مشاهده / بستن موضوعات

بررسی رابطه بين ساختار سرمایه و شاخص های نقدینگی در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
2355 بازدید

چكيده
يكي از مهمترين وظايف مديريت مالي تعيين شكل ساختار سرمايه است. ساختار سرمايه در كشورهاي توسعه يافته مورد مطالعه قرار گرفته و تئوري هايي مطرح شده است. دانش و اطلاعات حوزه ساختار سرمايه در كشور ايران بر پايه مطالعات انجام شده در كشورهاي توسعه يافته است. در تحقيق حاضر، مطابق با تحقيق جينر و ريورت در سال 2001 از نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام به عنوان معيار ساختار سرمايه استفاده شده و تاثير متغيرهاي نقدينگي شامل وجوه نقد عملياتي، پوشش بهره نقدي و پوشش بدهي جاري بر روي آن مطالعه شده است. براي مطالعه اين متغيرها از ضريب تغييرات آنها استفاده شده است. نمونه آماري تحقيق را سي و پنج شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در چهار صنعت خودرو سازي، صنعت کاني غير فلزي، صنعت دارويي و صنعت مواد غذايي در دامنه سالهاي 1380 تا 1383 تشكيل داده است كه به صورت تصادفي از جامعه آماري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. روش تحقيق براساس هدف كاربردي و براساس روش اجرا با روش همبستگي انجام گرفته است. داده هاي تحقيق از منابع دست دوم شامل اسناد و مدارك سازماني گردآوري شده است. اين تحقيق چهار فرضيه را با به كار گيري روش همبستگي و تحليل رگرسيون آزمون نموده و در فرايند آن از روش هاي توصيفي و استنباطي استفاده كرده است.
نتايج نشان داده است كه رابطه بين متغيرهاي مستقل: تغييرات نسبت وجوه نقد عملياتي، تغييرات نسبت پوشش بهره نقدي و تغييرات نسبت پوشش بدهي جاري با تغييرات ساختار سرمايه به عنوان متغير وابسته، به صورت معني دار خطي و معكوس است. تاثير همزمان هر يك از اين متغيرهاي مستقل نيز بر ساختار سرمايه معكوس و معني دار مشاهده شده و حدود 19 درصد از تغييرات ساختار سرمايه به وسيله اين سه متغير قابل تبيين است. در نتيجه هر چهار فرضيه تحقيق مبني بر وجود همبستگي و تاثير منفي و معني دار متغيرهاي وجوه نقد عملياتي، پوشش بهره نقدي و پوشش بدهي جاري بر ساختار سرمايه تائيد شده است.


150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم سیاسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


عارضه یابی تولید محصولات جدید در صنایع فرآیندی با استفاده از روش FMEA و بر اساس فلسفه ی پوکا یوکه

دسته بندی: صنایع
3077 بازدید


چکیده :
در این پژوهش با استناد بر فلسفه ی پوکایوکه و استفاده از رویکرد ترکیبی QFD – FMEA ، به عارضه یابی فرآیند طراحی و توسعه ی محصولات جدید، و همچنین عارضه یابی فرآیند تولید این محصولات ، در شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران که جزء صنایع فرآیندی می¬باشد، پرداخته شده است.
بدین منظور در ابتدا اطلاعات لازم برای انجام پژوهش، از طریق مصاحبه با مدیران واحدهای مرتبط با فرآیند طراحی و توسعه¬ی محصولات جدید و مطالعه¬ی مستندات مربوط به محصولات جدید سازمان، جمع آوری می¬گردد و سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله، عارضه¬های موجود در این فرآیند شناسایی شده و سپس با استفاده از روش FMEA به محاسبه ضریب RPN و اولویت بندی عارضه¬ها پرداخته می¬شود. در گام بعدی به شناسایی عارضه¬های موجود در فرآیندهای تولیدی و همگام سازی آنها با نیازهای مشتریان پرداخته می¬شود. بدین منظور در ابتدا دو مورد از جدیدترین محصولات سازمان به عنوان نمونه انتخاب شده و سپس نیازها ی مشتریان برای این دو محصول، مشخص و درجه اهمیت آن ¬ها از طریق پرسشنامه ¬ای که توسظ 30 نفر از مشتریان اصلی سازمان تکمیل شده است، تعیین می¬گردد. در ادامه با استفاده از رویکرد ترکیبی QFD – FMEA، عارضه ¬های موجود در فرآیند تولید این دو محصول، شناسایی و اولویت¬بندی می¬شوند و با استفاده از جلسات طوفان مغزی با حضور مدیران مجرب واحدهای مختلف سازمان، راه حل هایی برای رفع تمامی عارضه های شناسایی شده، ارائه می¬گردد. در آخر نیز، الگوهای استانداردی برای فرآیند طراحی و توسعه¬ی محصولات جدید و فرآیند عارضه ¬یابی در سازمان ¬ها، پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی : عارضه یابی، محصولات جدید، صنایع فرآیندی، روش FMEA، پوکایوکه، صنایع لبنی

 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 49900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


آسيب شناسی استراتژی ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن و ارائه راهكار جهت توسعه سياست های راهبردی با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

دسته بندی: صنایع, مدیریت
1689 بازدید

آسيب شناسی استراتژی ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن و ارائه راهكار جهت توسعه سياست های راهبردی با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
کارت امتیازی متوازن یکی از ابزارهای بسیار مشهور برای ارزیابی عملکرد سازمان ها به حساب می آید که به غیر از جنبه های مالی، جنبه های غیر مالی را مورد ارزیابی و پوشش قرار می دهد. کارت امتیازی متوازن تا کنون در حوزه های بسیار زیادی به کار گرفته شده است. در این تحقیق از کارت امتیازی متوازن به عنوان مبنا و مدل ارزیابی عملکرد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استفاده شده است. با توجه به اهمیت و نقش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در اعتلای معرفت و ارتقاء احساس مسؤولیت آحاد جامعه نسبت به پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، همچنین ایجاد خودباوری و تعهد در جامعه ایثارگران نسبت به ارزش ها و توانمندی هایشان و تأمین و ارائه خدمات لازم و کافی به آنان، ضرورت رهبری و تفکر راهبردی برای هدایت عالیه این سازمان آشکار می شود.
در این تحقیق علاوه بر تاکید بر اهمیت برنامه ریزی راهبردی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، به ترکیب تکنیک برنامه ریزی آرمانی و مدل کارت امتیازی متوازن جهت تبیین وضعیت راهبردی این سازمان پرداخته و گزینه های راهبردی مناسب برای توسعه سازمان مورد مطالعه را پیشنهاد نموده است. داده های اصلی این تحقیق از طریق پرسش نامه از میان 40 نفر از مدیران و معاونین سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران جمع آوری شده است. در این تحقیق از 3 پرسش نامه جهت ارزیابی وضعیت موجود سازمان، مقایسات زوجی مناظر و تعیین ضرایب فنی مدل برنامه ریزی آرمانی استفاده شد. نتایج این پژوهش نه تنها می تواند به طور کاربردی برای برنامه ریزی بهبود سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به کار گرفته شود، بلکه در توسعه مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دولتی نیز موثر است.
نتایج بدست آمده از این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:
با توجه به ارزیابی وضعیت موجود سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و با رویکرد مدل BSC، این سازمان در منظر فرایندهای داخلی دارای مزیت نسبی می باشد. و در نقطه مقابل منظر فرایندهای داخلی، منظر مالی با کمترین امتیاز قرار دارد.
نتایج حاصل از حل مدل GP نشان می دهد که سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای رسیدن به سطحی مطلوبتر، باید بر سه گزینه راهبردی زیر تمرکز نماید.
1- رشد مالی
2- رضایت مشتریان (جامعه هدف)
3- توسعه فرایند های اجتماعی

كلمات كليدي: برنامه ریزی راهبردی ، برنامه ریزی آرمانی، کارت امتیازی متوازن ، تصميم گيري چند تابع هدفه

 

 

106صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پرسشنامه دارد قیمت 49000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم قرآن و حدیث در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 
تماس با ما
کد تماس با ما