مشاهده / بستن موضوعات

بررسی رابطه رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود درخانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان گرمسار

2029 بازدید

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه رفتار ديني والدين با روابط عاطفي موجود در خانواده و خود شكوفايي دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه ناحيه 2 شهرستان كرمان مي‌باشد. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بوده است. حجم نمونه در اين پژوهش 309 نفر دانش‌آموز و والدين آنها بوده است و روش نمونه‌گيري به صورت طبقه‌بندي و تصادفی بوده است.

در اين پژوهش از پرسشنامه رفتار ديني والدين و روابط عاطفي موجود در خانواده و خود شكوفايي دانش‌آموزان استفاده شد. پس از جمع‌آوري پرسشنامه تجزيه و تحليل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS استفاده گرديد.

در اين پژوهش نتايج به دست آمده به صورت زير مي‌باشند:

29/1 درصد دانش‌آموزان دارای خود شکوفایی کم، 15/17 درصد متوسط و 55/81 درصد زیاد بوده است.

همچنین نتایج نشان داد 4/9 درصد روابط عاطفی موجود در خانواده نامطلوب و 3/55 درصد نسبتاً مطلوب و 3/35 درصد مطلوب بوده است.

و همچنین 27/2 درصد رفتار دینی والدین نامناسب و 13/29 درصد نسبتاً مناسب و 61/68 درصد مناسب بوده است.

- بين رفتار ديني والدين با روابط عاطفي موجود در خانواده دانش‌آموزان همبستگي معنی‌دار مثبتی وجود دارد.

- بين رفتار ديني والدين با خود شكوفايي دانش‌آموزان همبستگي معنی‌داری وجود ندارد.

- بين روابط عاطفي موجود در خانواده با خود شكوفايي دانش‌آموزان همبستگی معنی‌دار مثبتی وجود دارد.

 

واژگان كليدي: رفتار ديني والدين، روابط عاطفي موجود در خانواده ، خودشكوفايي دانش‌آموزان

 

 165صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات طرح پژوهش

مقدمه.................................................................................................................. 2

1-1- عنوان تحقیق............................................................................................... 3

1-2- بیان مسأله.................................................................................................... 3

1-3- اهداف تحقیق.............................................................................................. 6

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق...................................................................... 6

1-5- سوالات تحقیق............................................................................................ 8

1-6- تعریف مفاهیم مطرح شده درسوالات تحقیق.................................................... 9

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه.................................................................................................................. 12

2-1- مبانی نظری................................................................................................. 12

3-1-1- نهاد خانواده............................................................................................ 12

2-1-2- وظیفه خانواده.......................................................................................... 15

2-1-3- رمز تأکید اسلام بر تشکیل خانواده.............................................................. 19

2-1-4- هدف از تشکیل خانواده............................................................................ 20

2-1-5- اهمیت خودسازی والدین.......................................................................... 23

2-1-6- اهمیت فرزندان در زندگی والدین............................................................... 25

2-1-7- زمان پی‌ریی شخصیت فرزندان................................................................... 25

2-1-8- نقش الگوهای تربیتی در تربیت و رشد فرزندان.............................................. 27

2-1-9- نیاز عاطفی خانواده................................................................................... 31

2-1-10- عامل بقا و تداوم زندگی خانوادگی........................................................... 34

2-1-11- توجه به جنبه عاطفی خانواده.................................................................... 36

2-1-12- پرورش عاطفی فرزند.............................................................................. 38

2-1-13- محبت مهمترین عامل سلامت روح فرزند.................................................... 39

2-1-14- آثار محبت به کودک............................................................................. 41

2-1-15- مفهوم دین............................................................................................ 43

2-1-16- مفهوم تربیت.......................................................................................... 46

2-1-17- مفهوم تربیت دینی.................................................................................. 51

2-1-18- ضرورت و اهمیت تربیت دینی.................................................................. 52

2-1-19- آغاز تربیت دبنی.................................................................................... 52

2-1-20- اهداف تربیت دینی................................................................................. 55

2-1-21- روش آموختن دین به فرزند...................................................................... 56

2-1-22- مراحل پذیرش دین در فرزند.................................................................... 62

2-1-23- ویژگیهای تربیت دینی............................................................................. 64

2-1-24- تعریف خودشکوفایی ............................................................................. 67

2-1-25- انتظار والدین از فرزندان........................................................................... 69

2-1-26- سلسله مراتب نیازهای انسان...................................................................... 70

2-1-27- ویژگیهای افراد خودشکوفا از نظر مازلو...................................................... 71

2-1-28- ویژگیهای افراد خودشکوفا از نظر راجرز.................................................... 79

2-1-29- نقایص افراد خودشکوفا........................................................................... 80

2-1-30- الگوی انسان سالم در اسلام...................................................................... 81

2-1-31- کارکرد خانواده بر عزت نفس فرزند.......................................................... 83

2-2- مروری بر تحقیقات مشابه.............................................................................. 86

2-2-1- چکیده تحقیقات انجام شده در ایران............................................................ 86

2-2-2- چکیده تحقیقات انجام شده در خارج ایران................................................... 88

جمع‌بندی و خلاصه.............................................................................................. 95

مدل سلسله مراتب................................................................................................. 96

مدل تحلیلی......................................................................................................... 97

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه.................................................................................................................. 99

3-1- روش تحقیق................................................................................................ 99

3-2- انواع متغیرها................................................................................................ 99

3-3- داده‌های مورد نیاز........................................................................................ 99

3-4- شیوه جمع‌آوری اطلاعات............................................................................. 100

3-5- جامعه آماری............................................................................................... 100

3-6- حجم، نمونه................................................................................................ 10

3-7- روش نمونه‌گیری......................................................................................... 100

3-8- ابزار جمع‌آوری داده‌ها.................................................................................. 100

3-9- شیوه نمره‌گذاری متغیرها............................................................................... 101

3-10- روایی پرسشنامه‌ها...................................................................................... 102

3-11- پایایی پرسشنامه‌ها...................................................................................... 102

3-12- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها......................................................................... 103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه.................................................................................................................. 105

4-1- عوامل فردی و آموزشی دانش‌آموزان.............................................................. 106

4-1-1- جنس دانش‌آموزان................................................................................... 106

4-1-2- نوع مدرسه دانش‌آموزان در دبیرستانهای عادی و غیرانتفاعی............................ 107

4-1-3- پایه تحصیلی دانش‌آموزان......................................................................... 108

4-2- خودشکوفایی دانش‌آموزان........................................................................... 109

4-3- روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان.................................................. 111

4-4- رفتار دینی والدین دانش‌آموزان...................................................................... 111

4-5- رابطه بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان ........ 112

4-6- رابطه بین رفتاردینی والدین با خودشکوفایی دانش‌آموزان................................... 113

4-7- رابطه بین روابط عاطفی موجود در خانواده با خودشکوفایی دانش‌آموزان.............. 115

4-8- رابطه بین عوامل شخصی و آموزشی (جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی) با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان.......................................................................................................................... 116

4-9- رابطه بین عوامل شخصیو آموزشی با خودشکوفایی دانش‌آموزان......................... 118

4-10- رابطه بین رفتار دینی والدین و روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی.......................................................................................................................... 121

4-11- رابطه بین رفتار دینی والدین و خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان123

4-12- رابطه بین روابط عاطفی موجود در خانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان........................................................................................................ 126

4-13- رابطه بین رفتار دینی والدین و روابط عاطفی موجود در خانواده با خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان................................................................................... 128

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهاد

مقدمه.................................................................................................................. 132

5-1- نتیجه‌گیری.................................................................................................. 133

5-1-1- سوال اول: رابطه بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده ........ 133

5-1-2- سوال دوم: رابطه بین رفتار دینی والدین با خودشکوفایی دانش‌آموزان............... 133

5-1-3- سوال سوم: رابطه بین روابط عاطفی موجود در خانواده با خودشکوفایی
دانش‌آموزان....................................................................................................... 133

5-1-4- سوال چهارم: رابطه بین عوامل شخصی و آموزشی با روابط عاطفی موجود درخانواده دانش‌آموزان.         134

5-1-5- سوال پنجم: رابطه بین عوامل شخصی و آموزشی با خودشکوفایی دانش‌آموزان.. ..134

5-1-6- سوال ششم: رابطه بین رفتار دینی والدین و روابط عاطفی موجود درخانواده دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان...................................................................................... 134

5-1-7- سوال هفتم: رابطه بین رفتار دینی والدین و خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان........................................................................................................ 135

5-1-8- سوال هشتم: رابطه بین روابط عاطفی موجود در خانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان........................................................................................... 135

5-1-9- سوال نهم: رابطه بین رفتار دینی والدین و روابط عاطفی موجود درخانواده با خودشکوفایی دانش‌آموزان با دخالت جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی دانش‌آموزان................................................................... 136

5-2- بحث و بررسی............................................................................................. 137

5-3- پیشنهادها.................................................................................................... 141

5-4- محدودیتهای تحقیق..................................................................................... 142

منابع................................................................................................................... 143

پیوست‌ها

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول 2-1- تحقیقات انجام شده در ایران................................................................ 90

جدول 2-2- تحقیقات انجام شده در خارج ایران....................................................... 93

جدول 3-1- تفسیر پرسشنامه رفتاردینی.................................................................... 101

جدول 3-2- تفسیر پرسشنامه روابط عاطفی موجود درخانواده...................................... 102

جدول 3-3- تفسیر پرسشنامه خودشکوفایی.............................................................. 102

جدول 4-1- توزیع فراوانی جنس دانش‌آموزان.......................................................... 106

جدول 4-2- توزیع فراوانی نوع مدرسه دانش‌آموزان.................................................. 107

جدول 4-3- توزیع فراوانی پایه تحصیلی دانش‌آموزان................................................ 108

جدول 4-4- آماره‌های توصیفی نمره خودشکوفایی دانش‌آموزان................................. 109

جدول 4-4-1- توزیع فراوانی خودشکوفایی دانش‌آموزان.......................................... 109

جدول 4-5- آماره‌های توصیفی نمره روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان....... 110

جدول 4-5-1- توزیع فراوانی روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان................. 110

جدول 4-6- آماره‌های توصیفی نمره رفتار دینی والدین دانش‌آموزان........................... 111

جدول 4-6-1- توزیع فراوانی رفتار دینی والدین دانش‌آموزان..................................... 111

جدول 4-7- آماره‌های آزمون همبستگی بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان    112

جدول 4-8- آماره‌های آزمون همبستگی بین رفتار دینی والدین با خودشکوفایی دانش‌آموزان     114

جدول 4-9- آماره‌های آزمون همبستگی بین روابط عاطفی موجوددر خانواده با خودشکوفایی دانش‌آموزان          115

جدول 4-10- تحلیل واریانس مدل رگرسیون جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با روابط عاطفی موجود در خانواده           117

جدول 4-10-1- ضرایب مدل رگرسیون جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان.......................................................................................................................... 117

جدول 4-11- تحلیل واریانس مدل رگرسیون جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان      119

جدول 4-11-1- ضرایب مدل رگرسیون جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان120

جدول 4-12- تحلیل واریانس مدل رگرسیون رفتاردینی والدین، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان............................................................................................. 122

جدول 4-12-1- ضرایبت مدل رگرسیون رفتار دینی والدین، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با روابط عاطفی موجود درخانواده دانش‌آموزان........................................................................................................ 122

جدول 4-13- تحلیل واریانس مدل رگرسیون رفتار دینی والدین، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان.......................................................................................................................... 124

جدول 4-13-1- ضرایب مدل رگرسیون رفتار دینی والدین، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان.......................................................................................................................... 125

جدول 4-14- تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط عاطفی موجوددر خانواده، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان........................................................................................................ 127

جدول 4-14-1- ضرایب مدل رگرسیون روابط عاطفی موجود در خانواده، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان........................................................................................................ 127

جدول 4-15- تحلیل واریانس مدل رگرسیون رفتار دینی والدین، روابط عاطفی موجود در خانواده ، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان..................................................................... 129

جدول 4-15-1- ضرایب مدل رگرسیون رفتار دینی والدین، روابط عاطفی موجود در خانواده، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان................................................................................. 129

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار 4-1- درصد فراوانی جنس دانش‌آموزان......................................................... 106

نمودار 4-2- درصد فراوانی نوع مدرسه دانش‌آموزان.................................................. 107

نمودار 4-3- درصد فراوانی پایه تحصیلی دانش‌آموزان............................................... 108

نمودار 4-4- درصدفراوانی خودشکوفایی دانش‌آموزان.............................................. 109

نمودار 4-5- درصد فراوانی روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان.................... 110

نمودار 4-6- درصدفراوانی رفتار دینی والدین دانش‌آموزان......................................... 111

نمودار 4-7- پراکنش بین رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود درخانواده دانش
‌آموزان................................................................................................................ 113

نمودار 4-8- پراکنش بین رفتار دینی والدین با خودشکوفایی دانش‌آموزان..................... 114

نمودار 4-9- پراکنش بین روابط عاطفی موجود درخانواده باخودشکوفایی دانش‌آموزان….116

نمودار 4-10- پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده درمدل رگرسیون جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با روابط عاطفی موجود در خانواده.............................................................. 118

نمودار 4-11- پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده درمدل رگرسیون جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان..................................................................... 120

نمودار 4-12- پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون رفتاردینی والدین، جنس،نوع مدرسه و پایه تحصیلی با روابط عاطفی موجود در خانواده دانش‌آموزان.......... 123

نمودار 4-13- پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندار شده در مدل رگرسیون رفتار دینی والدین، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی
دانش‌آموزان........................................................................................................ 125

نمودار 4-14- پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون روابط عاطفی موجود در خانواده، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با
خودشکوفایی...................................................................................................... ..128

نمودار 4-15- پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون رفتاردینی والدین، روابط عاطفی موجود در خانواده، جنس، نوع مدرسه و پایه تحصیلی با خودشکوفایی دانش‌آموزان        130

 

 

فصل اول

     کلیات طرح پژوهش

 
 

 

 


مقد مه :

خانواده یکی ازبنیادهای اصیل وبسیاردرخورستایش واحترام دردین مبین اسلام وبه تبع آن درجامعه ماست . خانواده اولین‌ وابتدایی ترین نهادی است که درجامعه ما شکل می گیرد ورشد می کند و جایگاه بسیارمقدسی است که هرکدام ازاجزا آن ازپدرومادروفرزندان جایگاهی خاص وحقوقی فردی وجمعی دارند که افراد آن طبیعتاً در ارتباط با هم به آن احترام گذاشته ورعایت می کنند. خانواده درپی ریزی سعادت فرزندان سهم بزرگ ومسئولیتی عظیم دارد وبه ویژه آنکه بخش اعظم پرورش جسم و روان پایه گذاری حیات اجتماعی و فرهنگی طفل مربوط به این دوره ( سالهای ابتدایی تولد) است. دامان خانواده را محیطی مقدس دانسته اند که درآن خوشبختی پدید می آید. وپدران ومادران پاک دل وبا ایمان درطول تاریخ توانسته اند نسلهای ارزنده وشایسته ای بپرورانند وبه جامعه تحویل دهند. خانواده ازدیدی یک موسسه حقوقی است که افراد آن درسایه پیوند خونی وزناشویی با هم ارتباط می یابند. زندگیشان براساس تفاهم وهمزیستی وصلح وتعاون است. عامل والدین می توانند مهمترین عامل وعلت پایه گذاری وضع اصلی طفل باشد واو را به پاکی وناپاکی سوق می دهد
(قائمی ،1370: 253)

تأثیرخانه وخانواده درفرد نامحدود است ومی توان گفت که پایه های تربیتی فرد درخانه نهاده شده است چون محیط خانه به اقتضایی که ایجاد استقرارروانی در کودک می نماید و با وسایلی که نیازمندیهای روانی او را تأمین می کند وفرصتی که برای ارضاء تمایلات وغرایزکودک فراهم می‌سازد، همگی آنها درطرز رشد او موثراست. چنانکه خانه صحت اخلاقی کودک را بنیان گذاری میکند زیرا او ارزشهای اخلاقی ، علاقه به راستی ودرستی وتنفرازدروغ ونادرستی ومیل به تعاون وهمکاری و علاقه به همنوع و بالاخره دوست داشتن فضایل ومبارزه با رذایل وامثال آنها را ازمحیط خانه فرا می گیرد. ( حجتی ، 1358: 38)

همانطور که بیان شد درخانواده روابط وتعاملات زیادی وجود دارد اما روابط عاطفی ونقشی کهروی                     والدین وخصوصاً فرزندان می گذارد حائز اهمیت است عواطف واحساسات چه مثبت وچه منفی از زمان قبل ازتولد، کودک را متأثرمی کند این انسان آگاه کوچگ نیازش را به محبت وعاطفه را درابتدا به صورت یک لبخند یا گریه وکم کم با حروف وکلمات بیان می کند وهمانطورکه مراحل بعدی رشد را طی می‌کند محبتی که در کودکی توسط خانواده گرفته و تأثیراتی که از عواطف موجود در پیرامونش بوده و اخذ کرده به صورت رفتارکلامی وغیرکلامی بروز می دهد. انواع هیجانهای مثبت مثل احساس رضایت شاد بودن، موفقیتهای درسی واخلاقی ، خلاقیت، مهارت حل مسأله و... و یا هیجانهای منفی مانند عدم کنترل خشم، حسادت ، تنفرو... همه ناشی ازرفتارواحساساتی بوده که والدین به صورتهای گوناگون به کودک خود واین امانت الهی آموزش داده اند.

1-1- عنوان تحقیق :

بررسی رابطه رفتاردینی والدین با روابط عاطفی موجود درخانواده وخود شکوفایی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه وپسرانه ناحیه 2 شهرستان گرمسار .

1-2- بیان مسأله :

تربیت خانوادگی عاملی برای تعدیل انسان، وسیله ای برای ارضای عواطف وموجبی برای جلوگیری از پدید آمدن نابسامانیهاست. کودکان الگوازوالدین خود می‌گیرند.وبه رشد ونمو خویش ادامه می دهند. همچنین خانواده منتقل کننده فرهنگ خاص به کودکان است.فرهنگی که در آن صفا و صمیمیت، صداقت ومحبت است واین امردراماکن دیگربدست نمی آید.کودکان پرورشگاهی ممکن است در سایه اعمال نظرها درمواردی به درجاتی وسیع رسیده باشند. ولی هیچکدام از آنها نتوانسته اند به مانند اکثریت آنهایی که در خانواده تربیت یافته اند ادامه زندگی دهند. معنویت واخلاق درخانه کار سازندگی را درکودکان   نافذ می سازد. ( قائمی ، 1370: 254)

ازمسائل مهمی که در تربیت اولیه دارای نقش و اهمیتی فوق العاده است مسأله الگوهای خانوادگی است .

کودک از همان روز های اولیه تولد همه حرکات، رفتاروعملکردهای ما را می بیند وبه تدریج آنها را                             فرا گرفته وتحت تأثیرش قرارمی گیرد. چه بسیارند عاداتی که درسایه تجربه وعمل ازروزگاران اولیه حیات برای   آن کودک حاصل شده و تا پایان عمر برای انسان می ماند.

والدین نخستین الگوی کودکانند، شجاعت یا ترس ، درستکاری یا خیانت ، صداقت یا دروغ ، خود نگهداری یا خود باختگی را به فرزندان منتقل می‌کنند. والدین می‌توانند سرمشقهای خوب ویا ناشایسته ای برای فرزندان باشند. وبراین اساس افرادی خوشبخت ویابدبخت ، با واکنشهای عادی ویا غیرعادی پدید آورند. (همان :149)

از مسائل مهمی که در تربیت مطرح است مسأله سازندگی عاطفی است امرعاطفه در افراد کمتر از دیگر امور و ابعاد نیست، نیازبه جامعه واجتماعی بودن ایجاب می‌کند که در آن قانون حکومت کند وازاین دید چرخ حیات بگردد واجتماع به پیش رود. اما عاطفه همانند روغنی است که درلای چرخها ودربین پیچ و مهره‌ها ریخته می‌شود وموجبات عدم فرسایش و خرابی و عدم‌سروصدا وفریادهای جانخراش را                             فراهم می سازد. اینکه درتربیت توجه به تغذیه طفل از شیر مادر می‌شده یک بعدش این است که طفل                         به هنگام تغذیه، از رشد عاطفی برخوردار شود آنها که تمایلاتی مربوط به محبت‌شان ارضاء نمی شود افرادی خواهند شد خیانتکارولجوج ،سخت دل وخشن که حتی ممکن است در مواردی شرافت و حیثیت انسانی خود را نیز نادیده گیرند به هنگامی که والدین به خصوص مادران فرزندان خود را می بوسند و می بویند به حقیقت موجی ازنشاط وشادی از اعماق روحشان برخاسته و کودک را سیراب می سازد و مراتب نشاط ورضایتمندی آنا ن را فراهم می آورد.( همان : 250)

همانطورکه بیان شد پدرومادرالگویی تمام برای فرزندان خود درمحیط خانواده می باشند وتربیت                       والدین واثرپذیری کودک ازرفتاروگفتاروالدین نه ازهنگام تولد که قبل ازآن شروع وشخصیت کودک شکل می گیرد. با نگاهی حتی سطحی به خانواده معتقد ومقید به دین ومذهب که به دنبال آن روابط متقابل از جمله روابط عاطفی درخورستایشی دارند ملاحظه می گردد که فرزندان اینگونه خانواده ها چنان تربیت عمیق و خوبی دارند که کمترتحت تأثیرعوامل بیرون ازخانه قرارمی گیرند و موفقیت بیشتری نسبت به افراد دیگردارند. برخوردی که والدین با هم دارند اگرهمراه با مهروعطوفت و صمیمیت باشد باعث آرامش و شادی کودک می گردد وکودکی که دراین محیط زیبا وآرام رشد کند انسانی سالم وخود شکوفا است.

دردامن والدین تربیت شده انسانهایی رشد می‌کنند که دردنیایی از خود آگاهی زندگی می کنند                         مرتباً خود زبیایشان را باورمی کنند و در نتیجه درخود شخصیت می سازند وهرلحظه خوداحساس شایستگی می کنند. ( آزمندیان ،1384: 135)

مسائل ومشکلات درزندگی ما انسانها واقعیت هایی هستند که ما را از مواجهه با آنها گریزی نیست ... باید با مسائل زندگی مواجه شد وآنها را مقتدرانه حل کرد وازلحظه های زندگی خود لذت برد به گونه‌ای که مسائل نتوانند آسیبی به روح وروان انسان بگذارند وفرد علیرغم تمامی این واقعیتهای زندگی بتواند در دنیایی ازشوروهیجان ونشاط وآرامش وروحیه بسیارعالی، زیبا زندگی کند وازلحظه لحظه های زندگی خود لذت برد. ( همان : 203)

واین میسرنمی شود مگراینکه انسان درمحیط خانه الگوهایی داشته باشد با رفتاروگفتارهایی شایسته و                     روابط عاطفی نیکوکودکان به مرورزمان خیلی ازمفاهیم ورفتارها را ازپدرومادرمی آموزند تأثیر رفتار                    بیش از گفتار است و در بیشتر مواقع فرزندان همان می شوند که پدر و مادرشان هستند نه آنکه پدر و مادرشان می‌خواهند بشوند واین نکته تکرارمکررات است که والدین قبل از تربیت فرزند باید اقدام به تربیت خود کنند آیا صحیح است که کودک به حدی از رشد و تکامل رسید از او انتظار تمام موفقیتهایی که همه کـودکـان اطـراف (دوستـان- اقـوام و...) دارند داشـت و یا   به همه آروزها و آمال و موفـقـیتـهایـی که از خود انتظار داشته و نرسیده (به دلایل مختلف ازجمله نداشتن استعداد و توانایی ویا کاهلی وسهل انگاری و...) ازفرزندمان خواسته شده که به آنها برسد و پدر و مادر را سربلند بکند در بین دوستان وفامیل و...؟ وآیا این ممکن است و عاقلانه که فرزندانمان نقاط ضعف و محرومیتهای والدین را بپوشانند ؟ نیرومندترین عاملی که می‌تواند هرگو نه اضطراب و نا بسامانی درون انسان را به آرامش و اطمینان مبدل سازد، مناجات با خداوند و ذکر پروردگار است «الَّذین آمَنوا وَتطمِئنُ قَلوبُهُم بِذکِرالله اَلاّ بِذکِرالله تطمَئِنُ القُلوبِ» (رعد:28).

والدین در تربیت فرزندان و همه آن مولفه هایی که انتظار دارند از فرزندانشان سربزند ابتدا باید خود واجد آنها باشند. در عصر حاضر و زندگی امروز مهم‌ترین تشویش و اضطرابی که برخی از والدین درگیر آن هستند رفتار دینی است، که پدر و مادر علاقمندند وتعهد دارند فرزندانشان مقید به آن باشند واین بروز رفتار دینی به سختی ازکودکانی سر می‌زند که والدینشان نسبت به مسائل دینی تقیدی ندارند تحقیقات علمی نشان میدهد که نوجوانان با پشت سرنهادن دوران کودکی در همه آنچه که ازقبل وباخوش بینی کامل از خانواده آموخته اند دستخوش شک وتردید می شود آنها با دست یافتن به رشد فکری، قدرت تفکر در مسائل، موضوعات اساسی زندگی خود را پیدا می کنند وبرای رسیدن به این نظام فکری وعقیدتی که بتواند پاسخگوی نیازهای فکری وعاطفی آنها باشد، و از سوی دیگر در دوران بلوغ همزمان با بیدار شدن سایرغریزه ها ونیازهای روانی، وجدان دینی واخلاقی نیزدردرون نوجوان بیداروفعال می شود. او را به تفکردرباره معنویات وحقایق دینی وا می دارد... دراین سنین نوجوان با کنجکاوی وخواست درونی به دنبال دست یافتن به هویت عقیدتی است به نحوی که بتواند درپرتوآن به « فلسفه زندگی » روشنی دست یابد و خانواده نباید   فرزندان خود را در حل و فصل مسائل فکری و یافتن پاسخ به پرسشهای اساسی تنها بگذارند بلکه باید به روش منطقی او را درحل مسائل خود یاری رساند... درهرحال، شرایط خاصی که نوجوان درآن قراردارد اقتضاء می کند که به تربیت اعتقادی دینی او اهمیتی بیشترداده شو...........................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 32000 تومان

 

 


قیمت قبلی : 420000 ریال

قیمت جدید : 32000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما