مشاهده / بستن موضوعات

عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

دسته بندی: مدیریت
3300 بازدید

موفقيت يك سازمان تنها در مجموعه اهداف روشني كه سازمان براي خودش قرار مي دهد تعيين مي گردد. براي بسياري از سازمانهاي خدماتی، سود يك هدف مهم هست و مي تواند تركيبي از نتايج مالي كوتاه مدت (افزايش منابع يا جريان نقدي) و افزايش ارزش ويژه ي برندباشد. عواملي چون كيفيت ادراك شده، وفاداری به برند، آگاهی برند وتداعی برند ابعاد تشكيل دهنده ارزش ويژه برند هستند".آکر "یکی از برجسته ترین دانشمندانی است که عوامل موثر بر ارزش ویژه برند را در قالب یک مدل ارایه نموده است .این مطالعه به ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه می پردازد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و نحوه گرد آوری داد ه ها از نوع پیمایشی است.بدین منظور پرسشنامه ای با 26 سوال طراحی گردیده است.

برای پاسخ به سوالات مطروحه 200 نفر از خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل4شرکت خصوصی بیمه گر آسیا، البرز، ملت و پارسیان که بیشترین سهم از بازار بیمه بدنه اتومبیل را دارا هستند به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب گردید روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید.

نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت ادراک شده،.وفاداری برند و تداعی گرها بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه ای به طور مستقیم تاثیر گذار است و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم موثر نمی باشد.

واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند، تداعی برند

 

 

 

 

 200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 17000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده.................................................................................................................................................................. 1

 

1-1- بیان مسئله ................................................................................................................................................ 3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق......................................................................................................................... 4

 

1-3- اهداف تحقیق............................................................................................................................................ 5

1-3-1- هدف اصلی.......................................................................................................................................... 5

 

1-3-2- هدف کاربردی..................................................................................................................................... 5

1-4- سئوالات تحقیق ....................................................................................................................................... 5

1-5- مدل نظری تحقیق..................................................................................................................................... 5

1-6- فرضیه های تحقیق.................................................................................................................................... 7

1-7- روش شناسی تحقیق................................................................................................................................. 7

1-7-1- نوع روش تحقیق.................................................................................................................................. 7

1-7-2- منابع جمع‌آوری داده ها ...................................................................................................................... 7

1-7-3- جامعه‌ی آماری..................................................................................................................................... 7

1-7-4- قلمرو تحقیق........................................................................................................................................ 8

1-7-5- روش نمونه‌گیری................................................................................................................................. 8

 

1-7-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها .............................................................................................................. 8

1-8- مشکلات و تنگناهای تحقیق ................................................................................................................... 8

 

1-9- واژگان تخصصی ..................................................................................................................................... 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

 

مقدمه................................................................................................................................................................. 10

2-1- مفاهیم برند............................................................................................................................................. 11

 

2-1-1- اهمیت برند........................................................................................................................................ 13

2-1-2- ارزش اقتصادی برند.......................................................................................................................... 16

 

2-1-3- برندینگ............................................................................................................................................. 16

2-1-3-1- برندینگ خدمات ......................................................................................................................... 17

2-1-4- مفهوم ارزش ویژه برند...................................................................................................................... 23

2-1-5- اهمیت ارزش ویژه برند ................................................................................................................... 28

2-1-6- رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند .............................................................................................. 30

2-1-6-1- رویکرد درون به بیرون ................................................................................................................ 30

2-1-6-2- رویکرد بیرون به درون ................................................................................................................ 33

2-1-6-3- رویکرد ترکییی.............................................................................................................................. 45

2-1-7-1- مدل ارزش ویژه برند آکر.............................................................................................................. 49

 

2-1-7-2- مدل ارزش ویژه برند کلر.............................................................................................................. 67

2-1-7-3- مدل ارزیابی دارایی برند رابکیم.................................................................................................... 70

2-1-7-4- مدل ایکویتر برند........................................................................................................................... 72

2-1-7-5- مدل اینتر برند................................................................................................................................ 72

2-1-7-6- مدل برندز...................................................................................................................................... 73

2-1-7-7- مدل رزونانس برند ....................................................................................................................... 74

2-1-8- مدل مفهومی تحقیق........................................................................................................................... 79

2-1-9- چهارچوب نظری تحقیق................................................................................................................... 80

2-1-10- آشنایی با صنعت بیمه...................................................................................................................... 83

2-1-10-1- مفاهیم بیمه.................................................................................................................................. 85

 

2-1-10-2- تاریخچه بیمه.............................................................................................................................. 87

2-1-10-3- خصوصی سازی صنعت بیمه .................................................................................................... 90

2-1-10-4- طرح تحول صنعت بیمه.............................................................................................................. 91

2-1-11- پیشینه تحقیق................................................................................................................................... 94

2-1-11-1- مروری بر تحقیقات گذشته خارجی........................................................................................... 94

2-1-11-2- مروری بر تحقیقات گذشته داخلی............................................................................................. 95

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................ 98

3-1- روش تحقیق........................................................................................................................................... 99

3-2- جامعه آماری........................................................................................................................................ 100

 

3-3- حجم نمونه تحقیق............................................................................................................................... 101

3-4- روش نمونه‌گیری................................................................................................................................. 101

3-5- منابع جمع‌آوری داده‌ها......................................................................................................................... 102

3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای......................................................................................................................... 102

3-5-2- پرسشنامه......................................................................................................................................... 102

3-6- ابزار سنجش پرسشنامه......................................................................................................................... 103

3-6-1- روایی پرسشنامه............................................................................................................................... 103

3-6-2- پایایی پرسشنامه............................................................................................................................... 103

3-7- مقیاس اندازه‌گیری................................................................................................................................ 105

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها................................................................................................................ 106

 

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه.............................................................................................................................................................. 108

4-1- آمار توصیفی متغیر جمعیت شناختی.................................................................................................... 109

4-1-1- آمار توصیفی میزان اهمیت انتخاب یک نام و نشان تجاری............................................................ 109

4-1-2- آمار توصیفی متغیر جنسیت............................................................................................................. 110

4-1-3- آمار توصیفی متغیر سن................................................................................................................... 112

4-1-4- آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات............................................................................................... 114

4-1-5- آمار توصیفی متغیر میزان درآمد ماهیانه........................................................................................... 116

4-1-6- آمار توصیفی متغیر میزان استفاده از بیمه نامه بدنه اتومبیل............................................................. 119

4-2- آمار استنباطی........................................................................................................................................ 120

 

4-2-1- آزمون نرمالیتی................................................................................................................................. 121

4-2-1-1- آزمون نرمالیتی متغیر وفاداری به برند ....................................................................................... 122

4-2-1-2- آزمون نرمالیتی متغیر کیفیت متصور شده................................................................................... 123

4-2-1-3- آزمون نرمالیتی متغیر تداعی برند ............................................................................................... 125

4-2-1-4- آزمون نرمالیتی متغیر آگاهی از برند .......................................................................................... 126

4-2-2- آزمون سئوالات تحقیق ................................................................................................................... 129

4-2-2-1- آزمون فرضیه اول ...................................................................................................................... 130

4-2-2-2- آزمون فرضیه دوم....................................................................................................................... 132

4-2-2-3- آزمون فرضیه سوم ..................................................................................................................... 134

4-2-2-4- آزمون فرضیه چهارم................................................................................................................... 137

 

4-2-3- رتبه‌بندی شاخص ها و متغیرها....................................................................................................... 139

4-2-3-1- رتبه بندی شاخص متغیر وفاداری به برند.................................................................................. 140

4-2-3-2- رتبه بندی شاخص متغیر کیفیت متصور شده............................................................................. 141

4-2-3-3- رتبه بندی شاخص متغیر تداعی برند.......................................................................................... 143

4-2-3-3- رتبه بندی شاخص متغیر آگاهی برند......................................................................................... 144

4-2-4- رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند...................................................................................... 145

 

 

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه.............................................................................................................................................................. 148

5-1- نتیجه گیری.......................................................................................................................................... 149

5-2- پیشنهادات............................................................................................................................................ 150

 

5-2-1- پیشنهادات مبتنی بر یافته‌های تحقیق............................................................................................... 151

5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی......................................................................................................... 154

نتیجه گیری..................................................................................................................................................... 156

منابع................................................................................................................................................................ 158

پیوست‌ها

پیوست شماره 1 پرسشنامه تحقیق................................................................................................................. 162

پیوست شماره 2 تجزیه و تحلیل های آماری................................................................................................. 163

شکل‌ها

شکل 1-1- مدل مفهومی آکر............................................................................................................................. 6

شکل 2-2- مدل نتمیر و همکاران................................................................................................................... 41

 

شکل 2-3- مدل تیلور و همکاران................................................................................................................... 42

شکل 2-4- دسته بندی رویکرد ارزش ویژه برند والستر................................................................................. 43

شکل 2-5- مدل ارزیابی ارزش ویژه برند جهانی............................................................................................ 47

شکل 2-6- چگونه ارزش ویژه برند ارزش زایی میک ند............................................................................... 51

شکل 2-7- ابعاد دانش برند کلر...................................................................................................................... 68

شکل 2-8- مدل برند یانگ و رابیم................................................................................................................. 72

شکل 2-9- هرم رزونانس برند........................................................................................................................ 77

شکل 3-1- رابطه جامعه و نمونه آماری........................................................................................................ 101

جداول

جدول 1-1- تعاریف ارزش ویژه برند............................................................................................................ 28

 

جدول 2-2- تحقیقات انجام شده بر روی ارزش ویژه برندکیم و کیم............................................................ 48

جدول 4-1- توزیع فراوانی میزان اهمیت انتخاب یک نام و نشان تجاری خاص........................................ 109

جدول 4-2- توزیع فراوانی جنسیت............................................................................................................. 110

جدول 4-3- جدول توافقی میزان اهمیت نام و نشان تجاری در مقابل جنسیت.......................................... 111

جدول 4-4- فراوانی نمونه برحسب سن...................................................................................................... 112

جدول 4-5- جدول توافقی میزان اهمیت نام و نشان تجاری در مقابل سن................................................. 113

جدول 4-6- توزیع فراوانی آزمودنیها برحسب تحصیلات........................................................................... 114

جدول 4-7- جدول توافقی میزان اهمیت انتخاب نام و نشان تجاری در مقابل تحصیلات......................... 115

جدول 4-8- فراوانی نمونه برحسب درآمد ماهیانه....................................................................................... 116

جدول 4-9- جدول توافقی میزان اهمیت انتخاب نام تجاری در مقابل درآمد ماهیانه.................................. 118


جدول 4-10- فراوانی آزمودنی ها برحسب زمان استفاده از بیمه نامه بدنه اتومبیل..................................... 119

جدول 4-11- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر وفاداری به برند .......................................................................... 122

جدول 4-12- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر کیفیت متصور شده...................................................................... 124

جدول 4-13- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر تداعی برند ................................................................................. 125

جدول 4-14- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر تداعی برند ................................................................................. 127

جدول 4-15- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر آگاهی از برند ............................................................................. 128

جدول4-16- نتایج آزمون ویلکاکسون دوطرفه متغیر وفاداری به برند ........................................................ 130

جدول 4-17- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر وفاداری به برند............................................................. 130

جدول 4-18- نتایج آزمون ویلکاکسون یک طرفه متغیر وفاداری به برند ................................................... 131

جدول 4-19- نتایج آزمون علامت یک طرفه متغیر وفاداری به برند............................................................ 131

 

جدول 4-20- نتایج آزمون ویلکاکسون دو طرفه متغیر کیفیت ادراک شده.................................................. 132

جدول 4-21- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر کیفیت ادراک شده......................................................... 133

جدول 4-22- نتایج ویلکاکسون یک طرفه متغیر کیفیت ادراک شده............................................................ 133

جدول 4-23- نتایج آزمون علامت یک طرفه متغیر کیفیت ادراک شده........................................................ 134

جدول 4-24- نتایج آزمون ویلکاکسون دو طرفه متغیر تداعی برند.............................................................. 136

جدول 4-25- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر تداعی برند ................................................................... 136

جدول 4-26- نتایج آزمون ویلکاکسون یک طرفه متغیر تداعی برند............................................................ 137

جدول 4-27- نتایج آزمون علامت یک طرفه متغیر تداعی برند................................................................... 137

جدول 4-28- نتایج آزمون ویلکاکسون دو طرفه متغیر آگاهی برند.............................................................. 138

جدول 4-29- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر آگاهی برند..................................................................... 139

 

جدول 4-30- خلاصه نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون و علامت........................................................... 140

جدول 4-31- نتایج آزمون فریدمن متغیر وفاداری به برند........................................................................... 140

جدول 4-32- رتبه بندی شاخص متغیر وفاداری به برند.............................................................................. 141

جدول 4-33- نتایج آزمون فریدمن متغیر کیفیت ادراک شده....................................................................... 142

جدول 4-34- رتبه بندی شاخص متغیر کیفیت ادراک شده.......................................................................... 142

جدول 4-35- نتایج آزمون فریدمن متغیر وفاداری برند................................................................................ 142

جدول 4-36- رتبه بندی شاخص متغیر تداعی برند..................................................................................... 143

جدول 4-37- نتایج آزمون فریدمن متغیر آگاهی برند................................................................................... 144

جدول 4-38- رتبه بندی شاخص متغیر آگاهی برند..................................................................................... 414

جدول 4-39- نتایج آزمون فریدمن عوامل موثر بر ارزش ویژه برند............................................................ 145

 

جدول 4-40- رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند............................................................................ 145

نمودارها

نمودار 2-1- ارزیابی کیفیت خدمات و محصولات......................................................................................... 23

نمودار 4-1- توزیع فراوانی انتخاب یک نام و نشان تجاری خاص.............................................................. 111

نمودار 4-2- فراوانی نمونه مربوط به جنسیت.............................................................................................. 111

نمودار 4-3- فراوانی نمونه مربوط به سن..................................................................................................... 113

نمودار 4-4- فراوانی نمونه برحسب تحصیلات............................................................................................ 115

نمودار 4-5- فراوانی برحسب درآمد ماهیانه................................................................................................. 118

نمودار 4-6- فراوانی آزمودنی‌ها برحسب مدت زمان استفاده از بیمه‌نامه شخص ثالث............................... 120

نمودار 4-7- نمودار فراوانی و نرمالیتی متغیر وفاداری به برند..................................................................... 124

نمودار 4-8- نمودار فراوانی و نرمالیتی متغیر کیفیت ادراک شده................................................................. 125

 

نمودار 4-9- فراوانی نرمالیتی متغیر تداعی برند............................................................................................ 127

نمودار 4-10- فراوانی نرمالیتی متغیر آگاهی از برند..................................................................................... 128

 

 

 

 

 

مقدمه

چنان‌كه می دانيد در قرن بيست و يكم تحولات تكنولوژي، حمل و نقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت‌آوري انجام پذيرفته كه در نتيجه آن بيمه‌ها را نيز از زواياي مختلف و با شتاب توسعه داده است.                               در حال حاضر 20 برند بيمه‌گر به صورت 1 شركت دولتي و 15 شركت خصوصي و 3 شركت بيمه غيردولتي در مناطق آزاد اقتصادي و 1 شركت بيمه اتكايي در كشور فعال مي‌باشند كه خدمات بيمه ای را در بيش از15200 نمايندگي و 270 كارگزاري ارائه مي‌دهند. هم‌اكنون ضريب نفوذ بيمه در ايران معادل 5/1 درصد توليد ناخالص داخلي است كه با احتساب حق بيمه‌هاي تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي حمايتي، اين ضريب معادل 6/4 درصد خواهد بود. در حالي كه در كشورهاي توسعه‌يافته حدوداً 17 درصد است. لذا مي‌توان متوجه شد كه دريافت حق بيمه‌هاي بالا، عدم آگاهي عمومي نسبت به كاركردهاي بيمه، كافي نبودن تأمين‌هاي ارائه شده توسط شركت‌هاي بيمه، تحميل شرايط يك‌طرفه و ارائه بيمه‌هاي سنتي به مردم، وجود آئين‌نامه‌ها و مقررات دست و پا گير الزام به رعايت نرخ‌هاي ثابت و اجتناب از تخفيف براساس مصوبات شوراي عالي بيمه، از جمله چالش‌هايي هستند كه كاهش فروش بيمه‌ها را در پي داشته‌اند. اگرچه طي يك دهه گذشته صنعت بيمه در ايران رشد قابل قبولي داشته اما هنوز آن‌طور كه بايد به نيازهاي اوليه مشتريان خود نگاه عميقي نکرده است.در سال های گذشته با افزایش تعداد شرکت های خصوصی بیمه گر رقابت میان آنها به طور چشم گیری افزایش یافته است. در نتيجه یکی از نکات كليدي در موفقيت استراتژي‌هاي بازاريابي درك رفتار مصرف‌كننده در تقابل با برندهاست. بدين‌ترتيب شناسايي نيازهاي مصرف‌كنندگان و عوامل اثرگذار در انتخاب آنها از بين برندهاي مختلف امري مهم به نظر مي‌رسد. از اين‌رو پژوهش حاضر در صدد است تا عوامل تأثيرگذار بر ارزش ویژه برند شركت‌هاي بيمه را مورد بررسي قرار دهد. اميد است نتايج اين پژوهش در جهت ارتقاي خدمات بيمه‌اي مطابق با مطلوبيت‌هاي ارزشي مصرف‌كنندگان، ارائه اطلاعات به مديران شركت‌هاي بيمه‌گر، تهيه استراتژي مناسب براي تأمين اطلاعات مورد نياز شركت‌ها و همچنين براي برنامه‌هاي حمايتي بيمه مركزي ايران از شركت‌هاي بيمه‌گر در جهت آزادسازي رقابت و حذف مقررات دست و پا گيرمفید واقع گردد.

 

 

1-1- بيان مسئله

با توجه به خصوصي شدن شركت‌هاي بيمه بدون شك با وجود فضاي رقابتي حاكم بر صنعت بيمه در سالهاي آينده براي به دست آوردن جايگاه مناسب در ذهن مشتريان به گونه‌اي كه وفادار به شركت بيمه باقي بمانند يكي از عواملي كه در رسيدن به چنين جايگاهي در ذهن مشتريان شركت های بيمه موثر است «ارزش ويژه برند» مي‌باشد. ارزش ويژه برند مطلوبيت نهايي يا ارزش افزوده‌هايي است كه يك محصول، كالا و يا خدمت به واسطه‌ي برند ايجاد مي‌كند. ارزش ويژه برند همانند يك دارايي براي شركت محسوب مي‌گردد كه گردش وجوه كسب و كار را افزايش مي‌دهد. ارزش ويژه برند يك مفهوم چند بعدي است كه با تقويت ابعادآن مي‌توان آن را افزايش داد. اين ابعاد عبارتند از: آگاهي از برند، تداعي برند، وفاداري به برند و كيفيت متصور شده(اکر1996 ص 20) يكي از دلايل اهميت مفهوم ارزش ويژه برند اين است كه بازاريابان با كمك برندهايي با ارزش ويژه بالا، مي‌توانند مزيت رقابتي به دست آورند. مزيت رقابتي شركت‌هاي بيمه‌اي كه داراي برند ارزشمندي هستند شامل فرصت‌هايي براي توسعه برند موفق و ايجاد موفقيت و ايجاد موانعي براي ورود رقبا به صنعت بیمه مي‌شوند. علي‌رغم اهميت روزافزون مفهوم ارزش ويژه برند،‌ ابزارهاي كمي براي اندازه‌گيري برند كه مبتني بر مشتريان باشد وجود دارد. با توجه به اين كه ارزش ويژه برند از ادراك مشتريان نشات گرفته مي‌شود براي مديران بسيار حائز اهميت است كه بتواند ارزش ويژه برند را در سطح مشتري اندازه‌گيري و ارزيابي نمايد. بنابراين با توجه به ورود بخش خصوصي به صنعت بيمه و ايجاد فضاي رقابتي بين شركت‌هاي بيمه توجه نكردن به منابعي كه بر ارزش ويژه برند تاثيرگذار است مي‌تواند اثرات مخربي در سهم بازار شركتهاي بيمه به جا گذارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2-1 اهميت و ضرورت تحقيق

امروزه اقتصاد كشورهاي پيشرفته به سمت خدماتي شدن هر چه بيشتر پيش مي‌روند به طوري كه درصد سازمان‌هاي خدماتي بالا رفته است. در ايران نيز تعداد مؤسسات خدماتي نسبت به چندين سال گذشته بیشتر شده است. لذا شرکت های بیمه به عنوان یکی از موسسات خدماتی درسالهای اخیر در ایران رشد زیادی داشته اند. بنا بر این با توجه به فضاي رقابتي حاکم بر صنعت بیمه یکی از راه های سودآوری شرکت های بیمه ایجاد تمایز میباشد. از طرف ديگر اين تمايز بايد به گونه‌اي باشد كه قابل كپي‌برداري توسط ساير رقبا نباشند از اين بابت استراتژي برندينگ ضرورت مي‌يابد بنا براین با توجه به فضاي رقابتي حاكم بر صنعت بيمه در سال‌هاي آينده، بدون شك برند شركت‌هاي بيمه‌اي مي‌تواند نقش اساسي در فروش خدمات شركت‌هاي بيمه‌اي داشته باشد. در سالهاي اخیر در خصوص برند درحوزه‌ي دانشگاهي تحقيقاتي صورت گرفته است اما در شركت‌هاي بيمه‌اي به نقش برند و اهميت آن توجه کمی شده است بنابراين با توجه به اين كه بيش از 45% سهم بازار بيمه كشور در اختيار يك شركت بيمه دولتي (ايران) قرار دارد و بسياري از مردم فقط با نام اين شركت بيمه‌اي آشنا هستند و با توجه به تحولات صنعت بيمه در سالهاي آينده،‌ مي‌توان با افزايش ارزش ويژه برند احتمال انتخاب يك برند قوي شركت بيمه را از ديدگاه مشتريان افزايش داد. به علاوه بالا رفتن ارزش يك برند باعث افزايش وفاداري، افزايش تمايل مشتريان به پرداخت قيمت بيش‌تر، و افزايش كشش مشتريان نسبت به نوسانات قيمتي خواهد شد. بنابراين با ارزيابي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند از ديدگاه مشتريان مي‌توان به اهميت و نقش مديريت بازاريابي در شركت‌هاي خدماتي مانند بيمه توجه بيش‌تري كرد تا مديران بازاريابي پس از ارزيابي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند اقدامات خود را بر اساس اهميت هريك از اين عوامل در نظر بگيرند.

 

 

 

 

 

3-1اهداف تحقيق

1-3-1 هدف اصلي:ارزیابی عوامل تاثيرگذار بر ارزش ويژه برند از نگاه مشتريان در شركت خدمات بيمه‌اي

2-3-1 هدف كاربردي: شناخت عوامل تاثيرگذار ابعاد ارزش ويژه برند در صنعت بيمه و ارائه راه‌حلهايي به منظور بهبود و توجه بيش‌تر به برند شركت‌هاي بيمه

4-1سوالات تحقيق

ـ عوامل اصلي تاثيرگذار بر ارزش ويژه برند از ديدگاه مشتريان شركت خدمات بيمه‌اي چيست؟

ـ ميزان اهميت هريك از عوامل تاثيرگذار در ارزيابي مشتريان از ارزش ويژه برند در شركت خدمات بيمه‌اي

چقدر است؟

5-1مدل نظری تحقيق

اولين كسي كه به منظور مفهوم سازي ارزش ويژه برند مدلي بر اساس هر 2 بعد رفتاري و ادراكي ارائه كرده است «آكر» است او براي ارزيابي ارزش ويژه برند از ديدگاه مصرف كننده 5 جزء را مطرح مي‌كند كه عبارتند: آگاهي از برند، وفاداري به برند، ‌كيفيت ادراك شده، تداعي برند و ساير دارايي‌هاي نظير حق امتياز، حق اختراع و... مزيت روش آكر تركيب دو بعد رفتاري و ادراكي در يك شاخص اندازه‌گيري ارزش ويژه برند است زيرا شواهد نشان مي‌دهد نگرش به تنهايي شاخص ضعيفي براي رفتار بازار بوده و استفاده از شاخصي مشتمل بر هر 2 بعد ادراكي و رفتاري باعث افزايش قدرت ارزيابي در اين زمينه مي‌شود هرچندکه ادراك مصرف كننده پيش نيازي براي آشكارسازي بعد رفتاري ارزش ويژه برند مي‌باشد از ديگر مزاياي اين مدل راحتي و تعداد ابعاد كم اين مدل است و نظريه‌پردازان زيادي آن را به صورت تجربي مورد آزمايش قرار داده‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aaker,david-managing brand equity.,free press,1991p9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-1   فرضيه‌هاي تحقيق

1ـ كيفيت ادراك شده بر ارزش ويژه برند به طور مستقيم تاثيرگذارو معنا دار است.

2ـ وفاداري به برند بر ارزش ويژه برند به طور مستقيم تاثيرگذارو معنا دار است.

3ـ تداعي برند بر ارزش ويژه برند به طور مستقيم تاثيرگذارو معنا دار است.

4ـ آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند به طور مستقيم تاثيرگذارو معنا دار است.

7-1 روش شناسی تحقیق

اين تحقيق از نظر هدف كاربردي است و از نظر گردآوري داده‌ها توصيفي مي‌باشد چون هيچ‌گونه دستكاري بر روي متغيرهاي تحقيق صورت نمي‌گيرد.

1-7-1 نوع روش تحقیق

نوع روش تحقيق توصيفي است و از نوع پيمايشي مي‌باشد .از نظر ماهيت مسائل تحقيق هم توصيفي است و هم تبييني است.

1-7-2 منابع جمع‌آوري داده‌ها

داده‌هاي اين تحقيق به صورت كمي و از طريق پرسشنامه جمع‌آوري مي‌شود.

استفاده از مقالات و کتب متعدد برای جمع آوری اطلاعات ثانویه

1-7-3 جامعه آماري

جامعه‌ آماري كليه خریدارن بیمه بدنه اتومبیل4 شرکت خصوصی بیمه گرآسیا،البرز ، ملت و پارسیان می باشند.

 

 

1-7-4 قلمرو تحقيق

قلمرو موضوعي: زير مجموعه علم بازاريابي و در حوزه‌ي ارزش ویژه برند از ديدگاه مشتريان

قلمرو زماني: از مهر 1389 تا دی سال 1389.

قلمرومکانی:5 نمايندگي از هر4 شركت خدمات بیمه ملت،.البرز،آسیا و پارسیان در5 نقطه جغرافیایی تهران

1-7-5 روش نمونه‌گيري

5نمایندگی از هر شرکت در 5 منطقه جغرافیایی تهران به طور تصادفی طبقه بندی شدند

1-7-6 روش تجزیه تحلیل داد ه ها

برای تجزیه و تحلیل داد ه ها از شاخص های آمارتوصیفی نظیر فراوانی ، درصد فراوانی، جداول و نمودار های توزیع فراوانی و نیز از آزمون های آمار استنباطی شامل.آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف،آزمون ویلکاکسون و آزمون علامت تک نمونه ای و فریدمن استفاده شده است.

1-8 مشكلات و تنگناهاي احتمالي تحقيق

ـ كمبود منابع فارسي در حوزه‌ي برند

ـ مدل‌هاي ارزش ويژه برند در دنيا مورد آزمون قرار گرفته و توسعه داده شده اما در ايران كم‌تر مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته است.

ـ عدم وجود سابقه تحقيقات مرتبط با موضوع پايان‌نامه در خصوص حوزه ارزش ویژه برند شرکت های بیمه

- یافته های تحقیق محدود به عوامل مرتبط با مدل نظری است و سایر عوامل مرتبط با ارزش ویژه برند شناسایی نشده است.

- محدودیت زمانی در انجام تحقیق و در نظر نگرفتن تمام شرکت های بیمه ای برای جمع آوری اطلاعات

 

1-9 تعريف واژگان اختصاصی

برند (Brand): يك برند، ابزاري است براي شناساندن و تفكيك محصولات و يا خدمات يك فروشنده     يا گروهي از فروشندگان از سايرين و تركيبي است از ويژگي‌هاي ملموس مانند نام، علامت و ... و ويژگي‌هاي ناملموس مانند هويت و تصوير برند (كاتر و كلر، 2007، ص 274).

ارزش ويژه برند (Brand Equity): ارزش ويژه برند، ارزشي است كه به يك محصول در هنگام اضافه شدن برند به آن اضافه مي‌گردد يا كم مي‌شود.

ارزش ويژه برند مشتري محور (Customer-Based Brand Equity): ارزش ويژه برند از ديدگاه مشتري است و باتوجه به اضافه قيمتي كه مشتري حاضر است به ازاي محصولات برند به نسبت ساير برندها پرداخت كند اندازه‌گيري مي‌شود.

ارزش اقتصادي برند (Value Equity): ارزيابي اقتصادي و غيرذهني مطلوبيت كالا يا خدمتي است كه برند ارائه مي‌دهد (كاتلر و كلر، 2007، ص 151).

وفاداري به برند (Brand Loyalty): ميزان ترجيح يك برند توسط مصرف‌كننده در مقايسه با جايگزين‌هاي نزديك (داكو،[1] 2008، ص 65).

كيفيت ادراك شده برند (Brand Perceived Quality): ادراك مشتري از كيفيت كلي يا برتري يك محصول يا خدمت با توجه به مقصود آن محصول يا خدمت در مقايسه با ديگر آلترناتيوها (كلر، 2008، ص 195).

تداعي برند (Brand Association): تداعي برند كه هويت برند را شكل مي‌دهد، به هر چيزي اطلاق مي‌شود كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در ذهن

[1]- Dacko..................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 17000 تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 220000 ریال

قیمت جدید : 17000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما