مشاهده / بستن موضوعات

طراحی و تبیین الگوی تأثیر فناوری اطلاعات بر فرایند مدیریت دانش درصنعت بیمه (مورد کاوی بیمه دانا)

دسته بندی: مدیریت
1699 بازدید

چکیده:
مديريت دانش در عصر جديد، تحولات شگرفي را در مباحث مديريتي ايجاد كرده است. با توجه به اينكه مديريت دانش، تنها به دانش كد شده و مستند شده(دانش آشكار) اكتفا نمي كند، بسياري از سازمان ها و شركت هاي جهان با تكيه بر دانش ضمني و آشكار خود، درصدد ارتقاي جايگاه رقابتي خود و افزايش اثربخشي و بهره وري خود هستند. مديريت دانش از چهار فرايند اصلي تشكيل شده است كه عبارتند از: شناسايي و توليد دانش، ذخيره سازي دانش، انتقال و انتشار دانش و به كارگيري دانش كه همگي در جهت تحقق اهداف فردي و سازماني به كار گرفته مي شوند. مديريت دانش بر سه ستون اصلي استوار است: افراد،فرايندها و تكنولوژي. از بين همه اين ستون ها فناوري اطلاعات، تغييرات زيادي را در دو دهه اخير در سيستم هاي مديريت دانش ايجاد كرده است.
در نتيجه تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و مديريت دانش در شركت بيمه دانا انجام شده است، كه در اين تحقيق مراحل مديريت دانش عبارتند از: شناسايي و توليد دانش، ذخيره سازي دانش، انتقال و انتشار دانش و به كارگيري دانش و مولفه هاي فناوري اطلاعات شامل: شبكه، امكانات نرم افزاري ، امكانات سخت افزاري و سرويس هاي تحت وب مي باشد. بدين منظور نمونه اي به حجم ٦٨ نفر از سطوح كارشناس ارشد به بالاي كليه شعب بيمه دانا در شهر تهران اخذ گرديد و پرسشنامه اي براساي طيف ليكرت از يك تا پنج بين آن ها توزيع شده و داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. پايايي سوالات پرسشنامه فناوري اطلاعات 852/ و پايايي سوالات پرسشنامه مديريت دانش 841/ بدست آمد كه نشان از پايا بودن ابزار جمع آوري اطلاعات دارد. همچنين نتايج حاكي از وجود رابطه معني دار بين فناوري اطلاعات و مديريت دانش بود.

 

 

217صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه و جامعه آماری قیمت 39900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه بیمه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


بررسی تاثير كاربرد فناوری اطلاعات بر ميزان بهره‌ وری سازمانی در شركت نفت

دسته بندی: مدیریت
1716 بازدید

بررسی تاثير كاربرد فناوری اطلاعات بر ميزان بهره‌ وری سازمانی در شركت نفت

چكيده
نيروي انساني مهمترين و گرانبهاترين سرمايه سازمانها محسوب مي شود.
شركت نفت مناطق مركزي ايران يكي از سه شركت بزرگ بالادستي توليد كننده نفت و گاز در كشور مي باشد كه توليد بيش از 65/0 گاز مصرفي و بخشي از نفت توليدي را بعهده دارد. اين شركت داراي سه شركت بهره برداري تابعه با نامهاي 1- شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي كه دفتر مركزي آن در شهر شيراز واقع است. 2- شركت بهره برداري نفت و گاز غرب كه دفتر مركزي آن در شهر كرمانشاه مي باشد . 3- شركت بهره برداري نفت و گاز شرق كه دفتر مركزي آن در شهر مشهد قرار دارد . شركت نفت مناطق مركزي ايران با كمك سه شركت تابعه خود مسئوليت توليد نفت و گاز در 11 استان كشور را كه شامل كليه مناطق خشكي كشور بجز حوزه تحت مسئوليت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب را بعهد دارد.
در ارتباط با استفاده از فناوري اطلاعات ( IT ) در اين شركت مي توان گفت كه استفاده از ساختارهايIT از مدت ها قبل وجود داشته است، اما رابطه استفاده از IT در اين شركت و بهره وري سازماني بررسي نشده بود تا بتوان راه كارهاي توسعه بيشتر اين منابع را پيدا كرد و بهره وري سازماني را از حالات گذشته به روشهاي نوين هدايت كرد و اين عامل را توسعه داد.
با توجه به موضوع، ويژگيها و جامعه آماري، نوع تحقيق توصيفي و روش آن پيمايشي است. سپس با استفاده از روشهاي مختلف مطالعاتي و همچنين استفاده از مدارك، اسناد و كتب دانشگاهها ، مراكز علمي و پژوهشي مختلف و اينترنت اطلاعات گردآوري شد. تعداد نمونه ها 123 نفر انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه، نسبت به جمع آوري دقيق و بدون نقص داده ها اقدام شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و همچنين با استفاده از آزمون پیرسن اطلاعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و پايا بودن از طريق آلفاي كرونباخ 94% محاسبه گرديد.
در اين پژوهش با توجه به آخرين مطالب علمي، ابداعات و خلاقيت هاي نو در فن آوري اطلاعات ( IT ) و بررسي رابطه متقابل اين عوامل به عنوان متغير مستقل و شاخص هاي بهره وري سازماني به عنوان متغير وابسته، نتيجه گيري شد كه براي رسيدن به حداكثر كارايي و اثربخشي و بهره ور نمودن كاركنان و در نهايت رسيدن به اهداف بهره وري سازماني، بايد از ساختارهاي IT و آموزشهاي مبتني بر فن آوري اطلاعات بعنوان متغير تعديل كننده استفاده كرد تا بهترين حالت بهره وري در سازمان حاصل شود.

 

137صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 36000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


ارزيابی بازدهی نسبی سرمايه گذاری فناوری اطلاعات (IT) در بهره وری بانک ملت

دسته بندی: مدیریت
1671 بازدید

چکيده:

درآغاز هزاره سوم ميلادی فناوری اطلاعات در زندگی روز مره بطور مداوم وپيش از هر زمان مشاهده میشود.پيشرفت های چشمگيری که در زمينه فناوری اطلاعات در چند دهه اخير انجام گرفته تمام بخش هایاقتصادی بخصوص صنعت بانکداری را تحت تاثير قرارداده است، بطور خاص بهره وری کل عوامل توليددر کشور های توسعه يافته از نيمه دوم دهه ١٩٩٠ افزايش يافته است. هر چند در حال حاضر اثرارزيابیفناوری اطلاعات بر رشد اقصادی وبهره وری مورد تائيد اقتصاددانان قرار گرفته است.
در اين مقاله ارزيابی بازدهی نسبی سرمايه گذاری فناوری اطلاعات (IT) در بهره وری بانک ملت بررسی می شود .به طور کلی روش های بررسی بازدهی سر مايه گذاری فناوری اطلاعات در بهره وری ، استفاده ازتابع توليد گسترش يافته برای سرمايه ونيروی کارفناوری اطلاعات است.در اين مطالعه از الگوی نظریوتجربی ،تابع توليد کاب داگلاس با لحاظ سرمايه ونيروی کار فناوری اطلاعات وبا استفاده از سری زمانی٧۶١٣-٨٧ وبه روش حداقل مربعات معمولی برآوردشده است.
نتايج برآورد نشان می دهد سرمايه ونيروی کار غير فناوری اطلاعات بيشترين تاثير را بر بازدهی و بهرهوری بانک داشته است اما نتيجه تحقيق نشان می دهد با وجود اينکه سرمايه گذاری فناوری اطلاعات بهنسبت کمتری در سرمايه گذاری غير فناوری اطلاعات درآمد بانک را افزايش می دهد اما بهره و وری نهائیسرمايه گذاری فناوری اطلاعات از سرمايه گذاری غير فناوری اطلاعات بيشتر است.
ب رعکس به ره وری نه ائی ني روي آار بخش فن اوری اطلاعات کمت ر از به ره وری نه ائی ني روي آار غي رفناوری اطلاعات است نتيجه مهمی که در اينجا بدست می آيد مديريت بانک را در جهت اصلاح ساختارنيروی کار فناوری اطلاعات هدايت می کند يعنی نشان می دهد تغييراتی بايستی در ساختار آن بوجود آورد.

150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 34900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 ارائه روشی برای اولويت‌ بندی صنايع ايران بر مبنای قابليت بازارسازی بين‌ المللی و تجارت الكترونيكی

دسته بندی: مدیریت
2298 بازدید

چكيده
موفقيت در راهبرد جهش صادراتي مستلزم شناسايي تحولات جهشي نظير تجارت الكترونيكي در عرصه تجارت بين‌الملل است. توسعه تجارت الكترونيكي مستلزم سرمايه‌گذاري در توسعه زيرساخت‌هاي مربوط به آن، در كشور است، لذا تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين راستا از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. مقاله حاضر با هدف تسهيل امر توسعه تجارت الكترونيكي و به منظور اولويت‌بندي زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري، اقدام به تبيين مدلي نموده است كه در آن صنايع مختلف از نظر قابليت بازارسازي بين‌المللي در تجارت الكترونيكي، اولويت‌بندي مي‌شوند. از جمله نتايج حاصل از تحقيق حاضر، اولويت‌بندي صنايع با ISIC چهار رقمي و دو رقمي مي‌باشد. تعيين راهبردهايي كه بتوان با استفاده از آن، زمينه موفقيت صنايع در بازارسازي بين‌المللي در تجارت الكترونيكي را افزايش داد، از ديگر نتايج ارائه شده در اين مقاله، مي‌باشد.


28صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 9900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


بررسی تاثير ميزان بكارگيری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شركت سهامی بيمه ايران در شهر تهران (از نظر مديران و معاونين)

دسته بندی: مدیریت
1346 بازدید

دوران جديد كه به عصر اطلاعات يا انفورماتيك معروف شده نويد دهنده جهاني نو با شيوه‌هاي نوين بكارگيري اطلاعات است. تاثير شگرفي كه فناوري اطلاعات در دو دهه اخير بر كار و زندگي بشر گذاشته در خلال تمدن چندين هزار ساله او سابقه ندارد. IT يا بعبارتي كاربرد علمي نظامهاي كامپيوتري توانسته علوم مختلف را ياري دهد كه هر يك گامي بلندبر داشته‌اند. (فلاح همت‌آبادي، 1382، صفحه 3)
سازمانها نيز در اين دوران به مثابه «مغزهاي پردازش كننده اطلاعات» در نظر گرفته مي‌شوند. سازمانها سيستمهاي اطلاعاتي هستند. هر جنبه‌اي از عملكرد سازمان بستگي به پردازش اطلاعات دارد و مديران تصميمات خود را از طريق پردازش اطلاعات اتخاذ مي‌كنند. با پيدايش اينترنت و اينترانت سازمانها مترادف با جريان اطلاعات گرديده‌اند. (مورگان به نقل از وارث 1380، صفحه 124)
همچنين در سازمانهاي امروزي مديران مجهز به رايانه‌هاي شخصي شده‌اند كه نه تنها امكان دسترسي به پايگاههاي مركزي داده‌ها را براي آنها فراهم مي‌كند بلكه به آنها اجازه مي‌دهد كه خود اطلاعاتي را ايجاد نموده و در پايگاههاي اطلاعاتي ذخيره نمايند. مديران در جوامع كنوني در جمع‌آوري اطلاعات و ذخيره‌سازي آن روي به عدم تمركز آورده‌اند. در ده سال آينده يافتن مديري كه بطور منظم از كامپيوتر براي نظارت بر فعاليتهاي سازماني خود و همچنين جمع‌آوري اطلاعات اوليه براي تصميم‌گيري استفاده نكند غيرعادي بنظر خواهد آمد غير معقول نيست كه پيش‌بيني كنيم در آينده بسيار نزديك سازمانها بر اساس شبكه اطلاعاتي خود ساختاربندي خواهند شد. در آينده مديران با استفاده از سيستم اطلاعاتي قادر خواهند شد كه به طور اثربخش فعاليتها را هماهنگ و كنترل نمايند و نياز به دوائر ستادي و تعداد زيادي از مديران مياني را كاهش دهند. استيفن را بينز در كتاب تئوري سازمان برخي از تبعات انقلاب حاصله در فناوري اطلاعاتي كه امكان وقوع آن هست را بدين گونه بر مي‌شمارد:
1- بوجود آمدن تركيبي از تمركز و عدم تمركز در سازمان
2- بوجود آمدن سازمانهاي تخت‌تر (سطح‌تر)
3- امكان كار كردن دهها ميليون نفر از كارگران و كارمندان در منزل

 

200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 +جامعه آماری قیمت 19000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


بررسی علاقه مشتریان بانک صادرات ایران برای اجرای CRM

دسته بندی: مدیریت
2238 بازدید

  بررسي علاقه مشتریان بانک صادرات ایران برای اجرای CRM

 

وقتي يک پروژه CRM شروع مي شود، بسياري از سازمان ها ممکن است بازگشت قابل توجهي را از آن انتظار داشته باشند، نظير: افزايش درآمد، کاهش هزينه. بسياري از سازمان ها پس از اجراي CRM همچنان در حال پرسيدن اين سؤال هستند که آيا اين سيستم منجر به رضايت مشتري  شده است و تا چه حد مؤفق بوده است؟ هنوز به طور واضح مشخص نيست که چرا و چگونه يک سيستم CRM مؤفق مي شود، در حالي که بقيه با شکست مواجه مي شوند

     لذا در اين پژوهش به بررسي علاقه مشتریان بانک صادرات ایران برای اجرای CRM میپردازیم که آیا از نظر آنها اجرای این فرایند تا چه اندازه باعث رضایت و بالا رفتن وفاداری آنها خواهد شد ؟ و آیا اصولا به نظر آنها این رویه میتواند باعث بالا رفتن کیفیت خدمات بانک گردد ؟

 

 

170 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 24000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی بازاریابی شرکت لبنیات کاله

دسته بندی: مدیریت
2277 بازدید

چکیده:
صنعت لبنی یکی از مهمترین بازارهایی است که رشد و پیشرفت تکنولوژی ماشین آلات، همچنین بهره مندی از تجربیات افراد متخصص و توسعه رشته های صنایع غذایی و پیشرفت های علمی موجود در این زمینه محیطی بسیار رقابتی ایجاد نموده که هر شرکتی برای ورود به بازار لبنی و حفظ بقای خود لازم است از یک سلسله شاخص هایی چون : توان مالی، بخش R&D قوی پیگیر و پیشرو، بازاریابی علمی و تخصصی، مدیریت توزیع و فروش سیستماتیک و علمی، پرسنل متعهد، با تجربه و تحصیل کرده و روند ارتقای شغلی مشخص و همچنین امنیت شغلی برخوردار باشد تا بتواند براحتی خود را با تغییرات محیطی تطبیق دهد. مقاله حاضر با مطالعه موردی شرکت لبنی کاله به عنوان یکی از شرکت های فعال در عرصه صنایع لبنی، و استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به شیوه SWOT به ارایه استراتژی های مناسب آن سازمان به عنوان نمونه ای از صنعت لبنی، در کشور پرداخته است. سپس استراتژی های ارایه شده با استفاده از روش ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک (QSPM) اولویت بندی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده وضعیت شرکت لبنی کاله در حالت رقابتی ( تنوع محصولی) قرار دارد و باید استراتژی های مناسب در جهت تقویت و حمایت از فرایندهای داخلی تدوین و اجرا گردد.
کلمات کلیدی: مدیریت استراتژیک، استراتژی های پورتر، مدل QSPM

 

 95صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جداول و نمودار ها قیمت 17000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری  02166479693

 

 


آسيب شناسی استراتژی ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن و ارائه راهكار جهت توسعه سياست های راهبردی با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

دسته بندی: صنایع, مدیریت
1689 بازدید

آسيب شناسی استراتژی ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن و ارائه راهكار جهت توسعه سياست های راهبردی با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
کارت امتیازی متوازن یکی از ابزارهای بسیار مشهور برای ارزیابی عملکرد سازمان ها به حساب می آید که به غیر از جنبه های مالی، جنبه های غیر مالی را مورد ارزیابی و پوشش قرار می دهد. کارت امتیازی متوازن تا کنون در حوزه های بسیار زیادی به کار گرفته شده است. در این تحقیق از کارت امتیازی متوازن به عنوان مبنا و مدل ارزیابی عملکرد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استفاده شده است. با توجه به اهمیت و نقش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در اعتلای معرفت و ارتقاء احساس مسؤولیت آحاد جامعه نسبت به پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، همچنین ایجاد خودباوری و تعهد در جامعه ایثارگران نسبت به ارزش ها و توانمندی هایشان و تأمین و ارائه خدمات لازم و کافی به آنان، ضرورت رهبری و تفکر راهبردی برای هدایت عالیه این سازمان آشکار می شود.
در این تحقیق علاوه بر تاکید بر اهمیت برنامه ریزی راهبردی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، به ترکیب تکنیک برنامه ریزی آرمانی و مدل کارت امتیازی متوازن جهت تبیین وضعیت راهبردی این سازمان پرداخته و گزینه های راهبردی مناسب برای توسعه سازمان مورد مطالعه را پیشنهاد نموده است. داده های اصلی این تحقیق از طریق پرسش نامه از میان 40 نفر از مدیران و معاونین سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران جمع آوری شده است. در این تحقیق از 3 پرسش نامه جهت ارزیابی وضعیت موجود سازمان، مقایسات زوجی مناظر و تعیین ضرایب فنی مدل برنامه ریزی آرمانی استفاده شد. نتایج این پژوهش نه تنها می تواند به طور کاربردی برای برنامه ریزی بهبود سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به کار گرفته شود، بلکه در توسعه مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دولتی نیز موثر است.
نتایج بدست آمده از این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:
با توجه به ارزیابی وضعیت موجود سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و با رویکرد مدل BSC، این سازمان در منظر فرایندهای داخلی دارای مزیت نسبی می باشد. و در نقطه مقابل منظر فرایندهای داخلی، منظر مالی با کمترین امتیاز قرار دارد.
نتایج حاصل از حل مدل GP نشان می دهد که سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای رسیدن به سطحی مطلوبتر، باید بر سه گزینه راهبردی زیر تمرکز نماید.
1- رشد مالی
2- رضایت مشتریان (جامعه هدف)
3- توسعه فرایند های اجتماعی

كلمات كليدي: برنامه ریزی راهبردی ، برنامه ریزی آرمانی، کارت امتیازی متوازن ، تصميم گيري چند تابع هدفه

 

 

106صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پرسشنامه دارد قیمت 49000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم قرآن و حدیث در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


بررسی رابطه مدیریت استرس و بهره وری کارکنان

دسته بندی: مدیریت
1634 بازدید

بررسی رابطه مدیریت استرس و بهره وری کارکنان

چكيده
هدف از این مطالعه بررسی رابطه مديريت استرس و بهره وري كاركنان شهرك صنعتي آمل واقع در استان مازندران است. بخش صنعت یکی از بخش های مهم کشور بشمار می رود و با در نظر داشتن این امر که در این بخش کارکنان زیادی فعالیت دارند، توجه به عوامل موثر بر بهره وری و عملکرد آنها از بدیهیات است. یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد و بهره وری کارکنان؛ استرس می باشد. بنابراین باید در زمینه مدیریت این فاکتور زیان بخش اقداماتی صورت پذیرد. مبانی نظری در زمینه بهره وری نیروی انسانی از مدل بهره وری هرسی و گلد اسمیت و مبانی نظری در زمینه مدیریت استرس از چارچوب رفتارهای مثبت مدیریتی جهت مقابله با استرس دونالدسون و همکاران (2011) اتخاذ گردیده است. پژوهش حاضر از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می گردد. از نظر هدف؛ پژوهش حاضر کاربردی است. روش تحقیق به لحاظ جمع آوری داده ها، میدانی است و از سه پرسشنامه اطلاعات زمینه ای، بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت و مدیریت استرس دونالدسون و همکاران(2011) بهره گیری شده است. جامعه آماري اين تحقيق را كليه مديران ارشد، مياني و عملياتي واحدهای صنعتی مستقر در شهرك صنعتي آمل که تعداد کارکنان شاغل در آنها تا پایان آبان ماه 1390 بیش از 50 نفر بوده است تشکیل می دهد که حجم آن 800 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 150 نفر تعیین شد و در نهایت با استفاده از روش نمونه گیری گروهی؛ حجم نمونه در هر طبقه تعیین گردید. به منظور تجزيه و تحليل داده های پژوهش از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي بهره گيري شد. به منظور آزمون فرضيات پژوهش از آزمونهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون ، آزمون t براي نمونه هاي مستقل و آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.
نتيجه حاصل از آزمون فرض اصلي حكايت از اين امر داشت كه بين مديريت استرس (۰۰١/۰P=) و بهره وري كاركنان شهرك صنعتي مذكور رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. نتايج حاصل از آزمون هشت فرضيه فرعي حكايت از اين امر داشتند كه بين چهار شاخص مديريت استرس از جانب مديران يعني: احترام و مسئوليت پذيري (۰۰٥/۰P=) ، مديريت و ابلاغ كار موجود و آتي (۰۰٢/۰P=)، مديريت كاركنان در گروه (۰١/۰P=) و استدلال و مديريت وضعيت هاي مشكل (۰۰٤/۰P=) و بهره وري كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. سطح بهره وري كاركنان و مديريت استرس آنان از ديدگاه مديران زن و مرد در جامعه آماري تفاوت معناداري ندارد. سطح بهره وري كاركنان و مديريت استرس آنان در جامعه آماري تحت تاثير متغيرهاي زمينه اي (سن، ميزان تحصيلات، عنوان شغلي، سابقه خدمت و وضعيت استخدامي) مديران نیست.

پیشنهادات: پیشنهاد می شود ارتقاء سطح احترام و مسئولیت پذیری مدیران، سطح مدیریت و ابلاغ کار موجود و آتی از جانب مدیران، ارتقاء مدیریت کارکنان در گروه و استدلال و مدیریت وضعیت های مشکل از جانب مدیران در زمره اهداف مهم سازمان قرار گیرد.

واژگان كليدي: بهره وري، مديريت استرس، احترام و مسئوليت پذيري، مديريت و ابلاغ كار موجود و آتي، مديريت كاركنان در گروه، استدلال و مديريت وضعيت هاي مشكل.

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


ارائه مدل هايی از رفتار مصرف کننده آنلاين در محيط تجارت الکترونيک وکاربرد آن ها در طراحی سيستم های بازاريابی آنلاين

دسته بندی: صنایع, مدیریت
1309 بازدید

ارائه مدل هايی از رفتار مصرف کننده آنلاين در محيط تجارت الکترونيک وکاربرد آن ها در طراحی سيستم های بازاريابی آنلاين

چکيده
ابزار عمده ي رسيدن به اهداف بازاريابی، ارتباطات است و اينترنت جديدترين و مؤثرترين وسيله ي ارتباطي مي باشد. ابزاري را که اينترنت در تسهيل تجارت الکترونيک فراهم مي کند غالباً تفاوت فاحشي با ديگر اجزاي تجارت الکترونيک دارد. قبول خريد اينترنتي و انجام آن تا حد زيادي به ارتباطات مصرف کننده و چگونگي تعامل افراد با کامپيوتر بستگي دارد.
اين تحقيق در نظر دارد تا در راستاي توسعه ي بازاريابي الکترونيک، روشي را براي آنلاين کردن سيستم هاي بازاريابي سازمان ها ارائه دهد تا مديران را در جهت کسب بيشترين درآمد و رسيدن به بيشترين منفعت حمايت کند. از آنجايي که مشکل بزرگ روش هاي سنتي،عدم توجه به تعامل با مشتريان و عدم در نظر گرفتن نيازها، شرايط و نگرش مشتريان است، در سيستم بازاريابي آنلاين بايد به مدل هاي رفتاري مشتريان توجه شود. در نتيجه در اين رساله، مدل هاي مختلف رفتار مصرف کننده ي آنلاين در محيط تجارت الکترونيک و هم چنين الگوهاي بازاريابي کلاسيک بويژه الگوهاي آميخته بازاريابي معرفي گرديد و مدل آميخته ي بازاريابي 2P+2C+3S که شامل 7 عنصر مي باشد و مناسب براي تحليل و تصميم گيري در فضاي مجازي و اينترنتي است، به عنوان الگوي بازاريابي مناسب براي بازاريابي الکترونيک انتخاب گرديد. در اين مدل ها مفاهيمي مطرح شده است که در آنها باورهاي مشتري را که به ترجيح انجام خريد اينترنتي نسبت به خريد از فروشگاه هاي سنتي مي¬انجامد، تقويت مي کند و هم چنين ادراک مشتريان از اعتماد در خريد الکترونيکي و تصميم گيري مشتريان را بيان مي کند. با ذکر تعاريف تجارت الکترونيک و اينترنت و گرايش به اعتماد و بيان مزاياي خريد الکترونيک و تجارت الکترونيک ميزان پذيرش تجارت الکترونيک توسط مصرف کننده مورد توجه قرار مي گيرد که در نهايت منجر به خريد الکترونيک مي شود. با تحليل رفتار مصرف کننده که عاملي کليدي براي موفقيت کسب وکار الکترونيک است، مديران سازمان را در جهت تصميم گيري براي فراهم آوردن سيستم بازاريابي آنلاين مناسب و امن هدايت مي کند.

کلمات کليدي:
تجارت الکترونيک، رفتار مصرف کننده آنلاين، گرايش خريدار، بازاريابی اينترنتی، مدل رفتاري مصرف کننده آنلاين، اعتماد الکترونيکي، سهولت خريد، قصد خريد آنلاين، گرايش به خريد آنلاين، خريدار آنلاين، آميخته ي بازاريابي اينترنتی

 

141صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 49000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 
تماس با ما
کد تماس با ما