مشاهده / بستن موضوعات

اثرات پياده‏ سازی شهر الکترونيک بر مديريت شهری

دسته بندی: مدیریت
6940 بازدید

اين تحقيق به منظور تعيين و بررسي وضعيت شهر الکترونيک در همدان و يافتن راهکارهاي اجرايي شدن آن و تعيين اثرات پياده‌سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهر انجام گرفته است. به همين منظور، وضعيت شهر الکترونيک همدان از چهار منظر زيرساخت تکنولوژيک، زيرساخت فرهنگي و اجتماعي، بودجه و منابع مالي و نهايتاً زيرساخت نيروي انساني متخصص مورد بررسي قرار گرفته است. در حوزه زيرساخت فرهنگي و اجتماعي اقدام به طراحي پرسشنامه و توزيع آن بين شهروندان همداني شده و در سه حوزه ديگر از آمارهاي موجود استفاده گرديده است. در اين تحقيق از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي استفاده شده و حجم نمونه آماري 250 نفر بوده است. پس از شناخت وضع موجود، راهکارهاي تحقق شهر الکترونيک بررسي شده و اثرات پياده‌سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري بيان شده است. نهايتاً پس از بررسي‌هاي انجام گرفته مشخص گرديد، در حوزه زيرساخت فرهنگي و نيروي انساني، وضعيت نسبتاً خوبي در مقايسه با کشورهاي پيشرو در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود دارد اما در حوزه زيرساخت و همچنين از نظر ميزان بودجه تخصيصي براي فناوري اطلاعات و ارتباطات، تفاوت فاحشي با کشورهاي پيشرو وجود دارد.

 

واژگان کليدي: شهر الکترونيک، دوت الکترونيک، آمادگي الکترونيک، زيرساخت فرهنگي، زيرساخت تکتولوزيک، مديريت شهري


 200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 17000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

فصل اول: کليات تحقيق. 6

بيان مسأله. 7

پيشينه تحقيق. 9

اهميت و ضرورت انجام تحقيق. 11

سؤالات تحقيق. 12

اهداف تحقيق. 12

تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح. 13

قلمرو موضوعي. 13

قلمرو مکاني. 14

روش نمونه‌گيري. 14

فصل دوم: چارچوب نظري و پيشينه تحقيق. 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- مديريت شهري. 16

2-2-1- مفهوم مديريت شهري. 17

2-2-2- وظايف مديريت شهري. 21

2-3- ساختار مديريت شهري در ايران. 23

2-3-1- سطح کلان مديريت شهري در ايران. 24

2-3-2- سطح منطقه‏اي مديريت شهري. 26

2-3-3- سطح محلي مديريت شهري. 26

2-4- جامعه اطلاعاتي. 28

2-5- دولت الکترونيک. 30

2-5-1- تعريف دولت الکترونيک. 30

2-5-2- سازمان الکترونيکي و دولت الکترونيکي. 32

2-5-3- اهداف دولت الکترونيک. 33

2-5-4- ارکان دولت الکترونيک. 35

2-5-6- کسب و کار الکترونيک. 39

2-6- شهر الکترونيک. 41

2-6-1- مفهوم شهر الکترونيک. 41

2-6-2- زندگي الکترونيک. 43

2-6-3- شهروند الکترونيک. 43

2-6-4- شهرداري الكترونيكي. 45

2-6-5- مدل تعاملي شهر، شهروند، دولت و شهرداري الکترونيک. 45

2-7- شاخصهاي ارزيابي شهر الکترونيک (آمادگي الکترونيکي). 45

2-8- زيرساخت الكترونيك. 54

2-9- شهر الکترونيک در خدمت مديريت شهري. 56

2-9-1- سرويس رديابي با GPS. 61

2-9-2- سيستم اطلاعات جغرافيايي. 62

2-9-3- سيستم حمل و نقل هوشمند. 64

2-9-4- سيستم‏هاي پرداخت الکترونيکي. 65

2-10- وضعيت ايران در مقايسه با شاخص‏هاي بين‏المللي. 66

2-11- بررسي برترين شهرهاي الکترونيک دنيا. 69

2-12- شهرهاي الکترونيک در ايران. 72

2-13- وضعيت شهر الکترونيک در شهر همدان. 75

2-14- نتيجه‌گيري و تحليل. 78

2-14-1- تحليل وضعيت مديريت شهري. 79

2-14-2- تحليل وضعيت شهر الکترونيک. 80

2-15- مدل تحليل: تعامل بين کنشگران اصلي مديريت شهر در شهر الکترونيک  81

فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش. 84

3-1- مقدمه. 85

3-2- روش تحقيق. 86

3-3- منابع گردآوري داده‌ها. 87

3-4- روايي و پايايي پرسشنامه. 89

3-5- جامعه آماري. 90

3-6- روش نمونه‏گيري. 91

3-7- تعيين حجم نمونه. 92

3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها‌92

فصل چهارم: يافته‏هاي تحقيق. 94

4-1- مقدمه. 95

4-2- سوال فرعي اول. 96

5-2-1- توصيف مشاهدات. 96

4-2-2- تحليل بخش اول پرسشنامه. 98

4-2-3- تحليل بخش دوم پرسشنامه. 102

4-4- سؤال فرعي دوم. 104

4-5- سؤال فرعي سوم. 107

4-6- سؤال فرعي چهارم. 113

4-7- سؤال فرعي پنجم. 115

4-8- سؤال اصلي. 115

فصل پنجم: نتيجه‏گيري و پيشنهاد. 120

5-1- نتايج تحقيق. 121

5-2- پيشنهادات. 123

5-3- پيشنهاد به محققان آينده. 125

منابع. 126

پيوست‌ها. 130

پيوست يک: بيانيه اصول اجلاس اول جامعه اطلاعاتي. 130

پيوست دو: طرح کاري اجلاس اول جامعه اطلاعاتي. 145

پيوست سوم: پرسشنامه. 170

پيوست چهارم: راهنماي مدل CID براي محاسبه آمادگي الکترونيکي.. 174

 

فهرست اشکال

شكل 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 1: سطوح مديريت شهري در ايران. 24

شكل 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 2: ساختار مديريت شهري در ايران. 27

شكل 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 3: مدل مفهومي دولت الکترونيک. 32

شكل 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 4: مدل مفهومي كسب و كار الكترونيكي. 41

شكل 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 5: زندگي الكترونيكي و بسترهاي مورد نياز براي ايجاد آن. 43

شكل 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 6: شهروند الكترونيكي. 44

شكل 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 7: نمودار ارتباطات بين دولت، شهر، شهرداري الكترونيكي با شهروند الكترونيك  46

شكل 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 8: مدل مفهومي ارتباطي زيرساخت الكترونيك با ساير اجزاي شهر. 54

شكل 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 9: مدل مفهومي ارتباط زيرساخت، خدمات و شهر الكترونيكي. 55

شكل 10.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 10: بسترهاي مهم زيرساخت الكترونيك. 56

شكل 11.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 11: نمايي از پورتال شهر الکترونيک کيش. 73

شكل 12.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 12: نمايي از پورتال شهر الکترونيک مشهد. 74

شكل 13.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 13: نمايي از پورتال شهر الکترونيک همدان. 76

شكل 14.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 14: تعامل بين کنشگران اصلي مديريت شهر در شهر الکترونيک. 82

شكل 15.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 15: مدل تحقيق. 83

شكل 16.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 16: پراکندگي سني افراد نمونه آماري. 98

شكل 17.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 17: درصد مالکيت شخصي کامپيوتر. 99

شكل 18.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 18: ميزان آشنايي شهروندان با کامپيوتر. 99

شكل 19.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 19: ميزان شرکت شهروندان در دوره‌هاي آموزشي ICT. 100

شكل 20.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 20: مقايسه روشهاي دريافت آموزش ICT در بين شهروندان (درصد).. 100

شكل 21.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 21: مقايسه مكانهاي استفاده شهروندان از اينترنت. 101

شكل 22.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 22: ميزان تمايل شهروندان به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي شهري  102

شكل 23.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 23: ميزان اعتماد شهروندان به فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي. 102

شكل 24.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 24: سرانه فناوري اطلاعات و ارتباطات، ايران و ساير کشورها. 106

شكل 25.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 25: نمودار مقايسه‌اي زيرساخت تکنولوژيکي ICT همدان، ايران و ساير کشورها   110

شكل 26.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 26: نمودار مقايسه‌اي شاخص زيرساخت تکنولوژيکي ICT ايران و ساير کشورها، گزارش اکونوميست. 112

شكل 27.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 27: نمودار مقايسه‌اي شاخص سرمايه انساني ايران و ساير کشورها. 114

 

 

 

فهرستجداول

شكل 28.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 1: مقايسه مدلهاي مختلف سنجش آمادگی الکترونيک. 48

شكل 29.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 2: مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي بکار گرفته شده در مدل CID.. 49

شكل 30.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 3: ويژگيهاي فضاهاي شهري و فضاهاي الکترونيکي. 56

شكل 31.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 4: شاخص آمادگي دولت الکترونيک: 25 کشور برتر دنيا و ايران. 66

شكل 32.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 5 : شاخص آمادگي دولت الکترونيک ايران در سالهاي 2005 و 2008. 67

شكل 33.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 6: رتبه‏بندي کشورها بر اساس شاخص آمادگي الکترونيکي موسسه اکونوميست. 67

شكل 34.                     

قیمت قبلی : 220000 ریال

قیمت جدید : 17000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما