مشاهده / بستن موضوعات

بررسی رابطه ويژگی های سازمان يادگيرنده با خلاقيت مدیران مدارس ابتدائی

2114 بازدید

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه ويژگي هاي سازمان يادگيرنده با خلاقيت مدیران مدارس ابتدائی شرق گیلان بود. نوع تحقيق توصيفي از نوع همبستگي , جامعه آماري پژوهش شامل کليه مدیران مدارس ابتدائی شرق گیلان بود كه با توجه به تعداد متغيرهاي مورد پژوهش از بين اين جامعه تعداد 150نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارگردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه ويژگي هاي سازمان یادگیرنده با 41 سوال و پرسشنامه خلاقیت با 50 سوال بود. روايي پرسشنامه ها توسط اساتيد راهنما و ديگر متخصصين بررسي و تأييد شده است. پايايي اين ابزار به روش آلفاي كرونباخ برايپرسشنامه سازمان یادگیرنده 93/0 و برای پرسشنامه خلاقیت 87/0 بر آورد شده است. داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره تجزيه و تحليل شدند. نتايج تحقيق نشان داد که:

 

 

کليد واژه : ویژگی های سازمان یادگیرنده ،خلاقیت ،مدیران، مدارس ابتدائی

    

 70صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 18000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

-1 بيان مسأله

امروزه همة سازمان ها براي بقا، نيازمند انديشه هاي نو و نظرات بديع و تازه اند. افكار و نظرات جديد همچون روحي در كالبد سازمان دميده مي شود و آن را از نيستي و فنا نجات مي دهد . در عصر ما براي بقاء و پيشرفت و حتي حفظ وضع موجود، بايد جريان نوجوئي و نوآوري را در سازمان تداوم بخشيد تا از ركود و نابودي آن جلوگيري شود . براي آن كه بتوان در دنياي متلاطم و متغير امروز به حيات ادامه داد بايد به نوآوري و خلاقيت روي آورد و ضمن شناخت تغييرات و تحولات محيط براي رويارويي با آنها پاسخ هاي بديع و تازه تدارك ديد و همراه تأثيرپذيري از اين تحولات بر آنها تأثير نهاد و بر آنها شكل دلخواه داد ( الواني،1388).

انسان كيفيت زندگي خود را مرهون ذهن و انديشه خود مي باشد و ذهن نيز به نوبه خود متكي بر خلاقيت و نوآوري است . اگر انسان خلاق و نوآور نبود در چرخه حيات اسير فرآيند تكراري و يكنواختي مي شد نه تغييري روي مي داد و نه بهبودي، همه اختراعات و اكتشافات بشر پيشرفت هاي گوناگون زمينه هاي مختلف،مرهون خلاقيت و نوآوري است ( سيد عباس زاده،1387).

از ديدگاه صاحبنظران، يادگيري سازماني مهمترين فرصت براي ايجاد تغيير و تحول و همگام شدن با تغييرات محيطي است ( کانر[1] ، 1992).

امروزه در هزاره سوم، موفق ترين سازمان ها، سازمان هاي يادگيرنده ناميده مي شوند . سازمان هاي يادگيرنده پديده اي هستند كه با شروع دهه 90 ميلادي مطرح شدند . علت پديدار شدن چنين سازمان هايي، شرايط، نظريه ها و تغيير و تحول در محيط هاي سازماني قبل از دهه مذكور بوده است به گونه اي كه تمام سازمان ها تلاش گسترده اي را براي بقاي خود آغاز كرده بودند و براي آنكه بتوانند خود را در محيط پرتلاطم اطراف خود حفظ كنند، مي بايست از قالب هاي غيرپويا خارج و به سمت سازمان يادگيرنده متحول شوند . يعني در ساختار و اساس خود تغييرات عميقي ايجاد كنند.

سازمان ها قبلاً در محيطي پايدار به سر مي بردند و وقايع آينده تقريباً قابل پيش بيني بودند، به طوري كه مديران مي توانستند در شرايط مطمئن برنامه ريزي كنند . اما امروز محيط به شدت در حال تغيير است و تغييرات تكنولوژيك، اقتصادي، فرهنگي و سياسي به سرعت سازمان را تحت تأثير قرار مي دهند ( نژاد ايراني،1381).

سنگه[2] (1991) سازمان يادگيرنده را سازماني مي داند كه به طور مداوم ظرفيت خود را به منظور خلق آينده توسعه مي دهد . براي چنين سازماني، فقط حفظ حيات كافي نيست و در آن « يادگيري براي بقا» يا آنچه كه « يادگيري تطابقي » ناميده مي شود ، با « يادگيري مولد » در هم آميخته و منجر به يادگيري مي شود كه ظرفيت خلاق بودن ما را افزايش مي دهد ( سنگه،1991)

بنت و اوبراين[3] (1994) سازمان يادگيرنده را سازماني مي دانند كه به طور پيوسته تغيير مي يابد و ظرفيت يادگيري، تطبيق و تغيير را در فرهنگ خود افزايش مي دهد ( بنت و اوبراين، 1994).

گروين[4] (1993) چهار ويژگي را براي سازمان هاي يادگيرنده ذكر مي كند؛ از نظر او سازمان يادگيرنده، سازماني است كه در خلق، اكتساب و انتقال دانش و اصلاح رفتار مبتني بر دانش و بينش جديد مهارت كسب كرده است (گروين،1993).

اگر چه ممكن است، نظرات و مفاهيم ارائه شده توسط دانشمندان در ارتباط با خصوصيات و ويژگيهاي سازمانهاي يادگيرنده متفاوت با هم به نظر آيد، موضوعات مشتركي در نوشته هاي تمامي آنها وجود دارد و اين ويژگي ها را مي توان در قالب پنج دستة كلي تقسيم بندي و بيان كرد:

1- ويژگي هاي رهبري سازمان يادگيرنده؛

2- ويژگي هاي نيروي انساني سازمان يادگيرنده؛

3- ويژگي هاي طرح سازماني سازمان يادگيرنده؛

4- ويژگي هاي فرهنگ سازمان يادگيرنده؛

5- ويژگيهاي مأموريت/ استراتژي سازمان يادگيرنده ( قرباني زاده،1388).

به طوريكه قبلاً ذكر گرديد به باور انديشمندان، يكي از اهداف ايجاد بستر و توسعه سازمان يادگيرنده همانا ايجاد زمينه و افزايش سطح خلاقيت و نوآوري در سازمان هاست.

مدیران باید بپذیرند که در عصر دانش و اطلاعات و توسعه دانایی و خلاقیت، مدیریت می کنند و لازمه موفقیت آن ها در این برهه آن است که به مقوله خلاقیت به عنوان یک مساله و فرصتی برای پویایی و توسعه بنگرند و از حل مساله به روش های سنتی و معمول بپرهیزند ( روحانی،1384).

لذا در این پژوهش محقق درصدد آن است تا به بررسی رابطه ويژگي هاي سازمان يادگيرنده و خلاقيت مدیران مدارس متوسطه بپردازد.

1-2 اهميت و ضرورت پژوهش

ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﺑﺴﯿﺎري از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺠﺮﺑﻪ است و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب در ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از رﻗﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

ﺳــﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻠﻖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳـﺮﯾﻊ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻫـﺎي آﯾﻨﺪه، ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﺟﺪﯾـﺪ و اﺑﺘﮑـﺎر ﯾـﮏ ﮐـﺎر ﺗﺨﺼﺼــﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻــﯽ ﻧﯿﺴــﺖ، ﺑﻠﮑــﻪ ﯾــﮏ ﻧــﻮع رﻓﺘــﺎرﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮدي در آن اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺧـﻼق و داﻧـﺶ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ ﺗﻔﮑـﺮ، ﺑﺤـﺚ ﮔﺮوﻫـﯽ و ﮐﺸﻒ ﻧﻈﺮات و اﯾﺪه ﻫـﺎي ﺟﺪﯾـﺪ ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻧﻮآوران ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. با توجه به اینکه يكي از اهداف ايجاد بستر يادگيري سازماني و توسعه سازمان يادگيرنده ايجاد زمينه و افزايش سطح خلاقيت و نوآوري در سازمانهاست و امروزه طبق نظريههاي جديد سازمان و مديريت، يكي از مهمترين عناصر و وظايف مديريت، ايجاد زمينه لازم براي بروز خلاقيت ها و نوآوري ها به منظور ايجاد و تحول در سازمان ها،جهت همگام شدن با محيط غير قابل پيس بيني مي باشد، لذا ضرورت پژوهش در این زمینه دیده شده است.

1-3 اهداف تحقيق

1-3-1 هدف کلي

بررسی رابطه ویژگی های سازمان یادگیرنده با خلاقيت مدیران مدارس ابتدائی شرق گیلان

1-3-2 اهداف جزئي

1- بررسی رابطه ويژگي هاي رهبری و خلاقيت مدیران

2- بررسی رابطه ويژگي هاي نیروی انسانی و خلاقيت مدیران

3- بررسی رابطه ويژگي هاي طرح سازمانی و خلاقيت مدیران

4- بررسی رابطه ويژگي هاي فرهنگ سازمانی و خلاقيت مدیران

5- بررسی رابطه ويژگي هاي ماموریت / استراتژی و خلاقيت مدیران

1-4 فرضيه هاي تحقيق

1-4-1 فرضيه اصلي

بین ویژگی های سازمان یادگیرنده با خلاقيت مدیران مدارس ابتدائی شرق گیلان رابطه وجود دارد.

1-4-2 فرضيه هاي ويژه

1- بین ويژگي هاي رهبری و خلاقيت مدیران رابطه وجود دارد.

2- بین ويژگي هاي نیروی انسانی و خلاقيت مدیران رابطه وجود دارد.

3- بین ويژگي هاي طرح سازمانی و خلاقيت مدیران رابط

[1]. Conner

 

[2]. Senge

 

[3]. Bennett & O'Brien

[4]. Garvin

 .............................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 18000 تومان

 

 


قیمت قبلی : 220000 ریال

قیمت جدید : 18000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما