مشاهده / بستن موضوعات

بررسی رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

1699 بازدید

سالانه تعداد کثیری از رانندگان ، سرنشینان و سایراستفاده کنندگان از راه به علت اختلالات خواب رانندگان مصدوم و فوت می شوند و هزینه سنگینی در زمینه های مختلف به جامعه تحمیل میگردد تحقیق حاضر در جهت بررسی رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی در آزادراه کرج قزوین پرداخته و تلاش می کند ضمن شناختن عوامل موثر بر خواب و تعیین میزان اثر بخشی عوامل راه حل های علمی و تجربی در جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث رانندگی ارائه دهد . لذا با بررسی نظریات علمی 6 فرضیه تدوین شد که به روش پیمایشی و با طراحی 2 پرسشنامه محقق گردید که اعتبار و روایی آنها از طریق استخراج تئوریها ، ساخت مقیاس ها و تحلیل عوامل به دست آمده است

آمار نشان داده است خستگی رانندگان دارای اثرات منفی است و ناوگان مسافربری عمومی به ترتیب سواری کرایه ، مینی بوس و اتوبوس به دلیل نظارت پلیس راه بر ساعت کار راننده در بخش خواب آلودگی راننده از تصادفات کمتری نسبت به ناوگان حمل بار و سواری های شخصی برخوردار بوده است68 % از تصادفات ناشی از خواب آلودگی رانندگان آزادراه کرج قزوین در سال 1388 مابین ساعت 2 بامداد تا ساعت 6 صبح حادث شده است

تنها 20% از رانندگان حمل مسافر و 18% از رانندگان حمل بار در سفرهای خود دچارخستگی و خواب آلودگی نشده اند .که این آمار بسیار نگران کننده برای حمل و نقل کشور محسوب می گردد

از 6 فرضیه ارائه شده ، 5 نظریه مورد قبول گروههای تحقیق قرار گرفت و یکی از فرضیه ها تایید نگردید و رد شد

از جمله پیشنهادات تحقیق برای کاهش خواب آلودگی رانندگان استفاده از وجود روانپزشکان و پزشکان اختلالات خواب با نرخ ویزیت ارزان یا مجانی در پایانه های حمل مسافر و بار   و همچنین ساخت استراحتگاههای بین راهی ، مجهز به محل خواب مناسب ، سرویس بهداشتی تمیز و .......... خصوصا در اواسط و انتهای مسیر سفر می توان علاوه بر شادابی رانندگان ،آنان را راغب به استراحت مقطعی در آن محل نمود . کهولت سن راننده ، حضورپلیس در معابر ،   کنترل و نظارت پلیس ، نصب روشنایی معابر ، استفاده از فن آوریهای جدید و ......... از عوامل تاثیر گذار در کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی راننده می باشد

كلمات كليدي

اختلالات خواب ، آزاد راه ، هوشیاری ، تصادف

 

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

عنوان                                                                       صفحه

فصل 1 کلیات

1-1 مقدمه ........................................................................................................................................................ 13

1-2 بیان مساله ...................................................................................................................................................13

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق........................................................................................................................... 15

1-4 اهداف تحقیق.............................................................................................................................................. 16

1-5 سوالات تحقیق........................................................................................................................................... 16

1-6 فرضیه های تحقیق .................................................................................................................................. 17

1-7 روش و قلمرو تحقیق ................................................................................................................................ 18

1-8 معرفی فصول پایان نامه .......................................................................................................................... 19

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات ................................................................................................................... 19

فصل 2 مبانی نظری و پژوهشی

2-1 مقدمه............................................................................................................................................................. 22

2-2 خواب آلودگی چیست؟................................................................................................................................ 23

2-3 پیشینه بررسی نقش خواب آلودگی رانندگان ....................................................................................... 24

2-3-1 ایران............................................................................................................................................................ 24

2-3-2 انگلستان..................................................................................................................................................... 25

2-3-3 آمریکا.......................................................................................................................................................... 26

2-3-4 استرالیا....................................................................................................................................................... 28

2-3-5 آلمان ......................................................................................................................................................... 29

2-3-6 نیوزلند ....................................................................................................................................................... 29

2-3-7 نروژ ............................................................................................................................................................ 29

2-3-8 اسپانیا ........................................................................................................................................................ 30

2-3-9 سوئد .......................................................................................................................................................... 31

2-4 خواب چیست ؟ ............................................................................................................................................ 32

