مشاهده / بستن موضوعات

بررسی عملکرد خانواده با ویژگی های روانشناختی و كمرويی نوجوانان

2181 بازدید

مقدمه:پژوهش حاضر به منظور بررسی عملکرد خانواده با ویژگی های روانشناختی و كمرويي نوجوانان انجام شده است.

روش: پژوهش حاضر يك تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد خانواده با ویژگی های روانشناختی و كمرويي نوجوانان مي باشد.گروه نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش 240 نفر بود كه تعداد 40 نفر به دليل نقص در تكميل مقياس ها كنار گذاشته شدند و نمونه نهايي به 200 نفر، شامل 200 دختر نوجوان 15 تا 18 ساله شهر تهران تقليل پيدا كردند.ابزارهايي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از پرسش نامه كمرويي،پرسش نامه اضطراب بك،پرسش نامه افسردگي بك،پرسش نامه عملكرد خانواده،پرسش نامه دموگرافيك. با توجه به ماهيت متغير ها و طرح پژوهش از مدل هاي همبستگي و تحليل رگرسيون براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.

يافته ها: جهت بررسي فرضيه‌ها و سوال‌هاي پژوهش، از شاخص‌هاي آماري همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون و آزمونT مستقل استفاده گرديد نتايج حاکی از آن است که کمرويی با اضطراب و افسردگی همبستگی مثبت معنادار و با زيرمقياس ها و نمره کل عملکرد خانواده رابطه معکوس معنادار دارد. اضطراب و افسردگی نيز با زيرمقياس ها و نمره کل عملکرد خانواده همبستگی منفی معنادار دارند . براي تعيين سهم عملکرد خانواده در تبيين واريانس کمرويی دانش آموزان از تحليل رگرسيون چندمتغيري گام به گام استفاده گرديد .نمره كل عملکرد خانواده به تنهايي 35% از واريانس کمرويی را تبيين مي‌كند، آزمون آماريF براي معني‌داري ضريب همبستگي برابر با 8/104 است كه در سطح 001/0 معني‌دار است. نمره كل عملکرد خانواده و نقش ها با هم 41% از واريانس کمرويی را پيش‌بيني مي‌كنند، آزمون آماريF براي معني‌داري ضريب همبستگي برابر با 5/69 است كه در سطح 001/0 معني‌دار است. به اين ترتيب با كم كردن سهم خالص نمره كل عملکرد خانواده در تبيين کمرويی مشخص مي‌شود كه زيرمقياس نقش ها 6 درصد از واريانس كمرويي را تبيين مي‌كند. کمرويی مي‌تواند 25 درصد از واريانس اضطراب و 31 درصد از واريانس افسردگي را پيش‌بيني نمايد.

نتيجه گيري:براساس نتايج به دست آمده عملكرد ضعيف خانواده با كمرويي نوجوانان رابطه مستقيم دارد. بين ميزان كمرويي واضطراب رابطه مستقيم وجود دارد. همچنين بين ميزان كمرويي و افسردگي رابطه مستقيم وجود دارد.

كليد واژه ها:كمرويي،افسردگي،اضطراب،عملكرد خانواده،ويژگي هاي روانشناختي.

 

 

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 22000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب

فصل اول:گستره مساله مورد بررسي

1-1-مقدمه............................................8

1-2-بيان مساله......................................11

1-3-سوال هاي پژوهش..................................16

1-4-ضرورت پژوهش.....................................16

1-5-اهداف پژوهش.....................................18

1-6-فرضيه هاي پژوهش.................................18

1-7-تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرهاي پژوهش....19

 

فصل دوم: مرروي بر يافته هاي نظري و پژوهشي در قلمرو مساله مورد بررسي

2-1-خانواده و تعاملات آن.............................22

2-2- موقعيت هاي ايجاد كننده آسيب نوجوانان............26

2-2-1-دوره نوجواني..................................31

2-3-كمرويي..........................................34

2-3-1--تعريف كمرويي.................................34

2-3-2-شيوع كمرويي...................................46

2-3-3-پيامدهاي كمرويي...............................48

2-3-4-پيوستار كمرويي................................50

2-3-5-علل كمرويي...................................53

2-3-6-نظريه هاي كمرويي.............................60

2-3-6-1-نظريه روان تحليل گري........................60

2-3-6-2-نظريه اريكسون..............................60

2-3-6-3-نظريه اسنادي زيمباردو.......................61

2-3-6-4-نظريه شناختي آرنولد باس.....................61

2-3-7-كمرويي و ويژگي هاي روانشناختي.................62

2-3-8-ارتباط خانواده با ويژگي هاي روانشناختي........64

 

فصل سوم:روش تحقيق

3-1-طرح پژوهش......................................81

3-2-جامعه آماري....................................81

3-3-گروه نمونه......................................81

3-4-روش نمونه گيري...................................81

3-5-ابزارهاي پژوهش.................................82

3-5-1-پرسش نامه اطلاعات دموگرافيك...................82

3-5-2-پرسشنامه سنجش خانواده مک مستر.... ...........82

3-5-3--پرسش نامه کمرویی............................85

3-5-4-پرسش نامه اضطراب بک..........................85

3-5-5-پرسش نامه افسردگي بك.........................86

3-6-روش اجراي آزمون ها.............................88

3-7-شيوه تجزيه و تحليل...............................89

 

فصل چهارم:يافته هاي پژوهش

4-1-يافته هاي توصيفي...............................91

4-2-يافته هاي استنباطي.............................99

3-4-يافته­هاي جانبي.................................102

 

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

5-1-بحث در چهارچوب قرضيه هاي پژوهش.................106

5-2-نتيجه گيري.....................................110

5-3-محدوديت ها.....................................110

5-5-پيشنهادها.....................................111

منابع فارسي.......................................113

منابع انگليسي.....................................115

پيوست ها..........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

گستره مساله مورد بررسي


1-1-مقدمه:

خانواده به عنوان نهادی که زمینه و بستر آموزش و رشد روانی- اجتماعی فرزندان را فراهم می سازد؛ نقش بسزایی در وضعیت روانی فرزندان دارد و از اعضایی تشکیل شده که به گونه ای پویا و مرتبط، به یکدیگر وابسته اند و به همین دلیل نیز رفتارشان به صورت کاملا مجزا از کل نظام خانواده قابل بررسی نیست( لطفی کاشانی و وزیری، 1383).

از طرفي والدین به عنوان قویترین عامل اثرگذار بر الگوهای تعاملی خانواده به شمار می آیند. آنها با ایجاد روابط عاطفی سالم و سازنده، ابراز محبت و پذیرش تعاملات صحیح و شیوه های برخورد مناسب می توانند بهترین و مؤثرترین شیوه اجتماعی شدن و مبنای یک تربیت صحیح را فراهم آورند (طهماسیان، 1375).

عملكرد خانواده به عنوان واحد اجتماعي، نقش انكارناپذيري در برقراري نحوه تعاملات و واكنش هاي اجتماعي داشته و عملكرد سالم و سازنده ضامن سلامت اجتماعي است. در چنين محيطي كودك به سلامت روان و شخصيت با ثبات دست يافته و كمتر دچار آسيب پذيري مي شود. در واقع فرد تحت تاثير روابط سالم حاكم بر خانه ارتباط پذيري با جامعه را ياد مي گيرد.

برعكس هرچه خانواده داراي عملكرد بد و آشفته باشد به همان نسبت سلامت آن جامعه بيشتر تهديد مي شود و كودك در آن محيط دچار تزلزل شخصيت و سوءتحريفات مي شود. زيرا اختلال در عملكرد خانواده نشانه اختلال در منظومه خانواده است كه كودك را به سمت آسيب پذيري سوق مي دهد (متچيندا[1]، 1999). اين كودكان كه آسيب پذيرند و در معرض عوامل خطرزاي گوناگوني قرار دارند و در جامعه دچار مشكلات فراواني مي گردند.

رويكردهاي مختلف خانواده روي اثر پويايي خانواده ها، الگوهاي تعاملي و عملكرد سازگاري فردي اعضاي خانواده تاكيد دارند (بيورز[2]، هاميسون[3]،1990؛ نقل از ساليوان،كنتسون،2000). همچنين محققين بيان داشته اند كه عملكرد ضعيف خانواده، بيان كننده گسترش آسيب هاي رواني در كودكان و نوجوانان اند (كومبرينگ[4] و گراهام[5]، 1994؛ جاكوپ[6]، 1998، پاپرو[7]،2000؛ نقل از ساليوان و كنتسون،2000).

بايد توجه داشت كه رابطه نوجوان با محيط يك رابطه يك طرفه نيست كه تنها از محيط تاثير بپذيرد، بلكه او نيز بر حسب شرايط بر محيط خود تاثير مي گذارد. امروزه با طيف وسيعي از اختلالات و ناهنجاري هاي رفتاري در دوره رشد از جمله اضطراب،افسردگي و كمرويي[8] مواجه هستيم كه از معيارهاي تعريف شده رفتار بهنجار خارج بوده و قابليت فرد براي برقراري سازگاري با محيط را به پايين ترين سطح تنزل مي دهد.

برخي از اين رفتارها مخصوص شرايط دوره هاي رشدي فرد بوده كه پس از گذر از آن دوره، وضعيت فرد دگرگون شده و الگو هاي رفتاري در قالب هنجارهاي تعريف شده، شكل مي گيرد. وليكن در موارد قابل ملاحظه اي نه تنها رفتارهاي نابهنجار تداوم پيدا كرده، بلكه با ورود به شرايط جديد از پيچيدگي و شدت بيشتري هم برخوردار مي گردد.

خانواده عليرغم تغييرات گسترده اي كه پيدا كرده است، همچنان به عنوان عامل درجه اول تاثير گذار در شكل دهي رفتار نوجوانان نقش ايفا مي كند. شرايط نامناسب و پرتنش محيط خانواده، عامل تهديدكننده بهداشت و سلامت رواني فرزندان است. هيچكدام از نهادهاي اجتماعي به اندازه خانواده در اين امر موثر نمي باشند.

در بسياري از متون نظري و عملي روانشناسي، جامعه شناسي و علوم اجتماعي، شرايط نامناسب عاطفي و تنش زاي محيط خانواده عامل تهديد كننده اي براي وضعيت بهداشت رواني اعضا آن محسوب مي شود. به اعتقاد مي ير، منينجر و وايتزمن[9] خانواده مهمترين سهم را در تشكيل شخصيت فرد دارد (احدي و بني جمالي، 1378).

بهداشت روان بستگي به سلامت عاطفي دارد و خانواده تامين كننده سلامت عاطفي فرد است. در خانواده اي كه عشق و علاقه به اندازه كافي مبادله مي شود، مي توان اميدوار بود كه سلامت رواني اعضاي آن تا حد زيادي تامين مي شود.

خانواده كانوني است كه بايد استرس هاي وارد شده به اعضاي خود را تخفيف داده و راه رشد و شكوفايي آنان را همواركند. اگر محيط خانواده سالم و سازنده باشد و نيازهاي جسمي و رواني اعضا را برآورده كند فرد از سرچشمه طبيعي كمك سيراب مي شود و نيازي به نهادهاي امداد رساني خارج از خانواده ندارد. شواهد پژوهشي نشان داده اند كه عملكرد خانواده بر سلامت روانشناختي[10] نوجوانان، آسيب هاي رواني، خودكشي[11] و عزت نفس اثر دارد (مرادي، 1385). از آن جايي‎كه شخصيت كودكان در خانواده شكل مي گيرد و كودك با والدين همانندسازي مي كند لذا چگونگي رفتار والدين و شيوه تربيتي شان نه تنها در بهداشت رواني او بلكه در شكل گيري هويت هم نقش بسزايي دارد.

تحقيق بر روي خانواده و عوامل خانوادگي مرتبط با كمرويي ،افسردگي و اضطراب نوجوانان، اغلب موارد شامل آسيب شناسي رواني، الگوهاي تربيتي، كاركرد زناشويي و ساختار خانوادگي آنها مي باشد (كوون وكوون،2002؛ديويس و كامينگز،2006؛گودمن و گاتليب،1999؛شيبر،2001).

علاوه بر آن جنبه هاي ديگر محيط خانوادگي مانند تعارضات زناشويي(كامينگز، 2004)و عملكرد بد خانواده (گودمن و گاتليب، 1999) ممكن است بخشي از ارتباط بين كمرويي، افسردگي و اضطراب در نوجوانان را توضيح دهد (داوني و كوين،1990؛ امري، وين تراب و نيل، 1982؛ راتر و كوين تون، 1984).

كاشاني، سوآرز، جونز و ريد (1999) محيط خانوادگي نوجوانان افسرده و مضطرب و كمرو را مورد بررسي قرار داده اند و به اين نتيجه رسيدند كه آنها بسيار كمتر از خانواده هايشان مغرورند،كمتر به آنها اعتماد مي كنند و به آنها احترام مي گذارند و بين اعضاي خانواده شان وفاداري و صداقت و محبت كمتري به چشم مي خورد. آنها در شرايطي كه تحت فشار قرار دارند كمتر قادرند كه خود را با شرايط تطبيق دهند و احساس مي كنند كه كمتر از سوي اعضاي خانواده شان حمايت مي شوند(كاشاني، سوآرز، جونز و ريد، 1999).

1-2-بيان مساله:

از نظر روانشناسي دامنه سني بين 12 تا 20-18 سالگي دوره نوجواني محسوب مي شودكه همراه با تحولات ويژه مي باشد. بروز تحولات كيفي در زمينه هاي شناختي، عاطفي، اجتماعي و جنسي در كنار تحولات كمي از ويژگي هاي اين دوره است. عبور سالم از اين دوره نقش تعيين كننده اي در سلامت رواني فرد در آينده ايفا مي نمايد. آغاز نوجواني با تغييرات زيستي شروع شده ولي خاتمه آن با تغييرات وسيع روانشناختي و فرهنگي و كسب تجربه همراه است كه متاثراز شرايط خانوادگي و اجتماعي مي باشد (كانگر و تپرسف، 1984). كودك از بدو تولد تحت تاثير محيط خانواده قرار دارد و اين تاثيرپذيري تا بزرگسالي ادامه خواهد داشت (ماسن[12]،2000؛ نقل از سعيدي،1381).

کمرویی یک مشکل بی سر و صدا است و بر اساس نگرش عمومی می توان آن را یک بیماری اجتماعی نامید که با توجه به شرايط اجتماعی به نظر مي رسد كه در خلال سال های آینده به خاطر گسترش پديده هايی مانند انزوا، رقابت و تنهایی افزایش خواهد یافت.اگر هر چه زودتر این بیماری درمان نشود فرزندان و نوادگان ما زندانیان کمرویی خویش خواهند گردید.

كمرويي به عنوان نوعي از نگراني و بازداري رفتاري و هيجاني در حضور ديگران توصيف شده است (گارسيا،1991). افراد كمرو وقتي در معرض ديگران قرار مي گيرند احساس كمرويي مي كنند و نگران ارزيابي و قضاوت ديگران هستند و لذا بازداري رفتاري دارند (هندرسون،2002). از طرف ديگر آنها اغلب در موقعيت هاي اجتماعي تنها هستند و در برقراري تماس چشمي با ديگران مشكل دارند (باس، 1986وهندرسون،2002).

كمرويي به احساس ناراحتي و بازداري در موقعيت هاي اجتماعي اشاره دارد. كودكان و نوجوانان كمرو، هنگام حضور در جمع، فقدان ابتكار اجتماعي و آرامش سكون و خودآگاهي شديدي را آشكار مي كنند (گودينو[13] و لو[14]،2010). از طرفي كمرويي تجربه مخربي براي بخش قابل توجهي از جمعيت است و مي تواند به عنوان تمركز بيش از حد بر خود، اشتغال ذهني زياد در مورد احساسات، تفكرات و واكنش هاي فيزيكي تعريف شود (سندرس[15]، چستر[16]، 2008). همچنين افراد كمرو، احساس ناشي بودن، نگراني، تنش و ناراحتي به هنگام مواجهه با افراد غريبه را تجربه مي كنند (چيك[17] و باس[18]، 1981).

علاوه بر اين، نتايج مطالعات طولي حاكي از آن است كه كمرويي و بازداري، پيش زمينه اختلال هاي اضطرابي و افسردگي بعدي است (بيدرمن[19]، 1993، هيرشفلد-بكر[20]، 2007، رزنبام، 1993، رابين[21] و بورگس[22]، 2001). افراد كمرو ترجيح مي دهند كه سخني نگويند و سكوت كنند تا اين كه خطر طرد شدن و عدم تاييد توسط ديگران را متحمل شوند. لذا آن ها از حضور در موقعيت هاي اجتماعي بيمناك و نگران هستند كه توسط ديگران به چه شكلي ديده مي شوند. محققان بيان كرده اند كه آن ها از پنج موقعيت اجتماعي بيمناك اند: منابع قدرت، مواجهه با جنس مخالف، مكالمه با غريبه ها، مركز توجه قرار گرفتن در يك جمع كوچك، مورد ارزيابي قرار گرفتن در موقعيت هاي مختلف مانند مصاحبه كار (چيك و استال، 1986، هندرسون و زيمباردو، 1998).

در واقع مي توان گفت كمرويي يكي ديگر از ويژگي هاي شخصيتي است كه به شدت تحت تاثير روابط انسان با اجتماع و اطرافيان قرار دارد.به طور كلي كمرويي يك سازه روانشناختي و در عين حال يك عارضه اجتماعي است كه در جمع بروز مي كند و فرد از مواجهه شدن با افراد ناآشنا و ارتباط اجتماعي گريزان است (افروز،1385).

اگرچه افراد كمرو در ظاهر بسيار آرام هستند اما در واقع ناآرامي،آشفتگي و اشتغال ذهني زيادي را در مورد اين كه چطور توسط ديگران ديده مي شوند را تجربه مي كنند (سندرس، چستر، 2008). كودكان و نوجوانان كمرو بيشتر احتمال دارد كه تنهايي، نارضايتي اجتماعي، ادراك منفي از خود، اضطراب و افسردگي را گزارش كنند (فوردهام[23]، استيونسون هايند[24]، 1999، ماسي، 2003، رابين .......................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 22000 تومان

 

 


 

 

قیمت قبلی : 320000 ریال

قیمت جدید : 22000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما