مشاهده / بستن موضوعات

بررسی سبک های رهبری آموزشی مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه مناسب ترین سبک برای این دوره

دسته بندی: علوم تربیتی
2088 بازدید

چکیده :
پژوهش حاضر به بررسی سبک رهبری موجود مدیران مدارس دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه ی مناسب ترین سبک رهبری برای این دوره اختصاص دارد .
نوع تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف توسعه ای ، از نظر داده ها کمی و از نظر ماهیت و روش مطالعه پیمایشی مقطعی است . ابزار سنجش پژوهش حاضر را دو پرسشنامه به ترتیب پرسشنامه 30 سوالی بلیک و موتن جهت بررسی سبک های موجود مدارس دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و یک پرسشنامه ی 6 ماده ای محقق ساخته جهت انتخاب مناسب ترین سبک رهبری برای این دوره تشکیل می دهد که اعتبار آن به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب برابر 87/ 0 و 64/ 0 و روایی هردو پرسشنامه به وسیله روایی صوری به دست آمده است
جامعه آماری مورد پژوهش حاضر را همه ی مدیران و معاونان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران با تحصیلات کارشناسی علوم تربیتی تشکیل می دهد و حجم نمونه بر اساس فرمول اچ اس بولاو روش نمونه گیری تصادفی ساده 300 نفر انتخاب شده است .
برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر توصیف داده ها ( رسم جداول توزیع فراوانی و
مشخصه های آماری و نمودار هیستوگرام ) از آزمون آماری T مستقل و مقایسه ی میانگین ها استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان دهنده ی این مطلب است که بین سبک های موجود مدیران مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد و سبک موجود از دیدگاه مدیران مرد سبک تیمی و از دیدگاه مدیران زن سبک رابطه مدار است و بین مناسبترین سبک رهبری از دید مدیران مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد و مدیران مرد و زن سبک تیمی را مناسبترین سبک برای این دوره می دانند هم چنین بین مناسبترین سبک رهبری از دید معاونان مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد و معاونان مرد سبک تیمی و معاونان زن سبک اقتضایی را مناسبترین سبک برای این دوره می دانند .

 

210صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +جامعه آماری و پرسشنامه قیمت 39900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل یکم : کلیات پژوهش
مقدمه 2
1-1-بیان مسئله 3
1-2-اهمیت پژوهش 5
1-3-اهداف پژوهش 5
1-4- سئوال های پژوهش 6
1-5- تعاریف مفاهیم 7
1-5-1- تعاریف نظری 7
1-5-2-تعاریف عملیاتی 8
فصل دوم : بررسی پیشینه مطالعاتی
2-1- زمینه 11
2-2- تاریخچه و روند تحولات مدیریت 12
2-3- طبقه بندی های تاریخی نظریه های مدیریت 12
2-4- طبقه بندی مجموعه ای نظریه های سازمان و مدیریت 16
2-5- ضرورت مدیریت و رهبری 18
2-6- ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی 22
2-7- ویژگی های مدیریت و رهبری 25
2-8- توانایی های رهبری و مدیریت آموزشی 28
2-8-1- توانایی های عمومی 28
2-8-2- توانایی های بلوغی 29
2-8-3- توانایی های رهبری 29
2-9- مهارت های موفقیت برای مدیران و رهبران آموزشی 30
2-9-1- مهارت های انسانی 30
2-9-2- مهارت های ادارکی 31
الف ) تفکر سیستمی 32
ب ) ذهنیت فلسفی 32
بعد اول : جامعیت 33
بعد دوم : تعمق 35
بعد سوم : قابلیت انعطاف پذیری 37
2-9-3- مهارت های حرفه ای 42
2-9-4- مهارت های فنی 43
2-10- ویژگی های مراکز آموزشی 44
2-10-1- اهمیت اجتماعی 44
2-10-2- حساسیت عمومی 44
2-10-3- پیچیدگی وظیفه 45
2-10-4- نزدیکی روابط 45
2-10-5- تربیت حرفه ای 45
2-10-6- دشواری ارزشیابی 45
2-11- ویژگی مدیریت آموزشی 45
2-11-1- ایجاد زمینه های مداومت آموزشی 45
2-11-2- ایجاد فضای سالم و محیط مناسب برای زمینه های مختلف رشد دانش آموزان 46
2-11-3- ساختار مراکز آموزشی 46
2-11-4-ارزشیابی مداوم از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 47
2-11-5- مدیریت کارآفرین 49
2-11-6- ایجاد مدیریت مشارکتی 55
2-11-7- تقدم اثربخشی برکارآیی 58
2-11-8- تغییر و نوآوری 60
2-12- بصیرت ها ، چالش ها و شیوه های نو در مدیریت آموزشی قرن 21 63
2-13- نقش های جدید مدیران آموزشی 64
2-14- چه مهارت هایی به دانش آموزان یاد دهیم ؟ 67
2-15- بصیرت های مدیریت آموزشی 67
2-16- اهمیت کاربست تئوری های مدیریت 69
2-17- طبقه بندی تئوری های مدیریت 70
2-18- نظری اجمالی بر سیر تحول مدیریت 71
2-18-1- دورۀ پیش از مدیریت علمی 71
2-18-2- نظریه های مکتب کلاسیک 73
الف – نظریه ی بوروکراسی 73
ب – نظریه اداری 75
ج – نظریۀ مدیریت علمی 76
2-18-3- نظریه ی نئوکلاسیک ( نهضت روابط انسانی ) 77
2-18-4- نظریۀ نوین (سیستمی) 79
2-18-5– تئوری اقتضا 81
2-18-6- نظریه X و Y 85
2-18-7- تئوری Z 86
2-18-8- نظریه لارنس آپلی 90
2-18-9- نظریۀ آرجریس 91
2-18-10- نظریه بلوغ و عدم بلوغ آرجریس 92
2-18-11- نظریه لیکرت 92
2-18-12- نظریه اثربخشی 93
الف : سبک های اثربخش 93
ب – سبک های غیراثربخش 94
2-18-13- نظریه آمرانه ، دموکراتیک و تفویضی 96
2-18-14- نظریه پیوستاری رهبری 98
2-18-15- نظریه استراتژیک ( راهبردی ) 99
الف- مکاتب تجویزی 99
ب- مکاتب توصیفی 100
2-18-16- نظریه ی سازمان یادگیرنده 100
2-18-17- شبکه مدیریت 102
2-19- یافته های دیگران 105
2-19-1- در جهان 105
2-19-2- در ایران 107
2-20- ضرورت پژوهش 110
فصل سوم : روش اجرای پژوهش
3-1- روش تحقیق 113
3-2- تعریف و تعیین جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه 113
3-3- ابزار سنجش 114
3-4- شواهد مربوط به اعتبار ابزار سنجش 115
3-5- شواهد مربوط به روایی ابزار سنجش 115
3-6- روش های گردآوری اطلاعات 115
3-7- روش تحلیل داده ها 116
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- توصیف داده ها 118
4-2- تحلیل داده ها 187
فصل پنجم : نتیجه گیری و تفسیر
5-1- نتیجه گیری 208
5-2- محدودیت های پژوهش 211
5-3- پیشنهادهای پژوهش 211
5-4- خلاصه پژوهش 212
پیوست ها 215
منابع 220

 

 

 


فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
2-1- جدول گونه های چهارگانه نظریات سازمان و مدیریت 16
2-2- جدول مقایسه ویژگی های مدیریت و رهبری 25
2-3- جدول مقایسه ی ارزشیابی تشخیصی ، تکوینی و تراکمی 49
2-4- جدول مقایسه سبک های سه گانه رهبری 97
2-5- جدول مقایسه رهبری اخلاقی و رهبری غیر اخلاقی 107
4 – 1- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد 119
4 – 2 - جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد 119
4 – 3- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری وظیفه مدارقوی جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد 121
4 – 4- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری وظیفه مدارقوی جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد 122
4 – 5- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران مرد 123
4 – 6- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران مرد 124
4 – 7- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران مرد 125
4 – 8- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران مرد 126
4 – 9- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران مرد 127
4– 10- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران مرد 127

4 – 11- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن 129
4 – 12- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن 130
4 – 13- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری وظیفه مدارقوی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن 131
4 – 14- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری وظیفه مدارقوی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن 132
4 – 15- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن 133
4 – 16- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن 134
4 – 17- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن 135
4 – 18- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن 136
4 – 19- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن 137
4– 20- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن 138
4 – 21- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد 139
4 – 22- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد
139
4 – 23- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد
141
4 –24- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد 141
4 – 25- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد 143
4–26- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد 143
4 – 27- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد 145
جدول4–28- مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد 145
4 – 29- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد 147
4 – 30- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد 147
4- 31 - جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد 149
4– 32- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد 149
4 – 33- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 151
4 – 34- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 151
4 – 35- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 153
4–36- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 153
جدول 4- 37- توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 155
4–38- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 155
4- 39- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 157
4 – 40- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 157
4 – 41- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 159
4 – 42- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 159
4- 43- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 161
4– 44- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 161
4 – 45- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 163
4 – 46- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 163
4- 47- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 165
4 – 48- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 165
4 – 49- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 167
4 – 50- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد

167
4- 51 - جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 169
4 – 52- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 169
4 – 53- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 171
4 – 54- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 171
4- 55- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 173
4– 56- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 173
4 – 57- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 175
4– 58- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 175
4 – 59- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 177
4– 60- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 177
4 – 61- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 179
4–62- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 179
4 – 63- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 181
4– 64- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 181
4 – 65- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 183
4 – 66- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 183
4- 67- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 185
4– 68- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 185
4– 69- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک بی تفاوت در خصوص سبک رهبری موجود 187
4– 70- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک وظیفه مدار قوی در خصوص سبک رهبری موجود 187
4– 71- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک بینابین در خصوص سبک رهبری موجود 179
4– 72- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک رابطه مدار قوی در خصوص سبک رهبری موجود 190
4–73- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک تیمی در خصوص سبک رهبری موجود 191
4–74- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک بی تفاوت در خصوص مناسب ترین سبک رهبری 192
4– 75- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک وظیفه مدار قوی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری 193
4– 76- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک بینابین در خصوص مناسب ترین سبک رهبری 194
4– 77- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک رابطه مدار قوی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری 195


4–78- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک تیمی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری

196
4 –79- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک اقتضایی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری 197
4–80- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات معاونان مرد و زن نسبت به سبک بی تفاوت در خصوص مناسب ترین سبک رهبری 198
4 – 81- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات معاونان مرد و زن نسبت به سبک وظیفه مدار قوی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری 199
4 – 82- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات معاونان مرد و زن نسبت به سبک بینابین در خصوص مناسب ترین سبک رهبری 200
4–83- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات معاونان مرد و زن نسبت به سبک رابطه مدار قوی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری 201
4–84- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات معاونان مرد و زن نسبت به سبک تیمی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری 202
4 –85- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات معاونان مرد و زن نسبت به سبک اقتضایی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری 203
4-86- جدول مقایسه میا نگین سبک های پنج گانه موجود مدیریت از دیدگاه مدیران مرد و زن 204
4-87- جدول مقایسه میا نگین سبک های شش گانه مدیریت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد و زن 205
4-88- جدول مقایسه میا نگین سبک های شش گانه مدیریت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد و زن 206

 

 

 

فهرست نمودارها
عنوان نمودار صفحه
4 – 1- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد 120
4 – 2- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری وظیفه مدارقوی جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد 122
4 – 3- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد 124
4 – 4- نمودار هیستوگرام نمرات سبک جهت رهبری رابطه مدار قوی تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد 126
4 – 5- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین سبک رهبری موجود
از دیدگاه مدیران مرد 128
4 – 6- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران زن 130
4 – 7- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری وظیفه مدارقوی جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران زن 132
4– 8- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین سبک رهبری موجود
از دیدگاه مدیران زن 134
4 – 9- نمودار هیستوگرام نمرات سبک جهت رهبری رابطه مدار قوی تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران زن 136
4 – 10- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران زن 138
4 – 11- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد 140
4 – 12- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد
142
4 – 13 - نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد 144
4 –14- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد 146
4 –15- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد 148
4– 16- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد 150
4 – 17- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 152
4 –18- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 154
4 –19- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 156
4 – 20 - نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 158
4 – 21- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 160
4–22- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن 162
4 – 23- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 164
4– 24- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 166
4– 25- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 168
4 – 26- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 170
4–27- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 172
4– 28- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد 174
4 – 29- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 176
4-30- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 178
4 – 31- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 180
4 – 32- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 182
4– 33- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 184
4-34- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن 186


فهرست اشکال
عنوان شکل صفحه
2-1- شکل مدل تلفیقی مکاتب مدیریت 17
2-2- شکل ابعاد و مؤلفه های مختلف کار گروهی 57
2-3- شکل سازمان به عنوان یک سیستم 80
2-4- شکل تناسب شیوه ه رهبری با بلوغ کارکنان 83
2-5- شکل نمایی از چگونگی رشد توسعه تئوری اقتضاء 84
2-6- شکل مدیریت در تئوری Z 87
2-7- شکل انسان مؤثر در تئوری Z 89
2-8- شکل سبک های مدیریت در نظریه اثربخشی 93
2-9- شکل سبک های اثربخش 94
2-10- شکل سبک های غیر اثربخش 95
2-11- شکل انواع رهبری 98
2-12- شکل الگوی مناسب سازمان های یادگیرنده 101
2-13- شکل شبکه مدیریت 103
2-14- شکل شبکه مدیریت بلیک و موتن 111

 

 


مقدمه
« مدیران کمیاب ترین و در عین حال با ارزش ترین سرمایه ی انسانها هستند »
( پیتر دراکر ، 1945)
در سازمان های اداری به ویژه آموزش و پرورش نیاز به مدیران و رهبرانی است که نه تنها در امر تعلیم و تربیت صاحب نظر هستند بلکه در تشخیص مسائل و مشکلات اداری و سازمانی آموزش و پرورش نیز باید دقت و مهارت داشته باشند و علاوه بر دانایی و توانایی در زمینه های فنی و انسانی کار خود ، دارای مهارت ادارکی ( توانایی درک پیچیدگی های کل سازمان ) نیز باشند .
مدیران در سازمان های آموزشی بیش از هر چیز با انسان ها سروکار دارند زیرا فراگرد عملیات این سازمانها به وسیله انسانها ( معلمان و کارکنان ) و در مورد انسانها ( دانش آموزان ) انجام می پذیرد .
« مدیریت در سازمان های آموزشی که به امر تعلیم و تربیت اشتغال دارند از تلفیق علم ، عمل و هنر برای به کارگیری مجموعه ای از مسئولیت های ناشی شده از آموزش و پرورش حاصل می شود ، مسئولیتی که در آن ایجاد شناخت به منظور متعالی شدن انسان ، محشور شدن با زندگی جمعی و جذب در تولید بیشتر است . ملاحظه می شود که مدیریت آموزشی با انسان سروکار دارد » (عسگریان ، مصطفی ، 1371 ) .
محور تمام فعالیت های مدیر آموزشی تسهیل و پیشبرد امر آموزش و یادگیری است بنابراین موضوع تعلیم و تربیت دانش آموزان هستند و بالطبع معلمان نقش کلیدی وهسته ی مرکزی را در این
فرایند به عهده دارند .
روشی که مدیران در سازمان اعمال می کنند قطعاً می بایست با سطح بلوغ و توانایی زیر دستان و
همینطور اهداف تعیین شده متناسب باشد زیرا یکی از ابزارهای مهم ، افزایش کارایی ، اثربخشی و بهره وری در سازمان می باشد که مدیر با اتخاذ روشی منطبق با شخصیت خود و محیط سازمانی به این سه مهم دست می یابد .
در این میان دوره ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا که شخصیت افراد در این دوره شکل می گیرد و انتخاب روش مدیریت از سوی رهبران آموزشی در این دوره بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که با توجه به سن دانش آموزان و همچنین کارکنان و معلمانی که با این دانش آموزان سرو کار دارند روش مدیریتی باید خاص و سنجیده باشد .

بیان مسأله :
انسان از آغاز پیدایش خود تا جایی که تاریخ مدون او نشان می دهد زندگی خود را به صورت دسته جمعی و گروهی شروع و ادامه داده است ، که لازمه ی آن تقسیم کار و مسئولیت و همچنین درجه بندی و نقش افراد در گروه است . بدین ترتیب اگر مفهوم رهبری و مدیریت را به صورت نسبی بپذیریم هر نوع تقسیم وظایف ، بین گروهی از مجموعه انسان ها ، مبین نوعی تقسیم بندی اهمیت افراد در گروه و در نتیجه نشان دهنده نوعی طبقه بندی مدیریت یا رهبری است . این مفهوم از آنجا نتیجه می شود که امروزه در تعریف مدیریت یا رهبری گفته اند که در هر مجموعه ای از انسان ها موضوع بودن یا نبودن رهبر یا مدیر مطرح نیست بلکه موضوع میزان و درجه تأثیر آن است چرا که مدیریت عبارت است از تأثیری که یک فرد در یک مجموعه روی سایر افراد می گذارد زیرا در یک مجموعه هر کس به نسبت تأثیری که روی افراد دارد و نقشی که بر عهده می گیرد به همان نسبت نقش مدیریت را ایفا کرده است ( طوسی ، 1372 ) .
نگاهی گذرا به روند تحولات تاریخ بشری بیانگراین مطلب است که تمام پیروزیها ، شکست ها ، سازندگی ها ، ویرانگری ها ، سعادت و شقاوت بشر در طول تاریخ مرهون رهبری های صحیح و ناصحیح است و هیچ عاملی چون مدیریت و رهبری برای سعادت و تعالی انسان مؤثر و نافذ نیست ( مطهری ، 1374 ) .
در عصر حاضر موفقیت سازمان ها تا حد زیادی به کارایی و اثربخشی مدیریت و رهبری دارد ، با این که هر یک از شاخه های مدیریت در جای خود جائز اهمیت هستند ، اما اگر به کالبد شکافی مدیریت و رهبری آموزشی بپردازیم متوجه می شویم که مدیریت آموزشی به عنوان یکی از ابعاد مهم مدیریت از اهمیت خاصی برخوردار است .
میرکمالی ( 1378 ) بر این باور است که مدیریت آموزشی از همه مدیریت ها حساس تر ، بااهمیت تر و با ارزش تر است . مدیر یا رهبر آموزشی به مثابه روح و قلب سازمان است و اگر روح را از جسم جدا کنیم جز لاشه ای بی فایده چیزی باقی نمی ماند ( مکارم شیرازی ، 1368 )
هر اشتباه رهبر یا مدیر آموزشی در مدرسه منجر به ضایعه ای جبران ناپذیر می شود ، زیرا مدیر مدرسه در تربیت دانش آموزان و شکل دادن به شخصت آنها نقش بسزایی دارد . به طور کلی بذر تقوا ، مسئولیت پذیری ، ایثار ، همدردی ، همدلی ، مشارکت ، کار گروهی ، شجاعت ، راستگویی ، روابط انسانی ، منطق ، امانتداری ، رازداری ، صبر ، احترام به قانون و مردم ، دوستی و محبت به دیگران و .... در مدرسه پاشیده ، رشد و برداشت می شود و بسیاری از موارد ذکر شده تشأت گرفته از مدیر یا رهبر آموزشی مدرسه است .
آن چیزی که در رفتار مدیر متجلی است و نقش الگویی وی را در رابطه با دیگران مشخص می کند سبک مدیریت یا رهبری اوست . سبک مدیریت عبارت است از واکنش منطقی و مناسب نسبت به عمل هر یک از کارکنان در شرایط خاص ( میرسپاسی ، 1379 ) .
با توجه به اهمیت نقش الگویی مدیر و رهبر آموزشی و مطالب فوق موضوع پژوهش حاضر را
« بررسی سبک های رهبری آموزشی مدیران مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه مناسب ترین سبک برای این دوره » تشکیل می دهد .

اهمیت پژوهش :
از ویژگی های دنیای کنونی ، افزایش روز افزون نیازهای انسانی است که در این میان نیاز به شناخت شیوه های مدیریت به ویژه مدیریت آموزشی از اولویت خاصی برخوردار است . زیرا با نقشی که رهبران آموزشی در « تبدیل منابع انسانی به سرمایه های انسانی » و تقویت مکارم اخلاقی و ابعاد مختلف رشد در دانش آموزان دارند این ضرورت بسیار احساس می شود در این میان دوره ابتدایی در بین دیگر دوره ها از حساسیت ویژه ای برخوردار است و رهبر آموزشی در این دوره باید با توجه به نیازهای کارکنان و دانش آموزان مناسب ترین شیوه رهبری را برگزیند ، لذا پژوهش حاضر از دو جنبه دارای اهمیت و کاربرد است اول آنکه می تواند در تکوین این نظریه که بین سبک های رهبری مدیران دوره ابتدایی مرد و زن در حال حاضر تفاوت وجود دارد بحث کند که از لحاظ نظری قابل اهمیت است و دوم اینکه بتوان مناسب ترین سبک مدیریت و رهبری را برای دوره ابتدایی انتخاب کرد و به کار بست که از لحاظ عملی قابل اهمیت است و در نهایت امید است مناسب ترین سبک رهبری دوره ابتدایی را جهت مدارس پسرانه و دخترانه با توجه به جنسیت مدیران ارائه داد .

اهداف پژوهش :
الف ) هدف اصلی
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین سبک رهبری کنونی مدیران مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و همچنین ارائه مناسب ترین سبک برای این دوره است .
ب ) اهداف فرعی
1 – تعیین سبک رهبری کنونی در مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران .
2 - تعیین تفاوت بین سبکهای رهبری مدیران مرد و زن در ابعاد بی تفاوت ، وظیفه مدار ، بینا بین ، رابطه مدار و تیمی دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران .
3 - تعیین مناسبترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه مدیران زن .
4 -. تعیین مناسبترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه مدیران مرد .
5 -. تعیین مناسبترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه معاونان زن .
6 - تعیین مناسبترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه معاونان مرد .
7 – تعیین تفاوت بین مناسبترین سبک های رهبری در مدارس ابتدایی از دیدگاه مدیران مرد و زن.
8 - تعیین تفاوت بین مناسبترین سبک های رهبری در مدارس ابتدایی از دیدگاه معاونان مرد و زن .

سئوال های پژوهشی :
با توجه به این که روش پژوهش از نظر ماهیت و نوع مطالعه پیمایشی است لذا شایسته است به جای فرضیه سئوال مطرح شود .
الف ) سئوال اصلی
1 – سبک رهبری کنونی در مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران کدام است ؟
2 – مناسبترین سبک رهبری برای اداره ی مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران کدام است ؟
ب ) سئوال های فرعی
1 – سبک رهبری کنونی در مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران کدام است ؟
2 - در حال حاضر چه تفاوتی بین سبک های رهبری مدیران مرد و زن در ابعاد بی تفاوت ، وظیفه مدار ، بینابین ، رابطه مدار ، تیمی دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران وجود دارد ؟
3 – مناسب ترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه مدیران زن کدام است ؟
4 - مناسب ترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه مدیران مرد کدام است ؟
5 - مناسب ترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه معاونان زن کدام است ؟
6 - مناسب ترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه معاونان مرد کدام است ؟
7 – چه تفاوتی میان مناسب ترین سبک های رهبری در مدارس ابتدایی از دیدگاه مدیران مرد و زن وجود دارد ؟
8 - چه تفاوتی میان مناسبترین سبکهای رهبری ابتدایی از دیدگاه معاونان مرد و زن وجود دارد ؟

تعاریف مفاهیم :
الف – تعاریف نظری :
1 – رهبری : عبارت است از عمل تأثیر گذاری بر افراد به طوری که از روی میل و علاقه برای هدف های گروهی شرکت کنند ( هرسی و بلانچارد ، نقل از علاقه مند ، 1382 )
- میر کمالی ( 1371 ) ، رهبری را برتری و حفظ ساختار در انتظارات و تعامل می داند وی در جای دیگر رهبری را افزایش نفوذ درپذیرش عملی دستورات یا راهنمایی های مشخص سازمانی می داند.
- خورشیدی و غندالی ( 1380) ، رهبری را کوشش برای نفوذ در مردم که با علاقه و مشتاقانه برای رسیدن به اهداف گروه کوشش می کنند ، می داند .
- رهبری قدرت جذب و نفوذ در پیروان و توانایی پذیراندن شخصیت خود در آنها به نحوی که پیروان داوطلبانه رهبری او را در یک شرایط معین پذیرا شوند ، می باشد ( خورشیدی ، 1382 )
2 – مدیریت : عبارت است از کار کردن با افراد و بوسیله افراد گروه ها برای تحقق اهداف سازمانی ( هرسی و بلانچارد ، نقل از علاقه مند ، 1382 )
- ایجاد توازن بین منابع و فعالیت های مختلف در حال و آینده در یک سازمان ، بدین گونه که این توازن بین نیروهای انسانی لازم در بخش های مختلف کاری ، منابع مادی و سایر امکانات که یک مؤسسه برای رفع نیازهای خود و گسترش تولید و توزیع و مصرف بدان نیاز دارد به عمل آید ( عسکریان ، مصطفی ، 1385 )
– مدیریت ، فرایند به کار گیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی ، ارزشی ، مالی و تکنولوژیکی در برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج امکانات ، هدایت ، ایجاد انگیزه ، تقویت ارتباطات و روابط انسانی ، بودجه بندی ، هماهنگی ، ارزشیابی ، کنترل و سایر اصول مدیریت است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد ( خورشیدی ، عباس ، 1382 )
3 – سبک مدیریت : سبک یا شخصیت آدمی عبارت است از تعبیر و تفسیر دیگران از رفتارهای نسبتاً پایدار ، چون انگیزش کارکنان ، که به نقش رهبری مربوط می شود ( رضاییان ، علی ، 1372 )
- سبک رهبری عبارت از رفتارهای ویژه رهبر یا مدیر به منظور انگیزش گروه برای تحقق پاره ای از هدفهاست ( نائلی ، 1370 ) .
4- مدیریت آموزشی : - کنزویج ( نقل از میرکمالی ، 1378 ) مدیریت آموزشگاهی را فرایند اجتماعی مربوط به هویت دادن ، نگهداشتن ، برانگیختن ، کنترل کردن و وحدت بخشیدن تمام نیروهای رسمی و غیر رسمی انسانی و مادی سازمان یافته در یک نظام واحد و یکپارچه ،برای دستیابی هدفهای از پیش تعیین شده می داند .
- مدیریت و رهبری آموزشی فرایندی است اجتماعی که با به کارگیری مهارت های انسانی ، مفهومی ، تخصصی ، علمی ، هنری و تجربی کلیه منابع انسانی ، ارزشی ، مالی و تکنولوژیکی را سازماندهی و از طریق تأمین نیازهای مادی و معنوی کارکنان ، معلمان و دانش آموزان هدف ها و سیاست های تعلیم و تربیت را متحقق سازد . ( خورشیدی ، عباس ، 1382 )
ب - تعاریف عملیاتی :
1- سبک های رهبری : در پژوهش حاضر ، سبک های رهبری موجود مدیران مدارس دوره ابتدایی بوسیله یک پرسشنامه 30 ماده ای بلیک و موتن ( 1978 ) که توسط ناصر میرسپاسی برای جامعه ایرانی نرم شده بدست آمده است .
2- مناسب ترین سبک رهبری : در پژوهش حاضر ، مناسب ترین سبک رهبری مدیران مدارس دوره ابتدایی : بوسیله یک پرسشنامه 6 ماده ای محقق ساخته بدست آمده است .

 

 

 

 

 

فصل دوم
بررسی پیشینه مطالعاتی

 

 

 

 

 

زمینه :
گسترش تمدن و توسعه ی اجتماعات و زندگی جمعی موجب شد که انسان ها جهت رفع نیازهای خود دست به دست هم دهند و با همیاری یکدیگر در مسیر رسیدن به خواسته های مشترک کوشش نمایند . گرد همایی انسانها موجب گردید که با اهتمام متعارف ، حداکثر رضایت شخصی به وجود آید در نتیجه فعالیت گروهی شکل گیرد و موجب پیدایش سازمانها شود ( عسگریان ، مصطفی ، 1371 ص 25 . )
اهمیت سازمانها به اندازه ای است اجتماع را اجتماع سازمانی گویند زیرا بدون انجام دادن امور اگر غیر ممکن نشود دست کم بسیار دشوار و همراه با تأخیر زمانی صورت خواهد گرفت . تصور سازمان و جامعه بدون رهبر و مدیر از نظر عملی یا تجربی امکان پذیر نیست . بررسی تاریخ انسان ها نشان می دهد که مدیریت و رهبری همیشه در حکم یک ضرورت مطرح بوده است .
« نیاز به مدیریت و رهبری در همه ی زمینه های فعالیت اجتماعی امری محسوس و حیاتی است . منابع انسانی و مادی عظیم بدون هدایت و رهبری لایق به زودی رو به انحلال و نابودی می رود » ( علاقه بند ، علی ، 1369 ، ص 1 )
در دنیای پر رقابت کنونی مدیر نمی تواند تنها با تکیه بر مهارتهای فنی موفق شود او باید از نظر روابط انسانی نیز از مهارتها و توانایی های بالایی برخوردار باشد ، فرهنگ شیوه ایجاد انگیزش ، توان بخشیدن و نیرو دادن به افراد و آموزش کارکنان از جمله عواملی هستند که می توانند موجب برتری سازمان شوند . مدیران موفق همواره در پی ایجاد تحولند و می کوشند تا از موقعیت ها بیشترین استفاده را ببرند ، در زیردستان و پیروان خود ایجاد انگیزه کنند تا بازدهی خود را بالا ببرند . اشتباهات را اصلاح کنند و سازمان را در جهت اهدافش سوق دهند .
عزم جامعه را مجموعه مدیریت کشور هدایت می کند لذا مدیریت مهم ترین مقوله ای است که باید برای رشد و تعالی فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی جامعه مورد توجه قرار گیرد . ( الوانی ، سید مهدی ، 1378 )

تاریخچه و روند تحولات مدیریت :
مدیریت به عنوان یکی از فعالیت های اجتماعی بشر سابقه ای بس دیرینه دارد ، اما آنچه به عنوان تاریخچه و سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت بیان می داریم مربوط به زمانی است که نظریه های مدیریت پا به عرصۀ وجود نهادند و مدیریت به صورت رشته ای علمی در میان سایر رشته های علوم مطرح شد .
بنابراین ذکر این مطلب که مدیریت در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی شکل گرفت ، به معنای عدم وجود آن در اعصار پیشین نیست ؛ همان گونه که به سادگی می توانیم بپذیریم کشف قدرت جاذبه به وسیلۀ نیوتون به معنای عدم وجود چنین قدرتی قبل از وی نبوده است ، منتها از زمانی که نیوتون نتیجه گرفت نیروهایی که اقمار را بر روی مدارات خود نگه می دارند باید با مربع
فاصلۀ این اقمار تا مرکز دَوَران نسبت عکس داشته باشند ، و این نظریه را به اثبات رساند ، از دیدگاه تاریخی آغاز پیدایش نظریۀ جاذبه محسوب می شود . ( مشفق ، سیاوش ، 1367 ، به نقل از برونوفسکی )

طبقه بندی های تاریخی نظریه های مدیریت :
در مقولۀ مدیریت نیز آغاز طرح نظریه های مدیریت را می توانیم در سال های آغاز قرن بیستم جست و جو کنیم ، زمانی که وبر نظریه بوروکراسی را مطرح ساخت و تیلور و فایول اصول مدیریت علمی و اداری را ارائه کردند . پس از آن نهضت روابط انسانی و مدیریت رفتار در دهۀ 30 شکل گرفت و آخرین مکتب با نظریه های سیستمی و اقتضایی یا به عرصه وجود نهاد و امروزه نیز این مکتب ، تفکر غالب در مدیریت است .
در موضوع نگرش تاریخی به موضوع مدیریت ، ضمن بیان سیر تحولات مدیریت ، مکاتب مختلف و نظریه های خاص هر مکتب مطرح ، و بررسی تاریخی و موضوعی به همراه هم ارائه
می شوند . از این رو بسیاری از نگارندگان به این طبقه بندی روی آورده اند و با این نگرش تقسیم بندی های بسیاری انجام گرفته است که غالباً سه مکتب اصلی مدیریت علمی ، مدیریت روابط انسانی ، و مدیریت سیستم ها در تمامی آن ها ملاحظه می شوند .
هارولد کونتز ( 1961 ) در طبقه بندی اولیۀ خود به شش مکتب تحت عناوین : 1 . مکتب فرایندی یا وظیفه ای مدیریت ؛ 2 . مکتب تجربی مدیریت ؛ 3 . مکتب رفتار انسانی در مدیریت ؛ 4 . مکتب نظام اجتماعی در مدیریت ؛ 5 . مکتب نظریۀ تصمیم گیری ؛ و 6 . مکتب کمّی و مقداری مدیریت ، اشاره کرد و حدود نوزده سال بعد این طبقه بندی را به یازده طبقه افزایش داد که به علت تداخل طبقات ، درهم ف و جزئی شدن آن ها چندان مورد اقبال قرار نگرفت .
ویلیام اسکات ( 1961 ) نیز با پیروی از طبقه بندی تاریخی سه مکتب را در مدیریت مطرح می داند . مکتب کلاسیک ها که با تقسیم کار ، سلسله مراتب ، حیطۀ نظارت ، و ساختار منطقی سروکار داشت ، مکتب نئوکلاسیک ها که با نهضت روابط انسانی شناخته می شود ، و مکتب سوم ، مکتب سیستمی سازمان است که سازمان را همچون سیستمی با متغیرهای وابسته به محیط توصیف می کند و آن را در سطحی بالاتر از دو مکتب قبلی قرار می دهد . در تفکر سیستمی ، سازمان به صورت یک منظومۀ واحد ، که متش............................
..............................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 39900 تومان

 

 

 

 

قیمت قبلی : 550000 ریال

قیمت جدید : 39900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما