مشاهده / بستن موضوعات

بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه اهواز

دسته بندی: روش تحقیق, مدیریت
1442 بازدید

هدف تحقیق حاضر،بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه اهواز می باشد.مطابق جدول مورگان ٢٢٠نفر ازاین کارکنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.درپایان ٢٠٠پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ازسه پرسشنامه خلاقیت رندسیپ،بهره وری اچیو و نوآوری مارتین پاتچن استفاده شده است.در تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس یک عاملی استفاده شده است.نتایج تحقیقات نشان داد که بین خلاقیت ونوآوری درسطح ۰۱/۰p<رابطه معنادارومستقیم وجوددارد.بین نوآوری،خلاقیت وبهره وری نیز رابطه معناداروجود دارد.بین خلاقیت وسن در سطح۰۵/۰رابطه معنادار وجود داردامابین خلاقیت وسابقه کارو خلاقیت ومیزان تحصیلات رابطه معناداری وجودندارد.همچنبن دربین ابعادبهره وری،آمادگی کاری وحمایت سازمانی رابطه معناداری با خلاقیت دارند.

 

 

کلید واژگان : خلاقیت،نوآوری،بهره وری

 

 

 

 100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 24000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

٢-١- بیان مساله :

يكي از مسائلي كه از ديرباز ذهن روان شناسان و دانشمندان علوم انساني و سازماني را به خود مشغول كرده و همه معتقدند كه مي توانند تاثير عمده اي در روند فعاليتي سازمانها به سمت توسعه و پيشرفت داشته باشد.، چگونگي رشد و پرورش خلاقيت و ابتكار عمل در بين افراد سازمان مي باشد. جوامعي كه بتوانند خلاقيت را در سازمانها احيا و شكوفا كنند مي توان رشد و شكوفايي را براي آنها انتظار داشت و برعكس به هر ميزان كه خلاقيت پرورش نيابد ركود علمي، صنعتي و فرهنگي را بايد براي آنها متصور شد(رشيدی و پورصادق، ١٣٨٧).

توسعه سازماني از طريق پويايي و انعطاف پذيري و قابليت درك و تطابق با شرايط متغير محيطي از عناصر اصلي موفقيت سازماني‌هاي در دستيابي به اهداف مي‌باشد. اين امر مستلزم توسعه منابع انساني در ابعاد مختلف در راستاي شكوفايي استعدادهاي نيروي انساني و بهره گيري از قوه تفكر، ابتكار و خلاقيت آنهاست(ماريون[1]،١٣٧٦).

پديده خلاقيت و نوآوري مثل بسياري از خصيصه هاي انساني در آحاد نوع بشر يافت مي شود و اين انگيزش ها و شرايط محيطي و فردي است كه عامل خلاقيت را آشكار مي كند. خلاقيت به عنوان يك حالت رواني و ذهني كه در قلمرو علم روان شناسي است ظهور مي كند و از آنجايي كه عمده كار و فعاليت انسان در سازمان ها انجام ميشود عامل ايجاد و پرورش خلاقيت در محدوده علم و هنر مديريت قرار مي گيرد و مديران مي توانند ظهور خلاقيت را در سازمان‌ها با ايجاد زمينه هاي مناسب تسريع و يا با ايجاد فضاي نامناسب آن را عقيم كنند. دامنه خلاقيت هاي بزرگ به آثار بزرگ اجتماعي بر مي گردد و از قلمرو فرد و سازمان خارج مي شود. اين جاست كه نقش جامعه در ايجاد زمينه هاي لازم براي ظهور و رشد ابتكارات و نوآوري برجسته است(آقاي فيشاني،١٣٧٧).

سازمان ها داراي اهدافي هستند. دستيابي به اهداف در كوتاه مدت متضمن بقاي آنهاست و براي دستيابي به اين اهداف كوتاه مدت وبلند مدت منابعي را به كار مي گيرند(ورودي ها ) و طي فرايند يا فرايندهايي به محصولات / خدمات تبديل مي نمايند.(خروجي ها) . چنانچه بهره وري نسبت ميان مقدار معين محصول و مقدار معين از يك يا چند عامل توليد و يا نسبت خروجي با ارزش به ورودي كه اين به معناي كارايي و اثربخشي در استفاده از منابع براي توليد خروجي با ارزش است،‌تعريف كنيم در اين راستا هر سازمان مي تواند بهره وري خود را از طريق افزايش كارايي و اثر بخشي افزايش دهد يعني به رسالت و فلسفه وجودي سازمان دست يابد. به عبارت ديگر با صرف هزينه كمتر و با حداقل زمان ممكن به اهداف سازماني نايل گردد. خلاقيت و وجود افراد خلاق در سازمان يك روش و يك مولفه موثر براي سازمان هاي امروزي در اين رابطه مي باشد كه مي تواند سازمان را در جهت كشف راه هاي نوين توليد محصولات يا ارائه خدمات كاهش هزينه، افزايش درآمدها و نيز رضايت مشتريات به طور موثري ياري نموده و بهره وري منابع انساني را افزايش دهد(آقايي فيشاني،١٣٧٧).

خلاقيت و به موجب آن دستيابي به نوآوري و بالارفتن اثربخشي و كارايي(بهره وري نيروي انساني) مي تواند جهت حركت سازمان را نسبت به تغييرات جهاني هم محور و به سمت توسعه ملي بالنده سازد. بهره وري از واژه هاي هميشه پوياست كه همواره در معرض تكامل و تغيير است. اگر بهر وري را فرهنگ استفاده بهينه و مطلوب از امكانات در دسترس قلمداد كنيم. بديهي است كه از اين منظر همگي در برابر اين نعمت هاي الهي مسئوليت داريم. در واقع در چنين مفهومي است كه نشانه هاي آتي نيز با الگوپذيري اساس و بنياد زندگي خود را بنا مي نهند(صمدآقايي،١٣٨٠).

با توجه به سرعت تغيرات و پيچيدگي محيط سازمان ها شركت هاي فعال صنعت نفت نيز بايد همواره در جهت نوآوري گام بردارند و افراد را تشويق به خلاقيت و نوآوري كنند و انعطاف پذيري داشته باشند و كيفيت محصول خود را پيوسته بهبود بخشند. و بتوانند با ارائه محصولات و خدمات جديد در بازار پررقابت جهاني، مزيت رقابتي پايدار كسب نمايند(رشيدي و پورصادق،١٣٨٧).

امروزه تحولات روزافزون زندگی بشر در ابعاد مختلف سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و تکنولوژیکی موجب گردیده است که ضرورت ایجاد ایده های نو و خلاق،نسبت به گذشته افزایش یابد و مباحث مربوط به تحول و تغییر پارادایم ها و روند رخدادها و تصویرها در ابعاد مختلف زندگی جدی تر گرفته شود.پیچیدگی،عدم اطمینان،تغییرات گسترده،پایداری ها و ناپایداری ها،احتمال وقوع رخدادهای جدید و آشوبناکی از مشخصات سازمان ها و کشورها محسوب می شود،لذا الگوهای پویا و غیر خطی برای تحلیل و شناخت مسائل و تنگناها و فرصت ها و چالش های پیش رو و آشوب ها مورد نیاز است،تا از این رو جوامع و سازمان ها جهت طراحی الگوهای پویای مناسب خود در راستای کسب مزیت رقابتی پایدار نیاز مبرم به منابع انسانی توسعه یافته که خلاقیت و نوآوری از ویژگی های اصلی آن است،دارند.بنابراین تنها راه کسب رتبه اول اقتصادی و علمی در منطقه،توسعه منابع انسانی نوآور کشور است،تا بتواند راه های نرفته و میان بر سایر کشورها را برود و طرحی نو دراندازد(رشیدی و پورصادق ،١٣٨٧).

در دنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابت های فشرده جوامع گوناگون برای دستیابی به جدیدترین فن آوری و منابع قدرت هستیم،افراد تیزهوش،خلاق و صاحبان اندیشه،تفکر نوین وتفکر واگرا،جایگاه بسیار بالا و ارزشمندی دارنددر چنین عصری باید برای اداره سازمان های گوناگون اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و آموزشی به نوآوری،نوجویی و نوخواهی و بهره گیری از دستاورد های اخلاقی،علمی و فنی بشر همت گماشت و راه را برای نوآوری و ارائه طرح های مناسب در این سازمان ها هموار کرد(سلطانی،١٣٨٢).

چالش عمده ای که مدیران در قرن بیست و یکم با آن روبه رو هستند این است که چگونه از استعدادها و توانایی های بالقوه افراد استفاده کرده و نوآوری های سازمانی را تسریع نمایند.برای نیل به این هدف،مدیران و کارکنان سازمان ها می توانند با آگاهی از میزان خلاقیت و تقویت آن از حداکثر توانمندی های فکری،ذهنی و عقلی خود در جهت پویا کردن سازمان بهره گرفته و از طریق ایجاد،پرورش و کاربردی نمودن خلاقیت،روحیه جسارت علمی،انتقادگری و انتقاد پذیری،روحیه علمی و پژوهش را در تک تک کارکنان سازمان تقویت کند.از طرفی مدیریت سازمان نیز سازوکاری را فراهم آورد تا زمینه نوآوری و خلاقیت در سازمان به وجود آید.این امر می تواند سازمان را تبدیل به یک سازمان خلاقی کند که بازنگری روال های گذشته و تولید افکار،اندیشه ها و کالا و خدمات جدید از طریق تراوشات فکری کارکنان سر لوحه کار آن باشد و نوگرایی به عنوان یک ارزش نهادی جزء باورهای مشترک سازمان شود(تولایی،١٣٨٧).

ارتقاء بهره وری امری است که باید در همه سطوح اعم از فرد،خانواده،سازمان ها و کشور مورد توجه قرار گیرد.بهره وری موضوعی فنی،اقتصادی و فرهنگی است که در مشارکت خود با جامعه،کارکنان با مدیریت سازمان و سازمان ها با محیط شان ساخته و پرداخته می شود.امروزه آنچه که در کشورهای پیشرفته به عنوان عامل پیشرفت جلوه می کند چیزی جز افزایش بهره وری نیست.کشورهای پیشرفته صنعتی با ٢٤درصد جمعیت دنیا،٨٥ درصد از ثروت جهان را در اختیار دارند در حالی که کشورهای غیرصنعتی با ٧٦ درصد جمعیت،تنها ١٥ درصد از ثروت جهان را صاحب هستند.آنچه که موجب فاصله بیشتر این دو گروه کشورها شده است چیزی جز افزایش بهره وری در کشورهای صنعتی در مقایسه با کشورهای کمتر توسعه یافته نبوده است.بهره وری پایین موجب افزایش قیمت،بالا رفتن هزینه تولید،کاهش صادرات،کاهش اشتغال،تقلیل سرمایه گذاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی می گردد.برای ارتقاء بهره وری، جامع نگری و پرهیز از جزءنگری و به کارگیری دانش و علم همراه عمل به آن و توجه به نوآوری و خلاقیت،امری اجتناب ناپذیر است(طاهری،١٣٨٥ ).

امروزه در اقتصاد کلیه کشورها چه کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه بهره وری به اولویتی ملی تبدیل شده است.بهره وری موجبات رشد اقتصادی و کنترل تورم را فراهم و امکان دستیابی در سطح بالای استاندارد زندگی را میسر می کند.بهره وری به عنوان یک رویکرد مدیریتی کم کم جای خود را در کشور ما باز می کند.ارتقاء بهره وری جزء لاینفک مدیریت کشور است و همه طراحان،تولیدکنندگان و مدیران کشور به نحوی با آن سروکار دارند.در سازمان ملی بهره وری حرکتهای موثری انسجام یافته اما این تلاش ها بدون پشتوانه نظری و همکاری و اعتقاد اندیشمندان و فرهیختگان کشور ممکن نیست(زمانی،١٣٨٣ ).

یکی از راه های بهبود و پیشرفت اقتصادی یک شرکت تولیدی صنعتی،اندازه گیری بهره وری آن است.اندازه گیری بهره وری در واقع عبارتست از : تهیه و توسعه اطلاعات و اطمینان از اینکه بهبود روند رشد تولید کالا و خدمات در سطح کلی،بخشی بخشی و پروژه ای صورت می پذیرد به عبارت دیگر هدف از اندازه گیری بهره وری،توسعه توان اقتصادی برای ایجاد یا شناخت و کاربرد اطلاعات در بهره برداری بهینه از منابع کشور در ابعاد مختلف اقتصادی است.یکی از موارد افزایش بهره وری در شرکتهای صنعتی وجود افراد خلاق و نوآور می باشد(اورعی،١٣٧٨).

با پیشرفت روز افزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطلاعات امروزه جامعه ما نیازمند پرورش انسان هایی است که بتوانند با تفکری خلاق با مشکلات روبرو شده و به حل آنها بپردازند و با این رویکرد نیاز به آموزش و تقویت خلاقیت و خلق افکار نو برای رسیدن به جامعه ای شکوفا از اهمیت خاصی برخوردار است.افزایش خلاقیت در سازمان ها می تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات،کاهش هزینه ها،جلوگیری از اتلاف منابع،کاهش بروکراسی و بالتبع افزایش کارایی و بهره وری و ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد(تولایی،١٣٨٧).

٣-١- ضرورت و اهمیت موضوع :

دلایل مهم توجه به موضوع خلاقیت و نوآوری،توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد و توسعه منابع انسانی است.بهره وری به عنوان سمبل و نماد تلاش و موفقیت در امور تجاری بوده و خلاقان،پیشگامان موفقیت های تجاری در جامعه هستند.نوآوران در واحدهای صنعتی نوآور همواره سعی می کنند تا هزینه های خود را به حداقل برسانند و با توجه به منابع موجود،برنامه ریزی کنند.

نکته مهم این است که همه سازمان ها بایستی منابع انسانی خود را در جهت خلاقیت و نوآوری تشویق نمایند.اما این امر در صنایع نفتی ضرورتی مضاعف دارد،چرا که منابع انسانی شاغل در صنعت نفت،اعم از مدیران،کارشناسان و تکنسین ها به لحاظ پیچیدگی و گسترش عظیم این صنعت،عموما از ویژگی ها و تجارب منحصر به فردی برخوردار هستند.

در بیشتر کنفرانس های بین المللی بهره وری،گفته می شود که: میزان بهره وری و به ویژه بهره وری منابع انسانی،در بخش های اقتصادی کشورهای در حال توسعه،کم است.ضمن اینکه این کشورها با افزایش جمعیت نیز روبه رو هستند.افراد،سرمایه و تکنولوژی هر سه از عوامل عمده افزایش بهره وری هستند و تقریباٌ همه صاحب نظران و مدیران سرشناس صنایع جهان،منابع انسانی را اساسی ترین عامل افزایش بهره وری می دانند و معتقدند که سرمایه و تکنولوژی را می توان به صورت وام،تاٌمین کرد و خرید،اما انسان ها را نه می توان به وام گرفت و نه می توان خرید.انسان ها باید به عنوان سرمایه های اصلی کشورهای جهان سوم پرورش یابند و در آنها انگیزه تلاش ایجاد شود(صمدآقایی،١٣٨٠).

خلاقیت و نوآوری لازمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمان و جامعه است و آگاهی ازمتون و تکنیک های آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران،کارکنان و پژوهشگران علاقه منداست.

بنابراین محقق برآن شد که با توجه به علاقه شخصی و جدید بودن نسبی موضوع و محدود بودن چنین پژوهش هایی در صنعت نفت،به این پژوهش بپردازد.

 

 

 

 

٤-١- اهداف تحقیق :

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی کارکنان در پالایشگاه اهواز می باشد.

٥-١- فرضیات :

١- بین خلاقیت و نوآوری کارکنان و بهره وری منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد.

٢- بین خلاقیت کارکنان و نوآوری رابطه معنادار وجود دارد.

٣ - بین خلاقیت کارکنان ، سن ، سابقه خدمتو میزان تحصیلات تفاوت معنادار وجود دارد.

٤ – بینابعاد بهره وری و خلاقیت کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.

5- آیا مدل مناسبی برای پیش بینی رابطه خلاقیت و نوآوری و بهره وری کارکنان می توان ترسیم کرد؟

 

٦-١- متغیرهای تحقیق :

١ـ متغیرهای وابسته (ملاک) در این تحقیق، افزایش بهره وری منابع انسانی کارکنان می باشند.

٢- متغیر مستقل (پیش بین) در این تحقیق،خلاقیت و نوآوری می باشد.

٧ - ١- تعاریف نظری متغیرها :

* خلاقیت :مقیمی(١٣٨٥) معتقد است که خلاقیت عبارت است از : توانایی تلفیق ایده ها به شیوه ای منحصربه فرد برای برقراری ارتباط غیرمعمول بین ایده های مختلف.

* از نظر الوانی(١٣٧٩): خلاقیت،پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر جدید است.به عبارتی دیگرخلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد.

* خلاقيت يعني توانايي نگاه جديد و متفاوت به يك موضع و يا فرايند شكستن و دوباره ساختن دانش خود درباره يك موضوع(رشيدي، به نقل از ورتهايمر،١٣٨٧).

* فرد لوتانز[2](١٩٩٢) استاد رفتار سازمانی،خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافتهای افراد و یا گروه ها در یک روش جدید،تعریف کرده است(تولایی، ١٣٨٧).

* بارزمن[3]،خلاقیت را فرآیند شناختی از به وجود آمدن یک ایده،مفهوم،کالا یا کشفی بدیع می داند(شهرآرای و مدنی پور،١٣٧٥ ).

* خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست.رابینز(١٩٩١)،ترجمه:کبیری(١٣٦٩).

* استرنبرگ[4](٢٠٠٦) می گوید:"خلاقیت ترکیبی است از قدرت ابتکار با انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی که یادگیرنده را قادر می سازد خارج از نتایج تفکر نامعقول به نتایج متفاوت و مولد بیندیشد که حاصل آن رضایت شخصی است.

* نوآوری :نوآوری به معنای علمی و کاربردی ساختن اندیشه های نو و تازه است(نوری، ١٣٦٨).

* نوآوري فراورده جديد يا محصول خلاقي است كه توسط يك سازمان يا فرد ارائه مي گردد و مانند خلاقيت داراي عنصر تازگي و نوبودن است(رشيدي به نقل از دامان پور،١٣٨٧).* در یک تعریف کلی نوآوری را می توان به عنوان هر ایده ای جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت و یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد( حسینی، ١٣٧٦).* نوآوری فرآیند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصول،خدمات و روش های جدید عملیات است رابینز(١٩٩١)،ترجمه کبیری(١٣٦٩).

* نوآوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه

[1] .Marion

[2] -Fared Lotanez

[3]- Barezman

[4]- Strunberg..............................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 24000 تومان

 

 


قیمت قبلی : 320000 ریال

قیمت جدید : 24000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما