مشاهده / بستن موضوعات

بررسی رابطه بين كيفيت زندگی كاری و تعهد سازمانی كاركنان در مركز بهداشت

دسته بندی: مدیریت
1332 بازدید

چكيده :
در اين تحقيق، رابطه بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان در مركز بهداشت شهرستان ساري مورد بررسي قرار گرفته است. ارتقاي تعهد سازماني كاركنان يكي از اهداف مديران و كارگزاران سازمانها است كه اين مقوله ضمن تاثير پذيري از عوامل انساني، فيزيكي ، محيطي، رفاهی انگيزشي و عواملي ديگر بر مواردي از جمله كارايي، اثر بخشي و بهره وري سازماني موثر است. تعهد سازماني از جمله مسائلي است كه تحت تاثير كيفيت زندگي كاري قرار مي گيرد و بيش از هر چيز ناشي از اعتقاد شديد فرد به سازمان و پذيرش اهداف سازماني و تلاش درراه رسيدن به آن اهداف مي باشد. در پژوهش حاضر از الگوي كيفيت زندگي «والتون» استفاده شده كه داراي هشت مولفه مي باشد و نه فرضيه تحقيق شامل : « بين 1- پرداخت منصفانه ، 2-محيط كار ايمن و سالم 3- فرصت رشد و امنيت شغلي مداوم ، 4- قانون گرايي در سازمان ، 5- وابستگي اجتماعي زندگي كاري ، 6-فضاي كلي زندگي ، 7- يكپارچگي و انسجام اجتماعي و 8- توسعه قابليت هاي انساني با تعهد سازماني كاركنان » رابطه وجود دارد و 9- مولفه هاي كيفيت زندگي كاري قدرت پيش بيني كنندگي تعهد سازماني كاركنان را دارند . اين پژوهش به صورت مطالعه پيمايشي انجام گرديد وبه لحاظ نوع تحقيق، از نوع توصيفي – همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق، كليه كاركنان رسمي مركز بهداشت شهرستان ساري به تعداد 90 نفر مي باشد و شيوه نمونه گيري به صورت تصادفي و براساس جدول كرجسي و مورگان انتخاب شده كه تعداد نمونه 73 نفر بوده است.
براي جمع آوري داده ها و اطلاعات لازم از دو پرسشنامه كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني استفاده شده كه پرسشنامه اول حاوي 30 سوال و پايايي آن 86/0 و پرسشنامه دوم حاوي 14 سوال و پايايي آن 75/0 بوده است.براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spss و روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان داده است كه بين شش مولفه از كيفيت زندگي كاري شامل پرداخت منصفانه، فرصت رشد و امنيت شغلي مداوم، قانون گرايي در سازمان، وابستگي اجتماعي زندگي كاري، يكپارچگي و انسجام اجتماعي و توسعه قابليتهاي انساني با تعهد سازماني كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.

 

 105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری قیمت 21000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی اعضای هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دسته بندی: مدیریت
1386 بازدید

چکیده تحقیق
موضوع تحقیق بررسی عوامل مو ثر برتعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی  شناسايي و بررسي رابطه ميان عواملي چون ارتقاء علمی، تأمین امکانات رفاهی، میزان حقوق دریافتی و وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی را با « تعهد سازمانی » تمركز داشته است.
سؤالات تحقيق بر اين تكيه داشته است كه اولاً عوامل موثر بر ایجاد توسعه و بهبود تعهدات سازمانی اعضای هیأت علمی کدام است و ثانیاً روند آن در واحدهاي دانشگاهي استان چه وضعيتي دارد؟ و ثالثاً نوع، میزان، و چگونگی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء تعهد سازمانی اعضاء هیأت علمی و همچنين موانع ضدانگیزشی کاهش تعهد سازمانی اعضاءهیأت علمی چگونه است؟
روش تحقيق توصيفي ـ پيمايشي و به صورت زمينه‌يابي انتخاب گرديده و جامعه آماری آن کلیه اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌هاي آزاد اسلامی استان مازندران را شامل گرديده است که شامل 380 نفر با حجم نمونه 191 نفر كه 110 نفر از آن به پرسشنامه ارسالي جواب کامل داده‌اند.
ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه و شامل 28 سوال با مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت ( خیلی موافقم، موافقم، نمی‌دانم، مخالفم و خیلی مخالفم ) تنظيم گرديده كه علاوه بر فرضيات مشخصات فردي آزمودني‌ها را مورد ارزيابي قرار مي‌داده است.
تجزيه و تحليل داده‌ها و براي انتخاب فرضيه‌ها از نرم‌افزار SPSS با دو روش آمار توصیفی جهت دسته‌بندی، محاسبه درصدها، رسم نمودار، محاسبه شاخص‌های مرکزی و پراکندگی وآمار استنباطی از آزمون مجذور خي ( X2 ) جهت تعمیم نتایج نمونه به جامعه تحقیق بهره گرفته شده است.
نتایج حاصله رابطه معنی‌داري میان ارتقاء اعضای هیأت علمی، تأمین امکانات رفاهی حقوق دریافتی و وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی با تعهد سازمانی در دانشگاه‌هاي آزاد اسلامی استان مازندران را به شرح زير نشان مي‌دهد:
1. فراهم آوردن امکانات برای اعضای هیأت علمی جهت شرکت در مجامع داخلی و خارجی.
2. تهیه مسکن و دیگر امکانات رفاهی برای اعضای هیأت علمی و خانواده آنها.
3. فراهم نمودن امکانات لازم به منظور چاپ مقالات و کتاب تأليفي و ترجمه اعضای هیأت علمی در حداقل زمان ممكن.
4. تأمین نيازهاي مالی اساتید با توجه به نرخ تورم و روند افزايش تدريجي هزينه‌ها.

 

116صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 27000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

دسته بندی: مدیریت
2158 بازدید

چکیده
موضوع اصلي این پژوهش بررسی تاثیر هوش سازمانی بر اثر بخشی مدیران مدارس شهرستان آمل است ؛اگر مديران ما داراي ويژگي اثر بخشی مدیران باشند مي توانند موجب بهبود آموزش و اشتیاق معلمان به كار شوند و در آينده موجبات رشد و توسعه جامعه را فراهم آورند .
در این پژوهش برآنیم تا به تبیین رابطه رابطه چشم‌انداز استراتژيك ،اعتقاد به سرنوشت مشترك ، عملكرد كاركنان در خصوص ميل به تغيير ، تاثیر روحيه ، شاخص اتحاد و توافق ،كاربرد دانش و برخورد مديران در رابطه با عملكرد كاركنان بر اثر بخشی مدیران بپردازیم .
متغير مستقل مورد مطالعه تحقيق هوش سازمانی و متغير وابسته در اين تحقيق اثر بخشي مديران می باشد . این تحقیق از نظر شيوه جمع¬آوری اطلاعات، توصيفي از نوع زمینه یابی است است.
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش سازمانی و اثر بخشی مدیران می باشد. .قلمرو زمانی تحقیق سال تحصیلی 90-89 می باشد. و قلمرو مکانی تحقیق، مدارس ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه شهر آمل می باشد.
جامعه آماري این پژوهش مديران زن و مرد در سال تحصيلي 90-89 در سه پایه ابتدایی،راهنمایی ،دبیرستان دختران و پسران در شهر آمل می باشد. كه تعداد كل آنها 451 N=نفر مي باشد .
در اين تحقيق به دليل محدود بودن جامعه آماري به استناد جدول گرجسي و مورگان (برآورد حجم نمونه از روي حجم جامعه ) 208N=نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند .
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس اهداف و سئوالات اصلی تحقیق ساخته شده است. برای ساخت ابزار پژوهش، ابتدا محقق بسیاری از منابع مرتبط را بررسی نموده، و سپس نظر و پیشنهادات اساتید راهنما، مشاور و مسئولین و متخصصان در تدوین پرسشنامه به کار بسته شد. در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل یافته ها تمامی فرضیه ها تایید شدند .

 

 97صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر

دسته بندی: روانشناسی, مدیریت
2041 بازدید

مدت زمان كاري پرسنل مركز توانبخشي و همچنين كاركنان خدماتي اين مركز بطور متوسط 12 ساعت در روز مي باشد ولي ساعت كاري مراقبين در مركز توانبخشي باران مهر به صورت شيفتي (24 ساعت شيفت كاري و 48 ساعت استراحت) مي باشد و در هر شيفت 2 مراقب براي نگهداري از بيماران گذاشته مي شود. ساعت ورود كاركنان مركز توانبخشي باران مهر در طول هفته 8 صبح و ساعت خروج آن ها 8 عصر مي باشد. و كاركنان بايد تا پايان ساعت كاري خود حتي اگر كارشان هم تمام شده در مركز بمانند و حق خروج از مركز را تا زمان اتمام ساعت كاري خود ندارند. ساعت استراحت كاركنان 1 - 12 مي باشد كه در عرض اين يك ساعت بايد كارهاي شخصي خود را به اتمام برسانند. براي گرفتن مرخصي بايد از قبل فرم مرخصي گرفته و پركرده و به مسئول قسمت مربوطه تحويل بدهند و همچنين مرخصي هاي ساعتي و نيمروزي خود را بايد از يك روز قبل اطلاع دهند.

مدت مرخصي در طول مدت سال نمي تواند بيش از 30 روز باشد.

 

 

 

 79صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و جامعه آماری دارد قیمت 9700 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693بررسی رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان

دسته بندی: روانشناسی, مدیریت
2972 بازدید

بررسی رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان مطالعه موردی ایزوگام بام گستر دلیجان

 

تحقیقات و بررسی های انجام شده و نیز تجربیات روزانه حاکی از آنند که تعداد قابل توجهی از کارمندان در عاطفه، ادراک، تفکر خود علایم  نشانه هایی را بروز دهند که بیانگر افسردگی آنان است. این عارضه افسردگی، علاوه بر آن که موجب کاهش کارایی شغلی و اجتماعی کارمندان می شود آنان را به مشابه کودکانی خجول و گوشه گیر و ناامید، درمانده و فاقد اعتماد به نفس بالا و ... انگشت نمای همکارا نشان می سازد و مانع  از به فصل درآمدن و بروز توانمندیهای بالقوه این افراد می شود.

گرچه کارمندان افسرده در خانواده افرادی آرام و حتی منفعل هستند و دردسرها و شیطنت های کمتری در خود نشان می دهند ولی تفاوت رفتاری آنها با دیگر افراد موجبات نگرانی خانواده را فراهم می آورد و ممکن است آنان را برانگیزاند تا در پی کمک و چاره برآیند (به نقل از پایان نامه نرگس خاتون درویش).

سازمان مدیریت جهانی سال 2001 را به بهداشت روان اختصاص داد. در سال 1990 در میان 10 علت اول ناتوانی در جهان از 5 علت مربوط به اختلالات روانی اولین عامل، افسردگی تک قطبی است. در حال حاضر افسردگی چهارمین علت بیماریهای شایع در جهان می باشد. افسردگی تک قطبی است. و طبق برآوردهای انجام شده تا 2020 دومین، علت شایع بیماری در جهان افسردگی خواهد بود. بر اساس آمار WHO در حال حاضر 340 میلیون نفر درجهان از افسردگی رنج می برند.

بنا به گفته همین سازمان مسائل عصبی – روانی سبب بخش عظیمی از ناتوانی ها و درد و رنج بشر است. کمبود تحقیق در خصوص این پدیده کارمندان موجب ناشناخته ماندن ابعاد و جنبه های مختلف آن شده است و هر نوع اظهارنظر در خصوص آن تنها ملاکی بر تحقیقات دیگران و داد­های نظری است.

حال با توجه به این که قشر عظیمی از جمعیت کشورها را کارمندان تشکیل می دهد بنابراین آینده کشور ما بستگی به اینان دارد. مطمئناً اگر بتوان با تشخیص به موقع مسائلی که باعث افسردگی آنان می شود را شناخت و موانع را از سر راه آنان برداشت، آنان با روحیه بهتری خواهند توانست در محیط کاری پیشرفت نمایند.

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و جامعه آماری دارد قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 


بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی

دسته بندی: مدیریت
2619 بازدید

چکيده
مدیریت دانش که یکی از راه های بهبود بخشیدن به شرایط بقا سازمان است، زمانی به طور موفقیت آمیز در سازمان اجرا می گردد که از قبل زمینه فرهنگ مناسب با این نظام بسترسازی شده باشد. چراکه هدایت نمودن دانش موجود در سازمان یک امر مردمی است و به طورکامل مربوط به منابع انسانی می گردد و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان می باشد. لذا سازمان باید برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و بر اساس آن عمل نمایند.
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام انجام گرفته است.
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) در شهر ایلامبه تعداد 278 نفر می باشد تعداد افراد نمونه 162 نفر می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی جهت سنجش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره می باشد. پاسخ دهندگان وضعیت فرهنگ سازمانی را در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) متوسط و وضعیت مدیریت دانش را قوی ارزیابی کرده اند و نتایج حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن با مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) در شهرستان ایلام رابطه معناداری وجود ندارد. و همچنین مشخص شده که از بین مولفه های فرهنگ سازمانی در پیش بینی مدیریت دانش فقط مولفه های حمایت مدیریت و تعلق سازمانی قادر به پیش بینی مدیریت دانش هستند و سهم تعلق سازمانی در پیش بینی مدیریت دانش کمی بیشتر از حمایت مدیریت می باشد.
واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش،

 

157صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 34000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


بررسی تأثیر رفتار اخلاقی كاركنان بر رضايت شغلی كاركنان

دسته بندی: مدیریت
3138 بازدید

چکیده:
مفاهیم رضایت شغلی ،عدالت سازمانی ،رفتار اخلاقی وتعهد سازمانی به دلیل اهمیت حفظ نیروی انسانی برای سازمانها بسیار زیاد می باشد. شاید بتوان گفت كه كارمندان ،مشتریان كاردر سازمانها هستند و همچنان كه سازمان ها جهت جلب رضایت مشتریان بیرونی از سیاست ها و استراتژیهای مختلفی بهـره می برند، می بایستی جهت راضی نگه داشتن نیروهای متخصص نیز راهكارهای علمی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. بدین منظور باید از طریق بررسی های سالیانه نسبت به شناسایی نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمین رضایت و به تبع آن ایجاد تعهد اقدام نمایند. این پژوهش با هدف بررسی نقش عدالت ،تعهد ورفتار اخلاقی بر رضایت كاركنان ، در یك نمونه تصادفی370 نفری از كاركنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان 1391، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش ازنطر هدف كاربردی واز نوع رابطه ای بوده و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع همبستگی و معادلات ساختاری محسوب می‌گردد. داده های حاصل از پرسشنامه های مربوط با استفاده از تكنیك تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده است. بررسی فرضیات تحقیق از طریق معادلات ساختاری ونرم افزارلیزرل، بیانگر وجود رابطه بین عدالت توزیعی و رفتار اخلاقی كاركنان است. بین عدالت رویه ای و رفتار اخلاقی كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.بین عدالت توزیعی و رضایت شغلی كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود ندارد.بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و تعهد سازمان كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. اما بین عدالت رویه ای و رضایت شغلی كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.
کلید واژه ها:
عدالت سازمانی، تعهد، رفتار اخلاقی، رضایت شغلی .


136صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 35000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


رابطه بين رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی كاركنان واحدهای مالی دستگاههای اجرایی

دسته بندی: مدیریت
2729 بازدید

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بين رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی در واحدهای مالی دستگاه‌های اجرایی شهرستان همدان است. در این پژوهش کلیه کارشناسان واحدهای مالی دستگاه‌های اجرایی شهرستان همدان به‌عنوان جامعه‌ی آماری در نظر گرفته شد و از بین جامعه‌ی آماری کارشناسان مالی بر اساس جدول کرجسی- مورگان تعداد 91 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت انتخاب نمونه آماری از نمونه‌گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول تصادفی اعداد استفاده شد. روش تحقیق در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد، برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه استفاده گردید. پرسش‌نامه استاندارد که در مقیاس لیکرت شامل 38 سؤال بود و سه سؤال در مورد ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش خی‌دو، آزمون‌های اسپیرمن، فریدمن، کروسکال، و کولموگروف- اسمیرنف استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش، حاکی از آن است که بین تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی در واحدهای مالی شهرستان همدان رابطه همبستگی در حد بالایی است.
کلید واژه ها:
رهبری اخلاقی، تعهد سازمانی، اعتماد به سرپرست.

 

124صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد +پرسشنامه قیمت 35000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی

دسته بندی: تربیت بدنی, مدیریت
2529 بازدید

چکیده
امروزه عصر نوین مدیریت، كلیه مسئولان و دست‌اندركاران سازمان‌ها را متوجه این واقعیت نموده است كه برای دستیابی به حداكثر اثربخشی سازمانی به فكر استفاده از اندیشه‌های خلاق باشند. كامینگز و اولدهام (1997) دریافتند كه حمایت مدیریت از افكار جدید با مشخصه‌های خلاقیت به ویژه در كاركنانی كه مستعد خلاقیت می‌باشند، ارتباط دارد. آمابیل و گریسكیویز (1987) بر این عقیده‌اند كه مدیران به عنوان عنصر مهمی از عوامل زمینه‌ای در محیط كار می‌باشند كه بر خلاقیت اثر می‌گذارند. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است كه آیا فرهنگ سازمانی و سبك رهبری در دانشكده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی می‌توانند از اجزاء پیش‌بینی كننده و عوامل مرتبط با خلاقیت اعضای هیأت علمی باشند؟ هدف كلی از انجام این تحقیق، بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین فرهنگ سازمانی و سبك رهبری مدیران با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه‌های تربیت بدنی در دانشگاه‌های منتخب كشور است تا از این طریق و پس از مشخص شدن میزان خلاقیت و موارد پیش‌بین آن بتوان گام مؤثری در افزایش خلاقیت، در جامعه موردنظر برداشت. این پژوهش بر مبنای تئوری تریانیدز و سبک رهبری رابینز طراحی شده است. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه ی اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاههای آزاد اسلامی منتخب کشور بودند. که تقریبا 360 نفر می باشند. که از بین آنها تعداد 186 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد همچنین بین سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و خلاقیت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد اما بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری رابطه معنی داری وجود نداشت. فرهنگ سازمانی و سبک رهبری آن پیش بینی کننده معنی داری برای خلاقیت در جامعه تحت مطالعه هستند که سهم عامل فرهنگ در پیش بینی خلاقیت در سازمان 40 درصد و سهم عامل فرهنگ سازمانی 27 درصد می باشد.
کلمات کلیدی
فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، خلاقیت، اساتید تربیت بدنی، اساتید دانشگاه آزاد


185صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی نقش انگیزه در ارتباط با سیستم مدیریت پاداش و عملکرد کارکنان

دسته بندی: مدیریت
3841 بازدید

چکیده
هدف این پژوهش بررسی نقش انگیزه در ارتباط با سیستم مدیریت پاداش و عملکرد کارکنان در سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی می باشد. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد و متغیر مستقل پاداش و متغیر میانجی انگیزه است. اهمیت این تحقیق لزوم به کار گیری برنامه های کاربردی مدیریت پاداش بعنوان مكانيزمي مؤثر جهت حصول اهدف سازمان مي باشد. در این پژوهش با توجه به مدل ارائه شده سه فرضیه مطرح گردیده است که به بررسی موضوع تحقیق می پردازند. روش گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه 27 سوالی است که براساس طیف چهار گانه لیکرت تنظیم شده است. روایی پرسشنامه به تایید استاد راهنما و مشاور رسید و از شاخص آلفای کرونباخ جهت برآورد پایایی استفاده شده است و مقدار آلفای کرونباخ متغیرها به شرح ذیل می باشد: پاداش 78/0، عملکرد 80/0، و انگیزه 81/0 می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ی کارکنان شاغل در سازمان امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی که از این تعداد یک نمونه80 نفري كه با استفاده از فرمول كوكران انتخاب شده است. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. نتیجه پژوهش بیانگر این است که برنامه های کاربردی مدیریت پاداش بر انگیزه کارکنان تاثیر گذاشته و باعث افزایش عملکرد آنها می گردد.
واژه‌های کلیدی
پاداش ، عملکرد ، انگیزه و رضايت شغلي136صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693
تماس با ما
کد تماس با ما