مشاهده / بستن موضوعات

بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

دسته بندی: تربیت بدنی
2524 بازدید

پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه بین هوش هیجانی و مولفه های آن و سبک رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی ر استان همدان انجام شد جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران شاغل در ادارات تربیت بدنی استان همدان تشکیل داده است.اطلاعات لازم بوسیله پرسشنامه هوش هیجانی بار- اون و پرسشنامه سبک رهبری فرد لوتانز وهمچنین پرسشنامه دموگرافیک که توسط محقق ساخته شده بود، جمع آوری گردید. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان دادکه بین هوش هیجانی و سبک رهبری انسانگرا رابطه معناداری وجود دارد.اما بین هوش هیجانی و سبک رهبری وظیفه گرا رابطه معناداری وجود ندارد. هرچند در این تحقیق رابطه معناداری بین هوش هیجانی کل با سبک رهبر وظیفه گرایی مشاهده نشد ، اما بین مولفه های روابط درون فردی و بین فردی هوش هیجانی با سبک رهبری وظیفه گرایی رابطه معناداری مشاهده شد . این یافته می تواند این مفهوم را در ذهن ایجاد کند که هر چند کل هوش هیجانی مدیران با سبک رهبری وظیفه گرایی آنان رابطه ای ندارد ، اما مدیرانی که در پی اجرای قوانین و مقررات سازمانی هستند و می خواهند سازمان را به طور کامل در دست بگیرند باید دارای مهارتهایی باشند تا بتوانند به این امر مهم دست یابند. در خصوص رابطه سن و سابقه سنواتی مدیران با سبکهای رهبری ، یافته ها نشان دادند که سن مدیران با سبک رهبری انسانگرایی رابطه دارد ولی با سبک رهبری وظیفه گرایی رابطه ای ندارد ، اما سابقه سنواتی آنان با هر دو سبک رهبری انسانگرایی و وظیفه گرایی رابطه دارد. در پایان بین سن و سابقه سنواتی مدیران با هوش هیجانی آنان ، رابطه مستقیمی مشاهده شد. یعنی همزمان با افزایش سن و سابقه سنواتی در آنها هوش هیجانی نیز افزایش می یابد . بر پایه این نتایج و مطالعات پیشین ، می توان گفت که با بالا رفتن سن و سابقه سنواتی در مدیران آنها راحت تر می توانند با کارکنان ارتباط برقرار کنند ، با آنها احساس همدلی کرده و انگیزش ایجاد نمایند .
واژه های کلیدی: هوش هیجانی ، سبک رهبری ، مدیران تربیت بدنی

 

145صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


عنوان صفحه فصل اول: کلیات طرح تحقیق ................................................................................۴ ١-١- مقدمه......................................................................................................۵
١-٢- بیان موضوع و مسئله پژوهش.......................................................................۶
١-٣- اهمیت و ضرورت پژوهش..........................................................................٨
4-1اهداف پژوهش..............................................................................................٩
١-۴- ١- هدف کلی پژوهش......................................................................................٩
١-۴- ٢- اهداف ویژه پژوهش...................................................................................٩
١-۵- فرضیه های پژوهش......................................................................................٩
١-۵- ١- فرضیه های اصلی پژوهش.........................................................................٩
١-۵- ٢- فرضیه های فرعی پژوهش.......................................................................١٠
١-۶- پیش فرض ها............................................................................................١١
١-٧- محدودیت ها.............................................................................................١١
١-٧- ١- حدود(محدودیت هایی که توسط پژوهشگر اعمال می شوند)...............................١١
١-٧- ٢- محدودیت(محدودیت هایی که کنترل آنها خارج از دست پژوهشگر می باشد...........١١
١-٨- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها................................................................ ١٢
١-٨- ١- هوش هیجانی........................................................................................١٢
١-٨- ٢- رهبری............................................................................................... ١٢
١-٩- خلاصه فصل............................................................................................١٣

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق..........................................................................۴١ ٢-١- مقدمه......................................................................................................۵١
٢-٢- تاریخچه هوش هیجانی................................................................................۵١
٢-٣- هوش هیجانی چیست؟.................................................................................١۶
و


٢-۴- مدل های هوش هیجانی................................................................................١٨
٢-۴- ١- مدل های هوش هیجانی مایر، سالووی و کاروسو............................................١٩
٢-۴- ٢- مدل های هوش هیجانی گلمن.....................................................................٢٠
٢-۴- ٣- هوش هیجانی از دیدگاه بار- اون.................................................................٢٢
٢-۵- اهمیت هوش هیجانی...................................................................................٢۶
٢-۶- هوش هیجانی وبهره هوشی...........................................................................٢٧
٢-٧- هوش هیجانی در محیط کار..........................................................................٢٨
٢-٨- ابعاد هوش هیجانی در مدیریت ورهبری..........................................................٢٩
٢-٩- هوش هیجانی ورابطه آن با رهبری موثر.........................................................٣٠
٢-١٠- رهبری..................................................................................................٣٢
٢-١١- رهبری چیست؟.......................................................................................٣٣
٢-١٢- معنای لغوی رهبری.................................................................................٣۵
٢-١٣- نظریه های رهبری...................................................................................۶٣
٢-١٣-١-نظریه های خصوصیات وصفات ویژه رهبری..............................................۶٣
٢-١٣-١-١- نگرش ابرمرد..................................................................................۶٣
٢-١٣-١-٢- نگرش صفات ویژه رهبر....................................................................٣٧
٢-۴١- نظریه های رفتار رهبری...........................................................................٣٨
٢-۴١-١- سبکهای انسان گرایی و وظیفه گرایی.........................................................٣٩
٢-۴١-٢- شبکه مدیریت......................................................................................٣٩
٢-۴١-٣- رهبری اقتضایی...................................................................................١۴
٢-۴١-٣-١- نظریه اقتضایی فیدلر........................................................................ ١۴
٢-۴١-۴- نظریه وضعیتی....................................................................................١۴
ز


٢-۴١-۵- نظریه مسیر، هدف...............................................................................٢۴
٢-۵١- ماهیت رهبری در ورزش..........................................................................۴٣
٢-١۶- پیشینه تحقیق...........................................................................................۴۵
٢-١۶-١- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور........................................................۴۵
٢-١۶-٢- تحقیقات انجام شده در داخل کشور.............................................................۵٠
٢-١٧- جمع بندی............................................................................................

..١۵ فصل سوم : روش شناسی تحقیق...........................................................................

.۵۴ ٣-١- مقدمه.......................................................................................................۵۵
٣-٢- روش تحقیق.............................................................................................۵۵
٣-٣- جامعه آماری............................................................................................۵۵
٣-۴- نمونه آماری.............................................................................................۵۵
٣-۵- ابزار اندازه گیری تحقیق..............................................................................۵۶
٣-۵- ١- پرسشنامه سبک رهبری فرد لوتانز.............................................................۵۶
٣-۵- ٢- پرسشنامه هوش هیجانی بار- اون................................................................۵٧
٣-۵- ٢-١- روایی و اعتبار پرسشنامه......................................................................۵٨
٣-۵- ٣- پرسشنامه ویژگی های شخصی یا دموگرافیک................................................۵٩
٣-۶- شیوه اجرای تحقیق.....................................................................................۵٩
٣-٧- روش آماری.............................................................................................۵٩
٣-٨- خلاصه فصل...........................................................................................

.۵٩ فصل چهارم: یافته های تحقیق...............................................................................٠۶ ۴-١- مقدمه......................................................................................................۶١
۴-٢- یافته های توصیفی متغیر های دموگرافیک........................................................۶١
ح

۴-٢- ١- سن مدیران...........................................................................................۶٢
۴-٢- ٢- مدرک تحصیلی مدیران............................................................................٣۶
۴-٢- ٣- سوابق سنواتی مدیران..............................................................................۶۴
۴-٣- تحلیل توصیفی اطلاعات مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق...................................۶۵
۴-۴- بخش استنباطی نتایج...................................................................................٨۶
۴-۴- ١- فرضیه اصلی اول...................................................................................٨۶
۴-۴- ٢- فرضیه اصلی دوم...................................................................................٩۶
۴-۴- ٣- فرضیه فرعی اول...................................................................................٩۶
۴-۴- ۴- فرضیه فرعی دوم...................................................................................٧٠
۴-۴- ۵-فرضیه فرعی سوم...................................................................................٧٠
۴-۴- ۶- فرضیه فرعی چهارم...............................................................................٧١
۴-۴- ٧-فرضیه فرعی پنجم...................................................................................٧١
۴-۴- ٨- فرضیه فرعی ششم.................................................................................٧٢
۴-۴- ٩- فرضیه فرعی هفتم..................................................................................٧٢
۴-۴- ١٠- فرضیه فرعی هشتم...............................................................................٧٣
۴-۴- ١١-فرضیه فرعی نهم..................................................................................٧٣
۴-۴- ١٢-فرضیه فرعی دهم.................................................................................٧۴
۴-۴- ١٣-فرضیه فرعی یازدهم..............................................................................٧۴
۴-۴- ۴١-فرضیه فرعی دوازدهم............................................................................٧۵
۴-۴- ۵١-فرضیه فرعی سیزدهم...............................................................................٧۵
۴-۴- ١۶-فرضیه فرعی چهاردهم...........................................................................۶٧
۴-۴- ١٧-فرضیه فرعی پانزدهم.............................................................................۶٧
ط

۴-۴- ١٨-فرضیه فرعی شانزدهم.........................................................................

...٧٧فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری..............................................................................٧٨۵-١- مقدمه......................................................................................................٧٩
۵-٢- بحث و نتیجه گیری.....................................................................................٧٩
۵-٣- جمع بندی.................................................................................................۶٨
۵-۴- پیشنهادات................................................................................................٨٨
۵-۴- ١- پیشنهادات برخواسته از تحقیق...................................................................٨٨
۵-۴- ٢- پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر...................................................................٨٨

فهرست جدولها
عنوان صفحه
٢-١- جدول .....................................................................................................٢٢
٢-٢- جدول .................................................................................................... ٣٨
٢-٣- جدول .....................................................................................................٢۴
۴-١- جدول......................................................................................................۶٢
۴-٢- جدول .....................................................................................................٣۶
۴-٣- جدول .....................................................................................................۶۴
۴-۴- جدول .....................................................................................................۶۵
۴-۵- جدول ....................................................................................................۶۶
۴-۶- جدول .................................................................................................... ٧۶
۴-٧- جدول .....................................................................................................٨۶
۴-٨- جدول..................................................................................................... ٩۶
۴-٩- جدول ......................................................................................................٩۶
۴-١٠- جدول .................................................................................................. ٧٠
۴-١١- جدول ...................................................................................................٧٠
۴-١٢- جدول ...................................................................................................٧١
۴-١٣- جدول....................................................................................................٧١
۴-۴١- جدول ...................................................................................................٧٢
۴-۵١- جدول....................................................................................................٧٢
۴-١۶- جدول ...................................................................................................٧٣
۴-١٧- جدول ..................................................................................................٧٣
۴-١٨- جدول ...................................................................................................٧۴
ك
عنوان صفحه
۴-١٩- جدول ..................................................................................................٧۴
۴-٢٠- جدول ..................................................................................................٧۵
۴-٢١- جدول ..................................................................................................٧۵
۴-٢٢- جدول ................................................................................................. ۶٧
۴-٢٣- جدول ..................................................................................................۶٧
۴-۴٢- جدول ..................................................................................................٧٧

ل
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۴-١- نمودار ...................................................................................................۶٢
۴-٢- نمودار ....................................................................................................٣۶
۴-٣- نمودار .................................................................................................. ۶۴
۴-۴- نمودار................................................................................................... ۶۵
۴-۵- نمودار ...................................................................................................٧۶


م
فهرست شکلها
عنوان صفحه
٢-١- شکل.......................................................................................................١٩
٢-٢- شکل.......................................................................................................٢٩
٢-٣- شکل.......................................................................................................۴٠
٢-۴- شکل.......................................................................................................۴٣

 

مقدمه

انسان به طور فطری ، اجتماعی آفریده شده است و در زندگی اجتماعی خود تحت تاثیر عواملی بیرونی (محیط و طبیعت) و عوامل درونی (خود )می باشد و برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی می بایستی تعادلی بین این عوامل ایجاد کند.(شعبانی بهار١٣٨۵)
ورزش به لحاظ نقشی که در سلامتی و بهداشت روانی انسان دارد از جمله نیازهای اساسی نوع بشر محسوب میشود و به همین جهت همواره از زوایای مختلف به آن پرداخته شده است. با پیشرفتهای حاصله در مدیریت و تشکیلات ورزشی، مدیریت ورزش تدریجا ً از شکل سنتی خود خارج شده و به سوی تخصصی شدن پیش میرود، چرا كه شکل سنتی آن در عصر حاضر جوابگوی نیازهای اساسی روز ورزش نمیباشد. ورزش علاوه بر تقویت جسمانی از جنبه روانشناختی نیز فوق العاده ارزشمند است (خواجوند، ١٣٨١).
یکی از ارکان نظام اجتماعی ، مدیریت است ، زیرا در اجتماع منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط پیدا می کند و به خاطر هر چه مطلوب تر این ارتباط و پایمال نشدن حقوق ، تعیین وظایف، معرفی حدود و وظایف حقوق ، ضرورت دارد تا حق از باطل و راستی از کژی مشخص گردد . از همین جاست که هماهنگی بین افراد و واحدهای سیاسی ، اجتماعی ،هدایت به سوی هدف ، نظارت بر ضوابط و ارزشیابی کارها ، ضرورت مدیریت راروشن میسازد ودر یک کلام می توان این ضرورت را چنین ترسیم کرد که در نظام اجتماعی ،
رهبری موثر باید مسیری را به منظور هدایت تلاشهای همه کارکنان ، برای به انجام رساندن اهداف سازمان فراهم آورد . بدون وجود رهبری ممکن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی و سازمانی ،ضعیف یا گسسته شود ؛ از همین روی ، هر سازمان بدون رهبر ،تنها مجموعه ای پراکنده از افراد و دستگاههاست .
از نظر صاحب نظران مغز انسان درای دو نوع هوش غیر شناختی و هوش شناختی است . اما برای ساختن زندگی فرد دائما در تعامل با یکدیگر می باشند . به عبارت دیگر آنها توانایی های مجزا از یکدیگر نیستند . در جریان رشد آدمی دو مغز در او پدید می آیند . این دو مغز هم سان ، نیم کره راست و چپ می باشند . ( عابدی و مرادی ، ١٣٨۴) . که اولین نیم کره بنام مغز هیجانی که در نیمکره راست و دومین نیمکره بنام مغز منطقی در نیمکره چپ قرار دارد که این دو مغز یا نیمکره مغزی برای موفقیت فرد در محیط اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگرند.
هوش هیجانی توانایی درک و فهم هیجانها و عواطف است به منظور تعمیم آن به عنوان حامی اندیشه، شناخت هیجانها و دانش هیجانی تا بتوانیم آنها را نظم داده تا موجبات رشد عقلی ، عاطفی و هیجانی فراهم گردد.
هوش هیجانی به طور فزاینده در محیط سازمانی مطرح می باشد پژوهش ها نشان داده است که برای داشتن عملکرد برتر در هر زمینه ، اهمیت هوش هیجانی دو برابر اهمیت توانایی های شناختی است (چن و دیگران ، ١٩٩٨)
. شرکت ها و افراد بیشتر از همیشه به جستجوی مزیت رقابتی می باشند ، آنها می دانند که به توازن میان ابعاد عقلانی و هیجانی نیاز دارند . بعلاوه عامل اصلی علاقمندی همگان به هوش هیجانی ، ناکامی هوش بهر در محاسبه تفاوت های افراد در دستیابی به موفقیت ( هم در شرایط آموزشی و هم در شرایط سازمانی بوده است ( تنگ فات ،٢٠٠٢).
هنوز بسیاری از مدیران هستند که تمایل به کنارگذاری هیجانات را داشته و دوست دارند فقط با منطق کار کنند . تحقیقات نشان داده است که اگر عواطف به طور مفید و موثر بکار گرفته شوند ، موجب افزایش اعتماد ، وفاداری و تعهد کارکنان شده ، و بطبع آن بهره وری سازمانی را افزایش خواهد داد . (نوری ، ١۶٣٨) .
راهبر دهای عملکردی سازمان ، ترکیبی از هوش شناختی (IQ) و هوش هیجانی (EQ) است و به رهبران سازمان کمک می کند ، بهترین عملکرد را از طریق بهترین کارکنان بدست آورند . تلفیق و هدایت این قابلیتهای ویژه ، پایه و اساس اثر بخشی رهبری و رسیدن به حد اکثر توان سازمانی است.( سبحانی نژاد ،١٣٨٧)


فصل اول
کلیات طرح
تحقیق
۴

١-١مقدمه
رهبری موثر باید مسیری را به منظور هدایت تلاشهای همه کارکنان ، برای به انجام رساندن اهداف سازمان فراهم آورد . بدون وجود رهبری ممکن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی و سازمانی ،ضعیف یا گسسته شود ؛ از همین روی ، هر سازمان بدون رهبر ،تنها مجموعه ای پراکنده از افراد و دستگاههاست .
از نظر صاحب نظران مغز انسان درای دو نوع هوش غیر شناختی و هوش شناختی است . اما برای ساختن زندگی فرد دائما در تعامل با یکدیگر می باشند . به عبارت دیگر آنها توانایی های مجزا از یکدیگر نیستند . در جریان رشد آدمی دو مغز در او پدید می آیند . این دو مغز هم سان ، نیم کره راست و چپ می باشند . ( عابدی و مرادی ، ١٣٨۴) . که اولین نیم کره بنام مغز هیجانی که در نیمکره راست و دومین نیمکره بنام مغز منطقی در نیمکره چپ قرار دارد که این دو مغز یا نیمکره مغزی برای موفقیت فرد در محیط اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگرند.
هوش هیجانی توانایی درک و فهم هیجانها و عواطف است به منظور تعمیم آن به عنوان حامی اندیشه، شناخت هیجانها و دانش هیجانی تا بتوانیم آنها را نظم داده تا موجبات رشد عقلی ، عاطفی و هیجانی فراهم گردد.
هوش هیجانی به طور فزاینده در محیط سازمانی مطرح می باشد پژوهش ها نشان داده است که برای داشتن عملکرد برتر در هر زمینه ، اهمیت هوش هیجانی دو برابر اهمیت توانایی های شناختی است (چن و دیگران ، ١٩٩٨)
. شرکت ها و افراد بیشتر از همیشه به جستجوی مزیت رقابتی می باشند ، آنها می دانند که به توازن میان ابعاد عقلانی و هیجانی نیاز دارند . بعلاوه عامل اصلی علاقمندی همگان به هوش هیجانی ، ناکامی هوش بهر در محاسبه تفاوت های افراد در دستیابی به موفقیت ( هم در شرایط آموزشی و هم در شرایط سازمانی بوده است ( تنگ فات ،٢٠٠٢).
هنوز بسیاری از مدیران هستند که تمایل به کنارگذاری هیجانات را داشته و دوست دارند فقط با منطق کار کنند . تحقیقات نشان داده است که اگر عواطف به طور مفید و موثر بکار گرفته شوند ، موجب افزایش اعتماد ، وفاداری و تعهد کارکنان شده ، و بطبع آن بهره وری سازمانی را افزایش خواهد داد . (نوری ، ١۶٣٨) .
راهبر دهای عملکردی سازمان ، ترکیبی از هوش شناختی (IQ) و هوش هیجانی (EQ) است و به رهبران سازمان کمک می کند ، بهترین عملکرد را از طریق بهترین کارکنان بدست آورند . تلفیق و هدایت این قابلیتهای ویژه ، پایه و اساس اثر بخشی رهبری و رسیدن به حد اکثر توان سازمانی است.( سبحانی نژاد ،١٣٨٧)
۵
١-٢ - بیان موضوع و مسئله پژوهش

شروع رهبری از ظهور زندگی اجتماعی پدیدار می گردد زمانیکه عده ای کنار یکدیگر قرار می گیرند و زندگی اجتماعی را آغاز می نمایند . افراد در رابطه با یکدیگر بر هم تاپیر می گذلرند . پر واضح است که تاثیر افراد بر یکدیگر یکسان نیست . در ارتباط با تاثیر گذاری بر افراد گروه یکی فعالتر عمل می کند و نقش پررنگ تری را ایفا می نماید و بدین ترتیب تاثیر بیشتری بر دیگران می گذارد . همین تاثیر پذیری است که شروع پیدایش رهبری می باشد ( داسلر ، گری ١، ١٣٧٢) .
رهبری عبارت است از هنر یا فرایند نفوذ و تاثیرگذاری بر مردم به نحوی که با میل و اشتیاق و حداکثر توان خود، برای دستیابی به هدفهای گروهی کوشش نمایند (کنتز و ادانل٢، ١۶٩٨).
(هارولد کونتز) و ( سیریل ادانل) می نویسد رهبری تاثیر گذاری بر افراد است تا تحقق هدفی مشترکی را دنبال کنند و برای دستیابی به هدفهای گروهی کوشش نمایند (کنتز و ادانل، ١۶٩٨).
مروری بر نوشته های دیگر نویسندگان روشن می کند که بسیاری از نویسندگان مدیریت بر این نکته توافق دارندکه رهبری فرایند نفوذ در فعالیتهای فرد یا گروه با قصد کوشش برای رسیدن به هدفی در موقعیتی مشخص است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در این تعاریف به سازمانی خاص اشاره نشده است یعنی بدون در نظر گرفتن زمینه و حوزه فعالیت ( اقتصادی ،فرهنگی ، سیاسی ، آموزشی ، ورزشی یا خانوادگی )
بنابراین در هر موقعیت، کسیکه کوشش کند بر رفتار فرد یا گروهی دیگر تاثیر بگذارد ،رهبری صورت گرفته است. همچنین باید این مساله را در نظر گرفت که منظور از ارتباط تنها از نظر سلسله مراتب یعنی بالا دست یا زیر دست نیست . هر زمان که فرد بکوشد در رفتار دیگری نفوذ کند ، آن فرد رهبر بالقوه است و شخصی که زیر نفوذ او برود پیرو بالقوه است وفرقی نمی کند که این شخص کارفرما ، همکار ، مرئوس ، دوست یا خویشاوندباشد . ( هرسی و بلانچارد، ١٣٧٨).
رهبری موهبتی است که تنها عده معدودی به آن آراسته اند. طرفداران این نظریه معتقد بودند که پژوهش و مطالعه رهبری ، راه به جایی نمی برد؛ زیرا صفات و شخصیت اثر بخش رهبر ، با او متولد می شود. آنان معتقد بودند که رهبران بزرگ تاریخ اگر در موقعیت دیگری هم به دنیا می آمدند ،باز هم به رهبری می رسیدند و موجب حرکتهای عظیم می شدند(قهرمان تبریزی ، ١٣٨۵)
لذا بخش وسیعی از مهارتهای رهبری که می تواند آموخته شود و در موقعیتهای ورزشی مورد استفاده قرار گیرد به شخصیت و جذبه شخصی مربوط می شود. بسیاری از افراد درگیر در ورزش از خصلتهای شخصیتی مناسب بهرهمند هستند و میتوان از آنها به نحو احسن برای ترغیب دیگران جهت پیروی از یک رهبر استفاده کرد. تواناییحمایت، وادار به کار

1 .dessler & Gray
.2 Koontz,H & O Donnell, C
۶

کردن، برانگیختن و ترغیبکردن افراد بخشی از این فرایند است. در حوزه مدیریت و اداره ورزشی تلاش برای دستیابی به آنچه که منجر به ایجاد گروهی متعهد و متشکل از افرادی که برای رسیدن به هدف مشترک فعالیت میکنند، بیش از پیش مورد نیاز میباشد (دیوید وات١، ١٣٨١).
یكي از موضوعات مهم روانشناسي كه در سالهاي اخیر مورد بحث جدي قرار گرفته است، پدید ه عاطفي منحصر به فردي است كه اطلاعات را براي افراد در مورد محیط اطراف و جستجوي آنها فراهم م يكند و افكار و اعمال و احساسات متعاقب آنها را شكل م يدهد. این مهارت یا توانایي، درك و فهم و بكارگیري مهار تهاي هیجاني در افراد مختلف است و این مجموعه سطح هشیاري" هوشهیجاني٢" یك شخص را تشكیل ميدهد كه در سلامت و رشد عقلاني و هیجاني وي سهم بسزایي دارد و موفقیت در زندگي را تعیین م يكند (سالووي و همكاران٣، ٢٠٠٠).
امروزه گرایش به استفاده از هوش هیجانی برای توسعه و پیشرفت مهارتهای مدیریتی و رهبری سازمان ها رو به فزونی گذاشته است. و در امر ورزش نیاز به مهارتهای هوش هیجانی، برای مدیریت سازمانها و تیم های ورزشی هر روز بیشتر از گذشته احساس میشود.
و از کسانی که برای هدایت صحیح اعضای تیم و دستیابی به موفقیت نیازمند به مهارتهای هوش هیجانی هستند، مربیان تیمهای ورزشی میباشند که به عنوان رهبران تیمهای خود مطرح هستند.
رهبران، افراد را تحسین میکنند، و یا از انجام کاری باز میدارند، انتقاد سازنده یا مخرب خود را به راحتی مطرح میکنند، از اعضا حمایت کرده یا چشم خود را بر نیازهای آنان میبندند. آنها میتوانند ماموریت گروه را به نحوی شکل دهند که معنای بیشتری به سهم هر فرد بدهد و یا بعکس. آنها میتوانند به نحوی مدیریت کنند که به افراد حس وضوح و تشخیص در کارشان دهند و انعطافپذیری را مورد تشویق قرار داده و افراد را آزاد بگذارند تا از فکر خود در انجام کار، بهترین استفاده را بنمایند. همه این کارها به مشخص کردن تاثیر هیجانی اصولی یک مدیر کمک میکنند. اهمیتی ندارد که رهبران شروع به انجام چه کاری کنند، بلکه ایجاد یک شیوه جدید یا تحریک تیمها برای انجام موفقیتآمیز فعالیت، بسته به این است که چطور این کار را انجام می-دهند. رهبران اگر همه کارها را به درستی انجام دهند، اما در وظیفه پایهای یعنی »کنترل هیجانات در جهت صحیح« شکست بخورند، هیچ یک از کارهائی که انجام دادهاند نمیتواند به آن اندازه که باید و شاید موثر واقع شود. تحت راهنمائی یک رهبر دارای هوش هیجانی، افراد احساس آرامش دو جانبه دارند، نظریههای خود را با هم تقسیم میکنند، با هم تصمیم میگیرند، از یکدیگر میآموزند و کارها را به انجام میرسانند. آنان با ایجاد رابطهای هیجانی به یکدیگر کمک میکنند که حتی در تغییرات عمیق و تردیدها نیز تمرکز خود را حفظ نمایند. شاید مهمتر از همه این باشد که وصل شدن به دیگران در سطحی هیجانی، کار را با معناتر میکند (گلمن و همکاران٤، ١٣٨۵).

1.David C, watt
2 .Imotinal inteligence
3 . Salovey and at all
۴. Golman and at all
مدیران به عنوان راهنما باید قادر باشند که قویترین انگیزهها را در اعضای سازمان ایجاد کرده و برای بهبود عملکرد و نتیجهگیری بهتر در عرصه های ورزشی کسب کنند. به همین دلیل مربیان بایست با استفاده از یافتههای علمی و روشهای جدید مدیریتی ، به منظور افزایش کارایی و اثربخشی خود و همچنین ترغیب اعضای سازمان به تلاش بیشتر و ارتقاء کیفیت مهارتی خود، نقش خود را به عنوان یک مدیر و رهبر به نحو مطلوب ایفاء نمایند.
بنابراین با توجه به اهمیت هوش هیجاني و ضرورت اعمال رهبري صحیح مدیران ورزشي، سؤال اصلي این است كه آیا بین سبكهاي رهبري و هوش هیجاني مدیران تربیت بدنی رابطهاي وجود دارد یا نه؟ به همین دلیل این تحقیق درصدد آن است كه در حد امكان به این سؤال مهم پاسخ دهد، لذا هدف اصلي این تحقیق این است كه رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان را بررسی نماید.

١- ٣- اهمیت و ضرورت پژوهش
یکی از مهمترین عملیات در زندگی ما مدیریت می باشد . به مدد مدیریت اهداف سازمان ها تحقق پیدا می نماید . ( کیا ، منوچهر ، ١٣٧٣)
سازمان موفق ، مشخصه عمده ای دارد که به وسیله آن از سازمان ناموفق تمیز داده می شود .
این مشخصه رهبری پویا و اثر گذار است. یکی از اساسی ترین وظایف مدیریت ، هدایت و سر پرستی نیروی انسانی است . این وظیفه مدیر (یعنی تلاش مدیر برای ایجاد انگیزه ورغبت در زیر دستان برای دست یافتن به اهداف سازمان)با ارزشهای فرد و ارزشهای حاکم بر جامعه ارتباط دارد. وظیفه هدایت مدیر ، شامل سه بخش رهبری ، انگیزش و ارتباطات است ( سید جوادین ، ١٣٨١) . رهبری موثر باید مسیری را به منظور هدایت تلاشهای همه کارکنان ، برای به انجام رساندن اهداف سازمان فراهم آورد . بدون وجود رهبری ممکن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی و سازمانی ،ضعیف یا گسسته شود ؛ از همین روی ، هر سازمان بدون رهبر ،تنها مجموعه ای پراکنده از افراد و دستگاههاست . (پیتر دراکر ) اشاره می کند که رهبران اصلی ترین و نادرترین منبع هر نوع تشکیلات اقتصادی هستند . در همه زمینه ها برای جستجوی اشخاصی که توانایی لازم برای رهبری موثر داشته باشند کوشش مستمری به عمل می آید . کمبود رهبری موثر به موسسات تجاری محدود نمی شود بلکه در سازمان های دولتی آموزش و پرورش و بنیادهای خیریه نیز به چشم می خورد . بنابراین وقتی از کمبود استعدادهای رهبری در جامعه انتقاد می کنیم از نبودن افرادی که مقامهای اجرایی و اداری را پر می کنند سخن نمی گوییم ما مدیران فراوانی داریم. آنچه مارا رنج می دهد کمبود افرادی است که آماده پذیرش نقشهای رهبری مهمی در جامعه باشندو کار خود را به طور موثر به ثمر برساند ( هرسی و بلانچارد ، ١٣٧٨) . .
با توجه به این که هوش هیجانی موضوع جدیدی در پرداختن به حالات هیجانی و ارتباطی افراد خصوصا ً مدیران میباشد و مطالعات و تحقیقات در رابطه با هوش هیجانی تازگی دارد و همچنان رو به رشد است، اما اغلب این تحقیقات در رابطه با هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران دولتی و بازرگانی، در سازمانهای غیرورزشی در سطح دنیا صورت گرفته است و در ارتباط با سازمانهای ورزشی کمتر کار شده است، و با توجه به فقدان اطلاعات کافی در خصوص مبانی نظری ورزشی و علاقهمندی محقق و ابهامات موجود، تصمیم بر این شد که در این ارتباط تحقیقی صورت پذیرد تا شاید به بخشی از این خواستهها، سوالات و ابهامات موجود در مبانی علمی تربیت بدنی و ورزش پاسخ داده شود، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه سبک رهبری با هوش هیجانی و مؤلفههای آن و ارتباط آنها در مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان میباشد. بنابراین جهت پاسخگویی به موارد فوق اهداف و فرضیههای زیر تدوین شدهاند.
١-۴- اهداف پژوهش
١- ۴-1 - هداف کلی پژوهش
شناخت رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان میباشد.

1- ۴-2- اهداف ویژه پژوهش
1- تعیین سبک رهبری مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان
2- تعیین هوش هیجانی و مؤلفههای آن در بین مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان.
3- تعیین رابطه بین سبک رهبری انسانگرایی و هوش هیجانی و مؤلفههای آن در بین مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان ۴- تعیین رابطه بین سبک رهبری وظیفهگرایی و هوش هیجانی و مؤلفههای آن در بین مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان ۵- تعیین رابطه بین مشخصات فردی (سن و سابقه سنواتی) و سبک رهبری انسانگرایی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان
۶- تعیین رابطه بین مشخصات فردی (سن و سابقه سنواتی) و سبک رهبری وظیفهگرایی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان
٧- تعیین رابطه بین مشخصات فردی (سن و سابقه سنواتی) و هوش هیجانی و مؤلفههای آن در بین مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان
١-۵- فرضیههای پژوهش
١- ۵-١- فرضیههای اصلی پژوهش:
1- بین سبک رهبری انسانگرایی و هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان ، رابطه وجود دارد.
2- بین سبک رهبری وظیفهگرایی و هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان ، رابطه وجود دارد.

1- ۵-2- فرضیههای فرعی پژوهش:
1- بین سبک رهبری انسانگرایی و مؤلفه روابط درون فردی هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد.
2- بین سبک رهبری انسانگرایی و مؤلفه روابط بین فردی هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد.
3- بین سبک رهبری انسانگرایی و مؤلفه سازگاری هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد.
۴- بین سبک رهبری انسانگرایی و مؤلفه کنترل استرس هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد.
۵- بین سبک رهبری انسانگرایی و مؤلفه خلق عمومی هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد.
۶- بین سبک رهبری وظیفهگرایی و مؤلفه روابط درون فردی هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد.
7- بین سبک رهبری وظیفهگرایی و مؤلفه روابط بین فردی هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد.
8- بین سبک رهبری وظیفهگرایی و مؤلفه سازگاری هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد.
9- بین سبک رهبری وظیفهگرایی و مؤلفه کنترل استرس هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد.
10- بین سبک رهبری وظیفهگرایی و مؤلفه خلق عمومی هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد.
11- بین سن و سبک رهبری انسانگرایی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد.
12- بین سن و سبک رهبری وظیفهگرایی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد.
13- بین سابقه سنواتی مدیران و سبک رهبری انسانگرایی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد.
۴١- بین سابقه سنواتی مدیران و سبک رهبری وظیفهگرایی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد.
۵١- بین سن و هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد. ١۶- بین سابقه مدیریتی و هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی شاغل در استان همدان رابطه وجود دارد.

١-۶- پیش فرض ها
١-سوالات پرسشنامه برای مربیان روشن وبدون ابهام است.
٢-آزمودنیهای این تحقیق ازاهداف تحقیق آگاهی داشتند.


١-٧- محدودیت ها
١- ٧-١- حدود (محدودیتهایي كه توسط پژوهشگر اعمال می شوند)
١- از مدیران شاغل در استان همدان به وسیله محقق برای مشارکت در تحقیق دعوت شد.
٢-این بررسی بصورت یکبار ارزیابی و از طریق پرسشنامه بوده است و به همین دلیل ممکن است اعتبار نتایج محدود باشد.
٣- این پژوهش با استفاده از پرسشنامه سبک رهبری فرد لوتانز انجام گردید.
۴- این پژوهش با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی بار- اون انجام گردید.


١- ٧-٢- محدودیت (محدودیتهایي كه كنترل آنها خارج از دست پژوهشگر مي باشد)
١- مطالعه حاضر در استان همدان صورت گرفته که فضای حاکم از جهات مختلف ویژگی های خاصی داشته است.
٢ – احتمال اینکه برخی از سوالات پرسشنامه با صداقت پاسخ داده نشده باشد وجود دارد.
٣- حجم زیاد سوالات باعث کم دقتی و بی حوصلگی مدیران جهت پر کردن پرسشنامه می شد . ١-٨- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
١- ٨-١- هوش هیجانی:
تعریف نظری: یك دسته از توانای يها، استعدادها و مهار تهاي غیر شناختي كه توانایي موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و شرایط محیطي افزایش م يدهد (بار- اون، ١٩٩٧).
هوش هیجاني داراي پنج عامل به شرح زیر است:
الف) روابط درون فردي: این عامل مربوط به خود دروني فرد است و شامل؛ خودآگاهی هیجانی، ابراز وجود، احترام به خود، خودشكوفایي و استقلال است.
‌ب) روابط بین فردی: این عامل بیانگر مها رت هاي اجتماعی و ك نشورزي كلي فرد است كه شامل؛ همدلی، روابط بین فردی و مسئولی تپذیري اجتماعی است.
‌ج) سازگاری: این عامل نحوه كنار آمدن موفقی تآمیز با قضاوت محیطی و موقعی تهاي دشوار است، و شامل؛ حل مسأله، آزمون واقعیت و انعطا فپذیري است.
‌د) کنترل استرس: این عامل توانایي مشاهده و تحمل استرس بدون اجتناب از آن و از دست دادن کنترل خود را در بر ميگیرد و شامل؛ تحمل تنیدگي و کنترل تکانه است.
ه) خلق عمومی: این عامل توانایي لذت بردن از زندگی است و شامل دو بعد؛ شادکامی و خوشبیني است (بار ـ اون، ١٩٩٩).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش ملاک هوش هیجانی نمره اي است كه مدیر از پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ اون (١٩٩٧) در مقیاس فاصلهای به دست مي آورد که در دامن هاي از ٩٠ تا ۴۵٠ (حداقل تا حداکثر نمره) قرار میگیرد.
١- ٨-٢ -رهبری
تعریف نظری: رهبری عبارت است از هنر یا فرایند نفوذ و تاثیرگذاری بر مردم به نحوی که با میل و اشتیاق و حداکثر توان خود، برای دستیابی به هدفهای گروهی کوشش نمایند (کنتز و ادانل، ١۶٩٨).
سبک رهبری؛ شیوهای از رفتار رهبری است که رهبران در برخورد با مرئوسان به آن توسل میجویند و به دو نوع انسانگرا و وظیفهگرا تقسیم میشود.
رهبر انسانگرا: کسی است که حداکثر توجه خود را مصروف اعضای گروه میکند، هدفگذاری جمعی را ترویج کرده و به افراد اعتماد دارد و برای آنان حرمت و ارزش بسیار قائل است.
رهبر وظیفهگرا: کسی است که اهداف و ماموریتهای گروه را مقدم بر افراد میداند، بیشتر به قوانین و مقررات سازمانی اتکا دارد و افراد را تحت کنترل شدید قرار میدهد تا از اجرای دقیق مقررات اطمینان یابد (الوانی، ١٣٨٧).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش ملاک سبک رهبری نمرهای است که مدیر از پرسشنامه سبک رهبری لوتانز (١٩٨۵) در دو بعد انسانگرایی (در دامنه ای.......................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 34000 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 440000 ریال

قیمت جدید : 34000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما