مشاهده / بستن موضوعات

بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی اصفهان

1681 بازدید

هدف از اين تحقيق بررسي جو سازماني بر رضايت شغلي و بهداشت رواني كاركنان پتروشيمي مي باشد. روش تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش كليه كاركنان رسمي شركت پتروشيمي اصفهان مي باشند. نمونه آماري در اين پژوهش عبارت است تعداد 200 نفر از كاركنان رسمي پتروشيمي اصفهان كه از كل جامعه كه 1123 مي باشند انتخاب شد و به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق شامل سه پرسش نامه: بهداشت رواني، رضايت شغل و جو سازماني مي باشد. براي اندازه گيري و تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده مي شود كه در سطح آمار توصيفي محاسبه ي فراواني، درصد، ميانگين، انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. پس از تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نتايج زير حاصل گرديد:

- متغيرهاي پيش بين روي هم رفته مي توانند 10 درصد از تغييرات متغير رفتار رضايت شغلي را پيش بيني كنند.

- متغيرهاي پيش بين روي هم رفته مي توانند 16 درصد از تغييرات متغير رفتار رضايت شغلي را پيش بيني كنند.

- متغيرهاي پيش بين روي هم رفته مي توانند 18 درصد از تغييرات متغير رضايت شغلي را
پيش بيني كنند.

- هر يك از ابعاد پنج گانه بر جو سازماني تأثير گذاشته و جو سازماني بر رضايت شغلي تأثير
مي گذارد يعني تأثير هر يك از ابعاد بر رضايت شغلي اثر غير مستقيم است و ثر جو سازماني بر رضايت شغلي اثر مستقيم مي باشد.

- همچنين مقدار بتا هر يك ابعاد روي سلامت رواني تقريباً همگي معني دار مي باشد (بجز متغير عملكرد كه مقدار آن غير معني دار مي باشد) يعني اثر مستقيم هر يك از ابعاد (به جز بعد عملكرد) بر سلامت رواني معني دار مي باشد.

 

كليد واژه ها: رضايت شغلي، بهداشت رواني، جو سازماني.


 110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول: طرح تحقيق

     1-1 مقدمه .............................................................................................................................. 1

     1-2 بيان مسئله ........................................................................................................................ 2

     1-3 اهميت و ضرورت ............................................................................................................ 5

     1-4 هدف هاي تحقيق ............................................................................................................. 7

         1-4-1 هدف كلي .............................................................................................................. 7

         1-4-2 اهداف جزئي .......................................................................................................... 7

     1-5 فرضيات .......................................................................................................................... 8

     1-6 تعاريف اصطلاحات و واژه ها ............................................................................................ 9

         1-6-1 تعاريف نظري ........................................................................................................ 9

         1-6-2 تعاريف عملياتي ..................................................................................................... 9

فصل دوم: پيشينه تحقيق

     2-1 مقدمه ............................................................................................................................ 10

     2-2 ادبيات تحقيق ................................................................................................................. 11

عنوان                                                                                                          صفحه

         2-2-1 جو سازماني ......................................................................................................... 11

     2-3 ويژگي هاي جو سازماني ................................................................................................. 11

     2-4 عوامل مؤثر بر جو سازماني .............................................................................................. 12

     2-5 شكل گيري جو سازماني ................................................................................................. 16

         2-5-1 رويكرد ساختاري .................................................................................................. 16

         2-5-2 رويكرد ادراكي – روانشناختي ................................................................................ 17

         2-5-3 رويكرد تعاملي ..................................................................................................... 17

         2-5-4 رويكرد فرهنگي ................................................................................................... 17

     2-6 تعاريف رضايت شغلي .................................................................................................... 18

         2-6-1 تعريف رضايت شغلي از ديدگاه هاي گوناگون ......................................................... 20

     2-7 نظريه هاي رضايت شغلي ................................................................................................ 21

         2-7-1 نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو .......................................................................... 21

         2-7-2 نظريه دو عاملي انگيزشي و بهداشتي هرزبرگ .......................................................... 22

         2-7-3 نظريه كامروايي نيازها ............................................................................................ 24

         2-7-4 نظريه گروه مرجع ................................................................................................. 25

         2-7-5 نظريه انتظارات ................................................................................................... 258

         2-7-6 نظريه برابري ........................................................................................................ 25

عنوان                                                                                                          صفحه

         2-7-7 نظريه ارزش ......................................................................................................... 26

         2-7-8 نظريه چند عاملي ................................................................................................ 267

         2-7-9 نظريه تلفيقي ........................................................................................................ 27

         2-7-10 نظريه وراثت ...................................................................................................... 28

         2-7-11 نظريه بارون و گرينبرگ ....................................................................................... 28

         2-7-12 نظريه تقويت ...................................................................................................... 30

         2-7-13 نظريه تعيين هدف ............................................................................................... 30

         2-7-14 نظريه بودن – وابستگي و رشد (ERG) ............................................................... 34

         2-7-15 نظريه جاذبه – به وسيله انتظغار (VIE) ................................................................ 34

     2-8 عوامل مؤثر بر رضايت شغلي ........................................................................................... 35

     2-9 بهداشت رواني ............................................................................................................... 36

         2-9-1 اضطراب .............................................................................................................. 37

         2-9-2 علل اضطراب ....................................................................................................... 38

               2-9-2-1 جنبه فيزيولوژيكي ....................................................................................... 39

               2-9-2-2 جنبه حركتي ............................................................................................... 39

               2-9-2-3 جنبه شناختي – رواني ................................................................................. 39

         2-9-3 يادگيري اضطراب ................................................................................................. 40

عنوان                                                                                                          صفحه

         2-9-4 انواع اضطراب از ديدگاه فرويد ............................................................................... 41

         2-9-5 علايم اضطراب ..................................................................................................... 42

         2-9-6 سير و پيش آگهي اضطراب .................................................................................... 42

         2-9-7 شيوع اضطراب ..................................................................................................... 43

         2-9-8 درمان اضطراب ..................................................................................................... 44

     2-10 تحقيقات انجام شده ...................................................................................................... 45

         2-10-1 تحقيقات پيشين خارجي ...................................................................................... 45

         2-10-2 تحقيقات پيشين داخلي ........................................................................................ 48

     2-11 نتيجه گيري از تحقيقات پيشين ....................................................................................... 56

فصل سوم: روش تحقيق

     3-1 مقدمه ............................................................................................................................ 57

     3-2 طرح كلي پژوهش .......................................................................................................... 57

     3-3 جامعه آماري .................................................................................................................. 57

     3-4 نمونه آماري ................................................................................................................... 57

     3-5 ابزار گردآوري اطلاعات .................................................................................................. 57

          3-5-1 پرسشنامه جو سازماني ........................................................................................... 58

         3-5-2 پرسشنامه رضايت شغلي ........................................................................................ 59

عنوان                                                                                                          صفحه

         3-5-3 پرسشنامه بهداشت رواني ....................................................................................... 60

     3-6 روش اجرا ..................................................................................................................... 63

     3-7 روش آماري ................................................................................................................... 63

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

     4-1 مقدمه ............................................................................................................................ 64

     4-2 فرضيه اول: سلامت رواني و جو سازماني مي توانند رضايت شغلي را پيش بيني كنند .............. 65

     4-3 فرضيه دوم: بين رضايت شغلي و ابعاد سلامت رواني رابطه معنادار وجود دارد ....................... 67

     4-4 فرضيه سوم: بين ابعاد جو سازماني و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد ..................... 69

     4-5 فرضيه چهارم: بين مدل ارائه شده جهت اندازه گيري رابطه ابعاد جو سازماني و رضايت شغلي     رابطه وجود دارد .................................................................................................................................................. 71

     4-6 فرضيه پنجم: بين مدل ارائه شده جهت اندازه گيري رابطه بين ابعاد سلامت رواني و رضايت شغيل رابطه وجود دارد .................................................................................................................................................. 75

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

     5-1 مقدمه ............................................................................................................................ 80

     5-2 بحث و نتيجه گيري ........................................................................................................ 81

         5-2-1 فرضيه اول پژوهش: بين جو سازماني رضايت شغي و بهداشت رواني رابطه معناداري وجود دارد        81

         5-2-2 فرضيه دوم پژوهش: بين رضايت شغلي و ابعاد سلامت رواني رابطه معناداري وجود دارد 81

عنوان                                                                                                          صفحه

         5-2-3 فرضيه سوم پژوهش: بين ابعاد جو سازماني و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد 82

         5-2-4 فرضيه چهارم پژوهش: بين مدل ارائه شده جهت اندازه گيري رابطه بين ابعاد جو سازماني و رضايت شغلي رابطه وجود دارد .......................................................................................................................... 83

         5-2-5 فرضيه پنجم پژوهش: بين مدل ارائه شده جهت اندازه گيري رابطه بين ابعاد سلامت رواني و رضايت شغلي رابطه وجود دارد .......................................................................................................................... 83

     5-3 پيشنهادات ..................................................................................................................... 84

         5-3-1 پيشنهادات كاربردي ............................................................................................... 84

         5-3-2 پيشنهادات پژوهشي .............................................................................................. 84

     5-4 محدوديت هاي پژوهشي ................................................................................................. 85

منابع و مأخذ فارسي .................................................................................................................... 86

منابع لاتين .................................................................................................................................. 90

ضمايم

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول شماره 1-4 توصيف نمونه آماري بر حسب جنسيت .............................................................. 64

جدول شماره 2-4 توصيف نونه گيري آماري بر حسب مدرك .......................................................... 64

جدول شماره 3-4 ماتريس همبستگي متغيرهاي سلامت رواني جو سازماني و رضايت شغلي ............... 65

جدول شماره 4-4 تحليل واريانس و مشخصه هاي آماري رگرسيون سلامت رواني جو سازماني و رضايت شغلي        65

جدول شماره 5-4 ضريب بتا و سطح معناداري رگرسيون سلامت رواني جو سازماني و رضايت شغلي .. 66

جدول شماره 6-4 ماتريس همبستگي متغيرهاي رضايت شغلي و ابعاد سلامت رواني .......................... 67

جدول شماره 7-4 جدول تحليل واريانس و مشخصه هاي آماري رگرسيون رضايت شغلي و ابعاد سلامت رواني        67

جدول شماره 8-4 ضريب بتا و سطح معناداري رگرسيون رضايت شغلي و ابعاد سلامت رواني ............. 68

جدول شماره 9-4 ماتريس همبستگي متغيرهاي ابعاد جو سازماني و رضايت شغلي ............................. 69

جدول 10-4 جدول تحليل واريانس و مشخصه هاي آماري رگرسيون ابعاد جو سازماني به رضايت شغلي 69

جدول 11-4 ضريب بتا و سطح معناداري رگرسيون ابعاد جو سازماني و رضايت شغلي ....................... 70

جدول 12-4 اثر مستقيم هر يك از ابعاد بر جو سازماني ................................................................... 74

جدول 13-4 مقادير شاخص هاي مربوط به مدل ............................................................................. 74

جدول 14-4 اثر م.ستقيم هر يك از ابعاد بر سلامت رواني ................................................................ 78

جدول 15-4 مقادير شاخص هاي مربوط به مدل ............................................................................. 78

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

نمودار 1-4: نمودار مسير درونداد در تحقيق حاضر .......................................................................... 71

نمودار 2-4: نمودار مسير برونداد در تحقيق حاضر .......................................................................... 73

نمودار 3-4: نمودار مسير درونداد در تحقيق حاضر .......................................................................... 76

نمودار 4-4: نمودار مسير برونداد در تحقيق حاضر را نشان مي دهد .................................................. 77

 

 

 

 

-2 بیان مسأله:

اگر به زندگی روزمره خویش نگاه کنیم، متوجه نفوذ سازمان­ها در حیطه­های مختلف آن خواهیم شد. زیرا با سازمان­های بسیاری در تماس هستیم و اکثر اوقات ما یا به عنوان عضو سازمان یا ارباب رجوع در سازمان­ها می­گذرد و شاید به همین دلیل می­توان عصر امروز را عصر سازمان نامید، چرا که سازمان­­ها اهدافی را برای انسان برآورده می­سازند که از توان وی به شکل فردی خارج است (علاقه بند، 1371).

انسان در همه سازمان­ها اعم از صنعتی یا بازرگـانی از عوامـل مهم در پیشبرد اهـداف سـازمان تلقی می­شود. در جهت نیل به افزایش کارایی و بهره­وری هر چه بیشتر این عامل باید عوامل انگیزاننده را در او شناخت و سپس برای ارضای این نیازها در جهت افزایش کارایی همت گماشت ضمن این که کلیه صاحبنظران مدیریت انگیزش را فرآیندی پیچیده و بنابراین دارای ماهیت چند بعدی دانسته­اند از این رو فهم و کاربرد آن نیازمند وقوف بر دانش مربوط و هنر به کارگیری آن می­باشد.

البته برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان؛ که در واقع پی جویی علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است. ضرورت تام دارد. كند و كاو در مسئله انگیزش؛ پاسخ چراهای رفتار آدمی است؛ چرا انسان در سازمان کار می­کند؟ چرا بعضی افراد فعال و برخی کم کارند؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟

این سئوالات و بسیاری دیگر همه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه­های کارکنان خلاصه می­شود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه­­های آنان می­توانند در تحقق اهداف سازمان به کمک به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند. (مهداد، 1381).

از عوامل سازمانی دخیل در رفتار کارکنان را می­توان جو سازمان دانست که به تعبیر هوی و میسکل، جو همانا ادراک اعضاء از محیط کار است. به عبارت دیگر جو «کیفیت نسبتاً پایدار محیط مدرسه رفتار جمعي در مدرسه می­باشد» (هوی و میسکل، 1373).

امروزه در سازمان­ها جهت ایجاد جوی مثبت توجه فزاینده ای به سلامت روحی و روانی کارکنان معطوف می­گردد و تعداد قابل توجهی از مدیران اثر بخشی سازمان خویش را وابسته به فداکاری و تعهد کارکنان می­دانند. از طرف دیگر در تصور کارکنان مدیران مسئول مسائل فکری و احساسی آنان هستند (دعائی، 1374). مسائل مذکور در محیط­های سازمانی نیز بالطبع قابل توجه است، زیرا هر محیط سازمانی همراه با جوی است که ممکن است آن را غیر قابل اعتماد و سرد و یا گرم و صمیمی و قابل اعتماد سازد. هرچه جو مثبت تر باشد، برقرای روابط انسانی آسان تر است و بالعکس جو بسته افراد را از هم دور خواهد ساخت و منجر به استرس می­گردد نیز علاوه بر آسیب هاي جسمانی و روانی تلاش­های سازمان را عقیم می­سازد (الوانی، 1368).

رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرش­های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص می­گوید دارای رضایت شغلی بالایی است، این بدان مفهوم است که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی دربارة کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است. (مقیمی، 1385)

رضایت شغلی عبارت است از احساسات مثبت یا لذت­بخشی که هر فرد از طریق ارزیابی شغل خود یا تجربیات شغل خود بدان دست می­یابد. (همان مآخذ ص 1)

رضایت شغلی ازجمله عوامل مهم در موفقیت شغلی است که موجب افزایش کارآیی ونیز احساس رضایت فرد می شود، رضایت شغلی یعنی احساس خرسندی و خشنودی و لذت بردن از کار و فعالیت خویش که موجب دل­گرمی و وابستگی فرد به آن می­شود و در نتیجه تعهد را به دنبال دارد.

از آنجا كه رسيدن به بهداشت رواني امري تصادفي نيست با بررسي علمي و صرف وقت و تحقيق در مورد آن مي‌توان به آن دست يافت. مطالعه و پژوهش رفتارانساني در محيط كار از آن جهت اهميت دارد كه نقش بسيار مهمي را در زندگي هر فرد دارد و روابط سالم انساني در محيط كار از اهميت بالايي برخوردار است. مديران مسئوليت سنگيني نسبت به برقراري روابط سالم انساني و جو سازمانی مثبت دارند. واقعيتهاي موجود نشان مي‌دهد كه نارضايتي كاركنان را مي‌توان در شيوه‌هاي رفتاري و شخصيت مديران جستجو كرد.

توانايي فكري و ويژگي­هاي شخصيتي مديران در جهت بهبود كيفيت، رضایت شغلی و سلامت سازماني از مهم‌ترين ويژگي­هاي آنان محسوب مي‌شود (ميرزايي، 1386).

با توجه به مطالب مذکور در زمینه جوسازمانی، بهداشت روانی و رضایت شغلی به نظر می­رسد بررسی نوع ارتباط این سه متغیر نکات مفیدی را در زمینه مسائل سازمان­ها روشن سازد و پژوهش حاضر نیز با عنوان «بررسی رابطه جو سازمانی، رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی اصفهان» همین هدف را دنبال نموده است.

محقق با انجام این پژوهش سعی دارد تا گامی کوچک در جهت شناخت مسائل و مشکلات سازمان­ها برداشته و کمکی هر چند ناچیز به برنامه ریزان و مجریان، در سازمان­ها برای انجام اقدامات مطلوب و اساسی بنماید.


1-3 اهمیت و ضرورت

مطالعه و تحقیق پیرامون جو سازمانی می تواند بسیار با ارزش باشد چرا که متغیرهای جو سازمانی را می توان آسان تر از متغیرهای خود سازمان تغییر داد. جو سازمانی مناسب می تواند در انگیزش کارکنان، بهبود روحیه کارکنان، مشارکت افراد در تصمیم گیریها و فعالیت های سازمان و ازدیاد خلاقیت و نوآوری مؤثر باشد. بارزترین رمز موفقیت مدیران سازمانها شناخت و ایجاد انگیزه های درونی افراد در سازمان است. بررسی پیرامون رضایت شغلی کارکنان در سازمان می تواند مدیریت را به شناخت انگیزه ای درونی کارکنان خود برساند. از طرف دیگر، با وجود جو سازمانی مطلوب فرد در سازمان احساس می کند که سازمان نسبت به وی وفادار است و سعی می کند این وفاداری را به هر طریق ممکن جبران کند که منجر به افزایش کیفیت و کمیت در عملکرد شغلی خود و سازمانش گردد. رفتار مدنی سازمانی یکی از مهمترین نوع عملکرد های شغلی غیر رسمی در سازمان­ها است که می تواند نقش به سزایی در افزایش بهره­وری سازمان داشته باشد بنابراین محققان و مدیران سازمان­ها به دنبال رویکردها و روش­هایی هستند که باعث ارتقاء میزان رفتار مدنی سازمانی کارکنان می شود.

مدیریت سازمان­ها امری حساس، پرثمر و در عین حال دشوار است. پیشرفت سازمان تا حدود زیادی به نوع روابط موجود بین رکن مهم آن یعنی مدیر و کارکنان بستگی دارد. با عنایت به این امر که کشور ما به کارکنان اثربخش و با انگیزه، به عنوان یکی از ارکان اصلی کارکنان نیاز دارد تا بتواند جوانان را برای احراز مشاغل آماده کرد،سازمانی پویا داشته باشیم، لذا جو سازمانی، نوع روابط کارکنان با یکدیگر، سبک مدیر و ... در کارکنان احساسات مختلف بر می­انگیزد. این احساسات در تأمین رضایت و عدم رضایت آنان نقشی عمده بر عهده دارد. (عباس زاده، 1376)

به علاوه، تأمین رضایت شغلی کارکنان، کلید اصلی نگهداری آنان در جو سازمانی خود است. رضایت شغلی کارکنان پدیده ای است که احتمالاً با ابعاد روانی، اجتماعی، جسمانی و نیز میزان کارایی، عملکرد، استعفا، غیبت و تأخیر ورود به محل کار رابطه دارد. (همان منبع)

کارایی و رضایت شغلی از عوامل مهمی هستند که باید در توسعه جامعه صنعتی و در حال رشد مورد توجه قرار گیرد. مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می­دهد که نیروی انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیل جوامع سنتی به جوامع صنعتی تأثیر انکارپذیری داشته است (شفیع آبادی، 1375).

هر فردی سعی دارد شغلی را انتخاب کند که علاوه بر تأمین نیازهای مادی از نظر روانی نیز او را ارضاء نماید.

رضایت شغلی در حقیقت یک زمینه عاطفی، روانی، احساسی است که فرد درون خود نسبت به کاری که پذیرفته است، دارد و به تحرک او در محیط آموزشی کمک می­کند، به علاوه دادن طرح­ها و ارئه ابتکارات و استفاده از خلاقیت­ها در افزایش کارایی یک سازمان، با رضایت شغلی فرد ارتباط دارد. همچنین بین انگیزه­های فرد برای انتخاب شغل و نوع رضایت او از آن شغل و افزایش کارایی در آن شغل، ارتباط مهمی وجود دارد (صافی، 1371).

با توجه به تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور محقق بر آن شد که به بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی اصفهان بپردازدو نتایج این تحقیق را در اختیار مدیران شرکت های صنعتی قرار دهد.

 


1-4 هدف­های تحقیق

1-4-1 هدف کلی:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بين جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان شرکت پتروشیمی شهر اصفهان می باشد.

 

1-4-2 اهداف جزئی:

در این تحقیق علاوه بر هدف کلی ذکر شده به بررسی اهداف جزئی زیر نیز پرداخته می شود:

1) شناسائي و بررسی جو سازمانی شرکت پتروشیمی شهر اصفهان.

2) بررسی و تعيین ميزان رابطه بين رضايت شغلي و بهداشت رواني كاركنان

3) تعيین ميزان رابطه بين جو سازماني و بهداشت رواني كاركنان

4) تعيین ميزان رابطه بين ابعاد جو سازماني با رضايت شغلي و بهداشت رواني (سلامت رواني)...............................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 29000 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 390000 ریال

قیمت جدید : 29000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما