مشاهده / بستن موضوعات

بررسی رابطه حل مسئله اجتماعی و هوش معنوی معلمان

2201 بازدید

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه حل مسئله اجتماعی و هوش معنوی معلمان بود. نوع تحقيق توصيفي از نوع همبستگي , جامعه آماري پژوهش شامل کليه معلمان دوره متوسطه شهر یزد به تعداد 3000 نفر بود كه از بين اين جامعه تعداد 300 نفر به روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. بدین صورت که در مرحله اول به صورت هدفمند دو منطقه به عنوان نمونه انتخاب شد و در مرحله بعد به صورت تصادفی 4 دبیرستان انتخاب شد. ابزارگردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه حل مساله اجتماعی هپنر و پترسن (1982) با 35 سوال و پرسشنامه هوش معنوی با 42 سوال بود. روايي پرسشنامه ها توسط اساتيد راهنما و ديگر متخصصين بررسي و تأييد شده است. پايايي اين ابزار به روش آلفاي كرونباخ برايپرسشنامه حل مساله اجتماعی90/0 و برای پرسشنامه هوش معنوی ... بر آورد شده است. داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره تجزيه و تحليل شدند. نتايج تحقيق نشان داد که:

 

 

کليد واژه : حل مسئله اجتماعی ،هوش معنوی ،معلمان

    

 

80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 19000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

1-2 اهميت و ضرورت پژوهش

حل مسئله اجتماعي فرايندي است شناختي كه به وسيله آن فرد مي كوشد راه حل مناسبي را براي يك مشكل پيدا كند. آموزش حل مسئله، فرآيندي ساده است كه به راحتي مي توان آن را آموخت. در اين رويكرد فرد مي آموزد كه چگونه به شيوه هاي صحيح و كار آمد، مشكل را تعريف و بررسي نموده، براي حل آن اقدام نمايد.امروزه حل مساله اجتماعي به عنوان شاخصي از کفایت فردي به صورت نشانگر کیفیت زندگي در تعاملات بین فردي مورد توجه قرار گرفته است.هوش معنوی از جمله توانايي هايي است كه دربردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله است كه بالاترین سطح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، اخلاقی و هیجانی شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دستیابی به یكپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید این هوش به انسان دیدی كلی در مورد زندگی و محیط كار می دهد و او را به چار چوب بندی و تغییر مجدد تجارب خود قادر می سازد تا شناخت و معرفت خویش را عمیق بخشد.از طریق هوش معنوی مي توانيم مسائل مرتبط با معنا و ارزش ها را تشخیص داده و حل کنیم. از طریق این هوش زندگی و اعمال ما در یک زمینه پرمعنا و وسیع قرار میگیرد و ما میتوانیم رشته ای از اعمال یا مسیر زندگی خود را با معنای بیشتری بررسی کنیم. لذا با توجه به اهمیت و نقش هوش معنوی در تشخیص و حل مسایل، بررسی ارتباط حل مسئله اجتماعی با هوش معنوی اهمیت و ضرورت پیدا می کند.

1-3 اهداف تحقيق

1-3-1 هدف کلي

بررسی رابطه بین حل مسئله اجتماعی با هوش معنوی در معلمان

1-3-2 اهداف جزئي

1- بررسي رابطه اعتماد به حل مسائل با هوش معنوی در معلمان.

2- بررسي رابطه سبک گرایش- اجتناب با هوش معنوی در معلمان.

3- بررسي رابطه کنترل شخصی با هوش معنوی در معلمان.

1-4 فرضيه هاي تحقيق

1-4-1 فرضيه اصلي

بین حل مسئله اجتماعی با هوش معنوی در معلمان رابطه وجود دارد.

1-4-2 فرضيه هاي ويژه

1- بین اعتماد به حل مسائل با هوش معنوی در معلمان رابطه وجود دارد.

2- بین سبک گرایش- اجتناب با هوش معنوی در معلمان رابطه وجود دارد.

3- بین کنترل شخصی با هوش معنوی در معلمان رابطه وجود دارد.

1-5 متغيرهاي تحقيق

در اين پژوهش حل مسئله اجتماعی (اعتماد به حل مسائل، سبک گرایش- اجتناب وکنترل شخصی) متغير پيش بين و هوش معنوی متغير ملاک است.

1-6 تعاريف متغيرها

1-6-1 تعاريف نظري متغيرها

حل مسئله اجتماعی: فرایندی شناختی - عاطفی - رفتاری است که به واسطه آن افراد تلاش می کنند، برایمسائلی که در زندگی روزمره با آن مواجه می شوند، راه حل های موثر و انطباقی پیدا کنند (جفه و دیزریلا، 2009).

اعتماد به حل مسائل:اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات (هپنر و پترسن،1982).

گرایش- اجتناب: نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رودر رو با آن ها(گرایش)، تمایل به نادیده گرفتن مشکلات به جای مقابله با آن ها (اجتناب) (هپنر و پترسن،1982).

کنترل شخصی: کنترلشخصبرهیجانها (هپنر و پترسن،1982).

هوش معنوی: مجموعه اي از توانایی ها براي بهره گیري از منابع دینی و معنوي (ایمونز،1999).

 

 

1-6-2 تعاريف عملياتي متغيرها

حل مسئله اجتماعی: نمره اي که آزمودني ها از پرسشنامه حل مسئله اجتماعی هپنر و پترسن (1982) بدست مي آورند.

اعتماد به حل مسائل: نمره اي که آزمودني ها از 16 سوال مربوط به بعداعتماد به حل مسائل از پرسشنامه حل مسئله اجتماعی بدست مي آورند.

گرایش- اجتناب: نمره اي که آزمودني ها از 16 سوال مربوط به بعد گرایش- اجتناب از پرسشنامه حل مسئله اجتماعی بدست مي آورند.

کنترل شخصی: نمره اي که آزمودني ها از 5 سوال مربوط به بعد کنترل شخصی از پرسشنامه حل مسئله اجتماعی بدست مي آورند.

هوش معنوی: نمره اي که آزمودني ها از سوالات پرسشنامه هوش معنوی بدست مي آورند.

1-7 قلمرو تحقيق

1-7-1 قلمرو موضوعي تحقيق

حوزه نگرش اين تحقيق بررسي رابطه حل مسئله اجتماعی با هوش معنوی در معلمان است.

1-7-2 قلمرو مکاني تحقيق

از نظر مکاني قلمرو پژوهش، مدارس متوسطه شهر یزد مي باشد.

1-7-3 قلمرو زماني تحقيق

به منظور انجام اين پژوهش فاصله زماني سال 93-1392 به مدت يک سال در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

 

 

 

مقدمه

با توجه به منطق زیست اجتماعی انسان، مسائل مطرح براي انسان به طور چشمگیري ریشه و اساس اجتماعی دارند که انسان در مواجهه و به منظور حل مسائل ساده و پیچیدهاي که همه روزه پیش رو دارد، باید از تواناییهاي خود و دیگران کمک بگیرد. در واقع هنگامی که افراد از مهارت حل مسئله براي برطرف کردن مسائل فردي و اجتماعی استفاده می کنند به آن مهارت، مهارت حل مسئله اجتماعی گفته می شود. مراحل حل مسئله اجتماعی مشابه حل مسئله است و فقط در زمینه هاي روابط بین فردي و اجتماعی به کار برده می شود. نگاهی به سیر و تحول تعاملات اجتماعی انسان نشان می دهد که ظهور و گسترش توانمندي هاي آدمی در حل مسائل اجتماعی به پارهاي توانمنديهاي فردي و اجتماعی بستگی دارد؛ که در این میان نحوه بازنمایی ذهنی مسائل از اهمیت وافري برخوردار است؛ بدین معنی که آدمی در فرایند رشد و تحول خویش، شیوهاي متنوعی از درك و تحلیل موقعیتهاي مشکل زاي زندگی را شکل می دهد که به واسطه این شیوه ها به شناخت آن موقعیتها دست می یابد و با استمرار چنین مواجهه هایی با موقعیتهاي مسأله دار، رویکردهاي نسبتاً ثابتی در نظام شناختی فرد شکل می گیرد که این رویکردها به شکل ساختاري، چگونگی حل مسأله فردي و بین فردي او را تعیین می کنند. اهمیت و ضرورت طرح موضوع معنویت و مذهب، به ویژه هوش معنوى، از جهات گوناگون در عصر جدید احساس..............................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 19000 تومان

 

 


قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 19000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما