطلب نیز دارای اعتبار است یعنی نمی‌توان هیچ صفتی را بدون توجه به موصوفش مورد بررسی قرار داد. دقیقاً به همین دلیل است که مدل‌های موجود برای تشریح بازده دارایی‌ها با مدل‌ها ریسک بازده دارایی‌ها تکمیل می‌گردند و مدل‌های ریسک، دارای جزء بازده می‌باشند. اگر ریسک و بازده یک دارایی را با عنوان متغیر مد نظر قرار دهیم، به تفاوت عمده‌ای میان این دو متغیر دست می‌یابیم. بازده یک متغیر کمی و ریسک یک متغیر کیفی است. بدیهی است که اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل متغیرهای کمی به مراتب ساده‌تر از متغیرهای کیفی است. اندازه‌گیری یک کیفیت و بیان آن در قالب یک کمیت کاری بس چالش‌برانگیز و مستلزم دقت و تلاشی وصف‌ناپذیر است. به ‌همین دلیل است که هنوز هم تلاش برای کمی‌سازی ریسک و جستجو برای ارائه مدل‌های دقیق‌تر و منطقی‌تر ادامه دارد.

طبقه‌بندی‌های گوناگونی از ریسک ارائه شده است. یکی از طبقه‌بندی‌ها بر اساس عوامل ایجاد نوسانات در بازده دارایی‌ها می‌باشد. بر اساس این طبقه‌بندی ریسک به ریسک بازار، اعتباری، عملیاتی، نقدینگی، سیاسی و ... تقسیم می‌شود. مثلاً ریسک بازار، ریسک زیان ناشی از حرکات[2] یا نوسانات[3] غیرمنتظره در قیمت‌ها یا نرخ‌های بازار می‌باشد و با این تعریف می‌توان آن را از سایر انواع ریسک مثل ریسک اعتباری و عملیاتی تمیز داد.

در پی مطالعات محققان، ابزارهای مختلفی برای اندازه‌گیری ریسک، معرفی شده است. هر کدام از این ابزارها، اغلب برای اندازه‌گیری نوع معینی از ریسک توسعه یافته است. در سال‌های اخیر، سنجه‌ای عمومی برای اندازه‌گیری ریسک وارد ادبیات مالی شده است. ابزاری که به دلیل ویژگی‌هایش به‌ سنجه‌ای استاندارد برای اندازه‌گیری انواع مختلف ریسک تبدیل گشته است. شاهد این مدعا پیمان کمیته نظارت بر بانک‌ها یعنی بال[4] در جهت کمی‌سازی ریسک مؤسسات مالی و خصوصاً بانک‌ها است. این پیمان به بانک‌ها توصیه می‌کند که برای اندازه‌گیری ریسک بازار، اعتباری[5] و عملیاتی[6] از مدل‌های این سنجه ریسک استفاده کنند. به علاوه الزامات کفایت سرمایه بانک‌ها نیز بر اساس پیش‌بینی‌های این سنجه از ریسک پیش‌روی مؤسسات مالی تعیین می‌گردد. هم‌چنین بسیاری از بورس‌های اوراق بهادار از جمله بورس اوراق بهادار نیویورک[7] شرکت‌های پذیرفته شده را ملزم به افشای ریسک بر اساس این سنجه به‌ عنوان یکی از گزینه‌های افشا نموده‌اند. این سنجه ارزش در معرض خطر[8] می‌باشد.

 

1-2- بيان مسأله اساسي تحقيق

درک تأثیر حوادث حدی بازار برای مدیران دوران بحران از اهمیت بسیاری برخوردار است. بررسی‌های تجربی ما نشان می‌دهد که توزیع‌های بازدهی، صرفاً با روش­های معمولی مشخص نمی‌شوند و اینکه حداکثر و حداقل میزان بازدهی می‌تواند به صورت رضایت بخشی در چهارچوب ارزش‌های حدی مدل سازی شود.

فرضیه ارزش حدی (EVT) در سال‌های اخیر توجه پژوهشگران را به طور قابل ملاحظه‌ای به خود جلب نموده است. (لیدبتر، 1993؛ رایس و توماس، 1997) و کاربردهای بسیاری در زمینه امور مالی داشته است. (دانلسون و دی و رایس، 1998؛ مک نیل، 1998 و لانگین، 2000)

در بازارهای مالی حرکات حدی قیمت‌ها ممکن است مشابه به تصحیح بازار در خلال دوره‌های معمولی و یا مشابه حوادث بازار سهام و یا سقوط بازار اوراق قرضه و یا بحران ارز در خلال دوره‌های غیرطبیعی باشد. اخیراً در بازارهای نوظهور، بازار حوادث حدی بسیاری را تجربه کرده­اند. نمونه‌هایی از این وقایع شامل کاهش ارزش پولی مکزیک در پایان سال 1994، بحران اوراق قرضه براتی در ابتدای سال 1995، کاهش ارزش پولی کشورهای آسیایی در خلال سال 1997 و بحران روسیه در سال 1998 می­شود. آشفتگی اخیر که در بازارهای مالی آسیا به وجود آمده است، فرصت‌های توزیعی جالبی را جهت استفاده از فرضیه ارزش حدی برای تجزیه و تحلیل این بازارها فراهم می­سازد. بحران مالی آسیای شرقی که در نیمه‌های سال 1997 شروع شد، یکی از حوادث اقتصادی چالش‌‌برانگیز و جدی در دهه 1990 بوده است. اگر چه عوامل مختلفی موجب بحران پولی آسیا شدند اما چند عامل در تمام کشورهای آسیایی که این بحران را تجربه کرده‌اند مشترک بوده است: سیستم نرخ ارز انعطاف‌ناپذیر، سیستم بانکداری ضعیف و وام‌های خارجی بیش از اندازه در میان تمام کشورها که دچار سقوط ارزش پولی و قیمت سهام شدند مشترک بود. براساس اهمیت آسیای شرقی در اقتصاد جهانی، بحران این منطقه از تأثیرات منطقه‌ای و شدیدی مانند سقوط قابل توجه ارزش پول‌های ملی و سقوط شدید در شاخص‌های سهام بوده است. درک تأثیر حوادث حدی بازار مانند بحران مالی آسیای شرقی برای مدیران دوره بحران از اهمیت بسیاری برخوردار است. (اوینگ، 1995 و لانگین، 2000)

از آنجایی که تمامی روش‌های اندازه‌گیری ریسک در مورد برآورد ارزش در معرض خطر (VaR)یک سبد دارایی فرض را بر این می‌گذارد که روند بازار ثابت است، بنابراین حوادث بازار حدی ضرورت استفاده از یک روش خاص برای مدیران بحران را مشخص می‌سازد. یک روش جدیدتر در مورد برآورد VaRبر مدل‌سازی توزیع دنباله‌دار براساس فرضیه ارزش‌های حدی تمرکز دارد (لانگین، 2000؛ دیبولد، 1999؛ مک نیل و فری، 1998؛ مندس، 2000). هدف ازاین تحقیق کاربرد فرضیه ارزش‌های حدی برای تحلیل بازارهای سهام و سکه در ایران است.

در بازار سکه و طلای بار آزادی تهران نیز طی 6 ماه پایانی سال 90، 4 تا کاهش قیمت بزرگ تجربه شده است که به طور متوسط 028/0- می‌باشد و هم‌چنین در بازار سهام تهران نیز 4 کاهش قیمت بزرگ تجربه شده که به طور متوسط 013/0- می‌باشد. ولی ما به طور دقیق می‌خواهیم با استفاده از تئوری ارزش حدی احتمال کاهش بیشتر از یک مقدار خاص را محاسبه کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 1-1- نمودار تغييرات قيمت يک اونس طلا در شش ماه گذشته (طلا نیوز، 1390)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 1-2- نمودار تغييرات قيمت شاخص کل بازار سهام در شش ماه گذشته (بورس اوراق بهادار تهران، 1390)

 

ما هم‌چنین تجزیه و تحلیل آماری را بر اساس طرح 2 سؤال زیر انجام می‌دهیم: الف- زمان انتظار که نشانگر بازدهی روزانه پایین‌تر از یک آستانه خاص است کدام است؟ ب- برای یک دوره زمانی ثابت، احتمال مشاهده حداقل بازدهی روزانه پایین‌تر از آستانه 5/0- چقدر است؟ این محاسبات با استفاده از تابع توزیع تجربی این متغیرهای مالی صورت می‌گیرند.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

پیش فروش سکه بهار آزادی تقریباً از دی ماه سال 90 آغاز و در مرحله اول پيش فروش 4 ميليون و 200 هزار سکه پيش فروش شد و در روزهاي پاياني سال سکه‌هاي پيش فروش شده به بيش از 9 ميليون و 300 هزار قطعه رسيده است و از طرفی حجم معاملات طلا در رینگ فلزات شرکت بورس کالای ایران در مجموع ماه­های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن ماه سال 90 معادل با 119 کیلو بوده است. هم‌چنین ارزش بازار سهام در پایان بهمن ماه سال 90 به 125 هزار میلیارد تومان رسید و شاخص کل بورس در ابتدای سال بالغ بر 23 هزار و 294 واحد بود ولی در روزهای پایانی سال با بازدهی 9 درصدی به 25 هزار و 400 واحد رسیده است. این وضعیت ایجاب می‌کند که یک چهارچوب تخمینی برای ارزیابی و مدیریت این کالاها داشته باشیم، هدف این تحقیق فراهم سازی ابزارهایی برای مدیریت ریسک سبد دارایی افراد دارنده سکه بهار آزادی و اوراق سهام می‌باشد. برای این منظور ارزش در معرض خطر بازدهی این دارایی‌ها به وسیله تئوری ارزش حدی، که به نظر می‌رسد بهتر از روش‌های مرسوم می‌توانند ارزش در معرض خطر را مدل‌سازی کنند، محاسبه گردد از آنجایی که تمامی روش‌های اندازه‌گیری ریسک در مورد برآورد ارزش در معرض خطر (VaR)یک سبد دارایی فرض را بر این می‌گذارد که روند بازار ثابت است، بنابراین
حوادث بازار حدی ضرورت استفاده از یک روش خاص برای مدیران بحران را مشخص می‌سازد.
(دانلسون، (1998)).

از طرفی در چند سال گذشته ارقام بالا بزرگ‌ترین سقوط قیمت طلا (اونس) را نشان می‌دهد علاوه بر این کاهش‌های چشمگیر دیگری نیز در قیمت اونس طی چند مورد در ماه‌های نوامبر و آگوست
سال 2011 تجربه شده است. در پاره‌ای از موارد این کاهش قیمت اونس بیش از 100$ بوده است از این رو به نظر می‌رسد که مدل‌سازی بازدهی قیمت سکه با استفاده از نظریه ارزش حدی می‌تواند ابزار مناسبی برای مدیریت سبد دارایی باشد.

استفاده از تئوری ارزش حدی برای تجزیه و تحلیل بازار سهام و سکه بهار آزادی در ایران و محاسبه تخمین ارزش در معرض خطر با استفاده از تئوری ارزش حدی و مقایسه نتایج با تخمین ارزش در معرض خطر نرمال و تجربی و اینکه نتایج نشان می‌دهد که روش ارزش حدی در تخمین واریانس رویکردی بسیار محتاطانه‌تر از روش سنتی جهت تعیین نیازمندی‌ها/ ضرورت‌های سرمایه‌ای می‌باشد. ما
را با استفاده از طول‌های قطعه‌ای از هر ماه برای هم بازدهی مینیمم (موقعیت‌های طولانی) و هم بازدهی ماکسیمم (موقعیت‌های کوتاه) محاسبه می‌کنیم و همچنین تئوری ارزش حدیVaR را مطابق با شاخص حدی تخمین می‌زنیم.

از طرفی دانستن تأثیر رویدادهای بازار حدی اهمیت بسیار زیادی در مدیریت ریسک و نتایج ما برای برآورده کنندگان، بانک‌ها، مدیران بودجه و کسانی که موفقیت آنها بستگی به توانایی آنها در پیش‌بینی حرکت قیمت‌های سهام در این بازارها دارد مفید می‌باشد. در دنیای کسب و کار، امروزه برای پیشرفت و توسعه بازار سرمایه ضرورت وجود سیستم یکپارچه مدیریت ریسک و تحلیل‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک، بیش از پیش اهمیت یافته است، به گونه‌ای که یکی از اصلی‌ترین وجه تمایز سرمایه‌گذاران، اعم از حقیقی و حقوقی در دنیای رقابتی، اخذ استراتژی‌ها و جهت‌گیری‌های صحیح در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی است. (میرفضل فلاح‌شمس، 1389)

 

1-4- اهداف تحقيق

مدیریت پورتفولیو برای دارندگان طلا، سکه بهار آزادی و اوراق سهام.

از طرفی هدف ارائه این موضوع استفاده از فرضیه ارزش حدی برای تجزیه و تحلیل بازار سهام و سکه در ایران و شناسایی این نکته که کدام نوع از توزیع مجانبی ارزش حدی با حوادث تاریخی حدی بازار تناسب بیشتری دارد، است. درک تأثیر حوادث حدی بازار برای مدیران دوران بحران از اهمیت بسیاری برخوردار است.

محاسبه تخمین ارزش در معرض خطر با استفاده از تئوری ارزش حدی و مقایسه نتایج با تخمین ارزش در معرض خطر نرمال نشان می‌دهد که روش ارزش حدی در تخمین واریانس رویکردی بسیار محتاطانه‌تر از روش سنتی جهت تعین نیازمندی‌ها/ ضرورت‌های سرمایه‌ای می‌باشد. ما را با استفاده از طول‌های قطعه‌ای از هر ماه برای هم بازدهی مینیمم (موقعیت‌های طولانی) و هم بازدهی ماکسیمم (موقعیت‌های کوتاه) محاسبه می‌کنیم و هم‌چنین تئوری ارزش حدیVaR را مطابق با شاخص حدی تخمین می‌زنیم.

از طرفی دانستن تأثیر رویدادهای بازار حدی اهمیت بسیار زیادی در مدیریت ریسک و نتایج ما برای برآورده‌کننده‌گان، بانک‌ها، مدیران بودجه و کسانی که موفقیت آنها بستگی به توانایی آنها در پیش‌بینی حرکت قیمت‌های سهام در این بازارها دارد مفید می‌باشد. هم‌چنین ما حداکثر ضرر روزانه را از طریق محاسبه ارزش در معرض خطر به دست می‌آوریم.

 

1-5- هدف كاربردي

بهینه‌سازی سبد دارایی سرمایه‌گذاران مالی

 

1-6- سؤالات تحقیق

1-    متوسط زمان انتظار که نشانگر بازدهی روزانه پایین‌تر از یک آستانه خاص است کدام است؟

2-    برای یک دوره زمانی ثابت، احتمال مشاهده حداقل بازدهی روزانه پایین‌تر از آستانه 01/0- چقدر است؟

 

1-7- فرضيه‏هاي تحقیق

متوسط زمان انتظار برای یک شاخص که نشانگر بازدهی روزانه پایین‌تر از یک آستانه خاص است، معمولاً 3 روز می‌باشد.

هم‌چنین برای یک دوره زمانی ثابت، احتمال مشاهده حداقل بازدهی روزانه پایین‌تر از آستانه 01/0- برای یک ماه آینده حدود 10% است.

 

1-8- متغيرهاي تحقیق

متغیر وابسته این تحقیق ارزش در معرض ریسک مورد محاسبه بازار سهام و سکه می‌باشد.

متغیرهای مستقل این تحقیق شامل شاخص اصلی روزانه سهام (بازار بورس اوراق بهادار)، قیمت روزانه سکه بهار آزادی در ایران می‌باشد.

 

1-9- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)

جامعه آماری این تحقیق شامل شاخص روزانه بازار سهام ایران و نیز قیمت سکه بهار آزادی است.

نمونه آماری این تحقیق شامل شاخص روزانه بازار سهام ایران و نیز قیمت سکه بهار آزادی در طی
4 سال اخیر از تاریخ 5/1/88 الی 7/12/91 می‌باشد.

 

1-10- محدودیت‌های تحقیق

به علت نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار سکه دسترسی به اطلاعات روزانه قیمت سکه بسیار مشکل است لذا از منابع مختلف داده‌ها با هم مقایسه و برآورد می‌گردند.

 

1-11- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی

ارزش در معرض ریسک (Var[9]): حداکثر زیانی است که کاهش ارزش سبد دارایی برای دوره معینی در آینده، با ضریب اطمینان مشخصی، از آن بیشتر نمی‌شود. به عبارتی دیگر، Varبدترین زیان مورد انتظار را تحت شرایط عادی بازار و طی یک دوره زمانی مشخص و در سطح اطمینان معین اندازه می‌گیرد.

تئوری ارزش حدی (Evt[10]): تئوری ارزش حدی کا

[1]- Rational Behaviour

[2]-Movements

[3]-Volatilities

[4]- Basel

[5]-Credit

[6]-Operational

[7]-NYSE

[8]- Value-at-Risk

[9]- Value at risk

[10]- Extrem value teory.................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 17000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت قبلی : 270000 ریال

قیمت جدید : 17000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما