اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی بر روی آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی

دسته بندی: تربیت بدنی
1702 بازدید

هدف از پژوهش حاضر اثر نوع و ترتیب تمرین موازی بر روی برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی (توان هوازی-توان بی هوازی-چابکی-استقامت ) وترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بود.بدین منظور آزمودنی¬ها بصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند ودرچهارگروه استقامتی(10نفر)،قدرتی(10نفر)،موازی استقامتی-قدرتی(10نفر)،موازی قدرتی- استقامتی(10نفر) بصورت تصادفی قرارگرفتند. آزمودنی¬ها درآزمون¬های مقدماتی توان هوازی با آزمون دوی شاتل ران وتوان بی هوازی با آزمون پرش عمودی (سارجنت)،چابکی با آزمون دوی 9*4 واستقامت عضلانی با آزمون دراز ونشست شرکت کردند و درصد چربی زیر پوست با کالیپر اندازه گیری شد. سپس برنامه تمرینی طراحی شده برروی آزمودنی ها اجرا شد.بعداز هشت هفته آزمون های نهایی مجددا به عمل آمد.
تجزیه تحلیل داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس( ANOVA) ومقایسه چندگانه از میانگین هاودر صورت وجود اختلاف معنادار ازآزمون تعقیبی توکی وTوابسته با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 17در سطح معناداریP≤0/05 انجام شده است.
یافته های پژوهش بیانگر آن بود که بعداز 8هفته تمرین استقامتی،قدرتی،موازی(استقامتی -قدرتی) موازی(قدرتی-استقامتی) تفاوت معناداری در توان هوازی بیشینه، توان بی هوازی وچابکی وترکیب بدنی دیده نشد.
استقامت بین گروه های قدرتی و استقامتی تفاوت معناداری داشت؛ و در بین گروه های دیگر اختلاف معنا داری دیده نشد.
واژه¬های کلیدی:
تمرین موازی،توان هوازی،توان بی هوازی،چابکی،استقامت عضلانی،ترکیب بدنی،

 

 

80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشی قلبی بر كيفيت زندگی،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی عروق

دسته بندی: تربیت بدنی
1851 بازدید

با شهری شدن دنیای در حال توسعه، میزان شیوع بیماری های قلبی و عروقی و مرگ و میر ناشی از آن در حال افزایش است. تخمین زده شده که تا سال 2020 شایعترین علت مرگ در سطح جهان بیماری های قلبی وعروقی خواهد بود(1). بيماري هاي قلبي عروقي، يکي از بيماري هايي است که شرايط عمومي آن منجر به عدم اتکا به خود و کاهش کيفيت زندگي در افراد مبتلا مي شود. اضطراب، افسردگي، فقدان علاقه به محيط و اقدام هاي اجتماعي ، مشکلات جنسي و اختلالات خواب از ويژگي هاي بيماران قلبي و عروقي مي باشد که باعث كاهش کيفيت زندگي در بيماران قلبي مي شود(9).

پولاسكي و تارتو (1999) بيان مي كنند كه مدد جويان مبتلا به يك بيماري مزمن يا ناتواني بايد براي پيشگيري از ناتواني ، حفظ توانايي عملكردي و يا به دست آوردن مجدد این توانایی، در برنامه هاي توانبخشي شركت كنند. توانبخشي فرآيند يادگيري زندگي همراه با بيماري هاي مزمن يا وضعيت هاي ناتوان كننده است و هدف از توانبـخشي، برگشت مددجو در بالاترين حد ممـكن از توانـايي فيـزيكي، ذهني، اجتماعي و شغلي مي باشد (10) .
امروزه يكي از روش هاي معمول براي بهبود كيفيت زندگي به خصوص در بيماري هاي مزمن همچون بيماري هاي قلبي توانبخشي است(11). توانبخشي قلبي فعاليتي چند رشته اي با هدف تسهيل و بهبودي جسمي، روانشناختي و هيجاني به منظور توانمند سازي مدد جويان در رسيدن به سطوح بالاتر سلامتي است. اين امر از طريق ورزش، آرامسازي و آموزش بهداشت در عرصه بيمارستان و جامعه عملي مي گردد. شواهد نشان دهنده اثر بخشي برنامه هاي توانبخشي قلبي بوده، به طوري كه موجبات كاهش 27 درصدي مرگ و مير بعد از سكته قلبي را فراهم مي آورد. توانبخشي قلبي شامل فعاليت هاي همچون ارزيابي جامع پزشكي، ورزش، تعديل عوامل خطرساز، آموزش، مشاوره و تغيير رفتار مددجوست(12).
شواهد علمی نشان می دهد که برنامه توانبخشي قلب از نظر کلينيکي روش مفيدي براي تعديل فاکتورهاي خطر ساز قلبي و کاهش فشارهاي رواني بعد از سکته قلبي مي باشد، همچنين این برنامه ها مي-تواند باعث کاهش اضطراب و افسردگي در بيماران قلبي شود (13).

 

 

98صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسي رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان

دسته بندی: تربیت بدنی
2110 بازدید

هدف اين مطالعه تعيين رابطه عدالت سازمانی و ابعاد آن با خشونت در محیط کار مي‌باشد. اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگی مي¬باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از 150 نفر از پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان كه با روش تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از يك پرسشنامه تركيبي استفاده گرديد (پرسشنامه عدالت سازمانی و پرسشنامه خشونت در محیط کار). براي تجزيه و تحليل يافته ها از نرم افزار آماري SPSS ويرايش 18 و آمار توصيفي و استباطی استفاده گرديد. یافتههای پژوهش نشان داد که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن شامل (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت ارتباطی) و خشونت در محیط کار رابطه معکوس وجود دارد. نتايج اين پژوهش نشان دهنده این موضوع است که براي كاهش سطح خشونت در محیط کار به آموزش عمومي، میزان مشارکت کارکنان و انگیزش کارکنان توجه ¬شود.

واژه‌های کلیدی: عدالت سازمانی، خشونت در محیط کار و اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان.

 

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد+پرسشنامه قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان سمنان

دسته بندی: تربیت بدنی
2085 بازدید

روش تحقيق از لحاظ حوزه تحقيقات اجتماعي، توصيفي از نوع پیمایشی و از نظر شيوه نگرش و پرداختن به مسأله توصيفي- تحليلي محسوب مي‌شود و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی(632 نفر ) تشکیل داده اند .253 نفر از زنان شاغل ادارات کل استان سمنان پرسشنامه¬های جمعیت شناختی ، مشارکت ورزشی و رفتار شهروندی سازمانی را تکمیل کردند . در سطح آمار استنباطي با توجه به آزمون كالموگراف اسميرنف از آزمون يومن ويتني، كروسكال واليس و ضريب همبستگي اسپيرمن براي به‌ آزمون گذاشتن فرضيه‌هاي تحقيق درسطح معناداری 05/0 =α استفاده مي¬شود.
نتایج تحقیق نشان می¬دهد که بین مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان سمنانارتباط معنی داری وجود ندارد .
در نتیجه گیری کلی می توان گفت که بین مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان سمنان همبستگی وجود ندارد و عواملی غیر از ویژگی های جمعیت شناختی وجود دارند که بر میزان مشارکت ورزشی زنان شاغل در فعالیت های ورزشی موثرند .
واژه های کلیدی: فعالیت های ورزشی، مشارکت ورزشی ،زنان شاغل ،رفتار شهروندی سازمانی

 

180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد+پرسشنامه قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران 13تا 17 ساله

دسته بندی: تربیت بدنی
2101 بازدید

هدف از اين پژوهش، تاثير تمرين هوازي تناوبی بر وزن و درصد چربي بدن دختران نوجوان بود.به همين منظور، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-13 ساله شهر در استان خراسان با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و دردو گروه 15نفره تجربي(سن،قد،وزن) و كنترل (سن،قد،وزن) قرار گرفتند. روش اجرا:15نفر از آزمودنی‌ها(گروه تجربي) در طی 8 هفته تحت فعاليت هوازي به شكل تناوبي،3جلسه در هفته و هر جلسه45دقيقه قرار گرفتند و 15نفر دوم(گروه كنترل) در طول 8 هفته هيچ تمريني انجام ندادند و وزن و درصد چربي،توده چربی بدن،توده بدون چربی،شاخص توده بدن آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرين هوازي تناوبی اندازه گيري شد.براي تجزيه و تحليل و مقايسه داده‌ها از آزمون آماري tمستقل و t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که وزن،درصد چربی بدن، وزن چربي،شاخص توده بدن در گروه تجربي به طور معني داري كاهش می‌یابد.در حالی که وزن بدون چربي درگروه تجربی افزایش معناداری داشت و در وزن،درصد چربي بدن،وزن چربي،وزن بدون چربي،شاخص توده بدن در گروه كنترل تفاوت معناداري نداشت.همچنين تفاوت اين متغيرها در بين گروه تجربي و كنترل در مرحله آخر معنادار بود. نتیجه گیری: به نظر می‌رسد تمرین تناوبی با تنوع و مزیت‌های بیشتر و خستگی کمتر می‌تواند روش مناسبی برای کاهش وزن و درصد چربی باشد و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد+پرسشنامه قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


تاثیر یک برنامه تمرین بر تعادل و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی دوره ابتدايي

دسته بندی: تربیت بدنی
1836 بازدید

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرین برتعادل و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی می باشد.جامعه آماری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی با سن تقویمی 10 تا15 سال است و نمونه در دسترس 26 نفر بود که از بین 40دانش آموز کم توان ذهنی مرکز آموزش استثنایی نرگس شهرستان تربت حیدریه انتخاب شده اند وبه روش تصادفی ساده با جانشین به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی 13 نفر(سن=سال82/1±72/13، قد= cm 46/8 ±146، وزن= kg 94/15±15/43،ضریب هوشی =17/7±38/61، سن عقلی= سال22/1±16/7، حدودعقب ماندگی= سال 52/1 ±03/5) وگروه کنترل نیز 13 نفر را شامل می شود (سن=سال88/1±06/14، قد= cm 75/10±92/148، وزن= kg07/11±48/46، ضریب هوشی =03/5±30/61، سن عقلی= سال 07/1 ±18/7 ، حدود عقب ماندگی= سال 44/1±82/5). پس از حذف مبتلایان به اوتیسم وسندرم داون و دریافت تاییدیه پزشکی مبنی برسلامت عمومی شرکت کنندگان، بهره هوشی، سن عقلی و حدود عقب ماندگی این دانش آموزان با استفاده از آزمون های هوش گودیناف (آدمک) ولایتر اندازه گیری شد.متغیر مستقل، تمرین منتخب ومتغیر وابسته، تعادل ایستا با چشم باز و بسته ،قدرت عضلات پا، مچ دست راست و مچ دست چپ بود.گروه تجربی در یک برنامه هشت هفته ای در هر هفته سه جلسه وهر جلسه 50دقیقه شرکت کردند.دانش آموزانی که به هر دلیلی دو جلسه تمرینی را از دست دادند از جمع آزمودنی ها حذف گردیدند در حالیکه گروه کنترل به فعالیت های روزمره و عادی پرداخت.قبل و پس از اتمام دوره تمرین از شرکت کنندگان آزمون های تعادل با چشم باز وبسته،آزمون قدرت عضلات پا و مچ دست راست وچپ با استفاده از داینامومتر به عمل آمد. روش های آماری مورد استفاده در این مطالعه ،آمار توصیفی ( میانگین، انحراف معیار و غیره ) و آمار استنباطی شامل آزمون tمستقل و همبسته با استفاده از نرم افزار spss16 می باشد. نتایج t همبسته نشان می دهد که نمرات پيش آزمون -پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز و تعادل ایستا با چشم بسته در سطح 05/0 ≥ p و قدرت پا در سطح 01/0 ≥ pتفاو ت معناداری در گروه تجربی داشته است. ولی این نتایج در مورد میانگین نمرات قدرت عضلات مچ دست راست و چپ تفاوت معناداری را نشان نمی دهد، همچنین نتایج آزمونt مستقل در گروه تجربی و کنترل نشان می دهد که میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز و با چشم بسته، قدرت عضلات پا، مچ دست راست وچپ تفاوت معناداری را نداشته است. بنابراین تمرین منتخب بر تعادل ایستا و قدرت عضلات پا تاثیر مثبتی داشته است. اما به نظر می رسد عوامل دیگری به غیر از تمرینات روی عوامل مورد سنجش تاثیر گذاشته است که باعث عدم تفاوت معنادار آماری در میانگین نمرات پس آزمون دو گروه شده است.

واژه های کلیدی: عقب ماندگی ذهنی، تعادل ایستا، قدرت عضلانی.دانش آموزان دختر.

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

دسته بندی: تربیت بدنی
2524 بازدید

پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه بین هوش هیجانی و مولفه های آن و سبک رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی ر استان همدان انجام شد جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران شاغل در ادارات تربیت بدنی استان همدان تشکیل داده است.اطلاعات لازم بوسیله پرسشنامه هوش هیجانی بار- اون و پرسشنامه سبک رهبری فرد لوتانز وهمچنین پرسشنامه دموگرافیک که توسط محقق ساخته شده بود، جمع آوری گردید. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان دادکه بین هوش هیجانی و سبک رهبری انسانگرا رابطه معناداری وجود دارد.اما بین هوش هیجانی و سبک رهبری وظیفه گرا رابطه معناداری وجود ندارد. هرچند در این تحقیق رابطه معناداری بین هوش هیجانی کل با سبک رهبر وظیفه گرایی مشاهده نشد ، اما بین مولفه های روابط درون فردی و بین فردی هوش هیجانی با سبک رهبری وظیفه گرایی رابطه معناداری مشاهده شد . این یافته می تواند این مفهوم را در ذهن ایجاد کند که هر چند کل هوش هیجانی مدیران با سبک رهبری وظیفه گرایی آنان رابطه ای ندارد ، اما مدیرانی که در پی اجرای قوانین و مقررات سازمانی هستند و می خواهند سازمان را به طور کامل در دست بگیرند باید دارای مهارتهایی باشند تا بتوانند به این امر مهم دست یابند. در خصوص رابطه سن و سابقه سنواتی مدیران با سبکهای رهبری ، یافته ها نشان دادند که سن مدیران با سبک رهبری انسانگرایی رابطه دارد ولی با سبک رهبری وظیفه گرایی رابطه ای ندارد ، اما سابقه سنواتی آنان با هر دو سبک رهبری انسانگرایی و وظیفه گرایی رابطه دارد. در پایان بین سن و سابقه سنواتی مدیران با هوش هیجانی آنان ، رابطه مستقیمی مشاهده شد. یعنی همزمان با افزایش سن و سابقه سنواتی در آنها هوش هیجانی نیز افزایش می یابد . بر پایه این نتایج و مطالعات پیشین ، می توان گفت که با بالا رفتن سن و سابقه سنواتی در مدیران آنها راحت تر می توانند با کارکنان ارتباط برقرار کنند ، با آنها احساس همدلی کرده و انگیزش ایجاد نمایند .
واژه های کلیدی: هوش هیجانی ، سبک رهبری ، مدیران تربیت بدنی

 

145صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


ارتباط بین هوش هیجانی وسبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران

دسته بندی: تربیت بدنی
2401 بازدید

هدف كلي اين تحقيق تعیین میزان ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری كارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران می باشد. روش تحقيق توصیفی از نوع پيمايش همبستگي است. در اين تحقيق به بررسي ارتباط بين هوش هیجانی و سبک رهبری كارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران پرداخته شده است. كه داده هاي مربوط به ارتباط بين متغيرهاي تحقيق از طريق پرسشنامه جمع آوري مي شوند. ضمنا پرسشنامه هاي مورد استفاده از از روايي و اعتبار لازم برخوردار بوده و پرسش نامه هاي معتبري محسوب مي شوند. از مطالعات كتابخانه اي براي تدوين نظري و از نظرسنجي و پرسشنامه براي گردآوري داده هاجهت آزمون فرضيه هاي تحقيق استفاده شد. قلمرو مكاني تحقيق ، كارشناسان مسئول تربيت بدنى آموزش و پرورش شهر تهران بود. فرض صفر در مورد عدم ارتباط خودآگاهی،خودتنظیمی،همدلی،انگیزش ومهارتهای اجتماعی و سبک رهبری تحول¬گرای وعمل گرای آزمودنی¬های تحقیق قبول می¬شود و نتیجه می¬گیریم بین خودآگاهی خودتنظیمی،همدلی،انگیزش ومهارتهای اجتماعی و سبک رهبری تحول گراو عمل گرای آزمودنی¬ها ارتباط معناداری وجود ندارد.

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


ارتباط بین توانمندسازی با کارآفرینی سازمانی کارشناسان ورزش شهرداری تهران

دسته بندی: تربیت بدنی, مدیریت
3582 بازدید

چکیده تحقیق:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان توانمندسازی و عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی در سازمان ورزش شهرداری تهران می باشد. جامعه این تحقیق شامل کلیه کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران است که نمونه گیری با استفاده از روش کل شماری شامل 69 نفر انجام شد.( 69N= )
روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود،اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد توانمندسازی اسپریتزر(88/0=α) و پرسشنامه کارآفرینی صمدآقایی(85/0=α) جمع آوری شد که اعتبار پایان نامه درپژوهشها و مطالعات انجام شده موردتأیید قرار گرفت و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ مجدداَ توسط پژوهشگر بدست آمد که بترتیب 81/0 و 89/0 گزارش شد.
برای آزمون فرضیات ، ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف نرمال بودن داده ها به تأیید رسید سپس از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین میزان ارتباط بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین استفاده شد.
نتایج حاکی از وجود رابطه معنی دار بین کارآفرینی و توانمند سازی و عوامل روانشناختی آن ( احساس معنی دار بودن ، احساس شایستگی ، احساس خودتعیینی ، احساس تأثیر و احساس اعتماد ) (05/0p < )
می باشد.بالاترین ضریب همبستگی مربوط به احساس معنی دار بودن و کارآفرینی سازمانی (492/0) و کمترین میزان آن مربوط به احساس شایستگی و کارآفرینی سازمانی است (310/0).

لغات کلیدی: توانمند سازی، توانمند سازی روانشناختی، کارآفرینی،کارشناس سازمان ورزش شهرداری تهران

 

145صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


مقایسه سرسختی روانشناسی و سلامت روانی ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای

دسته بندی: تربیت بدنی
2407 بازدید

پژوهش حاضر به منظور مقایسه سرسختی روانشناسی و سلامت روانی ورزشکاران حرفه¬ای و غیرحرفه¬ای به انجام رسید. بدین منظور از تعداد 180 نفر ورزشکار رشته های مختلف استفاده شد که شامل فوتبال، کشتی، شنا، دوچرخه سواری و تکواندو بودند. همه این افراد عضو تیمهای باشگاهی شرکت¬کننده در رقابتهای کشوری و ملی بودند. در این تحقیق از دو پرسشنامه 50 قسمتی سوزان کوباسا و 28 قسمتی گلدبرگ استفاده شده که پس از جمع آوری داده ها از آزمون سه متغیره وابسته (MANOVA) برای تحلیل داده های سرسختی سلامت روانی استفاده گردید .نتیجه : نتایج تحقیق نشان داد که سلامت روانی و سرسختی ورزشکاران حرفه ای از ورزشکاران غیر حرفه ای به طور معنی داری بیشتر است.
کلید واژه ها: سرسختی، سلامت روانی، ورزشکار حرفه ای، ورزشکار غیرحرفه ای


80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 21000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 
تماس با ما
کد تماس با ما