2-4-1 اختلالات خواب ....................................................................................................................................... 33

2-4-2 علل اصلی خواب آلودگی رانندگان .................................................................................................... 34

2-4-3 هوشیاری چیست ؟ ................................................................................................................................ 42

2-4-3-1 چه عواملی بر سطح هوشیاری رانندگان اثر می گذارد ؟.......................................................... 42

عنوان                                                                       صفحه

2-4-4 علت خواب آلودگی پس از صرف غذا................................................................................................. 43

2-4-5 تدابیر رانندگان برای اجتناب از خواب رفتن ................................................................................... 51

2-4-6 نقش ورزش در کاهش خواب آلودگی ............................................................................................... 52

2-4-7 تکنولوژی و خواب .................................................................................................................................. 52

فصل 3 روش تحقیق

3-1 مقدمه ............................................................................................................................................................. 60

3-2 روش تحقیق................................................................................................................................................... 61

3-3 تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها............................................................................................................ 62

3- 4 جامعه آماری و روش نمونه گیری .......................................................................................................... 62

3- 5 روش جمع آوری اطلاعات......................................................................................................................... 63

3- 6 گزارش روایی و پایایی ............................................................................................................................... 63

3- 7 روش های تجزیه و تحلیل آماری............................................................................................................ 64

فصل 4 تجزیه تحلیل یافته ها

4-1-مقدمه.............................................................................................................................................................. 66

4-2 آمار توصیفی ................................................................................................................................................. 67

4–3 سوالات پرسشنامه ...................................................................................................................................... 84

4-4 تجزیه و تحلیل دادها ............................................................................................................................... 87

فصل 5 نتایج تحقیق

5-1 مقدمه ..........................................................................................................................................................117

5-2 پیشنهادات ................................................................................................................................................123

5-2-1پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق .................................................................................................124

5-2-2پیشنهادات برای تحقیقهای آینده ................................................................................................126

5-3 محدودیت­های تحقیق .............................................................................................................................126

منابع .....................................................................................................................................................................127

فهرست جداول

جدول(4-2-1) فراوانی تصادفات آزادراه کرج قزوین ................................................................................... 68

جدول(4-2-1-1) فراوانی علل تصادفات شدید منجر به فوت و جرح آزادراه کرج قزوین ................. 68

جدول ( 4-2-2 ) تعدادونوع خودروهای تصادفی آزادراه کرج قزوین ناشی از خواب آلودگی............. 70

جدول(4-2-3 ) تعداد و نوع جنسیت رانندگان مقصر ناشی از خواب آلودگی ...................................... 71

عنوان                                                                     صفحه

جدول(4-2-4 ) آمار ساعات تصادفات ناشی از خواب آلودگی .................................................................. 72

جدول(4-2- 5)آمار مقایسه ای تصادفات لاین شمالی با لاین جنوبی آزادراه کرج قزوین ................. 73

جدول (4-4-1) توزيع فراواني و فراواني نسبي پاسخگويان بر حسب سن...............................................88

جدول (4-4-2) توزيع فراواني و فراواني نسبي پاسخگويان برحسب نوع گواهینامه............................. 89

جدول (4-4-3) توزيع فراواني و فراواني نسبي پاسخگويان برحسب میزان تحصیلات........................ 90

جدول(4 -4-4) توزيع فراواني و فراواني نسبي پاسخگويان برحسب میزان سابقه در رانندگی........ 91

جدول(4 -2-5) توزيع فراواني و فراواني نسبي پاسخگويان برحسب میزان سابقه در تصادف........... 92

جدول (4-4-6)توزيع فراواني و فراواني نسبي پاسخگويان برحسب میزان استراحت در منزل.......... 93

جدول(4 -4-7) توزيع فراواني نسبي پاسخگويان برحسب سابقه مصرف دارو........................................ 92

جدول( 4-4-8)توزيع فراواني و درصد فراواني مربوط به فرضيه 1............................................................ 93

جدول (4-4-9) توزيع فراواني و درصد فراواني مربوط به فرضيه 2...........................................................98

جدول(4 -4-10)توزيع فراواني و درصد فراواني مربوط به فرضيه 3.......................................................100

جدول(4 -4-11) توزيع فراواني و درصد فراواني مربوط به فرضيه 4 .................................................. 101

جدول(4 -4-12)توزيع فراواني و درصد فراواني مربوط به فرضيه 5.......................................................101

جدول(4 -4-13) توزيع فراواني و درصد فراواني مربوط به فرضيه 6 .................................................. 105

جدول(4-4-14) سطوح مختلف فرضيه اصلی.............................................................................................107

جدول(4-4-15) آزمون مربوط به فرضيه ....................................................................................................109

جدول (4-4-16) آزمون مربوط به فرضيه 2................................................................................................110

جدول (4-4-17) آزمون مربوط به فرضيه 3 ..............................................................................................111

جدول (4-4-19) ضريب همبستگي بين سن و سابقه تصادف ............................................................112

جدول (4-4-20) آزمون مربوط به فرضيه 4   ..........................................................................................113

جدول (4-4-21) آزمون مربوط به فرضيه 5 ..............................................................................................114

جدول (4-4-22) آزمون مربوط به فرضيه 6................................................................................................115

جدول (4-4-23) اعتبار آماری ......................................................................................................................115

فهرست نمودارو اشکال

عنوان                                                                       صفحه

الف : نمودار

نمودار(4-2-1) فراوانی مجروحین و فوت شدگان به تفکیک علت تامه تصادفات................................. 69

نمودار (4-2-2 تعدادونوع خودروهای تصادفی آزادراه کرج قزوین ناشی از خواب آلودگی.................. 70

عنوان                                                                       صفحه

 

نمودار (4-2-3 ) تعداد و نوع جنسیت رانندگان مقصر ناشی از خواب آلودگی .................................... 71

نمودار (4-2-4 ) آمار ساعات تصادفات ناشی از خواب آلودگی ................................................................. 72

نمودار (4-2- 5)آمار مقایسه ای تصادفات لاین شمالی با لاین جنوبی آزادراه کرج قزوین ............... 73

نمودار( 4-2-6 )رده سنی رانندگان پرسشنامه اول ................................................................................... 74

نمودار(4-2-7)بررسی کیفیت استراحتگاههای موجود در پایانه های کشور............................................74

نمودار(4-2-8 )علت خواب رفتن از دیدگاه رانندگان ..................................................................................75

نمودار(4-2-9) مکانهای استراحت رانندگان ..................................................................................................76

نمودار(4-2-10) درصد خواب آلودگی رانندگان ...........................................................................................77

نمودار(4-2-11) مقاطع سفر و خواب آلودگی............................................................................................... 78

نمودار(4-2-12) پر خطر ترین زمان خواب آلودگی .................................................................................. 78

نمودار( 4-2-13) دلایل ادامه رانندگی با وجود خستگی ........................................................................... 78

نمودار(4-2-14) تاثیر روشنائی معابر بر خواب آلودگی .............................................................................. 80

نمودار(4-2-15) میزان ساعت کارپیشنهادی رانندگان ............................................................................. 80

نمودار(4-2-16)روشهای جاری رانندگان در مقابله با خواب آلودگی ...................................................... 81

نمودار(4-2-17 )نظر رانندگان در استفاده از داروهای آرامبخش ............................................................ 81

نمودار(4-2-18 )چراغ گردان پلیس و تاثیر آن بر خواب آلودگی ............................................................ 82

نمودار(4-2-19)میزان آموزش ارائه شده سازمانها از دیدگاه رانندگان ................................................... 83

نمودار(4-2-20) تاثیر خواب سرنشینان در کنار راننده ............................................................................ 83

نمودار (4-4-1) توزيع فراواني نسبي پاسخگويان بر حسب سن.................................................................88

نمودار (4-4-2) توزيع فراواني نسبي پاسخگويان برحسب نوع گواهینامه............................................... 89

نمودار (4-4-3) توزيع فراواني نسبي پاسخگويان برحسب میزان تحصیلات.......................................... 90

نمودار (4 -4-4) توزيع فراواني نسبي پاسخگويان برحسب میزان سابقه در رانندگی........................ 91

نمودار (4 -2-5) توزيع فراواني نسبي پاسخگويان برحسب میزان سابقه در تصادف........................... 92

نمودار (4-4-6)توزيع فراواني نسبي پاسخگويان برحسب میزان استراحت در منزل............................ 93

نمودار (4 -4-7) توزيع فراواني نسبي پاسخگويان برحسب سابقه مصرف دارو...................................... 94

نمودار ( 4-4-8)توزيع درصد فراواني مربوط به فرضيه 1............................................................................ 97

نمودار (4-4-9) توزيع فراوانی و درصد فراواني مربوط به فرضيه 2.........................................................99

نمودار (4 -4-10)توزيع درصد فراواني مربوط به فرضيه 3.......................................................................100

نمودار (4 -4-11) توزيع فراواني و درصد فراواني مربوط به فرضيه 4 ................................................. 102

عنوان                                                                      صفحه

 

نمودار (4 -4-12)توزيع فراواني و درصد فراواني مربوط به فرضيه 5.....................................................104

نمودار(4 -4-13) توزيع فراواني و درصد فراواني مربوط به فرضيه 6 ................................................... 106

نمودار (4-4-14) سطوح مختلف فرضيه اصلی............................................................................................108

ب : تصاویر

عکس 1-1 فوت شدگان اتوبوس واژگونی آزاد راه کرج قزوین - خواب آلودگی راننده......................14

عکس 1-2 خروج اتوبوس از جاده ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده .........................................15

نقشه 1-3 حوزه استحفاظی پلیس راه آزادراه کرج قزوین..........................................................................18

عکس 2-1 سقوط اتوبوس از پل رودخانه کرج............................................................................................... 22

عکس 2-2 اختلالات خواب............................................................................................................................... 25

عکس 2-3 واژگونی تریلر...................................................................................................................................... 27

عکس 2-4 پلیس و کنترل ساعت کار راننده ...............................................................................................35

عکس 2-5 خواب و رانندگی..............................................................................................................................36  

عکس 2-6 حادثه ناشی ازخواب آلودگی راننده.............................................................................................42

عکس 2-7   غذا و خواب .................................................................................................................................... 45

عکس 2-8 نیاز بدن به خواب.............................................................................................................................47

عکس 2-9 تاثیر غذا برخواب .............................................................................................................................49

عکس 2 -10 (شیارهای لرزاننده،طرحی برای ایمن سازی راههای کشور)............................................. 53

عکس 2 -11 دستگاه هشدار دهنده ............................................................................................................... 57

عکس 4-1 راه ایمن ......................................................................................................................................... 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1     مقدمه :

تصادفات جاده ای به یک بحران در عرصه توسعه و سلامت عمومی مبدل شده است و در کشور ایران سالانه قریب 000/23 نفر کشته و 000/270 نفر مجروح می شوند .

خواب آلودگی خطر بزرگ و پنهان برای رانندگان بخصوص رانندگان حرفه ای به شمار می رود. افزایش تقاضا برای حمل و نقل در بخش کالا و مسافر از یک سو و اقساط سنگین ناوگان نوسازی از سوی دیگر ، رانندگان را مجبور به فعالیت بیشتر از توان جسمی و روحی خود نموده است .

خواب آلودگی رانندگان عامل بسیار مهمی در وقوع تعداد بسیار زیادی از حوادث رانندگی است. در این تحقیق تلاش شده است تا ضمن خاطرنشان نمودن اهمیت و نقش آن در وقوع تصادفات آزادراه کرج قزوین راهکارهای گوناگون موجود برای کاهش تأثیر عامل خواب آلودگی راننده در وقوع تصادفات جاده ای ارائه گردد .

 

1-2       بیان مسئله :

با نگاهی گذرا به آمار موجود در پلیس راه استان تهران مشاهده می گردد در چند سال اخیر ، شاهد

تصادفات متعددی ناشی از عدم توجه به جلو رانندگان ناشی از خواب آلودگی بوده ایم بر اثر بروز این

حوادث علاوه بر تحمیل خسارات مادی به فرد و جامعه ، تعداد کثیری از هموطنان عزیزمان مصدوم و یا فوت نموده اند .

عکس 1-1 فوت شدگان اتوبوس واژگونی آزاد راه کرج – قزوین - خواب آلودگی راننده

 

آزادراه کرج قزوین با عبور میانگین بیش از 000/109 تردد خودرو در شبانه روز یکی از مهمترین آزادراههای کشور محسوب می گردد ، علت خستگی وخواب آلودگی راننده عامل اصلی حوادث این آزاد راه را تشکیل می دهد در سال 1388 تعداد3464 فقره تصادف در محور مذکور به وقوع پیوسته که به تفکیک66 فقره تصادف فوتی ، 243 فقره تصادف جرحی و3155 فقره تصادف خسارتی را تشکیل می دهد. در اثر این تصادفات82 نفر فوت و 295 نفر مجروح گردیده اند . سهم خروج از جاده ، واژگونی و برخورد با شیء ثابت به دلیل خستگی و خواب آلودگی و عدم توجه به جلو راننده 231 فقره که علت 6/6درصد از کل تصادفات حادث شده محور را تشکیل می دهد پرواضح است حل این مشکل و جلوگیری از بروز اینگونه از تصادفات نیازمند برنامه ریزی دقیق ، تحقیق و ارائه راهکارهای علمی مناسب است.

 

 

1-3       اهمیت و ضرورت تحقیق :

محور آزادراه کرج قزوین یکی از محورهای حساس و حادثه خیز استان تهران می باشد که نقش عمده و بسزائی را در ایجاد و برقراری ارتباط جاده ای به 16 استان شمالی و غربی کشور ایفا می نماید. در این محور روزانه بالغ بر 2200 دستگاه انواع وسایل نقلیه مسافربری عمومی تردد می نماید

آمارهای موجود حاکی از آن است که اکثر تصادفات شدید در آزادراه کرج قزوین در ساعات پایانی شب و اولیه صبح ناشی از خواب آلودگی رانندگان حادث می شود .هر چند اجماع عمومی بر این قرار دارد که خستگی و خواب آلودگی تهدید مهمی برای ایمنی جاده ها محسوب می شوند ،. ولی تاکنون سازوکار مناسبی بمنظور غلبه بر این مشکل تعریف نشده است . مشکلات موجود برای تعیین این عوامل به عنوان عامل تصادف توسط پلیس ( کشته یا مجروح شدن رانندگان ، به خاطر نیاوردن خواب آلودگی و سایر وقایع قبل از تصادف توسط راننده ، عدم قبول خواب آلودگی به عنوان علت تصادف به خاطر مسائل قانونی و بیمه ای و ... ) باعث شده تا آمار نقش این عوامل را کمتر از واقعیت نشان دهند .

عکس 1 - 2 خروج از جاده ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده

در این تحقیق سلامت روان و کیفیت خواب رانندگان که تصادفات منجر به جرح و فوت داشته اند ویا

رانندگی با حالت خستگی در آن محور را تجربه نموده اند مورد بررسی قرار می گیرد. با تنظیم پرسشنامه و تکمیل آن توسط رانندگان حرفه ای که سالیانی درآن محور فعالیت نموده و از نزدیک شاهد تصادفات ناشی از خواب آلودگی بوده اند بدنبال آن هستیم تا گامی در جهت کاهش تصادفات رانندگی که بیشتر ناشی از عوامل انسانی است برداریم.

1-4       اهداف تحقیق :

الف) هدف کلی :

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه اختلالات خواب در بروز حوادث رانندگی محورآزادراه کرج قزوین در سال 1388 می باشد .

ب) اهداف جزئی :

- بررسی نقش GPS در کنترل ساعت کار رانندگان حرفه ای

- تعیین نقش برگزاری کلاسهای آموزشی در جهت کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی

- معطوف نمودن نظر مسئولین به استفاده بیشتر از تکنولوژی و فن آوریهای روز در جهت کاهش خواب آلودگی رانندگان

- بررسی رابطه سن و نوع تغذیه راننده با حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی      

- کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی در آزادراه کرج قزوین واستفاده از تحقیقات انجام شده در کاهش حوادث محورهای مشابه

1-5 سوالات

   الف) سؤال اصلی :

آیا اختلالات خواب بر وقوع حوادث رانندگی در آزادراه کرج قزوین تأثیر دارد ؟

ب) سؤالات فرعی :

- آیا کنترل GPS وبررسی ساعت کار راننده بوسیله آن در کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی ناوگان حمل بار و مسافر تأثیر دارد ؟

-آیا برگزاری کلاس های آموزشی برای رانندگان در کاهش حوادث ناشی از خواب آلودگی تأثیردارد ؟

- آیا سن رانندگان در حوادث رانندگی ناشی از خواب تأثیر دارد ؟

- آیا یکنواختی مسیر آزادراهی در بروز حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی تأثیر دارد ؟

- آیا استفاده از فناوری مهندسی ترافیک در کاهش خواب آلودگی و حوادث رانندگی.............................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 38000 تومان

 

 لطفا توجه کنید بخاطر وجود عکس های صحنه های تصادف حجم این فایل بالا میباشد حدود 20 مگابایت قبل از دانلود از حجم اینترنت خود مطمئن شوید

قیمت قبلی : 430000 ریال

قیمت جدید : 38000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما